ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ Συμφώνα με τον νόμο «Περί Συνεταιρισμού», όπως αυτός τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, οι υπογραφόμενοι συνιστούν συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (συν. Π.Ε.).» Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα επί της οδού Ευπόλιδος 8, ΤΚ 10551, Αθήνα. Ο συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα και το Καταστατικό αυτό διέπει τις μεταξύ του Συνεταιρισμού, των Συνεταίρων και των τρίτων σχέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Συνεταιρισμών, του Αστικού Κώδικα, του Εμπορικού Νόμου και των ισχυόντων εκάστοτε λοιπών διατάξεων. Για τα χρέη του παρόντος συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης δεν απαγγέλεται προσωπική κράτηση κατά των συνεταίρων. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Ο Συνεταιρισμός έχει αόριστη διάρκεια και αποτελεί εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού περιλαμβάνονται ιδίως: α) Η ικανοποίηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών. β) Η προμήθεια πάσης φύσεως διαρκών ή καταναλωτικών αγαθών και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών για την κάλυψη επαγγελματικών, βιοτικών και άλλων αναγκών των μελών του. γ) Η παροχή στα μέλη τεχνικής ή οργανωτικής βοήθειας. δ) Η παροχή δανείων, εγγυήσεων ασφαλειών ή άλλων οικονομικών διευκολύνσεων στα μέλη του.

2 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του και την άσκηση των δραστηριοτήτων του ο Συνεταιρισμός: α) προμηθεύεται καταναλωτικά και διαρκή αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία διαθέτει λιανικώς, στα μέλη του μετρητοίς ή με πίστωση και σε τρίτους μόνο μετρητοίς. β) δέχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό παραγγελίες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και τις εκτελεί για λογαριασμό των μελών του και τρίτων. γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί να εισάγει από το εξωτερικό εμπορεύματα για διάθεση στα μέλη του και σε τρίτους, καθώς και να εξάγει εμπορεύματα που παράγουν τα μέλη του ή τρίτοι προς το εξωτερικό. δ) Ιδρύει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρατήρια και κάθε είδους καταστήματα διάθεσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, όπως καταστήματα: τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών, ειδών υψηλής τεχνολογίας, παροχής τουριστικών υπηρεσιών, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής υπηρεσιών ασφάλισης προσώπων και πραγμάτων κλπ. ε) Συμβάλλεται με βιομηχανικούς ή εμπορικούς οίκους για την παροχή απευθείας στα μέλη του συνεταιρισμού και σε τρίτους, υποδεικνυόμενους από το συνεταιρισμό, πάσης φύσεως αγαθών και υπηρεσιών. στ) Συμβάλλεται με εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεοπτικών υπηρεσιών για την προμήθεια, μέσω του Συνεταιρισμού ή και απευθείας προς τα μέλη του και υποδεικνυόμενους τρίτους, των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών τους. ζ) Συμβάλλεται με εταιρείες ασφάλισης πραγμάτων και προσώπων για την διάθεση μέσω γραφείου/πρακτορείου ασφαλίσεων, που μπορεί να ιδρύει ο Συνεταιρισμός ή και απευθείας προς τα μέλη του και υποδεικνυόμενους τρίτους, ασφαλιστικών υπηρεσιών. η) Συμβάλλεται με παρόχους υπηρεσιών υγείας- πρόνοιας, φυσικών ή νομικών προσώπων, για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τα μέλη του και τρίτους είτε σε χώρους που διαθέτει ο Συνεταιρισμός είτε στις εγκαταστάσεις των συμβαλλομένων φορέων, θ) Ιδρύει και λειτουργεί εντευκτήρια και πολιτιστικές λέσχες, βιβλιοθήκες, εστιατόρια, αναψυκτήρια, γυμναστήρια, ωδεία, θεατρικές σκηνές, κέντρα ανοιχτής ή κλειστής περίθαλψης ηλικιωμένων, γραφείο ενημέρωσης καταναλωτών και γενικά ενεργεί οτιδήποτε εξυπηρετεί τις πάσης φύσεως υλικές και πνευματικές ανάγκες των μελών του και τρίτων, ι) Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και εφημερίδες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, διοργανώνει ή προγραμματίζει εκδρομές, καλλιτεχνικές εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές 2

3 παραστάσεις, περιηγήσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις και σεμινάρια για οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, καταναλωτικά, περιβαλλοντικά κλπ θέματα. ια) Δανείζεται τα αναγκαιούντα, για την εκπλήρωση των σκοπών του κεφάλαια από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εφεξής αναφερόμενη απλώς ως Alpha Bank ή από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, με την παροχή ή μη εγγυήσεων, ιβ) Παρέχει, μόνο στα μέλη του, πιστωτικές διευκολύνσεις για την προμήθεια αγαθών και ειδών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. αναφορικά με το ύφος των διευκολύνσεων και του χρόνου αποπληρωμής των πιστουμένων ποσών. ιγ) Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές ή άλλες εγκαταστάσεις για την οργάνωση και εκμετάλλευση τους, προς παραγωγή και διάθεση ειδών και υπηρεσιών στα μέλη του και σε τρίτους. ιδ) Εκπροσωπεί συλλογικά τους συνεταίρους καταναλωτές απέναντι στις Αρχές και στα αρμόδια όργανα, για θέματα που τους αφορούν. ιε) Συμβάλλει με κάθε τρόπο και μέσο στην προώθηση της συνεταιριστικής ιδέας και ενισχύει» την προσπάθεια για τη δημιουργία και ανάπτυξη άμεσης συνεργασίας Καταναλωτικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Παραγωγών, για την επίτευξη επωφελών για τα μέλη οικονομικών συναλλαγών. ιστ) Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να συνεργάζεται με άλλους συνεταιρισμούς παραγωγών ή καταναλωτών και με οποιαδήποτε επιχείρηση διάθεσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Τα προαναφερόμενα παρατίθεται όλως ενδεικτικά και ο Συνεταιρισμός μπορεί να ενεργεί οτιδήποτε δεν αντιβαίνει σε απαγορευτικές διατάξεις νόμων και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των υλικών και πνευματικών αναγκών μελών του. Άρθρο 3 Μέλη του Συνεταιρισμού 1. Τακτικά μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν: Α) Οι πρώην εργαζόμενοι στην Ιονική Τράπεζα, καθώς και οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι υπάλληλοι, του συνεταιρισμού. Β) Οι εργαζόμενοι στον όμιλο της Alpha Bank και όσοι από αυτούς συνταξιοδοτούνται. 3

4 Γ) Οι Συνταξιούχοι της Ιονικής Τράπεζας καθώς και ο επιζών σύζυγος ή/και τα τέκνα συνταξιούχου της Ιονικής Τράπεζας. Δ) Οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι των συλλόγων προσωπικού και των οργανισμών προσωπικού των υπαλλήλων της Alpha Bank. 2. Επίκουρα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν. Α) Οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι όλων των θυγατρικών εταιρειών του πρώην Ομίλου της Ιονικής Τράπεζας και του Ομίλου της Alpha Bank. Β) Υπάλληλοι και συνταξιούχοι των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και των θυγατρικών τους εταιρειών καθώς και τρίτοι, που θα προταθούν από δύο τακτικά μέλη του συνεταιρισμού, εφόσον δεν είναι μέλη άλλων συνεταιρισμών με παρεμφερείς σκοπούς. Γ) Υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, που δεν είναι μέλη άλλων συνεταιρισμών με παρεμφερείς σκοπούς. Δ) Νομικά πρόσωπα και ενδεικτικά: δήμοι, κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί που αποτελούν σωματεία ή ιδρύματα και επιδιώκουν οικονομικούς, φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή και συνεταιρισμοί με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τα Νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επίκουρου μέλους του συνεταιρισμού, θεωρούνται έμμεσα μέλη και μπορούν να κάνουν χρήση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών του. Ο τρόπος και οι όροι σχετικά με την εξυπηρέτηση και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς τα επίκουρα και έμμεσα μέλη θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δικαιώματα των επίκουρων μελών προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος. 3. Τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών και ζημιών. 4. Τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη έχουν δικαίωμα στα κέρδη της χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα να μετέχει στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγει και μόνο το τακτικό μέλος να εκλέγεται ως τακτικό η αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο καθώς και αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού σης ανωτέρου βαθμού Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Άρθρο 4 Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού: Α) Όσοι τελούν, κατά την έννοια του νόμου, υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 4

5 Β) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Γ) Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλους συνεταιρισμούς, λόγω καταδίκης τους για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.1667/1986 ή λόγω καταδίκης τους για τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρο 216,217,218,222,372,375 και 386 του Ποινικού Κώδικα (πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη). Δ) όσοι είναι μέλη άλλου συνεταιρισμού με έδρα στην ίδια πόλη και με ίδιο σκοπό. Ε) Πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη άλλου συνεταιρισμού και αποχώρησαν χωρίς να έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν. Άρθρο 5 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα που προβλέπει ο νόμος αυτός επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο. 2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεχθεί την αίτηση εγγραφής ή αφήσει να παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία, τότε είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν δεν περιληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη, τότε ο αιτών, ο ίδιος ή μέσω άλλου συνεταίρου μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του στη Γενική Συνέλευση και το θέμα συζητείται υποχρεωτικά από αυτή πριν από κάθε άλλο. 3. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της 5

6 προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 4. Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο- Όνομα πατέρα - Διεύθυνση κατοικίας-τηλέφωνο επικοινωνίας- διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός φορολογικού μητρώου- αριθμός αιτουμένων συνεταιριστικών μερίδων- ημερομηνία. Με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών δηλώνει: α) ότι δεν είναι μέλος άλλου συνεταιρισμού που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στον ίδιο τόπο, β) ότι δεν διαγράφηκε από το συνεταιρισμό νια τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του καταστατικού, γ) ότι δεν έχει κανένα από τα κωλύματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού και δ) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως το καταστατικό του συνεταιρισμού. Η αίτηση μαζί με τη δήλωση αποτελεί σύμβαση του συνεταίρου με το συνεταιρισμό και φυλάσσεται στο αρχείο του συνεταιρισμού. Άρθρο 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ Οι συνεταίροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του. 2. Να επιστρέφουν εμπρόθεσμα και έγκαιρα τις πιστώσεις που έλαβαν από το Συνεταιρισμό. 3. Οι συνεταίροι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντα του. 4. Σε περίπτωση θανάτου του συνεταίρου ευθύνονται οι κληρονόμοι αυτού σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το Ν. 1667/ Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνεταιρισμού κάθε αξίωση που στηρίζεται στην ευθύνη των συνεταίρων παραγράφεται μετά από ένα (1) χρόνο από το τέλος των εργασιών της πτώχευσης. 6. Ευθύνονται απέναντι του Συνεταιρισμού και των δανειστών του αλληλεγγύως για τα χρέη του Συνεταιρισμού μέχρι το εικοσαπλάσιο ποσό της συνεταιριστικής μερίδας την οποία έχει καθένας. Η παραπάνω ευθύνη του συνεταίρου υπάρχει και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί από τον Συνεταιρισμό πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδο του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός (1) έτους, από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. 6

7 Άρθρο 7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει από το Συνεταιρισμό αφού περάσουν τρία (3) χρόνια από την εγγραφή του, με γραπτή δήλωση του που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός. Παραγράφεται δε μετά παρέλευση πέντε (5) ετών. Άρθρο 8 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 1. Ο συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί ή να διαγραφεί από το Συνεταιρισμό στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν ασκεί επιχείρηση, η οποία επιδιώκει όμοια κύριο σκοπό με αυτόν του συνεταιρισμού. β) Για παράβαση των υποχρεώσεων του γενικά, που προξενεί βλάβη στα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. γ) Καθυστερεί κάθε άλλη προς το Συνεταιρισμό οφειλή του. δ) Διαγράφεται επίσης κάθε συνεταίρος από το Συνεταιρισμό στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν απώλεσε τις απαιτούμενες για την εγγραφή του ιδιότητες, β) Καταδικάστηκε για πράξη αναφερόμενη από το άρθρο 15 του Νόμου 1667/1986. γ) Καταδικάστηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα του Ποινικού Κώδικα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5του παρόντος Καταστατικού. 2. Ο συνεταίρος που διαγράφτηκε σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού παρά μόνο μετά παρέλευση ενός (1) έτους από την διαγραφή του. 3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρ. 5 παρ. 4 και 6 εδ. 2 του Νόμου 1667/1986, δηλαδή απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. 4. Αποκλεισμός του μέλους γνωστοποιείται με κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Μέσα σε (2) δύο μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, ο αποκλεισθείς συνεταίρος κατά της απόφασης περί αποκλεισμού μπορεί να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις; της παραγρ. 6 του 7

8 άρθρου 2 του Νόμου 1667/86. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα που δημοσιεύεται τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία. Στο Συνεταίρο που αποκλείεται ή διαγράφεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η Συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρείς (3) μήνες από την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε ο αποκλεισμός. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ 1. Όταν πεθαίνει συνεταίρος η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται, ούτε κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Μέχρι τότε οι κληρονόμοι του υπεισέρχονται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του Νόμου 1667/ Η συνεταιριστική ιδιότητα και η συνεταιριστική μερίδα θανόντος συνεταίρου μπορούν να περιέλθουν οριστικά στον κληρονόμο, όταν έχει τις προϋποθέσεις να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος αναλαμβάνει εκτός από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος συνεταίρου. 3. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που είχε εισφέρει ο κληρονομούμενος, υπολογιζόμενης της αξίας της σε πραγματικούς όρους. Και στην περίπτωση αυτή οι κληρονόμοι αναλαμβάνουν εκτός από τα δικαιώματα, απαραίτητα και τις υποχρεώσεις του θανόντος συνεταίρου. Παραγράφεται δε η σχετική αξίωση μετά παρέλευση πέντε (5) ετών. Άρθρο 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία (1) υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε δέκα (10) ευρώ. Η εισφορά της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την καταχώρηση του Συνεταιρισμού ή από την εγγραφή του συνεταίρου στο Μητρώο. Πάντως κατά την εγγραφή θα πρέπει να καταβάλλεται το ένα δέκατο (1/10) της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς «ην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 8

9 3. Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της σε τρίτο γίνεται μόνο μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει το δικαίωμα να αρνηθεί σε περίπτωση που για τον τρίτο, δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του κατά το άρθρο 2 του Νόμου 1667/86. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρηση της στο Μητρώο συνεταίρων του Συνεταιρισμού. 4. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού μπορεί να αποκτήσει μέχρι (5) πέντε προαιρετικές μερίδες. 5. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. 6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους: α) η συνεταιριστική μερίδα και β) τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοση τους στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 7. Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία (1) μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει. 8. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα καθαρά κέρδη της χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγρ. 3 του Νόμου 1667/1986 και στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τις συνεταιριστικές του μερίδες. Άρθρο 10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και επίκουρα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό. 2. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει. 3. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Άρθρο 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συνεταιρισμού. 2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: 9

10 Α) Η τροποποίηση του Καταστατικού. Β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας ή η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού. Γ) Η ψήφιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των ειδικών κανονισμών εργασιών του προσωπικού. Δ) Η συμμετοχή σε Εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή. Ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. ΣΤ) Η έγκριση του Ισολογισμού, Προϋπολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του σε δευτεροβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Θ) Η σύναψη δανείων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Συνεταιρισμού και των μελών του (ανώτατα όρια ποσών, τόκων κ. λ. π.). I) Η αγορά, υποθήκευση και εκποίηση ακινήτων και λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων. Άρθρο 12 ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο 1/10 των τακτικών μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από εκατό (100) μέλη. 3. Η Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Συνεταιρισμού ή σε κατάλληλο χώρο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία, την ημέρα, την ώρα έναρξης το χώρο και γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού και θυροκόλληση στα κεντρικά γραφεία και καταστήματα του Συνεταιρισμού 10

11 Άρθρο 13 ΑΠΑΡΤΙΑ 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συν/σμού. 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υστέρα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. 3. Εάν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την (δια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από τριάντα (30). Άρθρο 14 ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. 2. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα μέλος του Δ.Σ., ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από την Συνέλευση. 3. Επίσης από την Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγονται δύο (2) μέλη για να χρησιμοποιηθούν ως ψηφολέκτες. 4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. 5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. 6. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. 7. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3). 8. Στην Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος συνεταιριστικής οργάνωσης ανώτερου βαθμού. 11

12 ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ: 1. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια; οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. 2. Ποτέ δεν λαμβάνεται απόφαση δια βοής. 3. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος των συζητήσεων των θεμάτων. 4. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους και αν διαπιστωθεί ότι ψηφίσουν εκπίπτουν από μέλη του Συμβουλίου. 5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. 6. Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 4 του Νόμου 1667/1986, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ως προβλέπεται στο άρθρο αυτό του Ν. 1667/ Η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά διενεργείται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά τη Γενική Συνέλευση και Βρίσκεται σε απαρτία η Συνέλευση όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. 8. Η Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, κάθε τέσσερα (4) χρόνια, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, της οποίας προΐσταται είτε ένα από τα μέλη που θα αναδειχθεί με μυστική ψηφοφορία, είτε δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο για τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού. 9. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα την ημερομηνία της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Η θητεία εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου λήγει με τη συμπλήρωση 4ετίας από την εκλογή του. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ο) Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται, έχει σαν έδρα, τα Κεντρικά Γραφεία του Συνεταιρισμού, όπου η έδρα αυτού. β) Οργανώνει και εποπτεύει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας γενικά και παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διενεργηθεί νόμιμα. 12

13 γ) Ενεργεί την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδίδει τα αποτελέσματα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. δ) Ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τις αρχαιρεσίες. ε) Ενεργεί την κλήρωση μεταξύ τυχόν ισοψηφισάντων υποψηφίων. στ) Αποφασίζει ύστερα από κάθε αμφισβήτηση ή υποβολή ένστασης, που έχει σχέση είτε με την ανακήρυξη των υποψηφίων, είτε με τη διεξαγωγή των εκλογών, είτε με τη διαλογή των ψηφοδελτίων. ζ) Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό του αποτελέσματος των εκλογών από το οποίο προκύπτουν: Ο αριθμός των μελών (συνεταίρων) με δικαίωμα ψήφου και των ψηφισάντων. Ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων. Ο αριθμός των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι και η ανακήρυξη των εκλεγομένων συμβούλων στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο κατά σειρά εκλογής. Οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 1. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας θα δέχεται και θα εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ανακηρύσσει τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. 2. Η Εφορευτική Επιτροπή θα παραλαμβάνει την ημέρα των αρχαιρεσιών τις αιτήσεις υποψηφιότητας από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ενεργεί τις εκλογές σύμφωνα με τα όσα θα διαλαμβάνονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ως προς τον τόπο και χρόνο διενέργειας της ψηφοφορίας. Άρθρο 15 ο ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) 1. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται ξεχωριστά για καθένα συμβούλιο από την εκλογική Γενική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των συνεταίρων, για τέσσερα (4) χρόνια. 2. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο πρόσωπα που καθυστερούν πέραν του διμήνου οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη υποχρέωση τους προς το Συνεταιρισμό. 13

14 3. Ακόμα δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, της εκλογής τους θεωρούμενης άκυρης, πρόσωπα στα οποία συντρέχει μία περίπτωση από τις προβλεπόμενες στο παρόν και στον νόμο 1667/ Τέλος, δεν μπορούν να εκλέγονται μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πρόσωπα που συνδέονται προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού. 5. Τα εξερχόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης αυτών. 6. H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες, με το σύστημα της απλής αναλογικής κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1264/ Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και τα επίκουρα μέλη. 8. Δικαίωμα να εκλέγονται στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Άρθρο 16 ο ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο Νόμο ή στο Καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο, αν εγείρει αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. Άρθρο 17 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται οπό επτά (7) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν στον συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους εργαζομένους αυτούς. Το μέλος αυτό χάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο αν πάψει να εργάζεται στο συνεταιρισμό. 2. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση στο Συνεταιρισμό. 14

15 4. Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, μέσα σε τρείς (3) μέρες, συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία. 5. Αν ο σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν συγκαλέσει το Συμβούλιο μέσα στην οριζόμενη προθεσμία το Συμβούλιο συγκαλείται αυτοδίκαια την πέμπτη ημέρα μετά από την εκλογή του, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του και τη συγκρότηση του σε σώμα, για καταχώρηση στο Μητρώο Συνεταιρισμών, όπως προβλέπει ο νόμος 1667/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε ημέρα και ώρα καθοριζόμενη με την πρόσκληση. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνέλθει και εκτάκτως οσάκις προσκληθεί από τον Πρόεδρο, με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ακόμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εφόσον το ζητήσει το 1/3 των συμβούλων αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και με γραπτή αίτηση τους στην οποία θα αναγράφεται και ο σκοπός και οι λόγοι συγκλήσεως του. 9. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Το μέλος δεν λαμβάνει υπό οιονδήποτε τόπο και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση ή ποσοστό κερδών, με εξαίρεση των οδοιπορικών και της νομίμου ημερήσιας αποζημίωσης για υπηρεσίες εκτός έδρας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δείχνουν επιμέλεια κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Άρθρο 18 ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. 15

16 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση του Συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει με ειδική απόφαση την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του και την υπογραφή των σχετικών πράξεων στον Πρόεδρο του ή σε ένα από τα άλλα μέλη του, ή στο Διευθυντή του Συνεταιρισμού ή σε άλλο υπάλληλο αυτού. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται αλληλεγγύως απέναντι στο Συνεταιρισμό για την τήρηση των περιορισμών του προς εκπροσώπηση δικαιώματος αυτού, τους οποίους θέτουν το Καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αντιπροσωπευθεί στις δικαστικές ή άλλες πράξεις δια πληρεξουσίου, αναφέροντας ρητά το σκοπό για τον οποίο εδόθη πληρεξουσιότητα. 7. Από το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζονται οι εγγυήσεις τις οποίες πρέπει να παρέχει ο κάθε υπάλληλος του Συνεταιρισμού που κάνει διαχείριση. Άρθρο 19 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου. 3. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα τον ίδιο, σύζυγο ή συγγενή μέχρι και πρώτου βαθμού. 4. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς Συνεδριάσεις μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Άρθρο 20 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που αφορούν το Συνεταιρισμό και ιδίως τη διάθεση και διαχείριση της περιουσίας αυτού, εξαιρέσει εκείνων που αποφάσισε η 16

17 Γενική Συνέλευση ή είναι αρμόδια για απόφαση μόνο η Γενική Συνέλευση ή απαιτείται έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. Ιδιαιτέρως δε, έχει καθήκον: α) Να αποφασίζει κάθε φορά για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών χρήσιμων ή αναγκαίων για τις βιοτικές και λοιπές καταναλωτικές ανάγκες των μελών του και να καθορίζει τις τιμές διάθεσης των αγαθών και υπηρεσιών αυτών και εν γένει να λαμβάνει κάθε απόφαση για την πραγμάτωση των σκοπών του Συνεταιρισμού, πλην αυτών για τους οποίους έχει ρητή αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. β) Να αποφασίζει και ενεργεί τις καταθέσεις και αναλήψεις από τις Τράπεζες και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και το Νόμο 1667/1986. γ) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Συνεταιρισμού και των μελών του βάσει των εκάστοτε αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να καθορίζει το ποσό της δυναμένης να παρασχεθεί σε κάθε ένα συνεταίρο πιστώσεως. δ) Να αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι νέων μελών του Συνεταιρισμού. ε) Να προτείνει τη διαγραφή των συνεταίρων κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. στ) Να υποβάλλει στις δημόσιες και δικαστικές αρχές και σε τρίτους τις από το Νόμο επιβαλλόμενες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις και κάθε άλλη πληροφορία. ζ) Να επιβλέπει την τακτική τήρηση των βιβλίων των πρακτικών στα οποία καταχωρούνται οι διάφορες αποφάσεις. η) Οφείλει : 1) Να μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Να καταθέτει αυτόν στο Εποπτικό Συμβούλιο, και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 2) Να κοινοποιεί τον ετήσιο ισολογισμό όπου το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος προβλέπει και απαραίτητα στους συνεταίρους. 3) Να συντάσσει προϋπολογισμό και να υποβάλλει αυτόν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, θ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Προσωπικό του Συνεταιρισμού, στα πλαίσια του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα δε προσλαμβάνει το αναγκαίο και απολύει το μη απαραίτητο προσωπικό, τοποθετεί αυτό σε υπεύθυνες κ.λ.π. θέσεις και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αντιμισθία του. ι) Να φροντίζει για την ανάπτυξη του πνεύματος της οικονομίας και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προαγωγή και πραγματοποίηση των σκοπών του Συνεταιρισμού. ια) Να αποφασίζει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 17

18 ιβ) Να μεριμνά για την επίλυση κάθε ζητήματος το οποίο βοηθάει στην ευόδωση των σκοπών του Συνεταιρισμού και δεν αναφέρεται ρητά στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου. ιγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, υπ' ευθύνη του, να αναθέτει με ειδικές αποφάσεις του τη διεξαγωγή ορισμένων εργασιών και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, σε συμβούλους ή και σε υπαλλήλους. Ομοίως μπορεί να ορίζει επιτροπές εποπτείας, διαχείρισης, προμηθειών κλπ για τα πρατήρια και τα κάθε είδους καταστήματα του Συνεταιρισμού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και συνεταίρους και από τους Προϊσταμένους των πρατηρίων, των οποίων επιτροπών τις αρμοδιότητες θα καθορίζει με ειδικές αποφάσεις του. ιδ) Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την καλή διαχείριση και διοίκηση του Συν/σμού. σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986. ιε ) Διορίζει στα εκτός Αθηνών πρατήρια και κάθε είδους καταστήματα του Συν/σμού, τριμελείς διοικούσες επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Συνεταιρισμού και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους. ιστ) Ορίζει τους αγορανομικά υπεύθυνους του κάθε πρατηρίου ή άλλου καταστήματος για το οποίο προβλέπεται ορισμός υπευθύνου. Άρθρο 21 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται σ' αυτό επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Συνεταιρισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 2. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλα τα έγγραφα και γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού προς τις δημόσιες και δικαστικές αρχές η προς τους τρίτους και λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Συνεταιρισμό. 3. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αν σε εκκρεμή δίκη ο Πρόεδρος ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του Συνεταιρισμού, το Συνεταιρισμό εκπροσωπεί στο Δικαστήριο το Εποπτικό Συμβούλιο ή το από αυτό εξουσιοδοτημένο μέλος του. 6. Ο Πρόεδρος εκθέτει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. 18

19 7. Υπογράφει τις προς πληρωμή ή είσπραξη εντολές προς τον Ταμία, σύμφωνα με τα κανονισθέντα. Την αρμοδιότητα αυτή, εν όλω ή εν μέρει, μπορεί να τη μεταβιβάσει στο Διευθυντή ή υπάλληλο του Συνεταιρισμού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία. 9. Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό και τον ψηφισθέντα από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμό Εργασιών του Προσωπικού του Συνεταιρισμού. 10. Δίδει προς τις δημόσιες, δικαστικές κ.λ,π. αρχές όλες τις ζητούμενες από αυτές πληροφορίες. 11. Τα προς το Συνεταιρισμού απευθυνόμενα δικόγραφα επιδίδονται στον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, ο οποίος εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή δημόσιας αρχής. 12. Μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, γενική ή ειδική, αποφασίζει, για τη λήψη δικαστικών μέτρων κατά οφειλετών, συμβιβάζεται με οφειλέτες, αναθέτει το χειρισμό δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων σε δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, συμφωνεί τις αμοιβές και αντιμισθίες τους, υπογράφει παντός είδους συμβάσεις με τρίτους για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και πάσης φύσεως παροχών, προς διευκόλυνση των μελών και πελατών του συνεταιρισμού. Άρθρο 22 ο ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του και ορισμένα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο. 2. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται όλα τα έγγραφα και διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού, φυλάσσει την σφραγίδα αυτού, τους ατομικούς φακέλους του προσωπικού και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις εντολές, που ρητά θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. 4. Ο Ταμίας: α) επιμελείται για την είσπραξη κάθε εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, β) καταθέτει κάθε ποσό που 19

20 υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού στην Τράπεζα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα καθήκοντα και δικαιώματα του Ταμία καθώς και οι ευθύνες αυτού καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 1. Ο Αναπληρωτής Ταμίας, αναπληρώνει τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του. Άρθρο 23 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται, από την Γενική ``Συνέλευση, ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού κοντού- Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι του τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 3. Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου, όχι όμως περισσότερο από έξι (6) μήνες. Για την παράταση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Καταστατικού. 4. Η διάρκεια της θητείας του Εποπτικού Συμβουλίου ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβουλίου στο Εποπτικό Συμβούλιο, συνέρχεται και εκλέγει τον Προϊστάμενο του καθώς και τον αναπληρωτή αυτού, εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφήσας σύμβουλος δεν κάνει τη σχετική πρόσκληση το συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά την 5 ημέρα από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. 6. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το εξάμηνο και σε έκτακτες οσάκις προσκληθεί από τον Προϊστάμενο με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος πρόσκληση στην οποία αναγράφονται και τα θέματα προς συζήτηση. Ακόμα συγκαλείται από τον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή Προϊσταμένου οσάκις το ζητήσει το 1/3 των συμβούλων, αλλά όχι λιγότεροι από δύο (2), με γραπτή αίτηση τους στην οποία αναγράφονται ο σκοπός και οι λόγοι σύγκλησης. 7. Το αξίωμα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Το μέλος δεν λαμβάνει υπό κανένα τύπο και για οποιοδήποτε λόγο μισθό ή αποζημίωση ή ποσοστό κέρδους, εκτός από αυτά που προβλέπονται και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο όρθρο 20 παραγρ. 9 του παρόντος για υπηρεσίες εκτός έδρας, με απόφαση του 20

21 Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ1 εξαίρεση στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αυτής από τη Γενική Συνέλευση, να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους, η οποία δεν δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. 8. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οφείλουν να δείχνουν επιμέλεια κατά την εποπτεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Άρθρο 24 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων, εγγράφων, στοιχείων του Συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για την διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρείς (3) ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα ειδικότερα: α) Να ελέγχει τον ετήσιο απολογισμό, την απογραφή, τους λογαριασμούς χρήσης και να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση. β) Να διενεργεί τουλάχιστον κάθε τρίμηνο επιθεώρηση για τα ζητήματα διαχείρισης και διοίκησης του Συνεταιρισμού. 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του Νόμου, του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες στην διαχείριση υποδεικνύει στρ Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους. Αν θεωρηθεί ότι οι παραβάσεις ή παρατυπίες μπορούν να βλάψουν τα συμφέρονται του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση κοινών συνεδριάσεων των δύο Συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού) αν και αυτές δεν εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την επανόρθωση των παρατυπιών και αν εκ του λόγου τούτου εξακολουθούν να βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού τότε το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Οι κοινές συνεδριάσεις Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Προϊστάμενο του Εποπτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του. Τα μέλη των συμβουλίων ενημερώνονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της. Τα πρακτικά των Κοινών Συνεδριάσεων τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο. 21

22 5. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Άρθρο 25 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού απαρτίζονται, από: α) Τις συνεταιριστικές μερίδες. β) Το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο. γ) Το Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο. δ) Το Ειδικό Αποθεματικό Κεφάλαιο ή από δικαιώματα εγγραφής, που το ποσόν του καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. ε) Από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο από κάθε δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 26 ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Τα σχετικά με τις συνεταιριστικές μερίδες ρυθμίζονται με το άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού και το Νόμο 1667/1986. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται δια του παρόντος και για τα τέσσερα επόμενα χρόνια σε πέντε (5) ευρώ. Μετά ταύτα θα αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση για το ποσό αναπροσαρμογής. Άρθρο 27 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παρακρατείται τουλάχιστον το (1/10) ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων. Άρθρο 28 ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο έχει σαν σκοπό να καταστήσει το συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο. Για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού παρακρατείται (1/10) ένα δέκατο των καθαρών κερδών της χρήσης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Συνεταιρισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τούτο μπορεί να 22

23 διατεθεί για την κάλυψη ελλείμματος του Ισολογισμού (ισοσκελισμός Ισοζυγίου κερδών - ζημιών). Άρθρο 29 ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ένα μέρος των κερδών που διανέμεται σαν μέρισμα κατά συνεταιριστική μερίδα, διατίθεται για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου με σκοπό την απόκτηση παγίων στοιχείων ή και τη χορήγηση πιστώσεων στα μέλη του Συνεταιρισμού. Δεν επιτρέπεται στο συνεταιρισμό να παρέχει πιστώσεις σε μη μέλη του. Άρθρο 30 ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. Η εκτέλεση εργασιών από τα Συμβούλια του Συνεταιρισμού, ή οργάνωση, οι όροι λειτουργίας, ζητήματα προσωπικού, ζητήματα πιστώσεων και λοιπά σοβαρά ζητήματα, διενεργούνται πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και καθορίζονται με εσωτερικό Κανονισμό που διαμορφώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, ο οποίος εγκρίνεται απαραίτητα από τη Γενική Συνέλευση. 2. Οι εργασίες του Συνεταιρισμού διενεργούνται πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των συνεταίρων και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του Συνεταιρισμού. 3. Μέχρι να εγκριθεί ο Κανονισμός από τη Γενική Συνέλευση ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι πάσης φύσεως υπηρεσίες του Συνεταιρισμού μπορούν να παρέχονται και σε μη συνεταίρους, αλλά πάντοτε για συναλλαγές τοις μετρητοίς. Άρθρο 31 ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι συνεταίροι μπορούν να συμμετέχουν για δικό τους λογαριασμό, σε ειδικές παραγγελίες του Συνεταιρισμού καταβάλλοντας γι' αυτό σαν εγγύηση, ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ειδικές παραγγελίες διενεργούνται μόνο με γραπτή εντολή και για 23

24 λογαριασμό των συνεταίρων που συμμετέχουν σ' αυτές. Τα ποσά δε που καταθέτουν οι συνεταίροι γι' αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και παραμένουν σε ειδικό λογαριασμό στο Συνεταιρισμού. Άρθρο 32 ο 1. Η είσπραξη των απαιτήσεων που έχει ο Συνεταιρισμός απέναντι των συνεταίρων από οποιαδήποτε αιτία και που καθυστερούνται από τους τελευταίους και τους κληρονόμους, ενεργείται με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει το οφειλόμενο από τον συνεταίρο ποσό, την αιτία της οφειλής και το χρόνο από τον οποίο η οφειλή αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη. Η πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται με έγγραφο στον οφειλέτη ή στους κληρονόμους του, ο οποίος καλείται να εξοφλήσει την οφειλή του σε εύλογη προθεσμία. 2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση, ο ενδιαφερόμενος ή οι κληρονόμοι αυτού μπορεί ή μπορούν να κάνουν ένσταση στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αποφασίζει οριστικά και επικυρώνει ή τροποποιεί ή ακυρώνει την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Η απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιείται χωρίς αναβολή στον ενδιαφερόμενο. 4. Σε κάθε περίπτωση και εφ' όσον ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει την οφειλή του εντός της ταχθείσας προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να λάβει τα κατάλληλα δικαστικά και εξωδικαστικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλών προς το συνεταιρισμό. Άρθρο 33 ο ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Τα δάνεια του Συνεταιρισμού συνάπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μέσα στα όρια του ποσού, του επιτοκίου ή άλλων όρων που θέτει η Γενική Συνέλευση και ανάλογα με ης ανάγκες αυτού. Άρθρο 34 ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ- ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό 24

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4

Μητρώο Μελών. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία Η επωνυμία του υφιστάμενου και νοµίµως συσταθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 602/1915 και προσαρμοσμένου στις διατάξεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ «Στην Πρίζα» Στην Αθήνα σήμερα, οι υπογράφοντες:. ιδρύουμε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (Κ.Σ.Ε.) συλλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196).

Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Νόµος 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις(α' 196). Άρθρο 1 1. Αστικός συνεταιρισµός είναι εκούσια ένωση προσώπων µε οικονοµικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», που εγκρίθηκε από τις Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2015 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 2013 Του Αστικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.Π.Ε. Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 1.α. Με την από 19 Ιουλίου 1993 Ιδρυτική Συνέλευση συστήθηκε, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα