Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ"

Transcript

1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α Κ Χ Ν Γ Δ Γ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Σ Ζ Ο Π Α Π Α. Δ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γεώξγηνο Α. Γεσξγαληάο 2008

2 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη πξνβιέςεηο κε ρξήζε ηερλνινγίαο data mining γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ γλψζεο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ. Γεώξγηνο Α. Γεσξγαληάο Πηπρηνχρνο Μαζεκαηηθφο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε (Executive MBA) ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ 2008

3 Αθηεξψλσ ηε κειέηε απηή ζηε Μαξίιηα, ζηε Βέηα θαη ζηε Γηάλλα.

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ... i ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ... ii ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... iv ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο εξγαζίαο πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο... 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δηαηξηθφ Πξνθίι Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θνπφο θαη Απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Δζσηεξηθή Γνκή Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε Οηθνλνκηθά ηνηρεία Ο Όκηινο...32

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ο ΚΛΑΓΟ Γεληθή Αλαζθφπεζε ηνπ Κιάδνπ Ηζηνξηθή Δμέιημε ηνπ Κιάδνπ Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ...40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Παξνπζίαζε Δηαηξηθψλ Πξντφλησλ Σξφπνο Τπνινγηζκνχ Κεξδψλ - Πξνκεζεηψλ Σξφπνο Τπνινγηζκνχ Σδίξνπ Αλάιπζε Δμειηθηηθήο Πνξείαο Σδίξνπ Παηρληδηψλ Αλάιπζε Σδίξνπ Παηρληδηψλ αλά Ζκέξα Δβδνκάδαο...60 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ Πξνβιέςεηο κε Υξήζε Υξνλνζεηξψλ Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ EXTRA 5» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ SUPER 3» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ»

6 5.9 Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ» Πξνβιέςεηο Υξνλνζεηξάο «ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΖΜΔΗΧΝ ΠΧΛΖΖ εκεία Πψιεζεο ηαηηζηηθή Αλάιπζε Δηήζηνπ Σδίξνπ ησλ εκείσλ Πψιεζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ KINO ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ EXTRA ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ SUPER ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X Υξνλνζεηξά ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ

7 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Μηράιε θαθηαλάθε γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη κε κεγάιε δεμηφηεηα θαζνδήγεζή ηνπ ζηνλ θφζκν ηεο έξεπλαο, ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιέςεσλ. Δπίζεο επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην Γηεπζπληή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θ. Πέηξν Μάιιηαξε πνπ κε ακείσην δήιν έρεη επηηχρεη ηελ άξηηα νξγάλσζε θαη ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αγαπεηφ ζπλάδειθν θαη πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θ. σηήξε παλίδε γηα ηε βνήζεηά θαη ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε Γηνίθεζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ. i

8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1: Σίηινη πνπδψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ...26 Πίλαθαο 2: Δπίπεδν πνπδψλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ...26 Πίλαθαο 3: Πξνυπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Δηαηξεία...26 Πίλαθαο 4: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ αλά Γηεχζπλζε...26 Πίλαθαο 5: Πιήζνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλά θαηεγνξία...27 Πίλαθαο 6: Δπθαηξηαθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ...27 Πίλαθαο 7: Δμέιημε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ...30 Πίλαθαο 8: Δλνπνηεκέλα ηνηρεία Ηζνινγηζκψλ Πίλαθαο 9: Γνκή ηνπ νκίινπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Πίλαθαο 11: Δηαηξηθά Πξντφληα...47 Πίλαθαο 12: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Παηρληδηψλ...51 Πίλαθαο 13: Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε Παηρληδηνχ ζην πλνιηθφ Σδίξν...56 Πίλαθαο 14: Πνζνζηηαία Δηήζηα Μεηαβνιή ησλ Παηρληδηψλ...58 Πίλαθαο 15: Γεδνκέλα Υξνλνζεηξψλ...69 Πίλαθαο 16: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...83 Πίλαθαο 17: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Πίλαθαο 18: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Πίλαθαο 19: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ ii

9 Πίλαθαο 20: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Πίλαθαο 21: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Πίλαθαο 22: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Πίλαθαο 23: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Πίλαθαο 24: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Πίλαθαο 25: Σηκέο πξφβιεςεο Υξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Πίλαθαο 26: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Πίλαθαο 27: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ Πίλαθαο 28: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΚΗΝΟ Πίλαθαο 29: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ SUPER Πίλαθαο 30: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ EXTRA Πίλαθαο 31: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΣΟΗΥΖΜΑ. 150 Πίλαθαο 32: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΠΟ Πίλαθαο 33: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. 152 Πίλαθαο 34: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΛΟΣΣΟ Πίλαθαο 35: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΣΕΟΚΔΡ Πίλαθαο 36: Πνζνζηφ πξαθηνξείσλ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηνπ ηδίξνπ ΠΡΟΣΟ Πίλαθαο 37: Πνζνζηηαία εηήζηα πξφβιεςε κεηαβνιήο ησλ παηρληδηψλ γηα ην Πίλαθαο 38: Πνζνζηηαία εηήζηα πξφβιεςε κεηαβνιήο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ γηα ην iii

10 ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Γηάγξακκα 1: Οξγαλφγξακκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Γηάγξακκα 2: Δηαηξείεο Οκίινπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ...32 Γηάγξακκα 3: Ο θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ...37 Γηάγξακκα 4: Γηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ...41 Γηάγξακκα 5: Γξαθηθή απεηθφληζε νκάδσλ παηρληδηψλ...53 Γηάγξακκα 6: Δμέιημε παηρληδηψλ Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή εζφδσλ αλά παηρλίδη...60 Γηάγξακκα 8: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΚΗΝΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...61 Γηάγξακκα 9: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ SUPER 3 αλά εκέξα εβδνκάδαο...62 Γηάγξακκα 10: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ EXTRA 5 αλά εκέξα εβδνκάδαο...62 Γηάγξακκα 11: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΣΟΗΥΖΜΑ αλά εκέξα εβδνκάδαο...63 Γηάγξακκα 12: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΠΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...63 Γηάγξακκα 13: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αλά εκέξα εβδνκάδαο...64 Γηάγξακκα 13: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΛΟΣΣΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...64 Γηάγξακκα 14: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΣΕΟΚΔΡ αλά εκέξα εβδνκάδαο...65 Γηάγξακκα 15: Αλάιπζε ηδίξνπ θαηαζέζεσλ ΠΡΟΣΟ αλά εκέξα εβδνκάδαο...65 Γηάγξακκα 16: Αλάιπζε ζπλνιηθνχ ηδίξνπ θαηαζέζεσλ αλά εκέξα εβδνκάδαο...66 Γηάγξακκα 17: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...78 iv

11 Γηάγξακκα 18: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...79 Γηάγξακκα 19: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...80 Γηάγξακκα 20: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...80 Γηάγξακκα 21: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΚΗΝΟ...81 Γηάγξακκα 22: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 23: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 24: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 25: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ EXTRA Γηάγξακκα 26: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΔΥΣΡΑ Γηάγξακκα 27: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 28: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 29: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 30: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 31: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ SUPER Γηάγξακκα 32: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ...98 Γηάγξακκα 33: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ...99 Γηάγξακκα 34: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ Γηάγξακκα 35: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ Γηάγξακκα 36: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΟΗΥΖΜΑ v

12 Γηάγξακκα 37: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 38: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 39: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 40: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 41: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 42: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 43: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. 111 Γηάγξακκα 44: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟ Γηάγξακκα 45: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 46: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ Γηάγξακκα 47: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 48: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 49: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 50: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 51: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΛΟΣΣΟ Γηάγξακκα 52: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 53: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 54: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 55: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ vi

13 Γηάγξακκα 56: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΣΕΟΚΔΡ Γηάγξακκα 57: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 58: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 59: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 60: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 61: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΠΡΟΣΟ Γηάγξακκα 62: Μαθξνρξφληα ηάζε ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 63: Δηήζηα αλάιπζε επνρηθφηεηαο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 64: Δπνρηθφηεηα ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 65: Άξξπζκεο κεηαβνιέο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 66: Πξνβιέςεηο ρξνλνζεηξάο ΣΕΗΡΟ ΟΠΑΠ Γηάγξακκα 67: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ Γηάγξακκα 68: Πξφβιεςε ζπλνιηθνχ ηδίξνπ vii

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κε ρξήζε ηερλνινγίαο data mining γηα ηελ παξαγσγή κνληέισλ γλψζεο. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη παηρλίδηα, γηα ηα νπνία δηεμάγνληαη δηαγσληζκνί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ήκεξα δηαζέηεη ζην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιάθην ελλέα παηρλίδηα: ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΕΟΚΔΡ, ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ, SUPER-3, EXTRA-5 θαη ΚΗΝΟ, ηα νπνία θαιχπηνπλ πνιιά ηκήκαηα ηεο αγνξάο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα ηχρεο ή γλψζεο, πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή ακνηβαία, ζηνηρεκαηηθνχ ηχπνπ ή αξηζκνιαρεία. Ζ δηάζεζε ησλ παηρληδηψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ κεγαιχηεξνπ on-line δηθηχνπ πσιήζεσλ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν αξηζκεί πεξίπνπ πξαθηνξεία. Ζ αλάιπζε καο ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο δεδνκέλα ηδίξνπ αλά ζεκείν πψιεζεο θαη εηαηξηθφ πξντφλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε θαηαλαισηηθά πξνθίι ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα βξνχκε ηα βέιηηζηα κνληέια επηρεηξεζηαθψλ πξνβιέςεσλ. 1

15 1.2 θνπόο ηεο εξγαζίαο θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη θπξίσο ε εχξεζε ησλ βέιηηζησλ κνληέισλ επηρεηξεζηαθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζε απηψλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε, σο επί ην πιείζηνλ, κεληαία δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο γηα λα αλαιχζνπκε ηνπο ηδίξνπο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο. Θα πξνζπαζήζνπκε, επίζεο, λα βξνχκε ην βέιηηζην κνληέιν πξφβιεςεο, γηα θάζε πξντφλ, ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα παξάγνπκε κεληαίεο πξνβιέςεηο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σέινο, ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί επηπιένλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ψζηε λα εμεηαζηεί ην θαηά πφζν θάζε έλα απφ απηά ζπκκεηέρεη ζηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν ηεο εηαηξείαο. 1.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο Ζ δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο: ην πξψην θεθάιαην πνπ είλαη ε εηζαγσγή, πεξηιακβάλεηαη ην αληηθείκελν, ν ζθνπφο θαη ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 2

16 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. κέζα απφ ην εηαηξηθφ ηεο πξνθίι θαη ηε ζπλνπηηθή ηζηνξηθή ηεο αλαδξνκή. Δπίζεο, αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ε απνζηνιή ηεο εηαηξείαο, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε εζσηεξηθή ηεο δνκή. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ νκίινπ. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ηνπ θιάδνπ αθνινπζνχκελε απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηεο δηάξζξσζήο ηνπ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ εηαηξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξείαο θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ηδίξνπ, ησλ θεξδψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ. Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδεηαη δχν ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ εηαηξηθψλ πξντφλησλ, κία κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ ηδίξνπ ηνπο θαη κία κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ πσιήζεσλ αλά εκέξα εβδνκάδαο. ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζνχλ επηρεηξεκαηηθέο πξνβιέςεηο κε ρξήζε ρξνλνζεηξψλ. Αξρηθά αλαθέξεηαη ε ζεσξία πξνβιέςεσλ κε ηε ρξήζε ρξνλνζεηξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηέο πξνβιέςεηο γηα θάζε εηαηξηθφ πξντφλ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο θαη ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ παξάγεη γηα θάζε ρξνλνζεηξά, παξαηίζεληαη ζρεηηθνί πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. ην ηέινο θάζε παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα κνληέια γλψζεο. 3

17 ην έθην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπο. ην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά ζρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο, θαζψο θαη νξηζκέλε πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.. 4

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 2.1 Δηαηξηθό Πξνθίι Ο Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΟΠΑΠ) ζπζηάζεθε ην 1958, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η..), ππφ ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, δπλάκεη ηνπ Β.. ηεο απφ 20 Γεθεκβξίνπ 1958, χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε πνπ εδφζε κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν /1958 θαη έθηνηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Με ην ππ αξηζκ. Π.. 228/1999 (ΦΔΚ Α 193/ ) θαη θαη επηηαγή ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Ν.2414/1996 «Δθζπγρξνληζκφο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ», ν ΟΠΑΠ κεηεηξάπε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη θαηαξηίζζεθε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηνπ ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηελ Ζ λέα επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ νξίζηεθε σο Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ. (Ο.Π.Α.Π. Α.Δ.). Σν ππ αξηζ ζήκα «ΟΠΑΠ, ζηελ Τπεξεζία ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ» (θιάζεηο 16, 36 θαη 41) έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ ππ αξηζ. 4446/2000 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 5

19 Ζ Δηαηξία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Μ.Α.Δ.) κε αξηζκφ 46329/06/Β/00/15, ε δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε 100 έηε αξρφκελε απφ ηελ 21ε επηεκβξίνπ 1999 θαη ιήγνπζα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1εο εηαηξηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο, ηεο ρνξεγήζεθε ην αθφινπζν Α.Φ.Μ.: Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. έρεη εγγξαθεί ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ κε αξηζκφ κεηξψνπ χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο κε εκεξνκελία , ε έδξα ηεο Δηαηξίαο κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, νδφο Κεθηζνχ αξηζκ. 62., ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε αξ. πξση. Κ2-268/ , πνπ ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. Καηφπηλ ηνχηνπ ε δηεχζπλζε απηή απνηειεί θαη ηελ λέα δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία θαη γξαθεία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Ηζηνξηθά ην πξψην πξντφλ είλαη ην παηρλίδη πξφγλσζεο πνδνζθαηξηθψλ απνηειεζκάησλ ΠΡΟΠΟ (απφ ην 1959) θαη αθνινχζεζε ε είζνδνο ζηελ αγνξά ησλ αξηζκνιαρείσλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ΛΟΣΣΟ ην ήκεξα ε εηαηξεία δηαζέηεη ζην πξντνληηθφ ηεο ραξηνθπιάθην 9 θχξηα παηρλίδηα (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ, SUPER3, EXTRA5, ΚΗΝΟ θαη Πάκε ηνίρεκα) πνπ θαιχπηνπλ πνιιά ηκήκαηα (δηαζηάζεηο) ηεο αγνξάο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο παηρλίδηα ηχρεο ή γλψζεο, πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο ή ακνηβαία, ζηνηρεκαηηθνχ ηχπνπ ή αξηζκνιαρεία, εκεξήζηα εβδνκαδηαία - ζπλερψλ θιεξψζεσλ θιπ. 6

20 Σν 1999 ν Οξγαληζκφο κεηεηξάπε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη ην 2001 δηέζεζε γηα πξψηε θνξά κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Μεηά ηελ πην πξφζθαηε κεηνρνπνίεζε ηνπ 2005 ην Διιεληθφ Γεκφζην παξακέλεη ν θχξηνο κέηνρνο κε πνζνζηφ 34% θαη δηθαίσκα λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο. πλεπψο, δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηεο θαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ςεθνθνξία ζηηο Γ ησλ κεηφρσλ. Ζ θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζηα 8,5 δηο πεξίπνπ ην επηέκβξην ηνπ πλδεδεκέλεο εηαηξίεο είλαη ε ΟΠΑΠ Κχπξνπ Ltd (100%), ΟΠΑΠ Τπεξεζηψλ Α.Δ. (100%), ΟΠΑΠ International (100%), ΟΠΑΠ Glory Ltd (90%) θαη Glory Technology Ltd (20%). Σα παηρλίδηα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. δηαηίζεληαη κέζσ ελφο δηθηχνπ πεξίπνπ πξαθηνξείσλ, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Σν Διιεληθφ Γεκφζην φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο- δηαηεξεί ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν επί ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Με ηελ απφ 15/12/2000 ζχκβαζε πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., παξαρσξήζεθε έλαληη ρξεκαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηελ εηαηξεία γηα 20 έηε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο δηεμαγσγήο, δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ παηρληδηψλ θαζψο θαη ησλ παηρληδηψλ ΜΠΗΝΓΚΟ- ΛΟΣΣΟ θαη SUPER4. Δπίζεο παξαρσξήζεθε ε δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί θαη απνθιεηζηηθφηεηα θάζε παηρλίδη πνπ αθνξά ζε αζιεηηθά γεγνλφηα θαη ην δηθαίσκα ηεο πξψηεο άξλεζεο γηα ηελ θαη απνθιεηζηηθφηεηα δηεμαγσγή θαη δηαρείξηζε νπνησλδήπνηε λέσλ παηρληδηψλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επηηξέπεη θαη επνπηεχεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ 20εηήο άδεηα θαηνρπξψλεη ηα 7

21 απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 2.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εμέιημε ηεο Δηαηξίαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1958 αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 1959: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΠΟ: Μέρξη ην 1990 απνηέιεζε ην κνλαδηθφ ηπρεξφ παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο κε επξεία απήρεζε ζην θνηλφ. Σν ΠΡΟΠΟ επί κηα 30εηία, κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ ΟΠΑΠ, απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπ ειιεληθνχ αζιεηηζκνχ. Σν 1959 δηεμάγνληαλ 33 δηαγσληζκνί ΠΡΟΠΟ εηεζίσο, ελψ ν αξηζκφο ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα μεπεξλάεη ηνπο : Δηζαγσγή ηνπ ΛΟΣΣΟ: Αξρηθά ε εηζαγσγή ηνπ παηρληδηνχ απέθεξε ζεακαηηθέο εηζπξάμεηο ππεξβαίλνληαο ηα 293 εθαη. ηελ ρξήζε 1991, ελψ κέρξη ην 1993 παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ κε ηηο θαζαξέο εηζπξάμεηο λα παξνπζηάδνπλ πησηηθή πνξεία. Σν 1994 παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ ΛΟΣΣΟ, ε νπνία νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ζηήιεο θαηά 67%. Μεηά ην 1996 ζπλερίζηεθε ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο εηζαγσγήο λέσλ αληαγσληζηηθψλ παηρληδηψλ θαη ηνπ θνξεζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. 8

22 1992: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΣΟ: Μέρξη ην 1995, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΠΡΟΣΟ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπλερή αχμεζε ηφζν ησλ θαζαξψλ ηνπ εηζπξάμεσλ φζν θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπ ζε ζηήιεο. Απφ ην 1998 άξρηζε ε θαζνδηθή πνξεία ηνπ παηρληδηνχ, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο θαζνδηθήο πνξείαο ηνπ ΛΟΣΣΟ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην νπνίν παηδφηαλ. εκεηψλεηαη φηη ην παηρλίδη παίδεηαη πιένλ, ηφζν ζηα δειηία ΛΟΣΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ, ΠΡΟΠΟ θαη ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, φζν θαη ζε αλεμάξηεην δειηίν. 1996: Δηζαγσγή ηνπ ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ:. Σν ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ παξνπζίαζε αξρηθά αχμεζε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, φκσο παξέκεηλε πεξηθεξεηαθφ παηρλίδη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηρλίδηα ηεο Δηαηξίαο, απφ άπνςε ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ. 1997: Πξνζζήθε ηεο θαηεγνξίαο ΟΤΠΔΡ-13 ζην ΠΡΟΠΟ: Με ηελ πξνζζήθε, ην παηρλίδη αλαδσνγνλήζεθε παξνπζηάδνληαο εηζπξάμεηο άλσ ησλ 146 εθαη. Σελ επφκελε δηεηία ε άλνδνο απηή δελ ζπλερίζηεθε πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ΣΕΟΚΔΡ, θαζψο νη εηζπξάμεηο απφ ην ΠΡΟΠΟ αθνινχζεζαλ ειαθξψο πησηηθή πνξεία. 1997: Δηζαγσγή ηνπ ΣΕΟΚΔΡ Αλακόξθσζε ηνπ ΛΟΣΣΟ: Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε ζηα κεξίδηα ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο, επαλαιακβάλνληαο ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπ ΛΟΣΣΟ. Σν ΣΕΟΚΔΡ είλαη ην ηξίην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο, παξά ηελ πξφζθαηε θάκςε ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ. 1999: Μεηαηξνπή ηνπ ΟΠΑΠ ζε Αλώλπκε Δηαηξία: Σν 1999 ν Οξγαληζκφο ΟΠΑΠ κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκε Δηαηξία θαη θαηαξηίζζεθε ην λέν θαηαζηαηηθφ ηνπ (Π.Γ. 228/1999, ΦΔΚ Α 193), ελψ ζην άξζξν 1 ηνπ Καηαζηαηηθνχ νξίζζεθε 9

23 ε επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ζε Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ Α.Δ., θαη ζε ζπληνκνγξαθία ΟΠΑΠ Α.Δ : ύλαςε ζύκβαζεο γηα ην ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ: Μεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ, ε Δηαηξία ζχλαςε ζχκβαζε κε ηελ «Κνηλνπξαμία Intralot», γηα ηελ αλάζεζε ζε απηή νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ ΣΟΗΥΖΜΑ. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη θαη δηαθαλνληζκφ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ δπλάκεη ησλ φξσλ ηνπ νπνίνπ, ε Intralot εγγπάηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα πνζά πνπ ζα δηαλέκνληαη σο θέξδε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο μεπεξλνχλ ζε εηήζηα βάζε ην ζπκθσλεκέλν ζηφρν ζα αλαιάβεη λα θαηαβάιιεη νπνηνδήπνηε πνζφ αληηζηνηρεί ζηα επηπξφζζεηα δηαλεκεηέα θέξδε. 2000: Δηζαγσγή ηνπ παηρληδηνύ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ : πξφθεηηαη γηα ην πξψην παηρλίδη ηνηρήκαηνο Πξνθαζνξηζκέλεο Απφδνζεο ην νπνίν ζρεδφλ ακέζσο απνηέιεζε θαη παξέκεηλε ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη ηεο Δηαηξίαο έσο ην ε αληίζεζε κε ηα ιαρεία, φπνπ νη παίθηεο βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ηχρε, ηα ζηνηρήκαηα επί αζιεηηθψλ γεγνλφησλ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ παίθηε, γεγνλφο ην νπνίν ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζεσξεί φηη απμάλεη ηελ αθνζίσζε ησλ παηθηψλ ζην παηρλίδη. Σν ΣΟΗΥΖΜΑ απέθεξε έζνδα χςνπο εθαη., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 76,8% ησλ εζφδσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε Χζηφζν, ε δεκνηηθφηεηά ηνπ επεξέαζε δπζκελψο ηηο πσιήζεηο ησλ άιισλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο. 2000: Μεηνρνπνίεζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.: Με βάζε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνλ Ν.2843/2000 νξίζζεθε φηη, ην Γεκφζην δχλαηαη λα δηαζέζεη ζε επελδπηέο 10

24 κέζσ ηνπ Υ.Α. πνζνζηφ έσο 49% ηνπ εθάζηνηε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 2000: ύκβαζε Παξαρώξεζεο κεηαμύ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ: Μεηά ηελ απφ χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα δηαλέκεη ην ζχλνιν ησλ θεξδψλ ηεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Αλη απηνχ, δηαλέκεη έλα κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο. Ο έιεγρνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε επηξξνήο επί νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη εκπνξηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ επίηεπμε, γηα παξάδεηγκα, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2002 ε Δηαηξία δηεμήγαγε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Κχπξν, δπλάκεη πξνεγνχκελεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε. Παξφηη ζήκεξα ε Δηαηξία βαζίδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο απνθάζεηο ζε εκπνξηθά θξηηήξηα, ην γεγνλφο φηη κεηά ηε ζπλδπαζκέλε πξνζθνξά, ην Διιεληθφ Γεκφζην ζα εμαθνινπζεί λα θαηέρεη, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε επί ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε ςεθνθνξία ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη ζα δηθαηνχηαη λα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζπλεπψο ζα εμαθνινπζεί λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ηνπο θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ, λα θαζνξίδεη ηηο πξνκήζεηεο ησλ πξαθηφξσλ θαη ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο ληθεηέο ζε θάζε παηρλίδη. Δπηπιένλ ην Διιεληθφ Γεκφζην δηαηεξεί ην γεληθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν επί ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. Μέζσ απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνηίζεηαη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο ζηφρνπο δεκφζηνπ 11

25 ζπκθέξνληνο. Ζ παξαρψξεζε ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. απνζθνπεί, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηζπκίαο γηα ηδφγν θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδφγνπ εληφο ειεγρφκελσλ πιαηζίσλ, ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εμαπάηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ηδφγνπ θαη ζηελ παξνρή ζην Διιεληθφ Γεκφζην, σο κεηφρνπ, εζφδσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 2001: Δηζαγσγή ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην, ν κνλαδηθφο έσο ηφηε κέηνρνο, δηέζεζε πνζνζηφ 5,4% ησλ κεηνρψλ πνπ θαηείρε κέζσ δεκφζηαο εγγξαθήο θαη ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο ζε εξγαδνκέλνπο & πξάθηνξεο. Σα έζνδα απφ ηελ δεκφζηα εγγξαθή εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 2002: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΓΔΚΑ Α.Δ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΚΑ Α.Δ. δηέζεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002, πνζνζηφ 18,9% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. 2002: Δηζαγσγή ησλ παηρληδηώλ SUPER 3 θαη EXTRA 5: δχν λέσλ αξηζκνιαρείσλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο. Σν SUPER 3 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε ελφο έσο ηξηψλ ςεθίσλ απφ έλαλ ηξηςήθην αξηζκφ πνπ θιεξψλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα. Σν EXTRA 5 βαζίδεηαη ζηελ πξφβιεςε 5 αξηζκψλ απφ 35 αξηζκνχο πνπ θιεξψλνληαη θαζεκεξηλά. 12

26 2003: Νέα δηαθξαηηθή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο: βάζεη ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, θαη δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ηεο ΟΠΑΠ ζηελ Κχπξν. Δλψ φιεο νη πξνεγνχκελεο ζπκθσλίεο πξφβιεπαλ ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηελ Κχπξν ζε κε θεξδνζθνπηθή βάζε, δπλάκεη ηεο λέαο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. απφ ηελ 01/01/03 έρεη νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ Κχπξν. 2003: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.: Σν Διιεληθφ Γεκφζην θαη ε ΓΔΚΑ Α.Δ. δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, έλα πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 24,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ εηζπξάρζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεψλ ηνπ. 2003: Ίδξπζε ηεο OPAP Cyprus Ltd: πνπ είλαη θπξίσο ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθήκηζε ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ Κχπξν. Αξρηθά ε OPAP Cyprus Ltd. ιεηηνχξγεζε σο ππνθαηάζηεκα ζηελ Κχπξν θαη επί ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγεί σο κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 2003: Απόθηεζε ηνπ 90% ηεο ΟΠΑΠ Glory LTD & ηνπ 20% ηεο Glory Technology :Ζ εμαγνξά επέηξεςε ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. λα εμαζθαιίζεη ηελ 13

27 παξνπζία ηεο ζην πξνθαζνξηζκέλν ζηνίρεκα ζηελ Κχπξν θαη λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηελ θαιά εδξαησκέλε ζέζε ηεο ζηελ θππξηαθή αγνξά. 2003: Δηζαγσγή ηνπ ΚΗΝΟ: Πξφθεηηαη γηα αξηζκνιαρείν πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο πνπ έρεη θαηαζηεί ην πην δεκνθηιέο παηρλίδη θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ζηαδηαθήο ηνπ εηζαγσγήο ηνλ 10/04. ηνπο 3 κήλεο πνπ έιεμαλ ζηηο 31/03/05, απέθεξε ην 50,6% ησλ εζφδσλ. 2004: Ίδξπζε ηεο OPAP International Ltd: ζηελ Κχπξν κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ παηρληδηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ ζε δηεζλή θιίκαθα. 2004: Ίδξπζε ηεο ΟΠΑΠ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Α.Δ: κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ δηθηχνπ πσιήζεψλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη γεληθφηεξα, ηνπ ειιεληθνχ ηνκέα αζιεηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο νξγάλσζεο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πψιεζεο εηζηηεξίσλ γηα αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κίαο εληαίαο εηαηξηθήο εηθφλαο γηα ηα πξαθηνξεία ηεο. 2005: Γηάζεζε πθηζηάκελσλ κεηνρώλ θπξηόηεηαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ: Σν Διιεληθφ Γεκφζην δηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, έλα πεξαηηέξσ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 16,44% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κέζσ πλδπαζκέλεο Πξνζθνξάο ζε ζεζκηθνχο θαη κε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ θαη, κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο. 14

28 2005: Αιιαγή ηνπ εηαηξηθνύ ζήκαηνο: Σν λέν ινγφηππν ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. είλαη ην αθφινπζν: Αλαπαξίζηαηαη έλαο άλζξσπνο ην επίθεληξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκβνιήο ηεο Δηαηξείαο, ηαπηφρξνλα δε έλα αζηέξη, πνπ εχρεηαη ζηνπο θίινπο ηεο Δηαηξείαο θαιή ηχρε. Σν ινγφηππν απνηειείηαη απφ έγρξσκε αλαπαξάζηαζε, φπνπ εκθαλίδνληαη δεθαπέληε (15) κπαιάθηα ζε ζρήκα αλζξψπνπ αζηεξηνχ. Σα κπαιάθηα πνπ δηακνξθψλνπλ ην θεθάιη, ην ιαηκφ θαη ηνλ θνξκφ ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζε κπιε γαιάδηνπο ηφλνπο, εθείλν ησλ ρεξηψλ ζε πξάζηλνπο, ελψ εθείλν ησλ πνδηψλ ζε θφθθηλνπο πνξηνθαιί ηφλνπο. 2006: Αλακόξθσζε ηνπ ΠΡΟΠΟ: Άξρηζε ε λέα κνξθή κε ηελ πξνζζήθε 14νπ αγψλα 2006: ύζηαζε Γηεύζπλζεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο: Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ παξαιήςεσλ ή παξαηππηψλ πνπ απεηινχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.. Γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δχν φξγαλα, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. 2007: Πιήξεο αλάιεςε ηεο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνύ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ: Μεηά ηε ιήμε ηεο δηεηνχο ζχκβαζεο κε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία ζηηο θαη ηελ νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο λενζπζηαζείζαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνηρήκαηνο, ε ΟΠΑΠ Α.Δ. αλέιαβε ηελ απηφλνκε δηαρείξηζε, δηεμαγσγή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ. 15

29 2.3 θνπόο θαη Απνζηνιή ηεο Δηαηξείαο Απνζηνιή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. είλαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ζηφρν ηελ θαηεχζπλζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. θνπόο ηεο Δηαηξίαο ζήκεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 442/ (ΦΔΚ 23/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο - Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηξνπνπνηήζεθε ζηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 23/1/2002 (ΦΔΚ 1802/ ), είλαη: (α) Ζ νξγάλσζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΕΟΚΔΡ, ΜΠΗΝΓΚΟ-ΛΟΣΣΟ, ΚΗΝΟ, SUPER 3, SUPER 4, 5 απφ 35, θαη ησλ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ Ζ ΜΖ ΑΠΟ ΟΖ ζηα πάζεο θχζεσο αηνκηθά ή νκαδηθά παηρλίδηα, φπσο θαη γεγνλφησλ ε θχζε ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη γηα δηεμαγσγή ζηνηρεκάησλ, θαζψο θαη άιινπ ηπρεξνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ γλψζεσλ ή ηερληθνχ παηρληδηνχ ή παηρληδηνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, πνπ ζην κέιινλ ήζειε επηηξαπεί θαη αλαηεζεί ζηελ Δηαηξία ε ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη εθηφο απηήο. Ζ Δηαηξία ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην, θαζψο θαη ε θαλνληθή, απξφζθνπηε θαη αζθαιήο δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ηεο. 16

30 (β) Ζ δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ ηα νπνία δηεμάγνληαη απφ ηελ Δηαηξία, αιιά θαη φζσλ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ ζην κέιινλ απφ ηελ Δηαηξία, αζθείηαη θαη απνθιεηζηηθφηεηα απφ απηήλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (γ) Ζ εθπφλεζε νηθνλνκηθψλ, νηθνλνκνηερληθψλ, ηερληθψλ θαη εκπνξηθψλ κειεηψλ γηα ηπρεξά ή ηερληθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα γλψζεσλ ή παηρλίδηα πνπ ζπλίζηαληαη ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ, γηα δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. (δ) Ζ ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ησλ παηρληδηψλ πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ ππεξεζηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο ε κεηαθνξά ζηνηρείσλ, δσληαλήο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα νινθιεξσκέλεο νπηηθναθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, ζηα ζεκεία δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ ηεο Δηαηξίαο, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, ηδηαίηεξα, ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθνξηθήο. (ε) Ζ δηαθήκηζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη κέζν ησλ παηρληδηψλ πνπ δηεμάγεη θαη ε αλάιεςε ρνξεγηψλ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθνχο ή άιινπο ζθνπνχο θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξνβνιή ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο. (ζη) Δθηππσηηθέο εξγαζίεο ελ γέλεη ησλ δειηίσλ ησλ παηρληδηψλ ηεο θαη ινηπψλ εληχπσλ. (δ) Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 17

31 (ε) Ζ Δηαηξία κπνξεί λα νξγαλψλεη, ιεηηνπξγεί θαη δηεμάγεη παηρλίδηα θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ αλαιεθζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηνπο απφ ηελ Δηαηξία απφ θνξέα ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ, Γεκφζην ή Ηδησηηθφ. Ζ Δηαηξία ζηελ πεξίπησζε απηή ιακβάλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ην αδηάβιεην θαζψο θαη ε θαλνληθή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ πνπ ηηο αλαηίζεληαη, κε ηξφπν πνπ θαζίζηαηαη αζθαιήο ε δηεμαγσγή ηνπο θαη δελ ζίγεηαη ε θήκε θαη ην θχξνο ηεο, ζην ρψξν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζπκκνξθνχκελε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία ηεο αλαηίζεηαη ε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε παηρληδηνχ. 2.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θνπφο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ζε κία εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην επηρείξεζε κέζα απφ απνηειεζκαηηθέο κνξθέο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο δξάζεηο θαη ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. ην πιαίζην απηφ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ν Ν. 3016/2002 ν νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν. 3091/2002 θαη ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ νπνίσλ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε κε απφθαζή ηνπ ζηηο 17/12/02 λέν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ πξνζάξκνζε άκεζα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο Δηαηξείαο ψζηε λα ελαξκνλίζεη ην κνληέιν 18

32 δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Αλώηαην δηνηθεηηθό όξγαλν χκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ππεχζπλν γηα ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη κέινο ηνπ Γ.. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο. ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Σν Γ.. ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 3 κέιε είλαη εθηειεζηηθά θαη ηα 8 κε εθηειεζηηθά. Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 3 είλαη αλεμάξηεηα. Δθηειεζηηθά κέιε είλαη ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ηνπο εθρσξνχληαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 19 θαη 20 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Με εθηειεζηηθά κέιε είλαη ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ δελ έρνπλ απαζρφιεζε ζηελ Δηαηξεία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή κε ζχκβαζε έξγνπ, νχηε παξέρνπλ κε νπνηαδήπνηε άιιν ηξφπν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ εηαηξεία. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηα κέιε. Ζ 19

33 ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γ σο εθηειεζηηθψλ ή κε νξίδεηαη απφ ην Γ. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ΟΠΑΠ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εθαξκφδεη κνληέιν δηνίθεζεο δηαθξηηψλ εμνπζηψλ. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. έρεη σο εμήο: Υαηδεεκκαλνπήι Υξήζηνο δηθεγφξνο ελ αλαζηνιή θαη παλεπηζηεκηαθφο, Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο Αλέιαβε θαζήθνληα ζηηο 23/10/07. Δίλαη πηπρηνχρνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην University College ηνπ Λνλδίλνπ (L.L.M. θαη Ph.D.) θαη είλαη αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην London School of Economics. Έρεη θαηά θαηξνχο αλαιάβεη δηάθνξα αθαδεκατθά & ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζεο ζπκβνχινπ ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (IMF). ηαύξνο Θενδσξόπνπινο, MBA (Harvard Business School), Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΝΑΜΔΣ Α.Δ., σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, επηθεθαιήο ηεο επηηξνπήο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Παλαγηώηεο Ληβεξάθνο, δηεπζπληήο ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ United Nations Centre for Public Administration Reform (UNCPAR) θαη ηέσο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ United Nations Thessaloniki Centre for Public Service Professionalism (UNTC), σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, Μηραήι Γαιάλεο, δηθεγφξνο, σο αλεμάξηεην µε εθηειεζηηθφ µέινο, 20

34 Κσλζηαληίλνο Μπαξθνύξαο, ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο µε πνιπεηή ελαζρφιεζε ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, σηήξηνο Νηθνιαξόπνπινο, κεραλνιφγνο κεραληθφο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Γεµήηξηνο Παλαγέαο, δηθεγφξνο παξ Αξείσ Πάγσ, σο εθηειεζηηθφ µέινο, Κσλζηαληίλνο Παπαδόπνπινο, ρεκηθφο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Νηθόιανο Παπιηάο, πξφεδξνο ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ΟΠΑΠ, σο εθηειεζηηθφ µέινο, Αηµίιηνο ηαζηλάθεο, νηθνλνκνιφγνο θαη ζχκβνπινο επηρεηξήζεσλ, Δηδηθφο Γξακκαηέαο Ηδησηηθνπνηήζεσλ, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο, Γεώξγηνο Σδνβιάο, καζεκαηηθφο, δηδάθησξ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, σο µε εθηειεζηηθφ µέινο. Δζσηεξηθόο Έιεγρνο Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη δηαξθψο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Ο Δζσηεξηθφο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηπρφλ παξαιήςεσλ ή παξαηππηψλ πνπ απεηινχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.. Γηα ηελ δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθνχ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δχν φξγαλα, ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ. 21

35 Γηεύζπλζε ρέζεσλ κε Μεηόρνπο Έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ κεηφρσλ κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηδίσο κε ην Γ.. γηα ηελ δηαζθάιηζε κίαο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έηζη ψζηε κέζα απφ ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία λα επηηεπρζεί α) Δμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ β) Μείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο γ) Μεγηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο Μεηνρήο σο επελδπηηθήο επηινγήο. Ζ Γηεχζπλζε ρέζεσλ κε κεηφρνπο βξίζθεηαη ζε άκεζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη άκεζεο άληιεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δηδηθφηεξα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αλήθνπλ: -Ζ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηηο ηειεπηαίεο εηαηξηθέο εμειίμεηο -Ζ επηθνηλσλία θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ πνπ είλαη ζεζκηθνί επελδπηέο -Ζ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ζεζκηθψλ πνπ είλαη ή ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. 22

36 2.5 Δζσηεξηθή Γνκή χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα Γηάγξακκα 1: Οξγαλφγξακκα ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. 23

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα