Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 UT6886/UT6887 Trainings- und Bedienungsanleitung UT 688x GR

15 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση GR Πίνακας ϖεριεχοµένων Υϖοδείξεις ασφαλείας 82 Σέρβις 82 Η ασφάλειά σας 82 Λειτουργίες 83 Περιοχή λειτουργίας Περιοχή λειτουργίας / 83 ϖλήκτρα Περιοχή ενδείξεων / Οθόνη Εκγύµναση 86 χωρίς ϖρορυθµίσεις 86 µε ϖρορυθµίσεις 86 Χρόνος 87 Αϖόσταση 87 Ενέργεια (Kjoule/Kcal) 86 Παρακολούθηση σφυγµού 86 Διακοϖή εκγύµνασης 87 Λειτουργία Αναµονής 87 Συνέχιση της εκγύµνασης 87 Recovery (µέτρηση σφυγµού 87 ανάκαµψης) Γενικές υϖοδείξεις Ήχοι συστήµατος 88 Recovery 88 Υϖολογισµός της µέσης 88 τιµής Υϖοδείξεις για τη µέτρηση 88 σφυγµού Με κλιϖ αυτιού 88 Με ζώνη στήθους 88 Με σφυγµό χειρός 88 Ανωµαλίες του 88 ηλεκτρονικού υϖολογιστή Αντικατάσταση µϖαταρίας 88 Οδηγίες εκγύµνασης 89 Εκγύµναση αντοχής 89 Ένταση άσκησης 89 Έκταση άσκησης 89 Πίνακας αϖοδόσεων 90 Υϖοδείξεις ασφαλείας Για την ασφάλειά σας να λαµβάνετε υϖόψη τα ακόλουθα σηµεία: Η τοϖοθέτηση της συσκευή γυµναστικής ϖρέϖει να ϖραγµατοϖοιηθεί σε ένα κατάλληλο γι' αυτό το σκοϖό, εϖίϖεδο υϖέδαφος. Πριν την ϖρώτη θέση σε λειτουργία και εϖιϖροσθέτως µετά αϖό 6 ηµέρες λειτουργίας ϖερίϖου ϖρέϖει να ελέγχονται οι συνδέσεις για καλή εφαρµογή. Προς αϖοτροϖή τραυµατισµών εξ αιτίας λανθασµένου φόρτου ή υϖερφόρτισης εϖιτρέϖεται ο χειρισµός της συσκευής γυµναστικής µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες. Μια τοϖοθέτηση της συσκευής σε υγρούς χώρους εϖί µακρόν δεν συνιστάται λόγω του συνδεδεµένου µε αυτό σχηµατισµού οξείδωσης. Να βεβαιώνεστε τακτικά, εάν λειτουργεί η συσκευή γυµναστικής ικανοϖοιητικά και είναι σε καλή κατάσταση. Οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας είναι υϖοχρέωση του ιδιοκτήτη και ϖρέϖει να εκτελούνται τακτικά και κανονικά. Ελαττωµατικά ή χαλασµένα εξαρτήµατα ϖρέϖει να αντικαθίστανται αµέσως. Χρησιµοϖοιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά της KETTLER. Μέχρι την εκτέλεση της εϖισκευής δεν εϖιτρέϖεται η χρήση της συσκευής. Το εϖίϖεδο ασφαλείας της συσκευής µϖορεί να διατηρηθεί µόνο υϖό την ϖρο ϖόθεση, ότι αυτή ελέγχεται για φθορές και ζηµιές τακτικά. Για την ασφάλειά σας: Πριν ξεκινήσετε την εκγύµνασή σας, ζητήστε αϖό τον οικογενειακό σας γιατρό να βεβαιώσει, αν αϖό άϖοψη υγείας είστε σε θέση να εκγυµνάζεστε µε αυτή τη συσκευή. Τα ιατρικά ευρήµατα θα ϖρέϖει να αϖοτελέσουν τη βάση της δόµησης του ϖρογράµµατος εκγύµνασής σας. Η λανθασµένη ή υϖερβολική εκγύµναση µϖορεί να ϖροκαλέσει βλάβες στην υγεία. Τα συστήµατα ϖαρακολούθησης των καρδιακών ϖαλµών ενδέχεται να είναι ανακριβή. Η υϖερβολική εκγύµναση µϖορεί να ϖροκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία ή και θάνατο. Σε ϖερίϖτωση ϖου αισθανθείτε ζάλη ή αδυναµία σταµατήστε αµέσως την εκγύµναση. 82 GR

16 Λειτουργίες Το ηλεκτρονικό σύστηµα διαθέτει τις εξής λειτουργίες: Αϖοµνηµόνευση συνολικών χιλιοµέτρων Προρύθµιση δεδοµένων εκγύµνασης Ένδειξη σφυγµού µε ϖαρακολούθηση σφυγµού Βαθµός φυσικής κατάστασης µετά αϖό ένα λεϖτό ανάκαµψης σφυγµού (RECOVERY) Εϖιλογή Kjoule ή Kcal UT6886/UT6887 Περιοχή λειτουργίας Παρακάτω εξηγούνται σύντοµα οι λειτουργίες των 5 ϖλήκτρων. MODE (σύντοµο ϖάτηµα) ϖριν την εκγύµναση Μετάβαση στο εϖόµενο ϖεδίο ϖρορύθµισης. Αϖοδοχή ρυθµίσεων ή τιµών. MODE (σύντοµο ϖάτηµα) κατά την εκγύµναση Ενεργοϖοίηση ή αϖενεργοϖοίηση της αυτόµατης εναλλαγής ενδείξεων Μετάβαση στο εϖόµενο ϖεδίο ένδειξης. MODE (ϖαρατεταµένο ϖάτηµα) RESET Διαγραφή της ένδειξης, για νέα έναρξη. MODE και RESET ταυτόχρονα Εναλλαγή µεταξύ Kjoule και Kcal σε συνδυασµό µε διαγραφή της ένδειξης. Μείον / Συν + Με αυτά τα ϖλήκτρα λειτουργιών ϖριν την εκγύ- µναση τροϖοϖοιούνται οι τιµές στα διάφορα ϖεδία καταχωρίσεων ϖαρατεταµένο ϖάτηµα > γρήγορη µεταβολή των τιµών RESET (σύντοµο ϖάτηµα) ϖριν την εκγύµναση Διαγραφή της εµφανιζόµενης τιµής ϖρορύθµισης RESET (ϖαρατεταµένο ϖάτηµα) Διαγραφή της ένδειξης, για νέα έναρξη. RECOVERY (ϖαλµοί ανάκαµψης µε βαθµό φυσικής κατάστασης) Με αυτό το ϖλήκτρο λειτουργιών ξεκινά η λειτουργία ανάκαµψης και υϖολογίζεται ένας βαθ- µός φυσικής κατάστασης. Μέτρηση σφυγµού Η µέτρηση σφυγµού µϖορεί να γίνει µέσω 3 ϖηγών: 1. Κλιϖ αυτιού (ϖροαιρ.) 2. Αισθητήρες σφυγµού για τα χέρια 3. Ζώνη στήθους µε δέκτη συνδεόµενο µε βύσµα (ϖροαιρ.) 83 GR

17 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Περιοχή ενδείξεων / Οθόνη Η οθόνη ϖαρέχει ϖληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες λειτουργίες. Συνολικά χιλιόµετρα (odo) Εύρος ενδείξεων Χρόνος εκγύµνασης (Time) Εύρος ενδείξεων 0:00 > 99:59 99:00 > 0:00 Συχνότητα κίνησης ϖοδιών (RPM) Εύρος ενδείξεων Ταχύτητα (km/h) Εύρος ενδείξεων 5,0 99,9 km/h Αϖόσταση (DISTANCE) Εύρος ενδείξεων 0,00 > 999,9 999,5 > 0,00 84 GR

18 UT6886/UT6887 Κατανάλωση ενέργειας (KJOULE) ή (Kcal) Εύρος ενδείξεων 0 > 99: > 0 Σφυγµός Σύµβολο καρδιάς (ϖου αναβοσβήνει), όταν λαµβάνεται σήµα Εύρος ενδείξεων Οι ϖεριστροφές των ϖεντάλ στις οδηγίες αφορούν ϖοδήλατο γυµναστικής 60 σ.α.λ = 21,3 km/h. Για ελλειϖτικό µηχάνηµα η αντιστοιχία είναι 60 σ.α.λ = 9,5 km/h. 85 GR

19 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Εκγύµναση 1.Εκγύµναση χωρίς ϖρορυθµίσεις Πατήστε ένα ϖλήκτρο Εµφανίζεται STOP και το TIME αναβοσβήνει για καταχώριση της διάρκειας εκγύµνασης και της τιµής σφυγ- µού, όταν αναγνωρίζεται σήµα σφυγµού αϖό κλιϖ αυτιού, σφυγµό χεριών ή αϖό δέκτη συνδεόµενο µε βύσµα. και / ή Κινήστε τα ϖεντάλ Εµφανίζονται η διάρκεια εκγύµνασης και οι ακόλουθες ενδείξεις να αυξάνουν. Η εναλλαγή ενδείξεων είναι ενεργή και υϖοδηλώνεται µέσω του SCAN. Οι ϖεριοχές ενδείξεων αλλάζουν µε ϖερίοδο 6 δευτερολέϖτων. 2. Εκγύµναση µε ϖρορυθµίσεις Μϖορούν να εισαχθούν τιµές ϖρορύθµισης για Διάρκεια, Αϖόσταση, Ενέργεια. Με την έναρξη της εκγύ- µνασης γίνεται αντίστροφη µέτρηση αυτών των τιµών. Όταν η αντίστροφη µέτρηση φθάσει στο µηδέν, αναβοσβήνει η ένδειξη και ϖαράγεται ένας ήχος ειδο- ϖοίησης. Κατόϖιν η µέτρηση συνεχίζεται να αυξάνει µε την τιµή ϖρορύθµισης. Για το σφυγµό µϖορείτε να καταχωρίσετε µια τιµή η οϖοία αναβοσβήνει αν υϖάρξει υϖέρβασή της. Πατήστε ένα ϖλήκτρο Ένδειξη: Προρύθµιση TIME Προρύθµιση ώρας (TIME) Καταχωρίστε τιµές µε τα ϖλήκτρα Συν ή Μείον (ϖ.χ. 30:00) Εϖιβεβαιώστε µε MODE. Ένδειξη: εϖόµενη ϖρορύθµιση DISTANCE Προρύθµιση αϖόστασης (DISTANCE) Καταχωρίστε τιµές µε τα ϖλήκτρα Συν ή Μείον (ϖ.χ. 7,50) Εϖιβεβαιώστε µε MODE. Ένδειξη: εϖόµενη ϖρορύθµιση Kjoule ή Kcal Προρύθµιση ενέργειας (Kjoule ή Kcal) Καταχωρίστε τιµές µε τα ϖλήκτρα Συν ή Μείον (ϖ.χ. 780) Εϖιβεβαιώστε µε MODE. Ένδειξη: εϖόµενη ϖρορύθµιση καταχώριση ηλικίας Παρακολούθηση σφυγµού (αν υϖάρξει υϖέρβαση το ϖεδίο αναβοσβήνει) Καταχωρίστε τιµή µε τα ϖλήκτρα Συν ή Μείον (ϖ.χ. 130) Εϖιβεβαιώστε µε MODE (τερµατισµός λειτουργίας ϖρορυθµίσεων) Ένδειξη: Ετοιµότητα εκγύµνασης µε ϖρορύθµιση χρόνου Κινώντας τα ϖεντάλ ξεκινά η εκγύµναση Οι τιµές ϖρορύθµισης εµφανίζονται µε αντίστροφη µέτρησή τους. Η εναλλαγή ενδείξεων - SCAN - είναι ενεργή 86 GR

20 Σηµείωση: UT6886/UT6887 Πατώντας MODE σταµατά και ξεκινά η εναλλαγή των ενδείξεων. Όταν εϖιτευχθούν οι ϖρορυθµίσεις για διάρκεια, αϖόσταση και Kjoule/Kcal (τιµές 0), ϖαράγονται σύντοµοι ήχοι ειδοϖοίησης και αναβοσβήνουν τα κάτω ϖεδία ενδείξεων. Αϖό το σηµείο αυτό οι τιµές συνεχίζουν να µετρώνται ϖρος τα ϖάνω. Αν γίνει υϖέρβαση των καταχωρισµένων τιµών σφυγµού, αναβοσβήνει η κάτω ένδειξη σφυγµού ως ϖροειδοϖοίηση. Διακοϖή ή τερµατισµός της εκγύµνασης Σε ϖερίϖτωση λιγότερων αϖό 15 ϖεριστροφών των ϖεντάλ ανά λεϖτό, το ηλεκτρονικό σύστηµα αναγνωρίζει διακοϖή της εκγύµνασης. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη STOP SCAN και εµφανίζονται εναλλάξ τα δεδοµένα εκγύµνασης. RPM ή SPEED TIME DISTANCE Kjoule/Kcal PULSE ODO κ.ο.κ. Πατώντας MODE σταµατά και ξεκινά η εναλλαγή των ενδείξεων. Τα δεδοµένα εκγύµνασης εµφανίζονται για 4 λεϖτά. Αν στο χρόνο αυτό δεν ϖατήσετε κανένα ϖλήκτρο και δεν αρχίσετε ϖάλι την εκγύµναση, το ηλεκτρονικό σύστηµα µεταβαίνει σε λειτουργία αναµονής µε ένδειξη τρέχουσας ώρας. Μια διακοϖή της εκγύµνασης αναγνωρίζεται µε καθυστέρηση λίγων δευτερολέϖτων. Συνέχιση της εκγύµνασης Σε ϖερίϖτωση συνέχισης της εκγύµνασης εντός 4 λεϖτών, συνεχίζεται η κανονική ή αντίστροφη µέτρηση των τελευταίων τιµών. RECOVERY Φάση σφυγµού σε κατάσταση ανάκαµψης Η λειτουργία RECOVERY µϖορεί να εϖιλέγεται µετά αϖό κάθε ϖρόγραµµα ϖροϖόνησης. Με το ϖλήκτρο RECOVERY ϖραγµατοϖοιεί κανείς, µετά την αϖοϖεράτωση της ϖροϖόνησης, µια µέτρηση σφυγµού σε κατάσταση χαλάρωσης. Αϖό τον ϖρώτο και τελευταίο σφυγµό ενός λεϖτού ϖροσδιορίζεται η αϖόκλιση και ένας βαθµός φυσικής κατάστασης. Εφόσον ϖαραµένει η ϖροϖόνηση ίδια, είναι µια βελτίωση αυτού του βαθµού ένα µέτρο για την καλυτέρευση της φυσικής κατάστασης. Εάν καταφέρατε τις τιµές στόχου, σταµατήστε την ϖροϖόνηση, ϖιέστε το ϖλήκτρο RECOVERY και τοϖοθετήστε κατόϖιν τα χέρια σας στους αισθητήρες σφυγµού χειρός. Κατά την ϖροηγούµενη µέτρηση σφυγµού ϖαρουσιάζεται στην οθόνη 00:60 για το χρόνο και στην οθόνη PULSE αναβοσβήνει η εϖίκαιρη τιµή σφυγµού. Ο χρόνος υϖολογίζεται αϖό 00:60 ϖρος τα κάτω. Αφήστε τα χέρια στους αισθητήρες τοϖοθετηµένα, µέχρι να φθάσει το µέτρηµα στο >0<. Δεξιά στην οθόνη ϖαρουσιάζεται µια τιµή µεταξύ F1 και F6. F1 είναι η καλύτερη και F6 η χειρότερη κατάσταση. Πιέζοντας το RECOVERY άλλη µία φορά, τερµατίζεται η λειτουργία. Αν κατά την αντίστροφη µέτρηση του χρόνου δεν ανιχνευτεί σφυγµός, εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος "Err". 87 GR

21 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Γενικές υϖοδείξεις Ήχοι συστήµατος Ενεργοϖοίηση Κατά την ενεργοϖοίηση ακούγεται ένας ήχος, ενώ γίνεται το τεστ των τµηµάτων. Αρχικές τιµές Κατά την εϖίτευξη των αρχικών τιµών χρόνου, αϖόστασης και KJoule/kcal ακούγεται ένας σύντοµος ήχος. Υϖέρβαση της ανώτατης τιµής σφυγµού Εάν γίνεται υϖέρβαση της ρυθµισµένης ανώτατης τιµής σφυγµού κατά ένα χτύϖο σφυγµού, τότε ακούγονται δύο σύντοµοι ήχοι για το χρόνο. Recovery Υϖολογισµός του βαθµού φυσικής κατάστασης (F): Βαθµός (F) = 6.0 ( 10 x (P1 P2) ) 2 P1 P1 Σφυγµός σε κόϖωση P2 Σφυγµός σε κατάσταση χαλάρωσης F1.0 ϖολύ καλή F6.0 ανεϖαρκής Υϖολογισµός της µέσης τιµής Ο υϖολογισµός της µέσης τιµής αφορά στις ϖροηγού- µενες µονάδες ϖροϖόνησης έως µια εϖαναφορά ή την κατάσταση νάρκης. Υϖοδείξεις για τη µέτρηση του σφυγµού Η µέτρηση του σφυγµού αρχίζει, όταν αναβοσβήνει στην ένδειξη η καρδιά στον ρυθµό του σφυγµού σας. Με κλιϖ αυτιού Ο αισθητήρας σφυγµού εργάζεται µε υϖέρυθρο φως και µετρά τις µεταβολές της διαϖερατότητας του φωτός στο δέρµα σας, οι οϖοίες ϖροκαλούνται αϖό το σφυγµό σας. Πριν να στερεώσετε τον αισθητήρα σφυγµού στο λοβό του αυτιού σας, τρίψτε τον 10 φορές δυνατά ϖρος αύξηση της ροής του αίµατος. Αϖοφεύγετε ενοχλητικές ωθήσεις. Στερεώστε το κλιϖ αυτιού στο λοβό του αυτιού σας εϖιµελώς και αναζητήστε το ευνο κότερο σηµείο για τη λήψη. (Το σύµβολο της καρδιάς αναβοσβήνει αδιάκοϖα) Μη γυµνάζεστε κάτω αϖό ϖολύ ισχυρό φως, ϖ.χ. φως νέου, φως αλογόνου, ϖροβολείς-σϖοτ, φως του ηλίου. Αϖοκλείστε τους κραδασµούς και τα κουνήµατα του αισθητήρα αυτιού, συµϖεριλαµβανοµένου του καλωδίου, εντελώς. Να µαγκώνετε το καλώδιο µε ένα τσιµϖιδάκι ϖάντα στα ρούχα σας ή ακόµη καλύτερα σε µια κορδέλα για το µέτωϖο. Με ζώνη στήθους και αξιολογείται αϖό το ηλεκτρονικό σύστηµα. Περιβάλλετε τις εϖιφάνειες εϖαφής ϖάντα και µε τα δύο χέρια Αϖοφεύγετε την αϖότοµη ϖεριστοίχιση Κρατάτε τα χέρια ήσυχα και αϖοφεύγετε συστολές και τριβή ϖάνω στις εϖιφάνειες εϖαφής Σηµείωση Μϖορεί να ϖραγµατοϖοιείται µόνο ένα είδος µέτρησης σφυγµού κάθε φορά: είτε µε κλιϖ αυτιού είτε µε σφυγµός χειρός ή µε ζώνη στήθους. Εάν δεν βρίσκεται κανένα κλιϖ αυτιού ή κανένας βυσµατικός δέκτης στην υϖοδοχή για το σφυγµό, τότε ενεργοϖοιείται η µέτρηση σφυγµού χειρός. Εάν έχει συνδεθεί ένα κλιϖ αυτιού ή ένας βυσµατικός δέκτης στην υϖοδοχή για τον σφυγµό, τότε αϖενεργοϖοιείται η µέτρηση σφυγµού χειρός αυτόµατα. Δεν είναι αϖαραίτητο να βγάζετε το βύσµα των αισθητήρων σφυγµού χειρός. Kατ' εϖιλογή Kατ' εϖιλογή Kατ' εϖιλογή Kατ' εϖιλογή Ανωµαλίες του ηλεκτρονικού υϖολογιστή ϖροϖόνησης Πιέστε το ϖλήκτρο SET για ϖερισσότερο χρόνο (εϖαναφορά) Αντικατάσταση µϖαταρίας Εµφανίζεται η ένδειξη οθόνης µόνο ϖολύ ασθενής, θα έϖρεϖε να αντικαθίστανται οι µϖαταρίες. Οι τιµές και ρυθµίσεις της τελευταίας ϖροϖόνησης ϖάνε χαµένες. Η ώρα ϖρέϖει να ρυθµίζεται εκ νέου. Λαµβάνετε υϖόψη σας τις σχετικές οδηγίες. Με σφυγµό χειρός Μια ϖαραγόµενη µέσω της καρδιακής συστολής, ϖολύ µικρή τάση καταγράφεται αϖό τους αισθητήρες χειρός 88 GR

22 Οδηγίες ϖροϖόνησης Η αθλητική ιατρική και εϖιστήµη χρησιµοϖοιούν το εργο- µετρικό ϖοδήλατο, εκτός των άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, της κυκλοφορίας του αίµατος και του αναϖνευστικού συστήµατος. Μετά αϖό µερικές εβδοµάδες µϖορείτε να εξακριβώσετε, εάν εϖέφερε η ϖροϖόνησής σας το εϖιθυµητό αϖοτέλεσµα, ως εξής: 1. Δηµιουργήστε µια συγκεκριµένη εϖίδοση αντοχής µε µικρότερη καρδιαγγειακή εϖίδοση αϖ' ό,τι ϖροηγουµένως. 2. Διατηρήστε εϖί µακρόν µια συγκεκριµένη εϖίδοση αντοχής µε την ίδια καρδιαγγειακή εϖίδοση. 3. Μετά αϖό µια συγκεκριµένη καρδιαγγειακή εϖίδοση ανακτάτε τις δυνάµεις σας ταχύτερα αϖ' ό,τι ϖροηγου- µένως. Κατευθυντήριες τιµές για την ϖροϖόνηση αντοχής Ανώτατη τιµή σφυγµού: Με ανώτατη καταϖόνηση εννοεί κανείς την εϖίτευξη της ανώτατης τιµής του ατοµικού σφυγµού. Η ανώτατη εϖιτεύξιµη, καρδιακή συχνότητα εξαρτάται αϖό την ηλικία. Εδώ ισχύει ο εµϖειρικός τύϖος: Η ανώτατη συχνότητα καρδιακών ϖαλµών ανά λεϖτό αντιστοιχεί σε 220 χτύ- ϖους σφυγµού µείον ηλικία. Παράδειγµα: ηλικία 50 ετών > = 170 χτύϖους/λεϖτό. Ένταση καταϖόνησης Σφυγµός σε κόϖωση: Η ιδανική ένταση καταϖόνησης εϖιτυγχάνεται στο 65 75% (βλ. διάγραµµα) της ανώτατης τιµής σφυγµού. Αυτή η ϖαράµετρος µεταβάλλεται σε εξάρτηση αϖό την ηλικία. Παλμωθήσεις Παλμοδιάγραμμα Καλή φυσική κατάσταση και καύση του λίπους Σφυγμός καλής φυσικής κατάστασης (75% της ανώτ. τιμής σφυγμού) Ανώτατη τιμή σφυγμού (220 μείον ηλικία) Τιμή σφυγμού για την καύση του λίπους (65% της ανώτ. τιμής σφυγμού) UT6886/UT6887 Κατά τις ϖρώτες 4 εβδοµάδες θα µϖορούσε να ϖρογραµµατιστεί η ϖροϖόνηση των αρχαρίων ως εξής: Πριν και µετά κάθε µονάδα ϖροϖόνησης βοηθά µια 5- λεϖτη ϖερίϖου γυµναστική την ϖροθέρµανση ή το Cool-down. Εάν κατά την ϖορεία αργότερα ϖροτιµάτε την ϖροϖόνηση των λεϖτών, 3 φορές την εβδοµάδα, θα έϖρεϖε να υϖάρχει µια ηµέρα χωρίς ϖροϖόνηση µεταξύ δύο µονάδων ϖροϖόνησης. Κατά τα άλλα δεν υϖάρχουν αντιρρήσεις για µια καθηµερινή ϖροϖόνηση Ηλικία Εύρος καταϖόνησης Διάρκεια µιας ϖροϖόνησης και η συχνότητά της ανά εβδοµάδα Το ιδανικό εύρος καταϖόνησης είναι δεδοµένο, όταν εϖιτυγχάνεται εϖί µακρόν το 65 75% της ατοµικής καρδιαγγειακής εϖίδοσης. Εµϖειρικός κανόνας: Συχνότητα ϖροϖόνησης διάρκεια ϖροϖόνησης καθηµερινώς 10 λεϖτά 2-3 x εβδοµαδιαίως λεϖτά 1-2 x εβδοµαδιαίως λεϖτά Οι αρχάριοι δεν θα έϖρεϖε να ξεκινούν µε ϖροϖονήσεις των λεϖτών. 89 GR

23 D Leistungstabelle GB Performance record CZ Výkonová tabuľka SK Výkonová tabuľka H Teljesítménytáblázat SLO Tabela zmogljivosti HR Tablica snage RO Tabel performanţe BG Таблица за резултатите SRB Teljesítménytáblázat GR Πίνακας αϖοδόσεων D GB CZ SK H SLO HR RO BG SRB GR Datum Ruhepuls Belastungspuls Zeit Entfernung Energie- (min.) (km) verbrauch Date Restpulse Stress pulse Time Distance Energy- (min) (km) consumption Datum Klidový puls Puls po Čas Vzdálenost Spotřebazátěži (min.) (km) energie Dátum Pulz v pokoji Pulz pri Čas Vzdialenosť Spotreba záťaži (min.) (km) energie Dátum Pulzus nyugalmi Pulzus terhelési Idő Távolság Elégetett állapotban állapotban (min.) (km) energie Datum Pulz v Pulz med Čas Razdalja Poraba mirovanju obremenitvijo (min) (km) energije Datum Puls u Puls pod Vrijeme Udaljenost Utrošak mirovanju opterećenjem (min.) (km) energije Data Puls repaus Puls la Timp Distanţă Consum socilitare (min.) (km) energie Дата Пулс Пулс при Време Разстояние Разход в покой натоварване (мин.) (км) на енергия Dátum Pulzus nyugalmi Pulzus terhelési Idő Távolság Elégetett állapotban állapotban (min.) (km) energia Ηµερο- Σφυγµός σε Σφυγµός σε Χρόνος Χρόνος Κατανάλωση µηνία ηρεµία κόϖωση (λεϖτά) (χλµ.) Αϖόσταση ενέργειας 90

24 UT6886/UT6887 D Leistungstabelle GB Performance record CZ Výkonová tabuľka SK Výkonová tabuľka H Teljesítménytáblázat SLO Tabela zmogljivosti HR Tablica snage RO Tabel performanţe BG Таблица за резултатите SRB Teljesítménytáblázat GR Πίνακας αϖοδόσεων D GB CZ SK H SLO HR RO BG SRB GR Datum Ruhepuls Belastungspuls Zeit Entfernung Energie- (min.) (km) verbrauch Date Restpulse Stress pulse Time Distance Energy- (min) (km) consumption Datum Klidový puls Puls po Čas Vzdálenost Spotřebazátěži (min.) (km) energie Dátum Pulz v pokoji Pulz pri Čas Vzdialenosť Spotreba záťaži (min.) (km) energie Dátum Pulzus nyugalmi Pulzus terhelési Idő Távolság Elégetett állapotban állapotban (min.) (km) energie Datum Pulz v Pulz med Čas Razdalja Poraba mirovanju obremenitvijo (min) (km) energije Datum Puls u Puls pod Vrijeme Udaljenost Utrošak mirovanju opterećenjem (min.) (km) energije Data Puls repaus Puls la Timp Distanţă Consum socilitare (min.) (km) energie Дата Пулс Пулс при Време Разстояние Разход в покой натоварване (мин.) (км) на енергия Dátum Pulzus nyugalmi Pulzus terhelési Idő Távolság Elégetett állapotban állapotban (min.) (km) energia Ηµερο- Σφυγµός σε Σφυγµός σε Χρόνος Χρόνος Κατανάλωση µηνία ηρεµία κόϖωση (λεϖτά) (χλµ.) Αϖόσταση ενέργειας 91

25

26 ΕΓΓΥΗΣΗ Το προϊόν KETTLER που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως, όμως, κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικός σας γυμναστής για μια ζωή. Μεγάλη προσοχή απαιτείται: Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης). Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα. Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα. Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως. ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η Α. ΛΕΟΣ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα 36 μηνών. 1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο. 2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται. 3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη. 4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας. Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ. 2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. 3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ. 4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος. 5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Α. ΛΕΟΣ Α.Ε. Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: Έδρα Αντιπροσωπείας & Service: Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ Κρυονέρι, Αττική,

27 Πρωτομαγιάς 13, Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: , Fax:

UT6886/UT GR

UT6886/UT GR UT6886/UT6887 82 89 Οδηγίες ϖροϖόνησης Η αθλητική ιατρική και εϖιστήµη χρησιµοϖοιούν το εργο- µετρικό ϖοδήλατο, εκτός των άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3... μ........................ 3 μ -... μ... μ... μμ μ... μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ μ, μ. μ μ. μ, μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ / μ ( 1 μ ) μ. μ

Διαβάστε περισσότερα

UM6786/UM6787 Trainings- und Bedienungsanleitung UM 678x

UM6786/UM6787 Trainings- und Bedienungsanleitung UM 678x UM6786/UM6787 Trainings- und Bedienungsanleitung UM 678x 122-133 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Πίνακας ϖεριεχοµένων Υϖοδείξεις ασφαλείας 122 Σέρβις 122 Η ασφάλειά σας 122 Σύντοµη ϖεριγραφή 123 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

UM6786/UM GR

UM6786/UM GR UM6786/UM6787 122-133 UM6786/UM6787 Οδηγίες ϖροϖόνησης Η αθλητική ιατρική και εϖιστήµη χρησιµοϖοιούν το εργοµετρικό ϖοδήλατο, εκτός των άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, της

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης

www.kinissis.eu μ ALPINE MF100 MF210 - Οδηγός Άσκησης MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ......3 μ μ...4 μμ...5 μ μ...5 μ...5 μ...7... μ / μ...8...9 /... 10... 11... μ...14 μ...15 μμ...16 MF100 μ μμ (Km/h)...16 MF210 μ μμ (Km/h)...17 μ μμ [Custom User Programs]...18

Διαβάστε περισσότερα

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31

...3... 5 ... 21 ... 16 ... 20 ... 28 ... 31 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3...5... 5 μ μ... 6 μμ... 7 μ ( μ )... 7 μ μ... 8 μ... 8 μ... 10... 11 μ / μ... 11... 12 /... 13... 14... 16 μ... 20... 20... 20... 21 μ... 22 μ... 23 μμ... 24 MF100 μ μμ

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3

www.kinissis.eu, μ μ μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 5 μμ 6 μ μ 7 μ 1: μ 7 μ 2: μ 7 μ 3: μ μ μ 8 μ 4: μ - 8 μ 5: μ μμ 9 μ 6: 9 10 10 μ 10 11 μ μ 11 μ μ 12 13 μ 14 μμ μ 14 μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ

Διαβάστε περισσότερα

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3

μ 65 www.kinissis.eu μ ALPINE TR800- R1200-3 TR800 / TR1200 μ μ μ μ, μ, μ,. 3 3 μ μ 5 6 μ ( μ ), 7 μ μ 7 μ 9 μ 10 11 μ / μ 11 μ ; 11 11 μ μ 12 13 μ " " 13 / 14 15 μ μμ 15 / 17 17 ( ) 18 μ 19 μ 19 20 μμ Sports Training [ ] 20 μμ Health Living ( )

Διαβάστε περισσότερα

ST 33xx GR

ST 33xx GR ST 33xx-68 102-111 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Πίνακας ϖεριεχοµένων Υϖοδείξεις ασφαλείας 102 Σέρβις 102 Η ασφάλειά σας 102 Σύντοµη ϖεριγραφή 103-105 Πεδίο λειτουργιών/πλήκτρα 103 Πεδίο ενδείξεων/οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

ST 33xx GR

ST 33xx GR ST 33xx-68 102-111 Οδηγίες χειρισµού και ϖροϖόνηση Πίνακας ϖεριεχοµένων Υϖοδείξεις ασφαλείας 102 Σέρβις 102 Η ασφάλειά σας 102 Σύντοµη ϖεριγραφή 103-105 Πεδίο λειτουργιών/πλήκτρα 103 Πεδίο ενδείξεων/οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ϖροϖόνησης HRC: Πρόγραµµα ελέγχου της καρδιάς Κατευθυντήριες τιµές για την ϖροϖόνηση αντοχής Ένταση καταϖόνησης

Οδηγίες ϖροϖόνησης HRC: Πρόγραµµα ελέγχου της καρδιάς Κατευθυντήριες τιµές για την ϖροϖόνηση αντοχής Ένταση καταϖόνησης 07888-xxx 82-89 GR GR Οδηγίες ϖροϖόνησης HRC: Πρόγραµµα ελέγχου της καρδιάς Το σταθερό ϖρόγραµµα ελέγχου της καρδιάς (HRC) ϖρο - ϖοθέτει τον ϖροσδιορισµό µιας καρδιακής συχνότητας, την οϖοία ϖροσϖαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Β-3 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΖΟΥΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙ ΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Manual ALPINE FITNESS ΠΑΓΚΟΣ B-3 2 Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας σελ. Οδηγίες Ασφαλείας

Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας σελ. Οδηγίες Ασφαλείας UNIX M (7650-000) Περιεχόμενα σελ. Οδηγίες Ασφαλείας Λειτουργίες και Χειρισμός του Κομπιούτερ Προπόνησης Προπόνηση Γενικές οδηγίες - Οδηγίες προπόνησης / άσκησης Γλωσσάριο 2 3 7 10 11 Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P Εγχειρίδιο λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λίστα Εξαρτημάτων A Βασικό πλαίσιο Β Μπροστινός σταθεροποιητής Γ Πίσω σταθεροποιητής Ε Λαβή τιμονιού Κεντρικός σωλήνας στήριξης ΣΤ Σέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA (κωδ. 7877-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Πριν συναρµολογήσετε ή χρησιµοποιήσετε το συγκεκριµένο όργανο άσκησης, παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προπόνησης / άσκησης Οδηγίες Άσκησης Κατευθυντήριες τιμές για άσκηση αντοχής Φορτίο έντασης / επιβάρυνσης

Οδηγίες προπόνησης / άσκησης Οδηγίες Άσκησης Κατευθυντήριες τιμές για άσκηση αντοχής Φορτίο έντασης / επιβάρυνσης UNIX P/PX ELYX 3 Οδηγίες προπόνησης / άσκησης Οδηγίες Άσκησης Οι ειδικοί και οι επαγγελματίες προπονητές χρησιμοποιούν το εργομετρικό ποδήλατο για εκτίμηση και αξιολόγηση του καρδιακού, κυκλοφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

μ ALPINE TR3000- R4000-2

μ ALPINE TR3000- R4000-2 TR3000 / TR4000 μ μ μ μ, μ, μ,. ...4...6...9...13...19 /...25...28...40...44 -...47...4...6...6 μ μ...7...9 μ ( μ ),...9 μ μ...10 μ...10 μ...11...13 μ / μ...13 μ ;...13...13 μ μ...14...14 μ " "...14 /...15...16

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ )

FAVORIT (κωδ ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΛΥΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ & ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β-7 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οδηγίες Ασφαλείας. Γενικές Οδηγίες.. 2. Οδηγίες Προπόνησης Γλωσσάριο... 4

Περιεχόμενα. Οδηγίες Ασφαλείας. Γενικές Οδηγίες.. 2. Οδηγίες Προπόνησης Γλωσσάριο... 4 ELYX 5 (7655-000) Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες.. 2 Οδηγίες Προπόνησης.. 2-3 Γλωσσάριο.............. 4 Λειτουργίες και Χειρισμός του Κομπιούτερ Προπόνησης... 7-10 Προπόνηση............ 11-17 Αυτό το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος MI 260 Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας διαδρόμου. Για να τον ευχαριστηθείτε και για να γυμναστείτε αποδοτικά και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

GOLF P ECO (7663-600)

GOLF P ECO (7663-600) GOLF P ECO (7663-600) Οδηγίες προπόνησης Η αθλητική ιατρική και η επιστήµη της φυσικής αγωγής χρησιµοποιούν την εργοµετρία, µεταξύ άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Crosstrainer CROSS P

Montageanleitung Crosstrainer CROSS P Montageanleitung rosstrainer ROSS P rt. Nr. 07648-800 150 cm 67,5 cm 169 cm 57 kg max. 130 kg 30 45 Min. uf 100% ltpapier! bb. ähnlich Σηµαντικές υϖοδείξεις Πριν τη συναρµολόγηση και την ϖρώτη χρήση, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ WBX-50 μ, μ μ μ, μ, μ. Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα ποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

STROKER Art.-Nr

STROKER Art.-Nr STROKER Art.-Nr. 07982-500 A B C A B C 206cm 52cm 67cm 47 kg max. 130 kg 30 Min. Οδηγίες ϖροϖόνησης για τον ϖροϖονητή κωϖηλασίας-καλής φυσικής κατάστασης KETTLER STROKER Με τον KETTLER STROKER µϖορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550

Training instructions for back trainer LINEO. Art. No.: 7428-550 Training instructions for back trainer LINEO Art. No.: 7428-550 R RU Οδηγίες εκγύμνασης για τη στιγμιαία συσκευή γυμναστικής LINEO Η συσκευή LINEO είναι μια πολύπλευρη συσκευή γυμναστικής. Ειδικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK SLIM

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK SLIM ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK SLIM μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Ε1000P Εγχειρίδιο λειτουργίας Οδηγίες συναρμολόγησης του FB1032M Εντοπίστε το μπροστινό πόδι [2], το οποίο διαθέτει ένα κάλυμμα μπροστινού ποδιού [3] στο άκρο

Διαβάστε περισσότερα

MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600)

MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600) MINI STEPPER ME COMPUTER (7873-600) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Manual KETTLER ΜΙΝΙ STEPPER ΜΕ COMPUTER 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Silver

Ποδήλατο γυµναστικής Silver ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Silver ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 5 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 11 Λίστα εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

STROKER Art.-Nr

STROKER Art.-Nr STROKER rt.-nr. 07982-500 206cm 52cm 67cm 47 kg max. 30 kg 30 Min. GR GR Σας ϖαρακαλούµε να κάνετε έλεγχο, εάν είναι διαθέσιµα όλα τα υϖαγόµενα στον ϖαραδοτέο εξοϖλισµό εξαρτήµατα (βλ. κατάλογο ελέγχου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK 300

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK 300 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BFK 300 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX R COMPACT

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX R COMPACT ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX R COMPACT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 7 Λίστα εξαρτηµάτων & Σχεδιάγραµµα 4 Συµβουλές προπόνησης 8 Βήµατα συναρµολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

TRACK MOTION (7881-300)

TRACK MOTION (7881-300) TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Οδηγίες προπόνησης Το τρέξιµο είναι µια πολύ αποδοτική µορφή άσκησης για να διατηρήστε σε φόρµα. Με το διάδροµο, µπορείτε να εκτελείτε ελεγχόµενες και ρυθµιζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ. 7978-900)

FAVORIT (κωδ. 7978-900) ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υπολογισµός του συνολικού αριθµού χιλιοµέτρων 1 κίνηση κωπηλασίας ισοδυναµεί µε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό DE E-RIVAL

Ελλειπτικό DE E-RIVAL ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ελλειπτικό DE E-RIVAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ελλειπτικού 4 Συµβουλές προπόνησης 17 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Εγγύηση 18 Βήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ελλειπτικού 5 Συµβουλές προπόνησης 12 Λίστα εξαρτηµάτων 6 Εγγύηση 13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 40

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 40 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 40 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για τη μελλοντική αναφορά. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ( )

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK PERFORMANCE (7885-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ RACE ( ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ RACE ( ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ RACE (7938-100) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Πριν ξεκινήσετε τη συναρµολόγηση ή τη χρήση του εργοµετρικού ποδηλάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18

Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 7 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Συµβουλές προπόνησης 8 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 50 μ μ μ μ, μ, μ,.

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 50 μ μ μ μ, μ, μ,. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 50 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

SU ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ!

SU ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! SU135-30 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΡΘΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 70 μ μ μ μ, μ, μ,.

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 70 μ μ μ μ, μ, μ,. ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ERX 70 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ελλειπτικό C-140 Περιεχόμενα Οδηγίες Λειτουργίας.......... 2 Ασκήσεις Προθέρμανσης. 3-4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) Διαβάστε όλες τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

(INDOOR 7137-000, OUTDOOR

(INDOOR 7137-000, OUTDOOR Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΤΡΑΠΕΖΙΑ PING PONG CHAMP 3.0 (INDOOR 7137-000, OUTDOOR 7177-000) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας παιχνιδιού. Για να

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: E60 R Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συναρμολόγηση A Κυρίως Πλαίσιο E Κονσόλα C Πίσω πόδι B Κεντρικός Ορθοστάτης (F3)Σταθερή Λαβή D Εμπρός πόδι (H7)Δοχείο Νερού (F1) Αριστερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX COMFORT μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Road 18

Ποδήλατο γυµναστικής Road 18 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Road 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Λειτουργία κοµπιούτερ 9 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 9 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Συµβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 60

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 60 ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX 60 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

Training instructions for instant gym exercise bench TORSO. Art. No

Training instructions for instant gym exercise bench TORSO. Art. No Training instructions for instant gym exercise bench TORO Art. No. 7410-550 R R Οδηγίες εκγύμνασης για τη στιγμιαία συσκευή γυμναστικής - πάγκο εκγύμνασης TORO Ο πάγκος γυμναστικής TORO είναι μια πολύπλευρη

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Racer 23

Ποδήλατο γυµναστικής Racer 23 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Racer 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 9 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Συµβουλές προπόνησης 10 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

flï flè flá fló flì fi Ì - 2 -

flï flè flá fló flì fi Ì - 2 - B600 - - flï flè fló flì flá fl fl fi Ì Ó Ô - - ΕΙΚΟΝΑ 3 ΕΙΚΟΝΑ 3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΔΙΟΥ Σταθεροποιήστε το πίσω πόδι (C) στο κεντρικό πλαίσιο (Α), χρησιμοποιώντας δύο βίδες (Ν), τις ροδέλες (Ν3) και

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club

Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο Γυµναστικής Επαγγελµατικό Spin Bike Fassi R26 Club ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Βήµατα συναρµολόγησης 7 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Συµβουλές προπόνησης 10 Λίστα εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75

ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75 ΜΟΝΟΖΥΓΟ - ΔΙΖΥΓΟ COMBI WBX-75 μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( )

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TFK SLIM MAG μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

PRIMUS 100 (κωδ. 7403-800)

PRIMUS 100 (κωδ. 7403-800) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΑΓΚΟΣ PRIMUS 100 (κωδ. 7403-800) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚO X-FIT 708 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚO X-FIT 708 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚO X-FIT 708 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι προδιαγραφές για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX FLEXI

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX FLEXI ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ BRX FLEXI μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του διανομέα, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill DARK TREND

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill DARK TREND ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ιάδροµος γυµναστικής Treadmill DARK TREND ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Ευθυγράµµιση τάπητα 17 Σχεδιάγραµµα διαδρόµου 5 Συντήρηση 18 Λίστα εξαρτηµάτων 6 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή

E850. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή Εγχειρίδιο Οδηγιών Κατασκευαστή E850 Λίστα Μερών Κεντρικό Πλαίσιο Κεντρικός Ορθοστάτης Εμπρός Χειρολαβή Πλαϊνές Χειρολαβές Πόδι Εμπρός Πόδι Πίσω Εργαλεία Πεντάλ Ποτηροθήκη Δοχείο Νερού N Βίδα N Παξιμάδι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ UNIX M (7650-000) 138cm. 155cm. 60,8 kg max. 150 kg. 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ UNIX M (7650-000) 138cm. 155cm. 60,8 kg max. 150 kg. 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ UNIX M (7650-000) A B C A B C 138cm 58cm 155cm 60,8 kg max. 150 kg 30 45 Min. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν συναρμολογήσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDING BIKE X-FIT 200. Εγχειρίδιο Χρήσης

SPEEDING BIKE X-FIT 200. Εγχειρίδιο Χρήσης SPEEDING BIKE X-FIT 200 Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατο εκγύμνασης. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B /6B ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BION EXECUTING STANDAR: 6B4706.1-2005/6B4706.10-2003 Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε κυρίως τις οδηγίες ασφαλείας για να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Lux

Ποδήλατο γυµναστικής Lux ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Lux ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 10 Εργαλεία συναρµολόγησης 4 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 11 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 7 (7656-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill EXCESS 5.6

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill EXCESS 5.6 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ιάδροµος γυµναστικής Treadmill EXCESS 5.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Ευθυγράµµιση τάπητα 8 Περιγραφή διαδρόµου 3 Συντήρηση 9 Τµήµατα διαδρόµου & εργαλεία 4 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ WBX-30. μ μ μ μ, μ, μ,.

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ WBX-30. μ μ μ μ, μ, μ,. ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ WBX-30 μ μ μ μ, μ, μ,. Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα ποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα