3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)"

Transcript

1 E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 168 του 1991 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟΥ ΛΟΤΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟ-ΤΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ ΤΟ Νόμος του Στον πρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Σύμβαση» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας σχετικά με τους όρους λειτουργίας στην Κύπρο του ελληνικού αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιχνιδιού ΠΡΟ ΤΟ, που υπογράφηκε στη Λευκωσίας στις 12 Αυγούστου 1991 ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό και ημερομηνία 11 Ιουλίου Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της με τον παρόντα Νόμο. Σύμβασης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ελλάδας για τους όρους λειτουργίας στην Κύπρο του Ελληνικού αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ Πίνακας. Επειδή μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου συμφωνήθηκε όπως λειτουργήσει στη Δημοκρατία της Κύπρου το σχέδιο του Ελληνικού αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ, έγινε σήμερα τη 12η ημέρα του μήνα Αυγούστου του έτους 1991, η παρούσα συμφωνία η οποία διαλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελλάδας (ΟΠΑΠ) δικαιούται να επεκτείνει το Γραφείο το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο βάσει της συμφωνίας μεταξύ των παρόντων συμβαλλόμενων μερών, η οποία κυρώθηκε με τον περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΠΡΟ ΠΟ Νόμο του 1969 (Νόμος 81/69) και τροποποιήθηκε με τον περί Κυρώσεως της Τροποποιητικής Συμφωνίας περί ΠΡΟ ΠΟ Νόμο του 1989 (Νόμος 20/89), ώστε να λειτουργήσει στην Κύπρο το Ελληνικό αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και το παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ με τους ίδιους όρους που αυτά λειτουργούν στην Ελλάδα.

2 Ν. 168/ Η λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ θα γίνεται από το εν λόγω Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου), για τη διοίκηση και λειτουργία της οποίας ευθύνεται αποκλειστικά ο ΟΠΑΠ. 3. (α) Το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο στελεχώνεται από τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων που στέλνει ο ΟΠΑΠ από την Ελλάδα. (β) Το ύψος του επιδόματος αλλαδοπής που θα καταβάλλεται στους υπαλλήλους που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) πιο πάνω θα υπολογίζεται με βάση τη μισθολογική κλίμακα Α15 του μισθολογίου των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβανομένων υπόψη των ετών υπηρεσίας στην Κύπρο των πιο πάνω υπαλλήλων του ΟΠΑΠ. (γ) Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3(α) πιο πάνω, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα ενοικίου, ίσο με το ενοίκιο που πληρώνουν με μέγιστο ποσό τις 150. το μήνα. (δ) Οι δαπάνες αυτές, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) και (γ) πιο πάνω, θα επιβαρύνουν το ποσό το οποίο παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ από τα έσοδα των παιγνιδιών ΠΡΟ ΠΟ και ΠΡΟ ΤΟ και του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ για τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 4. (α) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο μπορεί να προσλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων από την Κύπρο για ικανοποίηση των αναγκών του Γραφείου σε προσωπικό. Η πρόσληψη του Τακτικού προσωπικού επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. (β) Οι όροι εργοδότησης των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται από το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο καθορίζονται, κατ'αναλογία και καθόσον αυτό είναι δυνατό, από τις διατάξεις^ των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων και Κανονισμών που αφορούν τους αντίστοιχους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Νοείται ότι η βαθμολογική εξέλιξη του Τακτικού τοπικού προσωπικού πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Κύπρου και πάντοτε εντός των ορίων που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου). (γ) Όλα τα ποσά που πληρώνονται στους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο με τη μορφή μισθών, ωφελημάτων, επιδομάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, προέρχονται από το ποσό το οποίο παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ από τα έσοδα των παιγνιδιών ΠΡΟ ΠΟ, και ΠΡΟ ΤΟ και του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ για τα λειτουργικά έξοδα του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. 5. Τα δελτία και οποιαδήποτε άλλα έντυπα απαιτούνται για τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ διατίθενται από το Κεντρικό Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Αθήνα. 6. Τα δελτία συμμετοχής στο αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και στο παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ διατίθενται στην Κύπρο μέσω των πρακτόρων που διορίζονται από τον ΟΠΑΠ για τη διεξαγωγή του ΠΡΟ ΠΟ. Η αμοιβή των πρακτόρων αυτών θα καθορίζεται με ποσοστό πάνω στο ποσό των εισπράξεων. Το ποσοστό αυτό θα είναι εκείνο που θα καθορίζεται κατά καιρούς από τον ΟΠΑΠ και το οποίο θα ισχύει για τους πράκτορες του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Ελλάδα. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των πρακτόρων που διορίζονται από τον ΟΠΑΠ στην Κύπρο κοινοποιούνται στο Γενικό Λογιστή της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενημέρωση του.

3 1705 Ν. 168/91 7. Η παραλαβή των δελτίων συμμετοχής στο αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και στο παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ, η διάθεση τους στους πράκτορες, η είσπραξη των στοιχημάτων, η διαλογή των δελτίων και η ανακήρυξη και πληρωμή των τυχερών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου). 8. Όλες οι εισπράξεις από τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ θα κατατίθενται στην Κύπρο σε λογαριασμό στο όνομα του ΟΠΑΠ σε Εμπορική Τράπεζα της επιλογής του και δεν επιτρέπεται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, η εξαγωγή συναλλάγματος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε ιδιαίτερους ξεχωριστούς λογαριασμούς κατατίθενται τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους ;9(α), 9(β), 9(γ) και Ι9(ε) πιο κάτω. 9. Τα ποσά που εισπράττονται από τη διεξαγωγή του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ, αφαιρουμένου του ποσού της προμήθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 πιο πάνω, θα διατίθενται από τον ΟΠΑΠ ως ακολούθως: (α) Ποσοστό 45% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και 60% από τις εισπράξεις του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ θα διατίθενται για πληρωμή των αντίστοιχων τυχερών. Νοείται ότι το ποσοστό 60% από τις εισπράξεις του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ θα τηρείται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ανάλογα με τη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στο παιγνίδι αυτό, σύμφωνα με τις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο κάτω. Αν στο τέλος του χρόνου και μετά την πληρωμή όλων των τυχερών, οι λογαριασμοί στους οποίους τοποθετούνται τα ποσά αυτά παρουσιάσουν πλεόνασμα, τότε το πλεόνασμα αυτό κατατίθεται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς ξεχωριστά για το αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και ξεχωριστά για το παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ, όπως αυτό διαχωρίζεται στις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο κάτω. Οποιαδήποτε ποσά βρίσκονται κατατεθειμένα στους ανωτέρω προθεσμιακούς λογαριασμούς θα χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τυχόν μελλοντικά ελλείμματα που πιθανό να δημιουργηθούν στο λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα ποσοστά του 45% και 60% για ικανοποίηση των νικητών του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ ΤΟ, αντίστοιχα. Η μεταφορά κεφαλαίων από τον έναν προθεσμιακό λογαριασμό στον άλλο για ικανοποίηση των τυχερών θα ανακτάται σταδιακά με τη μεταφορά των σχετικών ποσών από τον προθεσμιακό λογαριασμό που έπρεπε να τα είχε καταβάλει στον προθεσμιακό λογαριασμό που τα κατέβαλε. Οι τόκοι των προθεσμιακών λογαριασμών ενσωματώνονται στο αρχικό τους κεφάλαιο στο τέλος κάθε χρήσης. (β) Ποσοστό 11% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ, ανάλογα με τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο παιγνίδι αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο κάτω, κατατίθεται σε αντίστοιχους ξεχωριστούς λογαριασμούς και χρησιμοποιείται για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. Οι τόκοι των λογαριασμών αυτών αποτελούν έκτακτο έσοδο του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο και ενσωματώνονται, στο τέλος κάθε χρήσης, στο αρχικό κεφάλαιο.

4 Ν. 168/ (γ) Ποσοστό 44% από τις εισπράξεις του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και 29% από τις εισπράξεις που προέρχονται από τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ διά μέσου των δελτίων του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ, αποδίδεται στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του προσωρινού λογαριασμού καταθέσεων του Κρατικού Λαχείου. (δ) Νοείται ότι κάθε χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Κύπρου εγκρίνει κατανομή σε συγκεκριμένους πολιτιστικούς, αθλητικούς ή άλλους σκοπούς μέρους ή ποσοστού των καθαρών κερδών του ΛΟΤΤΟ/ΠΡΟ ΤΟ που αποδόθηκε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σύμφωνα με την παράγραφο 9(γ) πιο πάνω. (ε) Ποσοστό 29% από τις εισπράξεις του παιγνιδιού που προέρχεται από τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ διά μέσου των δελτίων του ΠΡΟ ΠΟ αποδίδεται στον ΚΟΑ. 10. Στην περίπτωση που τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 9 (α) πιο πάνω, δεν είναι αρκετά για πληρωμή των Κύπριων τυχερών του ΛΟΤΤΟ και του ΠΡΟ ΤΟ, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο παραμένει απλήρωτο, καταβάλλεται στους Κύπριους τυχερούς από την Κυπριακή Δημοκρατία, αν πρόκειται για τυχερό του ΛΟΤΤΟ ή του ΠΡΟ ΤΟ που παίχθηκε μέσω του ΛΟΤΤΟ, ή τον ΚΟΑ, αν πρόκειται για τυχερό του ΠΡΟ ΤΟ που παίχθηκε μέσω ΠΡΟ ΠΟ. Το ποσό που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού μετατραπεί σε δραχμές, με βάση το Λογιστικό ισότιμο που ισχύει για την καταβολή των κερδών στην Κύπρο, κατατίθεται από τον ΟΠΑΠ σε λογαριασμό της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του ΚΟΑ ανάλογα. 11. (α) Η δαπάνη για τη διαμόρφωση και λειτουργία Κέντρου Συλλογής Πρώτης Επεξεργασίας Δελτίων (ΚΕΣΠΕ) ή άλλως Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και οι διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για την έναρξη και λειτουργία των παιγνιδιών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ ΤΟ, θα καλυφθούν από το λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το ποσοστό του 11% πάνω στις εισπράξεις του παιγνιδιού ΠΡΟ ΠΟ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο δυνάμει του άρθρου 7 (β) του Νόμου 81/69. (β) Τα ποσά που θα δαπανηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 11(a) πιο πάνω θα ανακτώνται άμεσα από τα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 9(γ) πιο πάνω και επομένως τα ποσά αυτά δεν αποδίδονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας μέχρι να συμπληρωθεί το 1/2 των συνολικών δαπανών που έγιναν με βάση την παράγραφο 11(a) πιο πάνω και τα οποία επιβάρυναν τον πιο πάνω λογαριασμό τουΐ 1 % του ΠΡΟ ΠΟ. (γ) Νοείται ότι, κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιχνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Κύπρο, οι αναγκαίες μηχανές των πρακτόρων και ο πλήρης μηχανογραφικός εξοπλισμός σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε λογισμικό και άλλο υλικό μηχανογράφησης, προσφέρονται δωρεάν από τον ΟΠΑΠ. (δ) Στην περίπτωση όπου τα έξοδα λειτουργίας και διοίκησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο για το αριθμολαχείο ΛΟΤΤΟ και το παιγνίδι ΠΡΟ ΤΟ, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε πάγιων επενδύσεων που απαιτούνται για την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, υπερβαίνουν το ποσό που προέρχεται από την κατακράτηση του ποσοστού 11% που αναφέρεται στην παράγραφο 9 (β) πιο πάνω, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο καλύπτεται από το ποσό του ποσοστού του 44% και 29% που αναφέρεται στις παραγράφους 9(γ) και 9(ε) πιο πάνω.

5 1707 Ν. 168/ Ο επιμερισμός των συνολικών ετήσιων εξόδων λειτουργίας και διοίκησης του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε πάγιων επενδύσεων που απαιτούνται για την οργάνωση και τον εκσυχρονισμό του εξοπλισμού, θα γίνεται μεταξύ του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και των παιγνιδιών ΠΡΟ ΠΟ και ΠΡΟ ΤΟ ανάλογα με τη συνεισφορά καθενός από τα παιγνίδια αυτά στα συνολικά έσοδα του Γραφείου. 13. Το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο (Ζώνη Κύπρου) καταρτίζει τον προϋπολογισμό του σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας της Κύπρου, καθώς και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Ο Προϋπολογισμός της Ζώνης Κύπρου αποτελεί παράρτημα του Γενικού Προϋπολογισμού του ΟΠΑΠ. 14. Κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου, συντάσσεται από το Γραφείο του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ο οικονομικός απολογισμός σε σχέση με τη λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Κύπρο. Νοείται ότι τυχόν πλεονάσματα των λογαριασμών του ΛΟΤΤΟ και του ΠΡΟ ΤΟ τα οποία προέρχονται από το ποσοστό που καθορίζεται στην παράγραφο 9 (β) αποδίδονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας μέσω του Προσωρινού Λογαριασμού Καταθέσεων του Κρατικού Λαχείου και στον ΚΟΑ ανάλογα. 15. Ο Γενικός Λογιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας διεξάγει χωρίς καμιά επιβάρυνση τον οικονομικό έλεγχο των λογαριασμών του Γραφείου του ΟΠΑΠ στην Κύπρο σε σχέση με τη λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Κύπρο. 16. Οποιοδήποτε από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί, μετά την παρέλευση δυο χρόνων από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να τερματίσει τη συμφωνία με την επίδοση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος προειδοποίηση τριών μηνών. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προειδοποίησης η λειτουργία του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Κύπρο τερματίζεται. Π. Με την έναρξη της λειτουργίας του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ στην Κύπρο θα συσταθεί και θα λειτουργήσει Επιτροπή Μητρών η οποία θα έχει τριετή θητεία και θα αποτελείται από Πρόεδρο και δυο μέλη που θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και τον Κυπριακό Οργανισμού Αθλητισμού. Ταυτόχρονα διορίζονται και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Ο μέγιστος αριθμός των αναπληρωτών που μπορούν να διορισθούν είναι έξι (6). Τηρουμένων των αναλογιών, όλα τα ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής Μητρών, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις Επιτροπές αυτές στην Ελλάδα. Η Επιτροπή Μητρών του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του παιγνιδιού ΠΡΟ ΤΟ θα ενεργεί και ως Επιτροπή Μητρών για το ΠΡΟ ΠΟ. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ελλάδας Χριστόφορος Χριστοφίδης Υπουργός Παιδείας. Κυριάκος Βιρβιδάκης Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 =========================================

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ 997614635 ========================================= Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2013, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα