ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται η «Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας», ενώ στη συνέχεια αναφέρονται μόνο οι τρεις τομείς, της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: στο έργο θα συμπεριληφθούν και e-υπηρεσίες υγείας; Και εάν ναι, σε ποιον τομέα; Ο Στόχος 10 είναι ένας από τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ. Το έργο δεν αφορά e-υπηρεσίες υγείας. 2) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα, ενότητα Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Επικοινωνίας και συγκεκριμένα στους ειδικούς στόχους αναφέρεται ως αρμόδιο υπουργείο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: αρμόδιο υπουργείο για το έργο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Υπουργείο Υγείας; Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν υπάρχει συμμετοχή και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αρμόδιο Υπουργείο για το παρόν έργο είναι το Υπουργείο Υγείας. Η χρηματοδότηση του τομέα υγείας στο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. 3) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.1. Αντικείμενο του Έργου, στη χρονική κατανομή της δομής επικοινωνίας για το 2013 υπάρχει η αναφορά «μεγάλα έργα», θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε ποια είναι αυτά; Ψυχική Υγεία Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher) 4) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ενότητα 3) Διαμόρφωση δημιουργικής ιδέας ανά ενέργεια, σχεδιασμός της, παραγωγή της και προσαρμογή της για εφαρμογή στα ΜΜΕ (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονική διαφήμιση) σύμφωνα με το σχεδιασμό-επιμέλεια υλοποίησης προγράμματος δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην τελευταία παράγραφο υπάρχει αναφορά σε «συγκεκριμένα είδη δαπανών» και «κατάλογο», παρακαλώ προσδιορίστε. 1

2 Ισχύουν τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) και ο συνοδευτικός «ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικής Οικονομικής Προσφοράς (σε )». 5) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ενότητα 4) Διαδίκτυο αναφέρονται οι ΣΥΔ και στην ενότητα 6) Δράσεις Άμεσης Ενημέρωσης αναφέρονται οι ΚΟΙΣΠΕ, χωρίς να αναφέρεται κάπου η πλήρης ονομασία και των δύο αρκτικόλεξων: θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τα αρκτικόλεξα; ΣΥΔ: Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. ΚΟΙΣΠΕ: ΚΟΙνωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης. 6) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ενότητα 7) Οπτικοακουστικό Υλικό, σχετικά με την παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τον αριθμό των διαφορετικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ που θα παραχθούν (τα πρωτότυπα, όχι τα αντίτυπα); Ομοίως, στην ενότητα 3) Διαμόρφωση δημιουργικής ιδέας ανά ενέργεια, σχεδιασμός της, παραγωγή της και προσαρμογή της για εφαρμογή στα ΜΜΕ (τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονική διαφήμιση) σύμφωνα με το σχεδιασμό-επιμέλεια υλοποίησης προγράμματος δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αναφέρονται καταχωρήσεις, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και για τον αριθμό των διαφορετικών εικαστικών προσεγγίσεων ως προς τις καταχωρήσεις; Τα ανωτέρω θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση του Συμβούλου. Σύμφωνα με την παράγραφό 2.2 η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Συμβούλου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει προηγουμένως εξετάσει και διαπραγματευθεί την πρότασή του. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να προβλέψει συστηματική και στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια του Έργου. 7) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ενότητα 8) Έντυπο Υπαίθριο και άλλο Υλικό, όπου αναφέρονται τα έντυπα, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τις προδιαγραφές των εντύπων; Ισχύει η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα 6. 2

3 8) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην κατανομή των κονδυλίων ανά μέσο δημοσιότητας (γραφική απεικόνιση πριν από την παράγραφο 2.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου), το 35% που αφορά τα ΜΜΕ περιλαμβάνει μόνο το media plan; Εάν όχι, ποια άλλα στοιχεία περιλαμβάνει; Στο γραφικό αποτυπώνεται η κατανομή των κονδυλίων ανά μέσο δημοσιότητας. 9) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ίδια κατανομή, σε ποιο κονδύλι περιλαμβάνεται το κόστος της διαμόρφωσης, του σχεδιασμού και της παραγωγής της δημιουργικής ιδέας; Το κόστος της δημιουργικής ιδέας δεν είναι διακριτό. Είναι ενσωματωμένο σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνίας σε περίπτωση που θα χρειαστεί. 10) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 2, παράγραφος 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, στην ίδια κατανομή, το κονδύλι της Δημοσιότητας αφορά το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων (Άρθρο 2, 2.2. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, ΙΙ) Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων); Ναι αφορά το κονδύλι της Δημοσιότητας. 11) Ερώτηση : Στο ΑΡΘΡΟ 2, μεταξύ της παραγράφου 2.1. Αντικείμενο του Έργου και της παραγράφου 2.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου υπάρχει ασυμβατότητα ως προς την κατανομή ανά εξάμηνο, παρακαλώ προσδιορίστε ποιο από τα δύο ισχύει. Ισχύει η παράγραφος 2.3. Το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. 12) Ερώτηση : Η επικοινωνιακή στρατηγική θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες, στη δημόσια υγεία, στην ψυχική υγεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας; Ναι, θα βασιστεί στους τρεις παραπάνω πυλώνες. 13) Ερώτηση: Στο ΜΕΡΟΣ Β, στο ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, μετά την παράγραφο 2.9.3, υπάρχει η εξής υπογραμμισμένη πρόταση: Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, συνεκτιμάται η σχετική με το έργο εμπειρία του υπεργολάβου, με 3

4 την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της παρούσας. Ωστόσο, στο Άρθρο 4 αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του υποψήφιου Αναδόχου, χωρίς να υπάρχει κάποια απαρίθμηση των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα οι υπεργολάβοι. Θα πρέπει δηλαδή να υποβάλουν και οι υπεργολάβοι αίτηση συμμετοχής, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για π.χ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι π.χ. δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, κ.ο.κ., καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό; Συνεπώς, λόγω της ασάφειας που δημιουργείται ως προς τα δικαιολογητικά που αφορούν τους υπεργολάβους, καθώς η έκφραση «απαραίτητα δικαιολογητικά» δεν είναι σαφής, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υπεργολάβοι; Η προκήρυξη αναφέρει ότι: «Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, χρησιμοποιήσει υπεργολάβο, συνεκτιμάται, η σχετική με το έργο εμπειρία του υπεργολάβου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο Αρθρο 4 της παρούσας.» Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή υπογράφει ο Ανάδοχος, που υποχρεούται να προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών του σχετικού Άρθρου. 14) Ερώτηση: Στο τεύχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, στη σελίδα 5, υπάρχει το παράρτημα Ε «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ». Παρακαλώ πολύ να μας διευκρινίσετε εάν ο προαναφερόμενος πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί με στοιχεία που αφορούν στο προκηρυσσόμενο έργο, σε ποιο φάκελο θέλετε να τον συμπεριλάβουμε στα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας) ή στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία της Ομάδας Έργου) και σε ποιο σημείο. Και στα δύο φακέλους. 15) Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν το ζητούμενο επικοινωνιακό έργο αφορά: Την εδραίωση της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας Την ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας και πρωτοβάθμιας υγείας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Και εάν ναι, όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών, όλων των ειδών ψυχικής υγείας; 4

5 Το έργο αφορά τους τομείς της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και όλες τις υπηρεσίες που καλύπτουν. 16) Ερώτηση: Το περιεχόμενο των δράσεων που αναγράφονται στο συνοπτικό πίνακα στην παράγραφο 2.3 πού μπορούμε να το μάθουμε? Όταν για παράδειγμα αναφέρεστε στην καμπάνια Ψυχικής Υγείας, και νωρίτερα στην παράγραφο Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, αναφέρεται γενικά ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της χώρας στον τομέα της ψυχικής υγείας και θετικές επιπτώσεις τους στην κοινωνική συνοχή κ.λπ., πού μπορεί κάποιος να μάθει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά? Το ίδιο ισχύει για κάθε μία από τις δράσεις που αναγράφονται. Στο άρθρο 1 (Μέρος Α ), στην παράγραφο 1.1. αναφέρονται όλες οι δράσεις που αφορά η παρούσα προκήρυξη. 17) Ερώτηση: Στην προκήρυξη δίνεται τη διεύθυνση :www.prosonolotahos.gr/files/download/teliko_epikikoniako_sxedio_pdf για την ενημέρωση σχετικά με το Επικοινωνιακό Σχέδιο Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ( ). Το προαναγραφόμενο link δεν λειτουργεί. Η προκήρυξη αναφέρει την παρακάτω διεύθυνση και η οποία λειτουργεί. Προσοχή έχετε πληκτρολογήσει κατά λάθος teliko_epikikoniako_sxedio_pdf και όχι teliko_epikikoniako_sxedio.pdf. Θέλει τελεία και όχι παύλα. 18) Ερώτηση: Στην παράγραφο 8 σχετικά με το Έντυπο Υπαίθριο και άλλο Υλικό ζητείται να προβλεφθούν τρία έντυπα ανά τομέα του προγράμματος σε τιράζ ανά έκδοση Παρακαλώ διευκρινίστε ποιοι είναι οι τομείς του προγράμματος. Το επικοινωνιακό έργο αφορά : 1. Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. 2. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 3. Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 (Μέρος Α ), στην παράγραφο 1.1. της παρούσας προκήρυξης. 5

6 19) Ερώτηση: Στην εισαγωγή της προκήρυξης ΑΠΟΦΑΣΗ παρ.5 ορίζεται ως κριτήριο αξιολόγησης η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών ενώ στην παράγραφο 6.4 Τελική Αξιολόγηση αναγράφεται ότι η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Παρακαλώ διευκρινίστε Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στην παράγραφο 6.4 αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος της αξιολόγησης των προσφορών. 20) Ερώτηση: Στην παράγραφο αναγράφεται ότι εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται αποδεκτές. Ισχύει και για την κατάθεση περισσότερης της μίας δημιουργικής πρότασης για το ίδιο θέμα? Δηλαδή, εναλλακτικές δημιουργικές προτάσεις concepts στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς γίνονται αποδεκτές? Η προκήρυξη αναφέρει ότι «Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών δε γίνονται δεκτές». Αναφέρεται στο ότι δεν γίνονται αποδεκτές δυο προσφορές για το συγκεκριμένο έργο από μια εταιρεία και όχι στο πώς θα εκπονήσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος την Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου. 21) Ερώτηση: Στην παράγραφο Γ αναγράφεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει σαφείς και αναλυτικές αναφορές για τα έντυπα που θα παράξει : αριθμός και είδος εντύπων, ποσότητες των υλικών που προτείνονται να παραχθούν για κάθε κατηγορία εντύπων, σημεία και τρόπος διανομής στους αποδέκτες. Είναι διαφορετικά από τα έντυπα και τις ποσότητες που ορίζονται στην παράγραφο 8 του Α μέρους? Είναι τα ίδια έντυπα που περιγράφονται στο Α μέρος. 22) Ερώτηση: Στο Μέρος Α / Άρθρο 2. Αντικείμενο & Χρονοδιάγραμμα του έργου / 2.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου / 2) Υλοποίηση του προγράμματος δημοσιότητας στα ΜΜΕ, αναφέρεται το εξής: H υλοποίηση περιλαμβάνει ιδιαίτερα: 1. Την κατάρτιση συμβάσεων με ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες κλπ για αγορά χρόνου, χώρου, θέσεων και τον σχετικό έλεγχο των συμβάσεων. Ερώτηση: Συμβάσεις μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του μέσου καταρτίζονται στην περίπτωση της απευθείας σχέσης χωρίς την διαμεσολάβηση διαφημιστικής εταιρίας. 6

7 Στην περίπτωση διαμεσολάβησης της διαφημιστικής η ανάθεση γίνεται με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της διαφημιστικής. Στη συνέχεια η υλοποίηση γίνεται σε τακτική βάση με την έγκριση της αναθέτουσας αρχής και την αποστολής εντολών στα μέσα από την διαφημιστική και για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. Αν η προκήρυξη αναφέρεται σε αυτή τη σχέση συνεργασίας τότε η απαίτηση του παραπάνω παρέλκει. Σε περίπτωση όμως που στόχος σας είναι το μοντέλο απευθείας συνεργασίας αναθέτουσας αρχής και ΜΜΕ τότε αλλάζει συνολικά το πνεύμα της προκήρυξης. Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Υγείας) και του Αναδόχου (Διαφημιστική Εταιρία). Στην προκήρυξη αναφέρεται ρητά ότι η απόφαση της υλοποίησης ή μη κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Συμβούλου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει προηγουμένως εξετάσει και διαπραγματευθεί την πρότασή του. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να προβλέψει συστηματική και στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια του Έργου. Η παροχή των υπηρεσιών του Συμβούλου θα γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και σε εμπλεκόμενους φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. 23) Ερώτηση: Το κόστος για την προβολή των web banners σε sites υψηλής επισκεψημότητας περιλαμβάνεται ως κατανομή του κονδυλίου στο Internet ή στα ΜΜΕ; Περιλαμβάνεται στο κονδύλι Internet. 24) Ερώτηση: Στο άρθρο 4, ΜΕΡΟΣ Β- Γενικοί Όροι, ορίζεται μία σειρά από δικαιολογητικά (Πιστοποιητικά και Υπεύθυνες Δηλώσεις) τα οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. Εν συνεχεία, διευκρινίζεται ρητά ότι "Οι υπεύθυνες δηλώσεις στην περίπτωση των Α.Ε. θα πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε.". Εν συνεχεία ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο μεταξύ άλλων θα παρέχει σε συγκεκριμένο άτομο εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα ανωτέρω παρακαλώ να διευκρινίσετε εάν τα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις) που θα καταθέσει η ανώνυμη εταιρεία μας προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό αρκεί να είναι υπογεγραμμένα μόνο από το εξουσιοδοτημένο άτομο δυνάμει του σχετικού πρακτικού Δ.Σ. ή εάν πρέπει να 7

8 φέρουν επιπροσθέτως και υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην παράγραφο της προκήρυξης αναφέρεται «Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της.» Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Α.Ε. είναι το άτομο ή άτομα που θα οριστούν με το υποβληθέν πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου, δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. 25) Ερώτηση: Παρακαλούμε επίσης όπως διευκρινίσετε εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης γνησίου υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων που πρέπει να υποβάλουν οι συμμετέχοντες. Οι Υπεύθυνές Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. (ΦΕΚ 237 Α/ ) 26) Ερώτηση: Δεν μας γίνονται αντιληπτά τα ακριβή ζητούμενα, δεν έχουμε εντοπίσει στο τεύχος προκήρυξη το πρακτικό σχέδιο δράσης του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μας δημιουργείται μία ασάφεια. Πιο συγκεκριμένα, αν γίνεται σωστά κατανοητό με bold fonts αναδεικνύονται τα σημεία επικοινωνίας που είναι ο 10 ος γενικός στόχος Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο οποίος αναλύεται περισσότερο στον 4 ο γενικό Στόχο : Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Επιπλέον, παρακάτω τίθενται οι γενικοί στόχοι επικοινωνίας αλλά και οι ειδικοί στόχοι επικοινωνίας και αν γίνεται ορθά αντιληπτό τα δύο πρώτα bullets δεν αφορούν στο δικό μας πρόγραμμα επικοινωνίας σε αντίθεση με τον τρίτο στόχο επικοινωνίας που αφορά στην συγκεκριμένη καμπάνια. Και στα τρία παραπάνω σημεία δεν αναφέρεται πουθενά το πρακτικό σχέδιο δράσης, δηλαδή με ποιον τρόπο οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν προς όφελος του στοχοθετούμενου κοινού. Στο παράρτημα 1 της προκήρυξης (πεδίο 1.1.) περιγράφονται οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ , οι στρατηγικοί και γενικοί στόχοι του ΕΠ ΑΝΑΔ, εκ των οποίων ο 8

9 γενικός στόχος 4 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού», αφορά το Υπουργείο Υγείας και την παρούσα προκήρυξη. Παράλληλα στο άρθρο 5.6. πεδίο 1., αναφέρεται ότι η μεθοδολογία προσέγγισης του έργου, περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: Α. Πρόταση Προγράμματος Επικοινωνίας στα ΜΜΕ media-plan και Δημοσίων Σχέσεων. Β. Ιδιαιτερότητες και κίνδυνοι του έργου Γ. Περιγραφή των ενεργειών. Στα σημεία αυτά υπάρχει πλήρης αναφορά/περιγραφή των απαιτήσεων. Επίσης αναφέρεται στην προκήρυξη η απόφαση της υλοποίησης ή μη κάθε προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Συμβούλου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει προηγουμένως εξετάσει και διαπραγματευθεί την πρότασή του. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να προβλέψει συστηματική και στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια του Έργου. Η παροχή των υπηρεσιών του Συμβούλου θα γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και σε εμπλεκόμενους φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. 27) Ερώτηση: Το χρονικό περιθώριο για συμπληρωματικές διευκρινίσεις / πληροφορίες αναφέρει ότι αυτές παρέχονται εγγράφως με ανάρτηση στο διαδίκτυο όλες μαζί το αργότερο εντός 6 ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία. Σε άλλο σημείο δε οι 6 ημέρες γίνονται 10. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιο από τα δύο σημεία ισχύει. Είναι 10 δέκα μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία. 9

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα