ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ"

Transcript

1 Θσάλλεο Ρέληδνο Η ΠΟΚΗ ΣΘ ΣΕΥΜΕ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΛΑΣΟ ΙΑΘ ΣΟΤ ΑΙΡΟΑΛΑΣΟ Πέκπηε 17/10/2013 * * Αἴζ. ΣΤΚ. Γ. ΙΟΡΡΕ Η ΠΟΚΗ ΣΗ ΚΟΓΟΣΕΥΜΘΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 1

2 ΑΜΔΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΞΔΝΟΙ ΛΟΓΟΣΔΥΝΔ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΖ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1 «Άθνβα παξαδέρνκαη όηη ε Νέα Τόξθε είλαη ε πην ζπνπδαία πόιε ζηε γε ηνπ Θενύ». Μπξέληαλ Μπήαλ «Η Νέα Τόξθε είλαη ε κόλε αιεζηλή πόιε-πόιε». Σξνύκαλ Καπόηε «Τπάξρεη θάηη ζηνλ αέξα ηεο Νέαο Τόξθεο πνπ θάλεη άρξεζην ηνλ ύπλν». ηκόλ ληε Μπνβνπάξ «πλεηδεηνπνίεζα πσο είκαη "Αζελαίνο", κόιηο πάηεζα ην πόδη κνπ γηα πξώηε θνξά ζηε Νέα Τόξθε. Έηζη κνπ θάλεθε ε δηαθνξά. Δπαξρία Αζήλα. Αζήλα Νέα Τόξθε». Γηνλύζεο Σζαθλήο Θεσξνχκε γεληθά ηελ πνιενγξαθία σο πξνυπνηηζέκελε γηα ηελ θαηαλφεζε κεξηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (πνιεσλχκηα θαη νδσλχκηα, αζηηθά θαηλφκελα, θ.ιπ.). Χζηφζν ε ινγνηερλία, απφ ηε κεξηά ηεο, κπνξεί λα αζθήζεη κηα δξάζε αξηζηνπνίεζεο ηεο επηξξνήο αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο γεσγξαθηθήο γλψζεο. Όηαλ κηα γεσγξαθηθή έλλνηα, φπσο ε πφιε, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κέζα απφ ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα 2, σο κεηέξα, εξσκέλε θαη κνίξα, Γελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θνκκαηηνύ ηνπ Αιέμε Εήξα, κε θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ «πνιενγξαθηθνύ» έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Μίγγα: Αιέμεο Εήξαο, «Ζ πόιε-κεηέξα, ε πόιε-εξσκέλε, ε πόιε-κνίξα», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 9 Ηαλνπαξίνπ 2004, ζει.23. είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ε αμία ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ, δερφκαζηε φηη ε ινγνηερλία ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο, ρσξίο πάλησο ην ηφζν πινχζην «δηδαθηηθν» ηεο πιαίζην λα κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθέο. Πνιχ ζπρλά «ε [ζπγγξαθηθή] πόιε είλαη απνθύεκα εμσξατζκέλεο κλήκεο θαη ξνκαληηθήο γξαθήο» 3. Λίλα Παληαιέσλ, «Ηζάαθ Μπάκπει, έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ειαρίζηνπ», Διεπζεξνηππία/Βηβιηνζήθε, 13 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει Σν παξάζεκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο Οδεζζνύ. Ωζηφζν, κέζα ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ/δηαθιαδηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο πφιεο, εθηηκνχκε φηη ε «πφιε ηεο ινγνηερλίαο» πξέπεη λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο «πνιενγξαθίαο». Παξνπζηάδνπκε, ινηπφλ, ζηα επφκελα, ζηνηρεία απηνχ ηνπ δεπγαξψκαηνο («πφιε ηεο ινγνηερλίαο» - «πνιενγξαθία») πνπ είλαη γεληθψο γλσζηά θαη πεξλάκε ζηε ζπλέρεηα ζε πεξηζζφηεξν εηδηθέο φςεηο κηαο ηέηνηαο ζχδεπμεο. Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ 2

3 ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΑ Γηα λα πεξηγξάςεη ην Μπελαξέο, ηελ ηεξή πφιε ηεο Ηλδίαο, ε ζπγγξαθέαο Cathérine Clément ρξεζηκνπνηεί γηα ηίηιν «Σα ρίιηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Μπελαξέο» 4. Γελ έρεη άδηθν βέβαηα λα πηζηεχεη φηη ην κπζηζηφξεκα, θαη γεληθφηεξα ε ινγνηερλία, έρνπλ ηφζν πνιχ δεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, ηεο θάζε πφιεο. «Γξαθέο ηεο πόιεο» πξνβάιινληαη ζπρλά. Δίηε πξφθεηηαη γηα επηιεγκέλεο ινγνηερληθέο δηαδξνκέο 5, είηε γηα επσλπκίεο έξγσλ πνπ καο ηαμηδεχνπλ καθξηά, ζηελ ακαξθάλδε 6, είηε γηα πξνζσπνπνηήζεηο «επηπρηζκέλσλ πφιεσλ» 7 Marcel Brion, Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηε Βηέλλε ζηελ επνρή ηνπ Μόηζαξη θαη ηνπ νύκπεξη, Παπαδήκαο, πνπ κεηέρνπλ ζην κχζν ζαλ πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο 8. Φσηεηλή Σζαιίθνγινπ, Δγώ, ε Μάξζα Φξόπλη, Καζηαληώηε, «ηε Βηέλλε ρνξεύνπλ βαιο θαη ζηα θαθελεία κε ηα καξκάξηλα ηξαπεδάθηα πίλνπλ δεζηό ηζάη... Παληνύ αθνύο κνπζηθή. ηξάνπο, Μόηζαξη, Λέραξ... Ο Μάιεξ γίλεηαη δηεπζπληήο ζηελ Όπεξα θαη ζπλζέηεη ηε Γεύηεξε ζπκθσλία... ηε Michaelplatz ν Άληνιθ Λόνο θαηαζθεπάδεη έλα ιακπξό θηίξην γηα ηνλ Γθόιληκαλ, ηνλ πην δηάζεκν ξάθηε ηεο Δπξώπεο... Όκσο ε πόιε δελ είλαη ε πόιε ζνπ. ε αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αλνξζόδνμν θη αιιόθνην εβξαίν γηαηξό...]», ζει. 146,147. Πνιύ ζπρλά νη ινγνηέρλεο πεξηγξάθνπλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο, θαη θπξίσο κε ελάξγεηα ή κε δεκηνπξγηθό ζάκπσκα, πόιεηο ζηηο νπνίεο έδεζαλ ή ζηηο νπνίεο ηαμίδεςαλ. Σνπνζεηνύλ εθεί ηνπο ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπο ή θαηαζέηνπλ άκεζα ηηο ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο ηνπο. Έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα δώζνπλ γεσγξαθηθέο εηθόλεο ησλ πόιεσλ. Ή λα θάλνπλ γεληθόηεξεο θαη αθεξεκέλεο θξίζεηο. Γίλνπκε κεξηθέο ηέηνηεο, ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο, από απηέο πνπ έρεη ζπιιέμεη ε ώηε Σξηαληαθύιινπ, γηα ηε Νέα Τόξθε. Οη ζπγγξαθείο δελ παξαιείπνπλ, αθφκα, λα θάλνπλ θάπνηα θνηλσληθνγεσγξαθηθή θξηηηθή. Μνινλφηη νη ηφζν ζαπκαζηέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 3

4 γεσγξαθίαο ηνπ Παξηζηνχ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Βίθησξα Οπγθψ ζηελ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ 9, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ πξσηνγεχζεθαλ ηηο πξαγκαηηθέο γεσγξαθίεο ηνπ Παξηζηνχ 10 δηακέζνπ ηνπ έξγνπ Οη Άζιηνη. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν Μνλδέλ: «Κάζε κεγάινο ζπγγξαθέαο είλαη ζήκεξα ζπγγξαθέαο ηεο πόιεο. Γελ ππάξρεη ζπγγξαθέαο ηνπ 19 νπ ή ηνπ 20 νπ αηώλα πνπ λα κελ έρεη γξάςεη γηα ηελ πόιε» 11. Ζ 16 ε Ηνπλίνπ 1904 είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εκεξνκελία γηα ηηο ζρέζεηο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ πόιε. Σελ εκέξα εθείλε, θαζώο μέξνπκε, έλαο Γνπβιηλέδνο αλαρσξεί γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη καο επηηξέπεη λα δήζνπκε ην Γνπβιίλν δηακέζνπ ησλ πεξηγξαθώλ ηνπ Σδαίεκο Σδόπο, ζηνλ Οδπζζέα 12 ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδνπλ πσο, αλ έλαο ζεηζκόο θνύθηα ε ώξα ζα θαηέζηξεθε ην Γνπβιίλν, δελ ζα ππήξρε θακηά δπζθνιία λα αλαθαηαζθεπαζηεί απηή ε πόιε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Σδόπο

5 Θα κπνξνχζακε κε θάζε ζάξξνο λα πνχκε ην ίδην θνχθηα ε ψξα, πάιη θαη γηα ηα Υαληά ή θαιχηεξα (;) Υαλία ζε ζρέζε κε ηελ ηφζν ππθλή κπζηζηνξεκαηηθή πνιενγξαθία πνπ καο πξφζθεξε, αθξηβψο έλαλ αηψλα κεηά ηνλ Σδφπο, ε Μάξσ Γνχθα 14. Αλακλήζεηο, επηηφπηεο έξεπλεο, ηνπσλπκηθέο θαη πνιενδνκηθέο εηθνηνινγίεο, αζηηθνί ζξχινη, αθφκα θαη ζπλζεκαηνγξαθήκαηα ζηνπο ηνίρνπο ηεο πφιεο, καο βνεζνχλ λα αλαινγηζηνχκε ηη θαη πφζνη είλαη νη αζώνη θαη νη θηαίρηεο ζε κηα πφιε-παηξίδα. Σν πνιενγξαθηθφ απηφ κπζηζηόξεκα καο επηηξέπεη λα ζθεθηνχκε ηη είλαη κχζνο ζηελ ηζηνξία θαη ηη είλαη ηζηνξία ζην κχζν κηαο πφιεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ηα Υαληά είλαη κέγηζηε πόιε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο γεσπνιηηηθήο. πκβνιηθήο θαη πιηθήο. Πξνζψπσλ θαη εδαθψλ. Ζπείξσλ θαη ζαιαζζψλ. Υαλίσλ θαη Αζελψλ. Ο Lanot 15 καο ππελζπκίδεη φηη ε Βίβινο, σο έξγν θαη θαη εμνρήλ βηβιίν, δεκηνχξγεζε αζηηθά ζχκβνια ηεο «ζθηάο θαη ηνπ θσηφο», κε ηηο πεξηγξαθέο πνπ θάλεη γηα ηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα ή γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηε Βαβπιψλα 16. Πνιιέο θνξέο ε ηζηνξία ησλ πφιεσλ πξνζθέξεη ζπκβνιηζκνχο πνπ αμηνπνηνχληαη δξακαηηθά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ή νη πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ παξαιιειίδνληαη αιιεγνξηθά κε ηηο πφιεηο. θνηεηλέο θαη απφθνζκεο, θαίλνληαη νη πεξηγξαθέο ηεο «λεθξήο πόιεο» ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Φξαληο Κάθθα ε Γίθε. Μνινλφηη ην πνηάκη, ε γέθπξα θαη ην λεζάθη κεο ην πνηάκη θαληάδνπλ δσληαλά, ε Πξάγα έρεη ράζεη ηα πεξηγξάκκαηά ηεο θαη ηα πξνζσλχκηά ηεο. Ζ γλσζηή ζθελή ζην θαζεδξηθφ λαφ, πάλησο, πξνδίδεη ην ρψξν ζχιιεςεο ηνπ έξγνπ ράξε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Βίηνπ ζηελ Πξάγα, πνπ θαη απηέο δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ αλαθνξέο ζηνλ Duomo ηνπ Μηιάλνπ 17. 5

6 Ζ βειγηθή πφιε Μπξηδ (Bruges), πξνζσπνπνηείηαη θαη πξσηαγσληζηεί ζε κηα φπεξα, φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ηίηιν σο λεθξή πφιε (ηνπ Έξηρ Κόξλγθνιλη). Βαζίδεηαη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Ενξδ Ρόληελκπαρ Bruges-la-morte φπνπ ν ήξσαο έρεη ηαπηίζεη ηε ρακέλε γπλαίθα ηνπ πνπ ηελ ππεξαγαπνχζε κε ηελ πφιε ζηελ νπνία δεη θαη πεξλάεη ηε δσή ηνπ αλαδεηψληαο ηελ. Ζ Μπξηδ ήηαλ ζεκαληηθή πφιε ηεο Φιάλδξαο θαη κεγάιν ιηκάλη. Αιιά ην 1475 ην λεξφ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο απνηξαβήρηεθε θαη έηζη ε πφιε έραζε απηφ ην πιενλέθηεκα. Έκεηλε κφλε λα ζξελεί ηα παιάηηα ηεο. Απφ εθεί πεγάδεη ε ηδέα ηεο ζχγθξηζεο. Σν πην ζπρλφ είλαη βέβαηα λα κελ ππάξρεη ελζπλείδεηε αιιεγνξία. Να ιείπεη ν γεσγξαθηζκόο, φπνπ ε πφιε γίλεηαη κηα δξψζα persona. Έζησ θαη αλ ζηελ νπζία απηή παξακέλεη ν πξαγκαηηθφο πξσηαγσληζηήο. Σφηε, ζε πνιιά κπζηζηνξήκαηα, κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ ηα ζχκβνια πνπ θαζνξίδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Σν απηνθίλεην, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππεξβνιή ηνπ, είλαη, ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη ηελ πόιε, έλα από απηά. Όπσο επηζεκαίλεη ν Φηιηππίδεο, ε Διηάλα Υνπξκνπδηάδνπ ζην κπζηζηόξεκά ηεο «Ζ ηδηαηηέξα» 18 πξνβάιιεη έλαλ θόζκν πνπ «πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην απηνθίλεην σο ζηνηρείν επηβίσζεο ζηελ 6

7 πόιε, δειαδή σο ακπληηθόο κεραληζκόο ελάληηα ζε νξαηέο θαη αόξαηεο απεηιέο» 19. Ζ εξσίδα πεξλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο κέζα ζην απηνθίλεην, ελώ ε πόιε «κεηακνξθώλεηαη ζε κηα αηέξκνλε αλακνλή ζε θαλάξηα θαη ζε κηα εθλεπξηζηηθή αξγή θίλεζε ζηνπο πεγκέλνπο δξόκνπο» 20. Ζ έλλνηα ηνπ απηνθηλήηνπ σο απινύ κέζνπ δηάβαζεο ηνπ δύζβαηνπ γηα ηνλ θάηνρό ηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο θαη κεηάβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία-πξννξηζκνύο, πνπ αλαδεηθλύεηαη από ην κπζηζηόξεκα απηό, απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δξάζεηο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θξίζεο ηεο πόιεο. Ο Thierry Paquot ππνζηεξίδεη πσο «εθείλνη πνπ [απεηθόληζαλ] πξώηνη, πξηλ από ηνπο θνηλσληνιόγνπο, ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε αζηηθνπνίεζε επί ησλ εζώλ, όπσο ην καξηπξνύλ, ζην Παξίζη, νη πνιπάξηζκεο "θπζηνινγίεο" ("Physiologies"), είλαη νη κπζηζηνξηνγξάθνη», πνπ πεξηέγξαςαλ ηνπο αλζξψπηλνπο "ηχπνπο" ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 21. Καζψο «ε πόιε ππήξμε ε πξαγκαηηθή εξσίδα ηνπ αλζξώπηλνπ δξάκαηνο» 22, φπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, πνιιέο δέζκεο νλνκάησλ ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη κεγάισλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε κηαο πειψξηαο γεσγξαθίαο ηεο πφιεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Tελ επνρή πνπ νη Μαξμ θαη Έλγθειο, ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, έθαλαλ ηελ θξηηηθή ηνπο γηα ηελ πφιε, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο εξγαηηθήο θαηνηθίαο θαη ηηο ζιηβεξέο ζπλζήθεο θαηνίθηζεο ηνπ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ, κεγάινη ζπγγξαθείο (Οπγθώ, Νηίθελο), καο ππελζπκίδεη ε Άλλε Βξπρέα επαηζζεηνπνηνχζαλ ζρεηηθά ηελ θνηλή γλψκε. Δλψ, φπσο ππνδεηθλχεη ε επαίζζεηε απηή αξρηηέθησλ, ιίγνη νκφηερλνί ηεο εθείλεο ηεο επνρήο είραλ αζρνιεζεί κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαηηθήο θαηνηθίαο 23. 7

8 Σε καθξά παξάδνζε ηεο ινγνηερλίαο θαηαηάζζεη ε Φσηεηλή Μαξγαξίηε ζηηο δηαλνεηηθέο πεγέο ηεο κνληέξλαο αζηηθήο γεσγξαθίαο θαη ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη «ε πόιε ζηαδηαθά παύεη λα είλαη κέζα ζηε ινγνηερλία απιά ην ζέαηξν ησλ γεγνλόησλ [αιιά] ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ θαη ηε δηακνξθώλεη». 24 Ζ ίδηα ζπγγξαθεχο δηαιέγεη γηα κειέηε ηε ηνπηγάξδε, «κεγάιε πφιε» ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ απνηειεί ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο «κηθξήο πφιεο» ζηελ νπνία είραλ δήζεη, πξηλ κεηαλαζηεχζνπλ, πνιινί Έιιελεο. Παξαθνινπζεί εθεί ηνλ θνπξνγηάλλε, ήξσα ηνπ Γεκήηξε Υαηδή ζην Γηπιό βηβιίν 25, λα δεη ηελ άραξε δσή ηνπ κεηαλάζηε. «Δθεί», ηξφπνο ηνπ ιέγεηλ, αθνχ ε πφιε ηνπ μέλνπ κεηαλάζηε είλαη ε ηαπεηλή θαζεκεξηλφηεηα «ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Autel (Auto-elektrika), ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ, ηνπ θέληξνπ, ηεο κεγάιεο ιεσθφξνπ» θαη, πίζσ απφ φια απηά, ηεο εηθφλαο ηνπο κέζα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ κεηαλάζηε. γεσγξαθίαο θαη κάιηζηα ζηελ αληίζεζε/ζχλζεζε ππαίζξνπ θαη πφιεο, εθηίζεηαη κε εληππσζηαθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ππνδεηγκαηηθή κέζνδν απφ ηνλ Ραίεκνλη Οπίιηακο ζην θιαζηθφ βηβιίν ηνπ «Ζ Ύπαηζξνο θαη ε πόιε» 26. Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηε Βξεηαλία θαη ην πέξαζκα ζηελ νηθνλνκία ησλ πφιεσλ, δειαδή νη λέεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, ζπγθξνηνχλ κηα αλεμάληιεηε βάζε γηα ηελ νμπδεξθέζηαηε ινγνηερληθή θξηηηθή ηνπ Οπίιηακο. Σν έξγν ηνπ θαληάδεη έηζη ζαλ ε εληππσζηαθφηεξε δηαηξηβή θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο κηαο ρψξαο, ζηελ νπνία ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηζηνξία, ν αζηηθφο πιεζπζκφο μεπέξαζε ηνλ αγξνηηθφ. Ο ζπγγξαθέαο απηφο, κε βάζε ηα ινγνηερληθά θείκελα πνηήκαηα, κπζηζηνξήκαηα αιιά θαη έξγα αζηπλνκηθήο θηινινγίαο θαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ππεηζέξρεηαη ζηελ νπζία ηεο ηζηνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ. ρνιηάδεη έηζη, θαη κάιηζηα απφ θαζαξά καξμηζηηθέο ζέζεηο, ην πεξηερφκελν ηεο αζηεαθήο θαη βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο γηα λα επηζεκάλεη ζπκπεξαζκαηηθά φηη δελ έιαβαλ πνηέ ρψξα σο ηέηνηεο αθνχ, παξά ηηο αιιαγέο, ην πξνεμάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα επέδεζε. Σν Λνλδίλν παξνπζηάδεηαη ζαλ πόιε ηνπ θσηόο αθνύ «ζηελ Όμθνξλη ηξηη κόλν, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θαλάξηα από όζα ζε νιόθιεξν ην Παξίζη» θαη ε πόιε απηή εκπλέεη ηνπο πνηεηέο: 8

9 Λνλδίλν, Λνλδίλν ραξάο καο ην ράδη Σεο λύρηαο ινπινύδη πνπ αλνίγεη κόλν ζην ζθνηάδη Μεγαινύπνιε νινθώηηζηε ζηεο λπρηηάο ηε κέζε Πνπ ε κέξα ζνπ αξρίδεη ζαλ ν ήιηνο έρεη πέζεη. Δίλαη φκσο απηή ε ίδηα πόιε πνπ «ε ζθνηεηληά θαη ε θηώρεηα ηεο, κε ζύκβνιό ηνπο ην Αλαηνιηθό Λνλδίλν, γίλνληαη θεληξηθό ζηνηρείν γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ θνηλσληθή ζθέςε». Ο Οςίλιαμρ παπακολοςθεί ζηο βιβλίο ηος ηην ιζηοπία μιαρ εκμεηαλλεύηπιαρ ηζιθλικάδικηρ ηάξηρ πος «βελτιώνει ζςνεσώρ ηη θέζη ηηρ» (κςπιολεκτικά: οι έγγειερ βεληιώζειρ ηων κηημάηων), «[βλέπει να ηηρ] ανοίγονηαι εςσάπιζηερ πποοπτικέρ» (κςπιολεκτικά: η θέα ζηα ηοπία ηων κηημάηων) και «ειζάγει καινούπιερ αξίερ» (κςπιολεκτικά: όσι ηθικέρ αλλά οικονομικέρ). Είναι ενηςπωζιακό πόζο μεπικέρ λέξειρ έσοςν κςπιολεκηικέρ και μεηαθοπικέρ ζημαζίερ! Είναι ακόμα ενηςπωζιακόηεπο πωρ, ζηη μελέηη ηηρ βπεηανικήρ εθνικήρ ιζηοπίαρ πος, με ηην καηάκηηζη ηων ωκεανών, γίνεηαι παγκόσμια ιζηοπία, ο ηίηλορ ηος ππώηος κεθαλαίος «Country and City» [= ύπαιθπορ και πόλη] γίνεηαι, με ανηιζηποθή, ηίηλορ ηος ηελεςηαίος κεθαλαίος «Cities and Countries» [= πόλειρ και σώπερ/ύπαιθποι]. Παπακολοςθώνηαρ, μάλιζηα ηιρ ξένερ «μακπινέρ σώπερ/γαίερ πος έγιναν αγποηικέρ γαίερ ηηρ βιομησανικήρ Βπεηανίαρ», ο Οςίλιαμρ πποθηηεύει ηην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ηην παγκόζμια Νέα Μητπόπολη και ηιρ ςπαίθποςρ ηηρ... Όια ηα είδε ηεο ινγνηερλίαο είλαη παξφληα ζηηο αλαιχζεηο ηνπ Οπίιηακο. Αθφκα θαη ε θαληαζηηθή ινγνηερλία θαη ην αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα, φπσο είπακε. Καη κάιηζηα απηφ ην ηειεπηαίν είλαη πνπ έρεη γηα γελέζιην ηφπν ηνπ ηελ πφιε, ηε κεγαινχπνιε, φρη ηελ χπαηζξν. Αο δνχκε ηη καο ιέεη ζρεηηθά έλαο δηθφο καο, ν Πέηξνο Μαξηηλίδεο 27, ζπγθξίλνληαο ύπαηζξν θαη πόιε: «Ζ ύπαηζξνο είλαη θαιή γηα πνιέκνπο θαη εηδύιιηα, έπε θη νηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο. Μόλν ε πόιε πξνζθέξεη εηθαζίεο θαη δξάκαηα, αθαλείο αληηζέζεηο θαη ινγηθνύο γξίθνπο. Ζ ζηόθα ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο βξίζθεηαη ήδε ζηηο θνζκνβξηζείο ιεσθόξνπο θαη ηα κηζνζθόηεηλα ζηελά [ ] ίγνπξα δελ ζα ππήξρε αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα ρσξίο ηηο κεγαινππόιεηο» Σηο εχζηνρεο εθηηκήζεηο θάλεη ν Μαξηηλίδεο κε αθνξκή ηηο (ζεζζαινληθηώηηθεο) αλαγλψζεηο ηνπ ηνχ Εαλ-Κισλη Ηδδό, κε ην ηφζν ππθλά καξζεγέδηθν έξγν ηνπ: 9

10 «[Κ]αηνηθνύζε ζηελ νδό Φιν-Μπιε, πάλσ από ην γεθύξη Φνο Μνλαί, ζε κηα βίιια πνπ δέζπνδε ζ όιν ην Μαικνύζθ, ην θνκκάηη γεο πνπ πξνρσξνύζε πέξα απ όια η άιια κέζα ζηνλ όξκν. Μηα γεηηνληά από ηηο πην όκνξθεο ηεο Μαζζαιίαο. Η ζέα από ηηο βίιιεο ήηαλ» 28. Ο Ζαλ-Ιισλη Θδδό ( ) δεκνζίεπζε ην πξώην ηνπ κπζηζηόξεκα ζε ειηθία 50 εηώλ θαη απηό ήηαλ «Το μαύρο ηραγούδι ηης Μαζζαλίας». Σξεηο θίινη, κεγαισκέλνη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ηεο Λαζζαιίαο, εξσηεπκέλνη κε ηελ ίδηα θνπέια, κπιέθνπλ κε ην έγθιεκα. Υξόληα κεηά, ν έλαο από απηνύο, σο αζηπλνκηθόο επηζεσξεηήο πηα, αλαδεηεί ηνπο δνινθόλνπο ησλ παιηώλ ζπληξόθσλ ηνπ. Ο ήξσαο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ερζξόο ηεο βίαο, γεκάηνο ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ, νλεηξεύεηαη κηα πόιε όπνπ ν θαζέλαο, όπνην ρξώκα θη αλ έρεη ζην δέξκα ηνπ, κπνξεί λα θαηέβεη από ην ηξαίλν ή ην πινίν, κε ηε βαιίηζα ζην ρέξη θαη λα πεη: «Καλά είμαι εδώ. Είναι ηο ζπίηι μοσ». Σν κπζηζηόξεκα απνηειεί ην πξώην κέξνο κηαο λνπάξ ηξηινγίαο αθηεξσκέλεο ζηελ πόιε ηεο Λαζζαιίαο, όπνπ γελλήζεθε ν ηηαιντζπαληθήο θαηαγσγήο ζπγγξαθέαο. Ιαη' εμνρήλ αλαηόκνο ηεο επαξρηαθήο Γαιιίαο, ν Θδδό, ιάηξεο απηήο ηεο πόιεο πνπ ρηίζηεθε από ηνπο Φσθαείο ην 600 π.υ., ζέιεη λα δείμεη ηηο θξπθέο ραξέο ηεο θαη λα απνθαιύςεη ην ζθνηεηλό ηεο πξόζσπν: πξόζθπγεο, ζσκαηέκπνξνπο, θνληάδεο, αθξνδεμηνύο ηνπ Εζληθνύ Λεηώπνπ.! Αλ ζπλέβαηλε ε πνηφηεηα ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Ηδδφ λα είλαη ακθηζβεηήζηκε, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί γηα ην καξζεγέδν απηφ ζπγγξαθέα πσο απηά απιά «απνηεινύλ ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο [ηεο Μαζζαιίαο] κε αζηπλνκηθή πινθή». Καη πξνζζέηνπκε ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πνιενγξαθηθή απόιαπζε αλ δηαβάδνληαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε ηεο πφιεο. Πφζν αζψνο, φκσο, είλαη ν ράξηεο ηεο πφιεο; Καη πφζν πην πνιενγξαθηθφο απφ ην γπκλφ ιφγν γη απηήλ; ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ-ΥΑΡΣΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ-ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ Ο Γεκήηξεο Φηιηππίδεο καο ππελζπκίδεη φηη θαζψο ε πόιε «κεηαθξάζηεθε» ελσξίο ζε ράξηε, πνπ επέηξεπε λα γίλεη παηγλίδη ζηηο ειέσ Θενύ βνπιέο ηνπ θάζε κνλάξρε, έραζε ηελ ηδηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 29. Καη ζηεξήζεθε έηζη ε πφιε, έζησ θαη σο ζχιιεςε, ζε πνιιέο απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο πνιενδνκηθήο δξάζεο, κεξηθέο πιεπξέο ηεο δηαθιαδηθήο ηεο νπζίαο, φπσο κάιηζηα ηελ αληίθξηδε ν κεγάινο ηηαιφο αλζξσπηζηήο θαη αξρηηέθηνλαο Leon Battista Alberti ( ) 30 : «Οη θπζηθέο θαη καζεκαηηθέο επηζηήκεο ηνλ ελδηέθεξαλ, όζν θαη ε εζηθή θαη ε ινγνηερλία, ελώ ε αξρηηεθηνληθή ππήξμε ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ πνηθίισλ αλεζπρηώλ ηνπ»

11 Ζ ραξηνγξάθεζε δελ απνηειεί βέβαηα κηα αξλεηηθή πιεπξά ηεο πνιενγξαθίαο. Καη κάιηζηα, κπνξεί λα εμππεξεηεί «δεπηεξνβάζκηα» ηελ πφιε κέζα απφ ηε δσή θαη ην έξγν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ πεξηέγξαςαλ ινγνηερληθά. Μηα ζεκαληηθή έθδνζε, The Atlas of Literature 32 πεξηγξάθεη θαη ραξηνγξαθεί φινπο ηνπο γλσζηνχο ηφπνπο φπνπ έδεζαλ νη δηάζεκνη ζπγγξαθείο ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, ηηο ρψξεο, ηηο πφιεηο θαη ηηο ζπλνηθίεο, απφ ηηο νπνίεο εκπλεχζζεθαλ ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ζηα έξγα ηνπο. ηνλ Atlas 33 βιέπνπκε, ζε ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε, κε πνην ηξφπν «ν αλαηφκνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο», Φηνληόξ Νηνζηνγηέθζθη, θάλεη κηα κηθξή ραξηνγξαθηθή / θεηκελνγξαθηθή αλαηνκία ηεο γεηηνληάο ηνπ, ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, πνπ πεξηγξάθεη ζην «Έγθιεκα θαη Σηκσξία», γηα λα απνδψζεη κε ρσξνγξαθηθή ηδηαηηεξφηεηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Ραζθφιληθνθ πξηλ θαη κεηά ην θφλν ηεο γξηάο ελερπξνδαλείζηξηαο Αιηφλα Ηβάλνβλα. 11

12 Καζψο ν ξψζνο ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ πφιε κε ηα κάηηα ηεο δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ήξσά ηνπ, ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο πνιενγξαθηθέο αιινηψζεηο. Σν ξσζηθφ πξσηφηππν θξχβεη, ήδε απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν, ηα νδσλπκηθά θαη ινηπά ζηνηρεία: «ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, κηα πνιύ δεζηή κέξα, θαηά ην βξάδπ, έλαο λένο βγήθε απ ην δσκαηηάθη ηνπ πνπ ηνπ ην ραλ ππελνηθηάζεη θάηη λνηθάξεδεο ζηελ Πάξνδν., θαηέβεθε ζην δξόκν θαη πξνρώξεζε αξγά, ζάκπσο αλαπνθάζηζηνο, πξνο ηε Γέθπξα Κ-λ» 34. Πάλησο, ε Πάξνδνο [ηνιηάξλπ] θαη ε Γέθπξα Κ[νθνχζθη]λ πεξηγξάθνπλ έσο ζήκεξα, κε θάζε αθξίβεηα, ηε γεηηνληά ηνπ ίδηνπ ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, ηελ επνρή πνπ έγξαθε ην κπζηζηφξεκα

13 Απφζπαζκα απφ παιηφ ράξηε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ( Δθδνζε O. S. Iodko, 1903). Κάησ, ζην κέζν, επηζεκαίλεηαη κε ηνλ θχθιν ε ζέζε ηεο Γέθπξαο Κνθνύζθηλ (θσηνγξαθία) ζηελ νπνία θαηαιήγεη, ζηε θσηνγξαθία απφ ηα αξηζηεξά, ε Πάξνδνο ηνιηάξλπ. Φαίλεηαη ν πνηακφο Νέβαο θαη ηα θαλάιηα. Πάλσ αξηζηεξά ην παλεπηζηήκην θαη δεμηά, δηαγψληα, ε γλσζηή κεγάιε Λεσθόξνο Νηέθζθη (Φση. Η.Ρ.). Ο νδεγφο ησλ βξεηαλψλ ζπγγξαθέσλ πνπ έδεζαλ ζην Λνλδίλν 36 παξνπζηάδεη ζηηο 300 ζειίδεο ηνπ, πξνρσξψληαο ζπλνηθία-ζπλνηθία, ηα θηίξηα θαη ηηο ρακέλεο γσληέο πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν ησλ ινλδξέδσλ ζπγγξαθέσλ. Κάλνληαο έλα πεξίπαην ζην Camden Town, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θαλείο λα δεη - έλα ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Καξφινπ Νηίθελο, - ην ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ Dylan Thomas, - ηε γεηηνληά ηνπ Alan Bennett θαη - ην Regent s Canal, φπνπ δηαδξακαηίδνληαη νη ηειεπηαίεο ζθελέο ελφο απφ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Σδνλ Λε Καξέ. Έλα πνίεκα ηνπ John Betjeman κε ηίηιν «Business Girls» «πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ηελ νπζία ηνπ Camden Town κέζα απφ ιίγεο θαιά δηαιεγκέλεο ιέμεηο» 37. Αιιά κε ηηο ρακέλεο γσληέο ησλ πφιεσλ πνπ αλαδεηθλχεη ε πνίεζε έρνπκε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχκε αιινχ. 13

14 Ο δξφκνο είλαη ην θιεηδί-ζθεληθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο. Σνπνζεηνχκαζηε έμσ γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κέζα ηεο πφιεο. Σα ελδφηεξα. Ο άθεο εξέθαο, ζπγγξαθέαο κε πνιχκνξθν θαη νγθψδεο πνιενγξαθηθφ έξγν, δειψλεη: «Κάζε κεγάιε πόιε θξύβεη ηζηνξίεο κέζα ηεο [ ] Όηαλ βγήθε ε λνπβέια κνπ Θα γίλσ ληηδέδ αληί λα θάλσ βηβιηνπαξνπζίαζε έβαια ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε έλα πνύικαλ θαη θάλακε μελάγεζε ηα μεκεξώκαηα, ζηα ζεκεία ηεο πόιεο πνπ ζπλδένληαη κε ην έγθιεκα [πνπ πεξηγξάθσ ]. Οη επηβαίλνληεο κνπ έιεγαλ πόζν πεξίεξγε θαη θαηλνύξηα ηνπο θάλεθε ε ίδηα ηνπο ε πόιε όηαλ βξέζεθαλ λα μελαγνύληαη κέζα ζ απηήλ». Καη θαηαιήγεη: «Οη πόιεηο όζν νηθείεο θη αλ θαίλνληαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, είλαη έλα ζθεληθό ζην νπνίν έρνπλ ζπληειεζηεί αθαηνλόκαζηα πξάγκαηα πνπ αγλννύκε [ ] πνπ ζπλδένληαη κε ηε κηθξντζηνξία [ησλ πόιεσλ] ή ηελ επίζεκε ηζηνξία ηνπο. Δίλαη εληππσζηαθφ ην πφζν ν ζπγγξαθέαο απηφο επηκέλεη ζηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο πφιεο αληί λα θάλεη ςπρνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο «ην ςπρνινγηθό θνκκάηη» πνπ πάλησο απνηεινχλ βάζε γηα ην έξγν ηνπ. Γηψηαο πθθά, «Καηαπξαυληηθφ ην Ίληεξλεη θαη ηα θηλεηά Ο πνιπγξαθφηαηνο ζπγγξαθέαο άθεο εξέθαο κηιά γηα ηελ πφιε ηνπ, ηε καγεηξηθή, ην παηδηθφ βηβιίν, ην ζέαηξν θαη ηνπο αλζξψπνπο», Καζεκεξηλή, 14 Μαξηίνπ 2010, Σέρλεο θαη γξάκκαηα, ζει. 7. Οη ηαμηδησηηθέο πεξηγξαθέο καο πξνζθέξνπλ θη απηέο πνιιά. Έρνπκε κάιηζηα ηελ ηχρε λα έρνπκε θαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή γιψζζα αμηφινγα ηαμηδησηηθά αλζξσπνγεσγξαθηθά θείκελα φπνπ πεξηγξάθνληαη θαη νη πφιεηο: «Η ειιεληθή ηαμηδηνγξαθία έρεη δηαλύζεη απνζηάζεηο πνιιώλ εθαηνληάδσλ εηώλ θαη πνιιώλ ρηιηάδσλ ζειίδσλ» γξάθεη ε θξηηηθφο ινγνηερλίαο Αλλίηα Παλαξέηνπ. Καη ζπλερίδεη: «Δπηύρεζε, ζηνλ αηώλα καο, λα πεξάζεη από ηα ζηηβαξά ρέξηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, μεθηλώληαο από ηνπο Καδαληδάθε, Παπαλησλίνπ, Οπξάλε, Ι. Μ. Παλαγησηόπνπιν πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο θπξηόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηεο γεληάο ηνπ '30, θαη λα απνδνζεί ζην θαηά θαηξνύο αλαγλσζηηθό θνηλό σο έλα ζεκαληηθό, απηόλνκν θαη γνεηεπηηθό ινγνηερληθό είδνο» 38. o Νίθνπ Καδαληδάθε, Ταξιδεύονηαρ Ροςζία, Δθδ. Δι. Καδαληδάθε, 1969(5): «Οδεζζόο», ζει «Μόζρα», ζει Πξόθεηηαη, σο γλσζηό, γηα έλα έξγν αθηεξσκέλν ζην ζνβηεηηθό θόζκν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 κε ην νπνίν ν Καδαληδάθεο εθθξάδεη ην κεγάιν ελζνπζηαζκό ηνπ γηα ηελ Δξπζξή Κνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνύο ηεο. Σν επίζεην Επςθπόρ εκθαλίδεηαη ζπρλα ζε ηίηινπο θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ. o Νίθνπ Καδαληδάθε, Ταξιδεύονηαρ Ιαπωνία - Κίνα, Δθδ. Δι. Καδαληδάθε, 1969(6): «Κόκπε», ζει «Οδάθα», ζει «Νάξα», ζει Ζ ζπιινγή απηή ηαμηδησηηθώλ θεηκέλσλ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηζνξξνπεκέλε σο πξνο ηηο πεξηγξαθέο πόιεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. o Ζιία Βελέδε, Αμεπικάνικη γη, Δζηία, 1977(2), γηα παξάδεηγκα «ηθάγν», ζει o Κώζηαο Οπξάλεο, Ιηαλία, Δζηία, 1953, «Εσγξαθίεο ηεο Βελεηίαο», ζει o Κ.Α. Κύξνπ, Εδώ κι εκεί, Δζηία, 1951, «Ζ Μεηξόπνιηο ηεο Κνισλίαο», ζει Καη πην πξόζθαηα: o Καηεξίλα Γαζθαιάθε, Ο ένοικορ ηος ηίποηα, Καζηαληώηεο, 1997, γηα παξάδεηγκα «Ζ δηθέθαιε πόιε» [Μηλεάπνιηο θαη ελη Πνι]. Καη κάιηζηα, ίζσο απηφ ην είδνο λα απνθηά λένπο θιάδνπο αλ θαλείο ινγαξηάζεη ηηο απιέο πνιεσλπκηθέο αλαθνξέο αιιά θαη ηηο ζθφπηκεο πνιενγξαθήζεηο πνπ ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπο. Ο «Δληθόο αξηζκόο» ηεο Λέλαο Γηβάλε 39, αθηεξσκέλνο ζηα παηδηά ηεο ζχγρξνλεο άλεηεο ειιελφπνιεο πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηελ επηηπρία θαη έραζαλ επεηδή θέξδηζαλ φια φζα νλεηξεχηεθαλ παξίζηα, ινλδίλα θαη λέεο πφξθεο «θεθαιαηνπνηεί» ηα απνκεηλάξηα απηήο ηεο επηηπρίαο: Έλα πνιενγξαθηθφ ηξίγσλν αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κε ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ: Νέα Τόξθε (αληί γηα θεθάιαην 1 θαη άιια θεθάιαηα), Λνλδίλν (αληί γηα θεθάιαην 3 θαη άιια). Μφλε ζηγνπξηά, ηα θεθάιαηα ηνπ Βόινπ, ηεο κεγάιεο πόιεο 40 ζηελ νπνία γελλήζεθε θαη ε ζπγγξαθεχο. Πνπ, άιισζηε, παξαηεξεί δηακέζνπ ησλ εξψσλ 14

15 ηεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηηο άιιεο κεγάιεο πφιεηο. Γελ ηεο δηαθεχγεη ινηπφλ ε «ανξαηφηεηα» 41 ηνπ εγγιέδηθνπ πιεζπζκνχ, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ πξέπεη λα θνηηάκε αλ δε καο ηνπο έρνπλ ζπζηήζεη: ζηελ πφιε, «νη γλσζηνί κε ηνπο γλσζηνχο θαη νη άγλσζηνη κε ηνπο αγλψζηνπο» 42. Απηφ πνπ πξηλ ελάκηζε αηψλα είρε επηθξίλεη ν Φξεηδεξίθνο Έλγθειο θαηά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Μάληζεζηεξ ησλ Δγγιέδσλ 43 θαη είρε επηζεκάλεη πξφζθαηα θαη ε Ηνξδαλίδνπ ζηελ Αζήλα ησλ Διιήλσλ 44. «Η Ννζηαιγία ησλ δξάθσλ» ηνπ Γεκνζζέλε Κνχξηνβηθ 45, κπζηζηφξεκα κε βαζχ αλζξσπνινγηθφ πεξηερφκελν, φπνπ ηα θεθάιαηα/κέξε επηγξάθνληαη κε νλφκαηα επξσπατθψλ πφιεσλ, απνηειεί έλα γνεηεπηηθφ πείξακα ζπκπινθήο κπζνπιαζίαο θαη πνιενγξαθίαο. Με ην ραξηνγξαθηθφ θαη ζηαηηζηηθφ «πνιεφγξακκα» πνπ εθπνλήζακε επηρεηξνχκε λα απεηθνλίζνπκε ην πνιεσλπκηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Μεξηθέο απφ ηηο πφιεηο ζρεκαηίδνπλ έλα πειψξην Ε πνπ, φπσο καο εμεγεί ν Κνχξηνβηθ, είλαη ην ξνπληθφ ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ. Καη «Σν εξγνζηάζην ησλ κνιπβηώλ» ηεο ψηεο Σξηαληαθχιινπ 46, πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ επείξσλ, ησλ ρσξψλ θαη ησλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ, ηνλ θαηξφ πνπ νη πιαηείεο θαη νη δξφκνη ηνπο είραλ αθφκα θσλή, πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα αλαιχζεηο ζαλ ηηο πξνεγνχκελεο. Όκσο δελ ζα ζέιακε λα εμαξζξψζνπκε ην πνιενγξαθηθά ηφζν ππθλφ θαη ηφζν πνιπγσληθφ απηφ έξγν Κάηξν, Αιεμάλδξεηα, Επξίρε, Αγία Πεηξνχπνιε θαη Λέληλγθξαλη, Μπξαδαβίι, Σδηκπνπηί κε ηα πνιχγσλα θαη ηα πνιενγξάκκαηα ηεο αλάιπζήο καο. 15

16 Σν «άββαην βξάδπ ζηελ άθξε ηεο πόιεο» 47, ηεο ίδηαο ζπγγξαθέσο, είλαη έλα κεγάιν κπζηζηφξεκα αγάπεο ηζόηηκν δηδαθηηθά κε πνιιά βησκαηηθά καζήκαηα πνιενγξαθίαο. Αληηθείκελν ηεο αγάπεο θαη αίηην ηεο κεγάιεο επηπρίαο γηα ηε ζρέζε απηή είλαη κηα πφιε. Ζ πφιε. Ζ Νέα Τφξθε. Ζ Νέα Τφξθε ζαλ άλζξσπνο. αλ κάλα. αλ ηξαγνχδη. αλ ηίηινο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. αλ ιπηξσηηθφ ράπη θαη νπζία. Αιιά γηαηί «ζαλ»; Πσο κπνξνύκε εκείο λα παξνκνηάζνπκε ηελ νληόηεηα απηή κε «θάηη» αθνύ, ζηα κάηηα κηαο εξσίδαο, «δελ έκνηαδε κε ηίπνηα απ όζα είρε δεη σο ηόηε»; Ζ Νέα Τόξθε, ινηπόλ, ε πόιε, ρηίδεηαη ζηγά-ζηγά, ζην κπζηζηόξεκα, σο γε αλζξσπηθήο ηαύηηζεο, ρώξνο πνιηηηζκηθήο έληαμεο θαη έδαθνο ηαπηόηεηαο. Γίλεηαη, γηα ηελ ειιελίδα εξσίδα, κηα κε γεσπνιηηηθή παηξίδα (κε λνεηηθά ζύλνξα μέρσξα από εθείλα ηεο Ακεξηθήο ηνπ ράξηε). Με ην Υάληζνλ ην βξώκηθν πνηάκη ηεο θαη ηελ επηθίλδπλε βαζηά ηεο πεξηθέξεηα ζην Μπξνλμ, κε ην Μπξνύθιπλ, ην Σδέξδπ ίηπ. Όια γύξσ από ην δηθό ηεο όυν (κε δπν θεθαιαία), ηελ Πιαηεία Οπάζηγθηνλ, ην Μαλράηαλ. Σν Μαλράηαλ. Καη «ηνπο νπξαλνμύζηεο [ηνπ]»! «Πνπ έκνηαδαλ λα πξνζηαηεύνπλ» ηελ εξσίδα ζαλ κεηξηθή αγθαιηά. Όια απηά, γξακκέλα αλάκεζα ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1973 (κηα εκεξνκελία κε πόιε-θιεηδί ην αληηάγθν ηεο Υηιήο) θαη ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2001, απνθηνύλ κηα ηδηαίηεξε πνιενγξαθηθή ρξεζηκόηεηα. Κνηλσληθά θαη δηδαθηηθά. Ζ ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ πόιεσλ ζηε ινγνηερλία δελ είλαη δεπηεξεύνπζα ππόζεζε. Υάξε ζην όλνκα ηνπο, νη πόιεηο κπαίλνπλ ζηελ απέξαληε απηνθξαηνξία ησλ γισζζηθώλ ζεκείσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό θάζε πόιηο θαζίζηαηαη ιέμηο. Απηή ε αξραία ιέμε ζεκαίλεη επίζεο επηινγή. Με ηα νλόκαηα νη πόιεηο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ, λα αλαθιεζνύλ ζηε κλήκε ή λα απνξξηθζνύλ. Μπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ άιιεο πόιεηο, άιιεο ιέμεηο θαη άιιεο έλλνηεο. Μπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα πνιππνίθηιεο αλαδεηήζεηο ζην ρώξν ησλ αλακλήζεσλ, αθόκα θαη ηεο θαληαζίαο. Από ηε ζηηγκή πνπ ν Πξνπζη ζπγθξόηεζε ην ηνπσλπκηθό ηνπ ζύζηεκα, κε ην Κνκπξαί (Combray) πξώην κεηαμύ άιισλ, όπσο ππνζηεξίδεη ν Ρνιάλ Μπαξη (Rolland Barthes), ην κπζηζηόξεκα «γξάθηεθε ακέζσο» 49. Με ηνλ ηξόπν απηό «κε ηελ Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρξόλν 48 ηνπνγξαθία ησλ πεξηρώξσλ ηνπ Κνκπξαί έγηλε αλαγσγή ζην ύςνο ελόο ρσξηθνύ ζπκβνιηζκνύ» 50. Φαίλεηαη πσο γηα θάζε πόιε, ππαξθηή ή θαληαζηηθή, αλαπηύζζεηαη πάληα κέζα από ην όλνκά ηεο έλαο ρσξηθόο ζπκβνιηζκόο θαη κηα ζπκβνιηθή γεσγξαθία 51, πνπ νη ινγνηέρλεο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά πώο ηα βηώλνπλ, γη απηό θαη καο ην ππνδεηθλύνπλ νη ίδηνη ή, γηα ινγαξηαζκό ηνπο, νη θξηηηθνί ηεο ινγνηερλίαο, όπσο πην πάλσ ν Μπαξη. 16

17 Σν «γξάθηεθε ακέζσο» ηνπ Μπαξη κνηάδεη ππεξβνιηθφ γηα ην νγθψδεο έξγν ηνπ Πξνπζη. Παξαπέκπεη, ίζσο, ζπκβνιηθά θαη δξακαηηθά ζ εθείλε ηελ πεξίθεκε ζηηγκή ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο πνπ γέλλεζε, κε ηε κπνπθίηζα ηεο καληιέλ 52 ζην ηζάη ηνπ ήξσα-ζπγγξαθέα, ηελ αλάκλεζε ηνπ Κνκπξαί. Σνλ έθαλε ηφζν επηπρηζκέλν, αθνχ φια, μαθληθά, ακέζσο, «πφιε θαη θήπνη», πήξαλ πιηθή ππφζηαζε, μεπεδψληαο απφ ην θιηληδάλη ηνπ κε ην ηζάη. Γεύζεηο θαη νζκέο, ζα πξέπεη λα ην μέξνπκε, αλαζπζηήλνπλ θαη αλαζπγθξνηνχλ ηνπία θαη πφιεηο ζην πλεχκα, κε ηξφπν καγηθφ, αθνχ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη κε ηα αθνπζηηθά θαη θπξίσο ηα νπηηθά εξεζίζκαηα. Με ζαπκαζηή πξσηνηππία, ν Πάηξηθ Είζθηλη αλαδεηθλχεη κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ Σν άξσκα 53, ην «νζκεηηθφ πεδίν» 54 ησλ γαιιηθψλ πφιεσλ ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ, παξάγνληαο κηα κνλαδηθή «νζθξεηηθή πνιενγξαθία» ηεο ρψξαο απηήο. Απφ ην βηβιίν αλαδχνληαη αξψκαηα, επσδηέο, κπξσδηέο, αιιά θαη θάζε είδνπο δπζνζκία. Πξσηαγσληζηεί, θπζηθά, ην Παξίζη φπνπ δελ ππήξρε νχηε πέηξα πνπ λα κελ είλαη πνηηζκέλε απφ ηε κπξσδηά ησλ αλζξψπσλ. Καη φρη κφλνλ απηψλ: «Μπξσδηέο από αλζξώπνπο θαη δώα, από θαγεηά θαη αξξώζηηεο, από λεξό θαη πέηξα θαη ζηάρηε θαη πεηζί, από ζαπνύλη θαη θξεζθνςεκέλν ςσκί θαη αβγά πνπ έβξαδαλ ζην μίδη, από δπκαξηθά θαη θαινγπαιηζκέλν κπξνύηδν, από θαζθόκειν θαη κπίξα θαη δάθξπα, από ιίπνο θαη από άρπξν, βξεγκέλν ή ζηεγλό. Υηιηάδεο κπξσδηέο [ ]» 55. Υηιηάδεο κπξσδηέο ησλ δξφκσλ θαη ησλ ζνθαθηψλ ηεο πνιηηείαο. Καη αλάκεζά ηνπο επσδηέο απφ κφζρν, θαλέια, επθάιππην θαη ιεβάληα. Καη εθιεθηά αξψκαηα απφ γηαζεκί, ηξηαληάθπιιν θαη άλζε πνξηνθαιηάο γηα ηα νπνία ππήξραλ εηδηθέο κέζνδνη παξαγσγήο θαη απφζηαμεο. Πνύ; Όρη ζην Παξίζη! Μαθξηά ζην Νφην. ηελ πφιε Γθξαο (Grasse), αδηακθηζβήηεηε κεηξφπνιε ησλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ, πνπ ν ήξσαο πξέπεη λα θαηαθηήζεη. Μηα πόιηο άιιε φπσο γίλεηαη ζπρλά ζηε κπζνπιαζία, ζηελ πνίεζε θαη ηελ ίδηα ηε δσή αλαδχεηαη. Αιιά θαη πνιιέο άιιεο καδί κε απηή. Πνιπάξηζκα νλφκαηα πφιεσλ ζπλζέηνπλ ζην βηβιίν ηνπ Είζθηλη έλα γεσγξαθηθό νλνκαηνιόγην πνπ, πάλησο, δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηελ αξσκαηηθή ραξηνγξαθία απηνχ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 17

18 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έλαο παξαδεηγκαηηθόο θαηαηγηζκφο νλνκάησλ πφιεσλ πξνζζέηεη θάηη ην ηδηαίηεξν ζην θείκελν. αλ λα ήηαλ αθαηάιεπηα ιφγηα καγηθήο πξνζεπρήο. Ο Jack Kerouac, πεξηγξάθεη ηνλ Μηζηζηπή απεηθνλίδνληαο κε ηα νλφκαηα ησλ πφιεσλ ησλ νπνίσλ δελ είλαη βέβαην φηη ν αλαγλψζηεο έρεη αληίιεςε ηνλ θάησ ξνπ ηνπ πνηακνχ: «Ση είλαη ν Μηζηζηπήο; Μηα μεπιπκέλε ιαζπνπξηά κεο ηε βξνρεξή λύρηα, έλα καιαθό πιαηζνύξηζκα πνπ έξρεηαη από ηηο όρζεο ηνπ Μηδνύξη [...], έλα ηαμηδησηηθό πέξαζκα από ηα αηέιεησηα ιαγθάδηα θαη δέληξα θαη αλαρώκαηα, πην θάησ, πην θάησ, πεξλώληαο από ην Μέκθηο, ηελ Γθξίλβηι, ηε Γηνπληόξα, ην Βίθζκπνπξγθ, ην Νάηζεδ, ην Πνξη Άιιελ θαη από θεη ζην Πνξη Όξιηλδ θαη ην Πνξη νθ δε Νηέιηαο, ζην Πόνπηαο, ηε Βέληο θαη ηεο Νύρηαο ηνλ Μεγάιν Κόιπν θαη από εθεί έμσ ζηε ζάιαζζα» 56. Υάξε ζηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ πόιεσλ ε ηόζν θαθή, πξάγκαηη, απηή αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ θαληάδεη ζαλ έλα δνμαζηηθό ελζνπζηαζηηθό μέζπαζκα. Πνηνο δάζθαινο ή ζπγγξαθέαο βηβιίνπ γεσγξαθίαο ζα ηνικνύζε αιήζεηα λα παξνπζηάζεη έηζη ηηο πόιεηο «ηνπ» θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο δηδαθηηθέο ηνπ επηδόζεηο; ην πλαμάξη ηνπ Αληξέα Κνξδνπάηε 57 θαζψο ν Θαλάζεο Βαιηηλφο θξφληηζε «λα δηαηεξεζεί ην χθνο θαη ε απιφηεηα ηεο θνπβέληαο» 58 ηνπ «Διιελνακεξηθαλνχ» ήξσα, ζειίδα κε ηε ζειίδα, ζρεκαηίδεηαη έλαο νλνκαηνινγηθφο άηιαληαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο απφγλσζεο ηνπ κεηαλάζηε. Καη κάιηζηα ζπκίδεη πνιχ ηε κειέηε Οη θησρνί ησλ πόιεσλ ηνπ Πέηξνπ Πηδάληα πνπ επηρεηξεί λα απνγξάςεη ηα «κηθξά δεδνκέλα» ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηεο επηβίσζεο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεζνπφιεκν 59. Πφζν κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη πνιενγξαθηθέο «δηαδξνκέο» ησλ αλέξγσλ, είηε ακεξηθαληθέο είηε ειιεληθέο, πνπ απνηεινχλ πξαγκαηηθά εκεξνιφγηα αγσλίαο: «Μνπ ιέεη, εηνηκάζνπ λα θύγεηο ην πξσί γηα ην αλιαίθη ίηπ. Από θεη ζα ζε ζηείινπλ ζην Ρνθ πξηγθ λα εξγαζηείο ζηηο κίλεο... Έκεηλα δέθα κέξεο ζηα παηδηά. Ύζηεξα κνπ ιέεη ν Γηάλλεο, λα βγάινπκε εηζηηήξην γηα Νάκπα Ατληάρν, λα παο εθεί... Μπήθα ζην ηξέλν, είλαη ηνπηθό, πάεη κόλν κέρξη Βόηζελο... ηελόρσξν ην κέξνο, ην καγαδάθη θησρηθό... ην ηέινο έθπγα. Μνπ έδσζε έμη δνιάξηα, πήξα ην ηξέλν θαη γύξηζα ζην Πνθαηέιν...» 60 [Τπνγξακκίζακε]. 18

19 Πφζεο πφιεηο, αιήζεηα, πεξηζζφηεξν «δηθέο καο» παξά ακεξηθαληθέο, θξχβνληαη απφ ηνλ θπξίαξρν θνηλσληθφ ιφγν, απφ ηα Μέζα (θαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία), πνπ ζπλήζσο επηδίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαξη-πνζηάι κε νπξαλνμχζηεο ηεο Νέαο Τφξθεο, ηνπ ρνιηγνπληηαλνχ Λνο Άληδειεο θαη κηαο κφληκα παξαπνηεκέλεο κπζνινγίαο ηνπ ηθάγνπ (ηνπ νπνίνπ ιεζκνλνχκε ηε ζρέζε κε ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο). Mεξηθέο θνξέο ην ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί έλα είδνο νδεγνχ, κηαο θαηάζεζεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζαλ θφξνο ηηκήο απέλαληη ζηε γελέηεηξα. Μεηέξα Θεζζαινλίθε ηηηινθνξεί ν Νίθνο Γαβξηήι Πεληδίθεο έλα «αθηέξσκά» ηνπ ζηελ πφιε απηή 61. Καη ζε θάπνην ζεκείν δηεπθξηλίδεη ηνπο βαζκνχο ζπγγελείαο, χπαξμεο θαη ζπλχπαξμήο ηνπ: «Μεηέξα πόιε κε ηα πξόζσπα πνπ ζε θαηνηθνύλ, θαηνίθεζαλ θαη ζα θαηνηθήζνπλ αδειθώλσ θαη ππάξρσ» 62. Ζ ζεκαληηθή απηή δήισζε γελεαινγίαο εθαξκφδεηαη θαη ζην ρψξν. Δίλαη ηφζν δσληαλφο κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πνπ θαηαθηά ηελ αλψηεξε ηζηνξηθή πνιενγξαθηθή ηδηφηεηά ηνπ, θαζψο εμαυιψλεηαη ζε επθίλεην ρξφλν αθηλήηνπ: «...αλ δελ είλαη βέβαην πσο αξρηθά ήηαλ λαόο, αθνινύζσο έγηλε ηδακί, θαθελείν, θαξκαθείν, ηειεθσληθό θέληξν, απνζήθε θαπλώλ, εζηηαηόξην, γξαθείν, θακπαξέ θαη θηλεκαηνγξάθνο» 63. Σνπίν ηνπ είλαη θαη ηνπ γίγλεζζαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα γεκίδεη ην θεθάιη ηνπ ζπγγξαθέα θαηά δήισζή ηνπ κε «έλλνηεο θαη ηδέεο πεξί πνξείαο, ξνήο, θαηλνκέλσλ, αλέκνπ, θσηόο, πγξαζίαο, μεξαζίαο, θπκάησλ, ζαιάζζεο, πνηακώλ,..., θηηζκάησλ, νηθνλνκίαο, απνηακηεύζεσο, πινύηνπ, αθζνλίαο...» 64. Μειινληηθά νδσλχκηα πνπ αληηκάρνληαη ηε κηδέξηα ηεο πξνζσπνιαηξίαο ησλ δξφκσλ ησλ πφιεψλ καο; Ίζσο. Ηδνχ ε «Οδφο Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε»... Μπνξνχκε ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο πνπ θαη απηνί απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ είδνο θεηκέλσλ κε κεγάιε παξάδνζε. Οη Guides bleu, νη Baedekers, νη Michelin, νη Compass American Guides θαη άιιεο παξφκνηεο εθδφζεηο επηρεηξνχλ αλζξσπνγεσγξαθηθέο ζπλζέζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηδεψδνπο «δηδαζθαιίαο» κέζα ζηελ ίδηα ηελ πφιε θαη ζηνλ ηφπν πνπ πεξηγξάθνπλ 65. Δίλαη βέβαηα γλσζηή ε επηθξηηηθή θαη εηξσληθή ζηάζε πνπ έρεη 19

20 ηεξήζεη, γηα παξάδεηγκα, ν Ρνιάλ Μπαξη, απέλαληη ζηελ επηιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πφιεο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο νδεγνχο. Καη παίξλεη, κάιηζηα, γηα παξάδεηγκα ηνπο Μπιε νδεγνύο: «Ζ Ηζπαλία ηνπ Guide bleu γλσξίδεη έλαλ κόλν ρώξν, εθείλνλ πνπ πθαίλεη δηακέζνπ κεξηθώλ θελώλ αλεπίδεθησλ νλνκαζίαο κηα ππθλή ζεηξά εθθιεζηώλ, ζθεπνθπιαθίσλ, ζπζηαζηεξίσλ, ζηαπξώλ, αξηνθνξίσλ, πύξγσλ [...]. Σν βιέπνπκε. Όια ηα κλεκεία είλαη ζξεζθεπηηθά [...]» 66. χκθσλα κε ηνλ Ζξαθιή Μίιια, πνπ ρξφληα ηψξα κειεηά ηηο πνιηη(ηζκ)ηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο, απηή ε επηιεθηηθή πεξηγξαθή, βξίζθεη ην απφγεηφ ηεο ζηηο εθδφζεηο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ «Κσλζηαληηλνχπνιε» θαη ηελ «Ηζηακπνχι». ηηο δπν απηέο πόιεηο! ηηο εθδφζεηο απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ιεπθψκαηα θαιιηηερληθψλ θσηνγξαθηψλ, αλάινγα κε ηνλ εθδφηε, Έιιελα ή Σνχξθν, παξνπζηάδνληαη δπν νληφηεηεο εληειψο δηαθνξεηηθέο ε «κία» απφ ηελ «άιιε» 67! Δίλαη βέβαην όηη πξόθεηηαη εδώ γηα κηα γεσπνιηηηθή αλάγλσζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ. Αο πξνζζέζνπκε αθόκα θαη ηνύην. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δηαδνζεί ε έθδνζε πνηθίισλ νδεγώλ (θαη ραξηώλ) γηα ηηο πόιεηο θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε κεγάιε δηάδνζε δεκνζηεπκάησλ γη απηέο. Απηά πξνθύπηνπλ, βέβαηα, από ζνβαξέο επηηόπηεο θαη βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πόιεηο πνπ πεξηγξάθνληαη. Ωζηόζν πνιιά ζηνηρεία θνηλσληθήο παξαηήξεζεο θαη πνιενδνκηθήο θξηηηθήο δελ βξίζθνπλ ζέζε ζηα ζρεηηθά θείκελα. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε, ζπγθεθξηκέλα κηαο πόιεο, ζα ελίζρπε θπζηθά, ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ ηεο. Ωζηόζν, είλαη ελδερόκελν νη επηθξίζεηο, αθόκα θαη όηαλ είλαη δηθαηνινγεκέλεο, λα ζεσξεζνύλ από ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο πνπ πεξηγξάθεηαη, ζαλ κηα επίζεζε 68. ην ηεχρνο Πεξηεγήζεηο/Κόξηλζνο ηεο εθεκεξίδαο «Ζκεξεζία», πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Κφξηλζν, ν Βαγγέιεο Γειέγθνο επηρεηξεί κηα ζχληνκε θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο. Σε ζεσξνχκε επηηπρή, έζησ θαη αλ νη επηθξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζα δπζαξέζηεζαλ κεξηθνχο αλαγλψζηεο ζηελ πφιε απηή: «Κάηη νη κεγάινη ζεηζκνί ηνπ 20νύ αηώλα, θάηη ε επθνιία θαη ε νηθηζηηθή θαθνγνπζηηά ηνπ Νενέιιελα θαη [λα πνπ] ε ζύγρξνλε πόιε δπζηπρώο κνηάδεη λα έρεη ράζεη πξν πνιινύ ηε γξαθηθόηεηα θαη ηελ πηζαλόηεηα λα ζεσξεζεί εθ λένπ θάπνηε "όκνξθε πόιε". Οη δηθαηνινγίεο είλαη ηόζεο πνιιέο γηα ηελ νηθηζηηθή θαθή εηθόλα ησλ πεξηζζόηεξσλ ειιεληθώλ πόιεσλ πνπ νη γξαθηθέο γσληέο ζε απηέο απνηεινύλ πιένλ ηε κηθξή εμαίξεζε θαη όρη ηνλ θαλόλα». Βαγγέιεο Γειέγθνο, «Κφξηλζνο», Πεξηεγήζεηο/Ηκεξεζία, 57, ζει. 32, 33 θαη επηθνηλσλία κε ην ζπγγξαθέα. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΖ ΠΟΛΖ: ΠΟΙΑ ΠΟΛΖ; Ο Φηιηππίδεο, πνπ αλαθέξακε πην πάλσ 69, θάλεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα απνγξαθή ησλ ζρέζεσλ ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ πφιε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν παξνπζηάδνληαο θαη κεξηθνχο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, φπσο (1) ν πνιενδφκνο Γ. Μ. αξεγηάλλεο θαη (2) «απφ ηελ άιιε φρζε», ησλ γξακκάησλ, ε Λίδπ Σζηξηκψθνπ. Δίλαη ελδηαθέξνπζα απηή ε «ζπλάληεζε» ησλ δπν εξεπλεηψλ αθνχ νξηνζεηεί ηελ θνίηε ηεο ινγνηερληθήο πφιεο ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαηάθαζε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο δηαθιαδηθφηεηαο. 20

21 ην κεγάιν άξζξν ηνπ αξεγηάλλε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο κέζα απφ ηε ινγνηερλία 70 «αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζηαζεξέο γηα ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηφδνπο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (1770, 1880, κεζνπφιεκνο θαη ζχγρξνλε επνρή)». Αλαδεηθλχνληαη έηζη ραξαθηεξηζηηθέο επνρέο θαη πφιεηο ηνπ ειιελφθσλνπ θαη ηνπ θαζαξά ειιαδηθνχ ρψξνπ, ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαη ε χπαηζξνο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πφιε (Ατβαιί, Γηάλληλα, θηάζνο, Αζήλα, Λάξηζα). Οη πφιεηο θαη νη νηθηζκνί παξνπζηάδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ρξψκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε επαηζζεζία ησλ ζπγγξαθέσλ καο (Κφληνγινπ, Παπαδηακάληεο, Καξθαβίηζαο, Βαζηιηθφο, Υαηδήο). Δμάιινπ, ην ραξηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ επέιεμε ή παξήγαγε ν αξεγηάλλεο δσληαλεχεη νπηηθά πνιπάξηζκεο δηδαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζρέζεηο θεηκέλνπ θαη ρψξνπ/ηφπνπ 71. Ζ πεξηνρή ησλ ηεηρψλ θαηά Βαζηιηθφ θαη αξεγηάλλε. Δλδηαθέξνπζα είλαη, γηα παξάδεηγκα ε κειέηε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο, ηεο Αζήλαο, πνπ επεμεξγάδεηαη ν αξεγηάλλεο κε βάζε ην «πνιενγξάθεκα» ηνπ 1965 πνπ είρε θηινηερλήζεη κε δηαίζζεζε θαη νμπδέξθεηα ν Βαζίιεο Βαζηιηθφο ζην θείκελφ ηνπ κε ηίηιν «Δληφο ησλ Σεηρψλ» 72. Πεξηγξάθνληαη εθεί ηα ηδεαηά ηείρε πνπ πεξηθιείνπλ ην θπαλόκαπξν ηξηγσληθό κίιη ηεο ρσξηθήο εθδήισζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ππξήλα ηεο Διιάδαο, σο ζχλνιν: «Η θαξδηά ηεο θαξδηάο, ην θξάηνο ηνπ θξάηνπο, ε δσή ηεο δσήο ξπζκίδνληαη ζηα ηείρε. Από εθεί θαηεπζύλεηαη νιόθιεξε ε Διιάδα». Δμάιινπ, ην ζρεηηθφ ραξηνγξάθεκα ηνπ αξεγηάλλε ζπκπιεξψλεη θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία (ηξάπεδεο, πξεζβείεο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ππεξεζίεο, γξαθεία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ) πνπ ζπληζηνχλ ην αζελατθφ εμνπζηαζηηθφ θέληξν. Ζ εθηεηακέλε, ιεπηνκεξεηαθή θαη ππθλά ππνκλεκαηηζκέλε εξγαζία ηεο Σζηξηκψθνπ 73 απνηειεί 21

22 κηα ζηεξεή εηζαγσγή ζηε «γξακκαηνινγία ηεο πφιεο». Τπνηηηιηζκέλν δηπνιηθά θαη επεμεγεκαηηθά σο «Λνγνηερλία ηεο πόιεο / πόιεηο ηεο ινγνηερλίαο», ην ρπκψδεο «αζελαηνινγηθφ» (θπξίσο) θείκελν-άηιαο ηεο Σζηξηκψθνπ πξνζεγγίδεη ππνδεηγκαηηθά, κέζα απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ , θαη λεφηεξνπο, φιε ηε ινγνηερληθή πνιενγξαθηθή πξνβιεκαηηθή. Αο αλαθεξζεί βέβαηα φηη ε ζχδεπμε/δηάδεπμε ηνπ ππφηηηινπ απνηέιεζε, κεηαγελέζηεξα, θαη έλα κπνχζνπια ηαμηλφκεζεο αλάινγσλ εξγαζηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ άιινπο έιιελεο εξεπλεηέο. Ζ Βελεηία Απνζηνιίδνπ επηζεκαίλεη ζρεηηθά 74 : «[Σ]ν ελδηαθέξνλ γηα η[ε ινγνηερλία ηεο πφιεο] γλψξηζε άλνδν [φκσο] απφ ηα δχν ζθέιε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο Σζηξηκψθνπ, Λνγνηερλία ηεο πφιεο / πφιεηο ηεο ινγνηερλίαο, ε κεγαιχηεξε ζεκαζία δφζεθε [απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο] ζην δεχηεξν, ελψ ην πξψην, ε ινγνηερλία ηεο πφιεο, σο θαηεγνξία θεηκέλσλ, σο ινγνηερληθφ, αλ κπνξνχκε λα ην πνχκε, είδνο, παξακειήζεθε». ε ζρέζε κε ηελ νπζία ηεο ειιεληθήο πφιεο θαη ηελ πνιενγξαθηθή ηεο πξνζέγγηζε, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν ε ινγνηερλία παξέρεη εθηφο απφ ην γεληθφ ιφγν ηεο ζρεηηθά κε ηελ πφιε θαη κηα αμηφπηζηε εηθφλα ηεο, ην «ζηίγκα ηεο αιεζηλήο πόιεο» 75, φπσο ζεκεηψλεη ε Βαζηιηθή Κνιπβά. Ζ ίδηα ραξηνγξαθεί ζε κηα εξγαζία ηεο ηε κπζηζηνξεκαηηθή πφιε θαη θηάλεη ζε απνγνεηεπηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζσζηή απεηθφληζε ηεο ζην κπζηζηφξεκα. Γηα επηά γλσζηά κπζηζηνξήκαηα γξακκέλα ζηε δεθαεηία απφ ηνπο Γηψξγν Θενηνθά, Άγγειν Σεξδάθε θαη Κνζκά Πνιίηε, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Κνιπβά επηζεκαίλεη θαη επηθξίλεη ηε ξερή πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη, αθνχ ε «πόιε δελ απνηειεί αληηθείκελν ζεσξεηηθνύ ιόγνπ» 76. Δμεγεί, γηα παξάδεηγκα, φηη ζηα κπζηζηνξήκαηα απηά ράλνληαη επθαηξίεο αλάιπζεο αθνχ «δελ αλαθαίλνληαη πνπζελά απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ» 77, νχηε «ε κειινληηθή πνιηηεία εμαγγέιιεηαη» 78. ε πην ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ε θξηηηθφο απηή ππνζηεξίδεη φηη «ην κπζηζηφξεκα δελ απνηειεί γεσγξαθηθφ άηιαληα ηεο Αζήλαο, αιιά κηα ηππνινγηθή θαηαγξαθή ηεο, εκκέλνπζα ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπνινγηθψλ θιηζέ 79 [:] πξσηαγσληζηνχλ νη ιεσθφξνη πνπ δηαζρίδνπλ θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο 80 [νπφηε] πξνθχπηεη κηα πεξηνξηζκέλε εθδνρή ηεο Αζήλαο 81». Μ Μηα ζρεηηθή εηθφλα κπνξνχκε λα έρνπκε αλ αζρνιεζνχκε κε ηε Μελεμεδέληα πνιηηεία 82 ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε πνπ έρεη επηιέμεη θαη ε Κνιπβά. Ο ήξσάο καο αλαπνιεί ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα κε εηθφλεο απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηα κάηηα, ηφηε, ελφο λένπ πνπ «κόιηο έρεη θηάζεη από ηελ επαξρία ηνπ, θνηηεηήο». ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ ππνβάιιεη, αθνχ δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί γηα πνην ιφγν «ν θόζκνο ζπλάδεηαη ζε κπνπινύθηα, θνπβεληηάδεη κ έμαςε, ζθνξπίδεηαη, μαλαδέλεη» δέρεηαη γηα απάληεζε ην ζρφιην «Δπαξρηώηεο είζαη, ρξηζηηαλέ;». Δμάιινπ, ν ακαμάο ηνπ κφληππνπ ζην νπνίν επηβηβάζηεθε, αθνχ ηνπ εμεγήζεη ηη ζπκβαίλεη, ζηξέθεηαη πάιη «πξνο ηνλ επαξρηώηε επηβάηε» θαη ηνπ δείρλεη : «Σν Παλεπηζηήκην». Κη έπεηηα, ζην κηθξφ δσκάηην ηεο νδνχ φισλνο, ζπιινγηέηαη: «Απηή είλαη ε Αζήλα, ε πνιηηεία όπνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηνπ Διιεληζκνύ, ην θέληξν ηεο εζληθήο θπθινθνξίαο! Απηή είλαη ε Αζήλα κε η όλνκα πνπ ηελ αθνύο από καθξηά, α ζξύιν! Καη ηελ είδ[ε], κε ην πξώην [...] ζ όιν ηεο ηνλ αλαβξαζκό». 22

23 Γίθαηα ζπκπεξαίλεη ε Κνιπβά φηη «νη ινγνηερληθέο αλαθνξέο ηεο πφιεο είλαη ήζζνλνο πιεξνθνξηθήο εκβέιεηαο θαη ζπγθξνηνχλ βιέκκα πεξηνξηζκέλεο φξαζεο» 83 [Τπνγξακκίζακε]. Οη παξαηεξήζεηο ηεο, άιισζηε, κνινλφηη αλαθέξνληαη ζε ζπγγξαθείο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζελατθήο ζρνιήο αζηηθήο κπζηζηνξηνγξαθίαο ζέηνπλ ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα (1) ηεο επηζήκαλζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο εθείλεο ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο πνπ είλαη δηαπνηηζκέλε απφ ηελ νπζία ηεο πφιεο (γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πιάλεηα ζπγγξαθέα-flâneur) θαη (2) ηεο παξέκβαζεο ηεο γεσγξαθηθήο καηηάο ζηελ αλαιπηηθφηεξε ρσξνγξαθηθή θαη ηζηνξηνγξαθηθή επεμεξγαζία ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο. ΣΟ ΠΟΛΤΥΙΓΔ ΣΖ ΠΟΛΖ ΓΙΝΔΣΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ, ΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΔΡΓΙΕΔΙ ΣΖ ΥΑΡΖ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ Ζ πεξηγξαθή θαη ε δηδαζθαιία ηεο πφιεο απαηηνχλ κηα γξακκηθή θαη θεηκελφκνξθε αλαδηάηαμε ηεο νπζίαο ηεο. Μηα αθήγεζε. Σν πνιπζρηδέο ηεο πφιεο πξέπεη λα γίλεη νκνηφκνξθν, ην πνιιαπιφ λα θεξδήζεη ηε ράξε ηνπ απινχ θαη ην πνιχεδξν λα απνθηήζεη επθακςία θεηκέλνπ. Ο εηδηθφο πνιενγξάθνο, σο αζηηθφο γεσγξάθνο ή ηζηνξηθφο, θνηλσληνιφγνο θαη νηθνλνκνιφγνο αλαδηαηάζζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ πφιε θαη παξάγεη κηα δηαδνρή πιεξνθνξηψλ, έλα θείκελν, πνπ θηάλεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ ζαλ κηα α θ ή γ ε ζ ε πνπ αλαπαξηζηά ηελ πφιε. Καζψο ν εηδηθφο επηζηήκνλαο δελ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ-πφιεο ή πφιεο-θεηκέλνπ κπαίλεη, ζε θάπνην βαζκφ, ζηα ρσξάθηα ηνπ επαγγεικαηία θεηκελνπνηνχ, ηνπ ινγνηέρλε. Δίλαη ιίγεο νη επθαηξίεο φπνπ έλαο γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ην ηδηαίηεξν ράξηζκα θαη θάιεζκα θιίζε θαη θιήζε ηνπ «θεηκελνπνηνχ» ηεο πφιεο. Αιιά θαη πάιη κπνξεί λα κελ έρεη δηαιέμεη λα ελεξγεί σο εηδηθφο αιιά σο ινγνηέρλεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ γάιινπ ζπγγξαθέα Επιηέλ Γθξαθ (Julien Gracq, ςεπδψλπκν ηνπ Louis Poirier) είλαη ραξαθηεξηζηηθή αλ φρη κνλαδηθή. Ο γεσγξάθνο απηφο, θαζεγεηήο ηζηνξίαο-γεσγξαθίαο επί πνιιά ρξφληα ζε παξηζηλά ιχθεηα, είλαη ηαπηφρξνλα ηηκεκέλνο θαη εθιεθηηθά δηαβαζκέλνο ινγνηέρλεο ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηεο γιψζζαο ηνπ. Ο Γθξαθ, πνπ έξγα ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη ζηα ειιεληθά, καο άθεζε έμνρα θείκελα πνιενγξαθίαο, φπνπ ε επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή δηαίζζεζε δηαπιέθεηαη κε ηελ εζσηεξηθή αλάγθε γηα εμσηεξίθεπζε, έθθξαζε, θαηάζεζε

24 Ζ ζπγγξαθηθή επαηζζεζία, φπσο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αθξηβφινγε γεσηζηνξηθή επηζηεκνζχλε ηνπ Γθξαθ, αλαδεηθλχεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ηνπ «Ζ κνξθή κηαο πφιεο». lxxxv Πξφεθηηαη γηα κηα «κνλνγξαθία» πνπ απεηθνλίδεη ηε κνξθή θαη θαζεηεξηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο Νάληεο έηζη φπσο ηελ έδεζε ν ζπγγξαθέαο απηφο. Ζ ζαπκαζηή πνηεηηθή θξάζε, κε ηελ νπνία αξρίδεη ην κεγάιν απηφ αθήγεκα αλαπαξαζηάζεσλ θαη αλακλήζεσλ, απνηειεί αξρή θαη ηέινο θάζε «πνιενγξαθηθήο» πξνζπάζεηαο: «Η κνξθή κηαο πόιεο αιιάδεη πην γξήγνξα, ην μέξνπκε, από ηελ θαξδηά ελόο αλζξώπνπ». Πνηα πφιε ινηπφλ κπνξεί λα αλαπνιήζεη ν ζπγγξαθέαο, λα πεξηγξάςεη ν αζηηθφο επηζηήκνλαο, λα πνιενγξαθήζεη ν καζεηήο, πνπ ηνπ δεηνχκε κηα βησκαηηθή κειέηε ηεο πφιεο ηνπ; ην κεγάιν κπζηζηφξεκά ηνπ κε ηίηιν «Ζ αθηή ησλ χξηεσλ» πξσηαγσληζηεί κηα πφιε-θξάηνο. Ζ θαληαζηηθή πφιε Οξζέλλα, πξσηεχνπζα κηαο απηνθξαηνξίαο ζαλ ηε βελεηζηάληθε, γίλεηαη θέληξν ηεο γεσγξαθηθήο ινγηθήο πνπ νλνκάδνπκε «γεσπνιηηηθή». Πξφθεηηαη γηα ηε ινγηθή πνπ ειέγρεη ηελ εμνπζία, θαηαδεηθλχεη ηηο δνκέο θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη απνθαιχπηεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ θάλνπλ ηε γε έδαθνο θαη ηνλ άλζξσπν ζηξαηηψηε. Ο γεσγξάθνο θαη γεσπνιηηηθφο Yves Lacoste αθηεξψλεη ζην έξγν ηνπ Γθξαθ κηα ελδηαθέξνπζα αλάιπζε θαη δελ δηζηάδεη λα ραξαθηεξίζεη ηελ Αθηή «έλα γεσπνιηηηθφ κπζηζηφξεκα». 24

25 Πνηνο ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη ε πφιε σο φλνκα, ρψξνο θαη αλαβξάδνλ «εζσηεξηθεπκέλν» αλζξψπηλν πιήζνο είλαη ζπρλά (φρη πάληα) παξνχζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν; Σν κπζηζηφξεκα, θαη γεληθφηεξα ε ινγνηερλία, έρνπλ δεζεί πνιχ κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, ηεο θάζε γλσζηήο θαη κεγάιεο πφιεο, πξάγκα πνπ ηζρχεη θχξηα γηα ηε λεψηεξε επνρή. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην επηθφ έξγν ηνπ Σνιζηφη «Πφιεκνο θαη Δηξήλε» αξρίδεη ζπκβνιηθά κε ηα νλφκαηα δπν πφιεσλ. Όρη ηεο Μφζραο θαη ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, αιιά ηεο Γέλνβαο θαη ηεο Λνχθα: «ε Γέλνβα θαη ε Λνύθα δελ είλαη παξά ηηκάξηα ηεο νηθνγέλεηαο Βνλαπάξηε» lxxxvi Δίλαη έλα πξναλάθξνπζκα ηεο κεγάιεο εθζηξαηείαο. Απφ: Nicholas Jenkins, Department of English, Stanford University Καη βέβαηα νη αλαθνξέο πφιεσλ είλαη ζην έξγν απηφ ηφζν θπζηθέο, ζαλ θαζνδεγεηηθή αλάγλσζε ράξηε: «Η κεηαθίλεζε απηή απ ην δξόκν ηνπ Νίδλη Ννβγθνξόλη ζηνπο δξόκνπο ηνπ Ρηαδάλ, ηεο Σνύιαο θαη ηεο Καινύγθαο, ήηαλ ηόζν θπζηθή, ζηελ θαηεύζπλζε πνπ απαηηνύζε ε Πεηξνύπνιε λα κεηαθέξεη ν Κνπηνύδνθ ην ζηξαηό ηνπ» lxxxvii Οη πφιεηο φκσο δε ρξεζηκεχνπλ κφλν ζαλ πνιεκηθή ραξηνγξαθία αιιά είλαη θαη ζέαηξα πνιέκνπ. Όρη κφλν ν «πφιεκνο ρηίδεη ηελ πφιε» φπσο καο ην ιέεη ν κεγάινο πνιενγξάθνο Mumford lxxxviii αιιά θαη ηελ αθαλίδεη. Καη ηελ θάλεη έηζη επηθφ πξφζσπν ζαλ ηελ Σξνία θαη ηε Υηξνζίκα. Πνηνο δελ ζπκάηαη πσο ηελ έλλνηα «έπνο» ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε πηνιίεζξα; Ο έιιελαο πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο Νάλνο Βαιασξίηεο αλαδεηθλχεη κε έλα ππθλφ ζηελ ηεθκεξίσζή ηνπ θαη θαζφια αμηνπξφζεθην άξζξν ηνπ lxxxix ηελ πφιε-θείκελν (πνπ πεξηγξάθεηαη) ζε νδεγφ ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνθχπηεη. Σν ζθεληθφ θαη ην εξγαιείν «πφιε», πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγνηερλία θαη ηελ πνίεζε σο αληη-θείκελν ή ππνθείκελν, επηβάιιεηαη ζην δεκηνπξγφ σο ππεξ-θείκελν. Ζ πφιε απφ «γξάκκα», δειαδή γξαπηή πεξηγξαθή, αλάγεηαη ζε θαζνδεγεηηθφ «πεξίγξακκα». Σν γξάκκα γίλεηαη πλεχκα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο δεη κέζα ζηνλ πνηεηή θαη ην ινγνηέρλε. ην κπαιφ ηνπ θαη ίζσο θαη ζηελ θαξδηά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 25

26 Βαιασξίηε, «όιν ην θίλεκα ηεο γισζζνθεληξηθήο γξαθήο [ ] δελ είλαη άζρεην κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο». xc Καηά ηελ έλλνηα απηή, ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε κηα πνιενγξαθνχζα ππζία πνπ, ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο, εκπλέεηαη απφ ηελ πφιε θαη ρξεζκνδνηεί. Απηέο ηηο γξαθέο γηα ηελ πφιε δελ κπνξνχκε λα ηηο παξαβιέςνπκε. Ηδέεο, έλλνηεο θαη ζηφρνη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιενγξαθίαο βξίζθνληαη θξπκκέλεο ζηα ινγνηερληθά έξγα. Θα πξέπεη λα ηα αλαγλψζνπκε κε θέληξν ηελ πφιε. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππφζεζε, απφ ην χθνο, απφ ηνπο ραξαθηήξεο. Αιιά θαη καδί κε φια απηά. Μπνξνχκε λα δνχκε εδψ κεξηθά παξαδείγκαηα ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ εκπεξηέρνπλ κηα πνιενγξαθηθή ζηνρνζεζία, φπσο ζπκβαίλεη κε «ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΝ ΜΗΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΠΟΛΖ». Αο ζεκεηψζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ινγνηερλία ηεο πφιεο γλψξηζε ζηε ρψξα καο άλνδν xci. Λνγνηερληθνί δεκηνπξγνί θαη κεηαθξαζηέο, πνιενγξάθνη-εξεπλεηέο θαη εθδφηεο πξνζθέξνπλ ζην δηδάζθαιν ηεο πφιεο δπλαηέο εηθφλεο θαη πεξηγξαθέο ηεο ινγνηερληθήο θαη θνηλσληθήο νπζίαο ησλ πφιεσλ θαηά πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο. Ζ Βίθπ Θενδσξνπνχινπ έρεη επηθεληξψζεη ζηα γξαπηά ηεο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή πφιεσλ. ην Άκζηεξληακ αζρνιείηαη αλάιαθξα θαη κε πινχζηα θσηνγξάθεζε κε κηα πξνζσπηθή κηθξνγεσγξαθία ηεο νιιαλδηθήο ζπκπξσηεχνπζαο φπνπ ζαλ επηζθέπηξηα ηεο πφιεο πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη κηα νπζία ηεο θαη θάπνηα φξηά ηεο. xcii Σν ίδην πξάγκα θάλεη ε ζπγγξαθέαο απηή θαη ζην κπζηζηφξεκά ηεο Γξάκκα από ην Γνπβιίλν xciii φπνπ ηεο δίδεηαη ε επθαηξία λα κεηαθέξεη ηα βηψκαηά ηεο, απφ επηζθέςεηο ζε επξσπατθέο πφιεηο, κέζα απφ ην ζηφκα θαη ηελ θάιακν ησλ εξψσλ. Ση σξαία ε πεξηγξαθή ηνπ σξαηφηαηνπ βηβιηνπσιείνπ Lello & Irmão ζην Πφξην. Ζ ζεηξά «Μηα πφιε ζηε ινγνηερλία» απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφηαζε ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο ή πνιενγξαθηθήο ινγνηερλίαο κεγάισλ θαη κηθξψλ πφιεσλ xciv : Κώςτασ Ακρίβοσ (Επιμ.) Βόλοσ Μεταίχμιο 2001 Κώςτασ Λογαράσ (Επιμ.) Πάτρα Μεταίχμιο 2001 Σάκησ Σερζφασ (Επιμ.) Θεςςαλονίκη Μεταίχμιο 2001 Χρςτόφοροσ Μηλιώνησ (Επιμ.) Γιάννενα Μεταίχμιο 2001 Διαμαντήσ Αξιώτησ (Επιμ.) Καβάλα Μεταίχμιο 2003 Θανάςησ Βαλτινόσ (Επιμ.) Τρίπολη Μεταίχμιο 2002 Θοδωρήσ Γκόνησ (Επιμ.) Ναύπλιο Μεταίχμιο 2004 Θωμάσ Ψύρρασ (Επιμ.) Λάριςα Μεταίχμιο 2006 Δμάιινπ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε λνζηαιγηθή (θαη ρξήζηκα δηδαθηηθή) πνιενγξαθία ηεο κηθξήο ειιεληθήο πφιεο πνπ ράλεηαη ή πνπ (ηεξαησδψο) μαλαγελληέηαη, ν Ζιίαο Υ. Παπαδεκεηξαθφπνπινο καο έθαλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηα δηεγήκαηά ηνπ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαηαζέζεηο. Μεξηθά κάιηζηα απφ ηα θείκελά ηνπ, κε βεληέηα ηε γελέζιηα πφιε, ηνλ Πχξγν, απνηεινχλ κηθξέο γεσγξαθίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ αιιηψο ζα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο. xcv 26

27 Ο Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο, αλέιαβε κηα πξσηνβνπιία θαινχ δηδαζθάινπ ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο θαη επί κήλεο (θάζε Κπξηαθή, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005), καο έθαλε θνηλσλνχο βησκάησλ πνπ ηνπ πξφζθεξαλ πνιπάξηζκνη «ηαζκνί θαη ηφπνη ηεο κπζνπιαζίαο». Μαδί κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο πνπ θαηέζεηε δηαθξηηηθά, ζπλέιεμε ζεκαληηθά νλφκαηα θαη κνλαδηθνχο ηίηινπο ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ ζπκπιήξσλαλ θάζε δεκνζίεπκά ηνπ κε ηελ αληίζηνηρε ινγνηερληθή-πνιενγξαθηθή βηβιηνγξαθία xcvi. Γπζηπρψο ε ζπλνπηηθή (ζπλνιηθή) έθδνζε πνπ επαθνινχζεζε xcvii δελ ζπκπεξηέιαβε ηνπο ηφζν ρξήζηκνπο πίλαθεο κε ηα βηβιία πνπ δηάθνξνη ζπγγξαθείο είραλ γξάςεη γηα ηηο πφιεηο ηνπ θαινχ ινγνηέρλε. ηα φξηα ηεο ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο ή ηεο πνιενγξαθηθήο ινγνηερλίαο βξίζθεηαη θαη ε πνιενγξαθία ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο (ΔΦ). Απηή ε ηειεπηαία, καδί κε ηνπο θφζκνπο ηεο, ηηο θνηλσλίεο ηεο θαη ηηο απηνθξαηνξίεο ηεο, έρεη θαη ηηο θαληαζηηθέο ηεο πφιεηο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο γεσγξαθίαο. Άιισζηε νη πφιεηο «είλαη ην ηππηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ζηηο νπνίεο ζπρλά δηαδξακαηίδνπλ ηφζν κεγάιν ξφιν φζν θαη νη ίδηνη νη εζνπνηνί» xcviii. 27

28 Δίλαη ζρεηηθά αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν ηφζν γλσζηφο θηιφζνθνο ηεο πφιεο Walter Benjamin (Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, ) εκβάζπλε ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ γπαιηνχ ζηελ πφιε κε αθνξκή έλα αλάγλσζκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πνπ ηνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ (ην Glass Architecture ηνπ Paul Scheerbart). xcix Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΙ Ζ ΘΔΖ ΣΖ «ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ ππνζηεξίδεη: «ε γξακκαηνινγία ηεο πφιεο έιαβε ηηο επηβιεηηθέο δηαζηάζεηο ελφο επξχηαηνπ γεσπνιηηηθνχ-ινγνηερληθνχ ράξηε πνπ [πεξηέιαβε] πφιεηο ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, πφιεηο ηνπ κχζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο, πξαγκαηηθέο θαη κεηαθνξηθέο πφιεηο, ζχκβνια κηαο ινγνηερληθήο πνιενδνκίαο πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ζπγγξαθείο θαη θαηνηθήζεθε απφ αλαγλψζηεο» c [Παξαγξάθεζε θαη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο]. Απέλαληη ζ απηή ηε κπζνινγηθή, ηδενινγηθή θαη κάιηζηα γεσπνιηηηθή παξαγσγή ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ν αληρλεπηήο ηεο πφιεο πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε: (1) Οη γεσγξαθίεο ησλ κπζηζηνξεκάησλ, (2) ηα ζχκβνια θαη νη παξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ινγνηερλία, (3) κε ηηο εξκελείεο ηνπο, (4) θαη, θπξίσο, δηακέζνπ ηεο εηδηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, (5) νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πφιεηο, πνπ πινπνηνχλ ηε κπζηζηνξεκαηηθή ινγνζεζία, (6) νη κπζηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ζξπιηθέο θαη παξνηκηψδεηο, (7) ηα πξφζσπα θαη ηα νλφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πφιεηο, (8) ε θξηηηθή, κάιηζηα, απέλαληη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο απφ ηε ινγνηερλία, θαζψο θαη πνιιά άιια ζηνηρεία, είλαη φια αληηθείκελα δηεξεχλεζεο, αμηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο κέζα ζην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο πφιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πφιε 28

29 πνπ πνιχ λσξίο κεηαγξάθεθε ζε γεσπνιηηηθφ ράξηε ζα αλαθηήζεη κεξηθέο πηπρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ιεθηηθήο-γισζζηθήο νπζίαο ηεο. Απφ ην ράξηε θαη ηνλ θάιακν ησλ ινγνηερλψλ. 29

30 ψηε Σξηαληαθχιινπ, «Νέα Τφξθε ζρφιηα», Γηαβάδσ, 296/ , ζει , Μεηάθξαζε Αιεμάλδξα Κνληαμάθε. Δρνπκε πξνζζέζεη ην παξάζεκα ηνπ Γηνλχζε Σζαθλή απφ: Γηνλχζεο Σζαθλήο, «Όζν πεξηζζφηεξεο νη εθπιήμεηο ηφζν πην κεγάιε ε πφιε», Η ιέμε [Αθηέξσκα ζηελ Αζήλα], 166/Ννέκβξεο - Γεθέκβξεο 2001, ζει Δρνπκε ππνγξακκίζεη φιεο ηηο δπζλφεηεο, πνηεηηθέο θαη θαζ ππεξβνιή εθθξάζεηο. Σν ζρέδην είλαη ηνπ Μίλνπ Αξγπξάθε. Μίλνπ Αξγπξάθε, «Νέα Τφξθε 1961 κ.υ.», Δπηζεώξεζε Σέρλεο, 86/Φεβξνπάξηνο 1962, ζει Γελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ Αιέμε Εήξα, κε θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ «πνιενγξαθηθνχ» έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Μίγγα: Αιέμεο Εήξαο, «Ζ πφιε-κεηέξα, ε πφιε-εξσκέλε, ε πφιε-κνίξα», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 9 Ηαλνπαξίνπ 2004, ζει.23. Λίλα Παληαιέσλ, «Ηζάαθ Μπάκπει, έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ειαρίζηνπ», Διεπζεξνηππία/Βηβιηνζήθε, 13 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει Σν παξάζεκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο Οδεζζνχ. Cathérine Clément, Les mille romans de Bénarès, Ed, Noésis, Αλαθεξφκαζηε ππαηληθηηθά ζην: Μηζέι Φάηο, Ηκεξνιόγην 2001 Γξαθέο ηεο πόιεο, Παηάθε. Ακίλ Μααινχθ, ακαξθάλδε, Χθεαλίδα, Marcel Brion, Η θαζεκεξηλή δσή ζηε Βηέλλε ζηελ επνρή ηνπ Μόηζαξη θαη ηνπ νύκπεξη, Παπαδήκαο, Φσηεηλή Σζαιίθνγινπ, Δγώ, ε Μάξζα Φξόπλη, Καζηαληψηε, «ηε Βηέλλε ρνξεχνπλ βαιο θαη ζηα θαθελεία κε ηα καξκάξηλα ηξαπεδάθηα πίλνπλ δεζηφ ηζάη... Παληνχ αθνχο κνπζηθή. ηξάνπο, Μφηζαξη, Λέραξ... Ο Μάιεξ γίλεηαη δηεπζπληήο ζηελ Όπεξα θαη ζπλζέηεη ηε Γεύηεξε ζπκθσλία... ηε Michaelplatz ν Άληνιθ Λφνο θαηαζθεπάδεη έλα ιακπξφ θηίξην γηα ηνλ Γθφιληκαλ, ηνλ πην δηάζεκν ξάθηε ηεο Δπξψπεο... Όκσο ε πφιε δελ είλαη ε πφιε ζνπ. ε αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αλνξζφδνμν θη αιιφθνην εβξαίν γηαηξφ...]», ζει. 146,147. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, GF-Flammarion, (1967), Βηβιίν 3, θεθ. ΗΗ «Paris à vol d oiseau». Mike Crang, Cultural Geography, φ.π., ζει. 50. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αληίζεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε αζηηθή γεσγξαθία ησλ θησρψλ απφ εθείλε ηνπ Κξάηνπο. Olivier Mongin, «De la ville à la non-ville» ζην Marcel Roncayolo et al., De la ville et du citadin, Parenthèses, 2003, ζει. 38. Σδαίεκο Σδφπο, Οδπζζέαο, Κέδξνο, Νηίλνο ηψηεο, «Σν Γνπβιίλν ηνπ Σδφπο», Σν Βήκα/Σν άιιν βήκα, 11 Μαξηίνπ 2001, ζει

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα