ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 Μαρούσι, 16/11/2017 ΑΠ 835/09 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/ Προσφοράς Αναφοράς πλήρους και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και τις σχετικές υπηρεσίες, ως ισχύει, αναφορικά με τo χονδρικό προϊόν Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητου Βρόχου (Virtual Partially Unbundled, VPU) σε αρχιτεκτονική FTTH (VPU/ FTTH)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη: α. Το Νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 12 παρ. α, ιβ, κστ, μγ και μδ, τα άρθρα 17, 47, 50 και ιδίως την παράγραφο 1, στοιχείο α), περίπτωση αγ, καθώς και τα άρθρα 51,52 και 79, ως ισχύει, β. τη Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L337 της 18/12/2009, σ. 37, γ. τη Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό

2 πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16 αυτής, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0033, δ. τη Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ , ιδίως δε το άρθρο 7 παρ. 3 και 8 έως και 13 αυτής, ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, στ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) [2010/572/ΕΕ, ΕΕ L 251/35, ], ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/ , «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 4505/Β/ ), η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1908/Β/ ), (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 4505/B/ ),

3 θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/ (ΦΕΚ 1908/Β/ )» (ΦΕΚ 3402/Β/ ), ως ισχύει σήμερα, ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 802/06/ «Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ )», ια. ιβ. ιγ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/01/ «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 10/ διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ )», την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/02/ «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ4505/Β/ )», (ΦΕΚ1743/Β/ ), την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 818/06/ «Διαπίστωση της Συμμόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ με το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/ »,

4 ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 28847/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή προσφοράς αναφοράς χονδρικού προϊόντος υπηρεσιών FTTH», τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30552/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Παροχή υπηρεσιών FTTH», τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30594/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορά αναφοράς χονδρικού προϊόντος υπηρεσιών FTTH», τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31551/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Υποβολή προσφοράς αναφοράς χονδρικού προϊόντος υπηρεσιών FTTH», τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31580/ επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορά αναφοράς χονδρικού προϊόντος», ιθ. τη με αριθ. πρωτ /Φ.600/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, κ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Εκτιμώντας ότι: 1 Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Νόμου 4070/2012, ως ισχύει σήμερα: «Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά την πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: [ 1. α) Διαφάνειας: αβ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς Υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε

5 περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν για ευκολίες, οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσίας υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. αγ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δίκτυο υποδομής για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, Υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισής του από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. ] 2 Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/13/ , η ΕΕΤΤ εξέδωσε την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/ (ΦΕΚ 3402/Β/ ), ως ισχύει σήμερα, 3 Στις 30 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/ , «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 4505/B/ ). Η νέα απόφαση κατήργησε και

6 αντικατέστησε την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1908/Β/ ). 4 Με την ως άνω Απόφασή της (ΑΠ 792/07/ ), η ΕΕΤΤ, βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 (α) του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) και ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφ. Ε του Ν. 4070/2012 σε εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (εφεξής Οδηγία Πλαίσιο) και τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του Ν. 4070/2012 (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο), όρισε μια διακριτή αγορά για τη χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, (ΟΤΕ Α.Ε.)» ορίσθηκε εκ νέου ως Οργανισμός με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) και της επιβλήθηκε μία σειρά κανονιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων, υποχρέωση διαφάνειας. 5 Η ως άνω απόφαση της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας του ΟΤΕ, υιοθετεί και διατηρεί ουσιαστικά τις διατάξεις της καταργηθείσας απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/ Αναφορικά με την ανάγκη και τη διαδικασία επικαιροποίησης της ως άνω Προσφοράς, η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/ , (Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), υποενότητα 5.3) διατηρεί κατ αντιστοιχία με την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/13/ (Κεφάλαιο Α, Υποκεφάλαιο ΙΙΙ, Κανονιστικές Υποχρεώσεις, ενότητα (5), υποενότητα 5.3), τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ στην ως άνω αγορά και ορίζει τα ακόλουθα: [ 5.3 Η Προσφορά Αναφοράς αναθεωρείται κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ ή/και θεμελιωμένου αιτήματος είτε του ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου παρόχου. Ειδικότερα:

7 5.3.2 Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα σημεία αυτής, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. Η ΕΕΤΤ δύναται να εγκρίνει, απορρίψει ή και να επιβάλει αλλαγές στις προτάσεις του ΟΤΕ για την αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αναγκαίες και αναλογικές Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. ] Επειδή: 7 Ο ΟΤΕ, με την από 13/10/2017 επιστολή του (σχετ. ιδ), ενημέρωσε μεταξύ άλλων την ΕΕΤΤ για τα ακόλουθα: [ προτίθεται να προχωρήσει στην εμπορική διάθεση υπηρεσιών FTTH τεχνολογίας GPON αναπτύσσοντας αντίστοιχα προϊόντα τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. ] [ Το χονδρικό προϊόν που θα παρέχεται θα ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του προϊόντος VLU/FTTH όπως ορίζονται στην υπ αριθμ. 808/02/ Απόφαση της ΕΕΤΤ. ] 8 Στο πλαίσιο της πρόθεσής της να προχωρήσει στην εμπορική διάθεση υπηρεσιών FTTH τεχνολογίας GPON σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, η

8 ΟΤΕ Α.Ε., με τις από 30/10/2017 σχετικές επιστολές της (σχετ. ιε, ιστ), υπέβαλε προς έγκριση στην ΕΕΤΤ επικαιροποιημένη Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, ενσωματώνοντας σε αυτή και νέο Παράρτημα (Παράρτημα 26) τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας VΡU/FTTH. Σύμφωνα με την ΟΤΕ Α.Ε., το νέο χονδρικό προϊόν VPU/FTTH, όπως απεικονίζεται στο υποβληθέν από αυτή Παράρτημα 26, ικανοποιεί την υποχρέωση της τεχνικής αναπαραγωγιμότητας και είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος VLU/FTTH, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/02/ Στη συνοδευτική επιστολή της, υπό στοιχείο ιδ, η ΟΤΕ Α.Ε. επισημαίνει: [ η πρόβλεψη για ενεργοποίηση ειδικού προφίλ για την υποστήριξη IPTV υπηρεσιών (παράγραφος 2.9.5) δεν συμπεριλήφθηκε στο Παράρτημα 26. Αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με την 808/02/ απόφαση της ΕΕΤΤ αφορά απαραίτητη τεχνική αλλαγή ώστε να συνάδει με τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του FTTH. Στο FTTH η δυνατότητα multicast είναι πάντα ενεργοποιημένη καθώς δεν υπάρχει η λογική του profile στο GPON, που υπάρχει στο FTTC. Επομένως το profile δεν αποτελεί πρόσθετο χαρακτηριστικό του FTTH, δεν θα χρεώνεται και ενώ ο ΤΠ δεν το θέλει απλά δεν θα το χρησιμοποιεί. ] 9 Με τις από 6/11/2017 σχετικές επιστολές της (σχετ. ιζ, ιη), η ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε εκ νέου στην ΕΕΤΤ την επικαιροποιημένη Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, συμπεριλαμβάνοντας στο Παράρτημα 26, όπως επισημαίνεται στη συνοδευτική επιστολή, «το κουτί ορόφου (floor box) ως μία από τις επιλογές υλοποίησης του κατανεμητή οπτικών ινών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του χονδρικού προϊόντιος VLU/FTTH». 10 Μετά από σχετικό από την ΕΕΤΤ έλεγχο διαπιστώνεται ότι οι προτεινόμενες από την ΟΤΕ Α.Ε. τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας VΡU/FTTH, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα 26 το οποίο υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία την 6 η Νοεμβρίου 2017 (σχετ. ιζ, ιη) καλύπτουν τις τεχνικές

9 και λειτουργικές προδιαγραφές του χονδρικού προϊόντος VLU/FTTH, όπως αυτές αποτυπώθηκαν και εγκρίθηκαν στην ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/ (ΦΕΚ 1743/Β/ ) (σχετ. ιβ). 11 Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/ (σχετ. ιβ), είχε διεξάγει Εθνική δημόσια διαβούλευση (σχετ. ι) και είχε απαντήσει στα κυριότερα σχόλια των συμμετεχόντων σε αυτή αναφορικά με τις προτεινόμενες από την ΕΕΤΤ τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας VΡU/FTTH (σχετ. ια). 12 Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι, εφόσον το προτεινόμενο από την ΟΤΕ Α.Ε. Παράρτημα 26 ακολουθεί και καλύπτει τις προδιαγραφές της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/ , δεν είναι αναγκαίο να διεξαχθεί εκ νέου εθνική δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις προτεινόμενες από την ΟΤΕ στο Παράρτημα 26 με το υπό στοιχείο ιστ ανωτέρω σχετικό. 13 Επειδή η ΕΕΤΤ, με την απόφασή της ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/ (σχετ. ιβ), έλαβε προσωρινά μέτρα και θέσπισε συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις, καλώντας τον ΟΤΕ και τους λοιπούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, να συνεργαστούν στο πλαίσιο Ομάδας Εργασίας υπό το συντονισμό της, με σκοπό τον καθορισμό, συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού μέτρου που θα θεσπισθεί. 14 Επειδή με την λήψη απόφασης από την ΕΕΤΤ για την έγκριση του τελικού μέτρου για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling VLU) όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ ), θα καταστεί αναγκαία η επικαιροποίηση του με το στοιχείο ιστ σχετικού, Παραρτήματος Επειδή την αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζει και η ΟΤΕ Α.Ε., η οποία σημειώνει στην από 30/10/2017 επιστολή της (σχετ. ιδ, ιε) τα ακόλουθα: [

10 Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των παρόχων από την ανάπτυξη του FTTH αλλά και την εμπορική του διάθεση είναι περιορισμένη σε επιμέρους ζητήματα, όπως η βλαβοδιαχείριση, ενώ η συνεργασία των παρόχων για την εξειδίκευση των επιμέρους ζητημάτων για την παροχή υπηρεσιών μέσω FTTH συνεχίζονται στο πλαίσιο των σχετικών ομάδων εργασίας, τυχόν τροποποιήσεις που προκύψουν θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας VΡU/FTTH.» ] 16 Επειδή η ΕΕΤΤ: οφείλει να εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών του άρθρου 3 του Ν.4070/2012 μεταξύ των οποίων της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αποφυγής στρέβλωσης της αγοράς και παράλληλα οφείλει να προάγει τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον το οποίο μεταξύ άλλων επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας αλλά και εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ρυθμίζει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. α του ν. 4070/2012, κάθε θέμα, που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. κστ του ν. 4070/2012, για την πρόσβαση και τη διασύνδεση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εκδίδοντας κανονιστικές πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται, εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. μγ του ίδιου Νόμου κανονιστικές ή ατομικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της,

11 σύμφωνα με την Απόφαση της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (Κεφάλαιο ΙΙ, ΙΙΙ), η οποία κατήργησε την ΑΠ ΕΕΤΤ 614/013/ ,ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στην αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω Απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ.1 α), αβ) εδάφιο γ του Νόμου τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος. 17 Επειδή οι προτεινόμενες από την ΟΤΕ Α.Ε. τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της υπηρεσίας VΡU/FTTH, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 26 της από 6/11/2017 επιστολής του ΟΤΕ (σχετ. ιη) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 808/02/ Απόφασης της ΕΕΤΤ (σχετ. ιβ). 18 Επειδή, οι τροποποιήσεις τις οποίες με την παρούσα επιβάλει η ΕΕΤΤ, αν και ενσωματώνονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως αναγκαστικοί όροι των σχέσεων αυτών, επιβάλλονται στον υπόχρεο πάροχο, ΟΤΕ, κυριαρχικώς με μονομερείς πράξεις, δεν αποσκοπούν στην ικανοποίηση των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά πρωτίστως στην εξασφάλιση αποτελεσματικής ρυθμίσεως συμπεριφοράς του υπόχρεου παρόχου, χάριν σκοπών δημοσίου συμφέροντος. 19 Επειδή, στους λόγους δημοσίου συμφέροντος ανάγονται τόσο η εύρυθμη λειτουργία εν γένει της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και ιδίως της αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται η υπό κρίση προσφορά αναφοράς, ως ισχύει και με την παρούσα τροποποιείται, καθώς και η προστασία και ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού σε αυτή προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του τελικού χρήστη ηλεκτρονικών επικοινωνιών [κατ ευθεία

12 νομοθετική εξουσιοδότηση από τα άρθρα 12 (περ. κστ και μγ), 17 (παρ. 1) και 50 (παρ.1, περ. α υποπερ. αβ) του νόμου 4070/2012, ως ισχύει] και υπό το πρίσμα και σε εφαρμογή των ανωτέρω: Αποφασίζει: Α. Εγκρίνει αποκλειστικά το Παράρτημα 26 από την πρόταση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. αναφορικά με τo χονδρικό προϊόν Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητου Βρόχου (Virtual Partially Unbundled, VPU) σε αρχιτεκτονική FTTH (VPU/ FTTH), η οποία υποβλήθηκε ως στην ΕΕΤΤ με τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 31580/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με θέμα «Προσφορά Αναφοράς Χονδρικού Προϊόντος υπηρεσιών FTTH» (σχετ. ιη) για την τροποποίηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/ Προσφοράς Αναφοράς πλήρους και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο και τις σχετικές υπηρεσίες, ως ισχύει σήμερα. Β. Ενσωματώνει το συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 26 στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/ , «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2012 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/ (ΦΕΚ 1908/Β/ )» (ΦΕΚ 3402/Β/ ), ως ισχύει σήμερα.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26. ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPU/FTTH 26.1 Παρεχόμενη Υπηρεσία VPU/FTTΗ H υπηρεσία VPU/FTTH δίνει τη δυνατότητα στον Τ.Π. να παρέχει στον Τελικό Χρήστη/συνδρομητή του υψίρρυθμες ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του οπτικού δικτύου του ΟΤΕ και του αντίστοιχου οπτικού κυκλώματος που καταλήγει στο εσωτερικό της κατοικίας αυτού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός ενεργού δικτύου και οπτικού δικτύου (καλώδια οπτικών ινών - ΚΟΙ) του ΟΤΕ που καταλήγουν μέχρι και το κτίριο στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του τελικού χρήστη του Τ.Π. Σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας αποτελούν: i. στην πλευρά τελικού χρήστη, ο κατανεμητής οπτικών ινών, που αποτελεί το σημείο τερματισμού του οπτικού δικτύου του ΟΤΕ στο κτίριο που βρίσκεται η κατοικία αυτού και ii. στην πλευρά δικτύου, ο κόμβος συγκέντρωσης στο Α/Κ του ΟΤΕ. Ως κατανεμητής οπτικών ινών νοείται το σημείο στο οποίο θα τερματίζεται το οπτικό δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ. Το σημείο αυτό είναι το σημείο εισόδου στο κτίριο (Building Entry Point - BEP) του τελικού χρήστη είτε τα «κουτιά ορόφου» (floor boxes), είτε εναλλακτικά σημεία στο κτίριο του τελικού χρήστη ανάλογα με την δυνατότητα κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος υλοποίησης/κατασκευής του κατανεμητή οπτικών ινών εξαρτάται και καθορίζεται κάθε φορά από τις ιδιαιτερότητες/περιορισμούς του κάθε κτιρίου. Το BEP μπορεί να βρίσκεται είτε στο εσωτερικό του κτιρίου είτε εξωτερικά ανάλογα με τον τρόπο καλωδίωσης του κτιρίου όπως περιγράφεται παρακάτω. Αναλυτικότερα, η υπηρεσία FTTΗ παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας οπτικής πρόσβασης μεταξύ: της διεπαφής τύπου ETHERNET του τερματικού εξοπλισμού του οπτικού δικτύου (ΟΝΤ Optical Network Terminal) που ανήκει και εγκαθίσταται από τον Τ.Π., εντός της κατοικίας του Τελικού Χρήστη, του κόµβου συγκέντρωσης που βρίσκεται στο A/K του ΟΤΕ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των οπτικών κυκλωμάτων (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης).

14 Κάθε κόμβος ETHERNET AGGREGATION συγκεντρώνει κίνηση από έναν αριθμό κατοικιών μέσω ενός εκτεταμένου Δικτύου Οπτικών Ινών. Η σύνδεση μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού κάθε κατοικίας και του κόμβου τερματισμού του οπτικού δικτύου (Optical Line Termination - OLT) γίνεται μέσω κατάλληλων οπτικών συνδέσεων. Εν συνεχεία κάθε κόμβος OLT συνδέεται μέσω επαρκών οπτικών διεπαφών με τον Κόμβο Συγκέντρωσης ο οποίος βρίσκεται στο A/K του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ ανακοινώνει μέσω του Π/Σ OTE λίστα με το σύνολο των διευθύνσεων στις οποίες διατίθεται η υπηρεσία VPU/FTTH. Τα κτίρια που βρίσκονται στις διευθύνσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως Home Passed και θα αποτελούν τα δυνητικά σημεία για τα οποία ο Τ.Π. μπορεί να αιτείται τη διάθεση υπηρεσιών VPU/FTTH για λογαριασμό των συνδρομητών του. Η παραπάνω πληροφορία παρέχεται μέσω του Π/Σ ΟΤΕ και ενημερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες προ της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας στα εν λόγω σημεία. Στα Α/Κ του ΟΤΕ συγκεντρώνονται οι συνδέσεις κτιρίων/οικιών που καλύπτονται από αυτά.. Η αντιστοίχιση εκάστου τελικού χρήστη, και Α/Κ του ΟΤΕ ανακοινώνεται στον Τ.Π. μέσω του Π/Σ OTE Τρόπος Υλοποίησης - Αρχιτεκτονική Η ακριβής αρχιτεκτονική της οπτικής καλωδίωσης εντός ή εκτός του κτιρίου είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΟΤΕ ο οποίος και θα επιλέγει την βέλτιστη και δόκιμη τεχνικά λύση κατά περίπτωση με βάση τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι τρόποι υλοποίησης: Δομημένη καλωδίωση εντός κτιρίου με είσοδο από το ισόγειο της πολυκατοικίας Δομημένη καλωδίωση εντός κτιρίου με είσοδο από την ταράτσα της πολυκατοικίας Είσοδος στον ισόγειο/υπόγειο κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας Είσοδος από την ταράτσα της πολυκατοικίας Καλωδίωση τύπου façade (αφορά καλωδίωση που υλοποιείται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας)

15 26.3 Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU/FTTH Για την παροχή της υπηρεσίας VPU/FTTH, και υπό την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων/περιορισμών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Προϋπόθεση 1: Ο Τ.Π. θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύμβαση RUO, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VPU/FTTH. Προϋπόθεση 2: Ο Τ.Π. θα πρέπει να λαµβάνει την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής πρόσβασης (RBO), από το Α/Κ του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει ο κόμβος πρόσβασης που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη. Προϋπόθεση 3: Το κτίριο του τελικού Χρήστη είναι Home Passed σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει στο Π/Σ ΟΤΕ. Προϋπόθεση 4: Να είναι επιτυχής η επιθεώρηση κτιρίου (site survey) στο κτίριο του Τελικού Χρήστη. Προϋπόθεση 5: Να είναι επιτρεπτή η πρόσβαση και εφικτή η εγκατάσταση οπτικής καλωδίωσης μέχρι τον κατανεμητή οπτικών ινών στο κτίριο ή/και στον όροφο που βρίσκεται η κατοικία του Τελικού Χρήστη Περιορισμοί στην διάθεση της Υπηρεσίας Η παροχή της υπηρεσίας δεν είναι εφικτή στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή: i. Η εγκατάσταση από τον Τ.Π. οπτικής καλωδίωσης από τον κατανεμητή οπτικών ινών μέχρι εντός της κατοικίας του Τελικού Χρήστη. ii. Η εγκατάσταση του τερματικού εξοπλισμού του οπτικού δικτύου (ΟΝΤ) που ανήκει και εγκαθίσταται από τον Τ.Π. εντός της κατοικίας του Τελικού Χρήστη.

16 26.5 Διάρκεια Παροχής Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU/FTTΗ είναι αορίστου χρόνου. Ο Τ.Π. δύναται οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να καταργήσει την υπηρεσία, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου Κατάργηση υπηρεσίας 26.6 Στοιχεία Υπηρεσίας Ο ΟΤΕ θα διαθέτει τα παρακάτω προϊόντα FTTΗ στις ακόλουθες ταχύτητες (downstream/upstream): Εμπορικό πακέτο Downstream (up to) Upstream (up to) VPU/FTTH 30/ VPU/FTTH 50/ VPU/FTTH 100/ VPU/FTTH 200/ Οποιοδήποτε νέο προϊόν/ταχύτητα θα επικοινωνείται στους Τ.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρούσα Προσφορά και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο Εγκατεστημένη χωρητικότητα και ενημέρωση Επέκτασης Δικτύου σε Παρόχους O ΟΤΕ καλύπτει (κατάσταση home passed ) όλα τα κτίρια που ανήκουν στο σύνολο των σημείων κάλυψης της υπηρεσίας, κατ αντιστοιχία της ενημέρωσης που παρέχεται μέσω του Π/Σ ΟΤΕ. Προς το σκοπό αυτό εγκαθιστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (καλώδια οπτικών ινών κλπ.) για την κάλυψη του 100% των ενεργών συνδέσεων των κτιρίων, που έχουν χαρακτηριστεί Home Passed. Σε περιπτώσεις που ανατεθούν στον ΟΤΕ ΥΚΚ ή ΥΚΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού Vectoring και ο ΟΤΕ εφαρμόσει στην περιοχή του Α/Κ αποκλειστικά τεχνολογία FTTH θα καλύψει όλα τα κτίρια (κατάσταση home passed ) που καλύπτονται από τους ΥΚΚ ή τις ΥΚΕΕ που του έχουν ανατεθεί. Προς το σκοπό αυτό θα εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό (καλώδια οπτικών ινών κλπ.) για την κάλυψη του 100% των ενεργών συνδέσεων των κτιρίων και θα καλύψει το 100% των κτιρίων καθώς και ενεργό εξοπλισμό σε κάθε ΑΚ του που θα καλύπτει τουλάχιστον τo 25 % των ενεργών

17 συνδέσεων του ΑΚ και σε περίπτωση που το ποσοστό κατάληψης της εγκατεστημένης χωρητικότητας φτάσει το 60% εντός ενός (1) μηνός θα εγκαταστήσει εξοπλισμό που να καλύπτει επιπλέον 25% των ενεργών συνδέσεων του ΑΚ. Ανά κτίριο που συνδέει, ο OTE εγκαθιστά εξοπλισμό (κατανεμητές οπτικών ινών) που καλύπτει το σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου. Στην περίπτωση που εμφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα, ο OTE παρέχει ενημέρωση μέσω του Π/Σ ΟΤΕ αναφορικά με ενδεχόμενες επεκτάσεις/προσθήκες σε αριθμό καλωδίων οπτικών ινών στα σημεία όπου διατίθεται ήδη η υπηρεσία VPU/FTTH, για την κάλυψη των εν λόγω ελλείψεων Λειτουργική Περιγραφή & Διαδικασίες VPU/FTTH Αίτηση για νέα σύνδεση Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VPU/FTTΗ γίνεται αποκλειστικά μέσα από το Π/Σ ΟΤΕ και πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων αιτήσεων: i. Αίτηση νέας σύνδεσης σε ανενεργή ίνα ii. Αίτηση μετάβασης σε ενεργή ίνα από Τ.Π.1 σε Τ.Π.2 Ο Τ.Π. μέσω κατάλληλου εργαλείου διαθεσιμότητας που παρέχει ο ΟΤΕ στο WRCM, έχει τη δυνατότητα, πριν την υποβολή του αιτήματος, να ελέγξει τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα ο έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας στη διεύθυνση ενός Τελικού Χρήστη, ελέγχει αν μια συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία αποτελεί το δεδομένο εισόδου, ανήκει στο σύνολο των σημείων διάθεσης της υπηρεσίας VPU/FTTH που έχει ανακοινώσει ο ΟΤΕ. Στην εν λόγω ενημέρωση θα δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στον Τ.Π. να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το είδος των χονδρικών υπηρεσιών που προσφέρει ο ΟΤΕ στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη καθορίζεται με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Ταχυδρομική Διεύθυνση (Νομός, Πόλη, ΤΚ, Οδός) Με χρήση του Φανταστικού Αριθμού Σύνδεσης Τελικού Χρήστη στη περίπτωση που ήδη είναι ενεργός στο δίκτυο του ΟΤΕ

18 Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών στον Τ.Π.. Η πρωτότυπη αίτηση του Τελικού Χρήστη ακολουθεί το υπόδειγμα της παραγράφου και περιλαμβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς τον Τ.Π., προκειμένου o Τ.Π. να υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΟΤΕ και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες του τελικού χρήστη από όποιον πάροχο τις προμηθεύεται, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει χρονικό διάστημα στο οποίο δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες ο Τελικός Χρήστης Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VPU/FTTΗ σε μη υφιστάμενο συνδρομητή του ΟΤΕ, ο οποίος δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο πάροχο, ο Τ.Π. οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νομοθεσία δικαιολογητικά, με τα οποία βεβαιώνεται αρμοδίως ότι το κτίσμα του συνδρομητή/πελάτη του είναι νόμιμο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, με την εισαγωγή του αιτήματος στο Π/Σ ΟΤΕ, ο Τ.Π. δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την τήρηση όλων των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας σχετικά με τη νομιμότητα του κτιρίου του συνδρομητή/πελάτη του και ότι αναλαμβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη (αστική, ποινική κλπ.) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω κτίσμα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση, είτε δεν θα ολοκληρώνεται η καταχώρηση του αιτήματος, είτε το αίτημα θα απορρίπτεται εμφανίζοντας κατάλληλο μήνυμα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την τυχόν υφιστάμενη σύνδεση μέσω χάλκινου ζεύγους στην κατοικία του Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν φορητότητας του αριθμού αποτελεί ευθύνη του Τ.Π., χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ΟΤΕ. Βήμα 1. Υποβολή αίτησης στο Π/Σ ΟΤΕ. Ο Τ.Π. προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ ΟΤΕ. Η προθεσμία της μίας εργάσιμης ημέρας ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και πλήρους εξουσιοδότησης του καταναλωτή. Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία του Τ.Π., θα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση µε αυτό. Τα πεδία που θα πρέπει υποχρεωτικά να

19 συμπληρώνονται από τον Τ.Π. σε κάθε αίτηση VPU/FTTH προσδιορίζονται από τον ΟΤΕ. Η αίτηση εισάγεται 24 ώρες στο 24ωρο, 365 ημέρες στο έτος. Η αίτηση που εισάγεται σε µη εργάσιµη ηµέρα και ώρα θεωρείται ότι κατατέθηκε την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παροχής της υπηρεσίας VPU/FTTH δεν σηµαίνει αυτόµατη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Κατά την υποβολή της γίνονται αυτόματα από το Π/Σ ΟΤΕ αρχικοί έλεγχοι σε σχέση με την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης: Εάν τα στοιχεία της αίτησης είναι ελλιπή, ανακριβή ή λάθος, τότε, είτε δεν θα ολοκληρώνεται η καταχώρηση του αιτήματος, είτε το αίτημα θα απορρίπτεται µε σχετική ενηµέρωση του Τ.Π. μέσω κατάλληλου μηνύματος από το Π/Σ ΟΤΕ. Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση καταχωρείται στο Π/Σ ΟΤΕ Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. Ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης (ημερομηνία εισαγωγής της αίτησης στο σύστημα) θα λαμβάνεται η ημερομηνία του Π/Σ ΟΤΕ. Με την εισαγωγή της στο Π/Σ ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόματα μοναδικό αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα κατάθεσής τους. Είναι δυνατή και η εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ ΟΤΕ μέσω API. Βήμα 2. Έλεγχος επιλεξιμότητας Μετά την επιτυχή καταχώριση μιας αίτησης στο Π/Σ ΟΤΕ, αυτή θα μεταβαίνει στο στάδιο ελέγχου επιλεξιμότητας. Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται α) έλεγχος της διεύθυνσης και συγκεκριμένα ότι στην εν λόγω διεύθυνση παρέχεται υπηρεσία VPU/FTTH και β) έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων εντός του δικτύου του ΟΤΕ προκειμένου να προσφερθεί υπηρεσία VPU/FTTH. Ειδικότερα για την διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων εντός του δικτύου του ΟΤΕ, θα πρέπει να έχει προηγηθεί Επιθεώρηση Κτιρίου. Σε αιτήσεις που απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου, ο έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων εντός του δικτύου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωσή της Επιθεώρησης Κτιρίου.

20 (α) Ο έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσίας στη διεύθυνση ενός Τελικού Χρήστη, ελέγχει αν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία αποτελεί το δεδομένο εισόδου, υπάρχει δυνατότητα παροχής υπηρεσίας VPU/FTTΗ. Η διεύθυνση του Τελικού Χρήστη καθορίζεται με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: 1. Ταχυδρομική Διεύθυνση [Νομός, Πόλη, ΤΚ, Οδός, Αριθμός, Κτίριο, Όροφος] 2. Συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους (στο σύστημα συντεταγμένων WGS84 σε δεκαδική μορφή) σύμφωνα με το πρότυπο [Χ,Υ, Κτίριο, Όροφος] 3. Με χρήση του Φανταστικού Αριθμού Σύνδεσης Τελικού Χρήστη στη περίπτωση που ήδη είναι ενεργός στο δίκτυο του ΟΤΕ Το σύστημα θα μετατρέπει τα δεδομένα σε διεύθυνση και στη συνέχεια θα κάνει έλεγχο διαθεσιμότητας. Στη περίπτωση πολυκατοικιών, τα αποτελέσματα διαθεσιμότητας θα εμφανίζονται ανά όροφο. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας θα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα για να περιγράφει μία από τις παρακάτω καταστάσεις: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα: To αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν είναι Home Passed. Home Passed, απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου: To αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι Home Passed και απαιτείται Επιθεώρηση Κτιρίου ή είναι ήδη σε εξέλιξη η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Home Passed, απαιτείται κατασκευή Οπτικής Υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του Κατανεμητή Οπτικών Ινών : τo αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο κτίριο έχει γίνει επιτυχημένη επιθεώρηση κτιρίου και το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών ή είναι σε εξέλιξη

21 ήδη η κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Partially Home Passed, απαιτείται διασύνδεση κατοικίας: To αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μερική κατασκευή οπτικής υποδομής που δεν καλύπτει όλο το κτίριο αλλά ενδεχομένως να απαιτείται αυτοψία για διασύνδεση κατοικίας Home Passed, απαιτείται διασύνδεση κατοικίας: To αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο κτίριο και στον συγκεκριμένο όροφο έχει γίνει η κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών και είναι έτοιμο να γίνει το last drop από τον T.Π.. Home passed τεχνική αδυναμία: Έχει διαπιστωθεί ότι τεχνικά δεν είναι εφικτή η κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών. (β) Ο έλεγχος διαθεσιμότητας πόρων Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαθεσιμότητας της υπηρεσίας (βήμα (α) ανωτέρω) είναι θετικός και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η Επιθεώρηση Κτιρίου, γίνεται έλεγχος για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων εντός του δικτύου του ΟΤΕ, προκειμένου να προσφερθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ο Τ.Π. ενημερώνεται σχετικά, ενώ σε περίπτωση θετικής απάντησης επιστρέφονται οι κωδικοί των σχετικών πακέτων σύνδεσης τα οποία είναι διαθέσιμα. Βάσει της παραπάνω διαδικασίας η αίτηση: είτε απορρίπτεται είτε εμφανίζεται ως επιλέξιμη, οπότε γίνεται δέσμευση των κατάλληλων πόρων του οπτικού δικτύου. Η δέσμευση πόρων συνεπάγεται αυτόματα το κατάλληλο profile provisioning ως προς τον πάροχο που έκανε την υποβολή. είτε καθίσταται σε κατάσταση αναμονής λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Εφόσον μία αίτηση κριθεί επιλέξιμη, προχωρά στο στάδιο κατασκευής, το οποίο ανακοινώνεται στον Τ.Π., μέσω των αντίστοιχων πεδίων στο Π/Σ_ΟΤΕ.

22 Οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος στο στάδιο της επιλεξιμότητας είναι: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Τεχνική αδυναμία κτιρίου Μη ολοκληρωμένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Τ.Π.. Αφορά μόνο αιτήσεις μετάβασης ενεργής ίνας. Πλημμελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης Λανθασμένη διεύθυνση Ασαφή διεύθυνση Δεν παρέχεται η υπηρεσία στη συγκεκριμένη Δ/νση Απαιτείται ειδική εγκατάσταση υψηλού κόστους το οποίο δεν έχει γίνει δεκτό από το Τ.Π. Άρνηση Γενικής Συνέλευσης Άρνηση Τελικού Χρήστη Βήμα 3 Το επόμενο βήμα της διαδικασίας καθορίζεται ανάλογα με την κατάσταση του κτιρίου στο οποίο έχει αιτηθεί την υπηρεσία VPU/FTTH ο Τ.Π., όσον αφορά τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Δυνατές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την υλοποίηση του ΟΤΕ οι παρακάτω καταστάσεις μπορούν να ενοποιηθούν ή να αναλυθούν περαιτέρω αλλά θα διασφαλίζεται πάντα ότι ότι ο Τ.Π. θα λαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την κατάσταση της αίτησής του Προς Επιθεώρηση Κτιρίου: Σε αυτό το στάδιο ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω του Π/Σ ΟΤΕ για τη δρομολόγηση του ραντεβού για την Επιθεώρηση Κτιρίου, ορίζοντας συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονικό παράθυρο 4 ωρών εντός του οποίου θα μεταβεί ο τεχνικός του ΟΤΕ προκειμένου να εκκινήσει η Επιθεώρηση του Κτιρίου. Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει την πρόσβαση και σχετική ενημέρωση του διαχειριστή του κτιρίου και κοινοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του προς τον ΟΤΕ. Ο Τ.Π. μπορεί προαιρετικά να παραβρεθεί στην Επιθεώρηση του Κτιρίου. Αν η προγραμματισμένη

23 Επιθεώρηση Κτιρίου δεν πραγματοποιηθεί για λόγους μη ευθύνης του ΟΤΕ, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο τεχνικός του ΟΤΕ διερευνά και αξιολογεί όλες τις εναλλακτικές για την κατασκευή της αναγκαίας οπτικής υποδομής: Οδεύσεις των εξωκτηριακών σκαμμάτων η/και σωληνώσεων, καλωδίων, Οδεύσεις των ενδοκτηριακών σωληνώσεων ή/και καλωδίων και Σημείο εισαγωγής εντός του κτιρίου Θέση εγκατάστασης του κατανεμητή οπτικών ινών Στη συνέχεια και υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στον νόμο 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει, θα ενημερώνει τον Διαχειριστή ή εκπρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να οριστικοποιηθούν όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα βάσει νομοθεσίας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο κτίριο ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο κτίριο. Προγραμματισμένη Επιθεώρηση Κτιρίου: Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι Home Passed και έχει ήδη προγραμματισθεί Επιθεώρηση Κτιρίου μέσω άλλης αίτηση νέας σύνδεσης. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την ημερομηνία της προγραμματισμένης ήδη Επιθεώρησης Κτιρίου χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον πελάτη του. Εάν η αίτηση βάση της οποίας έχει προγραμματιστεί η Επιθεώρηση Κτιρίου ακυρωθεί για λόγους που δεν αφορούν στην Επιθεώρηση Κτιρίου, τότε η συγκεκριμένη αίτηση θα μεταβεί σε κατάσταση Προς Επιθεώρηση Κτιρίου. Επιθεώρηση Κτιρίου για έγκριση από Τ.Π.: Η κατάσταση αυτή σημαίνει πως από την Επιθεώρηση Κτιρίου προέκυψε η ανάγκη ειδικής κατασκευής υψηλού κόστους, το οποίο υπερβαίνει το κόστος που εκτιμάται βάσει του τεχνοοικονομικού μοντέλου το οποίο θα αναπτυχθεί βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ

24 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ ). Στην περίπτωση αυτή ο Τ.Π. πρέπει να αποδεχτεί το επιπλέον κόστος για την σύνδεση του κτιρίου. Ο Τ.Π. πρέπει να δηλώσει αν αποδέχεται το επιπλέον κόστος, για την ύπαρξη και το ύψος του οποίου ενημερώνεται μέσω του Π/Σ ΟΤΕ. Αν δεν το κάνει σε καθορισμένο χρόνο, το αίτημα θα απορρίπτεται αυτόματα με αντίστοιχο λόγο απόρριψης. Αποτέλεσμα Επιθεώρησης Κτιρίου από προηγούμενη αίτηση: Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσμα της Επιθεώρησης Κτιρίου προέρχεται από προηγούμενη αίτηση. Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας της Επιθεώρησης Κτιρίου, που μπορεί να είναι ένας από τους: Άρνηση Γενικής Συνέλευσης Άρνηση τελικού χρήστη Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη Αδυναμία εισόδου στο κτίριο Ο Τ.Π. θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η προσπάθεια για Επιθεώρηση Κτιρίου, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση σε κατάσταση Προς Επιθεώρηση Κτιρίου. Αν δε το κάνει σε καθορισμένο χρόνο, το αίτημα θα απορρίπτεται αυτόματα με αντίστοιχο λόγο απόρριψης. Άρνηση Γενικής Συνέλευσης Άρνηση τελικού χρήστη Λάθος διεύθυνση τελικού χρήστη Αδυναμία εισόδου στο κτίριο Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ο Τ.Π. θα χρεώνεται με το σχετικό τέλος άσκοπης μετάβασης του τεχνικού εκπροσώπου του ΟΤΕ Αποτυχία Επιθεώρησης Κτιρίου: Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας της σύνδεσης που μπορεί να είναι ένας από τους:

25 Αδυναμία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισμού λόγω τεχνικής αδυναμίας κτιρίου Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους Άρνηση Γενικής Συνέλευσης Άρνηση τελικού χρήστη Σε περιπτώσεις άρνησης διαχειριστή ή τελικού χρήστη, ο Τ.Π. θα χρεώνεται με το σχετικό τέλος άσκοπης μετάβασης του τεχνικού εκπροσώπου του ΟΤΕ. Προς κατασκευή Οπτικής Υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του Κατανεμητή Οπτικών Ινών : Σε αυτό το στάδιο ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την προγραμματισμένη ημερομηνία και το χρονικό παράθυρο τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα μεταβεί ο τεχνικός του ΟΤΕ, προκειμένου να εκκινήσει τη κατασκευή της οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών. Ο Τ.Π. είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στο κτίριο για τα συνεργεία του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. μπορεί προαιρετικά να παραβρεθεί στην ως άνω κατασκευή. Αν η κατασκευή δεν πραγματοποιηθεί για λόγους μη ευθύνης του ΟΤΕ, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο κτίριο. Προγραμματισμένη κατασκευή Οπτικής Υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του Κατανεμητή Οπτικών Ινών (: Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι home passed και έχει ήδη προγραμματισθεί κατασκευή της οπτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών, μέσω άλλης αίτηση νέας σύνδεσης. Ο Τ.Π. ενημερώνεται για την ημερομηνία του προγραμματισμένου ήδη ραντεβού χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ούτε από τον ίδιο, ούτε από τον πελάτη του. Εάν η αίτηση βάσει της οποίας έχει προγραμματιστεί η κατασκευή ακυρωθεί για λόγους που δεν αφορούν την Επιθεώρηση Κτιρίου, τότε η συγκεκριμένη αίτηση θα μεταβεί σε κατάσταση προς κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών.

26 Αποτυχία κατασκευής οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του Κατανεμητή Οπτικών Ινών σε προηγούμενη αίτηση: Αφορά κατάσταση που το αποτέλεσμα προέρχεται από προηγούμενη αίτηση. Σε ειδικό πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος αποτυχίας κατασκευής της οπτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών, που μπορεί να είναι ένας από τους: Αδυναμία εγκατάστασης αναγκαίου εξοπλισμού λόγω τεχνικής αδυναμίας κτιρίου Ειδική κατασκευή υψηλού κόστους Άρνηση Γενικής Συνέλευσης Άρνηση τελικού χρήστη Τ.Π. έχει την δυνατότητα να ζητήσει να επαναληφθεί η προσπάθεια για κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών, το οποίο θα γυρίσει την αίτηση σε κατάσταση Προς κατασκευή οπτικής υποδομής συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών. Αν δεν το κάνει σε καθορισμένο χρόνο, το αίτημα θα απορρίπτεται αυτόματα με αντίστοιχο λόγο απόρριψης. Προς διασύνδεση κατοικίας: Ο Τ.Π. εγκαθιστά στην κατοικία του συνδρομητή τον εξοπλισμό ONT/CPE. Η εγκατάσταση οποιασδήποτε ενδοκτιριακής καλωδίωσης πέραν της οπτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένου και του κατανεμητή οπτικών ινών, είναι ευθύνη του Τ.Π.. Μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ΕΗ από την ολοκλήρωση της κατασκευής από τον ΟΤΕ, ο Τ.Π. πρέπει να προβεί στην τελική διασύνδεση της κατοικίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί από τον ΟΤΕ και να έχει προβεί στους απαραίτητους ελέγχους του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, ο Τ.Π. οφείλει με δική του ευθύνη να προβεί σε όλες εργασίες που απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών εγκατάστασης ενδοκτιριακής καλωδίωσης που είναι αναρτημένο στο Π/Σ ΟΤΕ ενδεικτικά να: Εγκαταστήσει εντός της κατοικίας του τελικού χρήστη το κουτί κατοικίας (πριζάκι)

27 Εγκαταστήσει το οπτικό καλώδιο στη διαδρομή μεταξύ της θέσης στον κατανεμητή οπτικών ινών που έχει υποδειχθεί από τον OTE έως την κατοικία του τελικού χρήστη. Δοκιμάσει την ως άνω σύνδεση end-to-end (από το «κουτί κατοικίας» έως τo A/K του OTE που ανήκει ο τελικός χρήστης) Εγκαταστήσει τη συσκευή τερματισμού του οπτικού δικτύου (ONT). Αναρτήσει στο Π/Σ ΟΤΕ τις μετρήσεις που λήφθηκαν από τον εγκαταστάτη στη συγκεκριμένη θέση στο «κουτί κατοικίας» και να επικαιροποιήσει την κατάσταση της κατοικίας σε Κατοικία Συνδεδεμένη, εφόσον οι μετρήσεις βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων που περιγράφονται στο έγγραφο προδιαγραφές εγκατάστασης ενδοκτιριακής καλωδίωσης. Ο Τ.Π. εγκαθιστά το ONT και καταχωρεί στο Π/Σ ΟΤΕ τον αριθμό της αίτησης και το σειριακό αριθμό (Serial No.) του ΟΝΤ. Με τα στοιχεία αυτά ο OTE πραγματοποιεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τη δική του πλευρά (διαδικασία provisioning) ώστε η κίνηση που θα συνδέεται στη διεπαφή Ethernet του ONT που εγκαταστάθηκε στην κατοικία του χρήστη να μπορεί να παραδοθεί προς τον Τ.Π. Όταν ολοκληρώσει την διαδικασία ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τη σύνδεση και ενημερώνει τον Τ.Π. μέσω του Π/Σ ΟΤΕ. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία παράδοσης παραλαβής της ενότητας 26.9 Εάν όμως, ο Τ.Π. εντός 10 ΕΗ από την ολοκλήρωση της κατασκευής από τον ΟΤΕ δεν καταχωρήσει στο Π/Σ ΟΤΕ τον αριθμό της αίτησης και το σειριακό αριθμό του ΟΝΤ, τότε ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας VPU/FTTH, ο Τ.Π. χάνει το δικαίωμα μη αποδοχής της υπηρεσίας και εκκινεί η χρέωση αυτής. Αποδοχή από πάροχο: Τελική κατάσταση αίτησης κατά την οποία ο Τ.Π. έχει κάνει την αποδοχή. Μη αποδοχή: Στην μη αποδοχή ο Τ.Π. πρέπει να προβεί σε σχετικό έλεγχο του δικού του πεδίου ευθύνης και ακολούθως να δηλώσει μη αποδοχή στον ΟΤΕ.

28 Αυτόματη αποδοχή: Τελική κατάσταση της αίτησης η οποία έγινε αυτόματα από τον ΟΤΕ εφόσον ο Τ.Π. δεν δήλωσε μη αποδοχή στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα Είδη Αιτήσεων υπηρεσίας VPU/FTTH Για την παροχή της υπηρεσίας VPU/FTTH προβλέπονται τα ακόλουθα είδη αιτήσεων: Αίτηση νέας σύνδεσης VPU/FTTH σε ανενεργή ίνα. Αίτηση μετάβασης από VPU/FTTH Τ.Π.1 σε VPU/FTTH Τ.Π.2. Αίτηση παροχής VPU/FTTH σε υφιστάμενη ίνα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την τυχόν υφιστάμενη σύνδεση μέσω χάλκινου ζεύγους στην κατοικία του Τελικού Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης και της φορητότητας αριθμού αποτελεί ευθύνη του Τ.Π., χωρίς να υπάρχει καμία εμπλοκή του ΟΤΕ. Αίτηση μεταβολής χαρακτηριστικών (αλλαγής ταχύτητας, προσθήκης/αφαίρεσης προφίλ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται αλλαγή των φυσικών υποδομών που εμπλέκονται στην παροχή τους. Αίτηση κατάργησης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα: Τα αιτήματα παροχής εισάγονται στο ΠΣ ΟΤΕ βάσει της διεύθυνσης του συνδρομητή ή του Φανταστικού Αριθμού Σύνδεσης Τελικού Χρήστη ή άλλου κατάλληλου στοιχείου, το οποίο ορίζει μονοσήμαντα το σημείο ή την ίνα για την οποία υπεβλήθη η αίτηση. Ο Τ.Π. υποχρεούται να γνωστοποιεί τον Φανταστικό Αριθμό Σύνδεσης Τελικού Χρήστη στον ενδιαφερόμενο συνδρομητή, μέσω υποχρεωτικής αναγραφής του στα στοιχεία του τιμολογίου/ λογαριασμού που αποστέλλει σε αυτόν. Τα αιτήματα παροχής υπηρεσίας εξυπηρετούνται σύμφωνα με τη σειρά εισαγωγής τους στο αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα και προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες που απαιτούνται και είναι εφικτό να υλοποιηθούν, ώστε η μετάβαση από την μία υπηρεσία στην άλλη να γίνεται με τον ταχύτερο και

29 ασφαλέστερο τρόπο, μεριμνώντας για την ελαχιστοποίηση της διακοπής των υπηρεσιών στον τελικό χρήστη Παράδοση Παραλαβή Υπηρεσίας VPU/FTTH O Τ.Π. οφείλει, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε μέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την ολοκλήρωση υλοποίησης του αιτήματος VPU/FTTΗ να το ελέγξει µε τα συστήματα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Αν παρέλθει το ως άνω διάστημα, γίνεται αυτόματη αποδοχή του αιτήματος. Ο Τ.Π. εφόσον εντός των δύο (2) ΕΗ διαπιστώσει ότι η υπηρεσία: Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο Π/Σ ΟΤΕ Αποδοχή Υπηρεσίας VPU/FTTH. Δεν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης του και εάν δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, δηλώνει στο Π/Σ_ΟΤΕ Μη Αποδοχή VPU/FTTH. Η μη αποδοχή συνοδεύεται και από τις σχετικές μετρήσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Βλαβοληψία και Βλαβοδιαχείριση (μάσκα αναγγελίας βλάβης) και αποτελεί μία νέα καταχώρηση στο Π/Σ ΟΤΕ με τη μορφή βλάβης. Ακολούθως πραγματοποιείται έλεγχος της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας από τον OTE. Βάσει του αποτελέσματος του ελέγχου, διακρίνονται οι κάτωθι περιπτώσεις: Εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα στην περιοχή ευθύνης του OTE ως ημερομηνία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία άρσης του προβλήματος. Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα στη περιοχή ευθύνης του OTE, ως ημερομηνία παράδοσης, θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης της υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται στο Π/Σ ΟΤΕ. Το τέλος τυχόν άσκοπης μετάβασης χρεώνεται στον Τ.Π. που έχει την υπαιτιότητα για τη δυσλειτουργία. Η χρέωση των υπηρεσιών από τον ΟΤΕ προς τον Τ.Π. ξεκινά: Στην περίπτωση αποδοχής της υπηρεσίας VPU/FTTH, (είτε μετά από αποδοχή από τον Τ.Π. είτε αυτόματα) την αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα της ημερομηνίας παράδοσης.

30 στην περίπτωση μη αποδοχής της υπηρεσίας VPU/FTTH, όπου η μη αποδοχή καταλήξει με ευθύνη του OTE, την αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την άρση του προβλήματος (που ισοδυναμεί με την παράδοση της υπηρεσίας), στην περίπτωση μη αποδοχής της υπηρεσίας VPU/FTTH, όπου η μη αποδοχή καταλήξει με ευθύνη του Τ.Π., την αμέσως επόμενη ημερολογιακή ημέρα της ημερομηνίας παράδοσης Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο κτίριο Εάν ο ΟΤΕ σε οποιοδήποτε από τα προγραμματισμένα ραντεβού δεν μπορέσει να μπει στο κτίριο ή να έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο, τότε επισυνάπτει στο Π/Σ ΟΤΕ φωτογραφία του σημείου επίσκεψης, συνοδευόμενη από τα στοιχεία του τεχνικού τμήματος, την ημερομηνία, την ώρα επίσκεψης και τις συντεταγμένες του σημείου λήψης της φωτογραφίας, ως αποδεικτικό επίσκεψης του συνεργείου του ΟΤΕ. Ο Τ.Π. ενημερώνεται μέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την ακριβή ώρα και ημέρα επίσκεψης του συνεργείου του ΟΤΕ το οποίο βρήκε το κτίριο κλειστό, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εκ των υστέρων έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων. Σε κάθε επίσκεψη που ο ΟΤΕ δεν μπόρεσε να μπει στο κτίριο ή να έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο, ο Τ.Π. χρεώνεται με τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου. Σε περίπτωση που μία αίτηση επιστρέψει από τα συνεργεία με την ένδειξη Κλειστό, τότε ο OTE ενημερώνει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την νέα ημερομηνία και το νέο προκαθορισμένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η νέα επίσκεψη, η οποία θα απέχει από τρεις (3) έως πέντε (5) ΕΗ από την πραγματοποιηθείσα επίσκεψη. Το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία ενημέρωσης του Π/Σ ΟΤΕ για τη νέα ημερομηνία επίσκεψης μέχρι την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση της, θα υπολογίζεται ως ανενεργός χρόνος, καθώς οφείλεται σε λόγους μη υπαιτιότητας του ΟΤΕ, με την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για την υλοποίηση του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί εντός του ως άνω διαστήματος. Αυτό ισχύει κάθε φορά που απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου.

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε 2017 1 Στην Αθήνα σήμερα / / τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: αφενός η ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/25 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/24 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάρτιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάρτιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Ως προς το Παράρτημα 1, παρ. 1.9 «Μετρήσεις-δοκιμές» Για λόγους πληρότητας τα στοιχεία μετρήσεων που ορίζονται για την παράδοση του ΑΝΤοΒ, να ισχύσουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 2-2-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 6-4-2017 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ 806/5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της εγκριθείσας µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11 12 2012 Προσφοράς Αναφοράς πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Μαρούσι, 14/7/2011 AΠ 612/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7- 2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) Οικονομικοί Όροι της υπηρεσίας VLU (κεφ. 4-5)

Α) Οικονομικοί Όροι της υπηρεσίας VLU (κεφ. 4-5) Σχόλια ΟΤΕ στην Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος VLU (Δεκέμβρης 2017) Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αφού έλαβε υπόψη: Μαρούσι, 27-04-2017 ΑΠ 808/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3 Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1 ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59069 18 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4457 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση διαρκούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Πάροχος 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Υπεύθυνος Αίτησης 1.2 Ονοματεπώνυμο Τηλ. Σταθερό Τηλ. Κινητό FAX Email Ημερομηνία Υποβολής 1.3 / / Αρ. Πρωτοκόλλου Παρόχου 1.4 HH MM EEEE

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-01-2010 Α.Π.: 548/19 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές παρατηρήσεις: Διαδικασία υποβολής προβλέψεων-απόδοσης ρητρών: Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα:

Γενικές παρατηρήσεις: Διαδικασία υποβολής προβλέψεων-απόδοσης ρητρών: Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα: Σχόλια της Forthnet επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης για τον καθορισμό του τελικού σχεδίου μέτρων αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ),

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ), Μαρούσι, 04-04-2007 ΑΡΙΘ. AΠ: 429/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 28/01/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέμα: Απάντηση της Net One A.E στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/09 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα