DE TENS-Schmerztherapiegerät TDP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DE TENS-Schmerztherapiegerät TDP"

Transcript

1 DE TENS-Schmerztherapiegerät TDP GB TENS Pain Therapy TDP FR ES NL GR Appareil pour la thérapie antidouleur TENS TDP Aparato de terapia antidolor TENS TDP TENS-pijntherapieapparaat TDP Συσκευή αλγοθεραπείας TENS TDP Art Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.! Instrucciones de manejo Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Por favor lea con cuidado! A.u.b. zorgvuldig lezen! Διαβάστε προσεκτικά!

2 DE Gebrauchsanleitung Sicherheitshinweise Allgemeine Hinweise und Informationen Vorbereitung Anwendung Verschiedenes ES Instrucciones de manejo Indicaciones de seguridad Indicaciones e información general Preparación Aplicación Diversos GB Instruction Manual NL Gebruiksaanwijzing Safety information Veiligheidsinstructies General notes and information Algemene instructies en informatie Preparation Voorbereiding Application Toepassing Miscellaneous Varia FR Mode d emploi GR Gebrauchsanleitung Consignes de sécurité Υποδείξεις ασφαλείας Remarques générales et informations Γενικές υποδείξεις και πληροφορίες Préparation Προετοιμασία Application Εφαρμογή Divers Διάφορα Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt. Please fold out this page and leave it folded out for quick reference. Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente. Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest. Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée afi n de vous orienter Ανοίξτε την πρώτη σελίδα και αφήστε την ανοικτή για καλύτερη plus rapidement. κατανόηση.

3 Acupuncture ramp.con.rel.

4 DE Tasten Anzeigen Stromstärke-Regler Kanal 2 Stromstärke Kanal 2 Anzeigefeld Batterie schwach Ein/Aus/Stopp-Taste Impulsform Taste M (Modus) EMS Anstieg-, Halten-, Abfall-Zeit Taste Memory Therapiezeit Taste Set Empfohlene Behandlungspunkte Taste P (Programm) Gerät verriegelt Stromstärke-Regler Kanal 1 Frequenz / Pulsweite Gürtelhalterung Programmnummer Batteriefach Therapiemodus Anschluss Kanal 1 Stromstärke Kanal 1 Anschluss Kanal 2 GB Buttons Display Current intensity control channel 2 Current intensity channel 2 Display panel Battery low On/off/stop button Pulse form Button M (mode) EMS ramp, continous, drop time Memory button Therapy time Set button Recommended treatment points Button P (programme) Device locked Current intensity control channel 1 Frequency / Pulse width Belt holder Program number Battery case Therapy mode Channel 1 connection Current intensity channel 1 Channel 2 connection

5 FR Touches Affichages Régulateur de la puissance du courant Puissance du courant canal 2 canal 2 Zone d affi chage Pile faible Touche Marche/Arrêt/Stop Forme d impulsion Touche M (Mode) EMS Temps de montée, de maintien et de pause Touche Memory Temps de thérapie Touche Set Points de traitement recommandés Touche P (Programme) Appareil verrouillé Régulateur de la puissance du courant Fréquence / Largeur d impulsion canal 1 Support de la ceinture Numéro de programme Logement à piles Mode de thérapie Branchement canal 1 Puissance du courant canal 1 Branchement canal 2 ES Teclas Indicaciones Regulador de intensidad, canal 2 Intensidad, canal 2 Área de la pantalla Pila descargada Tecla de conexión/desconexión/paro Forma de impulso Tecla M (modo) Tiempo EMS de subida, parada, bajada Tecla Memory Duración de terapia Tecla Set Puntos de tratamiento recomendados Tecla P (programa) Aparato bloqueado Regulador de intensidad, canal 1 Frecuencia / Amplitud del impulso Soporte de cinturón Número de programa Compartimento de pilas Modo de terapia Conexión canal 1 Intensidad, canal 1 Conexión canal 2

6 NL Toetsen Aanduidingen Stroomsterkteregelaar kanaal 2 Stroomsterkte kanaal 2 Displayveld Batterij zwak Aan/uit/stop-toets Impulsvorm Toets M (modus) EMS stijgings-, handhavings-, teruggangstijd Toets Memory Therapietijd Toets Set Aanbevolen behandelingspunten Toets P (programma) Apparaat vergrendeld Stroomsterkteregelaar kanaal 1 Frequentie / Impulsbreedte Riemhouder Programmanummer Batterijenvak Therapiemodus Aansluiting kanaal 1 Stroomsterkte kanaal 1 Aansluiting kanaal 2 GR Πλήκτρα Ενδείξεις Ρυθμιστής έντασης ρεύματος Κανάλι 2 Ένταση ρεύματος Κανάλι 2 Οθόνη Αδύναμη μπαταρία Πλήκτρο ON/OFF/Στοπ Μορφή του παλμού Πλήκτρο Μ (είδος λειτουργίας) EMS Χρόνος αύξησης, διατήρησης, μείωσηςς Πλήκτρο Memory (μνήμης) Διάρκεια θεραπείας Πλήκτρο Set Συνιστώμενα σημεία θεραπείας Πλήκτρο Ρ (πρόγραμμα) Κλειδωμένη συσκευή Ρυθμιστής έντασης ρεύματος Κανάλι 2 Συχνότητα / Eύρος παλμώv Στερέωση ζώνης Αριθμός του προγράμματος Θήκη μπαταριών Είδος της θεραπείας Σύνδεση Κανάλι 1 Ένταση ρεύματος Κανάλι 1 Σύνδεση Κανάλι 2

7 DE WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit. Zeichenerklärung Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. WARNUNG Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern. ACHTUNG Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern. HINWEIS Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb Zertifi ziert nach Medizinproduktgesetz Geräteklassifi kation: Typ BF LOT-Nummer Hersteller Herstellungsdatum 1

8 DE Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Gebrauch Das Medisana TENS- / EMS - Gerät ist für folgende Anwendungs bereiche bestimmt: Sympthomatische Linderung von starken chronischen Schmerzen, posttraumatischen Schmerzen oder akuten postoperativen Schmerzen Steigerung der Durchblutung im Behandlungsbereich Lösung von Muskelverkrampfungen Postoperative Stimulation von Muskeln zwecks Vermeidung von Thrombosen Vermeidung oder Hemmung von Muskelschwund Wiederaufbau von Muskeln Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Bewegungsfähigkeit Gegenanzeigen (Kontraindikationen) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschritt macher oder andere Implantate oder prothetische Metalle im Körper haben. Wenn Unregelmäßigkeiten des Herzens oder Herzkrank heiten bekannt sind (z.b. Arrhythmien oder Myocard schäden), sollten Sie das Gerät nicht anwenden. Halten Sie vor der Anwendung des Gerätes unbedingt Rücksprache mit Ihrem Hausarzt, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden: Diabetes Epilepsie Schwere Durchblutungsstörungen in den unteren Gliedmaßen Becken- oder Leistenbruch Krebs Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, ggf. halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt. Behandeln Sie keine Körperpartien, die Schwellungen, Verbrennungen, Entzündungen, Hautausschläge (z.b. Phlebitis, Thrombophlebitis, Krampfadern usw.), Wunden oder empfi ndliche Stellen aufweisen. Dieses Gerät sollte nicht zur symptomatischen lokalen Schmerzlinderung eingesetzt werden, es sei denn, die Behandlung ist ursächlich begründet oder ein Schmerzsyndrom wurde diagnostiziert. Elektroden dürfen nicht so angebracht werden, dass Strom durch die Karotissinus-Region (vorderer Hals), transzerebral (durch den Kopf) oder trans thorakal (durch den Brustkorb) fl ießen könnte. 2 Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben (siehe auch Anwendungsbereiche auf Seite 7). Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Die MEDISANA AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Das Gerät ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. TENS ist eine symptomatische Behandlung und unterdrückt das Schmerzempfi nden, das sonst als Schutzmechanismus dienen würde.

9 Sicherheitshinweise DE Elektronische Überwachungsgeräte (wie EKG-Monitore und EKG-Alarme) funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn die elektrische Stimulation in Gebrauch ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kurzwellen-oder Mikrowellen-Therapiegeräten, da dies die Ausgangsleistung des Gerätes beeinfl ussen kann. Verletzungs-/Beschädigungsgefahr Therapien mit dem MEDISANA TDP ersetzen keine ärztlichen Diagnosen oder Behandlungen. Fragen Sie Ihren Arzt bei jeder Art von Schmerzen oder Krankheiten, bevor Sie das Gerät benutzen. Eine TENS-Therapie sollte nur laut Anweisungen Ihres Arztes erfolgen. Die Behandlung sollte angenehm sein. Spüren Sie Schmerzen oder empfi n- den die Anwendung als unangenehm, brechen Sie ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt. Während der Bedienung einer Maschine oder während des Autofahrens darf das MEDISANA TDP nicht angewendet werden. Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie baden oder duschen. Sollte jedoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen die Batterien sofort entfernt und weitere Anwendung vermieden werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Servicecenter in Verbindung. Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Stecken Sie keine fremden Gegenstände in eine der Öffnungen. Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es erlischt dann nicht nur jeglicher Garantieanspruch, sondern es können ernsthafte Gefahren entstehen (Feuer, elektrischer Schlag, Verletzung). Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen. Wenn das Gerät offensichtliche Schäden am Gehäuse oder der LCD-Anzeige aufweist, senden Sie es zur Reparatur an Ihren Fachhändler oder direkt an das MEDISANA Servicecenter. Benutzen Sie keine schadhaften oder defekten Leitungen zu den Elektroden, es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf. Bei gewerblicher Nutzung des MEDISANA TDP Gerätes muss alle 2 Jahre eine sicherheitstechnische Kontrolle bei einer autorisierten Servicestelle durchgeführt werden (MPBetreibV). Hinweise zu den Elektroden Die Elektroden dürfen nicht auf offenen Hautstellen angebracht werden. Benutzen Sie für jede Person separate Elektroden. Treten Hautirritationen auf, brechen Sie die Behandlung ab und suchen Sie den Arzt auf. Nehmen Sie die Elektroden vor dem Baden oder Schwimmen ab. Kleben Sie die Elektroden nach der Anwendung wieder auf die Trägerfolie. Sie verlängern so die Lebensdauer der Elektroden. 3

10 DE Allgemeine Hinweise und Informationen Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! Mit dem Schmerztherapiegerät TDP haben Sie ein Qualitätsprodukt von MEDISANA erworben. Damit Sie den gewünschten Erfolg erzielen und recht lange Freude an Ihrem MEDISANA TENS-Schmerztherapiegerät TDP haben, empfehlen wir Ihnen, die nachstehenden Hinweise zum Gebrauch und zur Pfl ege sorgfältig zu lesen. Wissenswertes zum Reizstrom Reizstrom kann eingesetzt werden: 1. zur Schmerzbekämpfung (TENS = Transcutane-Elektrische-Nerven-Stimulation) 2. zum Muskelaufbau (EMS = Elektrische-Muskel-Stimulation) 3. als Elektro-Akupunktur. Schmerzbekämpfung (TENS) Unter TENS wird die elektrische Nervenreizung durch die Haut hindurch verstanden. Schmerz ist ein natürliches und wichtiges Warnsignal des Körpers, das anzeigt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wird die Ursache des Schmerzes zwar diagnostiziert, kann aber nicht oder nur bedingt behoben werden, entsteht u.u. lang anhaltender, beharrlicher (chronischer) Schmerz. Dieser ist nun in seiner ursprünglichen Funktion als Warnsignal nutzlos und kann das Leben des leidenden Menschen erheblich negativ beeinträchtigen, eventuell sogar Folgeerscheinungen wie Verspannungen, Depressionen oder mangelnde Lebensfreude hervorrufen. Chronischer Schmerz kann mit unterschiedlichen Methoden behandelt werden: z.b. mit Medikamenten oder durch Operationen, aber auch mit alternativen, nebenwirkungsfreien Methoden wie Akupunktur oder TENS. Bei der TENS-Behandlung können zum einen die Schmerzsignale blockiert werden, indem die Reizleitung über die Haut zu den schmerzenden Stellen mittels elektrischer Impulse unterbrochen wird. Das Signal Schmerz wird gar nicht bis zum Gehirn weitergeleitet und deshalb auch nicht als solcher empfunden. Zum anderen werden durch spezielle TENS-Anwendungen die körpereigenen Kontrollmechanismen aktiviert. Sanfte elektrische Ströme veranlassen den Körper, sogenannte Endorphine freizugeben, die als Schmerzminderer fungieren. Der Schmerz wird so auf natürliche Weise vom Körper selbst gehemmt, gelindert oder beseitigt. Diese elektrische Stimulation kann die Ursachen nicht beheben oder die Krankheit nicht heilen, wohl aber das schmerzhafte Empfi nden verändern. Schmerzlose oder schmerzbefreite Zustände können dem chronisch Leidenden zu neuen positiven Erfahrungen verhelfen, aus denen er Kraft und Energie schöpfen kann. Burst-TENS Frequenzen unter 10 Hz (also 10 Impulse pro Sekunde) empfi nden manche Menschen als sehr unangenehm. Mit einem Burstprogramm wird statt eines Einzelimpulses eine Impulsgruppe ( Burst ) abgegeben, deren Frequenz 80 bis 100 Hz beträgt. 4

11 Allgemeine Hinweise und Informationen DE Muskelaufbau (EMS) Mit verschiedenen EMS-Anwendungen können Muskeln im Körper angeregt werden, die z.b. nach Operationen erschlafft, einseitig oder mangelhaft trainiert oder verspannt sind. Dabei führen elektrische Impulse zu leichten Muskelkontraktionen, die die Muskulatur passiv (= ohne selbsttätig ausgeführte Bewegung) fördern können. Elektro- Akupunktur Akupunktur ist eine alte chinesische Heilmethode, die darauf basiert, dass es im Körper Punkte gibt (Akupunktur punkte), deren Stimulation direkte Auswirkungen (z.b. Belebung, Schmerzlinderung, Erhöhung des Energiefl usses u.a.) auf bestimmte Körperzonen oder -organe hat. Diese Stimulation kann durch Nadeln, Massage, Drücken (=Akupressur) oder durch elektrische Impulse z.b. mittels TENS erfolgen. Ausführliche Informationen fi nden Sie in der entsprechenden Fachliteratur. Häufige Fragen und Antworten Kann mir durch den Strom etwas passieren? Nein, denn die Stromstärke der elektrischen Impulse ist so gering, dass sie auch bei längerer Anwendung völlig ungefährlich bleibt. Allerdings sollte die Intensität je nach Empfi ndlichkeit reguliert werden. Beginnen Sie deshalb bei jeder neuen Anwendung wieder mit der geringsten Intensitätsstufe und steigern Sie diese langsam je nach persönlichem Empfi n- den. Die Anwendung sollte nie unangenehm sein. Ich habe noch keinerlei Erfahrung mit Reizstromtherapie. Wie kann ich das Gerät problemlos anwenden? Das MEDISANA TDP ist extra so entwickelt worden, dass es für jeden Menschen einfach zu benutzen ist. Auch ohne Fachkenntnisse zum Thema Reizstromtherapie können Sie sich mit den voreingestellten Programmen sicher und unkompliziert selbst behandeln. Wie oft kann ich die Elektroden verwenden? Je nach Hautbeschaffenheit und bei Beachtung der Anwendungshinweise können Sie die Elektroden bis zu ca. 30 mal verwenden. Kann ich auch andere Elektroden benutzen? Ja, aber Sie sollten ausschließlich Original MEDISANA Elektroden verwenden. Sie können auch Dauerelektroden mit Gel benutzen. 5

12 DE Vorbereitung Lieferumfang Verpackung Bitte prüfen Sie zunächst, ob die Lieferung vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören: 1 TENS-Gerät mit Gürtelclip 4 Elektroden 2 Anschlusskabel 4 Batterien 1 Aufbewahrungstasche 1 Gebrauchsanweisung Die Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Gefahr für Kinder Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr! Batterien einlegen Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes in Pfeilrichtung vom Gerät weg. Legen Sie die mitgelieferten Batterien entsprechend der Symbole (+ / ) in den Boden des Batteriefaches ein. Schließen Sie das Batterie fach wieder, und drücken Sie den Deckel in Richtung des Gerätes, bis er einrastet. Verwenden Sie bei einem späteren Batteriewechsel immer nur 1,5 V Batterien vom Typ Micro (AAA/LR6) oder gleichwertige Akkus. Verätzungsgefahr! Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf. Batterien von Kindern fernhalten! Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, sofort einen Arzt aufsuchen! Batterien nicht zerlegen, nicht wiederaufl aden, nicht kurzschließen, nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr! Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen! Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel! 6

13 Anwendung DE Ertasten Sie die Schmerzstelle, legen eine Elektrode direkt dort auf und die zweite am Rand des Schmerzgebietes oder bei Armen und Beinen direkt gegenüber. Anwendungsbereiche Das MEDISANA TDP kann bei allen Arten von Schmerz oder zum Muskelaufbau eingesetzt werden und zwar sowohl als Langzeittherapie, als auch zur akuten Behandlung. Hinweis! Beachten Sie die genauen Anweisungen Ihres Arztes und lassen Sie sich die Lage der Elektroden am besten beim Arzt zeigen. Für eine erfolgreiche Therapie ist die Lage der Elektroden ein wichtiger Faktor. Notieren Sie sich die vom Arzt empfohlenen Einstellungen der Frequenz, der Impulsbreite und der Stromform genau. Nehmen Sie hierzu am besten Ihr MEDISANA TDP Gerät mit zum Arzt, damit er Ihnen die Einstellungen zeigen kann. Kabelanschluss Genauere Informationen zum Thema Schmerz, Transkutane Elektrische Nerven Stimulation (TENS), zu Indikationen, zur exakten Anbringung der Elektroden für einen effektiven Behandlungserfolg, als auch Empfehlungen der anzuwendenden Programme und Einstellungshinweise zur Frequenz, Impulsbreite, Therapiezeit und Stromform können Sie auch in entsprechenden Fachbüchern nachlesen. An der oberen Seite des Gerätes befi nden sich zwei Buchsen für den Anschluss der Elektrodenleitungen. Die linke Buchse ist für Kanal 1, die rechte Buchse für Kanal 2. Schließen Sie mindestens eine der Leitungen an, indem Sie das Kabel fest in die Buchse stecken. Am anderen Ende des Kabels befestigen Sie je eine Elektrode. Anlegen der Elektroden Platzieren Sie die Elektroden entsprechend Ihrem Schmerzgebiet (beachten Sie die Anweisungen Ihres Arztes). Beim Anlegen der Elektroden muss das Gerät ausgeschaltet sein! Entfernen Sie vor dem Anlegen der Elektroden Hautcreme- oder Salbenrückstände. Die Haut muss fettfrei und trocken sein. Kleben Sie die Elektroden nicht auf verletzte oder entzündete Hautstellen (Wunden, Pickel, Hautausschläge, Rötungen etc.). Legen Sie immer zuerst die Elektroden entsprechend den Anweisungen Ihres Arztes an und schalten Sie erst dann das Gerät ein. In den meisten Fällen werden die Elektroden dicht am Schmerzgebiet oder direkt auf die schmerzenden Stellen platziert. Beim muskelstimulierenden Programm befolgen Sie bezüglich der Polung die Hinweise Ihres Arztes. Wenn Sie nicht sicher sind, wie die Polung der Elektroden angelegt werden muss, vertauschen Sie nach der Hälfte der Therapiezeit die Anschlüsse rot (Pluspol, Anode) und weiß (Minuspol, Kathode) an den Elektroden. 7

14 DE Anwendung Stromschlaggefahr! Achten Sie darauf, dass die Elektroden während der Therapie nicht abfallen können. Dies kann zu einem unbeabsichtigten Stromschlag führen! Schalten Sie das Gerät sofort aus, sollte sich eine Elektrode während der Behandlung von der Haut lösen. Therapiebeispiele: Schmerzen im Schulterund Beckenbereich Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich Weitere Abbildungen zur Positionierung der Elektroden fi nden Sie auf Seite 14. Jeder Patient reagiert unterschiedlich auf Reizstrom-Therapien, daher kann die Positionierung der Elektroden und die Programmwahl für Ihre Anforderungen von den hier vorgestellten Therapien abweichen. Die für Sie optimalen Parameter (Elektrodenposition, Programm und Stromstärke) sollten Sie für die nachfolgenden Behandlungen notieren. Einschalten Vor dem ersten Einschalten müssen Sie die Sicherheitshinweise (Seite 2) und Beschreibung der Programme (ab Seite 15) lesen. Zum Einschalten drücken Sie kurz die Taste. Das Anzeigefeld leuchtet auf und es sind Zahlen und Symbole sichtbar.nach ca. zehn Sekunden ohne Tastenbetätigung wird die Beleuchtung zur Batterieschonung ausgeschaltet, die Symbole bleiben trotzdem sichtbar. Nach ca. zwei Minuten ohne Tastenbetätigung schaltet sich das Gerät automatisch ganz aus. Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste. 8

15 Anwendung DE Therapiemodus und Programm wählen Das MEDISANA TDP bietet Ihnen vier Therapiemodi und 100 voreingestellte Programme, deren Parameter sie in den Tabellen ab Seite 15 fi nden. Zusätzlich können Sie im Modus TENS zwei Programme und im Modus EMS ein Programm selbst defi nieren (siehe Seite 11). Modus Therapie Programme TENS Schmerz behandlung P-01 P-10, U-01 U-02 EMS Muskelaufbau P-01 P-77, U-01 Deep TENS Tiefenschmerz behandlung P-01 P-05 Acupuncture Schmerzbehandlung, Mobilisierung P-01 P-08 Durch kurzes Drücken der Taste M in den jeweils nächsten Therapiemodus wechseln. Der eingestellte Modus blinkt am linken Rand des Anzeigefeldes. Durch kurzes Drücken der Taste P das Programm wählen. Taste gedrückt halten, um die Programmnummer schneller zu erhöhen. Zu jedem Programm werden an der Figur die empfohlenen Behandlungspunkte angezeigt. Beispiele zur Positionierung der Elektroden fi nden Sie auf Seite 14. Impulsform wählen Das Gerät kann für die entsprechenden Therapien unterschiedliche Stromformen erzeugen. Diese werden unterschieden in biphasische und monophasische Impulse. Bei biphasischen Impulsen fl ießt der Strom zwischen den Elektroden hin und her. Bei monophasischen Impulsen fl ießt der Strom nur in eine Richtung. Monophasisch Biphasisch kurz Biphasisch lang wird ausschließlich zur Muskelstimulation mit niedrigen Frequenzen (bis 40 Hz) verwendet. wird vorzugsweise mit hohen Frequenzen zur Schmerzlinderung eingesetzt. Der positive (rechteckige Kurve nach oben) und negative (rechteckige Kurve nach unten) Teil folgen direkt nacheinander ohne Pause. wird mit hohen Frequenzen (ab 60 Hz) sowohl zur Schmerzlinderung eingesetzt, als auch zur Muskelstimulation bei niedrigen Frequenzen (2 bis 40 Hz). Der positive und negative Teil des Impulses sind hier durch eine Spannweite voneinander getrennt. Durch kurzes Drücken der Taste Memory zur jeweils nächsten Impulsform wechseln. Die eingestellte Impulsform wird im Anzeigefeld als Symbol dargestellt. 9

16 DE Anwendung Stromstärke wählen Mit den Reglern (Kanal 1, linker Anschluss) und (Kanal 2, rechter Anschluss) stellen Sie die Stromstärke im Bereich von 1 bis 60 ma in Schritten von 1 ma ein. Stromstärke erhöhen: Regler nach oben drehen. Stromstärke verringern: Regler nach unten drehen. Die Stromstärke wird im Anzeigefeld mit den großen Zahlen (Kanal 1) und (Kanal 2) angezeigt. Mit dem Einschalten des Stroms startet auch das Rückwärtszählen der Therapiezeit. Erhöhen Sie vorsichtig die Stromstärke, bis Sie den abgegebenen Strom als Kribbeln spüren. Beachten Sie dabei die Anweisungen Ihres Arztes oder Therapeuten. Zur Schmerzlinderung erhöhen Sie die Intensität nur soweit, bis Sie angenehme Empfi ndungen spüren. Auf keinen Fall darf der Strom schmerzhaft sein. Zur Muskellockerung erhöhen Sie die Intensität nur soweit, bis es zu leichten Zuckungen unter oder um die Elektroden kommt. Auf keinen Fall sollten sich die Muskeln schmerzhaft zusammenziehen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie diese als unangenehm empfi nden oder Schmerzen auftreten. Automatische Abschaltung Falls die Elektroden nicht richtig an der Haut kleben, oder gar nicht angeschlossen sind, schaltet das Gerät ab einer Stromstärke von 10 ma den Strom aus. Automatische Verriegelung Wenn nach dem Beginn der Therapie für 10 Sekunden keine Bedienung stattfi ndet, erlischt die Beleuchtung des Anzeigefeldes und die Bedienelemente werden verriegelt, um ein versehentliches Verstellen zu verhindern. Die Verriegelung wird durch das Schlüsselsymbol neben der Programmnummer angezeigt. Zum Entriegeln des Gerätes drücken Sie die Taste P für ca. drei Sekunden. Therapie beenden Die laufende Therapie können Sie jederzeit (auch bei verriegeltem Gerät) durch Drücken der Taste abbrechen. Nach Ablauf der Therapiezeit stoppt das Programm automatisch. Das Gerät durch kurzes Drücken der Taste ausschalten. Die Elektroden abnehmen, ggf. reinigen (siehe Seite 23) und wieder auf die Trägerfolie kleben. 10

17 Anwendung DE TENS- Programm definieren Zur individuellen Therapie können Sie im Modus TENS ein normales Programm (U-01) und ein Burst-Programm (U-02) selbst defi nieren. Die folgenden Parameter werden dabei gespeichert: Therapiedauer Frequenz Impulsbreite 1. Therapiemodus TENS wählen (siehe Seite 9). 2. Eines der Benutzerprogramme U-01 oder U-02 wählen (siehe Seite 9). 3. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige der Therapiedauer blinkt. 4. Mit einem der Regler oder die gewünschte Therapiedauer (10 bis 90 Minuten) einstellen. 5. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige der Frequenz blinkt. 6. Mit einem der Regler oder die gewünschte Frequenz einstellen: Normales Programm (U-01): 2 bis 120 Hz Burst-Programm (U-02): 0,2 bis 5,0 Hz 7. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige zeigt nun die Impulsbreite. 8. Mit einem der Regler oder die gewünschte Impulsbreite (50 bis 300 μs) einstellen. 9. Die Taste Set kurz drücken. Damit ist dieses Programm gespeichert und kann wie ein voreingestelltes Programm genutzt werden (siehe Seite 9 und 10). EMS- Programm definieren Im Therapiemodus EMS können Sie ein Programm selbst defi nieren und die folgenden Parameter speichern: Therapiedauer Frequenz Impulsbreite Anstiegs-/Abfallzeit Stromstärke steigt in dieser Zeit von Null auf den eingestellten Wert bzw. fällt auf Null zurück. Haltezeit Stromstärke wird gehalten. Pausenzeit Entspannungspause. Stromstärke Anstiegszeit Zeit Haltezeit Abfallzeit Pausenzeit Anstiegszeit 1. Therapiemodus EMS wählen (siehe Seite 9). 2. Das Benutzerprogramm U-01 wählen (siehe Seite 9). 3. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige der Therapiedauer blinkt. 4. Mit einem der Regler oder die gewünschte Therapiedauer (10 bis 90 Minuten) einstellen. 5. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige der Frequenz blinkt. 6. Mit einem der Regler oder die gewünschte Frequenz (2 bis 120 Hz) einstellen. 7. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige zeigt nun die Impulsbreite. 11

18 DE Anwendung 8. Mit einem der Regler oder die gewünschte Impulsbreite (50 bis 300 μs) einstellen. 9. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige ramp. (Anstiegszeit) leuchtet auf und in der Anzeige blinkt die Anstiegszeit. 10. Mit einem der Regler oder die gewünschte Anstiegszeit (1 bis 10 Sek.) einstellen. 11. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige con. (Haltezeit) leuchtet auf und in der Anzeige blinkt die Haltezeit. 12. Mit einem der Regler oder die gewünschte Haltezeit (1 bis 20 Sek.) einstellen. 13. Die Taste Set kurz drücken. Die Anzeige rel. (Pausenzeit) leuchtet auf und in der Anzeige blinkt die Pausenzeit. 14. Mit einem der Regler oder die gewünschte Pausenzeit (1 bis 20 Sek.) einstellen. 15. Die Taste Set kurz drücken. Damit ist dieses Programm gespeichert und kann wie ein voreingestelltes Programm genutzt werden (siehe Seite 9 und 10). Definierte Programme löschen Um die selbst defi nierten Programme auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, bis ein langer Signalton hörbar ist. Die Werkseinstellungen der Programme: TENS Programm Dauer Frequenz Impulsbreite U Min. 50 Hz 200 μs U Min. 1,0 Hz 100 μs EMS Programm Dauer Frequenz Impulsbreite Anstieg/ Haltezeit Pause Abfall U Min. 80 Hz 150 μs 1 Sek. 8 Sek. 5 Sek. 12

19 Anwendung DE Datenspeicher Zur Kontrolle speichert das Gerät an jedem Tag die Daten von zwei Therapiesitzungen (z.b. vormittags und nachmittags). Datum/Uhrzeit eingeben Das Gerät zählt die Therapietage mit Hilfe einer einfachen Uhr. So stellen Sie diese Uhr: 1. Gerät mit Taste einschalten. 2. Taste Set ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein kurzes Signal ertönt. Die Anzeige zeigt nun den Therapietag, die Anzeige die Stunde der internen Uhr. 3. Mit Regler den Therapietag einstellen (1 bis 30). 4. Mit Regler die Stunde des Tages einstellen (0 bis 23). 5. Taste kurz drücken. Damit ist die interne Uhr gestellt. Speicher auslesen 1. Gerät mit Taste einschalten. 2. Taste Memory ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein kurzes Signal ertönt. Falls keine Daten gespeichert sind, erscheint in der Anzeige kurz der Hinweis NULL und die Funktion wird beendet. 3. Ansonsten sind folgende Anzeigen sichtbar: der Therapietag, beginnend bei 1 die Nummer der Therapiesitzung des Tages (1 oder 2) die Impulsform die Therapiedauer die Programmnummer der Therapiemodus 4. Zum Auslesen der Stromstärken, die Taste P kurz drücken. Nun zeigen die Anzeigen und die durchschnittlichen Stromstärken der beiden Kanäle an (erkennbar an den Kanalnummern neben den Zahlen). 5. Taste P erneut kurz drücken, um wieder den Therapietag anzuzeigen. 6. Mit dem Regler den Therapietag erhöhen bzw. verringern. 7. Mit dem Regler zwischen den Therapiesitzungen 1 und 2 wechseln. 8. Zum Löschen aller gespeicherten Therapiesitzungen die Taste M für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein kurzes Signal ertönt. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis CLR und die Daten sind gelöscht. 9. Zum Beenden der Funktion kurz die Taste drücken. 13

20 DE Anwendung Positionieren der Elektroden Zu jedem Programm werden an der Figur die empfohlenen Behandlungspunkte angezeigt. Die folgenden Abbildungen zeigen beispielhaft das Anbringen der Elektroden an diesen Behandlungspunkten. 14

21 Anwendung DE Programmtabellen TENS-Programme Programm Therapiedauer (Minuten) Impulsbreite/ Frequenz Stromform Nacken Schulter Rücken Oberarm Ellenbogen Arm Taille Bauch Hüfte Hüftgelenk Oberschenkel Knie Wade Füße P μs /100 Hz Kon. P μs /35 Hz Kon. P μs /2 Hz Kon. P μs /100 Hz 200 μs /2 Hz Han P μs /100 Hz Kon. P μs /100 Hz Burst P μs/ 10 bis 100 Hz/ PFM P μs/ 80 bis 120 Hz P μs /50 Hz 200 μs /2 Hz FM Han P μs /80 Hz Burst Deep TENS-Programme Stromformen: Kon.: Gleichbleibende Frequenz Han: Wechsel zwischen hoher und geringer Frequenz Burst: Kurze Impulsgruppen PFM: Stufenweises Erhöhen/Verringern der Frequenz FM: Stufenloses Erhöhen/Verringern der Frequenz Programm Therapiedauer (Minuten) Impulsbreite/ Frequenz Stromform Nacken Schulter Rücken Oberarm Ellenbogen Arm Taille Bauch Hüfte Hüftgelenk Oberschenkel Knie Wade Füße P us /100Hz DTENS P us /100Hz DTENS P us /100Hz DTENS P us /2Hz DTENS P us /2Hz DTENS 15

22 DE Anwendung EMS-Programme Stärke Phase Frequenz Impulsbreite Dauer P-01 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 75 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P-02 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 66 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P-03 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 66 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P-04 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 75 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P-05 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 75 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P-06 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 75 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P07 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 75 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Ausdauer P08 Arm Aufwärmen 5 Hz 200 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 200 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 10 Min. P09 Schulter Aufwärmen 5 Hz 250 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 250 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 10 Min. P10 Rücken Aufwärmen 5 Hz 280 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 280 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 10 Min. P11 Taille Aufwärmen 5 Hz 300 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 300 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 10 Min. 16

23 Anwendung DE P12 Hüfte Aufwärmen 5 Hz 340 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 340 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 10 Min. P13 Oberschenkel Aufwärmen 5 Hz 360 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 360 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 10 Min. P14 Wade Aufwärmen 5 Hz 400 μs 5 Min. Durchhalten 10 Hz/3 Hz 400 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 10 Min. Krafttraining P15 Arm Aufwärmen 5 Hz 200 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 200 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 10 Min. P16 Schulter Aufwärmen 5 Hz 250 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 250 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 10 Min. P17 Rücken Aufwärmen 5 Hz 280 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 280 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 10 Min. P18 Taille Aufwärmen 5 Hz 300 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 300 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 10 Min. P19 Hüfte Aufwärmen 5 Hz 340 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 340 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 10 Min. P20 Oberschenkel Aufwärmen 5 Hz 360 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 360 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 10 Min. P21 Wade Aufwärmen 5 Hz 400 μs 5 Min. Durchhalten 60 Hz/5 Hz 400 μs 40 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 10 Min. Muskelaufbau P22 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P23 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 250 μs 20 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. 17

24 DE Anwendung P24 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P25 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P26 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 340 μs 20 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P27 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P28 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 25 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Bodybuilding P29 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P30 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P31 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P32 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P33 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P34 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P35 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. 18

25 Anwendung DE Aerobic P36 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P37 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P38 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P39 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P40 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P41 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P42 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Muskeltonus P43 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P44 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P45 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P46 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P47 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. 19

26 DE Anwendung P48 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P49 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 18 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Straffung P50 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P51 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P52 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P53 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P54 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P55 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P56 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 22 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Fettverbrennung P57 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 200 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P58 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P59 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. 20

27 Anwendung DE P60 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P61 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. P62 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P63 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 40 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Kreislauf P64 Arm Durchhalten 8 Hz 200 μs 30 Min. P65 Schulter Durchhalten 8 Hz 250 μs 30 Min. P66 Rücken Durchhalten 8 Hz 280 μs 30 Min. P67 Taille Durchhalten 8 Hz 300 μs 30 Min. P68 Hüfte Durchhalten 8 Hz 340 μs 30 Min. P69 Oberschenkel Durchhalten 8 Hz 360 μs 30 Min. P70 Wade Durchhalten 8 Hz 400 μs 30 Min. Rehabiliation P71 Arm Aufwärmen 6 Hz 200 μs 2 Min. Durchhalten 55 Hz/4 Hz 220 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 200 μs 3 Min. P72 Schulter Aufwärmen 6 Hz 250 μs 2 Min. Durchhalten 55 Hz/4 Hz 250 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 250 μs 3 Min. P73 Rücken Aufwärmen 6 Hz 280 μs 2 Min. Durchhalten 56 Hz/4 Hz 280 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 280 μs 3 Min. P74 Taille Aufwärmen 6 Hz 300 μs 2 Min. Durchhalten 55 Hz/4 Hz 300 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 300 μs 3 Min. P75 Hüfte Aufwärmen 6 Hz 340 μs 2 Min. Durchhalten 55 Hz/4 Hz 340 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 340 μs 3 Min. 21

28 DE Anwendung P76 Oberschenkel Aufwärmen 6 Hz 360 μs 2 Min. Durchhalten 56 Hz/4 Hz 360 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 360 μs 3 Min. P77 Wade Aufwärmen 6 Hz 400 μs 2 Min. Durchhalten 55 Hz/4 Hz 400 μs 25 Min. Entspannen 3 Hz 400 μs 3 Min. Akupunktur-Programme Programm Therapiedauer (in Minuten) Frequenz Impulsbreite Stromform Nacken Schulter Rücken Oberarm Ellenbogen Arm Taille Bauch Hüfte Hüftgelenk Oberschenkel Knie Wade Füße 22 P Hz 100 μs TENS P Hz 100 μs Burst P Hz 100 μs IM P Hz/ 33 Hz 100 μs Han P Hz/ 20 Hz 100 μs FM P Hz 300 μs Con. 9 6 Hz/ 300 μs Han 2 Hz Hz 50 μs Burst 8 6 Hz/ 150 μs FM 2 Hz 3 1 Hz 150 μs Con. P Hz 150 μs Con Hz 150 μs IM 8 90 Hz/ 30 Hz 150 μs Han Hz/ 33 Hz 150 μs FM 3 70 Hz 150 μs Con. P Hz 150 μs Con. 9 6 Hz/ 2 Hz 300 μs Han Hz 100 μs IM 8 10 Hz/ 300 μs FM 3 Hz 3 70 Hz 100 μs Con.

29 Verschiedenes DE Reinigung und Pflege Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder harte Bürsten. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie mit einer milden Seifenlauge leicht befeuchten. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals ins Wasser, und achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist. Elektroden, die nicht mehr richtig haften, können unter fl ießendem kalten Wasser gereinigt werden. Lassen Sie die Elektroden nach der Reinigung 24 Stunden auf der Trägerfolie ruhen, damit sich die Klebekraft wieder herstellt. Zubehör MEDISANA TDP Kabelset Artikelnummer selbstklebende Mehrfach-Elektroden, 30 x 50 mm Artikelnummer selbstklebende Mehrfach-Elektroden, 50 x 90 mm Artikelnummer Technische Daten Name und Modell MEDISANA TENS-Schmerztherapiegerät TDP Spannungsversorgung 4 x 1,5 Volt, Micro-Batterien (AAA, LR03) oder äquivalente Akkus Kanäle 2 Kurvenform symetrisch biphasisch, monophasisch Ausgang Konstantstrom Intensität in 60 Stufen von 0 bis 60 ma Frequenz Hz, programmabhängig Impulsbreite μs, programmabhängig Betriebsbedingungen 5 C bis +40 C bei 30 bis 75 % rel. Luftfeuchtigkeit Lagerungsbedingungen -10 C bis +50 C bei 10 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit Abmessungen (L x B x H) ca. 115 x 67 x 35 mm (inkl. Gürtelclip) Gewicht ca. 99 g (ohne Batterien) Artikel Nr EAN-Nummer Elektromagnetische Verträglichkeit: Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN für die Elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten können über die MEDISANA Homepage abgerufen werden. Sicherheitstechnische Kontrolle (bei gewerblicher Nutzung): Das Gerät ist vom Hersteller für die Dauer von zwei Jahren kalibriert. Die sicherheitstechnische Kontrolle muss bei gewerblicher Nutzung spätestens alle zwei Jahre erfolgen. Die Kontrolle ist kostenpfl ichtig und kann durch eine zuständige Behörde oder durch autorisierte Wartungsdienste entsprechend der Medizinprodukte-Betreiber Verordnung erfolgen. Technische und gestalterische Änderungen vorbehalten. 23

30 DE Verschiedenes Hinweis zur Entsorgung Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpfl ichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler. Garantie- und Reparaturbedingungen Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen: 1. Auf MEDISANA Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für drei Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. 2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt. 3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein. 4. Von der Garantie ausgeschlossen sind: alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z.b. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, entstanden sind. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an den Kundendienst entstanden sind. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen, wie Batterien usw. 5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird. Die Service-Adresse fi nden Sie auf dem separaten Beilegeblatt. 24 MEDISANA AG Jagenbergstraße Neuss Deutschland Tel.: Fax: Internet:

31 GB IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE! Read the instruction manual carefully before using this device (especially the safety instructions) and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use. Explanation of symbols This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual completely. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device. WARNING These warning notes must be observed to prevent any injury to the user. ATTENTION These notes must be observed to prevent any damage to the device. NOTICE These notes give you useful additional information on the installation or operation Certifi ed in accordance with Medical Product Law Device classifi cation: type BF LOT number Manufacturer Manufacturer date 25

32 GB Safety information Proper use The Medisana TENS- /EMS device is intended for the following application fi elds: Symptomatic relief of severe chronic pain, post-traumatic pain or acute post-operative pain Increase of circulation in the treatment area Release of muscle cramps Post-operative stimulation of muscles to avoid thrombosis Prevention or inhibition of muscle loss Rebuilding of muscles Maintenance or improvement of mobility Contraindications Do not use the device if you have a pacemaker or other implants or prosthetic materials in your body. If irregularities of the heart or heart diseases are known (e.g. arrhythmia or myocardial defects), you should not use the device. You should consult your family doctor before using the device if you suffer from any of the following conditions or diseases: Diabetes Epilepsy Severe circulatory disorders of the lower extremities Hip or pelvis fracture Cancer Pregnant persons should take the necessary precautionary measures and consider their individual strength. If necessary, consult your doctor. Do not treat any parts of the body that have swellings, burns, infl ammation, rashes (e.g. phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins), wounds or sensitive areas. This device should not be used for symptomatic relief from local pain unless the treatment is justifi ed or pain syndrome was diagnosed. Electrodes may not be applied such that the current could run through the caroticus region (front of the throat), transcerebral (through the head) or trans-thoracic (through the chest). 26 Only use the device as described in this instruction manual (also see Application fi elds on page 7). Any other use will be deemed as not in accordance with the instructions and may lead to damage to property or even injury to persons. MEDISANA AG assumes no liability for damages incurred as the result of improper use. The device is designed for private use. This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insuffi cient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety and unless they have been instructed in the use of the device by this person. Children must be supervised to ensure that they do not play with the device. TENS treats symptoms and suppresses the sensation of pain, which otherwise serves as a protective mechanism. Electronic monitoring devices (such as ECG monitors and ECG alarms) may not function properly when electric stimulation is in use. Do not use the device in the vicinity of short or microwave therapeutic devices as they may affect the output power of the device.

33 Safety information GB Danger of injury/damage! Therapeutic sessions with the MEDISANA TDP do not replace medical diagnosis or treatment. Ask you doctor about each kind of pain or disease, before using the device. A TENS therapy should only be done according to instructions of your doctor! The therapy should be pleasant. If you feel pain or feel the application is unpleasant, stop it and consult your doctor. Do not apply the MEDISANA TDP when operating a machine or while driving a car. Never use the device while taking a bath or shower. Should liquids penetrate the device, immediately remove the batteries and avoid further application. Contact your retailer or your service centre. Do not use accessories that are not recommended by the manufacturer. Do not put any foreign objects into one of the outlets. Avoid contact with pointed or sharp objects. If you use the device for other purposes, the warranty expires. In case of a malfunction, do not try to repair the device yourself. Not only does the warranty expire, but serious danger can result (fi re, electric shock, injury). Only authorised service offi ces should carry out a repair. If the device shows obvious damages on the housing or the LCD display, send it to your specialist shop or directly to the MEDISANA service centre for repair. Do not use damaged or defect lines to the electrodes; there is danger of electric shock. Leaking battery acid may lead to chemical burns. Avoid contact between battery acid with skin, eyes and mucous membranes. If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of plain water immediately and seek medical attention if needed. If the MEDISANA TDP device is used for commercial purposes a safety control has to be carried out at least once every two years at an authorized service centre (MPBetreibV [Ordinance on Operators of Medical Devices]). Notes on the electrodes Do not place the electrodes on areas with open skin. Use separate electrodes for each user. In case of skin irritation, stop the treatment and consult a physician. Take off the electrodes before taking a bath or swimming. After application, stick the electrodes back on the carrier paper. This way, you prolong the electrodes life. 27

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Important Information 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ENGLISH 6 DEUTSCH 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 30 FRANÇAIS 44 ITALIANO 57 NEDERLANDS

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 89961 HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ HEISSKLEBEPISTOLE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HOT GLUE GUN PHP 500 B2 HOT GLUE GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSKLEBEPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 89961 Before reading,

Διαβάστε περισσότερα

YOGURT MAKER SJB 15 B1

YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER SJB 15 B1 YOGURT MAKER Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΎ Οδηγία χρήσης JOGHURTBEREITER Bedienungsanleitung IAN 88839 RP88839_Joghurtbereiter_Cover_LB6.indd 2 08.03.13 10:26

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495

EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης EPILIERER. Bedienungsanleitung IAN 95495 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR Operating instructions ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 95495 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones

LCD Digital Colour TV DE FR IT NL ES GR PT. Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones LCD Digital Colour TV KDL-52V4000/52V42xx KDL-46V4000/46V42xx KDL-40V4000/40V42xx KDL-40S40xx/40U40xx Bedienungsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 76285AC DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE...................................................... 3 2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26

Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 10. Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 26 HKS 61 Bedienungsanleitung Brugsanvisning Manual Instrucciones de manejo Notice d Utilisation Manuale d Istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instruções Käyttöohje Bruksanvisning Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander

RE1000 RE2000. Benutzerhandbuch. Linksys Wireless-N Expander RE1000 RE2000 Benutzerhandbuch Linksys Wireless-N Expander Wireless-N Reichweiten-Extender Erste Schritte Einleitung Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen dabei helfen, den Extender mit Ihrem Netzwerk zu

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33

English... 2. Ελληνικά... 17. Deutsch... 33 English... 2 Ελληνικά... 17 Deutsch... 33 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting started...

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions

IAN 106317 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1. LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER SAS 7.4 LI B1 LI-ION RECHARGEABLE HANDHELD VACUUM CLEANER Operating instructions ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ Οδηүίες χρήσης LI-IONEN-AKKU-HANDSTAUBSAUGER

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ.

Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung. Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης. Art.-Nr.: 33367. Αρ. τεμ. GR Power-STEPPER Art.-Nr.: 33367 Αρ. τεμ.: 33367 Montageanleitung Bedienungsanleitung Trainingsanleitung Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης Οδηγίες προπόνησης 01/2010 Hersteller / Κατασκευαστής Firmensitz:

Διαβάστε περισσότερα

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes

IAN 70350. Electric Cool Box REK 230A2. Electric Cool Box. Φορητό ψυγείο. Elektrokühlbox. Operation and Safety Notes Electric Cool Box REK 230A2 Electric Cool Box Operation and Safety Notes Φορητό ψυγείο Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Elektrokühlbox Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 70350 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01

DD-REC 1. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069614 / 000 / 01 DD-REC 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Οδηγιες χρησεως de en fr it nl pt es el DD EC-1 0/1 1

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Microwave KMW 4441 DB

Microwave KMW 4441 DB Microwave KMW 4441 DB DE Gebrauchsanweisun Οδηγίες χρήσης EN User manual Manual de instrucciones Mode d'emploi Használati leírás Deutsch 3-20 Ελληνικά 21-38 Enlish 39-56 Español 57-74 Français 75-92 Mayar

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS D GB F E P I RUS PL GR Artikel-Nr 10256296 D GB F E P I RUS PL GR Deutsch 3 Bitte Ausklappseite beachten English 28 Please see inside cover fold-out page FranHais

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Signalmodul SIG M. Γενικά

Signalmodul SIG M. Γενικά Signalmodul SIG M Γενικά Μπορείτε να λειτουργήσετε το Signalmodul είτε μέσω μιας κοινής μπουτονιέρας (π.χ. της Märklin 72720), ενός αποκωδικοποιητή για μαγνητικά εξαρτήματα (solenoid accessories) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

SOLDERING STATION PLS 48 B1

SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION PLS 48 B1 SOLDERING STATION Operation and Safety Notes ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας REGELBARE LÖTSTATION Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN

Διαβάστε περισσότερα

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3

D/GR. Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D/GR Kompernaß GmbH Burgstrasse 21 D-44867 Bochum www.kompernass.com ID-Nr.: KH2232-08/05-V3 D Brotbackautomat KH 2232 Bedienungsanleitung Αυτόµατο µηχάνηµα ψησίµατος ψωµιού KH 2232 Οδηγία χρήσης Brotbackautomat

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OLE 19150-B

Size - A5 OLE 19150-B OLE 950-B 8,5 Zoll LED-TV mit 3-in- Tuner für DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 und DVB C // 8.5 Inch LED TV with 3 in Tuner for DVBT MPEG2, DVBT MPEG4 and DVB C // Téléviseur LED 8,5 avec tuner 3 en pour DVBT MPEG2,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO

OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE. Size - A5 MANUAL DEL USUARIO OPD 900 TRAGBARER DVD PLAYER // PORTABLE DVD PLAYER // REPRODUCTOR PORTÁTIL DE DVD // LECTEUR DE DVD PORTABLE GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD900_A5_DE_EL_EN_ES_130723.indb

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch. Français. Italiano. Ελληνικá

Deutsch. Français. Italiano. Ελληνικá Inhalt: Sicherheit und Wartung... 1 Sicherheitshinweise... 1 Betriebssicherheit... 1 Aufstellungsort... 2 Elektromagnetische Verträglichkeit... 2 Sicherheit beim Anschließen... 3 Datensicherung... 3 Der

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868

Din brugermanual PHILIPS HP6540/00 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας

Classika II. Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Classika II Bedienungsanleitung Instruction Manual Handleiding αριστικό μονάδας Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben.

Διαβάστε περισσότερα

REVEAL LINQ. Patient Manual Gebrauchsanweisung für Patienten Εγχειρίδιο ασθενούς

REVEAL LINQ. Patient Manual Gebrauchsanweisung für Patienten Εγχειρίδιο ασθενούς REVEAL LINQ INSERTABLE CARDIAC MONITOR AND PATIENT ASSISTANT INSERTABLE CARDIAC MONITOR UND PATIENT ASSISTANT ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Patient Manual Gebrauchsanweisung

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier

OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier OWNER S MANUAL Omega Monaural power amplifier ENGLISH...1 DEUTSCH...4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...7 SPECIFICATIONS...10 V1.0 L Figure 1 Omega monaural amplifier rear view WARNING CHECK OPERATING VOLTAGE BEFORE CONNECTING

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 71600 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HEISSLUFTGEBLÄSE. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN Operation and Safety Notes ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 71600 Before reading, unfold the

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Instructions d Utilisation Micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetronoven

Instructions for Use Microwave. Bedienungsanweisung Mikrowelle. Instructions d Utilisation Micro-ondes. Gebruiksaanwijzing Magnetronoven Instructions for Use Microwave Bedienungsanweisung Mikrowelle Instructions d Utilisation Micro-ondes Gebruiksaanwijzing Magnetronoven ES DE PRECAUCIÓN! Durante el funcionamiento del horno microondas, el

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stempel van plaatselijke vakhandel / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) Liebe Kundin, lieber Kunde mit der Elektronika Profi haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer

Διαβάστε περισσότερα

Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ

Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ DE HU PL GR Warmwasser-Wärmepumpe Használati-melegvíz hőszivattyú Pompa ciepła AΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf dieser Warmwasser-Wärmepumpe. Wir hoffen,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch. Italiano. Français. Español

INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch. Italiano. Français. Español INSTRUCTION BOOK GCH 970NA1T Heat Pump Tumble Dryer English 2 Deutsch 16 Ελληικα Italiano 30 62 Français Italiano Español 44 58 72 Deutsch Dutch 86 INDEX Introduction Delivery Information Safety Reminders

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε αυτό το προϊόν της εταιρείας SHARP. Προτού χρησιμοποιήσετε το ψυγείο της SHARP, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να σιγουρευτείτε ότι αποκομίζετε

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung 2 [el] Οδηγíες χρήσεως 7 [en] Instruction manual 12 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE. Downloaded from www.vandenborre.be MOBILE TELEPHONE M311

USER GUIDE. Downloaded from www.vandenborre.be MOBILE TELEPHONE M311 USER GUIDE UK DE FR IT NL GR MOBILE TELEPHONE M311 V5 2 P1 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 3 1 BECAUSE WE CARE Thank you for purchasing this product. This product has been designed and assembled with utmost care

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5..

*9000598662* 9000598662 M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. M13R1.., M13R2.., M1.R4.., M1.R7.., M9.R4.., M13.R5.., M9.R5.. *9000598662* 9000598662 [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεω...7 [en] Instruction manual... 11 Ø Inhaltsverzeichnis Sicherheitshinweise...

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1

User s Manual. Welcome. About the product. Safety Notice. Page 1 User s Manual Welcome Thank you very much for purchasing this product. Before you start, you are recommended to read this manual step by step to obtain the best results with your new Pico projector. We

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék. Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis FH 0 IX /HA S FH 0 XA/HA S Polski Instrukc obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukc obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,6 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalac, Uruchomienie i użytkowanie,5 Programy,6

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου)

(Stempel des Fachhändlers / stamp local specialised dealer / σφραγίδα εξειδικευµένου αντιπροσώπου) BARISTA BARISTA PROFI Be di e nung s a nl e i t ung I ns t r uc t i onma nua l Οδηγ ί ε ςχ ρήσης Liebe Kundin, lieber Kunde mit der BARISTA / BARISTA PROFI haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας και εγγύηση

Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας και εγγύηση wiederaufladbare magnetische Taschenlampe rechargeable magnetic flashlight επαναφορτιζόμενος μαγνητικός φακός de en gr Bedienungsanleitung und Garantie operating instructions and warranty οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Apply the label from warranty here)

(Apply the label from warranty here) (Apply the label from warranty here) Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Εγχείριδιο χρήσης και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Magellan explorist Guide

Quick Start Magellan explorist Guide 2010 MiTAC International Corporation. The Magellan logo, Magellan and Magellan explorist are registered trademarks of MiTAC International Corporation. All other trademarks and registered trademarks are

Διαβάστε περισσότερα