Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ"

Transcript

1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α Κ Χ Ν Γ Δ Γ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Σ Ζ Ο Π Α Π Α. Δ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γεώξγηνο Α. Γεσξγαληάο 2008

2 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη πξνβιέςεηο κε ρξήζε ηερλνινγίαο data mining γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ γλψζεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ. Γεώξγηνο Α. Γεσξγαληάο Πηπρηνχρνο Μαζεκαηηθφο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε (Executive MBA) ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 2008

3 Αθηεξψλσ ηε κειέηε απηή ζηε Μαξίιηα, ζηε Βέηα θαη ζηε Γηάλλα.

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... i ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ... ii ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... iv ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο... 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δηαηξηθφ Πξνθίι Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θνπφο θαη Απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Δζσηεξηθή Γνκή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Οηθνλνκηθά ηνηρεία Ο Όκηινο...32

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ο ΚΛΑΓΟ Γεληθή Αλαζθφπεζε ηνπ Κιάδνπ Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Κιάδνπ Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ...40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Παξνπζίαζε Δηαηξηθψλ Πξντφλησλ Σξφπνο Τπνινγηζκνχ Κεξδψλ - Πξνκεζεηψλ Σξφπνο Τπνινγηζκνχ Σδίξνπ Αλάιπζε Δμειηθηηθήο Πνξείαο Σδίξνπ Παηρληδηψλ Αλάιπζε Σδίξνπ Παηρληδηψλ αλά Ζκέξα Δβδνκάδαο...60 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ Πξνβιέςεηο κε Υξήζε Υξνλνζεηξψλ Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ EXTRA 5» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ SUPER 3» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ»

6 5.9 Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΖΜΔΗΧΝ ΠΧΛΖΖ εκεία Πψιεζεο ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δηήζηνπ Σδίξνπ ησλ εκείσλ Πψιεζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ KINO ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ EXTRA ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ SUPER ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ

7 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Μηράιε θαθηαλάθε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη κε κεγάιε δεμηφηεηα θαζνδήγεζή ηνπ ζηνλ θφζκν ηεο έξεπλαο, ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ. Δπίζεο επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θ. Πέηξν Μάιιηαξε πνπ κε ακείσην δήιν έρεη επηηχρεη ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αγαπεηφ ζπλάδειθν θαη πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θ. σηήξε παλίδε γηα ηε βνήζεηά θαη ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε Γηνίθεζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ. i

8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1: Σίηινη πνπδψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ...26 Πίλαθαο 2: Δπίπεδν πνπδψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ...26 Πίλαθαο 3: Πξνυπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Δηαηξεία...26 Πίλαθαο 4: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ αλά Γηεχζπλζε...26 Πίλαθαο 5: Πιήζνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλά θαηεγνξία...27 Πίλαθαο 6: Δπθαηξηαθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ...27 Πίλαθαο 7: Δμέιημε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ...30 Πίλαθαο 8: Δλνπνηεκέλα ηνηρεία Ηζνινγηζκψλ Πίλαθαο 9: Γνκή ηνπ νκίινπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Πίλαθαο 11: Δηαηξηθά Πξντφληα...47 Πίλαθαο 12: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παηρληδηψλ...51 Πίλαθαο 13: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε Παηρληδηνχ ζην πλνιηθφ Σδίξν...56 Πίλαθαο 14: Πνζνζηηαία Δηήζηα Μεηαβνιή ησλ Παηρληδηψλ...58 Πίλαθαο 15: Γεδνκέλα Υξνλνζεηξψλ...69 Πίλαθαο 16: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...83 Πίλαθαο 17: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Πίλαθαο 18: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Πίλαθαο 19: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ ii

9 Πίλαθαο 20: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Πίλαθαο 21: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Πίλαθαο 22: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Πίλαθαο 23: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Πίλαθαο 24: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Πίλαθαο 25: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Πίλαθαο 26: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Πίλαθαο 27: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ Πίλαθαο 28: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΚΗΝΟ Πίλαθαο 29: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ SUPER Πίλαθαο 30: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ EXTRA Πίλαθαο 31: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΣΟΗΥΖΜΑ. 150 Πίλαθαο 32: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΠΟ Πίλαθαο 33: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. 152 Πίλαθαο 34: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΛΟΣΣΟ Πίλαθαο 35: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΣΕΟΚΔΡ Πίλαθαο 36: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΣΟ Πίλαθαο 37: Πνζνζηηαία εηήζηα πξφβιεςε κεηαβνιήο ησλ παηρληδηψλ γηα ην Πίλαθαο 38: Πνζνζηηαία εηήζηα πξφβιεςε κεηαβνιήο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ γηα ην iii

10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα 1: Οξγαλφγξακκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Γηάγξακκα 2: Δηαηξείεο Οκίινπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ...32 Γηάγξακκα 3: Ο θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ...37 Γηάγξακκα 4: Γηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ...41 Γηάγξακκα 5: Γξαθηθή απεηθφληζε νκάδσλ παηρληδηψλ...53 Γηάγξακκα 6: Δμέιημε παηρληδηψλ Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή εζφδσλ αλά παηρλίδη...60 Γηάγξακκα 8: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΚΗΝΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...61 Γηάγξακκα 9: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ SUPER 3 αλά εκέξα εβδνκάδαο...62 Γηάγξακκα 10: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ EXTRA 5 αλά εκέξα εβδνκάδαο...62 Γηάγξακκα 11: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΣΟΗΥΖΜΑ αλά εκέξα εβδνκάδαο...63 Γηάγξακκα 12: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΠΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...63 Γηάγξακκα 13: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αλά εκέξα εβδνκάδαο...64 Γηάγξακκα 13: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΛΟΣΣΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...64 Γηάγξακκα 14: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΣΕΟΚΔΡ αλά εκέξα εβδνκάδαο...65 Γηάγξακκα 15: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΣΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...65 Γηάγξακκα 16: Αλάιπζε ζπλνιηθνχ ηδίξνπ θαηαζέζεσλ αλά εκέξα εβδνκάδαο...66 Γηάγξακκα 17: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...78 iv

11 Γηάγξακκα 18: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...79 Γηάγξακκα 19: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...80 Γηάγξακκα 20: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...80 Γηάγξακκα 21: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...81 Γηάγξακκα 22: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 23: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 24: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 25: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 26: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΔΥΣΡΑ Γηάγξακκα 27: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 28: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 29: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 30: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 31: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 32: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ...98 Γηάγξακκα 33: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ...99 Γηάγξακκα 34: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ Γηάγξακκα 35: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ Γηάγξακκα 36: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ v

12 Γηάγξακκα 37: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 38: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 39: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 40: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 41: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 42: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 43: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. 111 Γηάγξακκα 44: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 45: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 46: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 47: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 48: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 49: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 50: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 51: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 52: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 53: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 54: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 55: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ vi

13 Γηάγξακκα 56: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 57: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 58: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 59: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 60: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 61: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 62: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 63: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 64: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 65: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 66: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 67: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Γηάγξακκα 68: Πξφβιεςε ζπλνιηθνχ ηδίξνπ vii

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κε ρξήζε ηερλνινγίαο data mining γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ γλψζεο. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη παηρλίδηα, γηα ηα νπνία δηεμάγνληαη δηαγσληζκνί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ήκεξα δηαζέηεη ζην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιάθην ελλέα παηρλίδηα: ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΕΟΚΔΡ, ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ, SUPER-3, EXTRA-5 θαη ΚΗΝΟ, ηα νπνία θαιχπηνπλ πνιιά ηκήκαηα ηεο αγνξάο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα ηχρεο ή γλψζεο, πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή ακνηβαία, ζηνηρεκαηηθνχ ηχπνπ ή αξηζκνιαρεία. Ζ δηάζεζε ησλ παηρληδηψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ κεγαιχηεξνπ on-line δηθηχνπ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν αξηζκεί πεξίπνπ πξαθηνξεία. Ζ αλάιπζε καο ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο δεδνκέλα ηδίξνπ αλά ζεκείν πψιεζεο θαη εηαηξηθφ πξντφλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε θαηαλαισηηθά πξνθίι ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα βξνχκε ηα βέιηηζηα κνληέια επηρεηξεζηαθψλ πξνβιέςεσλ. 1

15 1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη θπξίσο ε εχξεζε ησλ βέιηηζησλ κνληέισλ επηρεηξεζηαθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε, σο επί ην πιείζηνλ, κεληαία δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο γηα λα αλαιχζνπκε ηνπο ηδίξνπο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο. Θα πξνζπαζήζνπκε, επίζεο, λα βξνχκε ην βέιηηζην κνληέιν πξφβιεςεο, γηα θάζε πξντφλ, ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξάγνπκε κεληαίεο πξνβιέςεηο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σέινο, ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί επηπιένλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ψζηε λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν θάζε έλα απφ απηά ζπκκεηέρεη ζηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν ηεο εηαηξείαο. 1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο: ην πξψην θεθάιαην πνπ είλαη ε εηζαγσγή, πεξηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν, ν ζθνπφο θαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 2

16 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κέζα απφ ην εηαηξηθφ ηεο πξνθίι θαη ηε ζπλνπηηθή ηζηνξηθή ηεο αλαδξνκή. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ε απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε εζσηεξηθή ηεο δνκή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ νκίινπ. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ηνπ θιάδνπ αθνινπζνχκελε απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηεο δηάξζξσζήο ηνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ εηαηξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ηδίξνπ, ησλ θεξδψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ. Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδεηαη δχν ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ, κία κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ ηδίξνπ ηνπο θαη κία κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ πσιήζεσλ αλά εκέξα εβδνκάδαο. ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζνχλ επηρεηξεκαηηθέο πξνβιέςεηο κε ρξήζε ρξνλνζεηξψλ. Αξρηθά αλαθέξεηαη ε ζεσξία πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε ρξνλνζεηξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηέο πξνβιέςεηο γηα θάζε εηαηξηθφ πξντφλ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο θαη ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ παξάγεη γηα θάζε ρξνλνζεηξά, παξαηίζεληαη ζρεηηθνί πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. ην ηέινο θάζε παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα κνληέια γλψζεο. 3

17 ην έθην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπο. ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο, θαζψο θαη νξηζκέλε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.. 4

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2.1 Δηαηξηθό Πξνθίι Ο Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ) ζπζηάζεθε ην 1958, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η..), ππφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, δπλάκεη ηνπ Β.. ηεο απφ 20 Γεθεκβξίνπ 1958, χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε πνπ εδφζε κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν /1958 θαη έθηνηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Με ην ππ αξηζκ. Π.. 228/1999 (ΦΔΚ Α 193/ ) θαη θαη επηηαγή ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Ν.2414/1996 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ», ν ΟΠΑΠ κεηεηξάπε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη θαηαξηίζζεθε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ Ζ λέα επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ νξίζηεθε σο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ. (Ο.Π.Α.Π. Α.Δ.). Σν ππ αξηζ ζήκα «ΟΠΑΠ, ζηελ Τπεξεζία ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» (θιάζεηο 16, 36 θαη 41) έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ ππ αξηζ. 4446/2000 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 5

19 Ζ Δηαηξία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Μ.Α.Δ.) κε αξηζκφ 46329/06/Β/00/15, ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 100 έηε αξρφκελε απφ ηελ 21ε επηεκβξίνπ 1999 θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο εηαηξηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο, ηεο ρνξεγήζεθε ην αθφινπζν Α.Φ.Μ.: Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. έρεη εγγξαθεί ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία , ε έδξα ηεο Δηαηξίαο κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, νδφο Κεθηζνχ αξηζκ. 62., ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε αξ. πξση. Κ2-268/ , πνπ ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. Καηφπηλ ηνχηνπ ε δηεχζπλζε απηή απνηειεί θαη ηελ λέα δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία θαη γξαθεία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Ηζηνξηθά ην πξψην πξντφλ είλαη ην παηρλίδη πξφγλσζεο πνδνζθαηξηθψλ απνηειεζκάησλ ΠΡΟΠΟ (απφ ην 1959) θαη αθνινχζεζε ε είζνδνο ζηελ αγνξά ησλ αξηζκνιαρείσλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΛΟΣΣΟ ην ήκεξα ε εηαηξεία δηαζέηεη ζην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιάθην 9 θχξηα παηρλίδηα (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ, SUPER3, EXTRA5, ΚΗΝΟ θαη Πάκε ηνίρεκα) πνπ θαιχπηνπλ πνιιά ηκήκαηα (δηαζηάζεηο) ηεο αγνξάο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα ηχρεο ή γλψζεο, πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή ακνηβαία, ζηνηρεκαηηθνχ ηχπνπ ή αξηζκνιαρεία, εκεξήζηα εβδνκαδηαία - ζπλερψλ θιεξψζεσλ θιπ. 6

20 Σν 1999 ν Οξγαληζκφο κεηεηξάπε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη ην 2001 δηέζεζε γηα πξψηε θνξά κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Μεηά ηελ πην πξφζθαηε κεηνρνπνίεζε ηνπ 2005 ην Διιεληθφ Γεκφζην παξακέλεη ν θχξηνο κέηνρνο κε πνζνζηφ 34% θαη δηθαίσκα λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο. πλεπψο, δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηεο θαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ςεθνθνξία ζηηο Γ ησλ κεηφρσλ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζηα 8,5 δηο πεξίπνπ ην επηέκβξην ηνπ πλδεδεκέλεο εηαηξίεο είλαη ε ΟΠΑΠ Κχπξνπ Ltd (100%), ΟΠΑΠ Τπεξεζηψλ Α.Δ. (100%), ΟΠΑΠ International (100%), ΟΠΑΠ Glory Ltd (90%) θαη Glory Technology Ltd (20%). Σα παηρλίδηα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. δηαηίζεληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ πεξίπνπ πξαθηνξείσλ, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Σν Διιεληθφ Γεκφζην φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο- δηαηεξεί ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν επί ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Με ηελ απφ 15/12/2000 ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., παξαρσξήζεθε έλαληη ρξεκαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηελ εηαηξεία γηα 20 έηε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο δηεμαγσγήο, δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ παηρληδηψλ θαζψο θαη ησλ παηρληδηψλ ΜΠΗΝΓΚΟ- ΛΟΣΣΟ θαη SUPER4. Δπίζεο παξαρσξήζεθε ε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί θαη απνθιεηζηηθφηεηα θάζε παηρλίδη πνπ αθνξά ζε αζιεηηθά γεγνλφηα θαη ην δηθαίσκα ηεο πξψηεο άξλεζεο γηα ηελ θαη απνθιεηζηηθφηεηα δηεμαγσγή θαη δηαρείξηζε νπνησλδήπνηε λέσλ παηρληδηψλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επηηξέπεη θαη επνπηεχεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ 20εηήο άδεηα θαηνρπξψλεη ηα 7

21 απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εμέιημε ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1958 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 1959: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΠΟ: Μέρξη ην 1990 απνηέιεζε ην κνλαδηθφ ηπρεξφ παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο κε επξεία απήρεζε ζην θνηλφ. Σν ΠΡΟΠΟ επί κηα 30εηία, κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ ΟΠΑΠ, απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ. Σν 1959 δηεμάγνληαλ 33 δηαγσληζκνί ΠΡΟΠΟ εηεζίσο, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα μεπεξλάεη ηνπο : Δηζαγσγή ηνπ ΛΟΣΣΟ: Αξρηθά ε εηζαγσγή ηνπ παηρληδηνχ απέθεξε ζεακαηηθέο εηζπξάμεηο ππεξβαίλνληαο ηα 293 εθαη. ηελ ρξήζε 1991, ελψ κέρξη ην 1993 παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ κε ηηο θαζαξέο εηζπξάμεηο λα παξνπζηάδνπλ πησηηθή πνξεία. Σν 1994 παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ ΛΟΣΣΟ, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο θαηά 67%. Μεηά ην 1996 ζπλερίζηεθε ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγήο λέσλ αληαγσληζηηθψλ παηρληδηψλ θαη ηνπ θνξεζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 8

22 1992: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΣΟ: Μέρξη ην 1995, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΠΡΟΣΟ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπλερή αχμεζε ηφζν ησλ θαζαξψλ ηνπ εηζπξάμεσλ φζν θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπ ζε ζηήιεο. Απφ ην 1998 άξρηζε ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ παηρληδηνχ, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο θαζνδηθήο πνξείαο ηνπ ΛΟΣΣΟ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην νπνίν παηδφηαλ. εκεηψλεηαη φηη ην παηρλίδη παίδεηαη πιένλ, ηφζν ζηα δειηία ΛΟΣΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ, ΠΡΟΠΟ θαη ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, φζν θαη ζε αλεμάξηεην δειηίν. 1996: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ:. Σν ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ παξνπζίαζε αξρηθά αχμεζε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, φκσο παξέκεηλε πεξηθεξεηαθφ παηρλίδη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηρλίδηα ηεο Δηαηξίαο, απφ άπνςε ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ. 1997: Πξνζζήθε ηεο θαηεγνξίαο ΟΤΠΔΡ-13 ζην ΠΡΟΠΟ: Με ηελ πξνζζήθε, ην παηρλίδη αλαδσνγνλήζεθε παξνπζηάδνληαο εηζπξάμεηο άλσ ησλ 146 εθαη. Σελ επφκελε δηεηία ε άλνδνο απηή δελ ζπλερίζηεθε πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ΣΕΟΚΔΡ, θαζψο νη εηζπξάμεηο απφ ην ΠΡΟΠΟ αθνινχζεζαλ ειαθξψο πησηηθή πνξεία. 1997: Δηζαγσγή ηνπ ΣΕΟΚΔΡ Αλακόξθσζε ηνπ ΛΟΣΣΟ: Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζηα κεξίδηα ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο, επαλαιακβάλνληαο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπ ΛΟΣΣΟ. Σν ΣΕΟΚΔΡ είλαη ην ηξίην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο, παξά ηελ πξφζθαηε θάκςε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. 1999: Μεηαηξνπή ηνπ ΟΠΑΠ ζε Αλώλπκε Δηαηξία: Σν 1999 ν Οξγαληζκφο ΟΠΑΠ κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη θαηαξηίζζεθε ην λέν θαηαζηαηηθφ ηνπ (Π.Γ. 228/1999, ΦΔΚ Α 193), ελψ ζην άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ νξίζζεθε 9

23 ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ζε Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ., θαη ζε ζπληνκνγξαθία ΟΠΑΠ Α.Δ : ύλαςε ζύκβαζεο γηα ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ: Μεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ, ε Δηαηξία ζχλαςε ζχκβαζε κε ηελ «Κνηλνπξαμία Intralot», γηα ηελ αλάζεζε ζε απηή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ ΣΟΗΥΖΜΑ. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη θαη δηαθαλνληζκφ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ δπλάκεη ησλ φξσλ ηνπ νπνίνπ, ε Intralot εγγπάηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά πνπ ζα δηαλέκνληαη σο θέξδε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο μεπεξλνχλ ζε εηήζηα βάζε ην ζπκθσλεκέλν ζηφρν ζα αλαιάβεη λα θαηαβάιιεη νπνηνδήπνηε πνζφ αληηζηνηρεί ζηα επηπξφζζεηα δηαλεκεηέα θέξδε. 2000: Δηζαγσγή ηνπ παηρληδηνύ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ : πξφθεηηαη γηα ην πξψην παηρλίδη ηνηρήκαηνο Πξνθαζνξηζκέλεο Απφδνζεο ην νπνίν ζρεδφλ ακέζσο απνηέιεζε θαη παξέκεηλε ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο έσο ην ε αληίζεζε κε ηα ιαρεία, φπνπ νη παίθηεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηχρε, ηα ζηνηρήκαηα επί αζιεηηθψλ γεγνλφησλ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ παίθηε, γεγνλφο ην νπνίν ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη απμάλεη ηελ αθνζίσζε ησλ παηθηψλ ζην παηρλίδη. Σν ΣΟΗΥΖΜΑ απέθεξε έζνδα χςνπο εθαη., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 76,8% ησλ εζφδσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε Χζηφζν, ε δεκνηηθφηεηά ηνπ επεξέαζε δπζκελψο ηηο πσιήζεηο ησλ άιισλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο. 2000: Μεηνρνπνίεζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.: Με βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνλ Ν.2843/2000 νξίζζεθε φηη, ην Γεκφζην δχλαηαη λα δηαζέζεη ζε επελδπηέο 10

24 κέζσ ηνπ Υ.Α. πνζνζηφ έσο 49% ηνπ εθάζηνηε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 2000: ύκβαζε Παξαρώξεζεο κεηαμύ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ: Μεηά ηελ απφ χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα δηαλέκεη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Αλη απηνχ, δηαλέκεη έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο. Ο έιεγρνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε επηξξνήο επί νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη εκπνξηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ επίηεπμε, γηα παξάδεηγκα, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 ε Δηαηξία δηεμήγαγε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Κχπξν, δπλάκεη πξνεγνχκελεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε. Παξφηη ζήκεξα ε Δηαηξία βαζίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απνθάζεηο ζε εκπνξηθά θξηηήξηα, ην γεγνλφο φηη κεηά ηε ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά, ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε ςεθνθνξία ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη ζα δηθαηνχηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζπλεπψο ζα εμαθνινπζεί λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ηνπο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ, λα θαζνξίδεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ πξαθηφξσλ θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο ληθεηέο ζε θάζε παηρλίδη. Δπηπιένλ ην Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν επί ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Μέζσ απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνηίζεηαη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο δεκφζηνπ 11

25 ζπκθέξνληνο. Ζ παξαρψξεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. απνζθνπεί, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηζπκίαο γηα ηδφγν θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδφγνπ εληφο ειεγρφκελσλ πιαηζίσλ, ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εμαπάηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηδφγνπ θαη ζηελ παξνρή ζην Διιεληθφ Γεκφζην, σο κεηφρνπ, εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 2001: Δηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην, ν κνλαδηθφο έσο ηφηε κέηνρνο, δηέζεζε πνζνζηφ 5,4% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε κέζσ δεκφζηαο εγγξαθήο θαη ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζε εξγαδνκέλνπο & πξάθηνξεο. Σα έζνδα απφ ηελ δεκφζηα εγγξαθή εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 2002: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΓΔΚΑ Α.Δ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΚΑ Α.Δ. δηέζεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002, πνζνζηφ 18,9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. 2002: Δηζαγσγή ησλ παηρληδηώλ SUPER 3 θαη EXTRA 5: δχν λέσλ αξηζκνιαρείσλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο. Σν SUPER 3 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ελφο έσο ηξηψλ ςεθίσλ απφ έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ πνπ θιεξψλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Σν EXTRA 5 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε 5 αξηζκψλ απφ 35 αξηζκνχο πνπ θιεξψλνληαη θαζεκεξηλά. 12

26 2003: Νέα δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο: βάζεη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, θαη δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ηεο ΟΠΑΠ ζηελ Κχπξν. Δλψ φιεο νη πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο πξφβιεπαλ ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ Κχπξν ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε, δπλάκεη ηεο λέαο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. απφ ηελ 01/01/03 έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ Κχπξν. 2003: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.: Σν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΚΑ Α.Δ. δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, έλα πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 2003: Ίδξπζε ηεο OPAP Cyprus Ltd: πνπ είλαη θπξίσο ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθήκηζε ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ Κχπξν. Αξρηθά ε OPAP Cyprus Ltd. ιεηηνχξγεζε σο ππνθαηάζηεκα ζηελ Κχπξν θαη επί ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγεί σο κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 2003: Απόθηεζε ηνπ 90% ηεο ΟΠΑΠ Glory LTD & ηνπ 20% ηεο Glory Technology :Ζ εμαγνξά επέηξεςε ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. λα εμαζθαιίζεη ηελ 13

27 παξνπζία ηεο ζην πξνθαζνξηζκέλν ζηνίρεκα ζηελ Κχπξν θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ θαιά εδξαησκέλε ζέζε ηεο ζηελ θππξηαθή αγνξά. 2003: Δηζαγσγή ηνπ ΚΗΝΟ: Πξφθεηηαη γηα αξηζκνιαρείν πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο πνπ έρεη θαηαζηεί ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ζηαδηαθήο ηνπ εηζαγσγήο ηνλ 10/04. ηνπο 3 κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 31/03/05, απέθεξε ην 50,6% ησλ εζφδσλ. 2004: Ίδξπζε ηεο OPAP International Ltd: ζηελ Κχπξν κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ παηρληδηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε δηεζλή θιίκαθα. 2004: Ίδξπζε ηεο ΟΠΑΠ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Α.Δ: κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη γεληθφηεξα, ηνπ ειιεληθνχ ηνκέα αζιεηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ γηα αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κίαο εληαίαο εηαηξηθήο εηθφλαο γηα ηα πξαθηνξεία ηεο. 2005: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, έλα πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,44% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. 14

28 2005: Αιιαγή ηνπ εηαηξηθνύ ζήκαηνο: Σν λέν ινγφηππν ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. είλαη ην αθφινπζν: Αλαπαξίζηαηαη έλαο άλζξσπνο ην επίθεληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκβνιήο ηεο Δηαηξείαο, ηαπηφρξνλα δε έλα αζηέξη, πνπ εχρεηαη ζηνπο θίινπο ηεο Δηαηξείαο θαιή ηχρε. Σν ινγφηππν απνηειείηαη απφ έγρξσκε αλαπαξάζηαζε, φπνπ εκθαλίδνληαη δεθαπέληε (15) κπαιάθηα ζε ζρήκα αλζξψπνπ αζηεξηνχ. Σα κπαιάθηα πνπ δηακνξθψλνπλ ην θεθάιη, ην ιαηκφ θαη ηνλ θνξκφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζε κπιε γαιάδηνπο ηφλνπο, εθείλν ησλ ρεξηψλ ζε πξάζηλνπο, ελψ εθείλν ησλ πνδηψλ ζε θφθθηλνπο πνξηνθαιί ηφλνπο. 2006: Αλακόξθσζε ηνπ ΠΡΟΠΟ: Άξρηζε ε λέα κνξθή κε ηελ πξνζζήθε 14νπ αγψλα 2006: ύζηαζε Γηεύζπλζεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο: Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ παξαιήςεσλ ή παξαηππηψλ πνπ απεηινχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.. Γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δχν φξγαλα, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. 2007: Πιήξεο αλάιεςε ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ: Μεηά ηε ιήμε ηεο δηεηνχο ζχκβαζεο κε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία ζηηο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο λενζπζηαζείζαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνηρήκαηνο, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. αλέιαβε ηελ απηφλνκε δηαρείξηζε, δηεμαγσγή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ. 15

29 2.3 θνπόο θαη Απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο Απνζηνιή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. είλαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ζηφρν ηελ θαηεχζπλζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. θνπόο ηεο Δηαηξίαο ζήκεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 442/ (ΦΔΚ 23/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο - Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23/1/2002 (ΦΔΚ 1802/ ), είλαη: (α) Ζ νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΕΟΚΔΡ, ΜΠΗΝΓΚΟ-ΛΟΣΣΟ, ΚΗΝΟ, SUPER 3, SUPER 4, 5 απφ 35, θαη ησλ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ Ζ ΜΖ ΑΠΟ ΟΖ ζηα πάζεο θχζεσο αηνκηθά ή νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο θαη γεγνλφησλ ε θχζε ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη γηα δηεμαγσγή ζηνηρεκάησλ, θαζψο θαη άιινπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ γλψζεσλ ή ηερληθνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, πνπ ζην κέιινλ ήζειε επηηξαπεί θαη αλαηεζεί ζηελ Δηαηξία ε ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη εθηφο απηήο. Ζ Δηαηξία ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην, θαζψο θαη ε θαλνληθή, απξφζθνπηε θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ηεο. 16

30 (β) Ζ δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ ηελ Δηαηξία, αιιά θαη φζσλ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην κέιινλ απφ ηελ Δηαηξία, αζθείηαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (γ) Ζ εθπφλεζε νηθνλνκηθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ, ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ κειεηψλ γηα ηπρεξά ή ηερληθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα γλψζεσλ ή παηρλίδηα πνπ ζπλίζηαληαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ, γηα δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. (δ) Ζ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ παηρληδηψλ πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο ε κεηαθνξά ζηνηρείσλ, δσληαλήο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα νινθιεξσκέλεο νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, ηδηαίηεξα, ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθνξηθήο. (ε) Ζ δηαθήκηζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν ησλ παηρληδηψλ πνπ δηεμάγεη θαη ε αλάιεςε ρνξεγηψλ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ή άιινπο ζθνπνχο θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξνβνιή ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. (ζη) Δθηππσηηθέο εξγαζίεο ελ γέλεη ησλ δειηίσλ ησλ παηρληδηψλ ηεο θαη ινηπψλ εληχπσλ. (δ) Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 17

31 (ε) Ζ Δηαηξία κπνξεί λα νξγαλψλεη, ιεηηνπξγεί θαη δηεμάγεη παηρλίδηα θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ αλαιεθζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπο απφ ηελ Δηαηξία απφ θνξέα ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ. Ζ Δηαηξία ζηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην θαζψο θαη ε θαλνληθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ πνπ ηηο αλαηίζεληαη, κε ηξφπν πνπ θαζίζηαηαη αζθαιήο ε δηεμαγσγή ηνπο θαη δελ ζίγεηαη ε θήκε θαη ην θχξνο ηεο, ζην ρψξν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζπκκνξθνχκελε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ηεο αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε παηρληδηνχ. 2.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θνπφο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ζε κία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην επηρείξεζε κέζα απφ απνηειεζκαηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δξάζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. ην πιαίζην απηφ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ν Ν. 3016/2002 ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 3091/2002 θαη ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ νπνίσλ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε κε απφθαζή ηνπ ζηηο 17/12/02 λέν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ πξνζάξκνζε άκεζα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Δηαηξείαο ψζηε λα ελαξκνλίζεη ην κνληέιν 18

32 δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Αλώηαην δηνηθεηηθό όξγαλν χκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ππεχζπλν γηα ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γ.. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο. ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σν Γ.. ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 κέιε είλαη εθηειεζηηθά θαη ηα 8 κε εθηειεζηηθά. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 3 είλαη αλεμάξηεηα. Δθηειεζηηθά κέιε είλαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ηνπο εθρσξνχληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Με εθηειεζηηθά κέιε είλαη ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ δελ έρνπλ απαζρφιεζε ζηελ Δηαηξεία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή κε ζχκβαζε έξγνπ, νχηε παξέρνπλ κε νπνηαδήπνηε άιιν ηξφπν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ εηαηξεία. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηα κέιε. Ζ 19

33 ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην Γ. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εθαξκφδεη κνληέιν δηνίθεζεο δηαθξηηψλ εμνπζηψλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. έρεη σο εμήο: Υαηδεεκκαλνπήι Υξήζηνο δηθεγφξνο ελ αλαζηνιή θαη παλεπηζηεκηαθφο, Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο Αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 23/10/07. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην University College ηνπ Λνλδίλνπ (L.L.M. θαη Ph.D.) θαη είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην London School of Economics. Έρεη θαηά θαηξνχο αλαιάβεη δηάθνξα αθαδεκατθά & ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζεο ζπκβνχινπ ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF). ηαύξνο Θενδσξόπνπινο, MBA (Harvard Business School), Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΝΑΜΔΣ Α.Δ., σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, επηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Παλαγηώηεο Ληβεξάθνο, δηεπζπληήο ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ United Nations Centre for Public Administration Reform (UNCPAR) θαη ηέσο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ United Nations Thessaloniki Centre for Public Service Professionalism (UNTC), σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, Μηραήι Γαιάλεο, δηθεγφξνο, σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, 20

34 Κσλζηαληίλνο Μπαξθνύξαο, ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο µε πνιπεηή ελαζρφιεζε ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, σηήξηνο Νηθνιαξόπνπινο, κεραλνιφγνο κεραληθφο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Γεµήηξηνο Παλαγέαο, δηθεγφξνο παξ Αξείσ Πάγσ, σο εθηειεζηηθφ µέινο, Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο, ρεκηθφο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Νηθόιανο Παπιηάο, πξφεδξνο ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΟΠΑΠ, σο εθηειεζηηθφ µέινο, Αηµίιηνο ηαζηλάθεο, νηθνλνκνιφγνο θαη ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Ηδησηηθνπνηήζεσλ, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Γεώξγηνο Σδνβιάο, καζεκαηηθφο, δηδάθησξ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη δηαξθψο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ παξαιήςεσλ ή παξαηππηψλ πνπ απεηινχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.. Γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δχν φξγαλα, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. 21

35 Γηεύζπλζε ρέζεσλ κε Μεηόρνπο Έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κεηφρσλ κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηδίσο κε ην Γ.. γηα ηελ δηαζθάιηζε κίαο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έηζη ψζηε κέζα απφ ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία λα επηηεπρζεί α) Δμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ β) Μείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο γ) Μεγηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο Μεηνρήο σο επελδπηηθήο επηινγήο. Ζ Γηεχζπλζε ρέζεσλ κε κεηφρνπο βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη άκεζεο άληιεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αλήθνπλ: -Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηηο ηειεπηαίεο εηαηξηθέο εμειίμεηο -Ζ επηθνηλσλία θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ πνπ είλαη ζεζκηθνί επελδπηέο -Ζ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ζεζκηθψλ πνπ είλαη ή ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. 22

36 2.5 Δζσηεξηθή Γνκή χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα Γηάγξακκα 1: Οξγαλφγξακκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 23

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία κε Θέκα: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ)

νκνηνκνξθία ηνπ θεηκέλνπ 3 Να ζπκθσλήζνπκε ηνλ ηίηιν ηεο «ΠΟΛΙΣΙΚΗ» (αλάζεζεο ζε ηξίην, εμσηεξηθήο αλάζεζεο θιπ) ΣΧΕΔΙΟ 29.05.2009 «Πολιτική Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών 1 σε τπίτοςρ 2 (εξωτεπικούρ υοπείρ)» Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Σνπ Ν. 3229/2004 (ΦΔΚ Α 38/10-02-2004) «Δπνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα