ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» της χρήσεως 2011 Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/ /12/2010 Εισπράξεις από πελάτες , ,50 Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους , ,95 Ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,45 Πληρωµές φόρου εισοδήµατος , ,41 Καθαρές ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες , ,86 Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωµές για απόκτηση ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων , ,76 Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων 949, ,38 Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες , ,38 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις /Πληρωµές από αύξηση /µείωση µετοχικού κεφαλαίου , ,10 Εισπράξεις /Πληρωµές για δάνεια και τόκους , ,57 Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , ,53 Καθαρή αύξηση /µείωση ταµιακών διαθεσίµων χρήσεως , ,71 Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως , ,64 Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως , ,93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/ /12/2010 Ίδια Κεφάλαια έναρξης ( και ) , ,03 Κέρδη της χρήσεως , ,18 Αύξηση/ (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου , ,60 Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0,00 0,00 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων , ,92 Φόρος εισοδήµατος , ,77 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 0,00 0,00 Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 8.881, ,60 Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,52

3 Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2010 Κυκλοφ. Ενεργητικό & Μεταβ. Λογ. Ενεργητικού ,42 82,19% ,83 78,91% Σύνολο Ενεργητικού , ,16 Πάγιο Ενεργητικό ,34 16,24% ,63 19,50% Σύνολο Ενεργητικού , ,16 Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. Ίδια Κεφάλαια ,28 45,72% ,52 44,48% Σύνολο Υποχρεώσεων & Μεταβ. Λογ. Παθητικού , ,64 Ίδια Κεφάλαια ,28 31,17% ,52 30,79% Σύνολο Παθητικού , ,16 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονοµική αυτάρκεια του Συνεταιρισµού. Σύνολο Υποχρεώσεων & Μεταβ. Λογ. Παθητικού ,60 68,19% ,64 69,21% Σύνολο Παθητικού , ,16 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση του Συνεταιρισµού. Ίδια Κεφάλαια ,28 192,01% ,52 157,90% Πάγιο Ενεργητικό , ,63 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του Συνεταιρισµού από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφ. Ενεργητικό & Μεταβ. Λογ. Ενεργητικού ,42 130,13% ,83 126,39% Βραχ. υποχρεώσεις & Μεταβ. Λογ. Παθητικού , ,65 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Συνεταιρισµού να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει την 31/12/2011 τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ,17 2,81% ,11 1,79% Πωλήσεις , ,30 Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Συνεταιρισµού χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (προ φόρων) ,51 12,14% ,18 9,57% Ίδια Κεφάλαια , ,52 Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Συνεταιρισµού. Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως ,59 17,63% ,27 17,22% Πωλήσεις , ,30

4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Σ.Π.Ε. 1ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ κλειόμενης χρήσεως 2011 προηγούμενης χρήσεως 2010 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσ.αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ κλειόμενης χρ. προηγούμ. χρ. 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3.433,39 686, ,71 0,00 0,00 0,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , ,70 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , , , , , ,70 Ι. Συνεταιριστικό κεφάλαιο Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο , ,29 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Οφειλόμενο , ,91 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,00 0, , ,00 0, , , ,20 2. Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,62 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ. Επενδύσεων 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις , , , , , ,45 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 3.582, ,79 6. 'Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,06 7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές ,94 0, , ,54 0, ,54 IV. Αποθεματικά κεφάλαια Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) , , , , , ,67 1.Τακτικό αποθεματικό , ,46 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 3. Ειδικά αποθεματικά , ,40 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις , ,86 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 129,00 129,00 V. Aποτελέσματα εις νέο 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,96 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο , , , ,96 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων , ,16 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , , , ,67 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα VIII. Διαφορές ενοποίησης 0,00 0,00 1. Εμπορεύματα , ,13 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά , ,60 IX. Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων , , , ,53 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ai+αιιι+aiv+av+aviii+aix) , ,52 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,88 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,96 2. Λοιπές προβλέψεις ,52 0,00 2. Γραμμάτια εισπρακτέα , ,75 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) , ,79 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. Οφειλομενο κεφάλαιο , ,91 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00 0,00 2. Δάνεια Τραπεζών , , Χρεώστες διάφοροι , , Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 7.877, ,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,43 1. Προμηθευτές , ,75 IV. Διαθέσιμα 2α. Επιταγές πληρωτέες , ,32 1. Ταμείο , ,53 3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. Υποχρεώσεων ,50 0,00 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , ,40 4. Προκαταβολές πελατών , , , ,93 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,72 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) , ,89 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , , Πιστωτές διάφοροι , ,64 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,36 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0, ,94 0, ,94 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,35 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων ,15 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 8.774, , , ,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών , ,00 και εμπράγματων ασφαλειών , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στην παρούσα ενοποίηση περιλαμβάνεται η μητρική ''ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Σ.Π.Ε.'' και η θυγατρική του εταιρεία '' ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.'' 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31/12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92. 3) Επί των ακινήτων υφίσταντο κατά την προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εμφανίζονται στον ανωτέρω Ισολογισμό. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) κλειομένης χρήσεως 2011 προηγούμενης χρήσεως 2010 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) , ,30 Κόστος πωλήσεων , ,03 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,27 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,01 Σύνολο , ,28 ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,01 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,96 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως , ,32 ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα 949,07 490,38 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , , , ,21 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,11 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.610, ,78 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.204,15 4. Έσοδα από προβλέψεις πρ. χρήσεων 0, , , ,89 Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.542, ,02 2. Έκτακτες ζημίες 1.528,17 97,61 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0, ,27 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , , , , , ,93 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) , ,18 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,64 Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος ,95 0, ,64 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,18 ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος , ,77 Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι , ,10 Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0, ,72 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ , ,59 ΜΕΙΟΝ: Αναλογία μετοχών μειοψηφίας 0,00 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΟΜΙΛΟΥ , ,59 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε

5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011 ) Κλειόμενης Χρήσεως 2011 Προηγούμενης Χρήσεως 2010 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλειόμενης προηγούμενης Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ I. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο χρ χρ Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , ,70 1. Καταβλημένο , ,29 ΠΑΘΗΤΙΚΟ , , , , , ,70 2. Οφειλόμενο , ,91 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,20 II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορηγήσεις επενδύσεων 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,00 0, , ,00 0, ,00 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 3.582, ,79 3. Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,62 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις IV. Αποθεματικά Κεφάλαια και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός , , , , , ,45 1. IV. Τακτικό Αποθεματικά αποθεματικό Κεφάλαια , ,46 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,06 3. Έιδικά αποθεματικά , ,40 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , , , , , , , , , , , ,67 V. Αποτελέσματα εις νέο III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο , ,83 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων , ,16 1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις ,00 0, , ,67 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 129,00 129,00 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,96 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV) , , , ,96 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII) , ,63 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Λοιπές προβλέψεις ,52 0,00 I. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 0, ,13 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά , ,60 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 0, ,80 2. Δάνεια τραπεζών , ,99 II. Απαιτήσεις , ,53 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Πελάτες , ,88 1. Προμηθευτές , ,75 Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,96 2α. Επιταγές πληρωτέες , ,32 2. Γραμμάτια εισπρακτέα , ,75 3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. Υποχρεώσεων ,50 0,00 3α. Επιταγές εισπρακτέες , ,79 4. Προκαταβολές πελατών , ,80 4. Οφειλόμενο Κεφάλαιο , ,91 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες 0,00 0,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , Χρεώστες διάφοροι , ,02 11.Πιστωτές διάφοροι , , Λογαριασμοί διαχειρίσεως , ,36 προκαταβολών και πιστώσεων , ,00 IV. Διαθέσιμα , ,43 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,35 1. Ταμείο , ,53 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Καταθέσεις όψεως , ,40 1. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 7.814, , , ,93 2. Έσοδα επόμενων χρήσεων ,40 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) , , , ,29 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0, ,94 0, ,94 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών , ,00 & εμπράγματων ασφαλειών , ,00 Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Συνεταιρισμού έγινε στις 31/12/2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 2) Επί των ακινήτων του Συνεταιρισμού υφίσταντο κατά την 31/12/2011 προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ ,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων τα υπόλοιπα των οποίων εμφανίζονται στον Ισολογισμό. 3) Από την χρήση 2011 ο κλάδος της εμπορίας ασκείται πλέον από την ιδρυθείσα Συνεταιριστική Α.Ε. και ως εκ τούτου τα κονδύλια της χρήσεως 2011 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσεως ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κλειόμενης Χρήσεως 2011 Κλειόμενης Χρήσεως 2010 κλειόμενης προηγούμενης I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρ χρ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,30 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως , ,18 Κόστος πωλήσεων , ,03 (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,27 προηγούμενων χρήσεων , ,16 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,01 Σύνολο , ,02 Σύνολο , ,28 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος , ,77 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,01 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λει- 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,96 τουργικό κόστος φόροι , ,10 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,32 2α. Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010 0, ,72 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 506,11 490,38 Κέρδη προς διάθεση , ,43 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,21 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως , ,11 1. Τακτικό αποθεματικό , ,76 II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,67 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 9.600, , , ,43 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.204, , , ,89 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.420, ,02 2. Έκτακτες ζημίες 97,61 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ,27 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα , , , , , ,93 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) , ,18 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,64 Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος ,65 0, ,64 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων , ,18 Αθήνα 14 Μαίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. Σ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε

6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 18 Νοεµβρίου εκεµβρίου 2011 ) - σε ευρώ Κλειόµενης Χρήσεως 18/11/10-31/12/11 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλειόµενης χρ. Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 18/11/10-1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3.433,39 686, ,71 I. Μετοχικό Κεφάλαιο 31/12/11 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,44 1. Καταβληµένο , , , ,15 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεµατικό 2.388,13 4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός V. Αποτελέσµατα εις νέο 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός , , ,44 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,09 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII) , , ,44 III. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ+AIV+ΑV) ,22 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 435,60 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1. Προµηθευτές ,62 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII) ,04 2α. Επιταγές πληρωτέες ,71 4. Προκαταβολές πελατών ,77. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ,72 I. Αποθέµατα 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 4.595,64 1. Εµπορεύµατα ,41 11.Πιστωτές διάφοροι ,17 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων ,57 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , ,98. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ II. Απαιτήσεις 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων ,75 1. Πελάτες ,70 2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα 960,08 Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0, , ,83 2. Γραµµάτια εισπρακτέα ,19 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) , Χρεώστες διάφοροι 3.972,95 IV. ιαθέσιµα ΑΡ. Μ. Α. Ε /01/Β/10/ ,64 1. Ταµείο 5.451,19 3. Καταθέσεις όψεως , ,87 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ ) ,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+ ) ,68 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κλειόµενης Χρήσεως 18/11/10-31/12/11 κλειόµενης χρ. I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 18/11/10- Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ,35 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 31/12/ ,37 Κόστος πωλήσεων ,49 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος ,15 Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ,86 Κέρδη προς διάθεση ,22 Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ,25 Σύνολο ,11 Η διάθεση των κερδών της χρήσεως γίνεται ως εξής: ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,86 1. Τακτικό αποθεµατικό 2.388,13 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,89 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,09 Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως , ,22 ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 442,96 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.368,00-925,04 Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως ,18 II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 9,72 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 122,36 2. Έκτακτες ζηµίες 1.528,17 4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 0, , ,81 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) ,37 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων ,30 Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτ. κόστος ,30 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ,37 Αθήνα, Μαρτίου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙ ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ Α..Τ. ΑΕ Α..Τ. Σ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

(Β+Γ+ +Ε) 6.668.046,68 7.040.937,79 (Α+Γ+ ) 6.668.046,68 7.040.937,79

(Β+Γ+ +Ε) 6.668.046,68 7.040.937,79 (Α+Γ+ ) 6.668.046,68 7.040.937,79 ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57724/01/Β/04/510 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε. 55700/62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 842/2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα