«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»"

Transcript

1 «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Φεβρουάριος 2009 Επιτομή Πολιτικής και Νομοθετικό Πλαίσιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Δυνατότητες Διείσδυσης των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Ενεργειακό Ισοζύγιο Δημήτριος Τσαλέμης Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης

2 2 1. Δεσμεύσεις της χώρας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ Η Οδηγία 2001/77/EΚ 1 προβλέπει στο παράρτημα της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010 ίσο με 20,1%. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς απαιτήσεις της χώρας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το Δεκέμβριο του 1997 στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθμού αύξησης κατά το έτος 2010 του CO 2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25% σε σχέση με το έτος βάση Με δεδομένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη συμμετοχής των εν λόγω μη συμβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14,5 TWh. Ήδη έχει υιοθετηθεί νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ στην οποία, βάσει του τρίπτυχου προβλέπεται για το 2020 χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό 18% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ σε ποσοστό περίπου 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλωθεί στη χώρα, ποσοστό συμβατό με την αυτοδέσμευση του Έλληνα νομοθέτη με το Ν.3468/2006. Για την επίτευξη του στόχου υφίσταται ανάγκη για εγκατάσταση σταθμών ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής, πλην μεγάλων ΥΗΣ, τουλάχιστον MW 3, ενώ η ισχύς τους σήμερα είναι μόλις MW 2. Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου ΑΠΕ - Ιστορικό O N. 2244/ στα ίχνη του τότε ισχύοντος γερμανικού Νόμου (Stromeinspeisungsgesetz) αποτέλεσε την απαρχή για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο νόμος καθόρισε σταθερές τιμές πώλησης ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδα ίσο με το 90% του γενικού τιμολογίου στη μέση τάση και υποχρέωση της ΔΕΗ για αγορά του. Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος προβλέφτηκε κλιμακωτή αποζημίωση ανάλογα με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με την έννοια της χρονικής διαθεσιμότητας του. Χονδρικά μπορεί να λεχθεί ότι το σκέλος ισχύος προσαυξάνει την τιμή ενέργειας κατά μικρό ποσοστό τάξης 6,5% με συνέπεια σήμερα η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 0,06868 ευρώ/kwh. Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση βασίζεται στο 90% της τιμής της οικιακής κιλοβατώρας (χαμηλή τάση) και αντιστοιχεί σε ευρώ/kwh ενώ δεν προβλέπεται αποζημίωση του σκέλους ισχύος 5. 2, 1 Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΟJ L.283/ ) 2 Σε επίπεδο Ε.Ε. 20% μείωση αέριων ρύπων σε σχέση με το έτος βάσης 2005, 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας το 2020 και 20% εξοικονόμηση σε σχέση με το έτος βάσης Η εν λόγω εκτίμηση είναι σύμφωνη με τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) βάσει του σεναρίου που προβλέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 4 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 168) 5 Το συνεπαγόμενο κόστος είναι επιπλέον αυτού που διευθετείται μέσω της οικονομικής κατανομής του φορτίου και σε αντίθεση με την ενέργεια που παράγεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο Διαχειριστής του Συστήματος (και ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά η ΔΕΗ) αγοράζει την ανανεώσιμη ενέργεια. Για τη χρηματοδότηση του υπερβάλλοντος κόστους που δημιουργείται από την κατά προτίμηση απορρόφηση της ανανεώσιμης ενέργειας τηρείται ειδικός λογαριασμός για την αποζημίωση των παραγωγών ανανεώσιμης ενέργειας. Το υπερβάλλον κόστος υπολογίζεται ανά ώρα ως η διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης των ΑΠΕ και της οριακής τιμής του συστήματος, δηλαδή του κόστους καυσίμου της ακριβότερης θερμικής μονάδας που υποκαθιστούν οι ΑΠΕ (εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική). Η ανάκτηση του κόστους γίνεται μέσω επιβολής ειδικού τέλους που βαρύνει όλους τους καταναλωτές ανάλογα με την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. Για το τέλος αυτό που σήμερα αντιστοιχεί σε 0,30 Ευρώ/MWh γίνεται χωριστή αναγραφή στους λογαριασμούς κάθε

3 Ο Ν. 2773/1999 διατήρησε το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ δίνοντας έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο. Πάντως προέβλεψε την επιβολή τέλους με αμφίβολο τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, επί των πωλήσεων ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ποσοστό του τέλους (2%) ορίστηκε αργότερα με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Φ1/11444/ Παράλληλα οι τιμές θεωρήθηκαν "οροφής" και παρασχέθηκε ευχέρεια στον Υπουργό Ανάπτυξης να ζητά παροχή εκπτώσεων επ' αυτών χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει προσφυγή σ' αυτή τη δυνατότητα. Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής 7 σε ορισμένες περιοχές της χώρες όπως η Ανατολική Κρήτη, η Νότια Εύβοια και η Λακωνία που εμφανίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό αιολικό δυναμικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αφετέρου η έλλειψη διατάξεων που να προνοούν για την εγκατάσταση σε δάση και δασικές εκτάσεις έθεσε σε δοκιμασία το καθεστώς αδειοδότησης αφού το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς με συνέπεια μακρούς δικαστικούς αγώνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να αποθαρρύνουν τους περισσότερους σοβαρούς επενδυτές. 8 Ο Ν. 2941/2001 όχι μόνο κάλυψε ορισμένα κενά του νομοθετικού ιστού αλλά επιχείρησε βαθειά τομή στις εστίες παθογένειας του αδειοδοτικού καθεστώτος. Ορισμένοι από τους κύριους άξονες αυτού του νόμου είναι: Οι εξαιρέσεις πουισχύουν για μεγάλα έργα υποδομής για την εντόςδασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής δημοσίου συμφέροντος επεκτείνονται και στις ΑΠΕ Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και αιολικών πάρκων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής με εξαίρεση τα έργα πολιτικού μηχανικού. Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτόνομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή σύμφωνα με προδιαγραφές παρεχόμενες από το Διαχειριστή του Συστήματος και των Δικτύων. Τα έργα ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβανομένων συνδετικών δικτύων, υποσταθμών και υποδομής εν γένει θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους και ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι δομήσεως εκτός σχεδίου πόλεων σε σχέση με τα γενικώς κρατούντα. Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών δρώσες κατά μια έννοια στην αρχή του one-stop shop συντονίζουν σε κάποιο βαθμό την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία εμπλέκεται πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων. Με το Ν. 3017/ η Ελληνική Βουλή επισημοποίησε τη δέσμευση της χώρας για δράσεις αντιστρατευόμενες την τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 3 πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας και πιθανή αύξησή του μπορεί να έχει δυσμενή αντίκτυπο στην κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ. 6 Καθορισμός ύψους και διαδικασία απόδοσης ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΟΤΑ από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΕΚ Β 826) 7 Η Κρήτη αποτελεί παράδειγμα ευρείας διείσδυσης της αιολικής ενέργειας αφού καλύπτει από αυτήν τουλάχιστον 14% των ενεργειακών αναγκών της 8 Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. 'ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ' και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 201)

4 Ο Ν. 3175/ , καθιερώνει για πρώτη φορά συνεκτικό σύνολο κανόνων για την ορθολογική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Το νέο πλαίσιο είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο που θεωρεί ότι η γεωθερμία αποτελεί μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Ν. 3175/2003 κινείται σε κατεύθυνση αποκλίνουσα από τον από μακρού εδραιωμένο χαρακτήρα της γεωθερμίας ως ορυκτού υπαγόμενου στις μάλλον αυστηρές ρυθμίσεις του Ν.Δ. 210/ Συνοπτικά, κάθε γεωθερμικό πεδίο αντιμετωπίζεται ως ενιαίο κοίτασμα-πηγή ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός που προέκυπτε από τις επί μέρους μισθωτικές εκχωρήσεις. Δημιουργείται συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία για όλο το φάσμα των προϊόντων, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων. Το απολήψιμο δυναμικό των δύο πλήρως ερευνημένων γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς ανέρχεται σε 170 MW e ενώ το πιθανό δυναμικό ολόκληρης της χώρας υπερβαίνει τα 500 MW e. Πάντως ο κύριος σκοπός του νέου νόμου ήταν η αναθεώρηση του Ν. 2773/1999 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βραδύτητα που σημειώνεται στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού κυρίως εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ Α.Ε. Η αναθεώρηση αυτή είναι επίσης αναγκαία για να αντικατοπτριστούν τροποποιήσεις που προμηνύονται από την Οδηγία /54/ΕΚ. Στο χώρο των ΑΠΕ ο Ν. 3175/2003 επαναλαμβάνει τον ορισμό του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ σχετικά με τις υβριδικές εγκαταστάσεις προκειμένου να αρθεί η υπάρχουσα ασάφεια 13 σχετικά με την πραγματική κατάταξη της ενέργειας που παράγεται από αυτά τα συστήματα. Στο πρότυπο καινοτόμων επεμβάσεων που υλοποιήθηκαν για την επίσπευση των έργων των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, ο Ν. 3175/2003 περιλαμβάνει περαιτέρω δράσεις περιλαμβανομένης της εισαγωγής συντομευμένων και απλουστευμένων διαδικασιών σχετικά με τις απαλλοτριώσεις που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση και επέκταση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 14 ώστε να εξυπηρετηθεί και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τέλος και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας υπέστη σημαντική αναθεώρηση. Ειδικά η υπουργική απόφαση 8295/1995 (ΦΕΚ Β 385) που απότελούσε το αναγκαίο παρακολούθημα του Ν. 2244/1994 αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2000/2002 (ΦΕΚ Β 158) που 4 9 Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (ΦΕΚ Α 117) 10 Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 207) 11 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος (ΦΕΚ Α 277) 12 Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/ΕΚ (OJ L 176/ p.37) 13 'Ετσι απολαμβάνουν το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς όπως και οι άλλες μορφές ΑΠΕ αν και στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα δεν εξαιρούνται από διαγωνιστική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. 14 Ο νόμος προβλέπει ότι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις μπορεί να απαλλοτριωθούν για δημόσια ωφέλεια χωρίς να είναι αναγκαία καμιά μεταβολή του χαρακτηρισμού τους ούτε και τήρηση της διαδικασίας που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ Α 289). Οι διατάξεις αυτές καθιέρωναν επίπονη διοικητική διαδικασία προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων που αφορούσαν σε χαρακτηρισμό δασών δεδομένου ότι δεν υφίσταται δασολόγιο. Περαιτέρω ο Ν. 3175/ 2003 προβλέπει ότι με βάση αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορισμένα έργα μπορεί να χαρακτηριστούν ως δημοσίας ωφέλειας. Απαλλοτριώσεις αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων αυτών κηρύσσονται με ειδική πράξη του υπουργικού συμβουλίου σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείται αναγκαία η κατάληψη των απαλλοτριωτέων εκτάσεων πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Ο ίδιος ο νόμος ήδη χαρακτηρίζει ως δημοσίου ενδιαφέροντος τα έργα «Ανάπτυξη βρόχου 400 kv στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», «Σύνδεση Νέα Μάκρη-Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» και «Γραμμή Υψηλής Τάσης Σύνδεσης νέας μονάδας Νότιας Ρόδου». Παρά το γεγονός ότι όλα τα έργα αυτά αποβλέπουν στην ενίσχυση της δυναμικότητας μεταφοράς συμβατικά παραγόμενης ενέργειας, η επίπτωση τους στην ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι επίσης προφανής.

5 στην ουσία αποτελεί ενημερωμένο αδειοδοτικό κώδικα για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ. 3. Πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο Ν. 3468/2006 και τροποποιήσεις του με το Ν. 3734/ Θεσμοθέτηση του εθνικού στόχου για τη συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. το έτος 2010 σε ποσοστό 20,1% και το 2020 σε 29% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης. Σήμερα το καθεστώς ανάπτυξης των Α.Π.Ε. διέπεται κυρίως από το Ν. 3468/ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 129). Οι κύριοι άξονες της σοβαρής αυτής νομοθετικής παρέμβασης σκιαγραφούνται κατωτέρω: Εισαγωγή τομών στην αδειοδότηση με τη νομοθετική επιβολή αποκλειστικών προθεσμιών μέσα στις οποίες θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί εγκρίσεις ή διατυπωθεί συναινέσεις υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται σε ενδιάμεσα στάδια της σχετικής διαδικασίας. Ειδικότερα, γίνεται πρόβλεψη ότι εάν οι άδειες εγκατάστασης δεν εκδοθούν μέσα σε 15 ημέρες από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η αρμοδιότητα αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Ανάπτυξης 17. Δημιουργία δύο διϋπουργικών οργάνων, από τα οποία το ένα σε επίπεδο γενικών γραμματέων και το άλλο αποτελούμενο από υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών και την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις αδειοδοτούσες υπηρεσίες. Εισαγωγή καθεστώτος αυστηρής παρακολούθησης των κατόχων αδειών παραγωγής ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων ανάπτυξης των έργων από πλευράς των αδειοδοτημένων φορέων και να αποσυμφορείται ο χώρος από άτομα που κερδοσκοπούν από την εμπορία αδειών. Διαφορισμός του προηγούμενου ενιαίου τιμολογιακού καθεστώτος, κυρίως επ ωφελεία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα που εμφάνιζε σημαντική καθυστέρηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο νόμο η τιμή πώλησης της ενέργειας που παράγεται από Φ/Β σταθμούς είναι 6 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για αιολικούς σταθμούς ( /MWh έναντι 73 /MWh). Οι τιμές του νόμου αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης στη βάση του σταθμικού μέσου όρου των αυξήσεων των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ενώ μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η αναπροσαρμογή θα γίνεται στο 80% του δείκτη τιμών καταναλωτή Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 8) 16 Ο Ν. 3468/2006 τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3489/2006 "Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 205) και το άρθρο 19 του Ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)» (ΦΕΚ Α 152) κυρίως για διόρθωση παροραμάτων. 17 Σε κεντρικό επίπεδο γίνεται εξυπαρχής η έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών μεγάλου μεγέθους καθώς και σταθμών που χωροθετούνται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (έργα Α1 κατηγορίας). 18 Ήδη οι τιμές για τα έτη 2007 και 2008 έχουν αναπροσαρμοσθεί βάσει των υπουργικών αποφάσεων Δ6/Φ1/οικ.14610/ «Αναπροσαρμογή τιμολογίων απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή αυτοπαραγωγό σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης ή σε υβριδικό σταθμό» (ΦΕΚ Β 1223) και Δ6/Φ1/οικ.26042/ (ΦΕΚ Β 2282), με το ίδιο τίτλο, και οι αντίστοιχες τιμές για την φωτοβολταϊκή και την αιολική και ενέργεια είναι αυξημένες κατά 7,14 /MWh.

6 Εισαγωγή ρυθμίσεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος αναπτυξιακού Ν. 3299/2004, προκειμένου να θεωρείται νόμιμη η μεταβίβαση στον κύριο του Συστήματος και του Δικτύου των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση για επενδυτικά σχέδια και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργων επέκτασης για τη σύνδεση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με το Σύστημα/Δίκτυο, ακόμη και πριν την παρέλευση πενταετίας που ισχύει γενικά. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων κατά το επιτυχές προηγούμενο κατασκευής αντίστοιχων έργων στη Βόρεια Θάλασσα. Αδειοδότηση υβριδικών σταθμών χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και άμεση σύνδεση της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από αυτούς που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, κυρίως με το αποφευγόμενο κόστος από τη λειτουργία συμβατικών μονάδων τους οποίους υποκαθιστούν οι υβριδικοί σταθμοί ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα των εν λόγω σταθμών. (Ανάλυση των τιμολογιακών ρυθμίσεων για τους υβριδικούς σταθμούς δίνεται στην ενότητα 5.3). Ολοκλήρωση του πλέγματος των προσπαθειών εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παρ. 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ μέσω της θεσμοθέτησης δημιουργίας συστήματος εκδόσεως εγγυήσεων προέλευσης της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Βελτίωση των όρων αγοραπωλησίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των έργων. Ειδικότερα, η αρχική δεκαετής διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να παραταθεί κατά ίσο χρόνο απλώς με μονομερή δήλωση του παραγωγού προς τον οικείο Διαχειριστή. Ανασχεδιασμός και νομοθετική κατοχύρωση του υπέρ ΟΤΑ τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων από πώληση ανανεώσιμης ενέργειας (με εξαίρεση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια) που αυξάνει από 2% σε 3%. Διεύρυνση του ορίου εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το οποίο δεν απαιτείται η έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. 19 Αύξηση του ορίου μέχρι του οποίου ένα υδροηλεκτρικό έργο χαρακτηρίζεται ως μικρό από 10 σε 15 MW, με συνέπεια εφεξής περισσότερα έργα να υπάγονται σε καθεστώς εγγυημένης τιμής πώλησης ενέργειας και προτεραιότητας κατά την κατανομή φορτίου. Άρση του προηγούμενου περιορισμού εγκατεστημένης ισχύος σε επίπεδο 50 MW μέχρι του οποίου υπήρχε υποχρέωση του αρμόδιου διαχειριστή να δίνει προτεραιότητα κατά την κατανομή φορτίου. Επιβολή υποχρέωσης στους υποψήφιους επενδυτές να διαθέτουν μετρήσεις του προς εκμετάλλευση ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου που, στην περίπτωση των αιολικών, θα έχουν διεξαχθεί από πιστοποιημένο φορέα. Τροποποίηση Ν. 3468/2006 (Ν. 3734/2009) Με τις διατάξεις για τις ΑΠΕ που περιέχονται στο σχέδιο νόμου για τη ΣΗΘΥΑ που έχουν ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή, συμπληρώνεται ο Ν.3468/2006 απλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες. Με τις εν λόγω διατάξεις: 6 19 Υπό το προηγούμενο καθεστώς το όριο αυτό ήταν 20 kw και με το νέο νόμο αυξήθηκε σε 0,5 MW για τη γεωθερμική ενέργεια, σε 100 kw για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, σε 150 kw για τη φωτοβολταϊκά συστήματα, παρέμεινε στα 20 kw για την αιολική ενέργεια στην περίπτωση εγκατάστασης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, εκτός από την Κρήτη όπου αυξήθηκε στα 40 kw και τέλος αυξήθηκε στα 50 kw για αιολικά πάρκα που εγκαθίστανται στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και για όλες τις άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Η απαλλαγή ισχύει εφόσον οι μονάδες δεν χωροθετούνται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και το σχετικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο μέχρι την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3587/2007.

7 μειώνονται οι καθυστερήσεις στο καθεστώς αδειών παραγωγής με τη διευκόλυνση της γνώμης της ΡΑΕ σε σχέση με τη διαδικασία ΠΠΕΑ, προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης εντός ενός έτους από την ψήφιση του Ν. 3734/2009 των αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί πριν τον Ν. 3468/2006, όπως ίσχυε και για τις άδειες που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του τελευταίου και μετά την παρέλευση διετίας, εάν δεν έχει εν τω μεταξύ εκδοθεί η οικεία άδεια εγκατάστασης, υιοθετείται η δυνατότητα σιωπηρής απόρριψης από το ΥΠΑΝ των αρνητικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ χωρίς να αίρεται το δικαίωμα του υπουργού να προχωρήσει σε αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης, σε περιπτώσεις μείωσης ισχύος αλλά και αύξησής της σε ποσοστό μέχρι 10% για μία μόνο φορά, και μόνο για περιοχές όπου δεν υφίσταται κορεσμός δικτύου, δεν απαιτείται ταυτόχρονα η τροποποίηση της άδειας παραγωγής, αίρεται ο κίνδυνος ακυρότητας των πράξεων λόγω άκαρπης παρέλευσης των πολύ σύντομων αποκλειστικών προθεσμιών για την διοίκηση που έθετε ο Ν. 3468/2006, απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες πλέον εκδίδονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εντός προθεσμίας 30 ημερών στις περιπτώσεις που με το προηγούμενο καθεστώς προβλεπόταν έκδοσή τους με Κ.Υ.Α., τροποποιήσεις, ανανεώσεις κλπ αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας που έχουν εκδοθεί πριν το Ν. 3468/2006, για την επιτάχυνση των διαδικασιών, συντελούνται με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας και για τις περιπτώσεις που τα έργα κατατάσσονται περιβαλλοντικά στην πρώτη κατηγορία, αίρεται το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί για τα Φ/Β λόγω δυσερμηνίας του όρου «θεώρηση» με την πρόβλεψη πλέον για «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας» να ισχύει και για τους πύργους των ανεμογεννητριών, στο πλαίσιο έκδοσης άδειας χρήσης νερού, και για να θωρακιστεί η σχετική πράξη, δίνεται η δυνατότητα για προηγούμενη εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3199/2003, σε επίπεδο υπολεκάνης ποταμού, προβλέπεται τέλος 1% στα προ ΦΠΑ έσοδα των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που λειτουργούν εντός προστατευόμενων περιοχών υπέρ των φορέων διαχείρισης των εν λόγω περιοχών διαμορφώνεται ενιαίο πλαίσιο χορήγησης Προσφορών Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος και του Δικτύου, που εφαρμόζεται και για τις Προσφορές που είχαν εκδοθεί πριν το Ν. 3468/2006 με στόχο την άρση της τεχνητής «συμφόρησης» (κορεσμού) των δικτύων που έχει δημιουργηθεί λόγω μη υλοποίησης των προγραμματισμένων σταθμών ΑΠΕ. Ειδικά για την άρση του αδιεξόδου που δημιούργησε η υπερπληθώρα αιτημάτων αλλά και για την ευρεία ανάπτυξη των Φ/Β κυρίως στα κτίρια, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται αξιολόγηση όλων των αιτήσεων μέχρι με βαθμιαία μείωση 11% ετησίως της συμβατικής τιμής kwh σε εξαμηνιαία βάση, για σταθμούς που θα λειτουργήσουν από τον Αύγουστο του 2010 και μετά. Επίσης οι συμβάσεις αγοραπωλησίας θα είναι 20ετής, η αύξηση των τιμών θα γίνεται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή και η τελική τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) 20 προσαυξημένης κατά 30-50% ανάλογα με την κατηγορία του έργου. Για τα έτη από το 2015 και μετά και ανάλογα με την κατηγορία του έργου, η τιμή διαμορφώνεται στο 1,3-1,5 της μέσης ΟΤΣ του προηγουμένου έτους. Με κοινή υπουργική απόφαση θα εγκριθεί Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β σε κτίρια και ειδική τιμολόγηση για την παραγόμενη ενέργεια. Τέλος προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για ανάπτυξη Φ/Β σταθμών ισχύος άνω των 10 MW στη βάση διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται η ελάχιστη ισχύς κάθε έργου και η εκάστοτε προκηρυσσόμενη 7 20 Τιμή στην οποία γίνεται η εκκαθάριση ανά ώρα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστοιχεί στο κόστος παραγόμενης kwh της πιο ακριβής μονάδας τη συγκεκριμένη ώρα

8 προς αδειοδότηση ισχύς. Οι όροικαι οιπροϋποθέσεις καθώς και τα λοιπά κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Κανονιστικό Πλαίσιο Για την εφαρμογή του Ν. 3468/2006 διαμορφώθηκε πρωτόγνωρο σε φύση και έκταση 21 κανονιστικό πλαίσιο με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της αποσαφήνισης όρων και εννοιών που στο παρελθόν είχαν προκαλέσει σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Βασικό στοιχείο της νέας αδειοδοτικής διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι η γνωμοδότηση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας επί διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης στη βάση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 22 προηγείται της έκδοσης άδειας παραγωγής (πρώτη άδεια που έχει θέση άδειας σκοπιμότητας). Με την έννοια αυτή στην άδεια παραγωγής ενσωματώνεται η κατ αρχή συναίνεση της πολιτείας ως προς το επιτρεπτό της αιτούμενης δραστηριότητας βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων, μετά την ψήφιση του Ν. 3010/ για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος, στο Κοινοτικό Κεκτημένο. Για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου απομένει η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα εγκρίνει τους όρους, προϋποθέσεις, καθώς και τιμολόγιο των έργων σύνδεσης Πελατών και Παραγωγών στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 24. Η έλλειψη συνολικού-εξειδικευμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ σε επίπεδο χώρας σε συνδυασμό με ρυθμίσεις χρήσεων γης αναδύθηκε με ιδιαίτερη ένταση στην περίπτωση έργων στη Λακωνία και την Εύβοια και έχει αποτελέσει την κύρια αιτία ακύρωσης διοικητικών πράξεων από το ΣτΕ. Πάντως στα πλαίσια του Ν. 2742/ , έχει ήδη υιοθετηθεί με την απόφαση 49828/ της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης το Ειδικό, κατ άρθρο 7, Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την ορθολογική ανάπτυξη του τομέα των 8 21 Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.18359/ "Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006" (ΦΕΚ Β 1442). Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.1725/ "Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 3468/2006" (ΦΕΚ Β 148). Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.5707/ "Κανονισμός Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης" (ΦΕΚ Β 448). Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.13310/ "Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας" (ΦΕΚ Β 1153). Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 8684/ "Έγκριση Α φάσης του κατ άρθρο 14 παρ. 1 του Ν Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών" (ΦΕΚ Β 694) όπως αναθεωρήθηκε με την όμοια Δ6/Φ1/οικ / (ΦΕΚ Β 1276) και Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ. 7037/ "Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του κατ άρθρο 14 παρ. 1 του Ν Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών" (ΦΕΚ Β 707) 22 Επισημαίνεται ότι το καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής διέπεται κυρίως από τις πρόσφατες κοινές υπουργικές αποφάσεις /ΕΥΠΕ/ΠΕΧΩΔΕ/ (ΦΕΚ Β 663) και /ΕΥΠΕ/ΠΕΧΩΔΕ/ (ΦΕΚ Β 663) και δεν ισχύει πλέον η κοινή υπουργική απόφαση 1723/2003 (ΦΕΚ Β 552). Διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των εν λόγω αποφάσεων δόθηκαν με την εγκύκλιο /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 91) 24 Η έκδοση της εν λόγω σημαντικής απόφασης προβλέπεται από τα άρθρα 5 παρ. 1 περ. α και 29 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 2 παρ. 1 και 19 παρ.1 του Ν. 3426/2005 για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 25 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 207) 26 Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ Β 2464)

9 ΑΠΕ. Το ειδικό αυτό πλαίσιο περιλαμβάνει οργανική και λειτουργική σύνδεση της πολιτικής για τη χωρική ανάπτυξη του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τους στόχους και προτεραιότητες τόσο του χωροταξικού σχεδιασμού όσο και της τομεακής πολιτικής στην ενέργεια και αναμένεται να συμβάλλει στην θωράκιση των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έναντι προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια. 4. Επιτομή τρέχοντος καθεστώτος δημόσιας ενίσχυσης για επενδύσεις ΑΠΕ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) που αντλεί πόρους από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης παρέχει δημόσια ενίσχυσης για τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, υποκατάσταση και άλλες σχετικές με την ενέργεια δράσεις ενέργειας ύψους 1,02 δις Ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας ενίσχυσης ανέρχεται σε 30% του επιλέξιμου κόστους και φτάνει το 50% στην περίπτωση των ηλεκτρικών δικτύων που θα κατασκευαστούν για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό των έργων η αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και συμπαραγωγή θα ανέλθει σε 930 MW που αντιστοιχούν σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3,4 TWh. Η ετήσια μείωση των εκπομπών CO 2 θα ανέλθει στις 3,95 εκατ. τόνους ενώ θα δημιουργηθούν 675 νέες θέσεις εργασίας και θα αντλήσουν ουσιώδη οφέλη 160 επιχειρήσεις. Παράλληλα προβλέπεται από εθνικούς πόρους (αναπτυξιακός νόμος) η υλοποίηση έργων συνολικής ισχύος τάξης 600 MW μέχρι το Στο μέγεθος αυτό αντικατοπτρίζεται και η συνεχιζόμενη τάση και προς εθνικούς πόρους δεδομένου ότι το ποσοστό ενίσχυσης είναι μεγαλύτερο. Ειδικά στις περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών έργων είναι αυξημένος και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός αφού τα έργα αυτά δεν μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Στις υπό εξέταση προτάσεις υπάγεται και η αναφερόμενη στη συγχρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια έργων κανονικά εκτελούμενων από εθνικούς πόρους στην περίπτωση που τα έργα του ΕΠΑΝ εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση πόρων λόγω μακράς εκκρεμοδικίας ή άλλων λόγων που συνιστούν ανωτέρα βία. Η ανωτέρω συνολική ισχύς των έργων που στηρίζονται στη δημόσια ενίσχυση μέσω επιδότησης κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου του 20,1% με συνέπεια να απαιτείται προσφυγή σε επενδυτικές δράσεις με αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια 27. H έλλειψη μέτρων παροχής δημόσιας ενίσχυσης αναμένεται να αντισταθμιστεί από περαιτέρω παγίωση του υφιστάμενου επενδυτικού περιβάλλοντος. Θεωρείται δεδομένο ότι κατά τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί σε μόνιμη και σταθερή βάση το καθεστώς στήριξη της τιμής της ανανεώσιμης κιλοβατώρας ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων. Από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις προκύπτει ότι περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερης των 7 m/sec μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις ΑΠΕ χωρίς επιδότηση κεφαλαίου. Σήμερα, λόγω και των οικονομιών κλίμακας, υπάρχουν αρκετοί επενδυτές που θεωρούν επαρκές το υφιστάμενο καθεστώς παροχής εγγυημένης τιμής kwh (feed-in tariffs) για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Πάντως στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας απαιτεί σοβαρή μελέτη των χαρακτηριστικών διαχείρισης του φορτίου. 5. Δρομολογημένες τεχνικές παρεμβάσεις αύξησης μεταφορικής ικανότητας ηλεκτρικών δικτύων Δυνατότητες περαιτέρω διείσδυσης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο Οι περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού (Νησιά Αιγαίου, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, Θράκη) έχουν ήδη προσελκύσει μεγάλο αριθμό επενδυτών. Το κύριο 9 27 Για μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, θα μπορούσε να βρει εφαρμογή η καθιέρωση περισσότερο ευνοϊκού καθεστώτος απορρόφησης από το δίκτυο της ενέργειας των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων συγκριτικά με τη συμβατικά παραγόμενη ενέργεια εφόσον το μέτρο δεν θα κρίνονταν ότι αντιστρατεύεται το κοινοτικό κεκτημένο.

10 χαρακτηριστικό των ιδιαίτερα ανεμωδών περιοχών αν και αραιοκατοικημένων περιοχών είναι η ανεπάρκεια της υποδομής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάστηκε πολύ πριν αναδυθεί η ανανεώσιμη ενέργεια ως βιώσιμη εναλλακτική λύση. 'Ετσι στις ηπειρωτικές περιοχές υψηλού φυσικού δυναμικού, οι δυνατότητες επενδύσεων αιολικής ενέργειας έχουν περιοριστεί από τις δυνατότητες διείσδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο και παρόμοιοι περιορισμοί υφίστανται και στα νησιά εμποδίζοντας περαιτέρω διείσδυση ανανεώσιμης ενέργειας. Οι κυριότερες επεμβάσεις ενίσχυσης του δικτύου προβλέπονται για τις περιοχές της Νότιας Εύβοιας, Λακωνίας και Θράκης. Οι περιοχές αυτές έχουν υψηλό αιολικό δυναμικό και ως εκ τούτου έχει εκδηλωθεί έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Για τη Νότια Εύβοια προβλέπεται η σύνδεση του δικτύου της με τον υποσταθμό Νέας Μάκρης στην Αττική (συμπεριλαμβάνονται δύο υποβρύχια καλώδια 150 kv) μέσω νέου υποσταθμού στην περιοχή του Πολυποτάμου για την απορρόφηση της αιολικής ενέργειας της ευρύτερης περιοχής 28. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε 530 MW αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην Εύβοια καθώς και σε εκείνα τα νησιά των Κυκλάδων που πρόκειται να συνδεθούν μέσω της Εύβοιας με το διασυνδεδεμένο Σύστημα. Στο υφιστάμενο δίκτυο λειτουργούν ήδη αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 180 MW. Για την περιοχή της Λακωνίας εκτός από μερικά αιολικά πάρκα που βρίσκονται κοντά στον υποσταθμό Μολάων και μπορούν να συνδεθούν σ αυτόν, για τη σύνδεση των υπολοίπων απαιτείται η κατασκευή νέας υποδομής. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kv διπλού κυκλώματος Άστρος-Μολάοι, αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς Άστρος-Άργος ΙΙ, ακτινικές γραμμές μεταφοράς 150 kv και νέων υποσταθμών για τη μεταφορά της ανανεώσιμης ισχύος. Με την κατασκευή των έργων θα υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας αντιστοιχούσας σε ισχύ τάξης 250 MW προερχόμενης από μονάδες που θα εγκατασταθούν στη Βόρεια Λακωνία και Αρκαδία. Με τη σημερινή τοπολογία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης του θερμοηλεκτρικού σταθμού Κομοτηνής 29, το σύστημα μπορεί να δεχθεί οριακά έγχυση ισχύος 100 MW (και ακόμη 100 MW υπό όρους προτεραιότητας της συμβατικής ενέργειας κατά την κατανομή του φορτίου) από αιολικά πάρκα ανατολικά του Ιάσμου. Η έγχυση θα γίνει κυρίως μέσω του νέου υποσταθμού Κέχρου. Επιπλέον η υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων μεταφοράς στην περιοχή που εντάσσονται στο Ειδικό Έργο Θράκης και περιλαμβάνει αναβάθμιση του Συστήματος από 150 kv σε 400 kv, θα επιτρέψει την απορρόφηση επιπλέον αιολικής ενέργειας τάξεως 250 MW. 'Οσον αφορά στην Κρήτη, Ρόδο και τα άλλα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου, οι περιορισμοί που τίθενται σήμερα από τα δίκτυα αντιστοιχούν σε δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της εγκατεστημένης ισχύος, δηλαδή χονδρικά σε 240 MW. Σημειώνεται πάντως ότι τελούν υπό επεξεργασία μελέτες για τις πραγματικές δυνατοτήτες απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας αυτών των νησιών καθώς και σύνδεσης νησιών των Κυκλάδων στο ηπειρωτικό Σύστημα μέσω του Λαυρίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το αιολικό δυναμικό είναι ανεξερεύνητο αλλά μάλλον περιορισμένο με εξαίρεση κάποιες εντοπισμένες περιοχές όπου οι τοπικές συνθήκες επιτάχυνσης της ροής του ανέμου δημιουργούν προϋποθέσεις ενεργειακής αξιοποίησης του. Στα σενάρια επίτευξης των στόχων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη υπεράκτιων (offshore) αιολικών πάρκων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί το έντονο, τελευταία, ενδιαφέρον επενδυτών για ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Επίσης μελετάται η αναβάθμιση του δικτύου που συνδέει το Άλιβέρι με το ηπειρωτικό Σύστημα από 150 kv σε 400 kv και η κατασκευή δύο νέων ακτινικών γραμμών από τον νέο υποσταθμό στην περιοχή του Πολυποτάμου προς την Νότια Εύβοια με παράλληλη ανάπτυξη 8 υποσταθμών 20/150 kv. 29 Σταθμός φυσικού αερίου συνολικής δυναμικότητας 495 MW ήδη σε κανονική λειτουργία.

11 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην της Εύβοιας) όπου δεν υφίστανται προβλήματα κορεσμού των δικτύων 30. Στη βάση των ανωτέρω «συντηρητικών» εκτιμήσεων η μέγιστη προς εγκατάσταση ισχύς βάσει των πλέον ώριμων έργων ενίσχυσης των δικτύων και αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που θέτει ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης των δικτύων εκτιμάται σε λιγότερη από MW. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) ήδη έχει αναθεωρήσει προς τα επάνω τις εκτιμήσεις του για τη δυνατότητα απορρόφησης ανανεώσιμης ενέργειας και θεωρεί ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη του Συστήματος για ικανοποίηση του στόχου των MW. Ειδικά για την Πελοπόννησο έχουν εκδοθεί προσφορές για σύνδεση MW περίπου ενώ προγραμματίζεται αναβάθμιση του Συστήματός της από 150 kv σε 400 kv με ανάπτυξη ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) σε Κόρινθο, Πάτρα και Μεγαλόπολη. Στην ικανοποίηση του εν λόγω στόχου συνηγορεί και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από τον ΔΕΣΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστημα για MW. Για την επίτευξη λοιπόν των στόχων που θέτει η νέα Οδηγία θα πρέπει κατ ανάγκη να αυξηθούν οιρυθμοίανάπτυξης των δικτύων και να συνδεθούν τα νησιά τουαιγαίου με το ηπειρωτικό Σύστημα 31. Όμως η ανάπτυξη των δικτύων από μόνη της δεν επαρκεί για την αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στο ηλεκτρικό ενεργειακό ισοζύγιο. Για την αυξημένη διείσδυση αποκεντρωμένης παραγωγής και μάλιστα παραγωγής που δεν χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέπεια αλλά ακολουθεί την τυχαιότητα εμφάνισης του ανανεώσιμου πόρου (π.χ. άνεμος) απαιτείται η ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων» και σταθμών που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται πλήρως με αυτά. Με τον όρο «έξυπνα δίκτυα» από την πλευρά της αποκεντρωμένης παραγωγής εννοούμε δίκτυα που εντάσσονται σε ένα ενεργειακό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πληροφορία και να μεταβιβάζει εντολές προς τις αποκεντρωμένες μονάδες για ρύθμιση της ισχύος τους στα επίπεδα που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι «ευέλικτο» ήτοι να μπορεί εύκολα να ικανοποιεί τη ζήτηση σε περίπτωση απώλειας παραγωγής από της μονάδες ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν οι ισχυρές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες, οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας (σήμερα μέσω αντλισιοταμίευσης και στο μέλλον ίσως με παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου) και, όσον αφορά τους συμβατικούς σταθμούς, η σωστή αναλογία ισχύος σταθμών βάσης, σταθμών αιχμής και εφεδρικών σταθμών 32. Όσον αφορά τους ίδιους τους σταθμούς ΑΠΕ και ιδίως τα αιολικά πάρκα δεν υπάρχει πλέον χώρος για φτηνές λύσεις με ασύγχρονες μηχανές και συνεχείς αποσυνδέσεις λόγω και της παραμικρής διαταραχής στο δίκτυο. Οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει: - να έχουν δυνατότητα ελεγχόμενης μείωσης της παραγόμενης ενεργού ισχύος (π.χ. με ρυθμό 10% ανά λεπτό) όταν οι συνθήκες συχνότητας του Συστήματος το επιβάλουν (π.χ. μείωση ισχύος όταν η συχνότητα υπερβεί τα 50,2 Hz και αποσύνδεση όταν υπερβεί τα 51,5 Hz ή μειωθεί κάτω από τα 47,5 Hz), - να έχουν δυνατότητα μεταβολής της αέργου ισχύος, όταν οι συνθήκες ρύθμισης της τάσης του Συστήματος το επιβάλουν, όπως και οι συμβατικοί σταθμοί, - να μην αποσυνδέονται σε περίπτωση βύθισης της τάσης (π.χ. μετά από ένα σφάλμα στο δίκτυο) στιγμιαία στο 15% της ονομαστικής και επαναφοράς της άνω του 90% της ονομαστικής εντός 1,5 δευτερολέπτου Επενδυτικά σχέδια συνολικής ισχύος MW, εξαιρουμένων αυτών που έχουν εξασφαλίσει άδεια εγκατάστασης ή/και λειοτυργίας, διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής 31 Υφίσταται σχετικό ενδιαφέρον από επενδυτές στη βάση σχεδίων για ανάπτυξη αιολικών πάρκων μεγάλης κλίμακας στα νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου και της Σκύρου. 32 Το μέγεθος της απαιτούμενης, λεγόμενης, ισχύος «αντιστάθμισης» συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια αξιόπιστων προβλέψεων για το αιολικό δυναμικό καθώς και το βαθμό χωρικής διασποράς των αιολικών σταθμών

12 Ο νέος Κ.Σ. & ΣΗΕ (Κώδικας Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιλαμβάνει σχετικές προβλέψεις για τη συνεργασία με το Σύστημα αιολικών πάρκων ισχύος μεγαλύτερης των 3 MW σε περιπτώσεις βύθισης της τάσης. 12

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ Π.Μ, MBA Γενικά για το σεμινάριο - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΕ 1 η ενότητα Γνωριμία με τον χώρο Έξοδοι κινδύνου Κάπνισμα Χώροι υγιεινής Διαλείμματα Χρήση κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ` ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 1 0431 ΤΗΛ.: 21 03252748, FAX: 21 03255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Π Η ΓΕΣ Ε ΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΑΠΕ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ " Μέλη: Αμάραντος Παναγιώτης Δακουράς Στέργιος Νταγκούμας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α- νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)»

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Ειδικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικοί Μηχανισμοί Υποστήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Οδηγίες για τους επενδυτές ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜOΤΗΤΑ Πρακτικά επιμορφωτικού Σεμιναρίου 26-28

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο.

β) Bιοαιθαvόλη: Η αιθανόλη που παράγεται από Βιομάζα ή από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, για χρήση ως Βιοκαύσιμο. Σχέδιο Νόμου Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα