ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ"

Transcript

1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ:... 3 Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ... 3 Βαζηθά κεληαία ηέιε... 3 Ρέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Σ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ:... 3 Ρέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ... 3 Ρέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Ρέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Ρέινο αιιαγήο αξηζκνύ σο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή:... 4 Ρέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο :... 4 Ρέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο :... 5 Ρέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) :... 5 Ρέινο Ξιεξνθνξίαο ρξέσζεο σλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ :... 5 Ρέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ :... 5 Ρέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Θιήζεηο πξνο νιηγνςήθηνπο ΝΡΔ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ/ππεξεζηώλ από ηα νξγαλσκέλα Ξιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ ΝΡΔ θαη ηο γηα νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο, αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο :... 5 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ - Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ζεηξώλ 10,11, (πιήλ 118ΣΣ), 15,181XX-183XX & δηθηύνπ ΝΡΔ... 8 Γείθηεο ηειώλ... 9 Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή:... 9 Ωξνκίζζην εξγαζηώλ Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Ρέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ Ρέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Ρ.Θ.) Ρέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT) Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Ρέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ Ρέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό σο Ρέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΝΡΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΝΡΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ πεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Ρέιε ππεξεζίαο Ρειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Ρέιε ρξήζεοpremium RATE - IN Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΝΡΔ Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 875 ΝΡΔ Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Ξαλειιαδηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΞΑΘ) ή Ξεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΞΔΑΘ) πεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voic ) ALERT Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηεξκαηηθά TETRA/OTElink Yπεξεζία Internet Pay as you go... 20

2 - 2 - Ζ ρξέσζε γηα ηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηνλ παλειιαδηθό αξηζκό γηα πξόζβαζε θαη ιήςε πεξηερνκέλνπ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ /Ηnternet ρσξίο ζπλδξνκή θαη ηέιε ρξήζεο ΔΞΑΘ είλαη : Ζ ρξέσζε ηνπ θαινύληα γηα Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο, κε ηνπ αξηζκνύ κεξηδόκελεο ρξέσζεο , πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, είλαη: Ν ΘΑΡΑΛΑΙΩΡΖΠ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΝΣΟΔΩΠΖ ΛΑ ΞΙΖΟΩΠΔΗ ΔΑΛ ΓΔΛ ΙΑΒΔΗ ΡΝ ΛΝΚΗΚΝ ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ (ΑΞΝΓΔΗΜΖ - ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ)

3 - 3 - ΡΖΙΔΦΩΛΗΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ 1. Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο: (Αλ ζηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε Ρ.Γ. δηθηχνπ ΝΡΔ δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο) 29,34 36,09 2. Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ: 25,39 31,23 3. Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ. (Ρν ηέινο απηφ εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ ηέινπο κεηαθνξάο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, αλεμάξηεηα αλ ζηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε ηειεθσληθή γξακκή) 10,00 12,30 4. Βαζηθά κεληαία ηέιε 4.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο γξακκήο: 5. Ρέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Σ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ: 12, ,25 0,026 0, Ρέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ 6.1. Ρέιε Αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ δηθηύνπ ΝΡΔ. 0,026 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,03198 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ζ ρξέσζε είλαη εληαία γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εβδνκάδαο. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ 1 Κ.Σ. αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ : 1. Νη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ή/θαη ηελ απόζηαζε ησλ Θν.Θ. (Θνκβηθώλ Θέληξσλ) θαινύληνο - θαινύκελνπ θαη είλαη : 1.1. Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Λνκό Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο Λνκνύο αιιά ε κεηαμύ ησλ Θν.Θ. απόζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ ππεξβαίλεη ηα 45 ρηιηόκεηξα Ρέιε πεξαζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ δηθηύνπ ΝΡΔ. Γεπηέξα απφ ψξα 00:00 έσο θαη Πάββαην κέρξη ψξα 24:00 0,055 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,06765 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ Θπξηαθή φιν ην 24σξν 1 Ηζρχο απφ

4 - 4-0,026 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,03198 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Γεπηέξα απφ ψξα 00:00 έσο θαη Πάββαην κέρξη ψξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 28,36 δεπηεξφιεπηα. Θπξηαθή φιν ην 24σξν 1 Κ.Σ. αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο Ρέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο από εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (θνηλόρξεζηα ηειέθσλα κε Γείθηε ηειώλ) ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Ξ.Α. : 0, Νη ηξίηνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θνηλφρξεζηεο ηειεθσληθέο γξακκέο απνδίδνπλ ζηνλ Ν.Ρ.Δ. ην αλά Κ.Σ. ηζρχνλ ηέινο ηεο παξαγξάθνπ Ρν αλσηέξσ ηέινο θνηλνρξήζησλ γξακκψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Μελνδνρείσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Motels, Μελψλσλ, Pensions, Camping, Bungalows, Νηθνηξνθείσλ, Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ιεηηνπξγνχλ κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή άδεηα ηνπ Δ.Ν.Ρ. 7. Ρέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή. 8. Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδφ (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξφζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απφζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, φζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 64 Kbps (αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ) Ρέινο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο κέζα ζην ίδην θηίξην: 15,40 18,94 9. Ρέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Ξξνζσξηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ αιινδαπή κε θξνληίδα ηνπ Ν.Ρ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ παξαγγειία θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ νθεηιψλ ζηελ αληίζηνηρε ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο ή αληίζηξνθα πξνζσξηλέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε ρψξα καο κε αλάινγε θξνληίδα μέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο, ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαρείξηζεο αλά γξακκή ίζν κε ηξία (3) σξνκίζζηα (παξαγ. 22). 105,00 129, Ρέινο αιιαγήο αξηζκνύ σο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή: 15,40 18, Ρέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο : 15,40 18, Ρέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Ρέινο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ εμεξρόκελσλ ζπλδηαιέμεσλ.

5 Κέρξη πέληε (5) κέξεο : 14,67 18, Ξέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξψλ γηα θάζε κέξα : 1,46 1, Ρα ηέιε επηζηξέθνληαη αλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο αηηήζεσλ γηα θαηαγξαθή ησλ ζπλδηαιέμεσλ θαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαηαηεζνύλ ζηελ ππεξεζία πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, επηζηξέθνληαη όια ηα ηέιε. 13. Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο : Αηειώο 14. Ρέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) : 4,07 5, Ρέινο Ξιεξνθνξίαο ρξέσζεο σλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ : 1,46 1, Ρέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ : 3,22 3, Ρέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη 10 εκέξεο : 29,34 36, Γηα θάζε επηπιένλ 10ήκεξν ή θιάζκα απηνύ : 14,67 18, Θιήζεηο πξνο νιηγνςήθηνπο ΝΡΔ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ/ππεξεζηώλ από ηα νξγαλσκέλα Ξιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ ΝΡΔ θαη ηο γηα νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο, αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο :

6 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Κ.Σ. /ιεπηό /ιεπηό AΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΓΩΛΩΛ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 16 0,4034 0, ΩΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 13 0,32 0, ΕΩΓΗΑ,ΘΡΔΝ,ΔΦΖΚΔΟΔΝΛΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΗΑ, ΗΑΡΟΝΗ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ ΞΙΝΗΩΛ, ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, AEGEAN, ΝΠΔ, ΘΡΔΙ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΡΕΝΘΔΟ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ, ΙΑΣΔΗΝ - ΔΘΛΗΘΝ ΙΑΣΔΗΝ, ΓΔΙΡΗΝ ΘΑΗΟΝ, ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ 16 0,4034 0, ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΝΞΑΞ 23 Κ.Σ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Σ. αλά 2,6 δεπη. 0,58 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηφ θαη θαηφπηλ ρξέσζε 0, /δεπη. 0,7134 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΡΖΙΔΓΟΑΦΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ - ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΑΓΓΔΙΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΟΑΓΗΝΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Κ.Σ. ΑΛΑ ΘΙΖΠΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΠΖ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 3 0,078 0, ΘΔΛΡΟΝ Π ΑΚΔΠΖΠ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 5 0,13 0, ΑΛΡΙΖΠΖ ΚΖΛΚΑΡΩΛ VOIC 3 0,078 0,096 1 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 2 Ιστύς από 15/4/2014, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 3 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

7 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Κ.Σ./ιεπηό /ιεπηό 100 Άκεζε Γξάζε (Αζηπλνκία) 0 Αηειώο 108 Ακεζε Δπέκβαζε Ιηκεληθνχ Πψκαηνο 0 Αηειώο 112 ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 0 Αηειώο 166 Δζληθφ Θέληξν Ακεζεο Βνήζεηαο 0 Αηειώο 197 Δζληθφ Θέληξν Ακεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο 0 Αηειώο 199 Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία 0 Αηειώο Δζληθή Ρειεθσληθή Γξακκή γηα ηα Ξαηδηά SOS Δπξσπατθή Αλνηρηή Ρειεθσληθή Γξακκή γηα Αγλννχκελα Ξαηδηά 0 Αηειώο 0 Αηειώο 1298 πεξεζία Voic -εθηξνπή σλ 0 Αηειώο Deals for you 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΡΑΗΟΗΘΩΛ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ 0 Αηειώο 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ - παξνρή πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ θαη νινθιήξσζε ο ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Σξέσζε από ςεθηαθέο ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ ΝΡΔ Κ.Σ. αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ Νινθιήξσζε ο κέζσ ηνπ ζε επηιεγκέλνπο κε γεσγξαθηθνύο, ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΝΡΔ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,8049 /ιεπηφ 0,8049 /ιεπηφ 0,99 αλά ιεπηό 31 0,99 αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,667 /ιεπηφ 0,82 αλά ιεπηό 26 4 ιστύς από 16/3/2015, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 5 ιστύς από 10/9/2012, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

8 - 8 - Νινθιήξσζε ο κέζσ ηνπ ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΝΡΔ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,667 /ιεπηφ 0,82 αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 1,68 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηφ θαη θαηφπηλ ρξέσζε 0,028 /δεπη. 2,07 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0,03444 /δεπη. 65 Κ.Σ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Σ. αλά 0,93 δεπη. 19. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ - Θιήζεηο απφ ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνχο ζεηξψλ 10,11, (πιήλ 118ΣΣ), 15,181XX-183XX & δηθηύνπ ΝΡΔ. Ζ ρξέσζε γηα ηο πξνο ηηο αλσηέξσ ζεηξέο νιηγνςήθησλ αξηζκώλ είλαη ηδηα κε ηελ ρξέσζε αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ, αλαιπηηθά σο ε παξάγξαθνο Θιήζεηο, από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ηξίησλ ζεηξώλ 14ΣΣΣ, 118ΣΣ,19XXX ελεξγνπνηεκέλσλ ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : Νιηγνςήθηνο ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Δηαηξία παξνρή πιεξνθνξηψλ επαγγεικαηηθνχ θαηαιφγνπ INFOTE παξνρή πιεξνθνξηψλ AUDIOTEX S.A παξνρή πιεξνθνξηψλ ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ παξνρή πιεξνθνξηψλ δξνκνινγίσλ ΘΡΔΙ ΘΡΔΙ Σξέσζε ζε Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,75. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0,0125 /sec. 0,74 αλά ιεπηό Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,75. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0,0125 /sec. Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,9225. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0, /sec. 0,9102 αλά ιεπηό Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,9225. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0, /sec. Γηα ηο κε Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη δηάξθεηα κέρξη θαη 30 sec, θαη 30 sec, ειάρηζηε ειάρηζηε ρξέσζε ρξέσζε 0, ,3413. Γηα ηο κε Γηα ηο κε δηάξθεηα δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ κεγαιχηεξε ησλ 30 sec, ρξέσζε 30 sec, ρξέσζε 0,00925 /sec. 0,011378

9 - 9 - /sec πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ παξνρή πιεξνθνξηψλ ελεκέξσζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ Ιηκέλσλ ΝΙΞ πιεξνθνξίεο ηαμί AUDIOTEX S.A. 0,40 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ 0,75 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ 1,60 αλά 0,492 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. 0,9225 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. 1,97 αλά Ρν Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ 1,85 αλά 2,28 αλά Ππκκεηνρή ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ AUDIOTEX S.A. 2,00 αλά 2,46 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο AUDIOTEX S.A. 2,00 αλά 2,46 αλά Ξαηδηθά ρσξηά SOS 2,00 αλά 2,46 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ 0,889 αλά 1,093 αλά DATA R.C. 0,83 αλά 1,02 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ 0,7967 αλά 0,98 αλά AUDIOTEX S.A. 1,60 αλά 1,97 αλά ΘΗΒΩΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,00 αλά 2,46 αλά παξνρή ππεξεζηψλ ηειεερνπιεξνθφξεζεο DB DATABANK 0, ,0164 αλά αλά δεπηεξφιεπην δεπηεξφιεπην ΘΗΒΩΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,00 αλά 2,46 αλά 21. Γείθηεο ηειώλ Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γείθηε Ρειώλ: 0,44 0, Κεληαίν κίζζσκα εθκηζζνύκελνπ Γείθηε Ρειώλ : 1,46 1, Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή: 1,46 1,80

10 Ωξνκίζζην εξγαζηώλ. Ρν σξνκίζζην φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ είηε ζε βάξνο ησλ ζπλδξνκεηψλ είηε ζε βάξνο ηξίησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : Γηα παξνρή εξγαζηψλ κε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ΝΡΔ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ ππεξσξηαθά απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη αξγίεο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ γηα λπρηεξηλή εξγαζία ίζν κε : Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαζέζεσο πιηθψλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνχ Θαλνληζκνχ πεξί πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52, Γηα ηε ρξέσζε ησλ κηθξν-πιηθψλ θαη απνθνκκάησλ ησλ θαισδίσλ ή ζπξκάησλ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ θαισδίνπ ή ζχξκαηνο ην θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηφ Ξνζνζηφ 10% γηα ην ηκήκα κέρξη 150,00 Ξνζνζηφ 5% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 150,00 θαη κέρξη 300,00 Ξνζνζηφ 2% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 300, Ρέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ. (Πχκθσλα κε ηα πεξί πξνζζέησλ εγθαηαζηάζεσλ νξηδφκελα ζηνλ Ρειεθσληθφ Θαλνληζκφ.) Γηα ηε ζχλδεζε απνζχλδεζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο εηζπξάηηεηαη ε αμία ελφο θαη κηζνχ (1,5) σξνκηζζίνπ, δειαδή : 52,50 64, Ρα αλσηέξσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 24 εηζπξάηηνληαη εθφζνλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ. 26. Ρέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Ρ.Θ.) Κεληαία Ρέιε Ππληήξεζεο επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα θάζε Θχξα-Ξφξηα (δειαδή γηα θάζε Δζσηεξηθή Πχλδεζε (Δ.Π.) θαη Γξακκή Θέληξνπ Ξφιεσο (Γ.Θ.Ξ.) ηνπ Η.Ρ.Θ. κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθφηεηά ηνπ θαηαβάιινληαη κεληαίσο ηέιε ίζα κε : Ινηπά ηέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα ηε ζχλδεζε - απνζχλδεζε Γξακκψλ Θέληξνπ Ξφιεσο (Γ.Θ.Ξ.) απφ ην επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη γηα ηε ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά λέαο εζσηεξηθήο Πχλδεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ππάξρνλ εζσηεξηθφ δίθηπν θαηαβάιινληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο Κηζζώκαηα ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ. Ρν κεληαίν κίζζσκα Η.Ρ.Θ. είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ Η.Ρ.Θ. πνιιαπιαζηαδφκελε επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Ρέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 0,94 1,16

11 BIT) Γηα ηε ζύλδεζε I.Ρ.Θ. κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο, αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 1.467, , Γηα ηε κεηαθνξά δηεπηινγηθψλ γξακκψλ Η.Ρ.Θ., αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 733,67 902, Θαηαβαιιφκελα ηέιε κεηάδεπμεο Η.Ρ.Θ. κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο ζην νηθείν ή ζε άιιν Αζηηθφ Θέληξν : Κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή : 733,67 902, Κε ππαηηηφηεηα ηνπ Ν.Ρ.Δ. Αηειώο Ρέινο κεηαβίβαζεο ή κεηαβνιήο : 146,73 180, Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Βαζηθφ κεληαίν ηέινο Ηδησηηθνχ Ρειεθσληθνχ Θέληξνπ κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο : 293,47 360, Γηα ηε ιεηηνπξγία Ηδησηηθνχ Ρειεθσληθνχ Θέληξνπ κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο δελ ζα θαηαβάιιεηαη βαζηθφ κεληαίν ηέινο θχξηαο ηειεθσληθήο γξακκήο αλά Γηεπηινγηθή Γξακκή Ρέινο απνκεκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή : 29. Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT), πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδφ (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απφζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, φζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 2 Mbps (αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ). Ρέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ. Ζ απελεξγνπνίεζε ή επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο παξέρεηαη : Αθύπληζε / πόκλεζε Αηειώο Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεψλεηαη κε : 0,026 0, Ζ αθχπληζεο / ππφκλεζεο ρξεψλεηαη κε : Ζ ρξεψλεηαη αθφκα θαη αλ δελ απαληεζεί κεηά απφ ηξεηο πξνζπάζεηεο Αλακνλή ο 0,104 0, Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Ππλνκηιία γηα Ρξεηο Κεληαίν ηέινο : 1,17 1, Δθηξνπή ο (άκεζε, έκκεζε, εθηξνπή ζε πεξίπησζε θαηεηιεκκέλνπ). Ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε επηθνηλσλίαο κέρξη ηνλ αξρηθά θαινχκελν ζπλδξνκεηή ελψ ν θαινχκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο εθηξνπήο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο ο.

12 Ν θαινχκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο δελ επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο ο κφλν ζηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο ο ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν δηθηχνπ ΝΡΔ εληφο ηνπ ίδηνπ Θνκβηθνχ Θέληξνπ Ζ Δλεξγνπνίεζε εθηξνπήο παξέρεηαη: Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Νινθιήξσζε ο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Άκεζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεψλεηαη κε : 0,104 0, Ραρεία Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλεμάξηεηα απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο αξηζκνχο Δληνπηζκόο θαθόβνπισλ ή ελνριεηηθώλ σλ 1,46 1, Γηα ρξήζε κέρξη 10 κέξεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 55,00 67, Γηα ρξήζε πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ θαη κέρξη 15 εκέξεο ην αλώηεξν θαηαβάιιεηαη πξφζζεην αλά εκέξα ηέινο ίζν κε : 10,00 12, Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά έθδνζε ινγαξηαζκνύ Γηα ηελ πξψηε ζειίδα : 0,58 0, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα : 0,14 0, Ξξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ Θιήζεσλ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : 0,104 0, Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Φξαγή εμεξρόκελσλ σλ Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή : 3,10 3, Ρέιε θξαγήο εηζεξρόκελσλ σλ. (ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη απφ ην Θέληξν) Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο: 2,93 3, Ππλνπηηθή ζύλδεζε. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη : Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ σλ 6 Δλεξγνπνίεζε, κεληαίν ηέινο, θαηάξγεζε ππεξεζίαο Αηειώο Αηειώο Κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ, αλά κεηαβνιή 1,00 1, Ρέιε γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζπλδηαιέμεσλ (PMOBS & SP FILE) 4 Ρα ππφςε ηέιε αθνξνχλ αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη αλάιπζε σλ πέξαλ εθείλεο πνπ θαζνξίδεηαη σο βαζηθφ επίπεδν αλάιπζεο ρξέσζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ππ αξηζ Απφθαζε 588/21 ΔΔΡΡ. 6 Λέα ππεξεζία ηζρχο απφ

13 Γηα δηάξθεηα δηκήλνπ ή θιάζκα απηνχ θαη κέρξη πέληε (5) εθηππνχκελεο ζειίδεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : 8,80 10, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 0,88 1, Αλαγλώξηζε ο (CLIP) Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο : 1,00 1, Απόθξπςε αξηζκνύ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο 30. Απόθξπςε αξηζκνύ αλά Αηειώο 31. Απόξξηςε αλώλπκσλ σλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο : 0,50 0, Δπαγγεικαηηθόο θαηάινγνο Ξαθέην πξνβνιήο «Golden Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε Ξαθέην πξνβνιήο «Premium Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε Ξαθέην πξνβνιήο «Platinum Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε 33. «Κε ράλεηο ηο» Ξαθέην επθνιηψλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη επθνιίεο: αλαγλψξηζε σλ, εκπινπηηζκέλνο ηειεθσλεηήο, αλακνλή ο, εθηξνπή ο θαη νινθιήξσζε ο ζε θαηεηιεκκέλε ζχλδεζε) 2,846 αλά κήλα 5,691 αλά κήλα 13,821 αλά κήλα 1,30 αλά κήλα 3,50 αλά κήλα 7,00 αλά κήλα 17,00 αλά κήλα 1,60 αλά κήλα 34. Απόξξηςε collect σλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο 35. Ρέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό σο Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ Ρέιε ζύλδεζεο αλά γξακκή : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε ηειεθσληθή γξακκή είηε θαλάιη θσλήο ηειεθσληθήο γξακκήο ) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε Γηα θάζε κηα ιεηηνπξγνχζα γξακκή θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε ηειεθσληθή γξακκή είηε θαλάιη θσλήο ηειεθσληθήο γξακκήο ) 14,67 18, Γεληθέο δηαηάμεηο Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζχληνκνο θσδηθφο κεηαθξάδεηαη ζε αξηζκφ Onephone( 801) ή Freephone (800) θαη ε θίλεζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ΗΛ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεδεληθή ή ε αζηηθή ρξέσζε ησλ θαινχλησλ, ηφηε, ν θαινχκελνο θαη θάηνρνο ηεο ππεξεζίαο ζχληνκνπ θσδηθνχ επηβαξχλεηαη εμνινθιήξνπ κε ην θφζηνο ησλ σλ φηαλ o νιηγνςήθηνο κεηαθξάδεηαη ζε Freephone αξηζκφ θαη κε ηελ ηπρφλ δηαθνξά ππεξαζηηθήο κείνλ αζηηθή φηαλ απηφο κεηαθξάδεηαη ζε Onephone αξηζκφ Πε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα

14 ηηο Θχξηεο Ρειεθσληθέο Γξακκέο. Ρέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΝΡΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΝΡΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο. Ρέινο αλά επίζθεςε ζπλεξγείνπ. Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ (ζπζθεπή, πξίδα θηι) κε θαηλνχξγηα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηειψλ (ηέιε εξγαζηψλ), ν πειάηεο θαηαβάιιεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθψλ φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαηάινγν Ρηκψλ ιηθψλ ηνπ Ν.Ρ.Δ 22,00 27,06 Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. 52,55 64, Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. 0,44 0,54 Ρν ηέινο απηφ θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε κφληκε ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζπζθεπήο απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ηειψλ ηεο παξαγξάθνπ Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ. Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο ηειεθαξηψλ επηβαξχλνληαη εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή (καδί κε ηνλ ) κε ην πνζφ ησλ : 11, Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ Ρηκή πώιεζεο επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ζ ηηκή πψιεζεο γηα θάζε ηχπν θαηλνχξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο ηνπ ηχπνπ απηνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΝΡΔ (αμία θαξηνηειεθψλνπ, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο) πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ 25% γηα Γεληθά Γηνηθεηηθά Έμνδα. Αλ κέζα ζε θάπνην εκεξνινγηαθφ έηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ελφο ηχπνπ θαξηνηειεθψλσλ, ηφηε ε ηηκή πσιήζεψο ηνπο αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο πξνο ην λφκηζκα ηεο Σψξαο πξνέιεπζεο ησλ θαξηνηειεθψλσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ) Δθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ρν κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε ηχπν θαηλνχξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ, πνπ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο πέξα απφ ηα κεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ εθκηζζνχκελνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ επί ηνλ ζπληειεζηή 0, πεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE πεξεζία αηειώλ σλ (FREEPHONE) Ρέιε «θνηλώλ» αξηζκψλ FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «θνηλνύ» αξηζκνχ: 100,00 123, Βαζηθά κεληαία ηέιε «θνηλνύ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 40,00 49, Ρέιε εηδηθώλ αξηζκώλ FREEPHONE. (Νξίδνληαη κε ηελ ΒΔ 3/03/ θαη δίδνληαη θαη επηινγή ηνπ πειάηε θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνη)

15 «Αξγπξνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «αξγπξνύ» αξηζκνχ 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε «αξγπξνχ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 70,00 86, «Σξπζνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «ρξπζνύ» αξηζκνχ 200,00 246, Βαζηθά κεληαία ηέιε «ρξπζνύ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 150,00 184, «Ξιαηηλέληνη» αξηζκνί FREEPHONE «Ξιαηηλέληνη 1» Ρέιε ζχλδεζεο «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνχ 1.500, , Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ «Ξιαηηλέληνη 2» 150,00 184, Ρέιε ζχλδεζεο «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνχ 700,00 861, Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ Ρέιε κεηαβνιψλ ζηε δνκή ησλ παξακέηξσλ ηεο αηνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Routing tree). Tξνπνπνίεζε-κεηαβνιή ηνπ routing tree ηνπ πειάηε Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά αξηζκφ FREEPHONE θαη έθδνζε ινγαξηαζκνχ: Αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφο ζε καγλεηηθφ κέζν Ρέιε ρξήζεο. Αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφο ζε ραξηί αλά ζειίδα Ν θαινχκελνο θαη θάηνρνο ηνπ FREEPHONE αξηζκνχ επηβαξχλεηαη κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πξνο ηνλ FREEPHONE αξηζκφ, ηειεθσληθέο ηο. 150,00 184,50 Αηειώο 0,15 Αηειώο Αηειώο 0,18 Ρα παξαπάλσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 43.1, πιελ εθείλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ , ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ INTERNATIONAL FREEPHONE αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ. Ρα ηέιε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο INTERNATIONAL FREEPHONE έρνπλ σο εμήο : Γηα ηο πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα (εηζεξρφκελεο), ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε δηεζλνχο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Διιάδνο θαη ηνπ πξννξηζκνχ πξνέιεπζεο ηεο ο. Γηα ηο πιεξσηέεο ζε μέλν πξννξηζκφ (εμεξρφκελεο), γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ παξερφκελε ππεξεζία, δελ ζα εηζπξάηηεηαη θαλέλα ηέινο Δληαίνο Αξηζκόο Ξξόζβαζεο (OnePhone) Δθαξκφδνληαη ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 43.1 πιελ ησλ ηειψλ ρξήζεο πνπ έρνπλ σο εμήο : Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θαινχληα: Γηα θάζε ζπλδηάιεμε ν θαιψλ επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ρξνλνρξενχκελεο αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλδηάιεμεο (αζηηθή ή ππεξαζηηθή) Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θαινχκελν:

16 Πε πεξίπησζε ππεξαζηηθήο ζπλδηάιεμεο, ν θαινχκελνο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε πνπ πξνθχπηνπλ αλ απφ ηα ηέιε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλδηάιεμε αθαηξεζεί ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαινχληα. 42. πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Ρέιε ρξήζεο. Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting), ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο, ρξεψλεηαη σο αθνινχζσο: ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε αλά ρσξίο αλά κε Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά ) 0,494 0, Κ.Σ. 0,50 0, Κ.Σ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Κ.Σ. 1,20 1, Κ.Σ. 2,99 3, Κ.Σ. 43. Ρέιε ππεξεζίαο Ρειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Ρέιε ρξήζεο Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθφξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξψλ 90112ΣΣΣΣΣ θαη 90113ΣΣΣΣΣ δηθηχνπ ΝΡΔ, ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο ρξεψλεηαη, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο σο αθνινχζσο: Εώλεο ρξέσζεο Η ΗΗ ΗΗΗ IV ΣΟΔΩΠΖ ΠΔ Ρέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα Οπζκόο ρξέσζεο 1 Ξ.Σ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 1,560 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 0,780 δεπηεξ Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθφξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξψλ 909- ΣΣΣΣΣΣΣ δηθηχνπ ΝΡΔ ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο ρξεψλεηαη, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο σο αθνινχζσο: 7 Ισχύει από

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα