ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 423/2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δ. Δράμας χρήσης 2012 (σχετ. η 216/2013 απόφαση της Ο.Ε.) Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Παπαδόπουλου Γρηγορίου, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 Σύμβουλοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1) Ζαχαριάδης 2) Γρηγορίου 3) Παπαδόπουλος 4) Μλεκάνης 5) Ετόγλου 6) Κιοσσές 7) Μπέσσας 8) Χαρίσκος 9) Μυστακίδης 10) Ρεμόντης 11) Παπαθεοδώρου 12) Νικολαΐδης 13) Σιδερά 14) Χρυσοχοΐδης 15) Φουτσιτζής 16) Ιορδανίδης 17) Καλαΐτσίδης 18) Χλιάρα Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα 19) Παπαδόπουλος 20) Χατζηγιάννης 21) Μαμσάκος 22) Παπαεμμανουήλ 23) Χαραλαμπίδης 24) Σούτος 25) Τερζής 26) Μελισσινός 27) Ευμοιρίδης 28) Κάργας 29) Μήτρου ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Γκάνης Σταύρος, 2) Νικήτας Αλέξανδρος, 3) Μαργαρίτης Θωμάς και 4) Δάντζερας Ιωάννης Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Δήμαρχος, ο Γ.Γ. Δ. Δράμας, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής Σωτήριος Καραπιπέρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Δράμας κα Ευαγγελία Ζιούτη καθώς και ο Βασιλειάδης Λάζαρος, υπάλληλος του τμήματος Λογιστηρίου της ανωτέρω Δ/νσης. Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Δράμας: Κουγιουμτζόγλου Σκουλίδου Δέσποινα 2) Χωριστής: Κουνδουράς Ανέστης ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Ξηροποτάμου: Δεμίσης Γεώργιος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Καλλιφύτου: Καρτσόγλου Σταύρος 2) Καλού Αγρού: Κρανάς Νικόλαος 3) Κουδουνίων: Ηλιάδης Χαράλαμπος 4) Μαυροβάτου: Ιωαννίδου Μαρία 5) Μικροχωρίου: Φωτόπουλος Φώτιος 6) Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης 7) Μυλοποτάμου: Παρασκευόπουλος Ιωάννης 8) Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος 9) Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος 2) Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος 3) Σκαλωτής : Καλαντίδης Ιωάννης

2 Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα τo 47129/ έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, με το οποίο στάλθηκε η 216/2013 απόφαση αυτής, που αφορά στην υποβολή οικονομικών στοιχείων Δήμου Δράμας χρήσης 2012 και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. Σχετικά με τον Απολογισμό της διαχείρισης εσόδων και εξόδων Δήμου Δράμας οικ. έτους 2012, εξετάστηκαν όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και δαπανών τα οποία βρέθηκαν σε απόλυτη τάξη και τακτοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμ. 216/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας Ο Απολογισμός Διαχείρισης των Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2012, σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα, εμφανίζει: 1. Ε Σ Ο Δ Α ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου, που βεβαιώθηκαν σύμφωνα με τους με αριθ βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, ανήλθαν σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά # # Τα εισπραχθέντα έσοδα από τα προηγούμενα οικονομικά έτη (περιλαμβάνεται το σύνολο των κωδικών 2111,2112,2115,2117,2118,2119 και 2211, 2212 ), ανήλθαν σε έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά # ,66# Τα εισπραχθέντα έσοδα από τα προηγούμενα οικονομικά έτη (εισπρακτέα υπόλοιπα) (περιλαμβάνεται το σύνολο των κωδικών 3211, 3212, 3213, 3215, 3218, 3219, 3221), ανήλθαν σε διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτά # ,07 # Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα του Δήμου που εισπράχθηκαν σύμφωνα με τα με αριθ γραμμάτια είσπραξης του Ταμείου του Δήμου (πλην του γραμματίου1/ που αφορά στο χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους), ανήλθαν σε τριάντα δύο εκατομμύρια, πενήντα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια δεκατρία ευρώ και τριάντα λεπτά # ,30#. Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2011 που μεταφέρθηκε στο οικ. έτος 2012 με το υπ αρ. 1/ γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου του Δήμου ήταν οκτώ εκατομμύρια, εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά# ,12 # 2. Ε Ξ Ο Δ Α Τα έξοδα του Δήμου Δράμας πληρώθηκαν με τα με αρ. Α και Β χρηματικά εντάλματα πληρωμής, σφραγίσθηκαν με τη σφραγίδα του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, και ανήλθαν σε τριάντα τρία εκατομμύρια, διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά # ,98 #. Ανακεφαλαιώνοντας τα έσοδα και τα έξοδα του Προελέγχου του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 βρίσκουμε ότι έχουν ως εξής: 1. Πραγματοποιηθέντα έσοδα ,42 2. Πραγματοποιηθείσες πληρωμές , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,44

3 Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο (επτά εκατομμύρια, εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) # ,44#, μεταφέρθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 με το 1/ γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου του Δήμου. Διαπιστώνουμε ότι όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και γραμμένες στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής αποδόθηκαν στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο Ταμείο Δράμας. Τα δικαιολογητικά βρίσκονται προσαρτημένα στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και στο φάκελο των κρατήσεων, ο οποίος θα υποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον απολογισμό του Δήμου για το Οικονομικό Έτος 2012, ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σε πλήρη τάξη.- Β. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ την έκθεση του Ισολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων Εξόδων του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2012, όπως παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2012 ήταν δεύτερη χρονιά λειτουργίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Δράμας και η ενδέκατη χρονιά από την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο την καλλίτερη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων. Η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν ικανοποιητική ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους. Ο Δήμος και στη χρήση 2012 επιτέλεσε το κοινωνικό του έργο, επιχορηγώντας τα Νομικά Πρόσωπα, τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Οργανισμούς που ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό των ,33 (λογαριασμοί ) και με την προσθήκη των εσόδων από τόκους καταθέσεων ποσού ,45 (λογαριασμός 76) ανήλθαν στο ποσό των ,78. Στα παραπάνω ποσά αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ,12 (λογαριασμός αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων) καθώς και τα λοιπά έσοδα και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων ποσού ,14 (λογαριασμοί και 82.07) τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των , ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής : ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών 6.725, ,10 71 Πωλήσεις προϊόντων , ,02 72 Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις , ,22 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα (Παροχή Υπηρεσιών) , ,04 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,37 75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές , ,58 76 Έσοδα κεφαλαίων , ,45 Σύνολο Οργανικών εσόδων Α , ,78

4 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , & Λοιπά έσοδα και Έσοδα προηγουμένων χρήσεων , ,01 Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β Γενικό Σύνολο ( Α + Β ) Εσόδων , , , ,91 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,98 7,00 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων , ,29 62 Παροχές τρίτων , ,76 63 Φόροι Τέλη 4.935, ,17 64 Διάφορα έξοδα , Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος , ,22 67 Παροχές Χορηγίες Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές , , Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως Σύνολο Οργανικών εξόδων Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έξοδα προηγουμένων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Σύνολο Ανόργανων εξόδων , , , , , , , , ,47 0, , ,54 25 Αναλώσιμα υλικά , ,18 26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων , ,37 Σύνολο αναλώσεων Γενικό Σύνολο Εξόδων , , , ,77 Τελικό αποτέλεσμα- πλεόνασμα (έσοδα έξοδα) , ,14

5 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η επιβάρυνση των οργανικών εξόδων και των αναλωσίμων υλικών κατά υπηρεσία έχει ως εξής: Υπηρεσίες Πολιτισμού -Αθλητισμού , ,48 Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού , ,40 Τεχνικών - Έργων , ,90 Πρασίνου , ,81 Πολεοδομίας 4.839, ,80 Υπηρεσία Νεκροταφείων , ,69 Δημοτική Αστυνομία , ,72 Έξοδα Λοιπών Υπηρεσιών , ,76 Συνολικό Κόστος Υπηρεσιών , ,56 Κόστος Διοικητικών Υπηρεσιών , ,63 Αναλώσιμα εορταστικών εκδηλώσεων 7.467, ,84 Έξοδα τραπεζών , ,33 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών , ,87 Σύνολο οργανικών εξόδων - αναλωσίμων , ,23 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2012 οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε ,64 (αξία κτήσεως ,98 - αξία κτήσεως ,34) 7. ΔΑΝΕΙΑ Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου. ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου την 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των ,93 και των αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των ,15. Ενώ κατά την προηγούμενη χρήση την 31/12/2011 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν ,78 και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ήταν , ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Το χρηματικό υπόλοιπο της Δημόσιας Λογιστικής του Δήμου στις 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των ,52, το οποίο αποτελεί και τα πραγματικά διαθέσιμα χρήσεως 2012, έναντι ,14 της 31/12/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των ,20

6 το από Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 Δήμου Δράμας Νομού Δράμας, Π.Δ. 315/99 παρ στο οποίο αναφέρονται τα εξής: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Π.Δ. 315/1999 Παρ Παράγραφος 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Περ.21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας. Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως". Δεν έγινε Δεν έγινε Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Περ.23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών. Έγινε μείωση του κόστους υπηρεσιών και αντίστοιχη αύξηση των Εξόδων Διοικητικής λειτουργίας κατά ,00, από επίρριψη αποσβέσεων κτιρίων διοικήσεως. Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών 1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των μετά τις 1/1/2002 αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. κτήσεως ή των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν τις 31/12/2012 έγινε : 2. α)των ακινήτων με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων 3. β)τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 στην τρέχουσα τιμή 3. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 4. Δεν υπήρχαν αποθέματα την

7 Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ. Ν. Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 παράγραφο Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως Παρ.3 α Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς απόσβεσης). Παρατίθεται σχετικός πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2012 Περιγραφή Αξία κτήσεως Προσθήκες χρήσεως 2012 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις χρήσης 2012 Αποσβεσθέντα έως Αναπόσβεστο υπόλοιπο έως Εδαφικές Εκτάσεις ,95 0, ,95 0,00 0, ,95 2. Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων Τεχνικά Έργα , , , , , ,64 3. Μηχ/τα τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ/λογικός εξοπλισμός , , , , , ,60 4. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,11 5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,19 6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων 0, , ,44 0,00 0, ,44 7. Ασώματες ακινητ. & έξοδα πολυετούς απόσβεσης , , , , , ,11 8. Πάγιες (μόνιμες) εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,28 Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Κωδ αφορά έξοδα αναδιοργάνωσης- Λογισμικά Προγράμματα και μελέτες αξίας κτήσης ,01 και κωδ αφορά αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας και απαλλοτρίωσης ποσού ύψους ,94. Περ.19β Ανάλυση ποσών Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

8 ερευνών και αναπτύξεως". Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν απόκτηση παγίων Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού " Διαφορές αναπροσαρμογής". Δεν έγινε Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Παρατίθεται σχετικός πίνακας Είδος επένδυσης Τεμάχια ονομαστικής αξίας ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ποσοστό συμμετοχής Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. 100% ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ,69 18,5300% ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ,057936% ΔΙ.Α.A. ΜΑ.Θ (διαχείρισης απορριμάτων) ,840342% Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών. Παρατίθεται πίνακας Προβλέψεις υποτιμήσεως 31/12/2011 χρ /12/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε , , ,05 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ,00 0, ,00 ΔΙ.Α. ΜΑΘ (διαχείρισης απορριμάτων) , , ,49 Σύνολο , , ,54 Περ.3β-2 Περ.8 2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων και πίνακας κατεχομένων. Δεν υπάρχουν Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης και αποτίμησης. Παρατίθεται πίνακας

9 Αξία κτήσεως Προσθήκες Αξία κτήσεως Οφειλόμενο Αξία Είδος επένδυσης κεφάλαιο 31/12/2011 χρ /12/ αποτιμήσεως ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ΔΗΜ. ΕΠΙΧ , , , ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε , , ,99 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.530, , ,00 ΔΙ.Α. ΜΑΘ (διαχείρισης απορριμάτων) , , ,71 Σύνολο ,24 0, , , ,70 Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού. Περ.5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Παράγραφος 5. Αποθέματα Δεν υπάρχουν αποθέματα Δεν υπάρχουν Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην συμπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης διπλογραφικού βάση του Π.Δ. 315/99 παρ.8β. Παράγραφος 6. Κεφάλαιο Το κεφάλαιο 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό ύψους ,20. Δεν υπήρξε μεταβολή Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως με ονοματολογία αντίστοιχη της δέσμευσης. Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό. Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δεν υπάρχουν Παράγραφος 8. Προβλέψεις

10 Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού Λοιπές Προβλέψεις Δεν υπάρχουν Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα". Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως πληρωτέα". Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: Ανέρχονται στο ποσό των ,62, από τα οποία ποσό ύψους ,69 αφορά τα έσοδα από Δημοτικούς Φόρους - Τέλη χρέωσης εκκαθαρίσεων ΔΕΗ Δεκεμβρίου - Νοεμβρίου 2012, ποσό ύψους ,10 αφορά ΚΑΠ Δεκεμβρίου 2012 και ποσό 6.212,83 εισπρακτέο υπόλοιπο επιχορήγησης Θησέα. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: Ανέρχονται στο ποσό των ,7, από τα οποία ποσό ύψους ,04 αφορά τις παρακρατήσεις ΔΕΗ Δεκεμβρίου-Νοεμβρίου 2012 και παροχές τρίτων, ποσό ύψους 6.816,66 αφορά μισθώματα πληρωτέα το επόμενο έτος, ποσό ύψους 2.625,00 αφορά διάφορα έξοδα πληρωτέα το επόμενο έτος. Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως Περ.25γ. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως. Αφορούν την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού με διπλογραφική μέθοδο. Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τον δήμο ή δόθηκαν υπέρ του Δήμου. Δεν παρακολουθούνται λογιστικά Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης του δήμου. Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για συντάξεις πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης. -Αμοιβή Δημάρχου ,97 - Αμοιβές Αντιδημάρχων Προέδρων Κοινοτ. και Δ.Σ ,73 - Έξοδα κίνησης μελών και Προέδρων Δ.Σ. 94,911,83 Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν έξοδα παραστάσεως και έξοδα κίνησης, το ποσό της αμοιβής είναι καθορισμένο με Υπουργ. Απόφαση Δεν υπάρχουν Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως και διεύθυνσης. Δεν υπάρχουν

11 Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. 1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες - Μόνιμο προσωπικό άτομα.... : Συμβασιούχοι αορίστου χρόνου. : Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου : 14 - Ειδικοί Συνεργάτες-Νομ.Σύμβ... : 5 Σύνολο άτομα : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: - Μισθοί μονίμων υπαλλήλων... : ,59 - Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων..: ,54 - Εργοδοτικές εισφoρές : ,44 - Αμοιβές υπαλ. ειδικών θέσεων.: ,95 - Παρεπόμενες παροχές : ,48 - Δαπάνες εκπ/σης-επιμ/σης προσ: 0,00 Σύνολο ,00 Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως Περ.25δ Κύκλος εργασιών Τα Ίδια έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των ,53 και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες του Δήμου στο ύψος των ,80. Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Περ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων, "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων" και Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους. 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού ,03 αφορά έξοδα από διαγραφή χρηματικών καταλόγων. 2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ,12 αφορούν κατά ,74 τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις επενδύσεων και διάφορα έκτακτα και ανόργανα έσοδα κατά 3,38. -Τα έσοδα των προηγουμένων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ύψους ,01, από τα οποία ποσό ύψους ,82 αφορά τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβεβαιούμενα, ποσό ύψους ,60 αφορά έκτακτα έσοδα και ποσό 6.460,59 επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων. - Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ,58 αφορούν: έξοδα από επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων 3.322,89, αμοιβές αιρετών ,85, αμοιβές και έξοδα τρίτων ,00, καταβολή προνοιακών επιδομάτων έτους ,84, πληρωμή δαπανών της Ονειρούπολης ,72 και διάφορες άλλες πληρωμές παρελθόντων ετών ,28. - Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους δεν διενεργήθηκαν στη χρήση ΔΡΑΜΑ,

12 το από Πιστοποιητικό Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Σωτηρίου Α. Καραπιπέρη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ ΣΟΕΛ 125 γι =α την RSM Στυλιανού ΑΕ (Α.Μ 104.), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Δράμας, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ 1) Για ορισμένες κατηγορίες εσόδων (εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως, φόρος επιτηδεύματος, μισθώματα, προσαυξήσεις από πολεοδομικές παραβάσεις, τροχαίες παραβάσεις, τέλος ακίνητης περιουσίας), που αφορούν την παρούσα και προηγούμενες χρήσεις, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία από το Δήμο βεβαιώσεως αυτών στο χρόνο κατά τον οποίο αυτά καθίστανται απαιτητά και λογίζονται ως έσοδα κατά το χρόνο που εισπράττονται. Έτσι το εκτιμώμενο ύψους αυτών των εσόδων περίπου ,00 δεν έχουν οφελήσει τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου. 2) Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές: α) Για αξίωση αποζημίωσης λόγω απαλλοτριώσεων εκτιμώμενου ύψους ,31, προερχόμενες κυρίως από προηγούμενες χρήσεις, εκ των οποίων έχουν προσδιοριστεί προσωρινές τιμές αποζημίωσης και αναγνωρίσεις δικαιούχων για

13 συνολικό ποσό ,00. Για τις αγωγές αυτές δεν έχει αποτυπωθεί η επίδραση που θα έχουν στην περιουσιακή διάρθρωση του Δήμου. β) Για αξίωση αποζημίωσης από εργατικές διαφορές και λοιπές αιτίες εκτιμώμενου ύψους ,00 προερχόμενες από προηγούμενες χρήσεις. Για αυτές τις αγωγές δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το Π.Δ. 315/1999, δεν σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της σχηματισθείσας πρόβλεψης υπολλείπεται κατά ευρώ ,00, με συνέπεια οι προβλέψεις στους λογαριασμούς του Παθητικού να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ,00ευρώ. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της ΟικονομικήςΕπιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

14 Την Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80) 31ης Δεκεμβρίου 2012, 2 η Διαχειριστική Χρήση ( 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2012), ποσά σε, η οποία έχει ως εξής: ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩ9Μ-ΗΛΣ

15 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμ. Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αξία Ι. Κεφάλαιο , ,88 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , ,24 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές παγίων 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων , ,94 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙV. Αποτελέσματα εις νέο 1. Γήπεδα - Οικόπεδα ,36 0, , ,36 0, ,36 Υπόλοιπο πλεονασμάτων χρήσεως εις νέο , ,60 1α. Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι κοινής χρήσεως , , , , , ,22 1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως , , , , , ,26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) , ,42 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως , , , , , ,77 2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Δάση ,59 0, , ,59 0, ,59 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 3. Κτίρια και τεχνικά έργα , , , , , ,84 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού , ,00 3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως , , , , , ,09 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , , , ,07 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός , , , , , ,57 1. Προμηθευτές , ,75 5. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,63 5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη , ,34 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,24 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,41 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές , ,44 0,00 0,00 8. Πιστωτές διάφοροι , ,28 Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ ΙΙ ) , , , , , ,64 Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ ΙΙ ) , ,78 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης , ,24 Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις , ,00 -Προβλέψεις για υποτίμηση , , , , , ,57 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ ) , ,21 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών , ,00 1α. Απαιτήσεις σε καθυστέρηση , ,70 Μείον: Προβλέψεις , , , , Χρεώστες διάφοροι 3.471, , , ,12 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο , ,22 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,14 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) , ,26 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 566,67 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , ,73 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , ,22 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , ,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) , ,93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού , ,44 1. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού , ,44 2. Αποζημιώσεις πράξεων απαλλοτρίωσεων , ,54 2. Υποχρεώσεις από επιδικασθείσες πράξεις απαλλοτρίωσεων , ,54 3. Εκκρεμείς πράξεις απαλλοτριώσεων , ,88 3. Υποχρεώσεις από μη οριστικοποιηθείσες πράξεις απαλλοτριώσεων , ,88 4. Συμβατικό υπόλοιπο ανεκτέλεστων έργων , ,85 4. Συμβατικές υποχρεώσεις από ανεκτέλεστο ύψος έργων , , , , , ,71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως , ,60 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα χρήσεως 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών + Υπόλοιπο αποτελεσμάτων πλεονασμάτων , ,87 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις , ,18 προηγούμενων χρήσεων ,60 0,00 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό , , , ,87 Πλεόνασμα προς διάθεση εις νέο , ,60 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών , ,61 Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμ/σεως ( ,03) ( ,74) Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,42 Σύνολο ( ,23) ,68 ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,96 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων , , , ,21 Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ( ,70) ( ,53) ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα , ,47 Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων 7.407, ,35 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , , , ,78 Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ( ,45) ( ,75) ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , ,00 Δράμα 30/4/ Έσοδα προηγούμενων χρήσεων , , , ,40 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Μείον: , ,91 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,67 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0, , , , , ,35 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) , ,60 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων , ,89 Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ,22 0, ,89 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ , ,60

16 Τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει ως εξής: Λογαριασμοί Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση *ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ *Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Αγορές χρήσεως Αναλώσιμα από Λ ,18 Ανταλλακτικά παγίων από Λ ,37 Οργανικά έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από Λ ,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων από Λ ,29 Παροχές τρίτων από Λ ,76 Φόροι - τέλη από Λ ,17 Διάφορα έξοδα από Λ ,66 Αποσβέσεις ενσωματούμενες από Λ ,22 Χορηγίες, Επιχορηγήσεις, Επιδοτήσεις από Λ ,71 Προβλέψεις εκματαλλεύσεως από Λ ,87 Συνολικό Κόστος ,68 Οργανικά έσοδα κύριας δραστηριότητας Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων από Λ ,10 Πωλήσεις προϊόντων - ημιτελών από Λ ,02 Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα, προσσαυξήσεις από Λ ,22 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη) από Λ ,04 Λοιπά οργανικά έσοδα Επιχορηγήσεις από Λ ,37 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών από Λ ,58 Έσοδα κεφαλαίων από Λ , , ,78 Κέρδη (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως σε ,45

17 Tο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά Είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων:1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα ότι, ψηφίζουν τα απολογιστικά στοιχεία ως λογιστική αποτύπωση, διαφωνούν όμως με το έργο που εμπεριέχεται διότι, η φιλοσοφία τους διαφέρει όσον αφορά την πραγματοποίηση των έργων και μελετών. Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου ότι, ψηφίζει τα απολογιστικά στοιχεία ως λογιστική αποτύπωση αλλά, ο Ισολογισμός είναι ο καθρέπτης του Δήμου και η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται όπως υπαγορεύεται από την Κεντρική εξουσία. Αποδεικνύει τις αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου που εφαρμόζονται εδώ και είκοσι χρόνια, με φοβερό αντίκτυπο στο λαό, του οποίου τις σύγχρονες ανάγκες δεν δύναται να καλύψει. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον Απολογισμό Διαχείρισης των Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2012, που σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα εμφανίζει: Α - ΕΣΟΔΑ Πραγματοποιηθέντα ΤΑΚΤΙΚΑ ,47 ΕΚΤΑΚΤΑ ,83 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,42 Β - ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,98 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ,44 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον Ισολογισμό του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2012, όπως αυτός εμφανίζεται στο σκεπτικό της απόφασης και στα συνημμένα δικαιολογητικά Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012

Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κλειόμενης προηγούμενης κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσης 2013 χρήσης 2012 SWEET HEART Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 37246/03/Β/96/44 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000815901000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 84.144.539,42 74.940.677,38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΔΑ: ΒΛΩ5469071-ΗΗΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.916.969,49 3.366.593,31 ALICO ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚΑ-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης /27-3-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΚΑ-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 17 ης /27-3-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.587.748,24 2.779.089,31 METLIFE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10 Γ.Ε.Μ.Η. 918601000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΕ-Ω45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 282 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. Σελίδα 1 από 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρίας ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61712/01AT/B/06/444

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 της "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" AΡ.Μ.Α.Ε. 32295/26/Β/94/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014735245000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

Παρ. 1 : Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΑΡΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 463/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 1/1/2014-31/12/2014 1/1/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ METRICON A.E. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 035611616000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015

CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 CITY TALES PRIVATE COMPANY ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31/03/2015 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε.

HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 σε ΕΥΡΩ 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 118702220000 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε 30223/62/Β/93/271 ΓΕΜΗ 058062204000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-2Σ1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΡ4-2Σ1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/13-1-2014 Από το πρακτικό 2/13-1-2014 της Ειδικής Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

2η οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου Mεσογαίας Αττικής. Έδρα: Κύρια Δραστηριότητα: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου

2η οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου Mεσογαίας Αττικής. Έδρα: Κύρια Δραστηριότητα: Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ UNILOG Α.Ε. του έτους 2013 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση) 1 ΕΤΗΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα