ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ"

Transcript

1 Θσάλλεο Ρέληδνο Η ΠΟΚΗ ΣΘ ΣΕΥΜΕ ΣΟΤ ΚΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΛΑΣΟ ΙΑΘ ΣΟΤ ΑΙΡΟΑΛΑΣΟ Πέκπηε 17/10/2013 * * Αἴζ. ΣΤΚ. Γ. ΙΟΡΡΕ Η ΠΟΚΗ ΣΗ ΚΟΓΟΣΕΥΜΘΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΗ ΠΟΛΗ 1

2 ΑΜΔΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΞΔΝΟΙ ΛΟΓΟΣΔΥΝΔ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΖ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1 «Άθνβα παξαδέρνκαη όηη ε Νέα Τόξθε είλαη ε πην ζπνπδαία πόιε ζηε γε ηνπ Θενύ». Μπξέληαλ Μπήαλ «Η Νέα Τόξθε είλαη ε κόλε αιεζηλή πόιε-πόιε». Σξνύκαλ Καπόηε «Τπάξρεη θάηη ζηνλ αέξα ηεο Νέαο Τόξθεο πνπ θάλεη άρξεζην ηνλ ύπλν». ηκόλ ληε Μπνβνπάξ «πλεηδεηνπνίεζα πσο είκαη "Αζελαίνο", κόιηο πάηεζα ην πόδη κνπ γηα πξώηε θνξά ζηε Νέα Τόξθε. Έηζη κνπ θάλεθε ε δηαθνξά. Δπαξρία Αζήλα. Αζήλα Νέα Τόξθε». Γηνλύζεο Σζαθλήο Θεσξνχκε γεληθά ηελ πνιενγξαθία σο πξνυπνηηζέκελε γηα ηελ θαηαλφεζε κεξηθψλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ (πνιεσλχκηα θαη νδσλχκηα, αζηηθά θαηλφκελα, θ.ιπ.). Χζηφζν ε ινγνηερλία, απφ ηε κεξηά ηεο, κπνξεί λα αζθήζεη κηα δξάζε αξηζηνπνίεζεο ηεο επηξξνήο αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο γεσγξαθηθήο γλψζεο. Όηαλ κηα γεσγξαθηθή έλλνηα, φπσο ε πφιε, κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κέζα απφ ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα 2, σο κεηέξα, εξσκέλε θαη κνίξα, Γελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θνκκαηηνύ ηνπ Αιέμε Εήξα, κε θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ «πνιενγξαθηθνύ» έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Μίγγα: Αιέμεο Εήξαο, «Ζ πόιε-κεηέξα, ε πόιε-εξσκέλε, ε πόιε-κνίξα», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 9 Ηαλνπαξίνπ 2004, ζει.23. είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ε αμία ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ, δερφκαζηε φηη ε ινγνηερλία ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο, ρσξίο πάλησο ην ηφζν πινχζην «δηδαθηηθν» ηεο πιαίζην λα κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθέο. Πνιχ ζπρλά «ε [ζπγγξαθηθή] πόιε είλαη απνθύεκα εμσξατζκέλεο κλήκεο θαη ξνκαληηθήο γξαθήο» 3. Λίλα Παληαιέσλ, «Ηζάαθ Μπάκπει, έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ειαρίζηνπ», Διεπζεξνηππία/Βηβιηνζήθε, 13 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει Σν παξάζεκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο Οδεζζνύ. Ωζηφζν, κέζα ζε έλα δηεπηζηεκνληθφ/δηαθιαδηθφ πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο πφιεο, εθηηκνχκε φηη ε «πφιε ηεο ινγνηερλίαο» πξέπεη λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο «πνιενγξαθίαο». Παξνπζηάδνπκε, ινηπφλ, ζηα επφκελα, ζηνηρεία απηνχ ηνπ δεπγαξψκαηνο («πφιε ηεο ινγνηερλίαο» - «πνιενγξαθία») πνπ είλαη γεληθψο γλσζηά θαη πεξλάκε ζηε ζπλέρεηα ζε πεξηζζφηεξν εηδηθέο φςεηο κηαο ηέηνηαο ζχδεπμεο. Ζ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ Ω ΠΖΓΖ ΣΖ 2

3 ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΑ Γηα λα πεξηγξάςεη ην Μπελαξέο, ηελ ηεξή πφιε ηεο Ηλδίαο, ε ζπγγξαθέαο Cathérine Clément ρξεζηκνπνηεί γηα ηίηιν «Σα ρίιηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Μπελαξέο» 4. Γελ έρεη άδηθν βέβαηα λα πηζηεχεη φηη ην κπζηζηφξεκα, θαη γεληθφηεξα ε ινγνηερλία, έρνπλ ηφζν πνιχ δεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, ηεο θάζε πφιεο. «Γξαθέο ηεο πόιεο» πξνβάιινληαη ζπρλά. Δίηε πξφθεηηαη γηα επηιεγκέλεο ινγνηερληθέο δηαδξνκέο 5, είηε γηα επσλπκίεο έξγσλ πνπ καο ηαμηδεχνπλ καθξηά, ζηελ ακαξθάλδε 6, είηε γηα πξνζσπνπνηήζεηο «επηπρηζκέλσλ πφιεσλ» 7 Marcel Brion, Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηε Βηέλλε ζηελ επνρή ηνπ Μόηζαξη θαη ηνπ νύκπεξη, Παπαδήκαο, πνπ κεηέρνπλ ζην κχζν ζαλ πξφζσπα ηνπ δξάκαηνο 8. Φσηεηλή Σζαιίθνγινπ, Δγώ, ε Μάξζα Φξόπλη, Καζηαληώηε, «ηε Βηέλλε ρνξεύνπλ βαιο θαη ζηα θαθελεία κε ηα καξκάξηλα ηξαπεδάθηα πίλνπλ δεζηό ηζάη... Παληνύ αθνύο κνπζηθή. ηξάνπο, Μόηζαξη, Λέραξ... Ο Μάιεξ γίλεηαη δηεπζπληήο ζηελ Όπεξα θαη ζπλζέηεη ηε Γεύηεξε ζπκθσλία... ηε Michaelplatz ν Άληνιθ Λόνο θαηαζθεπάδεη έλα ιακπξό θηίξην γηα ηνλ Γθόιληκαλ, ηνλ πην δηάζεκν ξάθηε ηεο Δπξώπεο... Όκσο ε πόιε δελ είλαη ε πόιε ζνπ. ε αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αλνξζόδνμν θη αιιόθνην εβξαίν γηαηξό...]», ζει. 146,147. Πνιύ ζπρλά νη ινγνηέρλεο πεξηγξάθνπλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο, θαη θπξίσο κε ελάξγεηα ή κε δεκηνπξγηθό ζάκπσκα, πόιεηο ζηηο νπνίεο έδεζαλ ή ζηηο νπνίεο ηαμίδεςαλ. Σνπνζεηνύλ εθεί ηνπο ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπο ή θαηαζέηνπλ άκεζα ηηο ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο ηνπο. Έρνπλ έηζη ηελ επθαηξία λα δώζνπλ γεσγξαθηθέο εηθόλεο ησλ πόιεσλ. Ή λα θάλνπλ γεληθόηεξεο θαη αθεξεκέλεο θξίζεηο. Γίλνπκε κεξηθέο ηέηνηεο, ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο, από απηέο πνπ έρεη ζπιιέμεη ε ώηε Σξηαληαθύιινπ, γηα ηε Νέα Τόξθε. Οη ζπγγξαθείο δελ παξαιείπνπλ, αθφκα, λα θάλνπλ θάπνηα θνηλσληθνγεσγξαθηθή θξηηηθή. Μνινλφηη νη ηφζν ζαπκαζηέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 3

4 γεσγξαθίαο ηνπ Παξηζηνχ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Βίθησξα Οπγθψ ζηελ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ 9, δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ πξσηνγεχζεθαλ ηηο πξαγκαηηθέο γεσγξαθίεο ηνπ Παξηζηνχ 10 δηακέζνπ ηνπ έξγνπ Οη Άζιηνη. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ν Μνλδέλ: «Κάζε κεγάινο ζπγγξαθέαο είλαη ζήκεξα ζπγγξαθέαο ηεο πόιεο. Γελ ππάξρεη ζπγγξαθέαο ηνπ 19 νπ ή ηνπ 20 νπ αηώλα πνπ λα κελ έρεη γξάςεη γηα ηελ πόιε» 11. Ζ 16 ε Ηνπλίνπ 1904 είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εκεξνκελία γηα ηηο ζρέζεηο ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ πόιε. Σελ εκέξα εθείλε, θαζώο μέξνπκε, έλαο Γνπβιηλέδνο αλαρσξεί γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη καο επηηξέπεη λα δήζνπκε ην Γνπβιίλν δηακέζνπ ησλ πεξηγξαθώλ ηνπ Σδαίεκο Σδόπο, ζηνλ Οδπζζέα 12 ηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδνπλ πσο, αλ έλαο ζεηζκόο θνύθηα ε ώξα ζα θαηέζηξεθε ην Γνπβιίλν, δελ ζα ππήξρε θακηά δπζθνιία λα αλαθαηαζθεπαζηεί απηή ε πόιε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Σδόπο

5 Θα κπνξνχζακε κε θάζε ζάξξνο λα πνχκε ην ίδην θνχθηα ε ψξα, πάιη θαη γηα ηα Υαληά ή θαιχηεξα (;) Υαλία ζε ζρέζε κε ηελ ηφζν ππθλή κπζηζηνξεκαηηθή πνιενγξαθία πνπ καο πξφζθεξε, αθξηβψο έλαλ αηψλα κεηά ηνλ Σδφπο, ε Μάξσ Γνχθα 14. Αλακλήζεηο, επηηφπηεο έξεπλεο, ηνπσλπκηθέο θαη πνιενδνκηθέο εηθνηνινγίεο, αζηηθνί ζξχινη, αθφκα θαη ζπλζεκαηνγξαθήκαηα ζηνπο ηνίρνπο ηεο πφιεο, καο βνεζνχλ λα αλαινγηζηνχκε ηη θαη πφζνη είλαη νη αζώνη θαη νη θηαίρηεο ζε κηα πφιε-παηξίδα. Σν πνιενγξαθηθφ απηφ κπζηζηόξεκα καο επηηξέπεη λα ζθεθηνχκε ηη είλαη κχζνο ζηελ ηζηνξία θαη ηη είλαη ηζηνξία ζην κχζν κηαο πφιεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ηα Υαληά είλαη κέγηζηε πόιε ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο γεσπνιηηηθήο. πκβνιηθήο θαη πιηθήο. Πξνζψπσλ θαη εδαθψλ. Ζπείξσλ θαη ζαιαζζψλ. Υαλίσλ θαη Αζελψλ. Ο Lanot 15 καο ππελζπκίδεη φηη ε Βίβινο, σο έξγν θαη θαη εμνρήλ βηβιίν, δεκηνχξγεζε αζηηθά ζχκβνια ηεο «ζθηάο θαη ηνπ θσηφο», κε ηηο πεξηγξαθέο πνπ θάλεη γηα ηα φδνκα θαη ηα Γφκνξξα ή γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ηε Βαβπιψλα 16. Πνιιέο θνξέο ε ηζηνξία ησλ πφιεσλ πξνζθέξεη ζπκβνιηζκνχο πνπ αμηνπνηνχληαη δξακαηηθά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ή νη πεξηπέηεηεο ησλ εξψσλ παξαιιειίδνληαη αιιεγνξηθά κε ηηο πφιεηο. θνηεηλέο θαη απφθνζκεο, θαίλνληαη νη πεξηγξαθέο ηεο «λεθξήο πόιεο» ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Φξαληο Κάθθα ε Γίθε. Μνινλφηη ην πνηάκη, ε γέθπξα θαη ην λεζάθη κεο ην πνηάκη θαληάδνπλ δσληαλά, ε Πξάγα έρεη ράζεη ηα πεξηγξάκκαηά ηεο θαη ηα πξνζσλχκηά ηεο. Ζ γλσζηή ζθελή ζην θαζεδξηθφ λαφ, πάλησο, πξνδίδεη ην ρψξν ζχιιεςεο ηνπ έξγνπ ράξε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Βίηνπ ζηελ Πξάγα, πνπ θαη απηέο δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ αλαθνξέο ζηνλ Duomo ηνπ Μηιάλνπ 17. 5

6 Ζ βειγηθή πφιε Μπξηδ (Bruges), πξνζσπνπνηείηαη θαη πξσηαγσληζηεί ζε κηα φπεξα, φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ηίηιν σο λεθξή πφιε (ηνπ Έξηρ Κόξλγθνιλη). Βαζίδεηαη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Ενξδ Ρόληελκπαρ Bruges-la-morte φπνπ ν ήξσαο έρεη ηαπηίζεη ηε ρακέλε γπλαίθα ηνπ πνπ ηελ ππεξαγαπνχζε κε ηελ πφιε ζηελ νπνία δεη θαη πεξλάεη ηε δσή ηνπ αλαδεηψληαο ηελ. Ζ Μπξηδ ήηαλ ζεκαληηθή πφιε ηεο Φιάλδξαο θαη κεγάιν ιηκάλη. Αιιά ην 1475 ην λεξφ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο απνηξαβήρηεθε θαη έηζη ε πφιε έραζε απηφ ην πιενλέθηεκα. Έκεηλε κφλε λα ζξελεί ηα παιάηηα ηεο. Απφ εθεί πεγάδεη ε ηδέα ηεο ζχγθξηζεο. Σν πην ζπρλφ είλαη βέβαηα λα κελ ππάξρεη ελζπλείδεηε αιιεγνξία. Να ιείπεη ν γεσγξαθηζκόο, φπνπ ε πφιε γίλεηαη κηα δξψζα persona. Έζησ θαη αλ ζηελ νπζία απηή παξακέλεη ν πξαγκαηηθφο πξσηαγσληζηήο. Σφηε, ζε πνιιά κπζηζηνξήκαηα, κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κπνξεί λα αλαδεηρζνχλ ηα ζχκβνια πνπ θαζνξίδνπλ ηα δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Σν απηνθίλεην, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ππεξβνιή ηνπ, είλαη, ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία θαη ηελ πόιε, έλα από απηά. Όπσο επηζεκαίλεη ν Φηιηππίδεο, ε Διηάλα Υνπξκνπδηάδνπ ζην κπζηζηόξεκά ηεο «Ζ ηδηαηηέξα» 18 πξνβάιιεη έλαλ θόζκν πνπ «πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην απηνθίλεην σο ζηνηρείν επηβίσζεο ζηελ 6

7 πόιε, δειαδή σο ακπληηθόο κεραληζκόο ελάληηα ζε νξαηέο θαη αόξαηεο απεηιέο» 19. Ζ εξσίδα πεξλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηεο κέζα ζην απηνθίλεην, ελώ ε πόιε «κεηακνξθώλεηαη ζε κηα αηέξκνλε αλακνλή ζε θαλάξηα θαη ζε κηα εθλεπξηζηηθή αξγή θίλεζε ζηνπο πεγκέλνπο δξόκνπο» 20. Ζ έλλνηα ηνπ απηνθηλήηνπ σο απινύ κέζνπ δηάβαζεο ηνπ δύζβαηνπ γηα ηνλ θάηνρό ηνπ ρώξνπ ηεο πόιεο θαη κεηάβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία-πξννξηζκνύο, πνπ αλαδεηθλύεηαη από ην κπζηζηόξεκα απηό, απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δξάζεηο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θξίζεο ηεο πόιεο. Ο Thierry Paquot ππνζηεξίδεη πσο «εθείλνη πνπ [απεηθόληζαλ] πξώηνη, πξηλ από ηνπο θνηλσληνιόγνπο, ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ε αζηηθνπνίεζε επί ησλ εζώλ, όπσο ην καξηπξνύλ, ζην Παξίζη, νη πνιπάξηζκεο "θπζηνινγίεο" ("Physiologies"), είλαη νη κπζηζηνξηνγξάθνη», πνπ πεξηέγξαςαλ ηνπο αλζξψπηλνπο "ηχπνπο" ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 21. Καζψο «ε πόιε ππήξμε ε πξαγκαηηθή εξσίδα ηνπ αλζξώπηλνπ δξάκαηνο» 22, φπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, πνιιέο δέζκεο νλνκάησλ ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη κεγάισλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε κηαο πειψξηαο γεσγξαθίαο ηεο πφιεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Tελ επνρή πνπ νη Μαξμ θαη Έλγθειο, ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, έθαλαλ ηελ θξηηηθή ηνπο γηα ηελ πφιε, ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο εξγαηηθήο θαηνηθίαο θαη ηηο ζιηβεξέο ζπλζήθεο θαηνίθηζεο ηνπ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ, κεγάινη ζπγγξαθείο (Οπγθώ, Νηίθελο), καο ππελζπκίδεη ε Άλλε Βξπρέα επαηζζεηνπνηνχζαλ ζρεηηθά ηελ θνηλή γλψκε. Δλψ, φπσο ππνδεηθλχεη ε επαίζζεηε απηή αξρηηέθησλ, ιίγνη νκφηερλνί ηεο εθείλεο ηεο επνρήο είραλ αζρνιεζεί κε ην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαηηθήο θαηνηθίαο 23. 7

8 Σε καθξά παξάδνζε ηεο ινγνηερλίαο θαηαηάζζεη ε Φσηεηλή Μαξγαξίηε ζηηο δηαλνεηηθέο πεγέο ηεο κνληέξλαο αζηηθήο γεσγξαθίαο θαη ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη «ε πόιε ζηαδηαθά παύεη λα είλαη κέζα ζηε ινγνηερλία απιά ην ζέαηξν ησλ γεγνλόησλ [αιιά] ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπσλ θαη ηε δηακνξθώλεη». 24 Ζ ίδηα ζπγγξαθεχο δηαιέγεη γηα κειέηε ηε ηνπηγάξδε, «κεγάιε πφιε» ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ απνηειεί ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο «κηθξήο πφιεο» ζηελ νπνία είραλ δήζεη, πξηλ κεηαλαζηεχζνπλ, πνιινί Έιιελεο. Παξαθνινπζεί εθεί ηνλ θνπξνγηάλλε, ήξσα ηνπ Γεκήηξε Υαηδή ζην Γηπιό βηβιίν 25, λα δεη ηελ άραξε δσή ηνπ κεηαλάζηε. «Δθεί», ηξφπνο ηνπ ιέγεηλ, αθνχ ε πφιε ηνπ μέλνπ κεηαλάζηε είλαη ε ηαπεηλή θαζεκεξηλφηεηα «ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Autel (Auto-elektrika), ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ, ηνπ θέληξνπ, ηεο κεγάιεο ιεσθφξνπ» θαη, πίζσ απφ φια απηά, ηεο εηθφλαο ηνπο κέζα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ κεηαλάζηε. γεσγξαθίαο θαη κάιηζηα ζηελ αληίζεζε/ζχλζεζε ππαίζξνπ θαη πφιεο, εθηίζεηαη κε εληππσζηαθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ππνδεηγκαηηθή κέζνδν απφ ηνλ Ραίεκνλη Οπίιηακο ζην θιαζηθφ βηβιίν ηνπ «Ζ Ύπαηζξνο θαη ε πόιε» 26. Οη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηε Βξεηαλία θαη ην πέξαζκα ζηελ νηθνλνκία ησλ πφιεσλ, δειαδή νη λέεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, ζπγθξνηνχλ κηα αλεμάληιεηε βάζε γηα ηελ νμπδεξθέζηαηε ινγνηερληθή θξηηηθή ηνπ Οπίιηακο. Σν έξγν ηνπ θαληάδεη έηζη ζαλ ε εληππσζηαθφηεξε δηαηξηβή θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο κηαο ρψξαο, ζηελ νπνία ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα, γηα πξψηε θνξά ζηελ Ηζηνξία, ν αζηηθφο πιεζπζκφο μεπέξαζε ηνλ αγξνηηθφ. Ο ζπγγξαθέαο απηφο, κε βάζε ηα ινγνηερληθά θείκελα πνηήκαηα, κπζηζηνξήκαηα αιιά θαη έξγα αζηπλνκηθήο θηινινγίαο θαη επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ππεηζέξρεηαη ζηελ νπζία ηεο ηζηνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ. ρνιηάδεη έηζη, θαη κάιηζηα απφ θαζαξά καξμηζηηθέο ζέζεηο, ην πεξηερφκελν ηεο αζηεαθήο θαη βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο γηα λα επηζεκάλεη ζπκπεξαζκαηηθά φηη δελ έιαβαλ πνηέ ρψξα σο ηέηνηεο αθνχ, παξά ηηο αιιαγέο, ην πξνεμάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα επέδεζε. Σν Λνλδίλν παξνπζηάδεηαη ζαλ πόιε ηνπ θσηόο αθνύ «ζηελ Όμθνξλη ηξηη κόλν, ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θαλάξηα από όζα ζε νιόθιεξν ην Παξίζη» θαη ε πόιε απηή εκπλέεη ηνπο πνηεηέο: 8

9 Λνλδίλν, Λνλδίλν ραξάο καο ην ράδη Σεο λύρηαο ινπινύδη πνπ αλνίγεη κόλν ζην ζθνηάδη Μεγαινύπνιε νινθώηηζηε ζηεο λπρηηάο ηε κέζε Πνπ ε κέξα ζνπ αξρίδεη ζαλ ν ήιηνο έρεη πέζεη. Δίλαη φκσο απηή ε ίδηα πόιε πνπ «ε ζθνηεηληά θαη ε θηώρεηα ηεο, κε ζύκβνιό ηνπο ην Αλαηνιηθό Λνλδίλν, γίλνληαη θεληξηθό ζηνηρείν γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ θνηλσληθή ζθέςε». Ο Οςίλιαμρ παπακολοςθεί ζηο βιβλίο ηος ηην ιζηοπία μιαρ εκμεηαλλεύηπιαρ ηζιθλικάδικηρ ηάξηρ πος «βελτιώνει ζςνεσώρ ηη θέζη ηηρ» (κςπιολεκτικά: οι έγγειερ βεληιώζειρ ηων κηημάηων), «[βλέπει να ηηρ] ανοίγονηαι εςσάπιζηερ πποοπτικέρ» (κςπιολεκτικά: η θέα ζηα ηοπία ηων κηημάηων) και «ειζάγει καινούπιερ αξίερ» (κςπιολεκτικά: όσι ηθικέρ αλλά οικονομικέρ). Είναι ενηςπωζιακό πόζο μεπικέρ λέξειρ έσοςν κςπιολεκηικέρ και μεηαθοπικέρ ζημαζίερ! Είναι ακόμα ενηςπωζιακόηεπο πωρ, ζηη μελέηη ηηρ βπεηανικήρ εθνικήρ ιζηοπίαρ πος, με ηην καηάκηηζη ηων ωκεανών, γίνεηαι παγκόσμια ιζηοπία, ο ηίηλορ ηος ππώηος κεθαλαίος «Country and City» [= ύπαιθπορ και πόλη] γίνεηαι, με ανηιζηποθή, ηίηλορ ηος ηελεςηαίος κεθαλαίος «Cities and Countries» [= πόλειρ και σώπερ/ύπαιθποι]. Παπακολοςθώνηαρ, μάλιζηα ηιρ ξένερ «μακπινέρ σώπερ/γαίερ πος έγιναν αγποηικέρ γαίερ ηηρ βιομησανικήρ Βπεηανίαρ», ο Οςίλιαμρ πποθηηεύει ηην παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ηην παγκόζμια Νέα Μητπόπολη και ηιρ ςπαίθποςρ ηηρ... Όια ηα είδε ηεο ινγνηερλίαο είλαη παξφληα ζηηο αλαιχζεηο ηνπ Οπίιηακο. Αθφκα θαη ε θαληαζηηθή ινγνηερλία θαη ην αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα, φπσο είπακε. Καη κάιηζηα απηφ ην ηειεπηαίν είλαη πνπ έρεη γηα γελέζιην ηφπν ηνπ ηελ πφιε, ηε κεγαινχπνιε, φρη ηελ χπαηζξν. Αο δνχκε ηη καο ιέεη ζρεηηθά έλαο δηθφο καο, ν Πέηξνο Μαξηηλίδεο 27, ζπγθξίλνληαο ύπαηζξν θαη πόιε: «Ζ ύπαηζξνο είλαη θαιή γηα πνιέκνπο θαη εηδύιιηα, έπε θη νηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο. Μόλν ε πόιε πξνζθέξεη εηθαζίεο θαη δξάκαηα, αθαλείο αληηζέζεηο θαη ινγηθνύο γξίθνπο. Ζ ζηόθα ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο βξίζθεηαη ήδε ζηηο θνζκνβξηζείο ιεσθόξνπο θαη ηα κηζνζθόηεηλα ζηελά [ ] ίγνπξα δελ ζα ππήξρε αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα ρσξίο ηηο κεγαινππόιεηο» Σηο εχζηνρεο εθηηκήζεηο θάλεη ν Μαξηηλίδεο κε αθνξκή ηηο (ζεζζαινληθηώηηθεο) αλαγλψζεηο ηνπ ηνχ Εαλ-Κισλη Ηδδό, κε ην ηφζν ππθλά καξζεγέδηθν έξγν ηνπ: 9

10 «[Κ]αηνηθνύζε ζηελ νδό Φιν-Μπιε, πάλσ από ην γεθύξη Φνο Μνλαί, ζε κηα βίιια πνπ δέζπνδε ζ όιν ην Μαικνύζθ, ην θνκκάηη γεο πνπ πξνρσξνύζε πέξα απ όια η άιια κέζα ζηνλ όξκν. Μηα γεηηνληά από ηηο πην όκνξθεο ηεο Μαζζαιίαο. Η ζέα από ηηο βίιιεο ήηαλ» 28. Ο Ζαλ-Ιισλη Θδδό ( ) δεκνζίεπζε ην πξώην ηνπ κπζηζηόξεκα ζε ειηθία 50 εηώλ θαη απηό ήηαλ «Το μαύρο ηραγούδι ηης Μαζζαλίας». Σξεηο θίινη, κεγαισκέλνη ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο ηεο Λαζζαιίαο, εξσηεπκέλνη κε ηελ ίδηα θνπέια, κπιέθνπλ κε ην έγθιεκα. Υξόληα κεηά, ν έλαο από απηνύο, σο αζηπλνκηθόο επηζεσξεηήο πηα, αλαδεηεί ηνπο δνινθόλνπο ησλ παιηώλ ζπληξόθσλ ηνπ. Ο ήξσαο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ερζξόο ηεο βίαο, γεκάηνο ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ, νλεηξεύεηαη κηα πόιε όπνπ ν θαζέλαο, όπνην ρξώκα θη αλ έρεη ζην δέξκα ηνπ, κπνξεί λα θαηέβεη από ην ηξαίλν ή ην πινίν, κε ηε βαιίηζα ζην ρέξη θαη λα πεη: «Καλά είμαι εδώ. Είναι ηο ζπίηι μοσ». Σν κπζηζηόξεκα απνηειεί ην πξώην κέξνο κηαο λνπάξ ηξηινγίαο αθηεξσκέλεο ζηελ πόιε ηεο Λαζζαιίαο, όπνπ γελλήζεθε ν ηηαιντζπαληθήο θαηαγσγήο ζπγγξαθέαο. Ιαη' εμνρήλ αλαηόκνο ηεο επαξρηαθήο Γαιιίαο, ν Θδδό, ιάηξεο απηήο ηεο πόιεο πνπ ρηίζηεθε από ηνπο Φσθαείο ην 600 π.υ., ζέιεη λα δείμεη ηηο θξπθέο ραξέο ηεο θαη λα απνθαιύςεη ην ζθνηεηλό ηεο πξόζσπν: πξόζθπγεο, ζσκαηέκπνξνπο, θνληάδεο, αθξνδεμηνύο ηνπ Εζληθνύ Λεηώπνπ.! Αλ ζπλέβαηλε ε πνηφηεηα ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ Ηδδφ λα είλαη ακθηζβεηήζηκε, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί γηα ην καξζεγέδν απηφ ζπγγξαθέα πσο απηά απιά «απνηεινύλ ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο [ηεο Μαζζαιίαο] κε αζηπλνκηθή πινθή». Καη πξνζζέηνπκε ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πνιενγξαθηθή απόιαπζε αλ δηαβάδνληαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε ηεο πφιεο. Πφζν αζψνο, φκσο, είλαη ν ράξηεο ηεο πφιεο; Καη πφζν πην πνιενγξαθηθφο απφ ην γπκλφ ιφγν γη απηήλ; ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ-ΥΑΡΣΖ ΣΖΝ ΠΟΛΖ-ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΦΑ Ο Γεκήηξεο Φηιηππίδεο καο ππελζπκίδεη φηη θαζψο ε πόιε «κεηαθξάζηεθε» ελσξίο ζε ράξηε, πνπ επέηξεπε λα γίλεη παηγλίδη ζηηο ειέσ Θενύ βνπιέο ηνπ θάζε κνλάξρε, έραζε ηελ ηδηόηεηα ηνπ θεηκέλνπ 29. Καη ζηεξήζεθε έηζη ε πφιε, έζησ θαη σο ζχιιεςε, ζε πνιιέο απφ ηηο εθθξάζεηο ηεο πνιενδνκηθήο δξάζεο, κεξηθέο πιεπξέο ηεο δηαθιαδηθήο ηεο νπζίαο, φπσο κάιηζηα ηελ αληίθξηδε ν κεγάινο ηηαιφο αλζξσπηζηήο θαη αξρηηέθηνλαο Leon Battista Alberti ( ) 30 : «Οη θπζηθέο θαη καζεκαηηθέο επηζηήκεο ηνλ ελδηέθεξαλ, όζν θαη ε εζηθή θαη ε ινγνηερλία, ελώ ε αξρηηεθηνληθή ππήξμε ην ζεκείν ζύγθιηζεο ησλ πνηθίισλ αλεζπρηώλ ηνπ»

11 Ζ ραξηνγξάθεζε δελ απνηειεί βέβαηα κηα αξλεηηθή πιεπξά ηεο πνιενγξαθίαο. Καη κάιηζηα, κπνξεί λα εμππεξεηεί «δεπηεξνβάζκηα» ηελ πφιε κέζα απφ ηε δσή θαη ην έξγν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ πεξηέγξαςαλ ινγνηερληθά. Μηα ζεκαληηθή έθδνζε, The Atlas of Literature 32 πεξηγξάθεη θαη ραξηνγξαθεί φινπο ηνπο γλσζηνχο ηφπνπο φπνπ έδεζαλ νη δηάζεκνη ζπγγξαθείο ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, ηηο ρψξεο, ηηο πφιεηο θαη ηηο ζπλνηθίεο, απφ ηηο νπνίεο εκπλεχζζεθαλ ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ζηα έξγα ηνπο. ηνλ Atlas 33 βιέπνπκε, ζε ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε, κε πνην ηξφπν «ν αλαηφκνο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο», Φηνληόξ Νηνζηνγηέθζθη, θάλεη κηα κηθξή ραξηνγξαθηθή / θεηκελνγξαθηθή αλαηνκία ηεο γεηηνληάο ηνπ, ζηελ Αγία Πεηξνχπνιε, πνπ πεξηγξάθεη ζην «Έγθιεκα θαη Σηκσξία», γηα λα απνδψζεη κε ρσξνγξαθηθή ηδηαηηεξφηεηα ηηο θηλήζεηο ηνπ Ραζθφιληθνθ πξηλ θαη κεηά ην θφλν ηεο γξηάο ελερπξνδαλείζηξηαο Αιηφλα Ηβάλνβλα. 11

12 Καζψο ν ξψζνο ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ πφιε κε ηα κάηηα ηεο δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ήξσά ηνπ, ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο πνιενγξαθηθέο αιινηψζεηο. Σν ξσζηθφ πξσηφηππν θξχβεη, ήδε απφ ηελ πξψηε παξάγξαθν, ηα νδσλπκηθά θαη ινηπά ζηνηρεία: «ηηο αξρέο Ηνπιίνπ, κηα πνιύ δεζηή κέξα, θαηά ην βξάδπ, έλαο λένο βγήθε απ ην δσκαηηάθη ηνπ πνπ ηνπ ην ραλ ππελνηθηάζεη θάηη λνηθάξεδεο ζηελ Πάξνδν., θαηέβεθε ζην δξόκν θαη πξνρώξεζε αξγά, ζάκπσο αλαπνθάζηζηνο, πξνο ηε Γέθπξα Κ-λ» 34. Πάλησο, ε Πάξνδνο [ηνιηάξλπ] θαη ε Γέθπξα Κ[νθνχζθη]λ πεξηγξάθνπλ έσο ζήκεξα, κε θάζε αθξίβεηα, ηε γεηηνληά ηνπ ίδηνπ ηνπ Νηνζηνγηέθζθη, ηελ επνρή πνπ έγξαθε ην κπζηζηφξεκα

13 Απφζπαζκα απφ παιηφ ράξηε ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ( Δθδνζε O. S. Iodko, 1903). Κάησ, ζην κέζν, επηζεκαίλεηαη κε ηνλ θχθιν ε ζέζε ηεο Γέθπξαο Κνθνύζθηλ (θσηνγξαθία) ζηελ νπνία θαηαιήγεη, ζηε θσηνγξαθία απφ ηα αξηζηεξά, ε Πάξνδνο ηνιηάξλπ. Φαίλεηαη ν πνηακφο Νέβαο θαη ηα θαλάιηα. Πάλσ αξηζηεξά ην παλεπηζηήκην θαη δεμηά, δηαγψληα, ε γλσζηή κεγάιε Λεσθόξνο Νηέθζθη (Φση. Η.Ρ.). Ο νδεγφο ησλ βξεηαλψλ ζπγγξαθέσλ πνπ έδεζαλ ζην Λνλδίλν 36 παξνπζηάδεη ζηηο 300 ζειίδεο ηνπ, πξνρσξψληαο ζπλνηθία-ζπλνηθία, ηα θηίξηα θαη ηηο ρακέλεο γσληέο πνπ ζπλδένληαη κε ην έξγν ησλ ινλδξέδσλ ζπγγξαθέσλ. Κάλνληαο έλα πεξίπαην ζην Camden Town, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θαλείο λα δεη - έλα ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Καξφινπ Νηίθελο, - ην ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ Dylan Thomas, - ηε γεηηνληά ηνπ Alan Bennett θαη - ην Regent s Canal, φπνπ δηαδξακαηίδνληαη νη ηειεπηαίεο ζθελέο ελφο απφ ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Σδνλ Λε Καξέ. Έλα πνίεκα ηνπ John Betjeman κε ηίηιν «Business Girls» «πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ηελ νπζία ηνπ Camden Town κέζα απφ ιίγεο θαιά δηαιεγκέλεο ιέμεηο» 37. Αιιά κε ηηο ρακέλεο γσληέο ησλ πφιεσλ πνπ αλαδεηθλχεη ε πνίεζε έρνπκε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνχκε αιινχ. 13

14 Ο δξφκνο είλαη ην θιεηδί-ζθεληθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο. Σνπνζεηνχκαζηε έμσ γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κέζα ηεο πφιεο. Σα ελδφηεξα. Ο άθεο εξέθαο, ζπγγξαθέαο κε πνιχκνξθν θαη νγθψδεο πνιενγξαθηθφ έξγν, δειψλεη: «Κάζε κεγάιε πόιε θξύβεη ηζηνξίεο κέζα ηεο [ ] Όηαλ βγήθε ε λνπβέια κνπ Θα γίλσ ληηδέδ αληί λα θάλσ βηβιηνπαξνπζίαζε έβαια ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε έλα πνύικαλ θαη θάλακε μελάγεζε ηα μεκεξώκαηα, ζηα ζεκεία ηεο πόιεο πνπ ζπλδένληαη κε ην έγθιεκα [πνπ πεξηγξάθσ ]. Οη επηβαίλνληεο κνπ έιεγαλ πόζν πεξίεξγε θαη θαηλνύξηα ηνπο θάλεθε ε ίδηα ηνπο ε πόιε όηαλ βξέζεθαλ λα μελαγνύληαη κέζα ζ απηήλ». Καη θαηαιήγεη: «Οη πόιεηο όζν νηθείεο θη αλ θαίλνληαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, είλαη έλα ζθεληθό ζην νπνίν έρνπλ ζπληειεζηεί αθαηνλόκαζηα πξάγκαηα πνπ αγλννύκε [ ] πνπ ζπλδένληαη κε ηε κηθξντζηνξία [ησλ πόιεσλ] ή ηελ επίζεκε ηζηνξία ηνπο. Δίλαη εληππσζηαθφ ην πφζν ν ζπγγξαθέαο απηφο επηκέλεη ζηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο πφιεο αληί λα θάλεη ςπρνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο «ην ςπρνινγηθό θνκκάηη» πνπ πάλησο απνηεινχλ βάζε γηα ην έξγν ηνπ. Γηψηαο πθθά, «Καηαπξαυληηθφ ην Ίληεξλεη θαη ηα θηλεηά Ο πνιπγξαθφηαηνο ζπγγξαθέαο άθεο εξέθαο κηιά γηα ηελ πφιε ηνπ, ηε καγεηξηθή, ην παηδηθφ βηβιίν, ην ζέαηξν θαη ηνπο αλζξψπνπο», Καζεκεξηλή, 14 Μαξηίνπ 2010, Σέρλεο θαη γξάκκαηα, ζει. 7. Οη ηαμηδησηηθέο πεξηγξαθέο καο πξνζθέξνπλ θη απηέο πνιιά. Έρνπκε κάιηζηα ηελ ηχρε λα έρνπκε θαη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή γιψζζα αμηφινγα ηαμηδησηηθά αλζξσπνγεσγξαθηθά θείκελα φπνπ πεξηγξάθνληαη θαη νη πφιεηο: «Η ειιεληθή ηαμηδηνγξαθία έρεη δηαλύζεη απνζηάζεηο πνιιώλ εθαηνληάδσλ εηώλ θαη πνιιώλ ρηιηάδσλ ζειίδσλ» γξάθεη ε θξηηηθφο ινγνηερλίαο Αλλίηα Παλαξέηνπ. Καη ζπλερίδεη: «Δπηύρεζε, ζηνλ αηώλα καο, λα πεξάζεη από ηα ζηηβαξά ρέξηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, μεθηλώληαο από ηνπο Καδαληδάθε, Παπαλησλίνπ, Οπξάλε, Ι. Μ. Παλαγησηόπνπιν πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο θπξηόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηεο γεληάο ηνπ '30, θαη λα απνδνζεί ζην θαηά θαηξνύο αλαγλσζηηθό θνηλό σο έλα ζεκαληηθό, απηόλνκν θαη γνεηεπηηθό ινγνηερληθό είδνο» 38. o Νίθνπ Καδαληδάθε, Ταξιδεύονηαρ Ροςζία, Δθδ. Δι. Καδαληδάθε, 1969(5): «Οδεζζόο», ζει «Μόζρα», ζει Πξόθεηηαη, σο γλσζηό, γηα έλα έξγν αθηεξσκέλν ζην ζνβηεηηθό θόζκν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 κε ην νπνίν ν Καδαληδάθεο εθθξάδεη ην κεγάιν ελζνπζηαζκό ηνπ γηα ηελ Δξπζξή Κνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνύο ηεο. Σν επίζεην Επςθπόρ εκθαλίδεηαη ζπρλα ζε ηίηινπο θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ. o Νίθνπ Καδαληδάθε, Ταξιδεύονηαρ Ιαπωνία - Κίνα, Δθδ. Δι. Καδαληδάθε, 1969(6): «Κόκπε», ζει «Οδάθα», ζει «Νάξα», ζει Ζ ζπιινγή απηή ηαμηδησηηθώλ θεηκέλσλ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ηζνξξνπεκέλε σο πξνο ηηο πεξηγξαθέο πόιεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε. o Ζιία Βελέδε, Αμεπικάνικη γη, Δζηία, 1977(2), γηα παξάδεηγκα «ηθάγν», ζει o Κώζηαο Οπξάλεο, Ιηαλία, Δζηία, 1953, «Εσγξαθίεο ηεο Βελεηίαο», ζει o Κ.Α. Κύξνπ, Εδώ κι εκεί, Δζηία, 1951, «Ζ Μεηξόπνιηο ηεο Κνισλίαο», ζει Καη πην πξόζθαηα: o Καηεξίλα Γαζθαιάθε, Ο ένοικορ ηος ηίποηα, Καζηαληώηεο, 1997, γηα παξάδεηγκα «Ζ δηθέθαιε πόιε» [Μηλεάπνιηο θαη ελη Πνι]. Καη κάιηζηα, ίζσο απηφ ην είδνο λα απνθηά λένπο θιάδνπο αλ θαλείο ινγαξηάζεη ηηο απιέο πνιεσλπκηθέο αλαθνξέο αιιά θαη ηηο ζθφπηκεο πνιενγξαθήζεηο πνπ ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα κπζηζηνξήκαηα ηνπο. Ο «Δληθόο αξηζκόο» ηεο Λέλαο Γηβάλε 39, αθηεξσκέλνο ζηα παηδηά ηεο ζχγρξνλεο άλεηεο ειιελφπνιεο πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηελ επηηπρία θαη έραζαλ επεηδή θέξδηζαλ φια φζα νλεηξεχηεθαλ παξίζηα, ινλδίλα θαη λέεο πφξθεο «θεθαιαηνπνηεί» ηα απνκεηλάξηα απηήο ηεο επηηπρίαο: Έλα πνιενγξαθηθφ ηξίγσλν αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, κε ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ: Νέα Τόξθε (αληί γηα θεθάιαην 1 θαη άιια θεθάιαηα), Λνλδίλν (αληί γηα θεθάιαην 3 θαη άιια). Μφλε ζηγνπξηά, ηα θεθάιαηα ηνπ Βόινπ, ηεο κεγάιεο πόιεο 40 ζηελ νπνία γελλήζεθε θαη ε ζπγγξαθεχο. Πνπ, άιισζηε, παξαηεξεί δηακέζνπ ησλ εξψσλ 14

15 ηεο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηηο άιιεο κεγάιεο πφιεηο. Γελ ηεο δηαθεχγεη ινηπφλ ε «ανξαηφηεηα» 41 ηνπ εγγιέδηθνπ πιεζπζκνχ, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ πξέπεη λα θνηηάκε αλ δε καο ηνπο έρνπλ ζπζηήζεη: ζηελ πφιε, «νη γλσζηνί κε ηνπο γλσζηνχο θαη νη άγλσζηνη κε ηνπο αγλψζηνπο» 42. Απηφ πνπ πξηλ ελάκηζε αηψλα είρε επηθξίλεη ν Φξεηδεξίθνο Έλγθειο θαηά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην Μάληζεζηεξ ησλ Δγγιέδσλ 43 θαη είρε επηζεκάλεη πξφζθαηα θαη ε Ηνξδαλίδνπ ζηελ Αζήλα ησλ Διιήλσλ 44. «Η Ννζηαιγία ησλ δξάθσλ» ηνπ Γεκνζζέλε Κνχξηνβηθ 45, κπζηζηφξεκα κε βαζχ αλζξσπνινγηθφ πεξηερφκελν, φπνπ ηα θεθάιαηα/κέξε επηγξάθνληαη κε νλφκαηα επξσπατθψλ πφιεσλ, απνηειεί έλα γνεηεπηηθφ πείξακα ζπκπινθήο κπζνπιαζίαο θαη πνιενγξαθίαο. Με ην ραξηνγξαθηθφ θαη ζηαηηζηηθφ «πνιεφγξακκα» πνπ εθπνλήζακε επηρεηξνχκε λα απεηθνλίζνπκε ην πνιεσλπκηθφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Μεξηθέο απφ ηηο πφιεηο ζρεκαηίδνπλ έλα πειψξην Ε πνπ, φπσο καο εμεγεί ν Κνχξηνβηθ, είλαη ην ξνπληθφ ζχκβνιν ηνπ ζαλάηνπ. Καη «Σν εξγνζηάζην ησλ κνιπβηώλ» ηεο ψηεο Σξηαληαθχιινπ 46, πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ επείξσλ, ησλ ρσξψλ θαη ησλ πφιεσλ ηνπ θφζκνπ, ηνλ θαηξφ πνπ νη πιαηείεο θαη νη δξφκνη ηνπο είραλ αθφκα θσλή, πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα αλαιχζεηο ζαλ ηηο πξνεγνχκελεο. Όκσο δελ ζα ζέιακε λα εμαξζξψζνπκε ην πνιενγξαθηθά ηφζν ππθλφ θαη ηφζν πνιπγσληθφ απηφ έξγν Κάηξν, Αιεμάλδξεηα, Επξίρε, Αγία Πεηξνχπνιε θαη Λέληλγθξαλη, Μπξαδαβίι, Σδηκπνπηί κε ηα πνιχγσλα θαη ηα πνιενγξάκκαηα ηεο αλάιπζήο καο. 15

16 Σν «άββαην βξάδπ ζηελ άθξε ηεο πόιεο» 47, ηεο ίδηαο ζπγγξαθέσο, είλαη έλα κεγάιν κπζηζηφξεκα αγάπεο ηζόηηκν δηδαθηηθά κε πνιιά βησκαηηθά καζήκαηα πνιενγξαθίαο. Αληηθείκελν ηεο αγάπεο θαη αίηην ηεο κεγάιεο επηπρίαο γηα ηε ζρέζε απηή είλαη κηα πφιε. Ζ πφιε. Ζ Νέα Τφξθε. Ζ Νέα Τφξθε ζαλ άλζξσπνο. αλ κάλα. αλ ηξαγνχδη. αλ ηίηινο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο. αλ ιπηξσηηθφ ράπη θαη νπζία. Αιιά γηαηί «ζαλ»; Πσο κπνξνύκε εκείο λα παξνκνηάζνπκε ηελ νληόηεηα απηή κε «θάηη» αθνύ, ζηα κάηηα κηαο εξσίδαο, «δελ έκνηαδε κε ηίπνηα απ όζα είρε δεη σο ηόηε»; Ζ Νέα Τόξθε, ινηπόλ, ε πόιε, ρηίδεηαη ζηγά-ζηγά, ζην κπζηζηόξεκα, σο γε αλζξσπηθήο ηαύηηζεο, ρώξνο πνιηηηζκηθήο έληαμεο θαη έδαθνο ηαπηόηεηαο. Γίλεηαη, γηα ηελ ειιελίδα εξσίδα, κηα κε γεσπνιηηηθή παηξίδα (κε λνεηηθά ζύλνξα μέρσξα από εθείλα ηεο Ακεξηθήο ηνπ ράξηε). Με ην Υάληζνλ ην βξώκηθν πνηάκη ηεο θαη ηελ επηθίλδπλε βαζηά ηεο πεξηθέξεηα ζην Μπξνλμ, κε ην Μπξνύθιπλ, ην Σδέξδπ ίηπ. Όια γύξσ από ην δηθό ηεο όυν (κε δπν θεθαιαία), ηελ Πιαηεία Οπάζηγθηνλ, ην Μαλράηαλ. Σν Μαλράηαλ. Καη «ηνπο νπξαλνμύζηεο [ηνπ]»! «Πνπ έκνηαδαλ λα πξνζηαηεύνπλ» ηελ εξσίδα ζαλ κεηξηθή αγθαιηά. Όια απηά, γξακκέλα αλάκεζα ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1973 (κηα εκεξνκελία κε πόιε-θιεηδί ην αληηάγθν ηεο Υηιήο) θαη ζηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 2001, απνθηνύλ κηα ηδηαίηεξε πνιενγξαθηθή ρξεζηκόηεηα. Κνηλσληθά θαη δηδαθηηθά. Ζ ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ πόιεσλ ζηε ινγνηερλία δελ είλαη δεπηεξεύνπζα ππόζεζε. Υάξε ζην όλνκα ηνπο, νη πόιεηο κπαίλνπλ ζηελ απέξαληε απηνθξαηνξία ησλ γισζζηθώλ ζεκείσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό θάζε πόιηο θαζίζηαηαη ιέμηο. Απηή ε αξραία ιέμε ζεκαίλεη επίζεο επηινγή. Με ηα νλόκαηα νη πόιεηο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ, λα αλαθιεζνύλ ζηε κλήκε ή λα απνξξηθζνύλ. Μπνξνύλ λα αλαθαιέζνπλ άιιεο πόιεηο, άιιεο ιέμεηο θαη άιιεο έλλνηεο. Μπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αθεηεξία γηα πνιππνίθηιεο αλαδεηήζεηο ζην ρώξν ησλ αλακλήζεσλ, αθόκα θαη ηεο θαληαζίαο. Από ηε ζηηγκή πνπ ν Πξνπζη ζπγθξόηεζε ην ηνπσλπκηθό ηνπ ζύζηεκα, κε ην Κνκπξαί (Combray) πξώην κεηαμύ άιισλ, όπσο ππνζηεξίδεη ν Ρνιάλ Μπαξη (Rolland Barthes), ην κπζηζηόξεκα «γξάθηεθε ακέζσο» 49. Με ηνλ ηξόπν απηό «κε ηελ Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρξόλν 48 ηνπνγξαθία ησλ πεξηρώξσλ ηνπ Κνκπξαί έγηλε αλαγσγή ζην ύςνο ελόο ρσξηθνύ ζπκβνιηζκνύ» 50. Φαίλεηαη πσο γηα θάζε πόιε, ππαξθηή ή θαληαζηηθή, αλαπηύζζεηαη πάληα κέζα από ην όλνκά ηεο έλαο ρσξηθόο ζπκβνιηζκόο θαη κηα ζπκβνιηθή γεσγξαθία 51, πνπ νη ινγνηέρλεο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά πώο ηα βηώλνπλ, γη απηό θαη καο ην ππνδεηθλύνπλ νη ίδηνη ή, γηα ινγαξηαζκό ηνπο, νη θξηηηθνί ηεο ινγνηερλίαο, όπσο πην πάλσ ν Μπαξη. 16

17 Σν «γξάθηεθε ακέζσο» ηνπ Μπαξη κνηάδεη ππεξβνιηθφ γηα ην νγθψδεο έξγν ηνπ Πξνπζη. Παξαπέκπεη, ίζσο, ζπκβνιηθά θαη δξακαηηθά ζ εθείλε ηελ πεξίθεκε ζηηγκή ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο πνπ γέλλεζε, κε ηε κπνπθίηζα ηεο καληιέλ 52 ζην ηζάη ηνπ ήξσα-ζπγγξαθέα, ηελ αλάκλεζε ηνπ Κνκπξαί. Σνλ έθαλε ηφζν επηπρηζκέλν, αθνχ φια, μαθληθά, ακέζσο, «πφιε θαη θήπνη», πήξαλ πιηθή ππφζηαζε, μεπεδψληαο απφ ην θιηληδάλη ηνπ κε ην ηζάη. Γεύζεηο θαη νζκέο, ζα πξέπεη λα ην μέξνπκε, αλαζπζηήλνπλ θαη αλαζπγθξνηνχλ ηνπία θαη πφιεηο ζην πλεχκα, κε ηξφπν καγηθφ, αθνχ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη κε ηα αθνπζηηθά θαη θπξίσο ηα νπηηθά εξεζίζκαηα. Με ζαπκαζηή πξσηνηππία, ν Πάηξηθ Είζθηλη αλαδεηθλχεη κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ Σν άξσκα 53, ην «νζκεηηθφ πεδίν» 54 ησλ γαιιηθψλ πφιεσλ ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ, παξάγνληαο κηα κνλαδηθή «νζθξεηηθή πνιενγξαθία» ηεο ρψξαο απηήο. Απφ ην βηβιίν αλαδχνληαη αξψκαηα, επσδηέο, κπξσδηέο, αιιά θαη θάζε είδνπο δπζνζκία. Πξσηαγσληζηεί, θπζηθά, ην Παξίζη φπνπ δελ ππήξρε νχηε πέηξα πνπ λα κελ είλαη πνηηζκέλε απφ ηε κπξσδηά ησλ αλζξψπσλ. Καη φρη κφλνλ απηψλ: «Μπξσδηέο από αλζξώπνπο θαη δώα, από θαγεηά θαη αξξώζηηεο, από λεξό θαη πέηξα θαη ζηάρηε θαη πεηζί, από ζαπνύλη θαη θξεζθνςεκέλν ςσκί θαη αβγά πνπ έβξαδαλ ζην μίδη, από δπκαξηθά θαη θαινγπαιηζκέλν κπξνύηδν, από θαζθόκειν θαη κπίξα θαη δάθξπα, από ιίπνο θαη από άρπξν, βξεγκέλν ή ζηεγλό. Υηιηάδεο κπξσδηέο [ ]» 55. Υηιηάδεο κπξσδηέο ησλ δξφκσλ θαη ησλ ζνθαθηψλ ηεο πνιηηείαο. Καη αλάκεζά ηνπο επσδηέο απφ κφζρν, θαλέια, επθάιππην θαη ιεβάληα. Καη εθιεθηά αξψκαηα απφ γηαζεκί, ηξηαληάθπιιν θαη άλζε πνξηνθαιηάο γηα ηα νπνία ππήξραλ εηδηθέο κέζνδνη παξαγσγήο θαη απφζηαμεο. Πνύ; Όρη ζην Παξίζη! Μαθξηά ζην Νφην. ηελ πφιε Γθξαο (Grasse), αδηακθηζβήηεηε κεηξφπνιε ησλ αξσκαηηθψλ νπζηψλ, πνπ ν ήξσαο πξέπεη λα θαηαθηήζεη. Μηα πόιηο άιιε φπσο γίλεηαη ζπρλά ζηε κπζνπιαζία, ζηελ πνίεζε θαη ηελ ίδηα ηε δσή αλαδχεηαη. Αιιά θαη πνιιέο άιιεο καδί κε απηή. Πνιπάξηζκα νλφκαηα πφιεσλ ζπλζέηνπλ ζην βηβιίν ηνπ Είζθηλη έλα γεσγξαθηθό νλνκαηνιόγην πνπ, πάλησο, δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηελ αξσκαηηθή ραξηνγξαθία απηνχ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 17

18 ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έλαο παξαδεηγκαηηθόο θαηαηγηζκφο νλνκάησλ πφιεσλ πξνζζέηεη θάηη ην ηδηαίηεξν ζην θείκελν. αλ λα ήηαλ αθαηάιεπηα ιφγηα καγηθήο πξνζεπρήο. Ο Jack Kerouac, πεξηγξάθεη ηνλ Μηζηζηπή απεηθνλίδνληαο κε ηα νλφκαηα ησλ πφιεσλ ησλ νπνίσλ δελ είλαη βέβαην φηη ν αλαγλψζηεο έρεη αληίιεςε ηνλ θάησ ξνπ ηνπ πνηακνχ: «Ση είλαη ν Μηζηζηπήο; Μηα μεπιπκέλε ιαζπνπξηά κεο ηε βξνρεξή λύρηα, έλα καιαθό πιαηζνύξηζκα πνπ έξρεηαη από ηηο όρζεο ηνπ Μηδνύξη [...], έλα ηαμηδησηηθό πέξαζκα από ηα αηέιεησηα ιαγθάδηα θαη δέληξα θαη αλαρώκαηα, πην θάησ, πην θάησ, πεξλώληαο από ην Μέκθηο, ηελ Γθξίλβηι, ηε Γηνπληόξα, ην Βίθζκπνπξγθ, ην Νάηζεδ, ην Πνξη Άιιελ θαη από θεη ζην Πνξη Όξιηλδ θαη ην Πνξη νθ δε Νηέιηαο, ζην Πόνπηαο, ηε Βέληο θαη ηεο Νύρηαο ηνλ Μεγάιν Κόιπν θαη από εθεί έμσ ζηε ζάιαζζα» 56. Υάξε ζηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ πόιεσλ ε ηόζν θαθή, πξάγκαηη, απηή αξρηηεθηνληθή ηνπ θεηκέλνπ θαληάδεη ζαλ έλα δνμαζηηθό ελζνπζηαζηηθό μέζπαζκα. Πνηνο δάζθαινο ή ζπγγξαθέαο βηβιίνπ γεσγξαθίαο ζα ηνικνύζε αιήζεηα λα παξνπζηάζεη έηζη ηηο πόιεηο «ηνπ» θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο δηδαθηηθέο ηνπ επηδόζεηο; ην πλαμάξη ηνπ Αληξέα Κνξδνπάηε 57 θαζψο ν Θαλάζεο Βαιηηλφο θξφληηζε «λα δηαηεξεζεί ην χθνο θαη ε απιφηεηα ηεο θνπβέληαο» 58 ηνπ «Διιελνακεξηθαλνχ» ήξσα, ζειίδα κε ηε ζειίδα, ζρεκαηίδεηαη έλαο νλνκαηνινγηθφο άηιαληαο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο απφγλσζεο ηνπ κεηαλάζηε. Καη κάιηζηα ζπκίδεη πνιχ ηε κειέηε Οη θησρνί ησλ πόιεσλ ηνπ Πέηξνπ Πηδάληα πνπ επηρεηξεί λα απνγξάςεη ηα «κηθξά δεδνκέλα» ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηεο επηβίσζεο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεζνπφιεκν 59. Πφζν κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο νη πνιενγξαθηθέο «δηαδξνκέο» ησλ αλέξγσλ, είηε ακεξηθαληθέο είηε ειιεληθέο, πνπ απνηεινχλ πξαγκαηηθά εκεξνιφγηα αγσλίαο: «Μνπ ιέεη, εηνηκάζνπ λα θύγεηο ην πξσί γηα ην αλιαίθη ίηπ. Από θεη ζα ζε ζηείινπλ ζην Ρνθ πξηγθ λα εξγαζηείο ζηηο κίλεο... Έκεηλα δέθα κέξεο ζηα παηδηά. Ύζηεξα κνπ ιέεη ν Γηάλλεο, λα βγάινπκε εηζηηήξην γηα Νάκπα Ατληάρν, λα παο εθεί... Μπήθα ζην ηξέλν, είλαη ηνπηθό, πάεη κόλν κέρξη Βόηζελο... ηελόρσξν ην κέξνο, ην καγαδάθη θησρηθό... ην ηέινο έθπγα. Μνπ έδσζε έμη δνιάξηα, πήξα ην ηξέλν θαη γύξηζα ζην Πνθαηέιν...» 60 [Τπνγξακκίζακε]. 18

19 Πφζεο πφιεηο, αιήζεηα, πεξηζζφηεξν «δηθέο καο» παξά ακεξηθαληθέο, θξχβνληαη απφ ηνλ θπξίαξρν θνηλσληθφ ιφγν, απφ ηα Μέζα (θαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία), πνπ ζπλήζσο επηδίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαξη-πνζηάι κε νπξαλνμχζηεο ηεο Νέαο Τφξθεο, ηνπ ρνιηγνπληηαλνχ Λνο Άληδειεο θαη κηαο κφληκα παξαπνηεκέλεο κπζνινγίαο ηνπ ηθάγνπ (ηνπ νπνίνπ ιεζκνλνχκε ηε ζρέζε κε ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο). Mεξηθέο θνξέο ην ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί έλα είδνο νδεγνχ, κηαο θαηάζεζεο, πνπ ζπληάζζεηαη ζαλ θφξνο ηηκήο απέλαληη ζηε γελέηεηξα. Μεηέξα Θεζζαινλίθε ηηηινθνξεί ν Νίθνο Γαβξηήι Πεληδίθεο έλα «αθηέξσκά» ηνπ ζηελ πφιε απηή 61. Καη ζε θάπνην ζεκείν δηεπθξηλίδεη ηνπο βαζκνχο ζπγγελείαο, χπαξμεο θαη ζπλχπαξμήο ηνπ: «Μεηέξα πόιε κε ηα πξόζσπα πνπ ζε θαηνηθνύλ, θαηνίθεζαλ θαη ζα θαηνηθήζνπλ αδειθώλσ θαη ππάξρσ» 62. Ζ ζεκαληηθή απηή δήισζε γελεαινγίαο εθαξκφδεηαη θαη ζην ρψξν. Δίλαη ηφζν δσληαλφο κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πνπ θαηαθηά ηελ αλψηεξε ηζηνξηθή πνιενγξαθηθή ηδηφηεηά ηνπ, θαζψο εμαυιψλεηαη ζε επθίλεην ρξφλν αθηλήηνπ: «...αλ δελ είλαη βέβαην πσο αξρηθά ήηαλ λαόο, αθνινύζσο έγηλε ηδακί, θαθελείν, θαξκαθείν, ηειεθσληθό θέληξν, απνζήθε θαπλώλ, εζηηαηόξην, γξαθείν, θακπαξέ θαη θηλεκαηνγξάθνο» 63. Σνπίν ηνπ είλαη θαη ηνπ γίγλεζζαη ε ηδηαίηεξε παηξίδα γεκίδεη ην θεθάιη ηνπ ζπγγξαθέα θαηά δήισζή ηνπ κε «έλλνηεο θαη ηδέεο πεξί πνξείαο, ξνήο, θαηλνκέλσλ, αλέκνπ, θσηόο, πγξαζίαο, μεξαζίαο, θπκάησλ, ζαιάζζεο, πνηακώλ,..., θηηζκάησλ, νηθνλνκίαο, απνηακηεύζεσο, πινύηνπ, αθζνλίαο...» 64. Μειινληηθά νδσλχκηα πνπ αληηκάρνληαη ηε κηδέξηα ηεο πξνζσπνιαηξίαο ησλ δξφκσλ ησλ πφιεψλ καο; Ίζσο. Ηδνχ ε «Οδφο Νίθνπ Γαβξηήι Πεληδίθε»... Μπνξνχκε ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο πνπ θαη απηνί απνηεινχλ έλα μερσξηζηφ είδνο θεηκέλσλ κε κεγάιε παξάδνζε. Οη Guides bleu, νη Baedekers, νη Michelin, νη Compass American Guides θαη άιιεο παξφκνηεο εθδφζεηο επηρεηξνχλ αλζξσπνγεσγξαθηθέο ζπλζέζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηδεψδνπο «δηδαζθαιίαο» κέζα ζηελ ίδηα ηελ πφιε θαη ζηνλ ηφπν πνπ πεξηγξάθνπλ 65. Δίλαη βέβαηα γλσζηή ε επηθξηηηθή θαη εηξσληθή ζηάζε πνπ έρεη 19

20 ηεξήζεη, γηα παξάδεηγκα, ν Ρνιάλ Μπαξη, απέλαληη ζηελ επηιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πφιεο πνπ γίλεηαη απφ ηνπο νδεγνχο. Καη παίξλεη, κάιηζηα, γηα παξάδεηγκα ηνπο Μπιε νδεγνύο: «Ζ Ηζπαλία ηνπ Guide bleu γλσξίδεη έλαλ κόλν ρώξν, εθείλνλ πνπ πθαίλεη δηακέζνπ κεξηθώλ θελώλ αλεπίδεθησλ νλνκαζίαο κηα ππθλή ζεηξά εθθιεζηώλ, ζθεπνθπιαθίσλ, ζπζηαζηεξίσλ, ζηαπξώλ, αξηνθνξίσλ, πύξγσλ [...]. Σν βιέπνπκε. Όια ηα κλεκεία είλαη ζξεζθεπηηθά [...]» 66. χκθσλα κε ηνλ Ζξαθιή Μίιια, πνπ ρξφληα ηψξα κειεηά ηηο πνιηη(ηζκ)ηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Σνπξθίαο, απηή ε επηιεθηηθή πεξηγξαθή, βξίζθεη ην απφγεηφ ηεο ζηηο εθδφζεηο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ «Κσλζηαληηλνχπνιε» θαη ηελ «Ηζηακπνχι». ηηο δπν απηέο πόιεηο! ηηο εθδφζεηο απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ιεπθψκαηα θαιιηηερληθψλ θσηνγξαθηψλ, αλάινγα κε ηνλ εθδφηε, Έιιελα ή Σνχξθν, παξνπζηάδνληαη δπν νληφηεηεο εληειψο δηαθνξεηηθέο ε «κία» απφ ηελ «άιιε» 67! Δίλαη βέβαην όηη πξόθεηηαη εδώ γηα κηα γεσπνιηηηθή αλάγλσζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ. Αο πξνζζέζνπκε αθόκα θαη ηνύην. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δηαδνζεί ε έθδνζε πνηθίισλ νδεγώλ (θαη ραξηώλ) γηα ηηο πόιεηο θαη γίλεηαη αληηιεπηή ε κεγάιε δηάδνζε δεκνζηεπκάησλ γη απηέο. Απηά πξνθύπηνπλ, βέβαηα, από ζνβαξέο επηηόπηεο θαη βηβιηνγξαθηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο πόιεηο πνπ πεξηγξάθνληαη. Ωζηόζν πνιιά ζηνηρεία θνηλσληθήο παξαηήξεζεο θαη πνιενδνκηθήο θξηηηθήο δελ βξίζθνπλ ζέζε ζηα ζρεηηθά θείκελα. Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε, ζπγθεθξηκέλα κηαο πόιεο, ζα ελίζρπε θπζηθά, ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρώξνπ ηεο. Ωζηόζν, είλαη ελδερόκελν νη επηθξίζεηο, αθόκα θαη όηαλ είλαη δηθαηνινγεκέλεο, λα ζεσξεζνύλ από ηνλ πιεζπζκό ηεο πόιεο πνπ πεξηγξάθεηαη, ζαλ κηα επίζεζε 68. ην ηεχρνο Πεξηεγήζεηο/Κόξηλζνο ηεο εθεκεξίδαο «Ζκεξεζία», πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Κφξηλζν, ν Βαγγέιεο Γειέγθνο επηρεηξεί κηα ζχληνκε θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο. Σε ζεσξνχκε επηηπρή, έζησ θαη αλ νη επηθξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζα δπζαξέζηεζαλ κεξηθνχο αλαγλψζηεο ζηελ πφιε απηή: «Κάηη νη κεγάινη ζεηζκνί ηνπ 20νύ αηώλα, θάηη ε επθνιία θαη ε νηθηζηηθή θαθνγνπζηηά ηνπ Νενέιιελα θαη [λα πνπ] ε ζύγρξνλε πόιε δπζηπρώο κνηάδεη λα έρεη ράζεη πξν πνιινύ ηε γξαθηθόηεηα θαη ηελ πηζαλόηεηα λα ζεσξεζεί εθ λένπ θάπνηε "όκνξθε πόιε". Οη δηθαηνινγίεο είλαη ηόζεο πνιιέο γηα ηελ νηθηζηηθή θαθή εηθόλα ησλ πεξηζζόηεξσλ ειιεληθώλ πόιεσλ πνπ νη γξαθηθέο γσληέο ζε απηέο απνηεινύλ πιένλ ηε κηθξή εμαίξεζε θαη όρη ηνλ θαλόλα». Βαγγέιεο Γειέγθνο, «Κφξηλζνο», Πεξηεγήζεηο/Ηκεξεζία, 57, ζει. 32, 33 θαη επηθνηλσλία κε ην ζπγγξαθέα. ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΖ ΠΟΛΖ: ΠΟΙΑ ΠΟΛΖ; Ο Φηιηππίδεο, πνπ αλαθέξακε πην πάλσ 69, θάλεη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα απνγξαθή ησλ ζρέζεσλ ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ πφιε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν παξνπζηάδνληαο θαη κεξηθνχο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, φπσο (1) ν πνιενδφκνο Γ. Μ. αξεγηάλλεο θαη (2) «απφ ηελ άιιε φρζε», ησλ γξακκάησλ, ε Λίδπ Σζηξηκψθνπ. Δίλαη ελδηαθέξνπζα απηή ε «ζπλάληεζε» ησλ δπν εξεπλεηψλ αθνχ νξηνζεηεί ηελ θνίηε ηεο ινγνηερληθήο πφιεο ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαηάθαζε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο δηαθιαδηθφηεηαο. 20

21 ην κεγάιν άξζξν ηνπ αξεγηάλλε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο κέζα απφ ηε ινγνηερλία 70 «αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζηαζεξέο γηα ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηφδνπο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (1770, 1880, κεζνπφιεκνο θαη ζχγρξνλε επνρή)». Αλαδεηθλχνληαη έηζη ραξαθηεξηζηηθέο επνρέο θαη πφιεηο ηνπ ειιελφθσλνπ θαη ηνπ θαζαξά ειιαδηθνχ ρψξνπ, ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαη ε χπαηζξνο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ πφιε (Ατβαιί, Γηάλληλα, θηάζνο, Αζήλα, Λάξηζα). Οη πφιεηο θαη νη νηθηζκνί παξνπζηάδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ρξψκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε επαηζζεζία ησλ ζπγγξαθέσλ καο (Κφληνγινπ, Παπαδηακάληεο, Καξθαβίηζαο, Βαζηιηθφο, Υαηδήο). Δμάιινπ, ην ραξηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ επέιεμε ή παξήγαγε ν αξεγηάλλεο δσληαλεχεη νπηηθά πνιπάξηζκεο δηδαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζρέζεηο θεηκέλνπ θαη ρψξνπ/ηφπνπ 71. Ζ πεξηνρή ησλ ηεηρψλ θαηά Βαζηιηθφ θαη αξεγηάλλε. Δλδηαθέξνπζα είλαη, γηα παξάδεηγκα ε κειέηε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο, ηεο Αζήλαο, πνπ επεμεξγάδεηαη ν αξεγηάλλεο κε βάζε ην «πνιενγξάθεκα» ηνπ 1965 πνπ είρε θηινηερλήζεη κε δηαίζζεζε θαη νμπδέξθεηα ν Βαζίιεο Βαζηιηθφο ζην θείκελφ ηνπ κε ηίηιν «Δληφο ησλ Σεηρψλ» 72. Πεξηγξάθνληαη εθεί ηα ηδεαηά ηείρε πνπ πεξηθιείνπλ ην θπαλόκαπξν ηξηγσληθό κίιη ηεο ρσξηθήο εθδήισζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ππξήλα ηεο Διιάδαο, σο ζχλνιν: «Η θαξδηά ηεο θαξδηάο, ην θξάηνο ηνπ θξάηνπο, ε δσή ηεο δσήο ξπζκίδνληαη ζηα ηείρε. Από εθεί θαηεπζύλεηαη νιόθιεξε ε Διιάδα». Δμάιινπ, ην ζρεηηθφ ραξηνγξάθεκα ηνπ αξεγηάλλε ζπκπιεξψλεη θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία (ηξάπεδεο, πξεζβείεο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ππεξεζίεο, γξαθεία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ) πνπ ζπληζηνχλ ην αζελατθφ εμνπζηαζηηθφ θέληξν. Ζ εθηεηακέλε, ιεπηνκεξεηαθή θαη ππθλά ππνκλεκαηηζκέλε εξγαζία ηεο Σζηξηκψθνπ 73 απνηειεί 21

22 κηα ζηεξεή εηζαγσγή ζηε «γξακκαηνινγία ηεο πφιεο». Τπνηηηιηζκέλν δηπνιηθά θαη επεμεγεκαηηθά σο «Λνγνηερλία ηεο πόιεο / πόιεηο ηεο ινγνηερλίαο», ην ρπκψδεο «αζελαηνινγηθφ» (θπξίσο) θείκελν-άηιαο ηεο Σζηξηκψθνπ πξνζεγγίδεη ππνδεηγκαηηθά, κέζα απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ , θαη λεφηεξνπο, φιε ηε ινγνηερληθή πνιενγξαθηθή πξνβιεκαηηθή. Αο αλαθεξζεί βέβαηα φηη ε ζχδεπμε/δηάδεπμε ηνπ ππφηηηινπ απνηέιεζε, κεηαγελέζηεξα, θαη έλα κπνχζνπια ηαμηλφκεζεο αλάινγσλ εξγαζηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ απφ άιινπο έιιελεο εξεπλεηέο. Ζ Βελεηία Απνζηνιίδνπ επηζεκαίλεη ζρεηηθά 74 : «[Σ]ν ελδηαθέξνλ γηα η[ε ινγνηερλία ηεο πφιεο] γλψξηζε άλνδν [φκσο] απφ ηα δχν ζθέιε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο Σζηξηκψθνπ, Λνγνηερλία ηεο πφιεο / πφιεηο ηεο ινγνηερλίαο, ε κεγαιχηεξε ζεκαζία δφζεθε [απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο] ζην δεχηεξν, ελψ ην πξψην, ε ινγνηερλία ηεο πφιεο, σο θαηεγνξία θεηκέλσλ, σο ινγνηερληθφ, αλ κπνξνχκε λα ην πνχκε, είδνο, παξακειήζεθε». ε ζρέζε κε ηελ νπζία ηεο ειιεληθήο πφιεο θαη ηελ πνιενγξαθηθή ηεο πξνζέγγηζε, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν ε ινγνηερλία παξέρεη εθηφο απφ ην γεληθφ ιφγν ηεο ζρεηηθά κε ηελ πφιε θαη κηα αμηφπηζηε εηθφλα ηεο, ην «ζηίγκα ηεο αιεζηλήο πόιεο» 75, φπσο ζεκεηψλεη ε Βαζηιηθή Κνιπβά. Ζ ίδηα ραξηνγξαθεί ζε κηα εξγαζία ηεο ηε κπζηζηνξεκαηηθή πφιε θαη θηάλεη ζε απνγνεηεπηηθά ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζσζηή απεηθφληζε ηεο ζην κπζηζηφξεκα. Γηα επηά γλσζηά κπζηζηνξήκαηα γξακκέλα ζηε δεθαεηία απφ ηνπο Γηψξγν Θενηνθά, Άγγειν Σεξδάθε θαη Κνζκά Πνιίηε, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Κνιπβά επηζεκαίλεη θαη επηθξίλεη ηε ξερή πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη, αθνχ ε «πόιε δελ απνηειεί αληηθείκελν ζεσξεηηθνύ ιόγνπ» 76. Δμεγεί, γηα παξάδεηγκα, φηη ζηα κπζηζηνξήκαηα απηά ράλνληαη επθαηξίεο αλάιπζεο αθνχ «δελ αλαθαίλνληαη πνπζελά απόςεηο γηα ηελ θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ» 77, νχηε «ε κειινληηθή πνιηηεία εμαγγέιιεηαη» 78. ε πην ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, ε θξηηηθφο απηή ππνζηεξίδεη φηη «ην κπζηζηφξεκα δελ απνηειεί γεσγξαθηθφ άηιαληα ηεο Αζήλαο, αιιά κηα ηππνινγηθή θαηαγξαθή ηεο, εκκέλνπζα ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπνινγηθψλ θιηζέ 79 [:] πξσηαγσληζηνχλ νη ιεσθφξνη πνπ δηαζρίδνπλ θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο 80 [νπφηε] πξνθχπηεη κηα πεξηνξηζκέλε εθδνρή ηεο Αζήλαο 81». Μ Μηα ζρεηηθή εηθφλα κπνξνχκε λα έρνπκε αλ αζρνιεζνχκε κε ηε Μελεμεδέληα πνιηηεία 82 ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε πνπ έρεη επηιέμεη θαη ε Κνιπβά. Ο ήξσάο καο αλαπνιεί ηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα κε εηθφλεο απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, κε ηα κάηηα, ηφηε, ελφο λένπ πνπ «κόιηο έρεη θηάζεη από ηελ επαξρία ηνπ, θνηηεηήο». ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ ππνβάιιεη, αθνχ δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί γηα πνην ιφγν «ν θόζκνο ζπλάδεηαη ζε κπνπινύθηα, θνπβεληηάδεη κ έμαςε, ζθνξπίδεηαη, μαλαδέλεη» δέρεηαη γηα απάληεζε ην ζρφιην «Δπαξρηώηεο είζαη, ρξηζηηαλέ;». Δμάιινπ, ν ακαμάο ηνπ κφληππνπ ζην νπνίν επηβηβάζηεθε, αθνχ ηνπ εμεγήζεη ηη ζπκβαίλεη, ζηξέθεηαη πάιη «πξνο ηνλ επαξρηώηε επηβάηε» θαη ηνπ δείρλεη : «Σν Παλεπηζηήκην». Κη έπεηηα, ζην κηθξφ δσκάηην ηεο νδνχ φισλνο, ζπιινγηέηαη: «Απηή είλαη ε Αζήλα, ε πνιηηεία όπνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηνπ Διιεληζκνύ, ην θέληξν ηεο εζληθήο θπθινθνξίαο! Απηή είλαη ε Αζήλα κε η όλνκα πνπ ηελ αθνύο από καθξηά, α ζξύιν! Καη ηελ είδ[ε], κε ην πξώην [...] ζ όιν ηεο ηνλ αλαβξαζκό». 22

23 Γίθαηα ζπκπεξαίλεη ε Κνιπβά φηη «νη ινγνηερληθέο αλαθνξέο ηεο πφιεο είλαη ήζζνλνο πιεξνθνξηθήο εκβέιεηαο θαη ζπγθξνηνχλ βιέκκα πεξηνξηζκέλεο φξαζεο» 83 [Τπνγξακκίζακε]. Οη παξαηεξήζεηο ηεο, άιισζηε, κνινλφηη αλαθέξνληαη ζε ζπγγξαθείο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αζελατθήο ζρνιήο αζηηθήο κπζηζηνξηνγξαθίαο ζέηνπλ ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα (1) ηεο επηζήκαλζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο εθείλεο ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο πνπ είλαη δηαπνηηζκέλε απφ ηελ νπζία ηεο πφιεο (γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πιάλεηα ζπγγξαθέα-flâneur) θαη (2) ηεο παξέκβαζεο ηεο γεσγξαθηθήο καηηάο ζηελ αλαιπηηθφηεξε ρσξνγξαθηθή θαη ηζηνξηνγξαθηθή επεμεξγαζία ηεο ινγνηερλίαο ηεο πφιεο. ΣΟ ΠΟΛΤΥΙΓΔ ΣΖ ΠΟΛΖ ΓΙΝΔΣΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ, ΣΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΔΡΓΙΕΔΙ ΣΖ ΥΑΡΖ ΣΟΤ ΑΠΛΟΤ Ζ πεξηγξαθή θαη ε δηδαζθαιία ηεο πφιεο απαηηνχλ κηα γξακκηθή θαη θεηκελφκνξθε αλαδηάηαμε ηεο νπζίαο ηεο. Μηα αθήγεζε. Σν πνιπζρηδέο ηεο πφιεο πξέπεη λα γίλεη νκνηφκνξθν, ην πνιιαπιφ λα θεξδήζεη ηε ράξε ηνπ απινχ θαη ην πνιχεδξν λα απνθηήζεη επθακςία θεηκέλνπ. Ο εηδηθφο πνιενγξάθνο, σο αζηηθφο γεσγξάθνο ή ηζηνξηθφο, θνηλσληνιφγνο θαη νηθνλνκνιφγνο αλαδηαηάζζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ πφιε θαη παξάγεη κηα δηαδνρή πιεξνθνξηψλ, έλα θείκελν, πνπ θηάλεη ζηνλ αλαγλψζηε ηνπ ζαλ κηα α θ ή γ ε ζ ε πνπ αλαπαξηζηά ηελ πφιε. Καζψο ν εηδηθφο επηζηήκνλαο δελ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ παξαγσγή θεηκέλνπ-πφιεο ή πφιεο-θεηκέλνπ κπαίλεη, ζε θάπνην βαζκφ, ζηα ρσξάθηα ηνπ επαγγεικαηία θεηκελνπνηνχ, ηνπ ινγνηέρλε. Δίλαη ιίγεο νη επθαηξίεο φπνπ έλαο γεσγξάθνο κπνξεί λα έρεη ην ηδηαίηεξν ράξηζκα θαη θάιεζκα θιίζε θαη θιήζε ηνπ «θεηκελνπνηνχ» ηεο πφιεο. Αιιά θαη πάιη κπνξεί λα κελ έρεη δηαιέμεη λα ελεξγεί σο εηδηθφο αιιά σο ινγνηέρλεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ γάιινπ ζπγγξαθέα Επιηέλ Γθξαθ (Julien Gracq, ςεπδψλπκν ηνπ Louis Poirier) είλαη ραξαθηεξηζηηθή αλ φρη κνλαδηθή. Ο γεσγξάθνο απηφο, θαζεγεηήο ηζηνξίαο-γεσγξαθίαο επί πνιιά ρξφληα ζε παξηζηλά ιχθεηα, είλαη ηαπηφρξνλα ηηκεκέλνο θαη εθιεθηηθά δηαβαζκέλνο ινγνηέρλεο ηεο ρψξαο ηνπ θαη ηεο γιψζζαο ηνπ. Ο Γθξαθ, πνπ έξγα ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη ζηα ειιεληθά, καο άθεζε έμνρα θείκελα πνιενγξαθίαο, φπνπ ε επηζηεκνληθή-εξεπλεηηθή δηαίζζεζε δηαπιέθεηαη κε ηελ εζσηεξηθή αλάγθε γηα εμσηεξίθεπζε, έθθξαζε, θαηάζεζε

24 Ζ ζπγγξαθηθή επαηζζεζία, φπσο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αθξηβφινγε γεσηζηνξηθή επηζηεκνζχλε ηνπ Γθξαθ, αλαδεηθλχεηαη, γηα παξάδεηγκα, ζην βηβιίν ηνπ «Ζ κνξθή κηαο πφιεο». lxxxv Πξφεθηηαη γηα κηα «κνλνγξαθία» πνπ απεηθνλίδεη ηε κνξθή θαη θαζεηεξηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο Νάληεο έηζη φπσο ηελ έδεζε ν ζπγγξαθέαο απηφο. Ζ ζαπκαζηή πνηεηηθή θξάζε, κε ηελ νπνία αξρίδεη ην κεγάιν απηφ αθήγεκα αλαπαξαζηάζεσλ θαη αλακλήζεσλ, απνηειεί αξρή θαη ηέινο θάζε «πνιενγξαθηθήο» πξνζπάζεηαο: «Η κνξθή κηαο πόιεο αιιάδεη πην γξήγνξα, ην μέξνπκε, από ηελ θαξδηά ελόο αλζξώπνπ». Πνηα πφιε ινηπφλ κπνξεί λα αλαπνιήζεη ν ζπγγξαθέαο, λα πεξηγξάςεη ν αζηηθφο επηζηήκνλαο, λα πνιενγξαθήζεη ν καζεηήο, πνπ ηνπ δεηνχκε κηα βησκαηηθή κειέηε ηεο πφιεο ηνπ; ην κεγάιν κπζηζηφξεκά ηνπ κε ηίηιν «Ζ αθηή ησλ χξηεσλ» πξσηαγσληζηεί κηα πφιε-θξάηνο. Ζ θαληαζηηθή πφιε Οξζέλλα, πξσηεχνπζα κηαο απηνθξαηνξίαο ζαλ ηε βελεηζηάληθε, γίλεηαη θέληξν ηεο γεσγξαθηθήο ινγηθήο πνπ νλνκάδνπκε «γεσπνιηηηθή». Πξφθεηηαη γηα ηε ινγηθή πνπ ειέγρεη ηελ εμνπζία, θαηαδεηθλχεη ηηο δνκέο θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη απνθαιχπηεη ηνπο κεραληζκνχο πνπ θάλνπλ ηε γε έδαθνο θαη ηνλ άλζξσπν ζηξαηηψηε. Ο γεσγξάθνο θαη γεσπνιηηηθφο Yves Lacoste αθηεξψλεη ζην έξγν ηνπ Γθξαθ κηα ελδηαθέξνπζα αλάιπζε θαη δελ δηζηάδεη λα ραξαθηεξίζεη ηελ Αθηή «έλα γεσπνιηηηθφ κπζηζηφξεκα». 24

25 Πνηνο ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη ε πφιε σο φλνκα, ρψξνο θαη αλαβξάδνλ «εζσηεξηθεπκέλν» αλζξψπηλν πιήζνο είλαη ζπρλά (φρη πάληα) παξνχζα ζην ινγνηερληθφ θείκελν; Σν κπζηζηφξεκα, θαη γεληθφηεξα ε ινγνηερλία, έρνπλ δεζεί πνιχ κε ηελ έλλνηα ηεο πφιεο, ηεο θάζε γλσζηήο θαη κεγάιεο πφιεο, πξάγκα πνπ ηζρχεη θχξηα γηα ηε λεψηεξε επνρή. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην επηθφ έξγν ηνπ Σνιζηφη «Πφιεκνο θαη Δηξήλε» αξρίδεη ζπκβνιηθά κε ηα νλφκαηα δπν πφιεσλ. Όρη ηεο Μφζραο θαη ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο, φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, αιιά ηεο Γέλνβαο θαη ηεο Λνχθα: «ε Γέλνβα θαη ε Λνύθα δελ είλαη παξά ηηκάξηα ηεο νηθνγέλεηαο Βνλαπάξηε» lxxxvi Δίλαη έλα πξναλάθξνπζκα ηεο κεγάιεο εθζηξαηείαο. Απφ: Nicholas Jenkins, Department of English, Stanford University Καη βέβαηα νη αλαθνξέο πφιεσλ είλαη ζην έξγν απηφ ηφζν θπζηθέο, ζαλ θαζνδεγεηηθή αλάγλσζε ράξηε: «Η κεηαθίλεζε απηή απ ην δξόκν ηνπ Νίδλη Ννβγθνξόλη ζηνπο δξόκνπο ηνπ Ρηαδάλ, ηεο Σνύιαο θαη ηεο Καινύγθαο, ήηαλ ηόζν θπζηθή, ζηελ θαηεύζπλζε πνπ απαηηνύζε ε Πεηξνύπνιε λα κεηαθέξεη ν Κνπηνύδνθ ην ζηξαηό ηνπ» lxxxvii Οη πφιεηο φκσο δε ρξεζηκεχνπλ κφλν ζαλ πνιεκηθή ραξηνγξαθία αιιά είλαη θαη ζέαηξα πνιέκνπ. Όρη κφλν ν «πφιεκνο ρηίδεη ηελ πφιε» φπσο καο ην ιέεη ν κεγάινο πνιενγξάθνο Mumford lxxxviii αιιά θαη ηελ αθαλίδεη. Καη ηελ θάλεη έηζη επηθφ πξφζσπν ζαλ ηελ Σξνία θαη ηε Υηξνζίκα. Πνηνο δελ ζπκάηαη πσο ηελ έλλνηα «έπνο» ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε πηνιίεζξα; Ο έιιελαο πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο Νάλνο Βαιασξίηεο αλαδεηθλχεη κε έλα ππθλφ ζηελ ηεθκεξίσζή ηνπ θαη θαζφια αμηνπξφζεθην άξζξν ηνπ lxxxix ηελ πφιε-θείκελν (πνπ πεξηγξάθεηαη) ζε νδεγφ ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνθχπηεη. Σν ζθεληθφ θαη ην εξγαιείν «πφιε», πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγνηερλία θαη ηελ πνίεζε σο αληη-θείκελν ή ππνθείκελν, επηβάιιεηαη ζην δεκηνπξγφ σο ππεξ-θείκελν. Ζ πφιε απφ «γξάκκα», δειαδή γξαπηή πεξηγξαθή, αλάγεηαη ζε θαζνδεγεηηθφ «πεξίγξακκα». Σν γξάκκα γίλεηαη πλεχκα. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο δεη κέζα ζηνλ πνηεηή θαη ην ινγνηέρλε. ην κπαιφ ηνπ θαη ίζσο θαη ζηελ θαξδηά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην 25

26 Βαιασξίηε, «όιν ην θίλεκα ηεο γισζζνθεληξηθήο γξαθήο [ ] δελ είλαη άζρεην κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο πόιεο». xc Καηά ηελ έλλνηα απηή, ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε κηα πνιενγξαθνχζα ππζία πνπ, ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο, εκπλέεηαη απφ ηελ πφιε θαη ρξεζκνδνηεί. Απηέο ηηο γξαθέο γηα ηελ πφιε δελ κπνξνχκε λα ηηο παξαβιέςνπκε. Ηδέεο, έλλνηεο θαη ζηφρνη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιενγξαθίαο βξίζθνληαη θξπκκέλεο ζηα ινγνηερληθά έξγα. Θα πξέπεη λα ηα αλαγλψζνπκε κε θέληξν ηελ πφιε. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππφζεζε, απφ ην χθνο, απφ ηνπο ραξαθηήξεο. Αιιά θαη καδί κε φια απηά. Μπνξνχκε λα δνχκε εδψ κεξηθά παξαδείγκαηα ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ εκπεξηέρνπλ κηα πνιενγξαθηθή ζηνρνζεζία, φπσο ζπκβαίλεη κε «ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΓΗΧΡΓΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ ΑΝ ΜΗΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΠΟΛΖ». Αο ζεκεηψζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ινγνηερλία ηεο πφιεο γλψξηζε ζηε ρψξα καο άλνδν xci. Λνγνηερληθνί δεκηνπξγνί θαη κεηαθξαζηέο, πνιενγξάθνη-εξεπλεηέο θαη εθδφηεο πξνζθέξνπλ ζην δηδάζθαιν ηεο πφιεο δπλαηέο εηθφλεο θαη πεξηγξαθέο ηεο ινγνηερληθήο θαη θνηλσληθήο νπζίαο ησλ πφιεσλ θαηά πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο. Ζ Βίθπ Θενδσξνπνχινπ έρεη επηθεληξψζεη ζηα γξαπηά ηεο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ πεξηγξαθή πφιεσλ. ην Άκζηεξληακ αζρνιείηαη αλάιαθξα θαη κε πινχζηα θσηνγξάθεζε κε κηα πξνζσπηθή κηθξνγεσγξαθία ηεο νιιαλδηθήο ζπκπξσηεχνπζαο φπνπ ζαλ επηζθέπηξηα ηεο πφιεο πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη κηα νπζία ηεο θαη θάπνηα φξηά ηεο. xcii Σν ίδην πξάγκα θάλεη ε ζπγγξαθέαο απηή θαη ζην κπζηζηφξεκά ηεο Γξάκκα από ην Γνπβιίλν xciii φπνπ ηεο δίδεηαη ε επθαηξία λα κεηαθέξεη ηα βηψκαηά ηεο, απφ επηζθέςεηο ζε επξσπατθέο πφιεηο, κέζα απφ ην ζηφκα θαη ηελ θάιακν ησλ εξψσλ. Ση σξαία ε πεξηγξαθή ηνπ σξαηφηαηνπ βηβιηνπσιείνπ Lello & Irmão ζην Πφξην. Ζ ζεηξά «Μηα πφιε ζηε ινγνηερλία» απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξφηαζε ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο ή πνιενγξαθηθήο ινγνηερλίαο κεγάισλ θαη κηθξψλ πφιεσλ xciv : Κώςτασ Ακρίβοσ (Επιμ.) Βόλοσ Μεταίχμιο 2001 Κώςτασ Λογαράσ (Επιμ.) Πάτρα Μεταίχμιο 2001 Σάκησ Σερζφασ (Επιμ.) Θεςςαλονίκη Μεταίχμιο 2001 Χρςτόφοροσ Μηλιώνησ (Επιμ.) Γιάννενα Μεταίχμιο 2001 Διαμαντήσ Αξιώτησ (Επιμ.) Καβάλα Μεταίχμιο 2003 Θανάςησ Βαλτινόσ (Επιμ.) Τρίπολη Μεταίχμιο 2002 Θοδωρήσ Γκόνησ (Επιμ.) Ναύπλιο Μεταίχμιο 2004 Θωμάσ Ψύρρασ (Επιμ.) Λάριςα Μεταίχμιο 2006 Δμάιινπ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε λνζηαιγηθή (θαη ρξήζηκα δηδαθηηθή) πνιενγξαθία ηεο κηθξήο ειιεληθήο πφιεο πνπ ράλεηαη ή πνπ (ηεξαησδψο) μαλαγελληέηαη, ν Ζιίαο Υ. Παπαδεκεηξαθφπνπινο καο έθαλε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ηα δηεγήκαηά ηνπ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαηαζέζεηο. Μεξηθά κάιηζηα απφ ηα θείκελά ηνπ, κε βεληέηα ηε γελέζιηα πφιε, ηνλ Πχξγν, απνηεινχλ κηθξέο γεσγξαθίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ αιιηψο ζα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηεο. xcv 26

27 Ο Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο, αλέιαβε κηα πξσηνβνπιία θαινχ δηδαζθάινπ ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο θαη επί κήλεο (θάζε Κπξηαθή, απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005), καο έθαλε θνηλσλνχο βησκάησλ πνπ ηνπ πξφζθεξαλ πνιπάξηζκνη «ηαζκνί θαη ηφπνη ηεο κπζνπιαζίαο». Μαδί κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο πνπ θαηέζεηε δηαθξηηηθά, ζπλέιεμε ζεκαληηθά νλφκαηα θαη κνλαδηθνχο ηίηινπο ινγνηερληθψλ έξγσλ πνπ ζπκπιήξσλαλ θάζε δεκνζίεπκά ηνπ κε ηελ αληίζηνηρε ινγνηερληθή-πνιενγξαθηθή βηβιηνγξαθία xcvi. Γπζηπρψο ε ζπλνπηηθή (ζπλνιηθή) έθδνζε πνπ επαθνινχζεζε xcvii δελ ζπκπεξηέιαβε ηνπο ηφζν ρξήζηκνπο πίλαθεο κε ηα βηβιία πνπ δηάθνξνη ζπγγξαθείο είραλ γξάςεη γηα ηηο πφιεηο ηνπ θαινχ ινγνηέρλε. ηα φξηα ηεο ινγνηερληθήο πνιενγξαθίαο ή ηεο πνιενγξαθηθήο ινγνηερλίαο βξίζθεηαη θαη ε πνιενγξαθία ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο (ΔΦ). Απηή ε ηειεπηαία, καδί κε ηνπο θφζκνπο ηεο, ηηο θνηλσλίεο ηεο θαη ηηο απηνθξαηνξίεο ηεο, έρεη θαη ηηο θαληαζηηθέο ηεο πφιεηο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν αλάιπζεο ηεο γεσγξαθίαο. Άιισζηε νη πφιεηο «είλαη ην ηππηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ζηηο νπνίεο ζπρλά δηαδξακαηίδνπλ ηφζν κεγάιν ξφιν φζν θαη νη ίδηνη νη εζνπνηνί» xcviii. 27

28 Δίλαη ζρεηηθά αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ν ηφζν γλσζηφο θηιφζνθνο ηεο πφιεο Walter Benjamin (Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, ) εκβάζπλε ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ γπαιηνχ ζηελ πφιε κε αθνξκή έλα αλάγλσζκα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πνπ ηνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ (ην Glass Architecture ηνπ Paul Scheerbart). xcix Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΙ Ζ ΘΔΖ ΣΖ «ΠΟΛΔΟΓΡΑΦΙΑ» Ο Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ ππνζηεξίδεη: «ε γξακκαηνινγία ηεο πφιεο έιαβε ηηο επηβιεηηθέο δηαζηάζεηο ελφο επξχηαηνπ γεσπνιηηηθνχ-ινγνηερληθνχ ράξηε πνπ [πεξηέιαβε] πφιεηο ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη πφιεηο ηεο πεξηθέξεηαο, πφιεηο ηνπ κχζνπ θαη ηεο ηζηνξίαο, πξαγκαηηθέο θαη κεηαθνξηθέο πφιεηο, ζχκβνια κηαο ινγνηερληθήο πνιενδνκίαο πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ζπγγξαθείο θαη θαηνηθήζεθε απφ αλαγλψζηεο» c [Παξαγξάθεζε θαη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο]. Απέλαληη ζ απηή ηε κπζνινγηθή, ηδενινγηθή θαη κάιηζηα γεσπνιηηηθή παξαγσγή ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ν αληρλεπηήο ηεο πφιεο πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε: (1) Οη γεσγξαθίεο ησλ κπζηζηνξεκάησλ, (2) ηα ζχκβνια θαη νη παξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ινγνηερλία, (3) κε ηηο εξκελείεο ηνπο, (4) θαη, θπξίσο, δηακέζνπ ηεο εηδηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, (5) νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πφιεηο, πνπ πινπνηνχλ ηε κπζηζηνξεκαηηθή ινγνζεζία, (6) νη κπζηθέο αλαθνξέο θαζψο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ θαηαζηεί ζξπιηθέο θαη παξνηκηψδεηο, (7) ηα πξφζσπα θαη ηα νλφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πφιεηο, (8) ε θξηηηθή, κάιηζηα, απέλαληη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο απφ ηε ινγνηερλία, θαζψο θαη πνιιά άιια ζηνηρεία, είλαη φια αληηθείκελα δηεξεχλεζεο, αμηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο κέζα ζην πιαίζην πξνζέγγηζεο ηεο πφιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε πφιε 28

29 πνπ πνιχ λσξίο κεηαγξάθεθε ζε γεσπνιηηηθφ ράξηε ζα αλαθηήζεη κεξηθέο πηπρέο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ιεθηηθήο-γισζζηθήο νπζίαο ηεο. Απφ ην ράξηε θαη ηνλ θάιακν ησλ ινγνηερλψλ. 29

30 ψηε Σξηαληαθχιινπ, «Νέα Τφξθε ζρφιηα», Γηαβάδσ, 296/ , ζει , Μεηάθξαζε Αιεμάλδξα Κνληαμάθε. Δρνπκε πξνζζέζεη ην παξάζεκα ηνπ Γηνλχζε Σζαθλή απφ: Γηνλχζεο Σζαθλήο, «Όζν πεξηζζφηεξεο νη εθπιήμεηο ηφζν πην κεγάιε ε πφιε», Η ιέμε [Αθηέξσκα ζηελ Αζήλα], 166/Ννέκβξεο - Γεθέκβξεο 2001, ζει Δρνπκε ππνγξακκίζεη φιεο ηηο δπζλφεηεο, πνηεηηθέο θαη θαζ ππεξβνιή εθθξάζεηο. Σν ζρέδην είλαη ηνπ Μίλνπ Αξγπξάθε. Μίλνπ Αξγπξάθε, «Νέα Τφξθε 1961 κ.υ.», Δπηζεώξεζε Σέρλεο, 86/Φεβξνπάξηνο 1962, ζει Γελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν παξά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηίηιν ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ Αιέμε Εήξα, κε θξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ «πνιενγξαθηθνχ» έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Μίγγα: Αιέμεο Εήξαο, «Ζ πφιε-κεηέξα, ε πφιε-εξσκέλε, ε πφιε-κνίξα», Βηβιηνζήθε/Διεπζεξνηππία, 9 Ηαλνπαξίνπ 2004, ζει.23. Λίλα Παληαιέσλ, «Ηζάαθ Μπάκπει, έλαο αξηζηνηέρλεο ηνπ ειαρίζηνπ», Διεπζεξνηππία/Βηβιηνζήθε, 13 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει Σν παξάζεκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο Οδεζζνχ. Cathérine Clément, Les mille romans de Bénarès, Ed, Noésis, Αλαθεξφκαζηε ππαηληθηηθά ζην: Μηζέι Φάηο, Ηκεξνιόγην 2001 Γξαθέο ηεο πόιεο, Παηάθε. Ακίλ Μααινχθ, ακαξθάλδε, Χθεαλίδα, Marcel Brion, Η θαζεκεξηλή δσή ζηε Βηέλλε ζηελ επνρή ηνπ Μόηζαξη θαη ηνπ νύκπεξη, Παπαδήκαο, Φσηεηλή Σζαιίθνγινπ, Δγώ, ε Μάξζα Φξόπλη, Καζηαληψηε, «ηε Βηέλλε ρνξεχνπλ βαιο θαη ζηα θαθελεία κε ηα καξκάξηλα ηξαπεδάθηα πίλνπλ δεζηφ ηζάη... Παληνχ αθνχο κνπζηθή. ηξάνπο, Μφηζαξη, Λέραξ... Ο Μάιεξ γίλεηαη δηεπζπληήο ζηελ Όπεξα θαη ζπλζέηεη ηε Γεύηεξε ζπκθσλία... ηε Michaelplatz ν Άληνιθ Λφνο θαηαζθεπάδεη έλα ιακπξφ θηίξην γηα ηνλ Γθφιληκαλ, ηνλ πην δηάζεκν ξάθηε ηεο Δπξψπεο... Όκσο ε πφιε δελ είλαη ε πφιε ζνπ. ε αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αλνξζφδνμν θη αιιφθνην εβξαίν γηαηξφ...]», ζει. 146,147. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, GF-Flammarion, (1967), Βηβιίν 3, θεθ. ΗΗ «Paris à vol d oiseau». Mike Crang, Cultural Geography, φ.π., ζει. 50. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αληίζεζε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε αζηηθή γεσγξαθία ησλ θησρψλ απφ εθείλε ηνπ Κξάηνπο. Olivier Mongin, «De la ville à la non-ville» ζην Marcel Roncayolo et al., De la ville et du citadin, Parenthèses, 2003, ζει. 38. Σδαίεκο Σδφπο, Οδπζζέαο, Κέδξνο, Νηίλνο ηψηεο, «Σν Γνπβιίλν ηνπ Σδφπο», Σν Βήκα/Σν άιιν βήκα, 11 Μαξηίνπ 2001, ζει

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα