ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΣΥΡΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΜΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Γεώρμα για τις χρήσιμες παρατηρήσεις του, τις επιστημονικές συμβουλές και την καθοδήγησή του που βοήθησαν αποφασιστικά στην επιτυχή περάτωση αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Γιώργο Νεραντζή, υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως επίσης και τον Γιώργο Κρητικίδη εργαζόμενο στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για τα πολύτιμα επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία που μου διέθεσαν και χωρίς τα οποία δε θα ήταν εφικτή η πληρότητα της παρούσης εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και την αδερφή μου που με παρότρυναν και με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου αλλά και το σύζυγό μου που με βοήθησε και με συντρόφευσε από την αρχή μέχρι και την τελευταία πρόταση αυτής της εργασίας.

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μεταναστευτικό φαινόμενο έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Προβλήματα όπως οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, οι πολιτικές αναταραχές και οι περιβαλλοντικές καταστροφές ωθούν πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα προέλευσής τους, να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες. Η χώρα μας έχει γίνει αποδέκτης τέτοιων μεταναστευτικών ροών από τη δεκαετία του 90. Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών εισέρχονται σε αυτή με σκοπό την εύρεση εργασίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος ένταξης των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας και οι επιπτώσεις του τόσο στην ίδια την αγορά εργασίας όσο και κατ επέκταση στις επιδιώξεις της επίσημης οικονομικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο της παραπάνω διερεύνησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας ως προς μεγέθη όπως η ανεργία και η απασχόληση, καθώς και τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της (π.χ. χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, αδήλωτη εργασία και κατακερματισμός). Στη συνέχεια, με τη χρήση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων διαμορφώνεται το προφίλ των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας. Η διερεύνηση των επιδράσεων που ασκεί η ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό καταλήγει στο ότι αυτές είναι ένα μείγμα θετικών και αρνητικών στοιχείων. Αναφορικά με τα θετικά, οι μετανάστες συνεισφέρουν στο Α.Ε.Π., στη βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, ενώ ως προς τα αρνητικά αυτοί υποκαθιστούν κυρίως τους ανειδίκευτους γηγενείς και επηρεάζουν την αναδιανομή εισοδήματος εις βάρος τους, αυξάνουν την κακώς νοούμενη ευελιξία της αγοράς εργασίας και ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα παραοικονομία και κατ επέκταση την αδήλωτη εργασία. Επίσης η παράθεση της ιστορικής εξέλιξης του νομοθετικού-θεσμικού πλαισίου ως προς τη συνιστώσα της πολιτικής απασχόλησης για τους μετανάστες καταλήγει στην αποτύπωση των υπαρχόντων ρυθμίσεων για τους μετανάστες, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της μετάκλησης. Η αποτίμηση της εν λόγω πολιτικής συμπυκνώνεται στο ότι αυτή δεν συνεργεί στο βαθμό που θα έπρεπε με τους στόχους της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής, επειδή τροφοδοτεί σε σημαντικό βαθμό την αδήλωτη εργασία και την παραοικονομία, και δεν κάνει ορθή χρήση των δυνατοτήτων του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Τέλος, με δεδομένα τα προβλήματα της υφιστάμενης διαχείρισης του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού στη χώρα μας, η μελέτη καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής

4 στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

5 ABSTRACT The migratory phenomenon has received a global dimension. Problems such as socioeconomic inequalities, political unrest and environmental disasters prompt many people to leave their country of origin, to move and settle in other countries. Our country has been the recipient of such migration flows from the '90s. Indeed, the vast majority of immigrants enter this to find a job. This work examines the way immigrants are integrated in the Greek labour market and its impact both on the same labour market and thus the targets of official economic policy of the Greek state. In the framework of the above investigation, the characteristics of the Greek labour market in sizes such as unemployment and employment as well as problems that hinder its normal function (e.g. low productivity and competitiveness, undeclared work and segmentation) are reflected. Then, using the available statistical data, the profile of immigrants in our country is shaped. The investigation of the influences of the integration of immigrants into the workforce concludes that they are a mixture of positive and negative elements. Regarding the positive, immigrants contribute to GDP, the sustainability of small-medium businesses and the revitalization of the Greek countryside, while as far as the negative ones are concerned, they replace mainly unskilled natives and affect the redistribution of income against them, they increase the badly understood labour market flexibility and strengthen the existing informal economy and thus the undeclared work. Also, the juxtaposition of the historical development of the legislative-institutional framework as regards the aspect of employment policy for immigrants leads to mapping of existing regulations for immigrants, with particular emphasis on the conditions of admission. The assessment of this policy is concentrated in that it does not contribute to the extent it should be, the objectives of the broader economic policy, because it fuels at a great extent undeclared work and informal economy, and does not make proper use of opportunities of immigrant workforce. Finally, given the problems of the existing management of the foreign workforce in our country, the study provides concrete policy proposals towards a better exploitation of immigrant workforce in order for the objectives of growth, employment and social cohesion to be achieved.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Περιγραφή της αγοράς εργασίας κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Ποσοστά απασχόλησης Ευέλικτες μορφές απασχόλησης Ανεργία Προβλήματα - Δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η στατιστική αποτύπωση του μεταναστευτικού πληθυσμού και η σχέση του με την αγορά εργασίας Στατιστικά στοιχεία για τους μετανάστες Δημιουργεί προβλήματα η ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό; Απασχόληση αλλοδαπών και απασχόληση γηγενών. Συμπληρωματικότητα ή υποκατάσταση; Απασχόληση αλλοδαπών και ανεργία γηγενών Απασχόληση αλλοδαπών και μισθοί Απασχόληση αλλοδαπών και ευελιξία στην αγορά εργασίας Σχέσεις παραοικονομίας και εισροής μεταναστών Σχέσεις εισροής μεταναστών, Α.Ε.Π. και παραγωγικότητας Μετανάστες και ανταγωνιστικότητα Μετανάστες και επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα Μετανάστες και ελληνική ύπαιθρος Μια προσπάθεια αποτίμησης της επίδρασης της ένταξης των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Επίσημη πολιτική απασχόλησης για τους μετανάστες Νομοθετικό Θεσμικό πλαίσιο

7 4.2 Μια προσπάθεια αποτίμησης της πολιτικής απασχόλησης για τους μετανάστες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Προτάσεις πολιτικής Προτεινόμενες πολιτικές που άπτονται της διοικητικής διαχείρισης του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού Προτεινόμενες πολιτικές που αφορούν τόσο τη διοικητική διαδικασία όσο και την ίδια την αγορά εργασίας Προτεινόμενες πολιτικές που αφορούν αυτή καθεαυτή την αγορά εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συμπεράσματα Πίνακας Συντομογραφιών Πίνακας Εικονογράφησης Βιβλιογραφία Ενδεικτική Βιβλιογραφία

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ένταση των μεταναστευτικών ροών είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές χώρες ανά τον κόσμο έχουν γίνει αποδέκτες μεταναστευτικών πληθυσμών. Το κίνητρο για την μετακίνηση αυτών των πληθυσμών είναι πληθώρα παραγόντων, όπως οι οικονομικές ανισότητες, οι κοινωνικές-πολιτικές αναταράξεις και οι περιβαλλοντικές καταστροφές. Η χώρα μας, όπως κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έμεινε ανέπαφη από αυτό το δυναμικό μεταναστευτικό σκηνικό. Μάλιστα από χώρα αποστολής τις δεκαετίες του 50 και του 60, μετατράπηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Η μετανάστευση στη χώρα μας όπως δείχνουν σχετικά διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα έχει έντονο εργασιακό χαρακτήρα. Η πληθώρα δηλαδή των μεταναστών λαμβάνει την απόφαση να μετακινηθεί και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με στόχο την ανεύρεση εργασίας. Αυτό το δεδομένο παραπέμπει στη συνύπαρξη ενός εγχώριου και ενός αλλοδαπού εργατικού δυναμικού υπό την σκέπη της ίδιας αγοράς εργασίας, με συνέπεια την ποσοτική και την ποιοτική ανασύνθεση της προσφοράς εργασίας, με την πλευρά της ζήτησης εργασίας να παραμένει αμετάβλητη. Γεννάται λοιπόν ο προβληματισμός του πώς μεταφράζεται στην πράξη η συνύπαρξη γηγενών και αλλοδαπών εν δυνάμει εργαζομένων. Ασκούνται εκατέρωθεν πιέσεις ή μιλάμε για μια ομαλή ένταξη των μεταναστών στην εγχώρια αγορά εργασίας; Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληματισμού κινείται και η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός αυτής είναι η διερεύνηση του πώς εντάσσονται οι μετανάστες στην ελληνική αγορά εργασίας και ποιες είναι οι εν δυνάμει επιπτώσεις αυτού του φαινομένου τόσο στην ίδια την αγορά εργασίας όσο και κατ επέκταση στις επιδιώξεις της επίσημης οικονομικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στη βάση κυρίως βιβλιογραφικής έρευνας. Αξιοποιήθηκαν τόσο πρωτότυπες έρευνες-μελέτες όσο και μελέτες στις οποίες γίνεται μια αποτίμηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Μεγάλο δε τμήμα της εργασίας προέκυψε από τη χρήση επεξεργασμένων στατιστικών δεδομένων τόσο για την ελληνική αγορά εργασίας όσο και για τους μετανάστες τα οποία ερμηνεύτηκαν για την εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων. Σε ότι αφορά στη διάρθρωση της εργασίας, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας αναφορικά με μεγέθη όπως η απασχόληση 1

9 και η ανεργία όπως επίσης και οι προβληματικές πτυχές της (π.χ. χαμηλή παραγωγικότητα, κατακερματισμός, αδήλωτη εργασία) που αναχαιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία της. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της μετανάστευσης με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Εκεί, επιχειρείται σ ένα πρώτο επίπεδο η αποτύπωση του προφίλ των οικονομικών μεταναστών μέσα από τη χρήση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανομή της απασχόλησής τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και στο είδος των θέσεων που καταλαμβάνουν. Επίσης, σε ένα δεύτερο επίπεδο, διερευνώνται οι επιπτώσεις της ένταξης των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό μέσα από τα συμπεράσματα διαθέσιμων επιστημονικών ερευνών ως προς διάφορες παραμέτρους, π.χ μισθοί, ανεργία, Α.Ε.Π. και παραοικονομία. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται, έχοντας προηγηθεί μια ιστορική αναδρομή, το υφιστάμενο νομοθετικό-θεσμικό πλαίσιο ως προς την συνιστώσα της πολιτικής απασχόλησης για τους μετανάστες, κάνοντας ειδική μνεία στη διαδικασία της μετάκλησης. Επιπλέον, επιχειρείται μια γενική αποτίμηση της εν λόγω πολιτικής με αναφορά και στο αν τα αποτελέσματά της συνάδουν με την ευρύτερη οικονομική πολιτική του ελληνικού κράτους. Το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση των αναγκαίων πολιτικώνμέτρων που θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό και συνάμα στην καλύτερη αξιοποίησή τους, προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και των αναπτυξιακών στόχων της εθνικής οικονομίας. Μεταξύ των άλλων προτείνεται η δημιουργία μιας συνεκτικής βάσης δεδομένων για τους μετανάστες, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας της μετάκλησης και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και κατ επέκταση της παραοικονομίας. Τέλος το έκτο κεφάλαιο συνοψίζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο των κεφαλαίων της παρούσης εργασίας. Εν κατακλείδι, χρειάζεται να επισημανθεί ότι διατρέχοντας κανείς την παρούσα εργασία, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τον παράγοντα «οικονομική κρίση» ως καταλυτικής σημασίας για την ανατροπή πολλών από όσων γράφονται. Αρκεί να σημειωθεί ότι έχουν ήδη πληγεί κλάδοι, όπως ο κλάδος των Κατασκευών ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή ως προς το μερίδιο στην απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων και εν γένει ότι υπάρχει μια τάση περαιτέρω ενίσχυσης της ευελιξίας (π.χ συμπίεση μισθών, απελευθέρωση απολύσεων) εν όψει των νέων οικονομικών μέτρων που θα υλοποιηθούν. 2

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1 Περιγραφή της αγοράς εργασίας κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Η ελληνική οικονομία διαρθρώνεται σε τρεις τομείς: α) τον πρωτογενή, β) το δευτερογενή και γ) τον τριτογενή τομέα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η ανισομερής κατανομή της απασχόλησης σε αυτούς, με τον τριτογενή τομέα να κρατά τα σκήπτρα, τον δευτερογενή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και τον πρωτογενή την τρίτη. Συγκριτικά δε με τις ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, η ιεράρχηση των εν λόγω τομέων ως προς τα ποσοστά απασχόλησης μπορεί να είναι η ίδια αλλά σε αυτές ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά απασχολουμένων. Η ανισομερής κατανομή της απασχόλησης στους τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται στην πίτα του Διαγράμματος 1. Ειδικότερα το Β τρίμηνο του 2009, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περσινό (Β τρίμηνο 2008) παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τομέα έχουμε αύξηση (2,1%) του αριθμού των απασχολούμενων. Αύξηση παρουσιάζεται και στον τριτογενή τομέα (0,1%) ενώ ο δευτερογενής, αντίθετα, παρουσιάζει μείωση της τάξης του 6,4%. Διάγραμμα 1 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) Σε συνέχεια της παραπάνω γενικής διαίρεσης, ο κάθε τομέας περιλαμβάνει ένα πλήθος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας οι οποίοι αποτυπώνονται καταρχάς με 3

11 μονοψήφιο κωδικό και κατά δεύτερον με διψήφιο κωδικό με βάση την ταξινόμηση που έχει υιοθετηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής αγοράς εργασίας, αρχικά θα δούμε πώς εξελίσσεται το μέγεθος της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σ ένα ιδιαίτερα πρόσφατο χρονικό διάστημα ( ), επειδή θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε τις βασικές εξελίξεις των διαφόρων κλάδων στη σύγχρονη φάση ανάπτυξής τους (Πίνακας 1). Πίνακας 1 Μεταβολές Απασχόλησης (%) κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Σύνολο Χώρας % Μεταβολή Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ -27,7 ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 01 Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα & συναφείς δραστηριότητες -28,0 02 Δασοκομία, υλοτομία & συναφείς δραστηριότητες 4,2 Β. ΑΛΙΕΙΑ 21,4 05 Αλιεία, εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων & παραγωγή γόνου 21,4 Γ. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ -1,1 10 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξη τύρφη 7,0 11 Άντληση αργού πετρελαίου & φυσικού αερίου 10,3 12 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου 0,0 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων -28,5 14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 8,5 Δ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -4,1 15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών -5,5 16 Παραγωγή προϊόντων καπνού -60,1 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών -6,6 18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, κατεργασία βαφή γουναρικών -45,6 19 Κατεργασία και δέψη δέρματος -30,9 20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων ξύλου & -10,7 φελλού 21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί -12,0 4

12 22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου, εικόνας κλπ 32,4 23 Παραγωγή κωκ, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, άλλων -28,3 καυσίμων 24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 28,6 25 Κατασκευή προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικές ύλες 9,5 26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 5,5 27 Παραγωγή βασικών μετάλλων 63,1 28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 5,6 29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. -0,5 30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών -53,6 31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ -13,8 32 Κατασκευή εξοπλισμού, συσκευών ραδιοφωνίας/τηλεόρασης 38,7 κλπ 33 Κατασκευή ιατρικών, οπτικών οργάνων κλπ. -32,9 34 Κατασκευή αυτοκίνητων κλπ -25,0 35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 31,0 36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 0,6 37 Ανακύκλωση 1057,6 Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 16,2 ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού κλπ. 13,1 41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 28,2 ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29,9 45 Κατασκευές 29,9 Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 20,3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 Εμπόριο, επισκευή αυτ/των κλπ, λιανική πώληση καυ σίμων 17,5 51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια 26,0 52 Λιανικό εμπόριο, επισκευή ειδών ατομικής/οικιακής 19,3 χρήσης Η. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 19,3 5

13 55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 19,3 Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 3,4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 60 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών -1,0 61 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών 35,3 62 Αεροπορικές μεταφορές -22,7 63 Βοηθητικές δραστηριότητες μεταφορών 1,8 64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 2,3 Ι. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 12,1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 65 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 23,1 66 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία -49,4 67 Συναφή με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 124,4 Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 63,2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 70 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1056,5 71 Ενοικίαση μηχ/των, είδη ατομικής/οικιακής χρήσης 201,6 72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 138,0 73 Έρευνα ανάπτυξη 61,9 74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 45,3 Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 26,8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 75 Δημόσια διοίκηση, άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 26,8 ασφάλιση Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 28,9 80 Εκπαίδευση 28,9 Ν. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 24,3 85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 24,3 Ξ. ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 32,1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 'Η ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 6

14 90 Διάθεση λυμάτων, απορριμμάτων & παρόμοιες δραστηριότητες 16,3 91 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 4,4 92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 22,0 93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 66,5 Ο. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 39,5 ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 95 Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 39,5 Π. ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 519,1 99 Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 519,1 Σύνολο 11,8 Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009 σελ. 351 Η μείωση της απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία) οφείλεται αποκλειστικά στον κυρίαρχο κλάδο του, τη γεωργία και κτηνοτροφία, που παρουσιάζει μείωση κατά 28,0%. Αυτή η μείωση στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας είναι συνάρτηση της γηρασμένης ηλικιακής διάρθρωσής του. Ένα τμήμα των απασχολούμενων στον εν λόγω κλάδο αναμένεται ότι την περίοδο αποχώρησε από το εργατικό δυναμικό λόγω συνταξιοδότησης ενώ ένα άλλο τμήμα της μείωσης καταδεικνύει την αποχώρηση νεώτερων ηλικιακά ατόμων από τον πρωτογενή τομέα και την αναζήτηση απασχόλησης στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η συνεχιζόμενη μείωση της απασχόλησης δεν είναι ανεξάρτητη από τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του κλάδου (το μικρό μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και ο πολυτεμαχισμός τους) και της μείωσης των εξαγωγών σε αγροτικά προϊόντα. Πέραν όμως του κλάδου της γεωργίας-κτηνοτροφίας ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο οι περιορισμένες αυξήσεις του κλάδου της δασοκομίας όσο και οι θετικές εξελίξεις του κλάδου της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι κλάδοι των ορυχείων και λατομείων στο χρονικό διάστημα εμφανίζουν μια σχετική στασιμότητα στο πεδίο της απασχόλησης. Η συνολική απασχόληση 7

15 αυτών των κλάδων παρουσιάζει μια μείωση της τάξης του 1,1% η οποία προκύπτει από τη μείωση κατά 28,5% του κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων. Σε ότι αφορά τους κλάδους της μεταποίησης, η συνολική απασχόληση σε αυτούς σημειώνει μία πτώση της τάξεως του 4,1%. Αυτή η εξέλιξη στη μεταποίηση συνιστά το αποτέλεσμα ετερόκλητων εξελίξεων στο εσωτερικό της, με κλάδους να παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις και να καταδεικνύουν έντονες τάσεις αποβιομηχάνισης αλλά και κλάδους με σημαντικό δυναμισμό. Από τους 23 (με διψήφιο κωδικό) κλάδους της μεταποίησης οι 13 εμφανίζουν μειώσεις της απασχόλησης με ρυθμούς που κυμαίνονται μεταξύ του -0,5% (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) και του -60,1% (παραγωγή προϊόντων καπνού). Οι υπόλοιποι δέκα κλάδοι της μεταποίησης, που εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζουν ρυθμούς που κυμαίνονται μεταξύ του 0,6% (κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες) και του 1057,6% (ανακύκλωση). Πιο αναλυτικά από το σύνολο των κλάδων που εμφανίζουν μείωση της απασχόλησης τους υψηλότερους ρυθμούς εμφανίζουν οι κλάδοι της παραγωγής προϊόντων καπνού (- 60,1%), της κατασκευής μηχανών γραφείου και Η/Υ (-53,6%), των ειδών ένδυσης και γουναρικών (-45,6%), της κατασκευής ιατρικών οργάνων (-32,9%) και της κατεργασίας και δέψης δέρματος (-30,9%). Ενώ από τους δέκα κλάδους της μεταποίησης που εμφανίζουν θετικές εξελίξεις στο πεδίο της απασχόλησης υψηλούς ρυθμούς μεταβολής παρουσιάζουν οι κλάδοι της παραγωγής βασικών μετάλλων (63,1%), της κατασκευής εξοπλισμού συσκευών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (38,7%), των εκδόσεων εκτυπώσεων (32,4%), της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (31,0%) και της παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων (28,6%). Ιδιαίτερη περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί ο κλάδος της ανακύκλωσης, που ως νέος κλάδος της ελληνικής οικονομίας, εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό ρυθμό αύξησης (1.057,6%) καταδεικνύοντας ένα δυναμισμό, με περιορισμένη ωστόσο σημασία ως εκ του ιδιαίτερα μικρού μεγέθους του. Οι παραπάνω εξελίξεις στη μεταποίηση συνδέονται και με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της όπως η κατανομή των επί μέρους κλάδων σε εντάσεως εργασίας και εντάσεως κεφαλαίου, ο βαθμός ενσωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία των κλάδων νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μορφών οργάνωσης της παραγωγής, το ύψος των επενδύσεων και ο αριθμός και το μέγεθος των παραγωγικών μονάδων. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα και με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. στη μεταποίηση δρά ένας μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων. Θετικές χαρακτηρίζονται και οι εξελίξεις στους κλάδους του ηλεκτρισμού, ύδρευσης και φυσικού αερίου καθώς η απασχόληση εμφανίζει αύξηση κατά 16,2%. 8

16 Αμφότεροι οι κλάδοι της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου και της συλλογής και διανομής νερού εμφανίζουν αυξήσεις της απασχόλησής τους κατά 13,1% ο πρώτος και κατά 28,2% ο δεύτερος. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους έχουν ιδιαίτερα μικρό μέγεθος. Οι μεταβολές της απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς πολλών ερευνητών ότι πρόκειται περί ενός από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η απασχόλησή του στο διάστημα ακολουθεί μια σχεδόν διαρκή ανοδική πορεία παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης που ανέρχεται σε 29,9%. Το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρηματικών μονάδων του κλάδου έχουν μικρό μέγεθος. Οι κλάδοι του εμπορίου εμφανίζουν ένα ιδιαίτερο δυναμισμό, αυξάνουν την απασχόληση και συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο σύνολο τους οι κλάδοι του εμπορίου αυξάνουν την απασχόλησή τους κατά 20,3% ενώ οι επιμέρους ρυθμοί αύξησης έχουν ως εξής: τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εμφανίζει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (26,0%), ακολουθεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου με ρυθμό αύξησης της τάξεως του 19,3% και ο τρίτος σε ρυθμό αύξησης της απασχόλησης κλάδος του εμπορίου είναι αυτός του εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων και λιανικής πώλησης καυσίμων (17,5%). Ο κλάδος των ξενοδοχείων-εστιατορίων συνιστά έναν ακόμη κλάδο με θετικές εξελίξεις στο πεδίο της απασχόλησης κι όντας στον πυρήνα του τουρισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η απασχόλησή του στο διάστημα αυξάνει συνολικά κατά 19,3% και είναι ένας από μεγαλύτερους σε μέγεθος απασχόλησης κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στους κλάδους των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών η συνολική απασχόληση στο διάστημα αυξάνει με ιδιαίτερα περιορισμένο ρυθμό, που ανέρχεται σε 3,4%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον κλάδο των υδάτινων μεταφορών (ναυτιλία). Πιο αναλυτικά, ο κλάδος των μεταφορών μέσω υδάτινων οδών (η ναυτιλία δηλαδή) εμφανίζει ένα ιδιαίτερο δυναμισμό, στο πεδίο της απασχόλησης, όπου ο ρυθμός μεταβολής της ανέρχεται σε 35,3%. Οι εξελίξεις όμως στους υπόλοιπους κλάδους της κατηγορίας αυτής δεν είναι ενθαρρυντικές. Τόσο στον κλάδο των χερσαίων μεταφορών, που εμφανίζει οριακά αρνητική μεταβολή (-1,0%) όσο και σ αυτούς των βοηθητικών δραστηριοτήτων μεταφορών και των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών οι μεταβολές της απασχόλησης είναι οριακά θετικές (1,8% και 2,3% αντίστοιχα), υποδηλώνοντας περισ σότερο στασιμότητα παρά ανάπτυξη. Ταυτοχρόνως στις αεροπορικές μεταφορές η μείωση της 9

17 απασχόλησης είναι μεγάλη και ανέρχεται σε -22,7% παρέχοντας μια περαιτέρω ένδειξη της παρατεταμένης κρίσης του κλάδου. Η απασχόληση στο σύνολο των κλάδων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εμφανίζει αύξηση κατά 12,1%. Μάλιστα οι δύο κύριοι κλάδοι των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των συναφών με αυτούς οργανισμών παρουσιάζουν θετικές μεταβολές της απασχόλησης (23,1% και 124,4% αντίστοιχα) σε αντίθεση με τον κλάδο των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, που εμφανίζει σημαντική μείωση της τάξεως του -49,4%. Η απασχόληση στο σύνολο των κλάδων της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκμισθώσεων και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αυξάνει κατά 63,2% παρουσιάζοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης (σε επίπεδο μονοψήφιου κλάδου). Ανάμεσα στους κλάδους αυτούς κυρίαρχος από πλευράς απασχόλησης αναδεικνύεται ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που εμφανίζει αύξηση της απασχόλησης κατά 1056,5%. Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αύξησης (201,6%) εμφανίζει ο κλάδος της ενοικίασης μηχανών και ειδών ατομικής χρήσης, ακολουθούμενος από τον κλάδο της πληροφορικής και των συναφών δραστηριοτήτων (138%). Σημαντική θα πρέπει να χαρακτηρισθεί και η αύξηση της απασχόλησης (61,9%) στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι το μέγεθος του κλάδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένο όπως επίσης και του κλάδου των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (45,3%). Αναφορικά με τους κλάδους της α) δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, β) εκπαίδευσης και γ) υγείας και κοινωνικής μέριμνας σημειώνεται αύξηση της απασχόλησης με ποσοστά 26,8%, 28,9% και 24,3% αντίστοιχα. Θετικές εμφανίζονται οι εξελίξεις και στους κλάδους των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Οι κλάδοι αυτοί εμφανίζουν τόσο για το σύνολό τους όσο και ο κάθε ένας ξεχωριστά θετικές μεταβολές στην απασχόλησή τους. Ειδικότερα οι κλάδοι εμφανίζουν στο σύνολό τους αύξηση ως προς την απασχόληση κατά 32,1%. Τον υψηλότερο ρυθμό (66,5%) εμφανίζει ο κλάδος των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών. Ακολουθεί ο κλάδος των ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων με ρυθμό αύξησης (22,0%), με τους άλλους δύο κλάδους (κλάδος διάθεσης λυμάτων, απορριμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων και κλάδος δραστηριοτήτων οργανώσεων) να εμφανίζουν χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης (16,3% και 4,4% αντίστοιχα). Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων. 10

18 Τέλος αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική αύξηση της απασχόλησης κατά 39,5% στον κλάδο των ιδιωτικών νοικοκυριών με οικιακό προσωπικό. Όπως θα αναφερθεί και στην ενότητα με τους μετανάστες, ιδιαιτερότητα αυτού του κλάδου είναι το αυξημένο ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών στον κλάδο. Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση για τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκαν παραπάνω, στο πεδίο της απασχόλησης οι εξελίξεις στο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως οριακά θετικές. Η απασχόληση αυξάνει συνολικά κατά 11,8%, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η ανεργία δεν παραμένει συνάμα σε υψηλά επίπεδα, με ποσοστό 7,2%. Από το σύνολο των 60 κλάδων, που καταγράφονται στην παρούσα ανάλυση (κατά διψήφιο κωδικό), 41 εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης, 18 μείωση και ένας στασιμότητα (κλάδος εξόρυξης μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου). Δεσπόζουσα θέση μεταξύ αυτών που σημειώνουν αύξηση της απασχόλησης έχουν οι κλάδοι των υπηρεσιών σε βάρος των κλάδων του δευτερογενούς τομέα και ειδικότερα της μεταποίησης. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί ο κλάδος της παραγωγής βασικών μετάλλων και ο κλάδος της ανακύκλωσης (κλάδοι της μεταποίησης) με ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης 63,1% και 1057,6% αντίστοιχα. Βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι το μικρό μέγεθος του κλάδου της ανακύκλωσης καθιστά περιορισμένης σημασίας τη διαφαινόμενη δυναμική του. Σε ότι αφορά στους κλάδους με μείωση της απασχόλησης, κυριαρχεί η πλειονότητα των κλάδων της μεταποίησης, ο κλάδος της γεωργίας-κτηνοτροφίας και ο κλάδος των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Η πιο σύγχρονη αναφορά σε μεταβολές της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, πέραν της παραπάνω ανάλυσης για την περίοδο , εξάγονται με βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το Α τρίμηνο του 2009 σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο τρίμηνο του Οι κυριότεροι κλάδοι (μονοψήφιου κωδικού) στους οποίους μειώθηκε η απασχόληση είναι: ο κλάδος των κατασκευών (-27,7%), της μεταποίησης (-11,6%), των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (-10,1%), της υγείας και κοινωνικής μέριμνας ( - 9,7%) και των ξενοδοχείων και εστιατορίων (-8,5%). Απ ότι φαίνεται ο κλάδος της μεταποίησης παρουσιάζει με το πέρασμα των χρόνων σταθερή καθοδική πορεία από άποψη απασχόλησης, με τους άλλους προαναφερόμενους κλάδους να παρουσιάζουν πρώτη φορά μείωση μετά την ανάλυση της περιόδου Στον αντίποδα, για την ίδια χρονική περίοδο ( ), οι κυριότεροι κλάδοι οι οποίοι εμφάνισαν αύξηση στην απασχόληση είναι του εμπορίου (21,8%), της ενημέρωσηςψυχαγωγίας (12,8%) και των ιδιωτικών νοικοκυριών (12,2%) (Κρητικίδης, ). Εδώ από 11

19 την πλευρά της αύξησης της απασχόλησης, η τάση τριτογενοποίησης της ελληνικής οικονομίας παραμένει αμετάβλητη. 2.2 Ποσοστά απασχόλησης Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,7% για το Β τρίμηνο του 2009, έναντι 53,5% για το αντίστοιχο τρίμηνο του Την εικόνα της απασχόλησης στο σύνολό της και κατά φύλο την αποτυπώνει ο Πίνακας 2. Πίνακας 2 Ποσοστά Απασχόλησης (15-64 ετών) κατά φύλο: Β τρίμηνο Σύνολο Άνδρες Γυναίκες ,6 74,0 45, ,1 74,2 46, ,0 74,6 47, ,4 74,9 47, ,0 75,4 49, ,6* 73,9* 49,2* Πηγή: Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων , σελ. 52 * ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γιώργος Κρητικίδης, αδημοσίευτα στοιχεία) Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε το συνολικό ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται διαχρονικά μέχρι το 2008, ενώ το Β τρίμηνο του 2009 παρουσιάζει ελαφρά κάμψη φτάνοντας στο 61,6% έναντι 62% το αντίστοιχο τρίμηνο του Όμως η κατανομή της απασχόλησης ως προς τον παράγοντα φύλο ευνοεί τους άνδρες με το ποσοστό των γυναικών να υπολείπεται του αντίστοιχου των ανδρών. Οι γυναίκες λοιπόν στη χώρα μας παρουσιάζουν μικρότερη συμμετοχή στην απασχόληση. Στο σημείο αυτό όμως αξίζει να σημειωθεί η κάμψη της απασχόλησης των αντρών το Β τρίμηνο του 2009 για πρώτη φορά από το 2004 κι έπειτα. 12

20 2.3 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης Η συνιστώσα των μορφών απασχόλησης στη χώρα μας αναδεικνύει την κυριαρχία του παραδοσιακού μοντέλου της πλήρους απασχόλησης, παρόλη την αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 8,9%. Επίσης η μόνιμη απασχόληση σε αντιπαραβολή με την προσωρινή, μειώθηκε κατά 2,5% αλλά εξακολουθεί να δεσπόζει σε σχέση με τη δεύτερη (Πίνακας 3). Πίνακας 3 Οι μεταβολές στην πλήρη, τη μερική, τη μόνιμη και την προσωρινή απασχόληση Β τρίμηνο 2008 Β τρίμηνο 2009 Β τρίμηνο Β τρίμηνο (%) Πλήρης ,7% Απασχόληση Μερική ,9% Απασχόληση % Μερικής 5,5% 6% Απασχόλησης Μόνιμη ,5% Απασχόληση Προσωρινή ,6% Απασχόληση % Προσωρινής Απασχόλησης 11,5% 12,1% Πηγή: Κρητικίδης, σελ. 6 και 8 Η αποτύπωση της κατανομής στης απασχόλησης ανάλογα με τη θέση στο επάγγελμα καταδεικνύει ότι υπερισχύουν οι μισθωτοί έναντι των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, των αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό και των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση (Διάγραμμα 2). 13

21 Διάγραμμα 2 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) Σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά του Β τριμήνου του 2008, μείωση παρατηρείται στους μισθωτούς και στους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση κατά 1,8% και 1,9% αντίστοιχα ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό και χωρίς αυξάνονται κατά 1,0% και 0,4% αντίστοιχα. 2.4 Ανεργία Η ελληνική αγορά εργασίας, μέσα από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων, παρουσιάζει μια παράδοση υψηλών ποσοστών ανεργίας η οποία κατά καιρούς έχει αποδοθεί στις δομικές της αδυναμίες και δυσκαμψίες. Η άνοδός της όμως τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την προηγούμενη σχετική κάμψη της είναι άμεσα σχετιζόμενη με την οικονομική κρίση που μαστίζει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όσο και χώρες εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. κατά το Β τρίμηνο του 2009 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η αναλογία % των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολουμένων και ανέργων) ανήλθε σε 8,9%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 ανερχόταν στο 7,2% (Πίνακας 4). 14

22 Πίνακας 4 Ποσοστό Ανεργίας (%): Β τρίμηνο Έτος Ανεργία (%) Β Τριμήνου 10,8 11,9 11,2 10,4 9,9 9,3 10,2 9,6 8,8 8,1 7,2 8,9 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ανεργίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γένους θηλυκού: το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (12,5%) είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ανδρών (6,3%). Βλέπουμε δηλαδή ότι οι γυναίκες στη χώρα μας δεν παρουσιάζουν μόνο μικρότερη συμμετοχή στην απασχόληση αλλά συνάμα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Από την, κατά ομάδες ηλικιών, διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας ετών, ήτοι 17,7% (Διάγραμμα 3). Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 22,6% (Πίνακας 5). Διάγραμμα 3 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) 15

23 Πίνακας 5 Ανεργία (%), κατά φύλο και ομάδες ηλικιών: Β τρίμηνο 2008 και 2009 B' τρίμηνο Ηλικία Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Σύνολο 4,7 10,9 7,2 6,3 12,5 8, ,5 20,7 15,5 13,9 22,6 17, ,5 10,3 6,4 5,1 11,9 8, ,5 5,6 3,7 4,2 7,4 5, ,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) Πέραν της ανάλυσης του πώς διαρθρώνεται η ανεργία κατά φύλο και ηλικία θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας που αφορά στους μακροχρόνια ανέργους. Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, αν και αποτελούν το 43,0% του συνόλου των ανέργων το 2009, έναντι 51,5% το 2008, αυξήθηκαν κατά απόλυτες τιμές (Κρητικίδης, ). Το γεγονός ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα παραμένει υψηλό, αποκαλύπτει την αδυναμία σύζευξης των υπαρχουσών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη συγκεκριμένη διάρθρωση της ζήτησης εργασίας από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα (Ναυτεμπορική, 2005). Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να αναφερθεί η ανισομερής κατανομή του υψηλού ποσοστού ανεργίας στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 12,3% και στο Νότιο Αιγαίο με 11,7%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 6,4% και στην Πελοπόννησο με 7,5% (Πίνακας 6). 16

24 Πίνακας 6 Ανεργία (%), κατά Περιφέρεια: Β τρίμηνο 2008 και 2009 Β τρίμηνο Περιφέρειες Σύνολο Χώρας 7,2 8,9 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 8,4 9,9 Κεντρική Μακεδονία 8,3 9,3 Δυτική Μακεδονία 12,4 12,3 Ήπειρος 9,2 10,9 Θεσσαλία 7,1 8,2 Ιόνιοι Νήσοι 9,0 8,4 Δυτική Ελλάδα 9,3 9,8 Στερεά Ελλάδα 8,3 10,5 Αττική 6,0 8,2 Πελοπόννησος 7,1 7,5 Βόρειο Αιγαίο 4,2 6,4 Νότιο Αιγαίο 7,1 11,7 Κρήτη 5,1 8,0 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ε.Ε.Δ (Β τριμήνου) 2.5 Προβλήματα - Δυσλειτουργίες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Στην ανάλυση που προηγήθηκε για τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας που αποτυπώνονται μέσα από στατιστικά στοιχεία επίσημων φορέων όπως η Ε.Σ.Υ.Ε. αλλά και σε επίσημα κρατικά κείμενα όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Ε.Π.Μ.), έρχονται να προστεθούν κι άλλες πτυχές που θεωρούνται ότι δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Πολλές φορές στο πλαίσιο της προβληματικής για την αγορά εργασίας, υποστηρίζεται ότι η παραγωγικότητα της εργασίας (πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) ανά απασχολούμενο) στην Ελλάδα είναι χαμηλή, παρόλο που όπως αναφέρει και το Ε.Π.Μ. 17

25 η χώρα μας σημείωσε μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης την περίοδο σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Χαρακτηριστικά το 2007 ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ε.Ε. των 27 ανήλθε στο 1,3%, ενώ στην Ελλάδα στο 2,7%. Η παραγωγικότητα της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας μπορεί να φαίνεται ότι αυξάνεται όμως υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Παρουσιάζεται ένα σύνθετο τοπίο κλάδων αυξημένης, μειούμενης και στάσιμης παραγωγικότητας της εργασίας κι αν λάβουμε υπόψιν ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι συνάρτηση παραγόντων όπως η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η υιοθέτηση καινοτομιών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και οι υφιστάμενοι θεσμοί και πολιτικές (ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2009), η χώρα μας χωλαίνει σε πολλούς από αυτούς. Μάλιστα το γεγονός ότι παρουσιάζεται οπισθοδρόμηση σε πολλούς από τους προαναφερόμενους παράγοντες κατ επέκταση συμπαρασύρει και την άνοδο της ανταγωνιστικότητας, τα χαμηλά επίπεδα της οποίας πλήττουν την ελληνική αγορά εργασίας και την ελληνική οικονομία. Επιπρόσθετα στη χώρα μας γίνεται συχνά λόγος, κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων (ζήτηση εργασίας), για την ύπαρξη δυσκαμψίας στην αγορά εργασίας που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην απορρόφηση της προσφοράς εργασίας και κατ επέκταση στην ενίσχυση της απασχόλησης. Αυτή η δυσκαμψία συνίσταται στην αυστηρή, σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., προστατευτική νομοθεσία της απασχόλησης σε ότι αφορά το χρόνο εργασίας, την αποζημίωση λόγω απόλυσης και τις ασφαλιστικές εισφορές, στον καθορισμό υποχρεωτικών ελάχιστων αμοιβών με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και σε συντεχνιακές πρακτικές ορισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ακαδημία Αθηνών, 2009) που έχουν μεγαλύτερη ακτίνα επιρροής στο δημόσιο. Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να παραθέσουμε τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία των «Ειδικών ερευνών της αγοράς εργασίας» της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκαν το 1999 σε όλες τις χώρες της Κοινότητας, όπως είναι αυτές που αφορούν στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά, που ανέλαβε να συλλέξει στη χώρα μας για λογαριασμό της Ε.Ε. το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), καταδεικνύουν την ως ένα βαθμό υπερεκτίμηση των στοιχείων δυσκαμψίας που συνδέονται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας, τις απολύσεις ή τον καθορισμό των μισθών (Τράπεζας της Ελλάδας, 2000). Ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 7) για τις εν λόγω επιχειρήσεις που συμπεριλήφθησαν στην σχετική έρευνα ο οποίος σχετίζεται με το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει δυσκαμψία στην ελληνική αγορά εργασίας παρατίθεται παρακάτω. 18

26 Πίνακας 7 Δυσκαμψία στην αγορά εργασίας; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σημασία Παραγόντων Μισθολογικό Κόστος Μικρή (για τις μεγαλύτερες) Μικρή (για τις μεγαλύτερες) Μικρή (για τις μεγαλύτερες) Μη Μικρή (για τις Μικρή (για τις Μικρή (για τις Μισθολογικό μεγαλύτερες) μεγαλύτερες) μεγαλύτερες) Κόστος Προσαρμογή στη Ζήτηση Προσωρινή απασχόληση Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Απολύσεις Μικρή (για τις Αποζημιώσεις μεγαλύτερες) Μεγάλη Μεγάλη Αλλά, εξαιρετικά Ευελιξία εκτεταμένη χρήση Μεγάλη Χρόνου βαρδιών, εργασίας (Ωράρια λειτουργίας) Εργασίας το Σαββατοκύριακο, νύκτα κ.λ.π. Έρευνες Ι.Ο.Β.Ε. (1999, 2004) Πηγή: Κικίλιας, 2010 Σε ανάλυση του Πίνακα 7, οι ελληνικές βιομηχανίες (ιδιαίτερα οι μεγάλες) αποδίδουν μικρή σημασία στον παράγοντα μη μισθολογικό κόστος για τη μείωση του προσωπικού τους ενώ στο μισθολογικό κόστος μεγαλύτερη. Όμως εξακολουθεί να παραμένει μικρής βαρύτητας παράγοντας και το μισθολογικό κόστος. Όσον αφορά στους παράγοντες που 19

27 περιορίζουν τη δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής στη ζήτηση, δε θεωρούν ως πρόβλημα τις ρυθμίσεις για τις προσλήψεις προσωρινού προσωπικού και τη νομοθεσία για τις απολύσεις αλλά συγκριτικά ιεραρχούν πιο ψηλά τις νομικές ρυθμίσεις για την προσωρινή απασχόληση. Σοβαρότερο πρόβλημα ως παράγοντα μη ευελιξίας θεωρούν τις νομικές ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας αν και παρουσιάζουν εξαιρετικά εκτεταμένη χρήση των βαρδιών και της εργασίας τα σαββατοκύριακα και τη νύχτα. Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δε θεωρούν ως αιτία μείωσης του προσωπικού το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος, ενώ θεωρούν ως σημαντικό πρόβλημα τους διοικητικούς κανόνες για την αύξηση των ωρών λειτουργίας τους όπως επίσης και τις συλλογικές συμβάσεις. Μικρή σημασία στο μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος εργασίας αποδίδουν με τη σειρά τους και οι ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα αποδίδουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία ως περιοριστικών παραγόντων της ευέλικτης αξιοποίησης της εργασίας, στις ρυθμίσεις για την προσωρινή εργασία (που έχει μεγάλη σημασία στον κλάδο), τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης και για το χρόνο εργασίας. Βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι - σύμφωνα με τη γνώμη των ίδιων των επιχειρήσεων- την ελληνική πλευρά εργασίας χαρακτηρίζει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία απ ότι συνήθως πιστεύεται ή αναγνωρίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταγράφονται και στοιχεία ανελαστικότητας (όπως οι νομικές ρυθμίσεις για την προσωρινή απασχόληση, τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης και για το χρόνο εργασίας). Μάλιστα την περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα οι επιχειρήσεις και στους τρεις κλάδους δεν αποτρέπονται από τις διάφορες νομικές ρυθμίσεις να προβλέπουν άνοδο της απασχόλησης. Βέβαια η χώρα μας την ίδια στιγμή που παρουσιάζεται να έχει αυστηρή προστατευτική της απασχόλησης νομοθεσία, στο πλαίσιο των επιταγών της Ε.Ε. (έχει μεσολαβήσει η διαβούλευση στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου (2006) για τον εκσυγχρονισμό του εργατικού δικαίου) για ενσωμάτωση της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity) στην αγορά εργασίας, έχει προχωρήσει στη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόλησηυπεργολαβία, τηλεργασία, κ.α). Αυτή η εξέλιξη μπορεί να αξιολογείται ως θετική τόσο από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Ακαδημία Αθηνών, 2009) όσο και από εκείνες τις επιχειρήσεις που εν μέσω οικονομικής κρίσης έχουν ανάγκη την ευελιξία. Πολλές φορές όμως σηματοδοτεί από τη μία τον εγκλωβισμό των εργαζομένων στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και από την άλλη την 20

28 αυθαιρεσία και τις καταχρήσεις εις βάρος της προσφοράς εργασίας, οπότε μπορούμε να μιλάμε για παράνομη ή κακώς νοούμενη ευελιξία (Έμκε-Πουλοπούλου, 2007). Συνάμα με τα παραπάνω, στην ελληνική αγορά εργασίας απαντάται και ο κατακερματισμός. Ο κατακερματισμός ή η κατάτμηση της αγοράς εργασίας η οποία απειλεί την σε βάθος χρόνου απόδοση της ίδιας της αγοράς εργασίας (European Commission, 2009) παραπέμπει στη διαίρεσή της σε δύο καταρχήν τμήματα, το πρωτεύον και το δευτερεύον (κι όχι σε ένα ενιαίο). Στο πρωτεύον εντάσσονται θέσεις εργασίας που παρέχουν υψηλές αποδοχές, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα και δυνατότητες εξασφάλισης καριέρας. Αντίθετα στο δευτερεύον τμήμα εντάσσονται οι εργασίες με χαμηλές αποδοχές, κακές συνθήκες εργασίας, έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλεια (Ευστράτογλου, 2006) τις οποίες καταλαμβάνουν κυρίως ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες και εν γένει οι εργαζόμενοι με χαμηλές προσδοκίες. Αυτός όμως ο δυϊσμός στην αγορά εργασίας ο οποίος συντηρείται εν πολλοίς από την παράλληλη ύπαρξη αυστηρών ρυθμίσεων και εκτεταμένης εφαρμογής μορφών ευέλικτης απασχόλησης προκαλεί περαιτέρω τη διάσπαση της προσφοράς εργασίας και τη μείωση της διαπραγματευτικής της δύναμης. Μία άλλη παθογένεια που συναντούμε στην αγορά εργασίας στη χώρα μας είναι η αδήλωτη εργασία η οποία ευνοείται από την παραοικονομία και συνιστά δομικό πλέον στοιχείο ορισμένων κλάδων παραγωγής που εξαρτώνται από αυτή όπως ο κλάδος των κατασκευών, του εμπορίου και των ιδιωτικών νοικοκυριών. Αυτή η πραγματικότητα ασκεί πολύπλευρες αρνητικές επιδράσεις επηρεάζοντας και τους τρεις πρωταρχικούς στόχους - πλήρη απασχόληση, ποιότητα και παραγωγικότητα στην εργασία και κοινωνική συνοχή- που τίθενται στο κεφάλαιο για την απασχόληση του Ε.Π.Μ Εκτιμάται ότι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην παραοικονομία είναι περίπου 26% (αφορά τόσο επίσημα εργαζόμενους που εργάζονται παράλληλα σε δεύτερη εργασία όσο και παράνομα εργαζόμενους). Το ιδιαίτερο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας η οποία είναι σύμφυτη με την πλήρη καταστρατήγηση των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και έρχεται να ενισχύσει τον υπάρχοντα κατακερματισμό της αγοράς εργασίας, αναδεικνύεται και από τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Commission of the European Communities, 2009), σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας πρέπει να μετατρέψει την αδήλωτη εργασία σε επίσημη απασχόληση. Η διατήρηση του θεσμού των κλειστών επαγγελμάτων από την πλευρά της ελληνικής νομοθεσίας η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα όσα επιτάσσει η Ε.Ε. (αναμένεται τον επόμενο χρόνο να ενσωματωθεί υπάρχουσα Οδηγία που θα απελευθερώσει τα «κλειστά 21

29 επαγγέλματα»), προκαλεί αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας από την πλευρά της προσφοράς εργασίας με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό κατόχων συγκεκριμένων πτυχίων να στρέφονται αλλού για ανεύρεση εργασίας και να αποειδικεύονται ή να ενισχύουν την υπάρχουσα ανεργία. Στην ελληνική αγορά εργασίας παρατηρείται επίσης το φαινόμενο της αποφυγής των χειρονακτικών εργασιών και γενικά θέσεων που απαιτούν χαμηλά επαγγελματικά προσόντα (Ακαδημία Αθηνών, 2009, Καψάλης, 2007) λόγω της ταχείας αύξησης του μορφωτικού επιπέδου των γηγενών. Τέλος ένα άλλο θέμα που τίθεται επί τάπητος πολλές φορές και χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας είναι η προβληματική σύζευξη της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. Εκείνο που συμβαίνει συνήθως είναι να μην ανταποκρίνονται οι δεξιότητες και τα προσόντα των υποψήφιων για εργασία στις απαιτήσεις των εργοδοτών ή να μην έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες θέσεις για τους διάφορους πτυχιούχους, κάτι που όπως έχει αναφερθεί ήδη ενισχύει το φαινόμενο της μακροχρόνια ανεργίας. Εν κατακλείδι θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί ότι πολλά από τα παραπάνω που αναφέρθηκαν και συνθέτουν την κατάσταση της ελληνικής αγοράς εργασίας βρίσκονται υπό αίρεση και αναμένεται να αλλάξουν άρδην εν όψει των απαιτήσεων, εξαιτίας του δανεισμού της χώρας μας, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ε.Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, η περαιτέρω αύξηση της ευελιξίας, η καταπολέμηση της παραοικονομίας και η άμεση κατάργηση των κλειστών επαγγελμάτων. 22

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εποχή μας διαμορφώνεται από ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, το μεταναστευτικό φαινόμενο. Παρατηρούνται μετακινήσεις μεταναστευτικών πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ανακατατάξεων που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Η χώρα μας, όπως και πολλές χώρες της Ε.Ε. δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από την ένταση των μεταναστευτικών ρευμάτων δεδομένης και της θέσης της στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, η οποία ενισχύει την ιδιότητά της ως πύλης εισόδου μεταναστών τόσο από την Ασία όσο και από την Αφρική. Μάλιστα από χώρα αποστολής (κυρίως τις δεκαετίες 50 και 60), από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστευτικού δυναμικού. Στην πλειοψηφία τους οι μετανάστες είναι οικονομικοί και έρχονται να εγκατασταθούν στη χώρα μας για ανεύρεση εργασίας με αποτέλεσμα να προστίθενται στο υπάρχον εγχώριο εργατικό δυναμικό. Αυτή η νέα πραγματικότητα λοιπόν που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά εργασίας με την αύξηση του εργατικού δυναμικού και κατ επέκταση της προσφοράς εργασίας είναι εύλογο να γεννά ερωτήματα σχετικά με το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού αποθέματος που διαθέτει η χώρα μας καθώς επίσης και ποιες είναι οι εν δυνάμει επιπτώσεις που έχει η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας. 3.1 Στατιστικά στοιχεία για τους μετανάστες Πρώτα απ όλα πρέπει να επισημανθεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρή έλλειψη στοιχείων για τους μετανάστες. Βέβαια αυτή η παθογένεια δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους μετανάστες. Η μη τήρηση εν γένει στατιστικών δεδομένων είναι ένα εγγενές πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το οποίο όμως στην περίπτωση των μεταναστών επιτείνεται από τέσσερις επιπλέον παράγοντες: 1. τη μεγάλη έκταση του φαινομένου της παράνομης και για αυτό μη καταμετρήσιμης μετανάστευσης 2. το χαοτικό χαρακτήρα των τριών προγραμμάτων νομιμοποίησης και την έλλειψη στοιχείων γι αυτά 23

31 3. την ύπαρξη ασύνδετων στοιχείων από διαφορετικά υπουργεία που δεν είχαν επαφές μεταξύ τους 4. τέλος το πρόβλημα της καταγραφής των ομογενών. (Ι.ΜΕ.ΠΟ., 2004 σελ.3-4) Σημαντικές προσπάθειες για την καταγραφή του μεταναστευτικού πληθυσμού στη χώρα έχουν γίνει από την Ε.Σ.Υ.Ε.. Στα ζητήματα που αφορούν την παρούσα μελέτη, τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η υπηρεσία είναι οι Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (Ε.Ε.Δ.) και οι Απογραφές πληθυσμού, που περιλαμβάνουν και τους μετανάστες. Στην ακόλουθη ανάλυση για τη διερεύνηση του προφίλ του μεταναστευτικού αποθέματος στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες Ε.Ε.Δ. και η Απογραφή του πληθυσμού το 2001 είναι οι κύριες πηγές άντλησης πληροφοριών. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους περιορισμούς που θέτουν τόσο οι ίδιες ως μέθοδοι (η πρώτη στερείται καθολικότητας και η δεύτερη απέχει χρονικά από την τρέχουσα περίοδο, τη στιγμή που ο πληθυσμός είναι μια δυναμική μεταβλητή) όσο και η, για διάφορους λόγους, μη πλήρης καταγραφή των παράνομων μεταναστών από αυτές. Απόρροια των εν λόγω περιορισμών είναι η απόκλιση από την πραγματική κατάσταση. Παρακάτω παρατίθενται τα υπάρχοντα καταγεγραμμένα στοιχεία των τεσσάρων τελευταίων επίσημων απογραφών (Πίνακας 8). Πίνακας 8 Πληθυσμός και αριθμός αλλοδαπών στην Ελλάδα Έτος Σύνολο πραγματικού πληθυσμού Αλλοδαποί υπήκοοι Ποσοστό αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσμού ,05% ,76% ,65% ,27% Πηγή: Καψάλης, 2007 σελ

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 8-2 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 215 ISBN 978-9963-43-992-8 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2000 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τη χρονική περίοδο 2000 2010. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2016 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 01 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2012 και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000 2011 Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εργατικό Δυναμικό 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Είναι έρευνα συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

M.B.A. EXECUTIVE ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

M.B.A. EXECUTIVE ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ M.B.A. EXECUTIVE ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Β ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα 1177; 35% 427; 13% 1797; 52% Άνεργοι Ελεύθεροι επαγγελματίες Εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας

Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Βασικά συμπεράσματα της Έρευνας Η συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία, αυξάνει περαιτέρω τα «ρήγματα» στο εγχώριο παραγωγικό δυναμικό, τα προβλήματα του οποίου εξακολουθούν να παραμένουν εντεινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

To ανωτέρω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία:

To ανωτέρω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία: Friday October 29, 2010 08:45 AM Ξεκινά σήμερα Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 2011

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 2011 Ιούνιος 2010 Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - 2010 ΚΑΙ 2011 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα