ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ Παξάξηεκα Υαλίσλ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ& ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΔΓΗΟΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σρεδίαζε θαη ελεξγεηαθή κειέηε παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηελ Όλνκα θνηηεηή: Ρνχζζνο Ησάλλεο Α.Μ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Γξ. Μαξαβειάθεο Μαλψιεο

2 2

3 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη ππεχζπλν ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θ. Γξ. Δθ. Μερ. Μαξαβειάθε Μαλψιε, ν νπνίνο ήηαλ πάληα πξφζπκνο θαη ζπλεξγάζηκνο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Παξάιιεια, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ κνπ έδσζε γηα ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην κεραληθφ, θν Νίθν Μάηλα - ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζε νηθνινγηθέο κειέηεο θαηνηθηψλ - γηα ηε ζπλεξγαζηκφηεηα θαη ηελ πξνζπκία πνπ έδεημε γηα ηελ βνήζεηα θαη ην ρξφλν, πνπ δηέζεζε σο πξνο ηελ επεμεγήζεηο ηνπ ζρεδίνπ. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Δμεηαζηήο: 2. Δμεηαζηήο: 3. Δμεηαζηήο: 3

4 ABSTRACT In recent years three-dimensional imaging and visualization have become requirement of each office and company. An architect, engineer, or designer needs to know in general a three-dimensional design program so that he can make a good presentation in potential client. The client from his side takes part in the process of study, without having to purchase any special software, 3D project imported in PDF file or stored with the form of picture and it is dispatched in the client, so communication can become rapidly. With a few simple steps, we can create three-dimensional models to define the use of space in the plans, the floors and to verify our plan and vision with built-in mailing lists quantities. The associated maps are available at any time and give us the ability to input and change our plans, facades, the sections or prospectively. We can set the standards of our plans and our ideas using as a base, one of the ready design templates. The presentation of constructional drawings, is checked by the base of data while simultaneously is provided for us an informed situation of drawings. So with this depiction we can see all information of the building before it was built not only topographical information but also all places, even it is to walk through every room in the provision of furniture and even the materials from which made. Finally, the possibility of building energy assessment through geometry, location and weather data by interfering with the function, structure, exposures and avoid giving system and energy, so that we have an accurate picture of building energy efficiency. 4

5 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη o θσηνξεαιηζκφο έρνπλ γίλεη απαίηεζε θάζε γξαθείνπ θαη εηαηξείαο. Έλαο αξρηηέθηνλαο, πνιηηηθφο κεραληθφο, δηαθνζκεηήο ή ζρεδηαζηήο γεληθφηεξα πξέπεη λα γλσξίδεη θάπνην πξφγξακκα ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο, ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη κηα ζσζηή παξνπζίαζε ζηνλ ελ δπλάκεη πειάηε. Ο πειάηεο απφ ηε κεξηά ηνπ παίξλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αγνξά θάπνηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν 3D κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, εηζάγεηαη ζε αξρείν PDF ή απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή εηθφλαο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ πειάηε, κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία λα γίλεηαη ηαρχηαηα. Με ιίγα απιά βήκαηα, ινηπφλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηξηζδηάζηαηα κνληέια, λα νξίζνπκε ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ζηηο θαηφςεηο, ησλ νξφθσλ θαη λα επαιεζεχζνπκε ην ζρέδηφ καο νπηηθά αιιά θαη κε ηηο ελζσκαησκέλεο ιίζηεο πνζνηήησλ. Οη ζπζρεηηδφκελνη ράξηεο είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκνη θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε ζηνηρεία θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηηο θαηφςεηο, ηηο πξνζφςεηο, ηηο ηνκέο ή ηα πξννπηηθά. Μπνξνχκε λα ζέζνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζρεδίσλ καο θαη ησλ ηδεψλ καο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ βάζε, έλα απφ ηα έηνηκα πξφηππα ζρεδίαζεο. Ζ παξνπζίαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ειέγρεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ελψ ηαπηφρξνλα καο παξέρεηαη κηα ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ ζρεδίσλ. Έηζη κε ηελ απεηθφληζε απηή κπνξνχκε λα δνχκε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πξηλ απηφ θαηαζθεπαζηεί θαη φρη κφλν ηα ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία, αιιά θαη φινπο ηνπο ρψξνπο αθφκα θαη πσο είλαη λα πεξπαηάο κέζα ζηνλ θάζε ρψξν, ηελ δηάηαμε ησλ επίπισλ αθφκα θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Σέινο, ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ελεξγεηαθά ηνπ θηηξίνπ κέζσ γεσκεηξίαο, ηνπνζεζίαο θαη θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ παξεκβαίλνληαο ζηε ιεηηνπξγία, ζηε δνκή, ζηα αλνίγκαηα θαη ηα ΜΖΤ ζχζηεκα θαη ελέξγεηα, νχησο ψζηε λα έρνπκε κία αμηφπηζηε εηθφλα ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 5

6 Πεξηερόκελα ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... 3 ABSTRACT... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν. Αλαζθφπεζε ζπζηεκάησλ CAD γηα ηελ ζρεδίαζε θηηξίσλ πζηήκαηα κνληεινπνίεζεο θηηξηαθήο πιεξνθνξίαο (BIM) Σν ζχζηεκα CADware Σν ζχζηεκα AutoCAD Architecture Σν ζχζηεκα 3d studio vis Σν ζχζηεκα IDEA Σν ζχζηεκα Allplan Engineering Σν ζχζηεκα Revit Architecture ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν.Σν ζχζηεκα ΣΔΚΣΧΝ Δηζαγσγή ζην πξφγξακκα ΣΔΚΣΧΝ Οθέιε Απφ ην ζθίηζν ζην κνληέιν ηε δηάζεζε ηνπ αξρηηέθηνλα απφ ην πξψην θηφιαο ζηάδην Δηθνληθή θαη κε πξαγκαηηθφηεηα: Ζ αληηπαξάζεζε Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνχ Δπηθνηλσλία Αξρηηεθηνληθή θαη ηαηηθή Μειέηε ζε έλα αξρείν ρεδηαζκφο ζε θιίκαθα 1:

7 2.2.9 ρεδηαζκφο αληηθεηκέλσλ Βηβιηνζήθεο Σνπνγξαθηθφ Δπέιηθηε ζθάια Φσηνξεαιηζκφο Γεσκεηξία επηθαλείαο - Τιηθά - Τθέο Ζιηαζκφο θαη θσηεηλέο πεγέο Σν πεξηβάιινλ ηνπ ΣΔΚΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν Αξρηηεθηνληθή Γεληθέο πιεξνθνξίεο Κεθάιαην 4 ν ρεδίαζε θηηξίνπ κε ηνλ ΣΔΚΣΧΝ Οξγάλσζε ζρεδίαζεο Παξνπζίαζε ηνπ θηηξίνπ Σα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα Οη φςεηο θαη ηνκέο ηνπ θηηξίνπ Σν εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ Σν εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5o Energy Building Δηζαγσγή Energy Building Παξάζπξα εξγαζίαο Πξνεπηινγέο Γνκηθά ζηνηρεία Δηζαγσγή αξρείνπ.dxf ζην Energy Building πζηήκαηα Έιεγρνη Δλεξγεηαθή κειέηε θαηνηθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Energy Building

8 5.5.1 Οξγάλσζε ελεξγεηαθήο κειέηεο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία ΠΡΟΛΟΓΟ θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο, ήηαλ ε δηαηξηβή πάλσ ζην πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζή ηνπ θαη ε θαηαλφεζε ησλ ηερληθψλ απεηθφληζεο ηξηζδηάζηαησλ 8

9 θηηζκάησλ θαη πσο απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΣΔΚΣΧΝ, θαζψο θαη ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ηεο θαηνηθίαο. Ζ παξαθάησ εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αληνξίλε θαη είρε σο ζέκα ηελ ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε κηαο θαηνηθίαο κέζσ ηνπ ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΣΔΚΣΧΝ 10. Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αζρνιείηαη κε κηα κηθξή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ Cad ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε θαηνηθηψλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ΣΔΚΣΧΝ. Ζ Σξίηε ελφηεηα επεμεγεί αλαιπηηθά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λεζηνχ. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, έρνπκε ηα ζηάδηα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ καο, κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο θαηνηθίαο κε θσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάζακε, παξνπζίαζε ησλ ζρεδίσλ (πνπ έρνπκε εηζάγεη ζην ΣΔΚΣΧΝ) θαη ησλ φςεσλ (αλαηνιηθή, βνξεηλή, δπηηθή θαη λφηηα) ζε ηνκή φπσο ηηο παίξλνπκε απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα. Ζ πέκπηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επεμήγεζε θαζψο θαη ηελ παξάζεζε δχν ελεξγεηαθψλ κειεηψλ - αμηνινγήζεσλ ηεο θαηνηθίαο. Σέινο ζηελ έθηε ελφηεηα παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπκε εμάγεη γηα ην πξφγξακκα θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ελεξγεηαθή κειέηε. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν. Αλαζθόπεζε ζπζηεκάησλ CAD γηα ηελ ζρεδίαζε θηηξίσλ 1.1 πζηήκαηα κνληεινπνίεζεο θηηξηαθήο πιεξνθνξίαο (BIM) Ζ κνληεινπνίεζε θηηξηαθήο πιεξνθνξίαο BIM (Building Information modeling ), είλαη κηα ηερλνινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φιεο νη πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη κέζα ζε έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν. Οη ππεχζπλνη έξγνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ελψ, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην κνληέιν πεξαηηέξσ. Απηή ε ηερλνινγία επηηξέπεη ηαρχηεξε θαη αθξηβέζηεξε κειέηε θηηξίσλ απφ φηη κε ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κέζσ ζρεδίσλ. Μεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο BIM πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο ελέξγεηαο θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ θαη αλάιπζε ιεηηνπξγίαο ζχλζεησλ θηηξίσλ. Ζ ηερλνινγία BIM φρη κφλν επηηαρχλεη ηε κειέηε αιιά πξνζθέξεη θαη πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηε δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα γίλεη πην αθξηβήο θαη πξνζνδνθφξα ε κειέηε, ε θαηαζθεπή θαη ε δηαρείξηζε. Με ηελ ηερλνινγία απηή παίξλνπκε απηφκαηα θαηφςεηο θαη ηνκέο ηνπ έξγνπ πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε θαζψο έρνπκε επηπιένλ εχθνιε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηέο. Ο θάζε ζρεδηαζηήο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ έλα πξφγξακκα BIM θάλεη θαη ηελ θαηάιιειε επηινγή. Παξαθάησ αλαιχνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 10

11 1.2 Σν ζύζηεκα CADware Αξρηθά ην ζχζηεκα CADware κεηακνξθψλεη ην AutoCAD ζε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε αξρηηεθηνληθέο εληνιέο θαη έηνηκεο βηβιηνζήθεο. Σν CADware δελ αιιάδεη θαζφινπ ην γλσζηφ πεξηβάιινλ ηνπ AutoCAD αιιά νχηε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όιεο ηνπ νη εληνιέο πεξηέρνληαη ζε έλα pull down menu πνπ πξνζηίζεηαη ζην ηέινο, φπσο αθξηβψο ηα Express Tools. Σηο εληνιέο απηέο κπνξνχκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε καδί κε ηηο εληνιέο ηνπ AutoCAD. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδφλ γλσζηφ ζε φζνπο γλσξίδνπλ ήδε ην AutoCAD αθνχ νη πεξηζζφηεξεο εληνιέο παξακέλνπλ θνηλέο. Καη φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε άιια πξνγξάκκαηα ην CADware δελ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξνπ ηχπνπ αξρεία. Όια ηα αξρηηεθηνληθά αληηθείκελα πνπ ζρεδηάδεη, απνζεθεχνληαη κέζα ζην αξρείν AutoCAD (dwg) κε ηηο γλσζηέο εληνιέο ηνπ AutoCAD, save, save as θιπ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ζέκα ζπκβαηφηεηαο κε άιια πξνγξάκκαηα, αθνχ ηζρχεη φηη θαη γηα ην AutoCAD. Με ην CADware θεξδίδνπκε: Οργάνωζη και ησποποίηζη. Όινη νη ζρεδηαζηέο ελφο γξαθείνπ ζα δνπιεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν - ίδηα layers, ίδηα blocks, ίδηεο ξπζκίζεηο θιπ. Ο λένο κεραληθφο ζα μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζρεδίαζε πάλσ ζε ζσζηέο βάζεηο. Σα ζρέδηα ηνπ αξρείνπ ηνπ ζα έρνπλ ηα ίδηα ζηάληαξ. Τατύηηηα και παραγωγικόηηηα. Ζ παξαγσγηθφηεηα κε ην CADware κπνξεί εχθνια λα μεπεξάζεη ην 1 πξνο 2 ζε ζρέζε κε ζθέην AutoCAD. Σν φθεινο ρξφλνπ ζε εηήζηα βάζε κπνξεί λα είλαη ηεξάζηην. 11

12 Τν CADware πεξηιακβάλεη: Α) Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε γξακκηθώλ ζρεδίσλ (2D). Γηαζηαζηνιφγεζε ηνίρσλ θαη αλνηγκάησλ. Πξνζζήθε κφλσζεο ζε ηνίρνπο. Πινχζηεο αξρηηεθηνληθέο δηαγξακκίζεηο (Hatch). θάιεο φισλ ζρεδφλ ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Κάγθεια, ζηεζαία ζπκπαγή θαη ζηεζαία κε νπέο. Διιεληθέο γξακκαηνζεηξέο Απηφκαηα ζχκβνια γηα ζηάζκεο, πηλαθάθηα θνπθσκάησλ, δείθηεο, βειάθηα. Πινχζηεο βηβιηνζήθεο επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ Πξνκεηξήζεηο Πίλαθα Φσηηζκνχ-Αεξηζκνχ θαη άιια Β) Τξνπνπνηήζεηο ζρεδίσλ 2D θαη 3D. Σν CADware πεξηιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ εχθνιε ηξνπνπνίεζε ησλ παξαθάησ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ: Σνίρσλ Αλνηγκάησλ Κιηκαθνζηαζίσλ Κάγθεισλ ηεζαίσλ Πιαθψλ Γνθψλ ηεγψλ 12

13 Τιηθψλ θσηνξεαιηζκνχ Όια ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγεί ην CADware αλαγλσξίδνληαη απφ ην AutoCAD ζαλ αληηθείκελα AutoCAD. Έηζη απηφ κπνξεί λα αλνίμεη ζρέδηα πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελα CADware, λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα ηππψζεη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Γ) Τνπνγξαθηθά. Γηα ηηο αλάγθεο ζρεδίαζεο νηθνπέδσλ, γεπέδσλ θαη αγξνηεκαρίσλ, ην CADware πεξηιακβάλεη ππνζχζηεκα ηνπνγξαθηθψλ εληνιψλ κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο: ρεδίαζε νηθνπέδσλ απφ ηξίγσλα Γηαζηαζηνιφγεζε νηθνπέδσλ Δκβαδνκέηξεζε νηθνπέδσλ κε ηνπο ηχπνπο ηνπ Ήξσλα ή ηνπ Simpson Αξίζκεζε θνξπθψλ νηθνπέδνπ Δηζαγσγή ζπληεηαγκέλσλ ζε θάζε θνξπθή Δηζαγσγή ζην ζρέδην ζεκείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπνγξαθηθφ φξγαλν. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ, ην CADware κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο είηε απφ πςνκεηξηθέο θακπχιεο είηε απφ ζεκεία κε x, y, z ζπληεηαγκέλεο. Γ) Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαηνπ θηηξηαθνύ κνληέινπ (3D). Καηά ηε ζρεδίαζε θάηνςεο ην CADware δεκηνπξγεί απηφκαηα ην 3D κνληέιν ησλ παξαθάησ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ: Σνίρνη, θνπθψκαηα, ππνζηπιψκαηα. Πιαίζηα αλνηγκάησλ. θάιεο φισλ ζρεδφλ ησλ ηχπσλ. 13

14 ηέγεο κνλφξηρηεο, δίξηρηεο θαη ηζνθιηλείο κε ή ρσξίο νπέο. Κάγθεια, ζηεζαία ζπκπαγή θαη ζηεζαία κε νπέο. Πιάθεο θαη δνθνχο. Βηβιηνζήθεο επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Δ) Σρέδηα, Δηθόλεο θαη Video παξνπζίαζεο αξρηηεθηνληθνύ ζέκαηνο. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ CADware επεθηείλνληαη κε ηα ππνζπζηήκαηα θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο. Φωηορεαλιζμός: Όια ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγεί ην CADware, ζπλνδεχνληαη κε ζηάληαξ πιηθά θσηνξεαιηζκνχ, απφ ηελ πινχζηα βηβιηνζήθε έηνηκσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Με κηα απηφκαηε βεκαηηθή δηαδηθαζία, ην πξφγξακκα πξνζζέηεη ηα πιηθά ζηε ζσζηή ηνπο θιίκαθα, ηα θψηα θαη δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα. Κίνηζη: Σν έηνηκν κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα καο δψζεη Video κέζσ δηαδξνκψλ πεξηήγεζεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή θαη αμηνπνηεί ηα πιηθά θαη ηα θψηα θσηνξεαιηζκνχ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα. ΣΤ) Απηόκαηεο Τνκέο θαη Όςεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδίσλ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ην CADware πεξηιακβάλεη εληνιή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνκέο θαη φςεηο ζην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ. Όηαλ εθαξκφδεηαη ε εληνιή Σνκήο-Όςεο ζε έλα ζρέδην, κπνξεί λα ηέκλεη θαη λα πξνβάιεη ΟΛΑ ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα. 14

15 1.3 Σν ζύζηεκα AutoCAD Architecture. Δίλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν βαζίδεηαη θαη πάιη ζην AutoCAD. Γνπιεχνληαο ζην ίδην νηθείν πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε άκεζα ην AutoCAD Architecture, θαη κάιηζηα πην απνηειεζκαηηθά, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο αξρηηεθηνληθέο καο αλάγθεο θαη ζηα project καο. Σψξα κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε αθφκα γξεγνξφηεξα αθξηβή ζρέδηα, πιηθφ ηεθκεξίσζεο θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Όζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα, φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο ζα αλαθαιχςνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο. Πλεονεκηήμαηα: Άκεζε ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε. Με ηηο δεδνκέλεο tool palletes ηνπ AutoCAD Architecture κπνξνχκε λα εηζάγνπκε έλαλ ηνίρν ζην ζρέδηφ καο ηφζν απιά φζν απιά ζα ηξαβνχζακε κία γξακκή ζε έλα απιφ Autocad. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα παξάζπξα θαη ηα ππφινηπα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ καο. Δηδηθά ζρεδηαζηηθά εξγαιεία ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη παξακεηξηθά κεηαμχ ηνπο χλζεηνη ηνίρνη (κε αλαιπηηθή ιεπηνκέξεηα κνλψζεσλ θαη ηνηρνπνηίαο), παξάζπξα, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, ζηέγεο, ιεπηνκέξεηεο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηθέο καο ζρεδηαζηηθέο αλάγθεο, απνιχησο ζπλεξγάζηκα κεηαμχ ηνπο δίλνληαο ζηελ νπζία ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη απηφκαηα κεηά απφ ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζή καο. Παξάιιεια κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβνπκε ζην ζηηι θαη ην ζρήκα ησλ Θπξψλ ησλ παξαζχξσλ ησλ θηγθιηδσκάησλ θιπ. εκπινπηίδνληαο έηζη θαη ηελ πξνζσπηθή καο βηβιηνζήθε. Περιβάλλον Εργαζίας: Οη εληνιέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί ζε θαξηέιεο, φπσο ε Home πνπ κέζα ηεο θξχβεη ππνθαηεγνξίεο ζπλεζηζκέλσλ νκάδσλ εληνιψλ πνπ παιηφηεξα ηηο βξίζθακε ζε pull down menu, ηψξα πηα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηε «Εψλε» Ribbon. Δθεί ζα βξνχκε 15

16 θαη ηελ νκάδα εληνιψλ ησλ tab: Draw, Modify, Layers θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ «θαξηέια» Insert πνπ κέζα ηεο θξχβεη ηηο νκάδεο εληνιψλ ησλ tab: Reference, Block, Attributes, Import θιπ. Με ιίγα ιφγηα έηζη πεηπραίλνπκε ηελ κεηαθνξά φισλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ εξγαιείσλ Αξρηηεθηνληθψλ ζηπι (ζθάιεο ηνίρνη, παξάζπξα, Θχξεο) θαη ζην ribbon εθηφο απφ ηηο tool palettes κε απνηέιεζκα λα απμάλνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα καο κηα θαη πιένλ πάλσ ζην «ζρεδηαζηήξηφ» καο έρνπκε φια ηα εξγαιεία καο απισκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κε ινγηθή ζεηξά θαη θηινζνθία, ζε ηέηνην ζεκείν έηζη ψζηε λα κε ηα ςάρλνπκε αλάκεζα ζε menu θαη «sub - menu» Σν Application menu είλαη ην ζεκείν ηνπ ινγηζκηθνχ καο κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα έρνπκε ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ καο κε εληνιέο φπσο νη Open, Save, Export θαη Print. ην AutoCAD Architecture νη παξαπάλσ εληνιέο θεχγνπλ απφ ην menu bar θαη πθίζηαληαη ζην Application menu ζαλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ καο νδεγνχλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ καο. Με ηα Cleanups κπνξνχκε λα εηζάγνπκε πάλσ ζηνλ ηνίρν καο επηπιένλ Vertex φπσο θαη ζηηο πιάθεο δίλνληαο έηζη ηέηνηα κνξθή ζηνλ ηνίρν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο θαηαζθεπαζηηθέο, εηθαζηηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο καο αλάγθεο. Μεγαιχηεξε «εκπινθή» ησλ θιαζζηθψλ AutoCAD εληνιψλ, φπσο chamfer-fillet θιπ κέζσ ησλ endcups πεηπραίλνληαο έηζη ηέηνηα δηακφξθσζε ζηα ηειεηψκαηα ησλ ηνίρσλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεδηαζηηθέο αλάγθεο ηνπ project ή ζηελ δηαηήξεζε Αξρηηεθηνληθήο πνπ επηβάιιεηαη ζε θάζε πεξηνρή πνπ ζέιεη λα θξαηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηεο. Βειηησκέλα εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πιένλ αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο κνίξεο ε δηάζηαζή καο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί, καο επηηξέπεη λα θέξνπκε ην θείκελν ηεο δηάζηαζεο πάλσ απφ ηε γξακκή δηάζηαζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δηαβάδνπκε ηε δηάζηαζε θαλνληθά ρσξίο λα δπζθνιεπφκαζηε απφ ηελ ηπρψλ «αλαπνδνγπξηζκέλε» αξρηθή εκθάληζή ηεο. 16

17 Δθηππψλνπκε ηα ζρέδηά καο άκεζα κέζα απφ ην sheets set Block, ηνπ project Navigator ζε PDF κνξθή. Έηζη επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία εθηχπσζήο καο. Απιά θάλνληαο δεμί θιίθ πάλσ ζην sheet πνπ ζέινπκε λα ηππψζνπκε καο εκθαλίδεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε (ζε πνηα κνξθή ζέινπκε λα εθηππψζνπκε) ην αξρείν πνπ έρνπκε αξρηθά επηιέμεη. 1.4 Σν ζύζηεκα 3d studio vis. Σν 3DStudio Max θαη 3DStudio Vis είλαη απνθιεηζηηθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο. Έρνπλ θνηλφ ππξήλα θαη απιά είλαη εκπινπηηζκέλα κε πξφζζεηα εξγαιεία έρνληαο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Σν κελ 3Ds VIZ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ελψ ην 3DS Max ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηειεφξαζε θιπ. Σν 3Ds VIZ απεπζχλεηαη ζηνπο ζρεδηαζηέο κειεηεηέο φπσο αξρηηέθηνλεο, ηνπνγξάθνπο, κεραλνιφγνπο, βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο θιπ πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπο. Δίλαη πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, θσηνξεαιηζκνχ θαη θίλεζεο. Σα εξγαιεία ηνπ, καο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπκε κνληέια δηαθφξσλ ζεκάησλ, λα ηα κειεηήζνπκε κε πιηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απιέο ή ζχλζεηεο ηερληθέο θσηηζκνχ θαη λα ηα απνδψζνπκε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ξεαιηζηηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Με ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ηνπ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θίλεζε θαη βίληεν. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έηνηκα κνληέια απφ άιιεο εθαξκνγέο φπσο AutoCAD, Architecture, Inventor θιπ. ή λα ηα δεκηνπξγήζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο δεκηνπξγίαο κνληέισλ. Χαρακηηριζηικά: Γεκηνπξγία ζρεκάησλ (shapes) θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε φγθνπο 17

18 Γεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πνιπεδξηθψλ επηθαλεηψλ Παξακεηξηθά εξγαιεία ζρεδίαζεο αξρηηεθηνληθψλ ζεκάησλ. Γηαρείξηζε, δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε πιηθψλ Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θσηεηλψλ πεγψλ - εθέ Κάκεξεο Δηζαγσγή ζην animation Γεκηνπξγία πνξείαο θίλεζεο κέζα θαη γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ζρεδίαζεο (walkthrough animations). Σερληθέο ζχλδεζεο κε ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ηνπ AutoCAD ή Architecture. 1.5 Σν ζύζηεκα IDEA Σν IDEA είλαη έλα Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο, Φσηνξεαιηζκνχ θαη Κίλεζεο, πνπ ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γξαθείνπ. Δκπεξηέρνληαο ην δηθφ ηνπ ζρεδηαζηηθφ ππξήλα (IntelliCAD), εμαζθαιίδεη απφιπηε απηνλνκία ζηνλ ρξήζηε ηνπ θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη κνξθή αξρείσλ κε ην AutoCAD (Dwg). Ζ λέα ηερλνινγία κνληεινπνίεζεο BIM πνπ πηνζεηεί ην IDEA, παξέρεη απεξηφξηζηε επρέξεηα ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 3D κνληέινπ ζε εληππσζηαθά πςειέο επηδφζεηο θαη ηαρχηεηεο. Μέζσ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ PhotoIDEA θαη WalkIDEA παξάγεη ζθελέο θσηνξεαιηζκνχ πςειήο πνηφηεηαο θαη εηθνληθή πεξηήγεζε 3D θαη 4D (ηεξενζθνπηθή) αληίζηνηρα. Πλεονεκηήμαηα: Λεηηνπξγηθφηεηα AutoCAD θαη Πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία BIM. 18

19 Αζχιιεπηεο επηδψζεηο ζε ηαρχηεηεο. Απφιπηε ζρεδηαζηηθή απηνλνκία. χλζεζε, Φσηνξεαιηζκφο θαη θίλεζε, φια καδί ζε έλα πεξηβάιινλ. Δθπιεθηηθέο ζπλεξγίεο κε ηα κνλαδηθά IDEA Add Ons Επιπλέον : Έμππλνο Γηαρεηξηζηήο Σρεδίσλ Μειέηεο BIM (Project drawings smart explorer & tree-view browser): Σν IDEA εκπεξηέρεη εμεξεπλεηή ζρεδίσλ (tree-view explorer), πνπ δηαηεξεί ελεκεξσκέλα φζα ζρέδηα νξίδεη ν ρξήζηεο ζηε κειέηε ηνπ (πρ. φςεηο, ηνκέο, πξννπηηθά θιπ) ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο αιιαγέο ζην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη κε ηπρφλ πξνζζήθεο/επεκβάζεηο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε απηά ηα ζρέδηα (πρ. ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο, εηζαγσγή ζπκβφισλ ή ζρεδίσλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ζρφιηα, πςνκεηξηθέο ελδείμεηο θιπ). Πξνεγκέλνο Roof Modeler: Αλάκεζα ζην πιήζνο λέσλ δπλαηνηήησλ κνληεινπνίεζεο ζηεγψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θάζε είδνπο πξνζζήθεο (πρ. ζνθίηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηξχπεο, αλνίγκαηα, skylights θ.α.), ε απηφκαηε έλσζε ρσξηζηψλ ζηεγψλ, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ δηπιήο θιίζεο ζηελ ίδηα πιεπξά, ε επρέξεηα πξνέθηαζεο θάζε πιεπξάο ρσξηζηά θαη πνιιά αθφκα. Κίλεζε κέζα ζην θσηνξεαιηζκέλν κνληέιν: Ο ρξήζηεο ηνπ IDEA κπνξεί πιένλ λα πεξηεγείηαη κέζα θαη έμσ απφ ην θσηνξεαιηζκέλν θηίξην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπλζέηεη ην κνληέιν ηνπ, ράξε ζηνπο λένπο αιγφξηζκνπο απφθξπςεο θαη animation ζε OpenGL. Νένη παξακεηξηθνί δηάινγνη αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ: Νένη δηάινγνη γηα ζχλζεηα ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κακηλάδα, ε Πέξγθνια θ.α. κε γλσζηή επρέξεηα δηακφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ IDEA. 19

20 Γπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο 3D νηθνπέδσλ: Ζ δπλαηφηεηα απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην Σνπνγξαθηθφ ππνζχζηεκα ηνπ IDEA (AutoREG) παξάγεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν εδάθνπο, ρσξίο ηελ αλάγθε νξηζκνχ ηξηγψλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο: Ζ λέα εληνιή ImageEdit, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θάζε αληηθεηκέλνπ «raster image» πνπ εκπεξηέρεηαη ζην κνληέιν ηνπ IDEA. Πιήζνο επηκέξνπο βειηηώζεσλ: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο κε παξαιιειεπίπεδσλ ηνίρσλ, νη ελψζεηο ηνίρσλ κε ζθάιεο, ε επηινγή γηα απφθξπςε γξακκψλ ηνίρσλ θαη πιαθψλ ζηηο φςεηο θαη ζηηο ηνκέο, ε πξνζζήθε «γείζα» ζηα παξάζπξα, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πνιιψλ θνιψλσλ θ.α. Λειηοσργικά Χαρακηηριζηικά: Απεξηόξηζηε επρέξεηα ζηελ ζύλζεζε θαη ειαζηηθή ηξνπνπνίεζε φγθσλ, ηνίρσλ-αλνηγκάησλ, πιαθψλ, θνιφλσλ θιπ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (απηφκαηε δεκηνπξγία ελψζεσλ ηνίρσλ ζε 2D/3D, ελεκέξσζε δηαζηάζεσλ, θαζάξηζκα αλεπηζχκεησλ γξακκψλ θιπ, ζε θάζε ηξνπνπνίεζε). Οξηζκέλεο απφ ηηο πξνεγκέλεο ιεηηνπξγίεο Αξρηηεθηνληθήο χλζεζεο ηνπ IDEA είλαη νη αθφινπζεο: Δπέθηαζε-πξνζαξκνγή ησλ standard εληνιψλ CAD (copy, move, trim, extend θιπ) θαη γηα ηηο νληφηεηεο ηνπ IDEA (ηνίρνπο, αλνίγκαηα, δνθάξηα θιπ) πκπεξηθνξά interface αθξηβψο φπσο ην CAD, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ εληνιψλ θαη επθνιηψλ γηα φια ηα δνκηθά ζηνηρεία Δπέθηαζε ησλ «έμππλσλ» εληνιψλ & ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηνίρσλ (απηφκαηεο ελψζεηο, πξνεθηάζεηο, ηνκέο θιπ) θαη ησλ Αλνηγκάησλ 20

21 Γπλακηθή απεηθφληζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (πρ. παξάζπξν θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ή ηελ κεηαθίλεζε) Δπθνιίεο grips ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζχλζεζεο-αιιαγψλ (ηνίρνη, αλνίγκαηα, πιάθεο, θνιψλεο, δνθνί θιπ) Γελίθεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο «δεμί θιηθ -> properties» γηα άκεζν editing ζηνλ δηάινγν ησλ αληηθεηκέλσλ θαη δπλακηθφ real time επαλαζρεκαηηζκφ. Δπθνιία ζηελ δηακόξθσζε θάζε ζηνηρείνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Διεχζεξε δεκηνπξγία θαη ηξνπνπνίεζε ζχλζεησλ ζηνηρείσλ (ζθάιεο, θάγθεια, ζηέγεο, αεηψκαηα, ξάκπεο θ.α.) ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ο ρξήζηεο έρεη ηελ αίζζεζε φηη δηαρεηξίδεηαη εχπιαζηα αληηθείκελα, ηηο κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ παξαηεξεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πινύζηεο βηβιηνζήθεο. Πιήζνο απφ έηνηκα ζχκβνια, αληηθείκελα θαη αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο, νξγαλσκέλα ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, κε δπλακηθφ δηαρεηξηζηή βηβιηνζεθψλ πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ ζρεδίσλ αιιά θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ, νξίδνληαο κάιηζηα θαη θαηεγνξίεο βηβιηνζεθψλ εμαξρήο. Γελλήηξηεο Αλνηγκάησλ. Γελλήηξηεο δεκηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλνηγκάησλ (παξαζχξσλ, πνξηψλ, ζπξνκέλσλ θιπ) πέξα απφ ηελ πιεζψξα έηνηκσλ αλνηγκάησλ ησλ βηβιηνζεθψλ, θαζψο επίζεο θαη θάγθεισλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο ζπλζέηεη εχθνια θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηνηρεία. Φσηνξεαιηζκόο Υςειήο Απόδνζεο. Με ην ελζσκαησκέλν πξφγξακκα Φσηνξεαιηζκνχ PhotoIDEA, ε παξαγσγή θσηνξεαιηζηηθψλ ζθελψλ πςειήο πνηφηεηαο γίλεηαη κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ, ράξε ζηελ έμππλε δνκή BIM. Ο ρξήζηεο έρεη άκεζε θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε θάζε ζθελήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη απεξηφξηζηε επρέξεηα ζε δνθηκέο κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο επηιεθηηθήο ή νκαδηθήο παξέκβαζεο ζε θάζε παξάκεηξν (πιηθά, θσηηζκφο, θφλην θ.α.). 21

22 "Πεξπάηεκα" κέζα θαη έμσ από ην Κηίξην. Με ηελ λέα γεληά εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο WalkIDEA, ε θίλεζε κέζα θαη έμσ απφ ην θηίξην είλαη εληππσζηαθά γξήγνξε θαη νκαιή (fast & smooth). H πνηφηεηα ηνπ video είλαη εμαηξεηηθή, θαη ε απνζήθεπζε ζε αξρείν γίλεηαη απιά κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ rec. Δπηπξφζζεηα, κε έλα θιηθ, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεξενζθνπηθήο (4D) απεηθφληζεο (Stereoanaglyph) κε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ γπαιηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξφγξακκα. 1.6 Σν ζύζηεκα Allplan Engineering. Σν κνλαδηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ Allplan Engineering επηηξέπεη ζηνλ κειεηεηή λα ζρεδηάζεη κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα ζε 3D κνξθή νπνηνλδήπνηε ηχπν νπιηζκνχ, φζν πνιχπινθε θαη λα είλαη κία θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη εθαξκνγέο πνπ έρεη ην Allplan Engineering είλαη απεξηφξηζηεο: θηηξηαθά έξγα έξγα ππνδνκήο γέθπξεο δεμακελέο ηνχλει ηνίρνη αληηζηήξημεο πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα Σν Allplan Engineering πξνζθέξεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή 2D ζρεδίαζε, θαζψο ν ρξήζηεο εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα θαη κνλαδηθφ 3D κνληέιν πνπ ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξάγεη απηφκαηα φιεο ηηο φςεηο θαη ηνκέο ηεο θαηαζθεπήο. Σαπηφρξνλα ην 3D κνληέιν ηνπ δίλεη κία κνλαδηθή επνπηεία επί ηεο θαηαζθεπήο, γηα λα απνθχγεη ιάζε θαη παξαβιέςεηο. Οη νπνηαζδήπνηε αιιαγέο πνπ γίλνπλ εθ ησλ πζηέξσλ δελ 22

23 απνηεινχλ επίζεο θαλέλα πξφβιεκα γηα ην Allplan Engineering, θαζψο απηέο ελεκεξψλνπλ απηφκαηα θαη φια ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ παξαρζεί. Έηζη ηα ιάζε εθκεδελίδνληαη θαη ε ηαρχηεηα απνγεηψλεηαη. Με ηελ έμππλε 3D ζρεδίαζε πνπ δηαζέηεη ην Allplan Engineering, έρνπκε έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ θαη κνλαδηθφ πιενλέθηεκα: απηφκαηε παξαγσγή πξνζκεηξήζεσλ θαη δπγνινγίσλ γηα φινπο ηνπο νπιηζκνχο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη. Καζψο ν ρξήζηεο ζρεδηάδεη κε πξαγκαηηθά ζηνηρεία νπιηζκνχ, ην πξφγξακκα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηνλ φγθν θαη ην βάξνο ηνπο θαη κπνξεί λα ηνλ εκθαλίδεη ηφζν ζε κνξθή ιίζηαο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, φζν θαη ζε κνξθή επηγξαθήο γηα ηελ εθηχπσζε ηνπο καδί κε ηα ζρέδηα. Δίλαη γλσζηφ φηη κε ηελ παξαδνζηαθή 2D ζρεδίαζε, ε παξαγσγή φισλ ησλ μπινηχπσλ κίαο θαηαζθεπήο απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα απνδνζνχλ ζσζηά φια ηα ζηνηρεία, ηδηαίηεξα εάλ απηά έρνπλ κεγάιν βαζκφ πνιππινθφηεηαο. Αληίζεηα κε ην Allplan Engineering ε ζρεδίαζε κέζσ ελφο θαη κνλαδηθνχ «έμππλνπ» θαηαζθεπαζηηθνχ κνληέινπ ζαο πξνζθέξεη κία πνιχ πην απιή θαη εχθνιε κέζνδν: κπνξείηε κε κία θίλεζε λα παξάγεηε θαηφςεηο θαη ηνκέο, θαηεπζείαλ απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ κνληέιν. Ζ απεηθφληζε φισλ απηψλ κε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γξακκψλ, hatch, θηι.., κπνξεί λα είλαη απφιπηα απηνκαηνπνηεκέλε, αθνχ φιεο νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ σο πξφηππεο. Σν Allplan Engineering πξνζθέξεη επίζεο κία κεγάιε γθάκα εξγαιείσλ γηα ελεξγεηαθέο κειέηεο, απφ ηελ ζρεδίαζε θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, έσο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκαληηθήο ηθαλφηεηαο ελφο θηηξίνπ. Με ην πξφζζεην module ηεο Δλεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο κπνξείηε λα εηζάγεηε ελεξγεηαθά θαη νηθνινγηθά δεδνκέλα πάλσ ζην θαηαζθεπαζηηθφ κνληέιν, βάζεη παξακέηξσλ πνπ δηαζέηεη θαη απαηηεί θάζε ρψξα. Έηζη, κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ηελ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε πνπ ρξεηάδεηαη. 23

24 1.7 Σν ζύζηεκα Revit Architecture. Σν Autodesk Revit καο βνεζά λα εξεπλήζνπκε ηηο πην θαηλνηφκεο ζρεδηαζηηθέο ηδέεο απφ ην αξρηθφ ζηάδην. Καηαζθεπαζκέλν κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία ηνπ Building Information Modeling (BIM), ε αξρηηεθηνληθή εθαξκνγή Autodesk Revit παξέρεη ηελ κέγηζηε ππνζηήξημε γηα ηνλ βηψζηκν ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο, ηελ αλίρλεπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θαηαζθεπήο, βνεζψληαο ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κεραληθνχ, ησλ αλαδφρσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ. Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηνπ έξγνπ, ελεκεξψλνπλ απηφκαηα φια ηα ζρέδηα, νξγαλψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ηεθκεξίσζεο καο. Σν λέν θαη θαηλνηφκν Autodesk Revit Architecture παξέρεη εχθνια εξγαιεία γηα free-form modelling θαη παξακεηξηθή ζρεδίαζε, ελψ ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ αθφκε θαη ζε αξρηθφ ζηάδην. ρεδηάδνπκε ειεχζεξα, θαη δεκηνπξγνχκε ηηο πην πνιχπινθεο 3D θφξκεο. Σν Autodesk Revit Architecture ππνζηεξίδεη ηελ αλάιπζε ηνπ θηηξίνπ απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο κειέηεο ψζηε λα ιεθζνχλ έγθαηξα απνθάζεηο. Τπνινγίδεη άκεζα ρψξνπο, εκβαδά, φγθνπο, ελεξγεηαθέο απψιεηεο, πιηθά. Σν εξγαιείν Building Maker ηνπ Autodesk Revit καο βνεζά λα κεηαζρεκαηίζνπκε ηηο κνξθέο καο ζε πιήξσο ιεηηνπξγηθά ζρέδηα. Δπηιέγνπκε θαη πξνζζέηνπκε επηθάλεηεο γηα λα ζρεδηάζνπκε ηνίρνπο, ζηέγεο, παηψκαηα θαη ζπζηήκαηα παινπηλάθσλ. Δμάγνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θηηξίνπ θαη αλά φξνθν. Σν ινγηζκηθφ αξρηηεθηνληθήο κειέηεο Autodesk Revit Architecture software θαηαζθεπάζηεθε ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη νη αξρηηέθηνλεο. Σν Autodesk Revit Architecture παξέρεη θάζε πιεξνθνξία, 2D, 3D φςεηο, ηνκέο, αιιαγέο, ιεπηνκέξεηεο θ.α. απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ην θηίξην καο. 24

25 Μηα αιιαγή νπνπδήπνηε, είλαη κηα αιιαγή παληνχ. Σα παξακεηξηθά αληηθείκελα, είλαη ε βάζε ηνπ Autodesk Revit. Τπνινγίδνπκε ιεπηνκεξείο πίλαθεο πιηθψλ θαη πξνυπνινγηζκφ θφζηνπο. Γεκηνπξγνχκε θσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ηδεψλ καο θαη δνχκε ην θηίξην πξηλ αθφκε ρηηζηεί. Σν ελζσκαησκέλν Mental Ray πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ, πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο θσηνξεαιηζκνχο, ηαρχηεξνπο ρξφλνπο θαη κηα πνηνηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ. Επιπλέον : Έμππλνο Γηαρεηξηζηήο Σρεδίσλ Μειέηεο BIM (Project drawings smart explorer & tree-view browser): Σν IDEA εκπεξηέρεη εμεξεπλεηή ζρεδίσλ (tree-view explorer), πνπ δηαηεξεί ελεκεξσκέλα φζα ζρέδηα νξίδεη ν ρξήζηεο ζηε κειέηε ηνπ (πρ. φςεηο, ηνκέο, πξννπηηθά θιπ) ζε ζρέζε ηφζν κε ηηο αιιαγέο ζην κνληέιν ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη κε ηπρφλ πξνζζήθεο/επεκβάζεηο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζε απηά ηα ζρέδηα (πρ. ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο, εηζαγσγή ζπκβφισλ ή ζρεδίσλ απφ ηηο βηβιηνζήθεο, ζρφιηα, πςνκεηξηθέο ελδείμεηο θιπ). Πξνεγκέλνο Roof Modeler: Αλάκεζα ζην πιήζνο λέσλ δπλαηνηήησλ κνληεινπνίεζεο ζηεγψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θάζε είδνπο πξνζζήθεο (πρ. ζνθίηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηξχπεο, αλνίγκαηα, skylights θ.α.), ε απηφκαηε έλσζε ρσξηζηψλ ζηεγψλ, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ δηπιήο θιίζεο ζηελ ίδηα πιεπξά, ε επρέξεηα πξνέθηαζεο θάζε πιεπξάο ρσξηζηά θαη πνιιά αθφκα. Κίλεζε κέζα ζην θσηνξεαιηζκέλν κνληέιν: Ο ρξήζηεο ηνπ IDEA κπνξεί πιένλ λα πεξηεγείηαη κέζα θαη έμσ απφ ην θσηνξεαιηζκέλν θηίξην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπλζέηεη ην κνληέιν ηνπ, ράξε ζηνπο λένπο αιγφξηζκνπο απφθξπςεο θαη animation ζε OpenGL. Νένη παξακεηξηθνί δηάινγνη αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ: Νένη δηάινγνη γηα ζχλζεηα ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κακηλάδα, ε Πέξγθνια θ.α. 25

26 κε γλσζηή επρέξεηα δηακφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ IDEA. Γπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο 3D νηθνπέδσλ: Ζ δπλαηφηεηα απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην Σνπνγξαθηθφ ππνζχζηεκα ηνπ IDEA (AutoREG) παξάγεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν εδάθνπο, ρσξίο ηελ αλάγθε νξηζκνχ ηξηγψλσλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο εηθόλαο: Ζ λέα εληνιή ImageEdit, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θάζε αληηθεηκέλνπ «raster image» πνπ εκπεξηέρεηαη ζην κνληέιν ηνπ IDEA. Πιήζνο επηκέξνπο βειηηώζεσλ: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο κε παξαιιειεπίπεδσλ ηνίρσλ, νη ελψζεηο ηνίρσλ κε ζθάιεο, ε επηινγή γηα απφθξπςε γξακκψλ ηνίρσλ θαη πιαθψλ ζηηο φςεηο θαη ζηηο ηνκέο, ε πξνζζήθε «γείζα» ζηα παξάζπξα, ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πνιιψλ θνιψλσλ θ.α. Γεκηνπξγία βηβιηνζήθεο Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε θσηεηλψλ πεγψλ - εθέ Κάκεξεο Δηζαγσγή ζην animation Γεκηνπξγία πνξείαο θίλεζεο κέζα θαη γχξσ απφ ηα αληηθείκελα ζρεδίαζεο (walkthrough animations). Σερληθέο ζχλδεζεο κε ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα ηνπ AutoCAD ή Architecture. Δθηππψλνπκε ηα ζρέδηά καο άκεζα κέζα απφ ην sheets set view, ηνπ project Navigator ζε PDF κνξθή. Έηζη επηηαρχλνπκε ηε δηαδηθαζία εθηχπσζήο καο. Απιά θάλνληαο δεμί θιίθ πάλσ ζην sheet πνπ ζέινπκε λα ηππψζνπκε καο εκθαλίδεηαη πίλαθαο πεξηερνκέλσλ πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 26

27 επηιέμνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε (ζε πνηα κνξθή ζέινπκε λα εθηππψζνπκε) ην αξρείν πνπ έρνπκε αξρηθά επηιέμεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν.Σν ζύζηεκα ΣΔΚΣΧΝ 2.1 Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα ΣΔΚΣΧΝ Ο ΣΔΚΣΧΝ απνηειεί έλα πξφγξακκα αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηθαλφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηία. Ο ΣΔΚΣΧΝ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζην ζχλνιν ησλ αξρηηεθηνληθψλ πξνγξακκάησλ δηεζλψο, κε βξαβεία απφ ηνλ εγρψξην θαη ηνλ μέλν εηδηθφ ηχπν. Σα πξνγξάκκαηα ΣΔΚΣΧΝ θαη FESPA καδί ζπλζέηνπλ ην εληαίν αξρηηεθηνληθφ θαη ζηαηηθφ πξφγξακκα MASTER. Ο ΣΔΚΣΧΝ απεπζχλεηαη ζε εζάο, εάλ είζηε αξρηηέθηνλαο, εάλ ν ηνκέαο ζαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θηεξίσλ θαη θαηαζθεπψλ, εζσηεξηθψλ - interior design - θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ - landscapes. Κάζε κειέηε ζαο απφ ηελ πην απιή κέρξη ηελ πην ζχλζεηε, δηεθπεξαηψλεηαη κε επηηπρία, θαη κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζίαζα, ελψ έρεηε ην ζίγνπξν ρξνληθφ πξνβάδηζκα, ηζρπξφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ ζεκεξηλφ κεραληθφ. 2.2 Οθέιε 27

28 2.2.1 Από ην ζθίηζν ζην κνληέιν Δίλαη ην κέζν έθθξαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αξρηηέθηνλαο απφ ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο. Δίλαη απηφ αθξηβψο ην εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη απφ ην πξψην πιάζηκν ηνπ φγθνπ, κέρξη θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ιεπηνκέξεηαο ηε δηάζεζε ηνπ αξρηηέθηνλα από ην πξώην θηόιαο ζηάδην Με ηε γέλλεζε ηεο ηδέαο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ζθίηζσλ, ν ΣΔΚΣΧΝ 7 πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηεο ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν, κέρξη λα παξαρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, πνπ ζα είλαη ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ. Μπνξεί έηζη λα μεθηλήζεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, αθνχ θαη ηα ηειεπηαία ζεκεία ηεο κειέηεο ζαο πνπ αθνξνχλ ζε ρξψκαηα, δηαθφζκεζε ή νηθνδνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα έρνπλ επηιπζεί. Αθφκα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεηε πξνεπηζθφπεζε δαπαλεξψλ εγρεηξεκάησλ Δηθνληθή θαη κε πξαγκαηηθόηεηα: Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηδηαίηεξα ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε αγνξά έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Ο ΣΔΚΣΧΝ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. Σα έξγα απνδίδνληαη κε επηηπρία ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ ε παξακεηξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ζε πιηθά θαη γεσκεηξία επηθαλεηψλ έρεη ήδε γίλεη απφ ην πιάζηκν ησλ φγθσλ. Ζ γλψζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο νηθνδνκήο είλαη γλσζηή πνιχ πξηλ ηε θπζηθή πινπνίεζή ηεο. 28

29 2.2.4 Ζ αληηπαξάζεζε Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηδηαίηεξα ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε αγνξά έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Ο ΣΔΚΣΧΝ αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. Σα έξγα απνδίδνληαη κε επηηπρία ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηνπο, ελψ ε παξακεηξνπνίεζε ζε φηη αθνξά ζε πιηθά θαη γεσκεηξία επηθαλεηψλ έρεη ήδε γίλεη απφ ην πιάζηκν ησλ φγθσλ. Ζ γλψζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο νηθνδνκήο είλαη γλσζηή πνιχ πξηλ ηε θπζηθή πινπνίεζή ηεο Βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνύ O ρξήζηεο ζρεδηάδεη αξρηηεθηνληθέο νληφηεηεο ζχκθσλα κε παξακέηξνπο - πνπ κπνξνχλ λα είλαη απφ ιεηηνπξγηθέο θαη κνξθνινγηθέο έσο θαηαζθεπαζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο, θαη πνπ ν ίδηνο κπνξεί λα αιιάδεη ηελ θάζε ζηηγκή. Έηζη δεκηνπξγεί ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν, κε ηνίρνπο, επίπεδα, ζηέγεο, ζθάιεο, θνπθψκαηα, ην νπνίν εμειίζζεη θαη πιάζεη αιιάδνληαο ηα χςε, πάρε, ρξψκαηα, κεηαηνπίδνληαο θελά θαη πιήξε, νξίδνληαο γεσκεηξία επηθαλεηψλ θαη πιηθά. Απηφκαηα έρεη ην δπζδηάζηαην ζρέδην απφ ηελ ηνκή κε νπνηνδήπνηε επίπεδν επηζπκεί, θαη ηειηθά φιε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κειέηεο, ηνκέο, φςεηο, πξννπηηθή θαη ξεαιηζηηθή απεηθφληζε. Μεηαβάιινληαο επηιεθηηθά θάπνηεο παξακέηξνπο, παξάγεηαη πιήζνο απνδεθηψλ αξρηηεθηνληθψλ ιχζεσλ Δπηθνηλσλία Με ην CADorganizer κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα CAD θη αλ ρεηξίδνληαη, αληαιιάζζνληαο ζε θάζε ζηάδην πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. Καζίζηαηαη έηζη εθηθηή ε δηαδνρή ησλ θάζεσλ θαη ηειηθά ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο. Μεηά ηα πξψηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, κπνξεί λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή ησλ ζηαηηθψλ, ησλ κεραλνινγηθψλ, λα γίλνπλ νη πξνκεηξήζεηο θαη φια απηά κε κία αδηάιεηπηε δηαδηθαζία παξνρήο-πξφζιεςεο ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη ηα ζρέδηά ζαο 29

30 θαη εζείο λα κπνξείηε κε βεβαηφηεηα λα πξνρσξήζεηε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε, λα αλεβάζεηε ηελ θιίκαθα ζρεδηαζκνχ, κέρξη ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο Αξρηηεθηνληθή θαη ηαηηθή Μειέηε ζε έλα αξρείν Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πξφγξακκα ΣΔΚΣΧΝ γίλεηαη αθφκα πην ραξηζκαηηθφ φηαλ ιεηηνπξγεί σο ηκήκα ηνπ MASTER, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα απηνλνκία, εμαηξεηηθφ πξνλφκην γηα έλα κεραληθφ, αθνχ κπνξεί αλ ην επηζπκεί λα ζπγθεληξψζεη ζε έλα κφλν αξρείν ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζηαηηθή κειέηε, επηιέγνληαο πνιχ απιά κε ηα αληίζηνηρα δηαθαλή ηελ θάζε κία πνπ ζέιεη λα εκθαλίζεη, ελψ κέζσ αξρείσλ.exp λα έρεη ηηο πξνκεηξήζεηο θαη ηε κειέηε ζεξκνκφλσζεο. Μπνξείηε λα ζρεδηάδεηε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα δχζθνιεο αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο, λα πεξηγξάθεηε ζηνηρεία εηδηθψλ δηαηνκψλ, θαη ν ζρεδηαζκφο ζαο λα απνηειεί απεπζείαο ηελ ηεθκεξίσζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηαζθεπαζηηθά ρεδηαζκόο ζε θιίκαθα 1:1 Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ νπνία «ζηήλεη» έλα θηίξην ή κηα νπνηαδήπνηε νηθνδνκή, ν κειεηεηήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη, έσο θαη ζε θιίκαθα 1:1 θαηαζθεπέο φπσο έπηπιν, ηδάθη, ρξεζηηθά αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία θαηαζθεπαζηηθά είηε εζσηεξηθψλ ρψξσλ-interior design, είηε εμσηεξηθψλ-landscapes. Μέζσ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη εηζάγνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζην ζρέδην, απηφκαηα κπνξνχκε λα έρνπκε φιε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κειέηεο, ηνκέο, φςεηο, πξννπηηθή θαη ξεαιηζηηθή απεηθφληζε. Μεηαβάιινληαο ηηο παξακέηξνπο πνπ επηιέγεηε, παξάγεηαη πιήζνο απνδεθηψλ αξρηηεθηνληθψλ ιχζεσλ. 30

31 2.2.9 ρεδηαζκόο αληηθεηκέλσλ Σα αληηθείκελα ηνπ «ΣΔΚΣΧΝ» κπνξνχλ λα πάξνπλ έσο θαη ηέζζεξα πιηθά δηαθνξεηηθά απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα, κε ηαπηφρξνλε πξνεπηζθφπεζε, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επηινγή ηνπο Βηβιηνζήθεο Βηβιηνζήθεο κε αληηθείκελα δηαθφξσλ ηάζεσλ θαη ζηπι, κεγάιε γθάκα επίπισλ πξσηνπνξηαθνχ design Σνπνγξαθηθό Με ην ππνζχζηεκα «ηνπνγξαθηθφ» ζην «ΣΔΚΣΧΝ» είλαη εθηθηή ε ζρεδίαζε ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ είηε κε ηε κέζνδν ηεο εμάξηεζεο απφ ην ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν, είηε κε ζεκεία κε ζρεηηθέο ζπληεηαγκέλεο, εάλ ζέιεηε λα δνπιέςεηε κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ γεσκεηξηθά απφ ηνλ ηξηγσληζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρεηε απηφκαηα ηνπο αλάινγνπο πίλαθεο κε ππνινγηζκέλν ηφζν ην ζπλνιηθφ φζν θαη ηα επηκέξνπο εκβαδά. εκαληηθφ είλαη φηη πεξηγξάθνληαο κε ηξίγσλα ην νηθφπεδν, πξνθχπηεη ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ, απφ ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα λα πξάμεηε ηηο ηνκέο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηε κειέηε ζαο. Κπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: επηθνηλσλία κε γεσδαηηηθά πξνγξάκκαηα θαη απηφκαηε εηζαγσγή ησλ ζεκείσλ ζην ρψξν, πίλαθεο ζεκείσλ, πίλαθεο εκβαδψλ, ηνπνγξαθηθνί θάλαβνη, 3D θαη ηνκέο εδάθνπο Δπέιηθηε ζθάια Με δπν θηλήζεηο ρσξίο ζρεδηαζκφ γελέηεηξσλ, παξάγεηαη απφ ην αξηζηεξφ πεξίγξακκά θαη ην δεδνκέλν πιάηνο b. Απηφκαηε θπθιηθή κε θαζνξηζκφ ζηξνθψλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ρψξνπ. Σπρνχζαο θάηνςεο θαη κεηαβαιιφκελνπ πιάηνπο θαηά ην αλάπηπγκά ηεο. Δπηινγή παξεκβνιήο 31

32 πιαηχζθαισλ. Δπίιπζε κε πάηεκα b θαη κε χςνο h, θαη εηδνπνίεζε γηα κεηαβνιή κήθνπο. Καηαζθεπή θαη θχιαμε κνληέινπ-γξακκήο αλάβαζεο θαη πιεπξηθψλ γξακκψλ. Μεηαξξχζκηζε ζε ζθάια κε ζθελνεηδή ζθαινπάηηα. Νένη ηχπνη ζθαιψλ Φσηνξεαιηζκόο Ο θσηνξεαιηζκφο ζην ΣΔΚΣΧΝ ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα «δείηε» ην έξγν ζαο φπσο πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί, ζπλδπάδνληαο, αθαηξψληαο, πξνζζέηνληαο, ζηνηρεία θαη πιηθά πνπ ζα ην αλαδείμνπλ. Σν εξγαιείν παξαηεξεηήο είλαη ην «κάηη» ηνπ αξρηηέθηνλα. Μπνξείηε έηζη λα επηβεβαηψζεηε ηηο εθηηκήζεηο ζαο, αιιά θαη λα πείζεηε ηνλ πειάηε ζαο γηα απηέο. Ζ δνπιεηά ζαο είλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαζηαζεί δσληαλά, ελψ «παίδνληαο» κε ηα εηδηθά εθέ θψηα, νκίριε, δηάθξαγκα, λα δψζεηε πεξηζζφηεξε έθθξαζε ζηα ζθεληθά ζαο.γηα αθφκα πην νινθιεξσκέλεο παξνπζηάζεηο, κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ζθελέο πνπ λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, βάδνληαο ην ζεαηή λα πεξηεγεζεί κέζα ζην θηίξην, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ην βηψζεη, λα αληηιεθζεί ηηο πθέο ησλ πιηθψλ, λα νξακαηηζζεί φηη ήδε είλαη κέζα ηνπ. Έηζη, ε κεηάδνζε ηεο ηδέαο ζαο θαζίζηαηαη κηα εχθνιε ππφζεζε, ελψ ηελ αιιεινπρία ησλ ζθελψλ κπνξείηε λα επελδχζεηε κε κνπζηθή ππφθξνπζε, νπφηε λα έρεη ηε κνξθή ηαηλίαο. Δπίζεο, ηηο εληππψζεηο θεξδίδεη ν ρεηξηζκφο πνπ κπνξείηε απφ ην πιεθηξνιφγην λα έρεηε, απηνζρεδηάδνληαο δηαδξνκέο. Ζ πεξηήγεζε κ απηφλ ηνλ ηξφπν ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεηε ην κνληέιν ζαο ζε OpenGL κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρεηε δψζεη, γεσκεηξία, πιηθά, πθέο Γεσκεηξία επηθαλείαο - Τιηθά - Τθέο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ modelling, ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 3d, αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηνπ fractal imaging, ηνπ νξηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσκεηξίαο ηεο επηθάλεηαο, πνπ κπνξεί λα είλαη πιαθίδηα, ηνχβιν, μχιν, θεξακίδη θιπ., θαη πνπ είλαη ηξηζδηάζηαηε, παίξλνληαο ηηκέο γηα αξκνχο, πάρε, πιάηε. ην λέν 32

33 «ΣΔΚΣΧΝ» ππάξρνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα bmp, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιηθψλ ησλ επηθαλεηψλ-texture mapping. Σν κεγαιχηεξν σζηφζν πιενλέθηεκα ηνπ λένπ ΣΔΚΣΧΝ είλαη νη έηνηκεο ηδηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο κπνξείηε λα επηιέμεηε, γιηηψλνληαο πνιχηηκν ρξφλν, ηελ πθή πνπ ηαηξηάδεη ζην πιηθφ ζαο Ζιηαζκόο θαη θσηεηλέο πεγέο Σα ζθεληθά ζαο ηειεηνπνηνχληαη θαη αλαδεηθλχνληαη, κε ηελ πξνζζήθε θσηεηλψλ πεγψλ. Μειεηψληαο ην θσηηζκφ ηεο εηθφλαο ζαο, κπνξείηε λα επηιέμεηε απηφλ πνπ ζα πξνβάιιεη ηε δεκηνπξγία ζαο. Δηδηθφηεξα ζην λέν ΣΔΚΣΧΝ πξνζηίζεληαη λέα είδε θσηηζκνχ, ελψ ηα ππάξρνληα βειηηζηνπνηνχληαη θαη ηνπο πξνζδίδνληαη λέεο παξάκεηξνη. Οη εηθφλεο ζαο κπνξνχλ λα γίλνπλ φζν εθθξαζηηθέο ζέιεηε, θηάλνληαο ζε πςειά επίπεδα παξνπζίαζεο Σν πεξηβάιινλ ηνπ ΣΔΚΣΧΝ. Αλνίγνληαο ηνλ ΣΔΚΣΧΝΑ βιέπνπκε ην αθφινπζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο (εηθφλα 1). Ο ΣΔΚΣΧΝΑ είλαη έλα αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Σν θχξηνο κελνχ πνπ βιέπνπκε πάλσ αξηζηεξά ζηελ εηθφλα είλαη απηφ πνπ καο βνεζάεη λα ηειεηνπνηήζνπκε ην ζρέδην καο κε θάζε απαίηεζε πνπ έρνπκε. Απφ ην κελνχ Αξρείν έρνπκε ηελ επηινγή λα αξρίζνπκε έλα λέν ζρέδην ή λα θνξηψζνπκε έλα ππάξρνλ, λα επηιέμνπκε ηελ βηβιηνζήθε απφ πνπ ην πξφγξακκα ζα αλαδεηά ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ελψζνπκε ζρέδηα κεηαμχ ηνπο, θαη ηέινο λα απνζεθεχζνπκε, λα εθηππψζνπκε θαη λα θιείζνπκε ην ζρέδην καο. Σν κελνχ CAD πεξηέρεη επηινγέο φζνλ αθνξά παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε επίπεδα εμφδνπ, ζηαηηθά αλά δηαθαλέο, αξρηηεθηνληθά αλά 33

34 δηαθαλέο, άγλσζηεο ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Όια ηα παξαπάλσ είλαη επηινγέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ην ζρέδην. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην θάζε Layer νξφθνπ λα εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, λα εκθαλίδνληαη ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία ηεο θάζε δνθνχ, φπσο θαη ηεο πιάθαο, ηνπ ππνζηπιψκαηνο, θηι. ην κελνχ Δξγαιεία εκθαλίδνπκε ή αθαηξνχκε ηηο κπάξεο εξγαιείσλ πνπ καο ρξεηάδνληαη. Σν κελνχ Δπεμεξγαζία καο παξέρεη εξγαιεία επεμεξγαζίαο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ, φπσο, ζηνίρηζε δηαζηάζεσλ, ζπκκεηξία σο πξνο ην θέληξν, άμνλαο αλάθιεζεο. Σν κελνχ Κάλλαβνο είλαη ην αξρηθφ ζηάδην ηεο νηθνδνκήο, απ φπνπ δειαδή ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ην ζρέδηφ καο γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ νηθνδνκή. Σν κελνχ Γνκηθά καο παξαπέκπεη ζε επηινγέο γηα ζθάιεο, ζηέγεο, ηνίρνπο, επίπεδα, αληηθείκελα, θάγθεια θηι. Σν κελνχ Γξακκηθά είλαη απηφ πνπ καο βνεζά ζηνλ γξακκηθφ ζρεδηαζκφ, δειαδή, γξακκέο, ηφμα, θακπχιεο. Δπίζεο ζε απηφ ην κελνχ ππάξρεη θαη ην Σνπνγξαθηθφ. Σν κελνχ ηαηηθά έρεη ζρέζε κε ηε ζηαηηθή ηνπ θηηξίνπ, δειαδή, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ πιάθα, ζηνπο δνθνχο, ηα ππνζηπιψκαηα. Δίλαη απηά πνπ θαλεξψλνπλ πφζν αλζεθηηθφ είλαη ην θηίζκα. Σν κελνχ Παξάζηαζε είλαη απηφ πνπ καο δείρλεη ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ ζρεδίνπ, φζνλ αθνξά ην θσηηζκφ, ηε ζθίαζε, ηνλ ειηαζκφ θαη ηε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. Σν κελνχ Παξάζπξν είλαη απηφ πνπ καο αλαθέξεη πνην παξάζπξν είλαη αλνηρηφ θαη κε πνην ηξφπν λα ηα παξαζέηεη ζην πξφγξακκα ζε πεξίπησζε παξαπάλσ απφ ελφο αλνηρηνχ ζρεδίνπ. Σέινο, ππάξρνπλ ηα κελνχ e-support θαη Βνήζεηα ηα νπνία είλαη απηά πνπ ελεκεξψλνπλ γηα αλαβαζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξέρνπλ βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ηνπ. 34

35 Δηθφλα 1. Πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΔΚΣΧΝ ε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ καθξνεληνιέο πνπ καο βνεζνχλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηα κελνχ πνπ αλαθέξνπκε παξαπάλσ. Πξνζθέξνπλ γξήγνξε πξφζβαζε ζε εξγαιεία ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ απεηθφληζή ηνπ, φπσο είλαη, νη άμνλεο x-y, νη φξνθνη (ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεηαη θάζε φξνθνο απνκνλσκέλνο) θαη εκθάληζε ησλ ζεκείσλ ηνκήο ηνπ θηηξίνπ. 35

36 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν Αξρηηεθηνληθή 3.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο «Ζ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ζηε αληνξίλε είλαη εληαγκέλε ζηελ Αηγαηνπειαγίηηθε. Χζηφζν "εθκεηαιιεχεηαη" ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζηνχ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα θηηζκέλν πεξηβάιινλ κε αζπλήζηζηεο ειεπζεξίεο έθθξαζεο. Ζ ηδηνκνξθία ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη λα ππάξρνπλ ππφγεηα θηίζκαηα, ελψ απφ πάλσ ηνπο θαιιηεξγείηαη ε γε, θηίζκαηα ζε ηφζν ζηελή ζπλχπαξμε ψζηε δελ δηαθξίλεηαη πνχ ζηακαηάεη ε κηα ηδηνθηεζία θαη πνχ αξρίδεη ε άιιε...». Μ.Γαλέδεο, 1939, «Σν εζηκηθφλ δίθαηνλ ηεο Θήξαο θαηά ηνλ 18ν αηψλα». Απφ ηνλ Μεζαίσλα κέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αη. ε αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ρψξνπ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην λεζί. Οη άλζξσπνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ακχλνληαη ζηηο επηζέζεηο ησλ πεηξαηψλ, άξα ε αξρηηεθηνληθή έπξεπε λα έρεη ακπληηθφ ραξαθηήξα θαη λα θαιχπηεη βαζηθέο αλάγθεο. Κνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, θαηαζθεπαζηηθνί θαη γεσκνξθνινγηθνί παξάγνληεο 36

37 έπαημαλ ξφιν ζηελ ηδηφηππε αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία. Σα νηθνλνκηθά κέζα ήηαλ πεξηνξηζκέλα, ηα ζπίηηα θηίδνληαλ ζπλήζσο απφ αλεηδίθεπηνπο (ζπρλά ήηαλ νη ίδηνη νη θάηνηθνί ηνπο) θαη ζθάβνληαλ ζηελ εθαηζηεηαθή γε ψζηε λα θαιχςνπλ βηνηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ηελ πξφζεζε λα αλαδεηρζνχλ αξρηηεθηνληθά. Απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αη., νη αλάγθεο επηβίσζεο μεπεξάζηεθαλ απφ νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θη έηζη ε αξρηηεθηνληθή άξρηζε λα εμππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνχο. Οη άξρνληεο θαη νη πινχζηνη κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ κεγάια θαη πεξίηερλα ζπίηηα. Μπνξνχζαλ επίζεο λα αληηγξάςνπλ μέλα πξφηππα, θπξίσο κε αλαγελλεζηαθέο ή λενθιαζηθέο επηξξνέο, βειηηψλνληαο ηελ ηερληθή, θέξλνληαο εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο θαη πην αθξηβά πιηθά. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηψλ ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα δείρλεη ηηο θαιιηηερληθέο πξνζέζεηο ησλ καζηφξσλ θαη αληαλαθιά ηα πξφηππα ηεο κεγάιεο αξρηηεθηνληθήο πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηνλ ηδηφκνξθν ηφπν ηεο αληνξίλεο. Σν ίδην ίζρπζε θαη γηα ηηο κεγάιεο εθθιεζίεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα, ή ηα δεκφζηα θηίξηα φπσο ζρνιεία, κνπζείν θ.α.). Ζ ζπλχπαξμε ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ ηεο ιεγφκελεο αλψλπκεο αξρηηεθηνληθήο καδί κε απηά ηεο «επίζεκεο» (Οία, Φεξά, Μεζαξηά) θαη ηα κεκνλσκέλα θηίξηα ηεο ηειεπηαίαο, δεκηνπξγνχζε έλα κνλαδηθφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη απαληνχζε ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο ζηε Θήξα. Οη ζπλχπαξμε ησλ δπν θφζκσλ, ηνπ Γπηηθνχ θαη ηνπ Οξζφδνμνπ, είρε επίδξαζε ηφζν ζηελ θνζκηθή φζν θαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή. Βαζηθνί ηχπνη νηθηζκψλ: Οη νηθηζκνί ηνπ λεζηνχ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Γξακκηθνχο (Φηρά, Οία, Θηραζιά) Δμειηγκέλνπο νρπξνχο (Πύργος, Εμπορείο, Ακρωηήρι) Τπφζθαθνπο (Βόθωνας, Φοινικιά, Καρηεράδος). Βαζηθνί ηχπνη ζπηηηψλ: Χο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηα θηίζκαηα κπνξεί λα ήηαλ 37

38 Τπφζθαθα Κηηζηά Hκίθηηζηα Οη ηχπνη ησλ ζπηηηψλ δηαθξίλνληαη ζε: ΑΣΗΚΑ -ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΗΣΗΑ: Ο αξρηθφο ηχπνο θαηνηθίαο ζηε αληνξίλε ήηαλ απηφο πνπ ππήξρε κέζα ζηα Καζηέιηα. Σα κνλφρσξα ζπίηηα ήηαλ ιηζφθηηζηα ή ππφζθαθα, ζπλήζσο δηψξνθα ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ, κε ζηελφ «κέησπν». Μηα εμσηεξηθή ζθάια νδεγνχζε ζηνλ φξνθν. Σν ηζφγεην ζηέγαδε ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο (ζηάβινπο θαη απνζήθεο). Σα ζπίηηα ησλ αξρφλησλ κέζα ζηα Καζηέιηα αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα ινγηθή, απιά ήηαλ κεγαιχηεξα. Όηαλ νη νηθηζκνί επεθηάζεθαλ εθηφο ησλ ακπληηθψλ πεξηβφισλ, ηα ζπίηηα απέθηεζαλ πξνζθηίζκαηα πνπ επηθνηλσλνχζαλ κε ην θεληξηθφ. Σα αγξνηηθά ζπίηηα είραλ κεγάιε απιή θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο (κηθξφ θνχξλν ζπλήζσο κε θπιηλδξηθφ ζρήκα, ζηάβινπο θ.α.). Βξίζθνληαλ ζηελ χπαηζξν, ή ζηηο παξπθέο ησλ νηθηζκψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηέζεηαλ θάλαβεο (νηλνπνηεία). ΑΡΥΟΝΣΗΚΑ ΣΟΤ 18νπ -19νπ ΑΗΧΝΑ: πίηηα ηεο επνρήο απηήο δηαηεξνχληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. Οηθηζηηθά ζχλνια ππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλνηθίεο φπσο ηνπ ηδεξά ζηελ Οία, ζην Φξαγθνκαραιά ησλ Φεξψλ, ζην θέληξν ηεο Μεζαξηάο. Έρνπλ επηξξνέο απφ ην εμσηεξηθφ (ζηνηρεία αλαγελλεζηαθά, λενθιαζηθά, ή θαη ηα δπν), αθνχ νη ηδηνθηήηεο ηνπο είραλ επαθέο κε ρψξεο εθηφο ηεο Διιάδαο. Έρνπλ κλεκεηαθέο ζπκκεηξηθέο φςεηο θαη είλαη επηβιεηηθά. ΠΗΣΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ-ΛΑΨΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ: Κηίζηεθαλ απφ αλεηδίθεπηνπο αλζξψπνπο, απιά γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 38

39 ζηέγαζεο, σζηφζν θαηέιεμαλ λα απνηεινχλ θαιιηηερληθά έξγα κε κνλαδηθή αηζζεηηθή! Δίλαη ηα πεξηζζφηεξα ζην λεζί. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε απιφηεηα θαη ε πιαζηηθφηεηα ησλ θηηξηαθψλ φγθσλ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη «δηεηζδχνπλ» ην έλα κέζα ζην άιιν, έρνπλ ζφινπο κε δηάθνξα ζρήκαηα, ή κεγέζε, θαη νη ππαίζξηνη ρψξνη ηνπο έρνπλ αθαλφληζηα ζρήκαηα. ηηο πξνζφςεηο ππάξρνπλ κηθξά αλνίγκαηα, παξάζπξα θαη πφξηα κε εκηθπθιηθφ θεγγίηε. Απηή ε κνξθή ζπηηηνχ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κάιηζηα επεξέαζε ηνπο Le Corbusier, Alvar Aalto θ.α. ΠΗΣΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ «ΜΑΣΟΡΗΚΖ» ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ: Γεκηνπξγήζεθαλ απφ ηερλίηεο. Ήηαλ κεγαιχηεξα θαη πην ζχλζεηα απφ ηα ζπίηηα ηεο αλψλπκεο αξρηηεθηνληθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηα πεξηζζφηεξα αζηηθά ζπίηηα θαη νη εθθιεζίεο. 39

40 Κεθάιαην 4 ν ρεδίαζε θηηξίνπ κε ηνλ ΣΔΚΣΧΝ 4.1 Οξγάλσζε ζρεδίαζεο Ζ παξαθάησ εξγαζία έρεη σο ζέκα ην ζρεδηαζκφ ελφο θηηξίνπ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ ζε ηξηζδηάζηαηε κνξθή, θαζψο θαη ηε κειέηε ηνπ θηηξίνπ απηνχ ελεξγεηαθά. Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα εμήο: Πξφγξακκα ΣΔΚΣΧΝ, ηεο εηαηξείαο LH ινγηζκηθήο, ην νπνίν απνηειεί ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα 2D θαη 3D ζρεδίαζεο γηα αξρηηέθηνλεο, κεραληθνχο θαη δηαθνζκεηέο. Πξφγξακκα ENERGY BUILDING, ηεο εηαηξείαο CIVILTECH, ην νπνίν απνηειεί εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα γηα ηελ δηεμαγσγή ελεξγεηαθψλ κειεηψλ. Ζ ελεξγεηαθή κειέηε απνηειεί πιένλ απαξαίηεην ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ελφο λένπ θηηξίνπ θαη δίλεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ. Ζ ελεξγεηαθή θαηάηαμε επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο βαζηθφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη: ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαζψο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ρψξν. Αξρηθά ζα δνχκε ηα ζηάδηα ζρεδίαζεο ηνπ θηηξίνπ ζε 2d κνξθή, θαηφςεηο, φςεηο-ηνκέο, δηάγξακκα θάιπςεο. Έπεηηα ζα δείμνπκε ηελ ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζή ηνπ θαη ηέινο ζα παξαηεζνχλ δχν δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο θαηαηάμεηο ηνπ θηηξίνπ απηνχ. ηελ θάζε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ζα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία πνπ επεξέαζαλ ην απνηέιεζκα. Βήκα 1 ν : Αξρηθά επηιέγνπκε κηα λέα κειέηε απφ ηνλ πξψην δηάινγν Αξρείν, Νέα νηθνδνκή. 40

41 Βήκα 2 ν : Έπεηηα, γηα δηθή καο επθνιία θαιφ ζα είλαη πξηλ αξρίζνπκε λα ζρεδηάζνπκε λα κειεηήζνπκε ην ζρέδην γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο δηαζηάζεηο, νχησο ψζηε λα θεξδίζνπκε ρξφλν θαηά ην ζρεδηαζκφ, γηα λα κε ζηακαηάκε θάζε θνξά λα ππνινγίδνπκε έλα πξνο έλα ηνίρν. Αθφκα γηα δηθή καο επθνιία κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θάλλαβν. Απηφ γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ κελνχ Κάλλαβνο, Νένο θάλλαβνο, θαη κέζσ ηεο αξηζηεξήο εξγαιεηνζήθεο ηνλ δηαρεηξηδφκαζηε. Βήκα 3 ν : Όπσο παξαηεξείηε ζην ζρέδην έρνπκε ηζφγεην, πξψην φξνθν θαη δψκα. Δδψ γίλεηαη εχθνιε ελαιιαγή γηαηί απηφ ην πξφγξακκα έρεη ζην θάησ κέξνο ηνπ κηα κπάξα εχθνιεο πεξηεγήζεηο ζηνπο νξφθνπο. Ζ ζρεδίαζε ζε απηφ ην πξφγξακκα γίλεηαη απφ φπνπ ζέινπκε ρσξίο λα καο πεξηνξίδεη. Δγσ μεθίλεζα ηε ζρεδίαζε απφ ηελ δπηηθή κεξηά ηνπ. Έηζη φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. ε απηφ ην πξφγξακκα πξψηα βάδνπκε ηηο θνιφλεο θαη ηηο βάζεηο θαη κεηά ζπλερίδνπκε ζην ρηίζηκν. Μεηά αξρίδνπκε λα ρηίδνπκε ηνπο ηνίρνπο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνίρσλ απηφ ην πξφγξακκα έρεη εηδηθεπκέλα εξγαιεία, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο θηηάμνπκε κε γξακκέο. Απηφ γίλεηαη απφ ηελ νξηδφληηα θεληξηθή εξγαιεηνζήθε επηιέγνληαο Γνκηθά, Σνίρνο θαη εκθαλίδεηαη αξηζηεξά ην κελνχ ηνπ. Κάλνληαο δεμή θιίθ, Παξάκεηξνη εκθαλίδεηαη έλα κελνχ πνπ κπνξνχκε λα κνξθνπνηήζνπκε ηελ δνκή ηνπ ηνίρν επηιέγνληαο ην πιηθφ πνπ ζέινπκε θαη ην πάρνο ηνπ θάζε έλα. Απφ ην κελνχ ηνπ ηνίρνπ κπνξνχκε λα βάινπκε ηα ππνζηπιψκαηα (θνιφλεο). Βήκα 4 ν : ε απηφ ην ζρέδην έρνπκε ζνισηά κέξε ηα φπνηα δελ έρεη εξγαιεία απηφ ην πξφγξακκα γηα λα ηα δεκηνπξγήζεη έηζη γηα λα ηα θηηάμνπκε ρξεζηκνπνηνχκε 41

42 γξακκέο θαη κνηίβα. Σν ζρέδην ηεο πέηξα θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπο πινπνηήζαλε κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν. Βήκα 5 ν : ην ζρέδην κνξθνπνηνχκε θαη ηα αλνίγκαηα βάδνληαο πφξηεο ή παξάζπξα. ηε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάζε έλα απφ ηα 3( αλνίγκαηα αινπκηλίνπ (παξάζπξα θαη κπαιθνλφπνξηεο), ππάξρεη ζε ηξία δηαθνξεηηθά πιάηε (εηθφλα 2). Όηαλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηεί ζηελ θάηνςε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο αλνηγκάησλ,ην πξφγξακκα απηφκαηα επηιέγεη, θιηκαθψλεη θαη ηνπνζεηεί ηνλ πιεζηέζηεξν απφ ηνπο ηξεηο, βάζεη ηνπ πιάηνπο. Έηζη, δελ αιινηψλνληαη ηα κεγέζε ησλ δηαηνκψλ, επηηπγράλνληαη ηα ζσζηά πιάηε ζηηο θάζεο, θαη ηα αλνίγκαηα δείρλνπλ πνιχ θαιχηεξα ζηηο φςεηο / ην 3D / ην θσηνξεαιηζκφ, αθφκα θαη ζε κπαιθνλφπνξηεο πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο. Ζ αιιαγή δηάζηαζεο πιάηνπο αλνίγκαηνο (εληνιή «Δπέθηαζε αλνίγκαηνο»), επίζεο επηιέγεη άλνηγκα δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ πξνγξάκκαηνο (αλ απηφ απαηηείηαη). Δηθφλα 2: Δπηινγέο αλνηγκάησλ 42

43 Βήκα 6 ν : ε απηφ ην ζρέδην θάλνπκε θαη εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα (θαη ηα θάγθεια) δηαζέηνπλ κέρξη 4 θάξηεο παξακέηξσλ πιηθνχ. Σα πιηθά δηαθξίλνληαη απφ ηα αληίζηνηρα ρξψκαηα θαη βάζεη απηψλ επηιέγνληαη. Σα πιηθά κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ, φηαλ ε παξάκεηξνο «Υξήζε πιηθψλ βηβιηνζήθεο = Όρη». Οη αιιαγέο ζην αληηθείκελν ελεκεξψλνληαη κε ηελ εληνιή «Πξνεπηζθφπεζε». Ζ νπηηθή ηνπ παξαηεξεηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο ζρεηηθήο θάξηαο. Γηα ηελ πξνεπηζθφπεζε, πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ ην «Τπφδεηγκα» (ζηα δεμηά ησλ παξακέηξσλ). Έηζη δεκηνπξγήζακε ην ππόγεην ηνπ νπνίνπ ην ζρέδην θαίλεηαη παξαθάησ (εηθόλα3): 43

44 Δηθφλα 3:Σν ζρέδην ηνπ ηζφγεηνπ Βήκα 7 ν : Αθνχ θάλακε ηνλ πξψην φξνθν κε ηνλ ίδην ηξφπν θηηάρλνπκε θαη ηνλ άιιν φξνθν. 44

45 `Όηαλ αιιάμακε φξνθν ην πξφγξακκα θξαηάεη ηα ζηνηρεία απφ ηνλ αξρηθφ φξνθν θαη απιά ηα ζπλδέεη.. ηα πεδία Τςνκέηξνπ Βάζεο θαη Οξνθήο ηνπ επηιεγκέλνπ νξφθνπ, κπνξνχκε - θάλνληαο θιηθ επάλσ ζην εκθαληδφκελν πςφκεηξν, λα πιεθηξνινγήζνπκε θάπνην άιιν. Κάζε φξνθνο ερεη δχν ραξαθηεξηζηηθά πςφκεηξα πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζκεο ηνπ: ην «πςφκεηξν βάζεο» θαη ην «πςφκεηξν νξνθήο». Σν πςφκεηξν βάζεο ηνπ νξφθνπ αθνξά κφλνλ ηηο αξρηηεθηνληθέο νληφηεηεο ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ηνπο ηνίρνπο, θ.ι.π.), ελψ ην πςφκεηξν νξνθήο ηηο ζηαηηθέο (π.ρ. ηα ππνζηπιψκαηα, ηηο πιάθεο). Σν πξφγξακκα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα καο ην εκθαλίζεη κε καχξν ή κε άζπξν θφλην. Δπέιεμα ην άζπξν θφλην γηα νηθνλνκία ζην κειάλε. Αθφκα ζηα ζρέδηα βιέπνπκε φηη νη γξακκέο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα απηφ δειψλεη ηηο δηαθνξεηηθέο πέλεο Μπιε : πέλα 1 (πάρνο ζρεδίαζεο 0,01) αλνίγκαηα θαη βαζηθέο γξακκέο Πξάζηλν : πέλα 2(πάρνο ζρεδίαζεο 0,02) αληηθείκελα θαη γξακκέο ζρεδίνπ Γαιάδην : πέλα 3 (πάρνο ζρεδίαζεο 0,03) βνεζεηηθέο γξακκέο (θάλλαβνο) Κφθθηλν : πέλα 4 (πάρνο ζρεδίαζεο 0,04) θχξην ζρέδην Παξαθάησ βιέπνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ νξφθνπ (εηθφλα4): 45

46 Δηθφλα 4 :Σν ζρέδην ηνπ νξφθνπ Βήκα 8 ν : Πεξλάκε ζην θνκκάηη ηνπ δψκαηνο. ρεδηάδνπκε πάλσ ζην ίρλνο ηνπ νξφθνπ. Πξηλ αξρίζνπκε λα ζρεδηάζνπκε αλαηξέρνπκε ζηα ζρέδηα ησλ φςεσλ γηα λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην χςνο. Αθνχ θάλνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο αξρίδνπκε θαη θηηάρλνπκε ηνπο ηνίρνπο θαη ηέινο ην «ξίμηκν» ηεο πιάθαο. Έηζη, ζε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψζακε ην δψκα θαη θαη επέθηαζηλ ην 46

47 ζρεδηαζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ζπηηηνχ. Σν ζρέδην ηνπ δψκαηνο θαίλεηαη παξαθάησ (εηθφλα5). Δηθφλα 5:Σν δψκα Δθφζνλ, έρνπκε νινθιεξψζεη κε ηα κέξε ηνπ θηηξίνπ, καο κέλεη κφλν λα θηηάμνπκε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν πνπ απηφ γίλεηαη πνιχ εχθνια κε ηελ επηινγή αλάγιπθν, φπνπ επηιέγνπκε ην ρψξν ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε έδαθνο θαη αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα αλαθέξεηαη παξαθάησ 47

48 ην πψο εηζάγνληαη.. Παξαθάησ βιέπνπκε ην θηίζκα ζην νηθφπεδν θαη δηάθνξα αληηθείκελα πνπ έρνπκε πξνζζέζεη. Απηφ ην θηίζκα είλαη κέζα ζε έλα παξαδνζηαθφ ρσξίν θαη βιέπνπκε θαη ηνπο δξφκνπο θαη ηα ζνθάθηα πνπ ην πεξηηξηγπξίδνπλ (εηθφλα6). Δηθφλα 6: ρέδην θάιπςεο Βήκα 9 ν : Σέινο, γηα λα παξνπζηάζνπκε ην θηίξην καο πξέπεη λα ην απεηθνλίζνπκε κε θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν, δειαδή λα δνχκε πψο ην θηίξην καο θαίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη απφ ηελ επηινγή 3D βιέπνπκε ην θηίξην καο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Βήκα 10 ν : 48

49 Απφ φηη παξαηεξνχκε φιεο νη εηθφλεο έρνπλ δηαζηάζεηο. Απηφ γίλεηαη απφ ην εηθνλίδην δηαζηάζεσλ ην φπην βξίζθεηε ζηελ θεληξηθή εξγαιεηνζήθε θαη έρεη ζην ζήκα ηνπ έλα αγγιηθφ Δηθφλα 7: Ζ θαηνηθία νινθιεξσκέλε ζε απεηθφληζε 3D κε θσηνξεαιηζκφ. 4.2 Παξνπζίαζε ηνπ θηηξίνπ Αο αξρίζνπκε ινηπφλ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάζακε: 49

50 4.2.1 Σα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα. Δηθφλα 8: To ζρέδην ηνπ ηζνγείνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα 50

51 Δηθφλα 9: To ζρέδην ηνπ νξφθνπ κε επηπιένλ αληηθείκελα 51

52 Δηθφλα 10: To ζρέδην ηνπ δψκαηνο Οη όςεηο θαη ηνκέο ηνπ θηηξίνπ Οη φςεηο δεκηνπξγήζεθαλ απηφκαηα απφ ην πξφγξακκα θαζψο εκείο εηζήγακε ηα ζρέδηα θαη ελεκεξψλνληαλ κε θάζε αιιαγή ζην ζρέδην καο (εηθφλα 11-14). 52

53 Δηθφλα 11: Ζ δπηηθή φςε ηεο θαηνηθίαο Δηθφλα 12: Ζ βφξεηα φςε ηεο θαηνηθίαο 53

54 Δηθφλα 13: Ζ αλαηνιηθή φςε ηεο θαηνηθίαο Δηθφλα 14: Ζ λφηηα φςε ηεο θαηνηθίαο 54

55 ηεο παξαθάησ εηθφλεο βιέπνπκε ηηο ηνκέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ καο κέζσ ηεο ηνκήο γξακκψλ δειαδή ηελ δηάζπαζε ηνπ θηηξίνπ κνπ απφ επζχγξακκν ηκήκα (εηθφλα 15,16) Με ηελ εληνιή απηή ν ρξήζηεο νξίδεη ζηελ θάηνςε έλα επζχγξακκν ηκήκα ην νπνίν απηνκάησο: 1. Γηαζπά θάζε νληφηεηα ηελ νπνία ηέκλεη, δεκηνπξγψληαο ζηε ζέζε ηεο δχν (ε ηξεηο) μερσξηζηέο νληφηεηεο, θαη 2. Γηαηεξεί επηιεγκέλεο φζεο νληφηεηεο βξίζθνληαη απφ ηε κία πιεπξά ηνπ (απηή πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο), πξνθεηκέλνπ λα δερηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (π.ρ. θίλεζε ή δηαγξαθή). Οληφηεηεο νη νπνίεο δελ ηέκλνληαη απφ ηε γξακκή ηνκήο δελ δηαζπψληαη νχηε επηιέγνληαη Δηθφλα 15:Σνκή θηεξίνπ 55

56 Δηθφλα 16:Σνκή θηεξίνπ 56

57 4.2.3 Σν εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Σν θηίξην καο κεηά απφ ηελ θσηνξεαιηζηηθή κέζνδν θαίλεηαη παξαθάησ ζηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ (εηθφλα 17-21). Δηθφλα 17: Ζ Γπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ 57

58 Δηθφλα 18:Ζ λνηηνδπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ καο Δηθφλα 19:Ζ βνξεηνδπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ καο 58

59 Δηθφλα 20:Ζ λνηηναλαηνιηθή φςε ηνπ θηηξίνπ καο Δηθφλα 21: Παλνξακηθή εηθφλα 59

60 4.2.4 Σν εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ Οη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ κεηά απφ ηελ θσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε θαίλνληαη παξαθάησ (εηθφλα22-27). Ξεθηλάκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ νξφθνπ θαη πξνρσξάκε ζην ηζφγεην. Δηθφλα 22:Κνπδίλα νξφθνπ 60

61 Δηθφλα 23: Τπλνδσκάηην νξφθνπ Δηθφλα 24:αιφλη ηζνγείνπ 61

62 Δηθφλα 25:αιφλη ηζνγείνπ 2 Δηθφλα 26:αιφλη ηζνγείνπ 3 62

63 Δηθφλα 27:αιφλη ηζνγείνπ 4 63

64 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5o Energy Building 5.1 Δηζαγσγή Energy Building Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θνπόο θνπφο ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο απνηειεί ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θιηκαηηζκφ (ΘΦΚ), θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο (ΕΝΥ), κε ηελ ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηεξίσλ. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θειχθνπο, κε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ). Γνκή Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά ηκήκαηα: Σελ ηεθκεξίσζε αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ Σνλ έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θειχθνπο Σελ ηεθκεξίσζε ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ & απαηηήζεσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Σνλ έιεγρν ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ Δπνκέλσο δηαθξίλνληαη δχν ζηάδηα ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο : ην πξψην ζηάδην (Σεθκεξίσζε) θαιχπηνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Κ.ΔΝ.ΑΚ. θαη αθνξνχλ ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη επηινγέο αλαγξάθνληαη ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ πεξηέρεηαη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ ηεχρνπο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 64

65 ην δεχηεξν ζηάδην (Έιεγρνη) εθηεινχληαη νη δχν βαζηθνί έιεγρνη, δειαδή ν έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ηνπ θειχθνπο θαη ν έιεγρνο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο εθηειείηαη κε ηελ εθαξκνγή Energy Building, ελψ ν έιεγρνο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε ελεξγεηαθή ηαμηλφκεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ Δηδηθνχ ινγηζκηθνχ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ. Πνξεία εξγαζίαο Ζ πνξεία εξγαζίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη ε αθφινπζε: 1. Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ κε ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 2. Δπηινγή βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο (θιηκαηηθή δψλε, ρξήζεηο θηηξίνπ). 3. Πεξηγξαθή ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο (γεσκεηξία) θαη επηινγή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Καζνξηζκφο ζηνηρείσλ ζθίαζεο. Καζνξηζκφο ζεξκνγεθπξψλ. 4. Καζνξηζκφο ζεξκηθψλ δσλψλ. 5. Καζνξηζκφο ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ. 6. Καζνξηζκφο πξνζαλαηνιηζκνχ. 7. Έιεγρνο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο θειχθνπο. 8. Καζνξηζκφο ζπζηεκάησλ. 9. Έιεγρνο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ελεξγεηαθή ηαμηλφκεζε. 10. Παξαγσγή ηεθκεξίσζεο ηεο κειέηεο. Δθθίλεζε εθαξκνγήο 1. Δθθηλήζεηε ην Energy Building/Certificate θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε > Πξνγξάκκαηα > Civiltech > Δλεξγεηαθέο Μειέηεο> Energy Building/Certificate

66 2. Δλαιιαθηηθά θάληε θιηθ ζηελ αληίζηνηρε ζπληφκεπζε ζηελ επηθάλεηαο εξγαζίαο (Civiltech > Δλεξγεηαθέο Μειέηεο> Energy Building/Certificate 1.29.) 3. Δκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο Energy Building/Certificate. (εηθφλα 28-30) Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Δηθφλα 28: Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Κνξδέια εληνιώλ Γηα λα νινθιεξψζεηε κηα κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ή επηζεψξεζεο, κπνξείηε λα αθινπζήζαηε κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζαο εκθαλίδνληαη - απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά - ηηο εληνιέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κνξδέιαο εληνιψλ. 66

67 Δηθφλα 29:Κνξδέια Δληνιψλ Energy Building Δηθφλα 30: Κνξδέια Δληνιψλ Energy Certificate Παξάζπξα εξγαζίαο (εηθφλα31,32) Παξάζπξν Α: Ζ θνξδέια, ε πεξηνρή ζηελ θνξπθή ηνπ παξαζχξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε εληνιέο. Δληνιέο πνπ νκαδνπνηνχληαη κε ινγηθφ ηξφπν, ζε θαξηέιεο εληνιψλ θαη θαηεγνξίεο. Παξάζπξν Β: Παξάζπξν πεξηήγεζεο, ε πεξηνρή ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ ηεο εθαξκνγήο πνπ δηακνξθψλεηαη δπλακηθά θαζψο δνπιεχεηε κε πιεξνθνξίεο θαη εληνιέο αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηε. ην Παξάζπξν ηεθκεξίσζεο εκθαλίδνληαη φινη νη λφκνη θαη νη ηερληθέο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ. Σν Μνληέιν θαηαζθεπήο εκθαλίδεη κηα ηεξαξρηθή δελδξνεηδή δνκή ηνπ θηηξίνπ, φπνπ θάζε ζηνηρείν δηαηάζζεηαη ηεξαξρηθά ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν. Σν πεξηερφκελφ ηνπ δηακνξθψλεηαη δπλακηθά θαζψο πξνζηίζεληαη λέα ζηνηρεία ή δηαγξάθνληαη ππάξρνληα. Παξάζπξν Γ: ην παξάζπξν ηεο Δλεξγεηαθήο ηαμηλφκεζεο κεηά ηελ επίιπζε θάζε θηηξίνπ εκθαλίδεηαη ε θαηεγνξία ηνπ. Αλάινγα ζε πνηά πεξηνρή ηηκψλ βξίζθεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θάζε θηηξίνπ σο πξνο απηήλ ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο ηνπ, πξνζδηνξίδεηαη ε ελεξγεηαθή ηνπ θαηεγνξία. Παξάζπξν Γ: ην παξάζπξν ηεο 3D επηζθφπεζεο εκθαλίδεηαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θηηξίνπ. Παξάζπξν Δ: ην παξάζπξν ηεο 2D επηζθφπεζεο εκθαλίδεηαη ε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη επεμεξγαζία ηνπ θηηξίνπ ζην νξηδφληην επίπεδν ή θαηαθφξπθν επίπεδν. 67

68 Παξάζπξν Σ: ην παξάζπξν Υαξαθηεξηζηηθά/ Καηάινγνο ζεκείσλ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεηε εηζάγεη. Δηθφλα 31Παξάζπξα Δξγαζίαο Δηθφλα32 :Παξάζπξα Δξγαζίαο 68

69 Υπόκλεκα: Παξάζπξα εξγαζίαο Πιαίζην Καηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ Καηά ηελ εηζαγσγή γεσκεηξίαο Α Κνξδέια Κνξδέια Β Παξάζπξν πεξηήγεζεο & ηεθκεξίσζεο Παξάζπξν πεξηήγεζεο & ηεθκεξίσζεο, Μνληέιν θαηαζθεπήο θαη Γ Γ Δλεξγεηαθή ηαμηλφκεζε, 2D απεηθφληζε, 3D απεηθφληζε θαη εηθφλα/ζθαξίθεκα Παξάζπξν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ κειέηεο ξηδφραξηα Δλεξγεηαθή ηαμηλφκεζε, 2D απεηθφληζε, 3D απεηθφληζε θαη εηθφλα/ζθαξίθεκα Κχξηα επηθάλεηα εξγαζίαο 3D ή 2D επεμεξγαζία Δ Παξάζπξν εηζαγσγήο 2D επεμεξγαζία πεξηγξακκάησλ Σ --- Υαξαθηεξηζηηθά, Καηάινγνο ζεκείσλ Άιια εξγαιεία Μηα εληαία γξακκή εξγαιείσλ εκθαλίδεηαη ζηελ Κνξδέια εληνιψλ θαη παξέρεη πξφζβαζε, κε έλα κφλν θιηθ, ζηηο πην ρξήζηκεο εληνιέο, φπσο: 1. Πίζσ εκπξόο: Γπλαηφηεηα ζηαδηαθήο πεξηήγεζεο κεηαμχ θηλήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 2. Αξρηθή ζειίδα: Δπαλαθνξά ζηελ αξρηθή νζφλε ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Δηθφλα 4.1.) 3. Αλαλέσζε (F5): Δπαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο πνπ εξγαδφζαζηε. Γξακκή Δξγαιείσλ πκπιεξσκαηηθά, έλαο Πίλαθαο κελπκάησλ εκθαλίδεηαη ζην θεληξηθφ παξάζπξν ηεο 3D Γεσκεηξίαο θαη παξέρεη πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα γηα ηνλ έιεγρν ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο. Γηαρείξηζε κειεηώλ Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο ζα πξέπεη είηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα κειέηε ή λα αλνίμεηε κηα ππάξρνπζα κειέηε. 69

70 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αξρείσλ κειεηψλ ηεο νηθνγέλεηαο εθαξκνγψλ Building είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ ινγηθή «θάθεινο κειέηεο»: 1. Γηα θάζε έξγν πνπ αλαιακβάλεηε, δεκηνπξγείηε έλα θάθειν. 2. ην θάθειν απνζεθεχεηε φιεο ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Οη εληνιέο ηεο δηαρείξηζεο ηεο κειέηεο βξίζθνληαη ζηελ θνξδέια ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρείν. Γεκηνπξγία λέαο κειέηεο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα κειέηε αθνινπζείηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 1. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρείν ζηελ θνξδέια θαη επηιέμηε Γεκηνπξγία κειέηεο. 2. Δκθαλίδεηαη ν Γηαρεηξηζηήο κειεηώλ ηεο εθαξκνγήο. 3. ηα πιαίζηα θεηκέλνπ Όλνκα θαθέινπ θαη Όλνκα κειέηεο πιεθηξνινγήζηε ηνπο ηίηινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάθειν (π.ρ. «Έξγν 01») θαη ζηε κειέηε (π.ρ. «Παξάδεηγκα 01»). 4. Κάληε θιηθ ζηελ εληνιή Δπηινγή. 5. ην αλαδπφκελν παξάζπξν επηιέμηε Νέα κειέηε θαη θάληε θιηθ ζηελ εληνιή ΟΚ. Απνζήθεπζε κειέηεο Γηα λα απνζεθεχζεηε κηα κειέηε, θάληε θιηθ ζηελ θνξδέια ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρείν θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε κειέηεο. ηνηρεία κειέηεο Μφιηο δεκηνπξγήζεηε κηα λέα κειέηε ή αλνίμεηε κηα ππάξρνπζα, κεηαθέξεζηε απηφκαηα ζηελ θαξηέια ηνηρεία κειέηεο, φπνπ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. ηελ θαξηέια ηνηρεία κειέηεο εηθνλίδνληαη νη εκεξνκελίεο δεκηνπξγίαο θαη ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο ηεο κειέηεο. πκπιεξψζηε ηελ εκεξνκελία εθηχπσζεο πνπ επηζπκείηε λα εηθνλίδεηαη ζηα έληππα. Κηίξηα 70

71 ην παξάζπξν Κηίξηα εηθνλίδνληαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ φπσο νη ρξήζεηο, ηα επίπεδα, νη φςεηο θαη ηα φκνξα θηίξηα. Κηίξηα Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμεηε ηηο ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ πξνηνχ πεξηγξάςεηε ηε Γεσκεηξία θαη ηα πζηήκαηα (εηθφλα33). 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή θαη επηιέγεηε ηελ εληνιή Κηίξηα. 2. ηε ζειίδα πνπ αλνίγεη κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια Κηίξηα. 3. Δπηιέμηε ηηο Υξήζεηο απφ ηελ αλαδπφκελε ιίζηα ρξήζεσλ θηηξίνπ. Παξαηήξεζε Α: Ζ πξνεπηιεγκέλε ρξήζε θηηξίνπ είλαη Πνιπθαηνηθία. Παξαηήξεζε Β: Τπελζπκίδεηαη φηη γηα θάζε κία ρξήζε πνπ επηιέγεηε γίλεηαη μερσξηζηφο έιεγρνο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ ν έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο αθνξά ζπλνιηθά ην θηίξην. Παξάιιεια παξάγνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ηεχρε ελεξγεηαθήο κειέηεο Δηθφλα 33:Υξήζεηο Κηηξίνπ 71

72 5.2 Παξάζπξα εξγαζίαο Παξάζπξν Α: ην παξάζπξν Μνληέιν θαηαζθεπήο εηθνλίδεηαη κηα ηεξαξρηθή δελδξνεηδήο δνκή ηνπ θηηξίνπ, φπνπ θάζε ζηνηρείν δηαηάζζεηαη ηεξαξρηθά ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν. Σν πεξηερφκελφ ηνπ δηακνξθψλεηαη δπλακηθά θαζψο πξνζζέηεηε, αθαηξείηε ή ηξνπνπνηείηε ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ζηελ θεληξηθή Δπηθάλεηα εξγαζίαο (εηθφλα34). Παξάζπξν Β: Σν παξάζπξν ηεο 3D απεηθφληζεο ηνπ θηηξίνπ απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα: 1. Σε Γξακκή πιεξνθνξηώλ ζην θάησ ηκήκα (πιαίζην 1) 2. Σελ θεληξηθή Δπηθάλεηα εξγαζίαο (πιαίζην 2) 3. Σε Γξακκή εληνιώλ γηα 3D επεμεξγαζία ζην άλσ ηκήκα (πιαίζην 3) ηελ Δπηθάλεηα εξγαζίαο εηθνλίδνληαη αληηθείκελα (επίπεδα, ηνίρνη, αλνίγκαηα θ.α.) κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο. ηε Γξακκή εληνιώλ επηιέγεηε πνηα αληηθείκελα επηζπκείηε λα εκθαλίδνληαη ζηελ Δπηθάλεηα εξγαζίαο. ηε Γξακκή πιεξνθνξηώλ εηθνλίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Παξάζπξν Γ: ην παξάζπξν ηεο 2D απεηθόληζεο εηθνλίδεηαη ε θάηνςε ηνπ ζηνηρείνπ επηινγήο. ην παξάζπξν Υαξαθηεξηζηηθά εηθνλίδνληαη ηα γεληθά, ηα γεσκεηξηθά θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρείνπ επηινγήο. Δηδηθφηεξα εηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία ζθίαζεο, ν ηχπνο θαηαζθεπήο θαη νη ζεξκνγέθπξεο ηνπ ηνίρνπ επηινγήο. Παξαηήξεζε: Γηα λα εκθαλίζεηε ηα Υαξαθηεξηζηηθά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ αξθεί λα ην επηιέμεηε ζηελ ηεξαξρία ζην Μνληέιν θαηαζθεπήο ή ζηελ θεληξηθή Δπηθάλεηα εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα κπνξείηε λα επηιέμεηε κε αξηζηεξφ θιηθ έλα κεκνλσκέλν ζηνηρείν (πρ Σνίρνο-1) ή κε αξηζηεξφ θιηθ θαη Ctrl πνιιά κεκνλσκέλα ζηνηρεία (πρ Σνίρνο-1 + Σνίρνο-2). ηελ πξψηε πεξίπησζε, εκθαλίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηιεγκέλνπ ζηνηρείνπ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο. Απηή ε δπλαηφηεηα ζα ζαο θαλεί ρξήζηκε γηα λα αιιάμεηε καδηθά θάπνηα ηδηφηεηα ζε φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο ηνίρνπο. 72

73 Δηθφλα34 Παξάζπξα Δξγαζίαο Γεκηνπξγψληαο κηα λέα κειέηε ε εθαξκνγή εηθνλίδεη απηφκαηα έλα θηίξην κε έλα ηζφγεην επίπεδν θαη έλα νηθφπεδν ηφζν ζηελ θεληξηθή Δπηθάλεηα εξγαζίαο φζν θαη ζην Μνληέιν θαηαζθεπήο. Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη κπνξείηε λα επεμεξγάδεζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην θηίξην ζην παξάζπξν Δπεμεξγαζία 2D, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηελ θεληξηθή Δπηθάλεηα εξγαζίαο εηθνλίδεηαη ε 3D απεηθόληζε. Έηζη κπνξείηε λα αιιάδεηε ζε πεξηβάιινλ 2D ηε δηάζηαζε ελφο ζηνηρείνπ (π.ρ. ην πιάηνο ελφο αλνίγκαηνο) θαη ακέζσο λα απεηθνλίδεηαη ε αιιαγή ζηε 3D απεηθφληζε. Όκνηα, κπνξείηε λα αιιάμεηε ην πιάηνο ηνπ αλνίγκαηνο ζην παξάζπξν Υαξαθηεξηζηηθά, θαη λα ελεκεξσζνχλ ηφζν ε 3D φζν θαη ε 2D άπνςε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ ζηνηρείνπ αληίζηνηρα. Ξεθηλψληαο ηελ εηθνληθή δεκηνπξγία ηνπ νηθήκαηνο καο ζην πξφγξακκα κε ηηο παξαθάησ εληνιέο (εηθφλα 35) Οη εληνιέο εκθαλίδνληαη θάλνληαο δεμί θιηθ αληίζηνηρα: 1. ε επηκέξνπο αληηθείκελα πνπ έρεηε επηιέμεη ζηε ζρεδηαζηηθή επηθάλεηα (πιαίζην α) 2. ηα ζχκβνια ηνπ θηηξίνπ, επηπέδνπ ή νξφθνπ ζην παξάζπξν ηεο 3D ζρεδίαζεο (πιαίζην β) 3. ην παξάζπξν κνληέινπ θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ (πιαίζην γ). 73

74 Δηθφλα 35: Δληνιέο Κάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν Κηίξην εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν εληνιψλ ζρεηηθέο κε ην θηίξην (εηθφλα36). Δηθφλα 36: Δληνιέο ζην Κηίξην 74

75 ην Μνληέιν θαηαζθεπήο θάλνληαο δεμί θιηθ ζηα ζηνηρεία πνπ επηζπκείηε (π.ρ. Κηίξην 01, Ηζφγεην θιπ) κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ηηο ίδηεο εληνιέο πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζην θηίξην θαη ζην επίπεδν (εηθφλα37). Δηθφλα37 :Δληνιέο ζην Μνληέιν Καηαζθεπήο Κάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν Σνίρνο εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν εληνιψλ ζρεηηθέο κε ηνλ ηνίρν (εηθφλα 38). 75

76 Δηθφλα 38: Δληνιέο ζηνλ Σνίρν Πξνεπηινγέο Απφ ην παξάζπξν Πξνεπηινγέο κπνξείηε λα θαζνξίζεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Κέιπθνο, ηηο Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο θαη ηε Γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ (εηθφλα 39). 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή θαη επηιέγεηε ηελ εληνιή Γεσκεηξία. 2. Δπηιέγεηε ηελ εληνιή Πξνεπηινγέο. 76

77 Δηθφλα 39:Πξνεπηινγέο ηηο Πξνεπηινγέο επηιέγνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, φπσο: 1. ηελ θαξηέια Κέιπθνο εηθνλίδνληαη νη default επηινγέο ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ ηχπν ησλ αδηαθαλψλ θαη δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Πξναηξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ην ζπλεζέζηεξν Σύπν αλνίγκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Οη Σύπνη αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σχπν θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ θαξηέια ηνηρεία επηζεώξεζεο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην Πνζνζηό θέξνληνο νξγαληζκνχ επί ηεο ηνηρνπνηίαο. 2. ηε θαξηέια Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο, εηθνλίδνληαη νη default επηινγέο ηεο εθαξκνγήο γηα ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ΕΝΥ ηνπ θηηξίνπ. Πξναηξεηηθά, κπνξείηε λα επηιέμεηε απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα ην ζπλεζέζηεξν ηχπν ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ. 77

78 3. ηε θαξηέια Γεσκεηξηθέο Δπηινγέο εηθνλίδνληαη νη default επηινγέο ηεο εθαξκνγήο γηα ηε γεσκεηξία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Πξναηξεηηθά, κπνξείηε λα κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε π.ρ. ην ζπλεζέζηεξν χςνο αλνίγκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Παξαηήξεζε: Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηηο Πξνεπηινγέο εθφζνλ έρεη ήδε γίλεη ε εηζαγσγή ηεο Γεσκεηξίαο δελ ζα επηθέξεη θακία αιιαγή ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία. Καζνξηζκόο θαζαξνύ ύςνπο επηπέδνπ (εηθφλα 40) 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή θαη επηιέγεηε ηελ εληνιή Γεσκεηξία. 2. Απφ ην θεληξηθφ παξάζπξν ηεο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο 3D θάληε αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχκβνιν ηνπ επηπέδνπ γηα λα ην επηιέμεηε. 3. ην παξάζπξν Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ θαξηέια Γεσκεηξηθά εκθαλίδεηαη ην θαζαξό ύςνο (m) φπνπ κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην λέν χςνο. 78

79 Δηθφλα 40:Καζαξφ Ύςνο Δπηπέδνπ Γνκηθά ζηνηρεία Γεκηνπξγία πιάθαο Δπηιέγεηε ην πξάζηλν ζχκβνιν ηνπ επηπέδνπ θαη θάλεηε δεμί θιηθ. Δκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηνπ επηπέδνπ θαη επηιέγεηε Γεκηνπξγία πιάθαο απφ πεξίγξακκα. Με απηή ηελ εληνιή δεκηνπξγείηε κηα πιάθα βάζεη ηνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ νξίζαηε (εηθφλα 41). 79

80 Δηθφλα 41:Γεκηνπξγία Πιάθαο Γεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ηνίρσλ Με φκνην ηξφπν, κε δεμί θιηθ ζην πξάζηλν ζχκβνιν ηνπ επηπέδνπ, επηιέγεηε Γεκηνπξγία εμσηεξηθώλ ηνίρσλ από πεξίγξακκα. Με απηή ηελ εληνιή δεκηνπξγνχληαη νη ηνίρνη πεξηκεηξηθά ηνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ νξίζαηε. Παξαηεξήζηε φηη ζρεδηάδνληαη ηνίρνη, ζε φιν ην χςνο ηνπ νξφθνπ, ζε θάζε πιεπξά ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Δπίζεο ζην παξάζπξν ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπήο αξηζηεξά, δεκηνπξγήζεθε κία λέα εγγξαθή Σνίρνο-00.01(εηθφλα 42). Παξαηήξεζε: Τπελζπκίδεηαη φηη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη πνπ δεκηνπξγείηε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εηζάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο (χςνο, πιηθφ θ.ι.π.) πνπ έρεηε νξίζεη ζηηο Πξνεπηινγέο. 80

81 Δηθφλα 42: Γεκηνπξγία Δμσηεξηθψλ Σνίρσλ Γεκηνπξγία ππνζηπιώκαηνο Δπηιέγεηε ηνλ ηνίρν πνπ επηζπκείηε θαη θάλεηε δεμί θιηθ. Δκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηνπ ηνίρνπ θαη επηιέγεηε Νέν ππνζηύισκα. Παξαηεξήζηε φηη ην ππνζηχισκα ζρεδηάδεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ θαη έρεη πιάηνο 0,50m (ηφζν είλαη ην πιάηνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ζηηο πξνεπηινγέο). Δπίζεο ζην παξάζπξν ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπήο αξηζηεξά, δεκηνπξγήζεθε κία λέα εγγξαθή. Τπνζηχισκα γηα ηνλ Σνίρν Σν πξψην ππνζηχισκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε ζε έλα ηνίρν ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ, ην δεχηεξν ζηελ δεμηά θαη ην ηξίην ζηελ κέζε ηνπ κήθνπο ηνπ. Μπνξνχκε λα κεηαθηλήζνπκε θάπνην ππνζηχισκα ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηξνπνπνηψληαο ηε ηηκή ηεο Απφζηαζεο απφ ην παξάζπξν ησλ Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ θαξηέια Γεσκεηξηθά ή αιιάδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζην παξάζπξν ηνπ Καηαιφγνπ ζεκείσλ (εηθφλα 43) 81

82 Δηθφλα 43:Γεκηνπξγία ππνζηπιψκαηνο Γεκηνπξγία δνθνύ Δπηιέγεηε ηνλ ηνίρν πνπ επηζπκείηε θαη θάλεηε δεμί θιηθ. Δκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηνπ ηνίρνπ θαη επηιέγεηε Νέα δνθόο. Παξαηεξήζηε φηη ε δνθφο ζρεδηάδεηαη απφ παξεηά ζε παξεηά ησλ ππνζηπισκάησλ πνπ ζπλδέεη θαη έρεη θξέκαζε 0,50m (ηφζν είλαη ην πιάηνο ηνπ ππνζηπιψκαηνο ζηηο πξνεπηινγέο). Δπίζεο ζην παξάζπξν ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπήο αξηζηεξά, δεκηνπξγήζεθε κία λέα εγγξαθή Γνθόο γηα ηνλ Σνίρν (εηθφλα 44). 82

83 Δηθφλα 44:Γεκηνπξγία Γνθψλ Παξαηήξεζε: Πεξηγξάςηε πξψηα ηα ππνζηπιψκαηα θαη αθνχ θάλεηε νπνηεζδήπνηε δηνξζψζεηο ζ' απηά πεξηγξάςηε θαη ηηο δνθνχο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα δνθάξηα ζα ζρεδηάδνληαη πάληα ζην ζσζηφ ηνπο κήθνο. Δάλ δειαδή ζ έλα ηνίρν εθηφο απφ ηα γσληαθά ππνζηπιψκαηα πθίζηαηαη θαη εζσηεξηθφ ππνζηχισκα, ζα πξέπεη λα εηζάγεηε πξψηα ηα ηξία ππνζηπιψκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα έλα-έλα ηα ελδηάκεζα δνθάξηα Παξαηήξεζε: Τπελζπκίδεηαη φηη ηα ππνζηπιψκαηα πνπ δεκηνπξγείηε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εηζάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο πνπ έρεηε νξίζεη ζηηο Πξνεπηινγέο. Γεκηνπξγία πόξηαο, παξάζπξνπ ή κπαιθνλόπνξηαο Δπηιέγεηε ηνλ ηνίρν πνπ επηζπκείηε θαη θάλεηε δεμί θιηθ. Δκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηνπ ηνίρνπ θαη επηιέγεηε Νέα πόξηα (ή Νέν παξάζπξν ή Νέα Μπαιθνλόπνξηα). Παξαηεξήζηε φηη ην άλνηγκα ζρεδηάδεηαη ζην κέζνλ ηνπ ηνίρνπ θαη έρεη πιάηνο 1,00m (ηφζν είλαη ην πιάηνο ηνπ αλνίγκαηνο ζηηο πξνεπηινγέο). Αλ ζε έλα ηνίρν ηνπνζεηήζεηε δεχηεξν ή ηξίην άλνηγκα απηά ηνπνζεηνχληαη δηαδνρηθά θαηά κήθνο ηεο επηθαλείαο ηνπ. Δπίζεο ζην 83

84 παξάζπξν ηνπ κνληέινπ θαηαζθεπήο αξηζηεξά, δεκηνπξγήζεθε κία λέα εγγξαθή Πφξηα-01 γηα ηνλ Σνίρν Γεκηνπξγία ζηέγεο Κάλεηε δεμί ζην γαιάδην ζχκβνιν ηνπ θηηξίνπ. Δκθαλίδνληαη νη εληνιέο ηνπ θηηξίνπ θαη επηιέγεηε Γεκηνπξγία επίπεδεο ζηέγεο ή δψκαηνο. Απφ ηε ιίζηα πεξηγξακκάησλ επηιέγεηε έλα πεξίγξακκα θαη παηάηε Δπηινγή (εηθφλα45). Δηθφλα 45: Γεκηνπξγία Γψκαηνο Δηζαγσγή αξρείνπ.dxf ζην Energy Building Δηζαγσγή ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο αλά επίπεδν 1. Γεκηνπξγείηε ηφζα αξρεία DXF φζα είλαη θαη ηα επίπεδα ηνπ θηηξίνπ. Ζ νλνκαζία ησλ ξηδφραξησλ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν αλήθνπλ (δει. φια ηα αξρεία dxf κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απιή νλνκαζία ξηδφραξηνπ π.ρ. Slabs). 2. Μεηαβαίλεηε ζηε Γεσκεηξία ζηε πεξηνρή ηεο 3D ρεδίαζεο θαη θάλεηε δεμί θιηθ ζην γαιάδην θχβν ηνπ επηπέδνπ. 84

85 3. Απφ ην αλαδπφκελν κελνχ επηιέγεηε Γεκηνπξγία επηπέδνπ από αξρείν. 4. ην παξάζπξν Άλνηγκα αξρείνπ επηιέγεηε σο ηχπν αξρείνπ αξρείν ηχπνπ DXF (DXF file) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηνλ θάθειν (folder) θαη ην αξρείν DXF πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. 5. Γεκηνπξγείηε ην επφκελν επίπεδν (ρσξίο αληηγξαθή ηνπ ηξέρνληνο) κε ηελ εληνιή Γεκηνπξγία επηπέδνπ θαη ζπλερίδεηε κε ηελ εηζαγσγή λέσλ αξρείσλ επαλαιακβάλνληαο ηα βήκαηα 3 θαη 4. Πξνθαλψο γηα ηππηθνχο νξφθνπο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πνιιέο θνξέο ην ίδην αξρείν ηχπνπ dxf. 5.3.πζηήκαηα Καζνξηζκόο ζεξκηθώλ δσλώλ Γεληθνί θαλφλεο δηαρσξηζκνχ θηεξηαθνχ θειχθνπο ζε ζεξκηθέο δψλεο, ζχκθσλα κε ΣΟΣΔΔ /2010: Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 4Κ (4νC) ζε ζρέζε κε ηα άιια ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή ή/θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Τπάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθή ρξήζε/ιεηηνπξγία. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα λνζνθνκείν, ππάξρνπλ αίζνπζεο λνζειείαο, γξαθείσλ, ρεηξνπξγείσλ, εηδηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, εξγαζηήξηα θ.α. Οη ρψξνη δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ έρνπλ ζπλήζσο θαη δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ (ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, λσπφ αέξα θ.α.). Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην, πνπ εμππεξεηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. Τπάξρνπλ ρψξνη ζην θηίξην πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο (ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θηίξην) ζπλαιιαγέο ελέξγεηαο (π.ρ. εζσηεξηθά ή/θαη ειηαθά θέξδε, ζεξκηθέο απψιεηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ρψξνη κε λφηην 85

86 πξνζαλαηνιηζκφ ζε έλα θηίξην έρνπλ ζεκαληηθά ειηαθά θέξδε ζε ζρέζε κε ηνπο ππνινίπνπο ρψξνπο. Τπάξρνπλ ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο ην ζχζηεκα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ (παξνρήο λσπνχ αέξα ή θιηκαηηζκνχ) θαιχπηεη ιηγφηεξν απφ ην 80% ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ ρψξνπ. Υψξνη πνπ θαηαιακβάλνπλ φγθν κηθξφηεξν ηνπ 10% ηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ ή/θαη έρνπλ ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ζην ππφινηπν θηίξην, δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απηφλνκεο ζεξκηθέο δψλεο. εκεηψλεηαη φηη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκηθέο δψλεο ελαπφθεηηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ κειεηεηή. Δπίζεο, ζπληζηάηε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ επηινγή θαη ζρεδίαζε ησλ πεξηγξακκάησλ θαη απηφ επεηδή νη ζεξκηθέο δψλεο νξίδνληαη απφ απηά. Δίδε ζεξκηθώλ δσλώλ 1. Θεξκηθέο δώλεο (ΘΕ) ζεξκαηλφκελνη ρψξνη. 2. Με Θεξκαηλόκελνη ρώξνη (ΜΘΥ) ελεξγεηαθά αδξαλείο ρψξνη, ρσξίο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη αεξηζκφ. 3. Ζιηαθνί ρώξνη (ΖΥ) αίζξηα. Παξαηήξεζε: Γηα λα θάλεηε Δπίιπζε ζα πξέπεη λα έρεηε νξίζεη ηνπιάρηζηνλ κηα ζεξκηθή δψλε ζην θηίξην πνπ κειεηάηε. Πξνζαλαηνιηζκόο Οξίζηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ απφ ην θνπηί εηζαγσγήο γσλίαο ζηξνθήο ηνπ θηηξίνπ, δειψλνληαο ηηο κνίξεο πεξηζηξνθήο θαη παηψληαο ην πξάζηλν βειάθη ηεο πεξηζηξνθήο. Αξρηθά ζην 0 είλαη ν βνξξάο. Με ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο κειέηεο θαηνηθίαο, δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, ΕΝΥ θαη ειηαθνί ζπιιέθηεο κε πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πνπ εηθνλίδνληαη ζηηο Πξνεπηινγέο. Με ηε δεκηνπξγία 86

87 κηαο λέαο κειέηεο ηξηηνγελή ηνκέα, δεκηνπξγνχληαη επηπξφζζεηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ θαη κεραληθνχ αεξηζκνχ κε πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πνπ εηθνλίδνληαη ζηηο Πξνεπηινγέο. Όια ηα πξνεπηιεγκέλα ζπζηήκαηα αλαηίζεληαη ζην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηνπ θηηξίνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαζέζεη εάλ ην επηζπκεί δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ζε θάζε ζεξκηθή δψλε. πκπιεξσκαηηθά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαζέζεη εάλ ην επηζπκεί ζπζηήκαηα Φ/Β,.Ζ.Θ. θαη Αλεκνγελλήηξηεο ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ. Ζ αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Καηάηαμεο. ύζηεκα ζέξκαλζεο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή, επηιέγεηε ηελ εληνιή πζηήκαηα > Θέξκαλζε. Δηθνλίδεηαη ην πξνεπηιεγκέλν ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ είλαη αλαηεζεηκέλν ζην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηνπ θηηξίνπ. 2. Οη εληνιέο Γεκηνπξγία, Αληηγξαθή θαη Γηαγξαθή ζαο βνεζνχλ λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζχζηεκα (θχξην ή βνεζεηηθφ), λα αληηγξάςεηε ή λα δηαγξάςεηε έλα ππάξρνλ. Γηα λα νξίζεηε ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε Σύπν (π.ρ. ιέβεηα) θαη Καύζηκν (π.ρ. πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 2. Δπηιέμηε ην ζχκβνιν + γηα λα κεηαβείηε ζηηο επηκέξνπο θαξηέιεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, φπνπ κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ηχπν ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ιέβεηα θαπζηήξα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Σα ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 87

88 3. ηελ θαξηέια Γεληθά ζηνηρεία εηθνλίδνληαη ν βαζκφο απφδνζεο ζέξκαλζεο, ν βαζκφο απφδνζεο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ν βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Οη βαζκνί απφδνζεο ππνινγίδνληαη απηφκαηα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ζηηο επηκέξνπο θαξηέιεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αληίζηνηρα πεδία ειέγρνπ (π.ρ. βαζκφο απφδνζεο ζέξκαλζεο - ρξήζηεο) είλαη απελεξγνπνηεκέλα. ύζηεκα ςύμεο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ζχζηεκα ςχμεο αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή, επηιέγεηε ηελ εληνιή πζηήκαηα > Φύμε. Δηθνλίδεηαη ην πξνεπηιεγκέλν ζχζηεκα ςχμεο πνπ είλαη αλαηεζεηκέλν ζην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ ηνπ θηηξίνπ. 2. Οη εληνιέο Γεκηνπξγία, Αληηγξαθή θαη Γηαγξαθή ζαο βνεζνχλ λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζχζηεκα (θχξην ή βνεζεηηθφ), λα αληηγξάςεηε ή λα δηαγξάςεηε έλα ππάξρνλ. Γηα λα νξίζεηε ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ςχμεο αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε Σύπν (π.ρ. αεξφςπθηε αληιία ζεξκφηεηαο) θαη Καύζηκν (π.ρ. ειεθηξηθή). 2. Δπηιέμηε ην ζχκβνιν + γηα λα κεηαβείηε ζηηο επηκέξνπο θαξηέιεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο, φπνπ κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ ηχπν ησλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Σα ζπκπιεξσκέλα ζηνηρεία κεηαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ. 3. ηελ θαξηέια Γεληθά ζηνηρεία εηθνλίδνληαη ν βαζκφο απφδνζεο, ν βαζκφο απφδνζεο ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ν βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Οη βαζκνί απφδνζεο ππνινγίδνληαη απηφκαηα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε ζπκπιεξψζεη ζηηο επηκέξνπο θαξηέιεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αληίζηνηρα πεδία ειέγρνπ (π.ρ. βαζκφο απφδνζεο ζέξκαλζεο - ρξήζηεο) είλαη απελεξγνπνηεκέλα. Ζιηαθόο ζπιιέθηεο Γηα λα εηζάγεηε ειηαθνχο ζπιιέθηεο αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. Απφ ηελ θνξδέια κεηαβαίλεηε ζηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή, επηιέγεηε ηελ εληνιή πζηήκαηα > Ζιηαθόο ζπιιέθηεο. Δηθνλίδνληαη νη πξνεπηιεγκέλνη ειηαθνί ζπιιέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ. 2. Οη εληνιέο Γεκηνπξγία, Αληηγξαθή θαη Γηαγξαθή ζαο βνεζνχλ λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν ζχζηεκα, λα αληηγξάςεηε ή λα δηαγξάςεηε έλα ππάξρνλ. 88

89 Γηα λα νξίζεηε ηα ζηνηρεία ελφο ειηαθνχ ζπιιέθηε αθνινπζήζηε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 1. ηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε Σύπν (π.ρ. απιφο επίπεδνο) θαη ελεξγνπνηήζηε ην πεδίν ειέγρνπ Ε.Ν.Υ εάλ ν ειηαθφο ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ θαη ην πεδίν ειέγρνπ Θέξκαλζε εάλ ν ειηαθφο ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. 2. πκπιεξψζεηε ηε ζπλνιηθή απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. 3. πκπιεξψζηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (γ) θαη ηελ θιίζε (β) ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ. Ο ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα Ε.Ν.Υ. (πλ. Α) θαη ν ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ζέξκαλζε (πλ. Β) ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα. 5.4 Έιεγρνη Έιεγρνο ζεξκνκόλσζεο Κάληε θιηθ Αξρηθή > Θεξκνκόλσζε > Γεληθά ζηνηρεία γηα λα εηζέξζεηε ζηελ θαξηέια γηα ηνλ έιεγρν ζεξκνκφλσζεο. Δπηπιένλ θαξηέιεο ηεο ζεξκνκφλσζεο είλαη νη εμήο: Αδηαθαλή ζηνηρεία, Γηαθαλή ζηνηρεία, Θεξκνγέθπξεο, Πξνκέηξεζε θαηαθόξπθσλ αδηαθαλώλ, Πξνκέηξεζε νξηδόληησλ αδηαθαλώλ, Πξνκεηξήζεηο δηαθαλώλ θαη Έιεγρνο θηεξίσλ. Δηδηθά ηνηρεία Θεξκνκόλσζεο Γηα λα κεηαθεξζείηε απφ ην έλα επίπεδν/φξνθν ζε θάπνηνλ άιιν κπνξείηε λα επηιέμεηε ην επίπεδν πνπ επηζπκείηε απφ ην παξάζπξν Δπίπεδν ζηελ πάλσ αξηζηεξά γσλία ηεο εθαξκνγήο. Γηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζε κε ζεξκαηλφκελν ρψξν δε γίλεηαη έιεγρνο θαη ζπκβνιηθά εηθνλίδεηαη παχια. Έιεγρνο δνκηθώλ ζηνηρείσλ Κάληε θιηθ Αξρηθή > Θεξκνκόλσζε > Αδηαθαλή ηνηρεία ή Γηαθαλή ζηνηρεία ή Θεξκνγέθπξεο γηα λα κεηαθεξζείηε ζηηο αληίζηνηρεο θαξηέιεο φπνπ κπνξείηε λα δείηε αλαιπηηθά ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν. Σν θάζε πιηθφ πεξηγξάθεηαη απφ δηάθνξεο ηδηφηεηεο φπσο ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο, ην U, ην Umax θ.α. Δπηπξφζζεηα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ην θάζε πιηθφ θαη λα δείηε αλαιπηηθά ηηο ηδηφηεηεο ηεο θάζε 89

90 ζηξψζεο απφ ηελ νπνία απνηειείηαη. Δλδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο ηηο ηδηφηεηεο είλαη ε ππθλόηεηα, ην πάρνο, ν ζπληειεζηήο αγσγηκόηεηαο ι θ.α. Έιεγρνο θηηξίνπ Κάληε θιηθ Αξρηθή > Θεξκνκόλσζε > Έιεγρνο θηεξίσλ γηα λα κεηαβείηε ζηελ θαξηέια φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ζπλνπηηθά νη ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αδηαθαλψλ θαη δηαθαλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθαξκνγή ρσξίδεη απηφκαηα ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ εηζάγαηε ζε δηαθαλή θαη αδηαθαλή, ηα πεξηγξάθεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρώξνπ θαη ηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη δίλεη ηηο ζπλνιηθέο επηθάλεηεο, ηα F x U, ηνλ κεησηηθφ ζπληειεζηή θαη ην απνηέιεζκα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο αλά ζηήιεο. Σέινο, εκθαλίδεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (Um,max) ψζηε λα κπνξείηε λα ειέγμεηε φηη ην θηίξην δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο. Έιεγρνο ελεξγεηαθήο απόδνζεο Δπίιπζε Αθνχ έρεηε νινθιεξψζεη ηα παξαπάλσ βήκαηα κπνξείηε πιένλ λα θάλεηε επίιπζε γηα λα εκθαληζηεί ε ελεξγεηαθή ηαμηλφκεζε ηνπ θηηξίνπ ηεο κειέηεο. Απφ ηελ θαξηέια εληνιψλ Αξρηθή επηιέμηε ηελ εληνιή Δπίιπζε. Ζ εθαξκνγή ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επίιπζεο θαη πιένλ ζην παξάζπξν Δλεξγεηαθή ηαμηλόκεζε κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ (εηθφλα 46). 90

91 Δηθφλα 46: Δλεξγεηαθή Σαμηλφκεζε 5.5 Δλεξγεηαθή κειέηε θαηνηθίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Energy Building Οξγάλσζε ελεξγεηαθήο κειέηεο Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηα ζηάδηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηεο θαηνηθίαο πνπ ζρεδίαζακε θαη ζα δψζνπκε έλα ηχπν ελεξγεηαθήο κειέηεο, νπηψο ψζηε λα δνχκε ηηο αιιαγέο ελεξγεηαθά, φηαλ δηαθνξνπνηχκε θάπνηα ζηνηρεία. Βήκα 1 ν : Αξρηθά θηηάρλνπκε κηα θαηλνχξηα κειέηε θαη δειψλνπκε ηνλ Σίηιν έξγνπ, Ηδηνθηήηε, Πεξηνρή κειέηεο (πςφκεηξν),θαη είδνο ρξήζε θηηξίνπ. Βήκα 2 ν Δηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο κέζσ ελφο dxf αξρείνπ πνπ έρνπκε θηηάμεη γηα θάζε φξνθν παξαθάησ ζηηο εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη ηα ζνισηά κέξεη δελ 91

92 κπνξεί λα ηα αλαγλσξίζεη ην πξφγξακκα γηα απηφ ηνλ ιφγν ηα θηηάρλνπκε ηεηξάγσλα θαη πξνζέρνπκε λα είκαζηε ζηα ζσζηά ηεηξαγσληθά ηνπ θηηξίνπ καο. Δηθφλα 47: Δηθφλα θηηξίνπ ρσξίο αληηθείκελα Βήκα 3 ν Δηζάγνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ καο φπσο: Σνίρνπο, δάπεδα, ππνζηπιψκαηα, βνξά, αλνίγκαηα θαη δεκηνπξγνχκε θαη ηελ πιάθα. Έπεηηα επηιέγσ θάζε ηνίρν μερσξηζηά ή πνιινχο καδί γηα λα δεκηνπξγήζσ ηνπο δνθνχο θαη ηα ππνζηπιψκαηα (εηθφλα 47). Βήκα 4 ν Δηζάγνπκε ηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ καο βάζε ηεο θάηνςεο ηνπ (εηθφλα 48). 92

93 Βήκα 5 ν Δηθφλα 48: Δηθφλα θηηξίνπ κε αληηθείκελα Γεκηνπξγία ζεξκηθήο δψλεο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ πεξηγξαθή Γηψξνθν θηίξην. Αθφκα εηζάγνπκε ηα πζηήκαηα Θέξκαλζεο ζην νπνί βάδνπκε ζέξκαλζε κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ κε ηζρχο 50kw θαη COP 1. Μέηα βάδνπκε ζχζηεκα ςχμεο κε αεξφςπθηε αληιία ζέξκαλζεο (air codition) ηζρχο 21,00kw θαη κε EER 3,2. Σέινο βάδνπκε ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο κε ηνπηθφ ειεθηξηθφ ζεξκαληήξα ηζρχο 5kw Βήκα 6 ν Σξνπνπνηνχκε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπκε βάιεη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ κνπ σο έμεηο: 1. Σνίρνη εμσηεξηθνί: Γηπιή δξνκηθή νξζνδξνκηθή νπηνπιηλζνδνκή ( κε κφλσζε 4cm) 2. Αλνίγκαηα: Ξχιηλν θνχθσκα κε δηπιφ παινπίλαθα, αεξνζηεγέο κε πηζηνπνίεζε (U=2.56) 3. Φέξνλ νξγαληζκνί: Γνθνί θαη ππνζηπιψκαηα κε 5cm εμσηεξηθή κφλσζε 93

94 4. Γάπεδα: Γάπεδα ζε επαθή κε ην έδαθνο κε 4cm κφλσζε,γάπεδν εζσηεξηθφ ελδηάκεζφ ρσξίο κφλσζε 5. ηέγε : Γψκα κε κφλσζε 5cm Ζ κφλσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη: Αθξψδεο εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε άλζξαθα ζε πιάθεο (ι=0,031) Βήκα 7 ν Αθνύ ηα δειώζακε ηα ζπζηήκαηα θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία είκαζηε έηνηκε λα δνύκε ηελ ελεξγεηαθή θιάζε ηνπ θηηξίνπ καο (εηθφλα49). Δηθφλα 49: 1 ε αλάιπζε πκπέξαζκα: Απηφ πνπ βιέπνπκε απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα είλαη ε αλαιχζεη πνπ καο βγάδεη ην πξφγξακκα. Απηφ ην θηίξην δελ κπνξνχκε λα ην νηθνδνκήζνπκε γηαηί δελ είλαη ζηελ πξνβιεπφκελε θαηάηαμε πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα θάλνπκε κία κηθξή ηξνπνπνίεζε ζε απηή ηελ κειέηε. Βήκα 8 ν 94

95 Δηζάγνπκε ζην θηίξην καο 4m 2 (2 ειηαθνύο ζπιιέθηεο) ειηαθό ζπιιέθηε γηα ηελ παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη ηξέρνπκε ην πξόγξακκα. (εηθφλα 49) Δηθφλα 49:2 ε αλάιπζε πκπέξαζκα: Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη πσο ην θηίξην καο αλέβεθε θαηεγνξία θαη ηψξα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ην νηθνδνκήζνπκε. 95

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα