ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΟΚΤΩΒΡΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της εργολαβίας και αρχικό συμβατικό 3 χρηματικό αντικείμενο ΑΡΘΡΟ 2 ο : Εκτέλεση κατασκευής του έργου 3 ΑΡΘΡΟ 3 ο : Ολική προθεσμία Τμηματικές προθεσμίες του έργου 3 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Πρόγραμμα κατασκευής του έργου Μηχανικός 3 εξοπλισμός Πρόγραμμα ποιότητας Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 4 ΑΡΘΡΟ 6 ο : Αρτιότητα των κατασκευών. Ποιότητα και τρόπος 4 εκτέλεσης των εργασιών ΑΡΘΡΟ 7 ο : Επιβαρύνσεις 5 ΑΡΘΡΟ 8 ο : Κανονισμός τιμών μονάδας για νέες εργασίες 5 ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές Συγγραφές 5 Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 10 ο : Προέλευση υλικών 6 ΑΡΘΡΟ 11 ο : Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών 6 ΑΡΘΡΟ 12 ο : Ημερολόγιο του έργου. Αφανείς εργασίες 6 ΑΡΘΡΟ 13 ο : Εργασίες που εκτελούνται από εργοδότη ή από 7 άλλους Αναδόχους ΑΡΘΡΟ 14 ο : Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 7 Προστατευτικές κατασκευές ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Γενικοί όροι - Προσωπικό του Αναδόχου - Μέτρα 7 Ασφαλείας ΑΡΘΡΟ 16 ο : Κατασκευαστικά σχέδια Φωτογραφίες 9 ΑΡΘΡΟ 17 ο : Πιστοποίηση Εντολή πληρωμών 9 ΑΡΘΡΟ 18 ο : Συντήρηση και παραλαβή του έργου 9 ΑΡΘΡΟ 19 ο : Πληρωμές- Κρατήσεις 9 ΑΡΘΡΟ 20 ο : Τελικός λογαριασμός (εξοφλητικός) 10 ΑΡΘΡΟ 21 ο : Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου 10 2

3 ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της εργολαβίας και αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο 1. Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι οι εργασίες για το έργο «ιώροφο κτίριο επαγγελματικής αποθήκης με υπόγειο και γραφεία» σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις εντολές του Εργοδότη. 2. Τα είδη των κατ αποκοπή εργασιών καθώς και των αναλυτικών εργασιών που προβλέπονται, περιλαμβάνονται στην «Προμέτρηση της Μελέτης». 3. Αρχικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το σύνολο των αναφερομένων στην προμέτρηση εργασιών του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Εκτέλεση κατασκευής του έργου Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, τις εγκεκριμένες μελέτες και τις εντολές του Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 3 ο Ολική προθεσμία τμηματικές προθεσμίες του έργου 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής, μέσα σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης η οποία και αποτελεί την συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου.. 2. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να τηρεί και τις τμηματικές προθεσμίες με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου αποδεικνυόμενου τούτου από το ημερολόγιο του έργου που θα πρέπει απαραίτητα να τηρεί καθ όλη την διάρκεια της κατασκευής του. ΑΡΘΡΟ 4 ο Πρόγραμμα κατασκευής του έργου - μηχανικός εξοπλισμός Πρόγραμμα ποιότητας Σχέδιο και Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα του έργου μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) κατασκευής και αναλαμβάνει ακέραια και πλήρη την ευθύνη της τηρήσεως απαρέγκλιτα των επί μέρους χρονικών προθεσμιών και της αποπερατώσεως του συνόλου του έργου μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και τις εντολές του Εργοδότη. 3

4 ΑΡΘΡΟ 5 ο Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 1. Συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ευρώ δηλαδή την με αρ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας. 2. Ο ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος παρεμπόδισης (ακόμη και να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα) της εργοδότου για κατάπτωση της εγγύησης και είσπραξη του ποσού της εγγυητικής επιστολής αλλά σε περίπτωση αδικαιολόγητης κατάπτωσης και είσπραξης επιφυλάσσεται για απόδοση του εισπραχθέντος νομιμότοκα, χωρίς να δικαιούται άλλης αποζημίωσης γι αυτή καθαυτή την αντισυμβατική πράξη της εργοδότου ΑΡΘΡΟ 6 ο Αρτιότητα των κατασκευών. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 1. Οι εγκεκριμένες μελέτες και τεχνικά στοιχεία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζουν τις οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επιμέρους διαστάσεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να φροντίσει με κάθε τρόπο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. 2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων γίνεται διευκρίνηση ότι, ακόμη και όταν δεν καθορίζεται ρητά από τα τεχνικά ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες των επιβλεπόντων και της Υπηρεσίας του Εργοδότη, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, που είναι απαραίτητο για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο στην εμφάνιση του. 3. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από εξειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνικής άποψης και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης γενικά και τις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 4. Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα διορθώσει, διαφορετικά διορθώνονται από τον εργοδότη και καταλογίζονται σε βάρος του εργολάβου, επιφυλασσομένου και κάθε άλλου δικαιώματός του σωρευτικά ή διαζευτικά. 5. Για την ευθύνη του Αναδόχου, για ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 7 ο Επιβαρύνσεις 4

5 Σε κάθε τιμολόγιο παρακρατείται ο από τον Νόμο προβλεπόμενος φόρος ο οποίος κατατίθεται υπέρ του Εργολάβου. Για την πληρωμή του κάθε τιμολογίου υποβάλλεται βεβαίωση Ι.Κ.Α. περί καταβολής εισφορών από τον ανάδοχο για τις μέχρι τότε εργασίες. Ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%) βαρύνει τον Εργοδότη ΑΡΘΡΟ 8 ο Κανονισμός τιμών μονάδας για νέες εργασίες 1. Αν με απαίτηση του Εργοδότη ή λόγω άλλης οιασδήποτε αιτίας, παρουσιασθεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών τούτο θα γίνει κατόπιν νέας συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και μη επιτευχθείσας τέτοιας ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να τις εκτελέσει με άλλο ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων 1. Για τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, όπως και για τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνδράμει, ως κατασκευαστής του έργου, τον Εργοδότη, παρέχοντας κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου. 3. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης χορηγήσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 4. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 5. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν θα συμβούν στα υλικά αυτά. 6. Πριν από κάθε παραγγελία, για το υλικό θα ενημερώνεται ο Εργοδότης ως εξής: α. Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία του Εργοδότη προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. β. Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που θα εγκρίνονται από τον Εργοδότη θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου λόγω επιλογής. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να 5

6 απορρίψει κατά την κρίση του κάθε υλικό που δεν θα είναι σύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των επιβλεπόντων και του Εργοδότη στα εργαστήρια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών. ΑΡΘΡΟ 10 ο Προέλευση υλικών Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να είναι ως προς την ποιότητα τα καλύτερα της αγοράς, χωρίς λάθη ή ελαττώματα. Η προέλευση τους θα είναι από την εγχώρια ή την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και θα φέρουν το διακριτικό πιστοποίησης CE εκτός από αυτά που δεν παράγονται στον Ευρωπαϊκό χώρο ή αυτά για τα οποία αναφέρεται στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και προδιαγράφεται ότι θα προέρχονται από άλλες χώρες προέλευσης εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ΑΡΘΡΟ 11 ο Τρόπος επιμέτρησης των εργασιών Για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι επιμετρήσεις των διαφόρων ειδών των ομάδων εργασιών θα ισχύσουν είτε ανά πλήρως κατασκευασμένη ομάδα εργασιών, είτε ανά ποσοστό αυτών είτε ανά είδος εργασίας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα τεύχη και στον προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ημερολόγιο του έργου. Αφανείς Εργασίες 1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, 2. Η τήρηση του ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. 3. Για τις αφανείς εργασίες, αν απαιτούνται, θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα μηχανικού και θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης τους ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα συμβατικά στοιχεία, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρα και οι εργασίες ότι δεν εκτελέσθηκαν και συνεπώς δεν δύναται να πιστοποιηθούν και δεν δικαιούται αμοιβής ο ανάδοχος ούτε αποζημίωση κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό ή διοίκησης αλλοτρίων. 4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούμενων τμημάτων είτε εμφανή είτε αφανή. ΑΡΘΡΟ 13 ο 6

7 Εργασίες που εκτελούνται από τον Εργοδότη ή από άλλους Αναδόχους 1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση όχι μόνο να μην εμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους κατασκευαστές που χρησιμοποιεί ο κύριος του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, αλλά και να τη διευκολύνει με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ίδιος, όπως σκαλωσιές κλπ. επίσης να κανονίζει έτσι τη σειρά των εργασιών που εκτελεί ο κύριος του έργου ώστε να μην εμποδίζονται στο έργο τους άλλοι κατασκευαστές. ΑΡΘΡΟ 14 ο Προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Προστατευτικές κατασκευές 1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να χρησιμοποιήσει ή να τα ενσωματώσει σε αυτό. 2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα αναγερθούν από τον Ανάδοχο με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές. 3. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην γίνουν ζημιές σε τρίτους ή στο ίδιο το έργο. ΑΡΘΡΟ 15 ο Γενικοί όροι - Προσωπικό του Αναδόχου Μέτρα ασφαλείας 1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και από ειδικευμένο προσωπικό. 2. Εάν διαπιστωθεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς ότι κάποιοι από το προσωπικό του αναδόχου δεν είναι κατάλληλο θα πρέπει να απομακρύνεται κατόπιν αιτήματος του επιβλέποντα του Εργοδότη. 3. Η εκπροσώπηση του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση διαμονής του κατά τη διάρκεια των έργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας του Εργοδότη. 4. Ο Ανάδοχος του έργου, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατά την διάρκεια της κατασκευής, με δικές του δαπάνες, τεχνικό στέλεχος υπεύθυνο εργοταξίου έμπειρο μηχανικό Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας και αναλόγων προσόντων ικανό να διευθύνει την κατασκευαστική διαδικασία, να πραγματοποιεί της εντολές των επιβλεπόντων με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζεται και να δίδει διευκρινήσεις στο εργατοτεχνικό προσωπικό βάσει των σχεδίων κατασκευής. Ο Επιβλέπων του Αναδόχου θα εκπροσωπεί πλήρως τον Ανάδοχο σε όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου θέματα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η λήψη των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων του Εργοδότη, θα 7

8 υπογράφει άντ αυτού κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου θέματα (επιμετρικά στοιχεία, πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, πιστοποιήσεις, ημερολόγιο του έργου κλπ.) και θα προβαίνει εξ ονόματος του Αναδόχου στην τακτοποίηση των διαφωνιών που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου ή την ερμηνεία της σύμβασης, δεσμεύει δε με την υπογραφή του τον Ανάδοχο Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας των στα έργα ασχολούμενων ή άλλων διατάξεων, ορίζεται ευθύνη Επιβλέποντα Μηχανικού, η ευθύνη αυτή προσδιορίζεται στο πρόσωπο του Επιβλέποντα και των μηχανικών του Αναδόχου. 5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα και ευθύνη να φροντίζει για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. 6. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο άδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 7. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο και για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όπως και σύμφωνα με το Π.. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α/ ) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση και το Π /1981 (ΦΕΚ 260/Α/ ) «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στο εργοτάξιο (τόπο κατασκευής του έργου) και σε ευκρινές σημείο, πινακίδα στην οποία να αναφέρονται : α) Ο τίτλος του έργου και ο φορέας. β) Ο αριθμός αδείας οικοδομής γ) Η κατασκευάστρια εργοληπτική επιχείρηση. δ) Οι μελετητές και επιβλέποντες μηχανικοί. 9. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης, των άχρηστων υλικών κλπ. και τη μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από τις ημόσιες Αρχές. 10. Σχετικά με την ποιότητα των υλικών και του έργου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 16 ο Κατασκευαστικά σχέδια φωτογραφίες Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα, κατά την διάρκεια των εργασιών και σε περιπτώσεις κατασκευαστικών λεπτομερειών ή στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια κατασκευής που του έχουν παραδοθεί, να 8

9 συντάσσει και να παραδίδει στον εργοδότη προς έγκριση τις προτεινόμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε δύο αντίγραφα. ΑΡΘΡΟ 17 ο Πιστοποίηση εντολή πληρωμών Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη συντάσσει τους λογαριασμούς κατά την διάρκεια της κατασκευής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπογραφέν συμφωνητικό ανάθεσης του έργου ή τμήματος αυτού, οι οποίοι εγκρίνονται από τον επιβλέποντα και υποβάλλονται στην υπηρεσία του Εργοδότη προς εξόφληση. Η έγκριση αυτή αποτελεί απλή θεώρηση δεν σημαίνει εξέταση και πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών και τμημάτων του έργου και έρευνα για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου που μπορούσαν να διαπιστωθούν και δεν διαπιστώθηκαν από αμέλεια των επιβλεπόντων της εργοδότου. ΑΡΘΡΟ 18 ο Συντήρηση και παραλαβή του έργου Kατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο Ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί το έργο σε άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται. Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία στην οποία του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση της βλάβης ή ζημιάς για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από Εργοδότη με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, επιφυλασσόμενου του εργοδότη για κάθε άλλο δικαίωμά του σωρευτικά ή διαζευκτικά. ΑΡΘΡΟ 19 ο Πληρωμές - κρατήσεις 1. Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνονται κατά την πρόοδο των εργασιών. 2. Οι λογαριασμοί πληρωμών θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών οι οποίες θα έχουν την έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην υπηρεσία του Εργοδότη προς έγκριση και πιστοποίηση για πληρωμή. Η έγκριση αυτή αποτελεί απλή θεώρηση δεν σημαίνει εξέταση και πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών και τμημάτων του έργου και έρευνα για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του έργου που μπορούσαν να διαπιστωθούν και δεν διαπιστώθηκαν από αμέλεια των επιβλεπόντων της εργοδότου. ΑΡΘΡΟ 20 ο Τελικός λογαριασμός (εξοφλητικός) 9

10 Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού, καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων (βλέπε Άρθρο 8 της παρούσας) ότι εξοφλήθηκαν οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης η εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον εργολάβο οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει μη ενδεχόμενο κινδύνου να υποβληθεί ο εργοδότης σε δαπάνη που άλλως θα βάρυνε τον εργολάβο. ΑΡΘΡΟ 21 ο Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει σε πλήρη συμφωνία και χωρίς παρεκλίσεις τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και των τευχών καθώς και κάθε εντολή της Επίβλεψης. 2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τόσο για την εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από τους επιβλέποντες και την Υπηρεσία του Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη. 3. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από σύμβασης έργου μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τ.. και συνυπογράφεται σε 2 αντίτυπα από ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ως ακολούθως. Η ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 10

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Τμήμα Επίβλεψης Συμβατικών Έργων Επικράτειας & Έργων Βιομηχανοποιημένης Δόμησης ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1 από 36 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 18 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οικοδομικές Εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ >>

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ >> ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση : Πλ. Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδ. : 58400 Αριδαία Πληροφορίες: Δ.Λουμπουνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΠΡ/ΣΜΟΣ : Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.981,56 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "Προσθήκη στο 6ο Νηπιαγωγείο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. Αττικής -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗ- ΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2014) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ.. 30/2014 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 17 ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα