ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ"

Transcript

1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ:... 3 Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ... 3 Βαζηθά κεληαία ηέιε... 3 Ρέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Σ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ:... 3 Ρέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ... 3 Ρέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή Ρέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Ρέινο αιιαγήο αξηζκνύ σο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή:... 4 Ρέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο :... 4 Ρέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο :... 5 Ρέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) :... 5 Ρέινο Ξιεξνθνξίαο ρξέσζεο σλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ :... 5 Ρέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ :... 5 Ρέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Θιήζεηο πξνο νιηγνςήθηνπο ΝΡΔ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ/ππεξεζηώλ από ηα νξγαλσκέλα Ξιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ ΝΡΔ θαη ηο γηα νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο, αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο :... 5 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ - Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ζεηξώλ 10,11, (πιήλ 118ΣΣ), 15,181XX-183XX & δηθηύνπ ΝΡΔ... 8 Γείθηεο ηειώλ... 9 Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή:... 9 Ωξνκίζζην εξγαζηώλ Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ Ρέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ Ρέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Ρ.Θ.) Ρέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT) Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Ρέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ Ρέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό σο Ρέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΝΡΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΝΡΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ πεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Ρέιε ππεξεζίαο Ρειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Ρέιε ρξήζεοpremium RATE - IN Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΝΡΔ Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 875 ΝΡΔ Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Ξαλειιαδηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΞΑΘ) ή Ξεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΞΔΑΘ) πεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voic ) ALERT Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηεξκαηηθά TETRA/OTElink Yπεξεζία Internet Pay as you go... 20

2 - 2 - Ζ ρξέσζε γηα ηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηνλ παλειιαδηθό αξηζκό γηα πξόζβαζε θαη ιήςε πεξηερνκέλνπ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ /Ηnternet ρσξίο ζπλδξνκή θαη ηέιε ρξήζεο ΔΞΑΘ είλαη : Ζ ρξέσζε ηνπ θαινύληα γηα Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο, κε ηνπ αξηζκνύ κεξηδόκελεο ρξέσζεο , πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε, είλαη: Ν ΘΑΡΑΛΑΙΩΡΖΠ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΝΣΟΔΩΠΖ ΛΑ ΞΙΖΟΩΠΔΗ ΔΑΛ ΓΔΛ ΙΑΒΔΗ ΡΝ ΛΝΚΗΚΝ ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΠΡΝΗΣΔΗΝ (ΑΞΝΓΔΗΜΖ - ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ)

3 - 3 - ΡΖΙΔΦΩΛΗΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ 1. Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο: (Αλ ζηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε Ρ.Γ. δηθηχνπ ΝΡΔ δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο) 29,34 36,09 2. Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή βξόρνπ κε δηαηήξεζε αξηζκνύ) ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ: 25,39 31,23 3. Γηαηήξεζε αξηζκνύ από κεηαθνξά ηειεθσληθήο γξακκήο (εζσηεξηθή θνξεηόηεηα) εληόο ηνπ ηδίνπ θνκβηθνύ θέληξνπ. (Ρν ηέινο απηφ εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ ηέινπο κεηαθνξάο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, αλεμάξηεηα αλ ζηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί θαη άιιε ηειεθσληθή γξακκή) 10,00 12,30 4. Βαζηθά κεληαία ηέιε 4.1. Βαζηθό κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο γξακκήο: 5. Ρέινο Mνλάδαο Xξέσζεο (Κ.Σ.) ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ: 12, ,25 0,026 0, Ρέιε ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ 6.1. Ρέιε Αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ δηθηύνπ ΝΡΔ. 0,026 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,03198 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ζ ρξέσζε είλαη εληαία γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηεο εβδνκάδαο. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ 1 Κ.Σ. αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ : 1. Νη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε ζέζε ή/θαη ηελ απόζηαζε ησλ Θν.Θ. (Θνκβηθώλ Θέληξσλ) θαινύληνο - θαινύκελνπ θαη είλαη : 1.1. Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζηνλ ίδην Λνκό Νη ζπλδηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ νπνίσλ ηα Θν.Θ. βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο Λνκνύο αιιά ε κεηαμύ ησλ Θν.Θ. απόζηαζε (ζε επζεία γξακκή) δελ ππεξβαίλεη ηα 45 ρηιηόκεηξα Ρέιε πεξαζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ δηθηύνπ ΝΡΔ. Γεπηέξα απφ ψξα 00:00 έσο θαη Πάββαην κέρξη ψξα 24:00 0,055 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,06765 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ Θπξηαθή φιν ην 24σξν 1 Ηζρχο απφ

4 - 4-0,026 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο ρσξίο ή 0,03198 αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο κε. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. Ξαικνί ξίςεο/κνλάδεο ρξέσζεο ςεθηαθώλ θέληξσλ Γεπηέξα απφ ψξα 00:00 έσο θαη Πάββαην κέρξη ψξα 24:00 1 Κ.Σ. αλά 28,36 δεπηεξφιεπηα. Θπξηαθή φιν ην 24σξν 1 Κ.Σ. αλά ιεπηφ επηθνηλσλίαο Ρέινο παικνύ ρξέσζεο ηειεθσληθήο ζπλδηάιεμεο από εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεσο (θνηλόρξεζηα ηειέθσλα κε Γείθηε ηειώλ) ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ν Φ.Ξ.Α. : 0, Νη ηξίηνη πνπ δηαρεηξίδνληαη θνηλφρξεζηεο ηειεθσληθέο γξακκέο απνδίδνπλ ζηνλ Ν.Ρ.Δ. ην αλά Κ.Σ. ηζρχνλ ηέινο ηεο παξαγξάθνπ Ρν αλσηέξσ ηέινο θνηλνρξήζησλ γξακκψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ησλ Μελνδνρείσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Motels, Μελψλσλ, Pensions, Camping, Bungalows, Νηθνηξνθείσλ, Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαη Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ιεηηνπξγνχλ κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή άδεηα ηνπ Δ.Ν.Ρ. 7. Ρέινο απνκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή. 8. Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδφ (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξφζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απφζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, φζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 64 Kbps (αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ) Ρέινο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο κέζα ζην ίδην θηίξην: 15,40 18,94 9. Ρέινο δηαρείξηζεο πξνζσξηλώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Ξξνζσξηλέο ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ αιινδαπή κε θξνληίδα ηνπ Ν.Ρ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ παξαγγειία θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ νθεηιψλ ζηελ αληίζηνηρε ηειεπηθνηλσληαθή ππεξεζία ηεο αιινδαπήο ή αληίζηξνθα πξνζσξηλέο γξακκέο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε ρψξα καο κε αλάινγε θξνληίδα μέλεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο, ππφθεηηαη ζε ηέινο δηαρείξηζεο αλά γξακκή ίζν κε ηξία (3) σξνκίζζηα (παξαγ. 22). 105,00 129, Ρέινο αιιαγήο αξηζκνύ σο θύξηαο ηειεθ. γξακκήο κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή: 15,40 18, Ρέινο κεηαβίβαζεο ηειεθσληθήο γξακκήο ιόγσ εθρώξεζεο - κεηαβνιήο αλαγλώξηζεο : 15,40 18, Ρέιε ρξεζηκνπνηήζεσο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο ησλ ζπλδηαιέμεσλ Ρέινο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ εμεξρόκελσλ ζπλδηαιέμεσλ.

5 Κέρξη πέληε (5) κέξεο : 14,67 18, Ξέξαλ ησλ πέληε (5) εκεξψλ γηα θάζε κέξα : 1,46 1, Ρα ηέιε επηζηξέθνληαη αλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο αηηήζεσλ γηα θαηαγξαθή ησλ ζπλδηαιέμεσλ θαη εθόζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο θαηαηεζνύλ ζηελ ππεξεζία πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, επηζηξέθνληαη όια ηα ηέιε. 13. Κεληαίν ηέινο γηα κε αλαθνηλώζηκεο ηειεθσληθέο γξακκέο : Αηειώο 14. Ρέινο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαθνπείζεο ηειεθσληθήο γξακκήο (επαλαζύλδεζε) : 4,07 5, Ρέινο Ξιεξνθνξίαο ρξέσζεο σλ ηειεθσληθήο γξακκήο πξηλ ηελ έθδνζε ινγαξηαζκνύ : 1,46 1, Ρέινο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζπλδξνκεηή γηα ηε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ηνπ γξακκήο ιόγσ κε εμόθιεζεο ηειεθσληθνύ ινγαξηαζκνύ : 3,22 3, Ρέινο παξνρήο ερνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή (θιεζηδέθηεο) Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κέρξη 10 εκέξεο : 29,34 36, Γηα θάζε επηπιένλ 10ήκεξν ή θιάζκα απηνύ : 14,67 18, Θιήζεηο πξνο νιηγνςήθηνπο ΝΡΔ γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ/ππεξεζηώλ από ηα νξγαλσκέλα Ξιεξνθνξηνδνηηθά Θέληξα ηνπ ΝΡΔ θαη ηο γηα νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο, αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο :

6 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Α ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Κ.Σ. /ιεπηό /ιεπηό AΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΓΩΛΩΛ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΝΠ 16 0,4034 0, ΩΟΑ ΔΙΙΑΓΝΠ 13 0,32 0, ΕΩΓΗΑ,ΘΡΔΝ,ΔΦΖΚΔΟΔΝΛΡΑ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑ, ΦΑΟΚΑΘΔΗΑ, ΗΑΡΟΝΗ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΑ ΞΙΝΗΩΛ, ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ, AEGEAN, ΝΠΔ, ΘΡΔΙ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΡΕΝΘΔΟ, ΙΝΡΡΝ, ΞΟΝΡΝ, ΞΟΝΞΝ, ΞΟΝΞΝΓΘΝΙ ΗΞΞΝΓΟΝΚΝΠ, ΙΑΣΔΗΝ - ΔΘΛΗΘΝ ΙΑΣΔΗΝ, ΓΔΙΡΗΝ ΘΑΗΟΝ, ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΟΞΑΛΠΖ 16 0,4034 0, ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΩΛ ΝΞΑΞ 23 Κ.Σ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Σ. αλά 2,6 δεπη. 0,58 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηφ θαη θαηφπηλ ρξέσζε 0, /δεπη. 0,7134 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0, /δεπη ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Β ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ ΡΖΙΔΓΟΑΦΖΚΑΡΑ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ - ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΑΓΓΔΙΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΩΛ ΟΑΓΗΝΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑ ΠΛΓΗΑΙΔΜΔΩΛ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ Κ.Σ. ΑΛΑ ΘΙΖΠΖ EURO ΑΛΑ ΘΙΖΠΖ 3 0,078 0, ,026 0, ,078 0, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ 3 0,078 0, ΘΔΛΡΟΝ Π ΑΚΔΠΖΠ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 5 0,13 0, ΑΛΡΙΖΠΖ ΚΖΛΚΑΡΩΛ VOIC 3 0,078 0,096 1 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 2 Ιστύς από 15/4/2014, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 3 Ιστύς από 17/3/2009, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

7 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Κ.Σ./ιεπηό /ιεπηό 100 Άκεζε Γξάζε (Αζηπλνκία) 0 Αηειώο 108 Ακεζε Δπέκβαζε Ιηκεληθνχ Πψκαηνο 0 Αηειώο 112 ΞΑΛΔΟΩΞΑΪΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ 0 Αηειώο 166 Δζληθφ Θέληξν Ακεζεο Βνήζεηαο 0 Αηειώο 197 Δζληθφ Θέληξν Ακεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο 0 Αηειώο 199 Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία 0 Αηειώο Δζληθή Ρειεθσληθή Γξακκή γηα ηα Ξαηδηά SOS Δπξσπατθή Αλνηρηή Ρειεθσληθή Γξακκή γηα Αγλννχκελα Ξαηδηά 0 Αηειώο 0 Αηειώο 1298 πεξεζία Voic -εθηξνπή σλ 0 Αηειώο Deals for you 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΡΑΗΟΗΘΩΛ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΔΗΓΗΘΩΛ ΞΔΙΑΡΩΛ 0 Αηειώο 0 Αηειώο ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΖΠ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ 0 Αηειώο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γ - παξνρή πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ θαη νινθιήξσζε ο ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΖΠΖΠ ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Σξέσζε από ςεθηαθέο ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηύνπ ΝΡΔ Κ.Σ. αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ Νινθιήξσζε ο κέζσ ηνπ ζε επηιεγκέλνπο κε γεσγξαθηθνύο, ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΝΡΔ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,8049 /ιεπηφ 0,8049 /ιεπηφ 0,99 αλά ιεπηό 31 0,99 αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 0,667 /ιεπηφ 0,82 αλά ιεπηό 26 4 ιστύς από 16/3/2015, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό. 5 ιστύς από 10/9/2012, τρέωση ανά λεπτό. Τστόν κλάσμα τοσ λεπτού στρογγσλοποιείται σε ακέραιο λεπτό.

8 - 8 - Νινθιήξσζε ο κέζσ ηνπ ζε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΝΡΔ ζε αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε θηλεηό ηειέθσλν φισλ ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα. 0,667 /ιεπηφ 0,82 αλά ιεπηό ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΑΡΑΙΝΓΝ 1,68 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1 ν ιεπηφ θαη θαηφπηλ ρξέσζε 0,028 /δεπη. 2,07 ειάρηζηε ρξέσζε γηα ην 1ν ιεπηό θαη θαηόπηλ ρξέσζε 0,03444 /δεπη. 65 Κ.Σ. γηα ην 1 ν ιεπηό θαη θαηόπηλ 1 Κ.Σ. αλά 0,93 δεπη. 19. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡ - Θιήζεηο απφ ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνχο ζεηξψλ 10,11, (πιήλ 118ΣΣ), 15,181XX-183XX & δηθηύνπ ΝΡΔ. Ζ ρξέσζε γηα ηο πξνο ηηο αλσηέξσ ζεηξέο νιηγνςήθησλ αξηζκώλ είλαη ηδηα κε ηελ ρξέσζε αζηηθώλ ζπλδηαιέμεσλ, αλαιπηηθά σο ε παξάγξαθνο Θιήζεηο, από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο νιηγνςήθηνπο αξηζκνύο ηξίησλ ζεηξώλ 14ΣΣΣ, 118ΣΣ,19XXX ελεξγνπνηεκέλσλ ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ, αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : Νιηγνςήθηνο ΞΑΟΔΣΝΚΔΛΖ Δηαηξία παξνρή πιεξνθνξηψλ επαγγεικαηηθνχ θαηαιφγνπ INFOTE παξνρή πιεξνθνξηψλ AUDIOTEX S.A παξνρή πιεξνθνξηψλ ηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ παξνρή πιεξνθνξηψλ δξνκνινγίσλ ΘΡΔΙ ΘΡΔΙ Σξέσζε ζε Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,75. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0,0125 /sec. 0,74 αλά ιεπηό Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,75. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0,0125 /sec. Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,9225. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0, /sec. 0,9102 αλά ιεπηό Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη θαη 60 sec, ειάρηζηε ρξέσζε 0,9225. Γηα ηο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 sec, ρξέσζε 0, /sec. Γηα ηο κε Γηα ηο κε δηάξθεηα κέρξη δηάξθεηα κέρξη θαη 30 sec, θαη 30 sec, ειάρηζηε ειάρηζηε ρξέσζε ρξέσζε 0, ,3413. Γηα ηο κε Γηα ηο κε δηάξθεηα δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ κεγαιχηεξε ησλ 30 sec, ρξέσζε 30 sec, ρξέσζε 0,00925 /sec. 0,011378

9 - 9 - /sec πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ παξνρή πιεξνθνξηψλ ελεκέξσζεο ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ Ιηκέλσλ ΝΙΞ πιεξνθνξίεο ηαμί AUDIOTEX S.A. 0,40 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ 0,75 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ 1,60 αλά 0,492 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. 0,9225 αλά ιεπηό. Ρπρφλ θιάζκα ηνπ ιεπηνχ ινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. 1,97 αλά Ρν Σακφγειν ηνπ Ξαηδηνχ 1,85 αλά 2,28 αλά Ππκκεηνρή ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ AUDIOTEX S.A. 2,00 αλά 2,46 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο AUDIOTEX S.A. 2,00 αλά 2,46 αλά Ξαηδηθά ρσξηά SOS 2,00 αλά 2,46 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ 0,889 αλά 1,093 αλά DATA R.C. 0,83 αλά 1,02 αλά πεξεζίεο Ξνιπκεζηθήο Ξιεξνθφξεζεο ΝΡΔ 0,7967 αλά 0,98 αλά AUDIOTEX S.A. 1,60 αλά 1,97 αλά ΘΗΒΩΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,00 αλά 2,46 αλά παξνρή ππεξεζηψλ ηειεερνπιεξνθφξεζεο DB DATABANK 0, ,0164 αλά αλά δεπηεξφιεπην δεπηεξφιεπην ΘΗΒΩΡΝΠ ΡΝ ΘΝΠΚΝ 2,00 αλά 2,46 αλά 21. Γείθηεο ηειώλ Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γείθηε Ρειώλ: 0,44 0, Κεληαίν κίζζσκα εθκηζζνύκελνπ Γείθηε Ρειώλ : 1,46 1, Κεληαίν ηέινο απνζηνιήο παικώλ ρξέσζεο 16KΖz, αλά γξακκή: 1,46 1,80

10 Ωξνκίζζην εξγαζηώλ. Ρν σξνκίζζην φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ είηε ζε βάξνο ησλ ζπλδξνκεηψλ είηε ζε βάξνο ηξίησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : Γηα παξνρή εξγαζηψλ κε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ΝΡΔ εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ ππεξσξηαθά απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ θαηά ηηο Θπξηαθέο θαη αξγίεο ίζν κε : Γηα παξνρή εξγαζηψλ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ΝΡΔ γηα λπρηεξηλή εξγαζία ίζν κε : Γηάζεζε πιηθώλ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαζέζεσο πιηθψλ θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ ζε βάξνο ζπλδξνκεηψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ρειεθσληθνχ Θαλνληζκνχ πεξί πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ. 35,00 35,00 35,00 43,00 43,05 43,05 43,05 52, Γηα ηε ρξέσζε ησλ κηθξν-πιηθψλ θαη απνθνκκάησλ ησλ θαισδίσλ ή ζπξκάησλ, ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ θαισδίνπ ή ζχξκαηνο ην θαησηέξσ θαηά πεξίπησζε πνζνζηφ Ξνζνζηφ 10% γηα ην ηκήκα κέρξη 150,00 Ξνζνζηφ 5% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 150,00 θαη κέρξη 300,00 Ξνζνζηφ 2% γηα ην ηκήκα πέξαλ ησλ 300, Ρέιε πξόζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ. (Πχκθσλα κε ηα πεξί πξνζζέησλ εγθαηαζηάζεσλ νξηδφκελα ζηνλ Ρειεθσληθφ Θαλνληζκφ.) Γηα ηε ζχλδεζε απνζχλδεζε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο εηζπξάηηεηαη ε αμία ελφο θαη κηζνχ (1,5) σξνκηζζίνπ, δειαδή : 52,50 64, Ρα αλσηέξσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 24 εηζπξάηηνληαη εθφζνλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ. 26. Ρέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ (Η.Ρ.Θ.) Κεληαία Ρέιε Ππληήξεζεο επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα θάζε Θχξα-Ξφξηα (δειαδή γηα θάζε Δζσηεξηθή Πχλδεζε (Δ.Π.) θαη Γξακκή Θέληξνπ Ξφιεσο (Γ.Θ.Ξ.) ηνπ Η.Ρ.Θ. κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθφηεηά ηνπ θαηαβάιινληαη κεληαίσο ηέιε ίζα κε : Ινηπά ηέιε επηρεηξεζηαθώλ ζπζηεκάησλ Γηα ηε ζχλδεζε - απνζχλδεζε Γξακκψλ Θέληξνπ Ξφιεσο (Γ.Θ.Ξ.) απφ ην επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη γηα ηε ηνπνζέηεζε - κεηαθνξά λέαο εζσηεξηθήο Πχλδεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε ππάξρνλ εζσηεξηθφ δίθηπν θαηαβάιινληαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο Κηζζώκαηα ηδησηηθνύ Ρειεθσληθνύ Θέληξνπ. Ρν κεληαίν κίζζσκα Η.Ρ.Θ. είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ Η.Ρ.Θ. πνιιαπιαζηαδφκελε επί ηνλ ζπληειεζηή 0, Ρέιε ζύλδεζεο, κεηαθνξάο θαη κεηάδεπμεο Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ ζπζηήκαηνο Γηεπηινγήο (CAS-2 0,94 1,16

11 BIT) Γηα ηε ζύλδεζε I.Ρ.Θ. κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο, αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 1.467, , Γηα ηε κεηαθνξά δηεπηινγηθψλ γξακκψλ Η.Ρ.Θ., αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο, θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 733,67 902, Θαηαβαιιφκελα ηέιε κεηάδεπμεο Η.Ρ.Θ. κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο ζην νηθείν ή ζε άιιν Αζηηθφ Θέληξν : Κε αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή : 733,67 902, Κε ππαηηηφηεηα ηνπ Ν.Ρ.Δ. Αηειώο Ρέινο κεηαβίβαζεο ή κεηαβνιήο : 146,73 180, Βαζηθά κεληαία ηέιε Ηδησηηθώλ Ρειεθσληθώλ Θέληξσλ κε ην ζύζηεκα Γηεπηινγήο Βαζηθφ κεληαίν ηέινο Ηδησηηθνχ Ρειεθσληθνχ Θέληξνπ κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο αλά 30 Γηεπηινγηθέο Γξακκέο : 293,47 360, Γηα ηε ιεηηνπξγία Ηδησηηθνχ Ρειεθσληθνχ Θέληξνπ κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο δελ ζα θαηαβάιιεηαη βαζηθφ κεληαίν ηέινο θχξηαο ηειεθσληθήο γξακκήο αλά Γηεπηινγηθή Γξακκή Ρέινο απνκεκαθξπζκέλνπ ζπλδξνκεηή : 29. Ξξνθεηκέλνπ γηα ζπλδξνκεηή ηειεθσληθήο γξακκήο κε ην ζχζηεκα Γηεπηινγήο (CAS-2 BIT), πνπ ζπλδέεηαη κε αίηεζή ηνπ πξνζσξηλά ζε άιιν Ρε.Θ. κε θαλνληθή ή παξεθθιίλνπζα νδφ (απνκαθξπζκέλνο ζπλδξνκεηήο), θαηαβάιιεηαη πξόζζεην κεληαίν ηέινο γηα ηελ θαηεπζείαλ γξακκή απφζηαζε ηνπ Ρε.Θ. ζην νπνίν αλήθεη θαη εθείλνπ ζην νπνίν ζπλδέεηαη, φζα ηα κεληαία κεηαβιεηά αλά Km ηέιε ησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 2 Mbps (αζηηθψλ ή ππεξαζηηθψλ). Ρέιε ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη επθνιηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ςεθηαθώλ θέληξσλ. Ζ απελεξγνπνίεζε ή επηβεβαίσζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο παξέρεηαη : Αθύπληζε / πόκλεζε Αηειώο Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεψλεηαη κε : 0,026 0, Ζ αθχπληζεο / ππφκλεζεο ρξεψλεηαη κε : Ζ ρξεψλεηαη αθφκα θαη αλ δελ απαληεζεί κεηά απφ ηξεηο πξνζπάζεηεο Αλακνλή ο 0,104 0, Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Ππλνκηιία γηα Ρξεηο Κεληαίν ηέινο : 1,17 1, Δθηξνπή ο (άκεζε, έκκεζε, εθηξνπή ζε πεξίπησζε θαηεηιεκκέλνπ). Ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε επηθνηλσλίαο κέρξη ηνλ αξρηθά θαινχκελν ζπλδξνκεηή ελψ ν θαινχκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο εθηξνπήο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο ο.

12 Ν θαινχκελνο θαη ρξήζηεο ηεο επθνιίαο δελ επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε ηνπ πξνσζνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο ο κφλν ζηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο ο ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν δηθηχνπ ΝΡΔ εληφο ηνπ ίδηνπ Θνκβηθνχ Θέληξνπ Ζ Δλεξγνπνίεζε εθηξνπήο παξέρεηαη: Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Νινθιήξσζε ο ζε θαηεηιεκκέλε ζύλδεζε Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Άκεζε Ζ θάζε ελεξγνπνίεζε ρξεψλεηαη κε : 0,104 0, Ραρεία Ζ ελεξγνπνίεζε παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλεμάξηεηα απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο αξηζκνχο Δληνπηζκόο θαθόβνπισλ ή ελνριεηηθώλ σλ 1,46 1, Γηα ρξήζε κέρξη 10 κέξεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 55,00 67, Γηα ρξήζε πέξαλ ησλ 10 εκεξψλ θαη κέρξη 15 εκέξεο ην αλώηεξν θαηαβάιιεηαη πξφζζεην αλά εκέξα ηέινο ίζν κε : 10,00 12, Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά έθδνζε ινγαξηαζκνύ Γηα ηελ πξψηε ζειίδα : 0,58 0, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα : 0,14 0, Ξξνζσξηλή Φξαγή Δηζεξρνκέλσλ Θιήζεσλ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : 0,104 0, Κεληαίν ηέινο : Αηειώο Φξαγή εμεξρόκελσλ σλ Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη : Αηειώο Κεληαίν ηέινο αλά ηειεθσληθή γξακκή : 3,10 3, Ρέιε θξαγήο εηζεξρόκελσλ σλ. (ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη απφ ην Θέληξν) Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο: 2,93 3, Ππλνπηηθή ζύλδεζε. Ζ ππεξεζία παξέρεηαη : Δπηιεθηηθή θξαγή εμεξρόκελσλ σλ 6 Δλεξγνπνίεζε, κεληαίν ηέινο, θαηάξγεζε ππεξεζίαο Αηειώο Αηειώο Κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ, αλά κεηαβνιή 1,00 1, Ρέιε γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζπλδηαιέμεσλ (PMOBS & SP FILE) 4 Ρα ππφςε ηέιε αθνξνχλ αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πειάηε θαη πεξηιακβάλεη αλάιπζε σλ πέξαλ εθείλεο πνπ θαζνξίδεηαη σο βαζηθφ επίπεδν αλάιπζεο ρξέσζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ ππ αξηζ Απφθαζε 588/21 ΔΔΡΡ. 6 Λέα ππεξεζία ηζρχο απφ

13 Γηα δηάξθεηα δηκήλνπ ή θιάζκα απηνχ θαη κέρξη πέληε (5) εθηππνχκελεο ζειίδεο θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : 8,80 10, Γηα θάζε επηπιένλ ζειίδα θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε: 0,88 1, Αλαγλώξηζε ο (CLIP) Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο : 1,00 1, Απόθξπςε αξηζκνύ Γηα θάζε ελεξγνπνίεζε : Αηειώο Κεληαίν ηέινο : Αηειώο 30. Απόθξπςε αξηζκνύ αλά Αηειώο 31. Απόξξηςε αλώλπκσλ σλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο : 0,50 0, Δπαγγεικαηηθόο θαηάινγνο Ξαθέην πξνβνιήο «Golden Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε Ξαθέην πξνβνιήο «Premium Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε Ξαθέην πξνβνιήο «Platinum Eπαγγεικαηηθόο θαηαινγνο», αλά θαηαρψξεζε 33. «Κε ράλεηο ηο» Ξαθέην επθνιηψλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη επθνιίεο: αλαγλψξηζε σλ, εκπινπηηζκέλνο ηειεθσλεηήο, αλακνλή ο, εθηξνπή ο θαη νινθιήξσζε ο ζε θαηεηιεκκέλε ζχλδεζε) 2,846 αλά κήλα 5,691 αλά κήλα 13,821 αλά κήλα 1,30 αλά κήλα 3,50 αλά κήλα 7,00 αλά κήλα 17,00 αλά κήλα 1,60 αλά κήλα 34. Απόξξηςε collect σλ Κεληαίν αλά ηειεθσληθή γξακκή ηέινο 35. Ρέιε ηειεθσληθώλ γξακκώλ ζπλδέζεσλ κε νιηγνςήθην αξηζκό σο Δθάπαμ ηέινο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζην δίθηπν ηνπ ΝΡΔ Ρέιε ζύλδεζεο αλά γξακκή : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε ηειεθσληθή γξακκή είηε θαλάιη θσλήο ηειεθσληθήο γξακκήο ) 1,50 1,85 100,00 123,00 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε Γηα θάζε κηα ιεηηνπξγνχζα γξακκή θαηαβάιιεηαη ηέινο ίζν κε : (Ωο γξακκή λνείηαη είηε ηειεθσληθή γξακκή είηε θαλάιη θσλήο ηειεθσληθήο γξακκήο ) 14,67 18, Γεληθέο δηαηάμεηο Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν ζχληνκνο θσδηθφο κεηαθξάδεηαη ζε αξηζκφ Onephone( 801) ή Freephone (800) θαη ε θίλεζε δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ΗΛ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεδεληθή ή ε αζηηθή ρξέσζε ησλ θαινχλησλ, ηφηε, ν θαινχκελνο θαη θάηνρνο ηεο ππεξεζίαο ζχληνκνπ θσδηθνχ επηβαξχλεηαη εμνινθιήξνπ κε ην θφζηνο ησλ σλ φηαλ o νιηγνςήθηνο κεηαθξάδεηαη ζε Freephone αξηζκφ θαη κε ηελ ηπρφλ δηαθνξά ππεξαζηηθήο κείνλ αζηηθή φηαλ απηφο κεηαθξάδεηαη ζε Onephone αξηζκφ Πε θάζε άιιε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα

14 ηηο Θχξηεο Ρειεθσληθέο Γξακκέο. Ρέιε εξγαζηώλ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πξνκεζεπκέλεο από ηνλ ΝΡΔ ή αληηθαηάζηαζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο κε θαηλνύξγηα ζπζθεπή ΝΡΔ ή επηζθεπήο ηνπνζέηεζεο ηειεθσληθήο πξίδαο. Ρέινο αλά επίζθεςε ζπλεξγείνπ. Πε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ (ζπζθεπή, πξίδα θηι) κε θαηλνχξγηα, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηειψλ (ηέιε εξγαζηψλ), ν πειάηεο θαηαβάιιεη θαη ηελ αμία ησλ πιηθψλ φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ Θαηάινγν Ρηκψλ ιηθψλ ηνπ Ν.Ρ.Δ 22,00 27,06 Ρέινο αλά άζθνπε κεηάβαζε κε ππαηηηόηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή. 52,55 64, Κεληαίν ηέινο ζπληήξεζεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο. 0,44 0,54 Ρν ηέινο απηφ θαηαβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο επηζπκεί ηε κφληκε ζπληήξεζε ηεο ηειεθσληθήο ηνπ ζπζθεπήο απφ ηνλ Ν.Ρ.Δ. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ αλαθεξνκέλσλ ηειψλ ηεο παξαγξάθνπ Δηήζηα ζπλδξνκή ζπιιεθηώλ ηειεθαξηώλ. Νη εγγεγξακκέλνη ζπιιέθηεο ηειεθαξηψλ επηβαξχλνληαη εηεζίσο θαη αλά ζπλδξνκή (καδί κε ηνλ ) κε ην πνζφ ησλ : 11, Ξώιεζε - εθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ Ρηκή πώιεζεο επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ζ ηηκή πψιεζεο γηα θάζε ηχπν θαηλνχξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή θηήζεο ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο ηνπ ηχπνπ απηνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ ΝΡΔ (αμία θαξηνηειεθψλνπ, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο) πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ 25% γηα Γεληθά Γηνηθεηηθά Έμνδα. Αλ κέζα ζε θάπνην εκεξνινγηαθφ έηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγή ελφο ηχπνπ θαξηνηειεθψλσλ, ηφηε ε ηηκή πσιήζεψο ηνπο αλαπξνζαξκφδεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο θαηά πνζνζηφ ίζν κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο πξνο ην λφκηζκα ηεο Σψξαο πξνέιεπζεο ησλ θαξηνηειεθψλσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ) Δθκίζζσζε επηηξαπέδησλ θαξηνηειεθώλσλ. Ρν κεληαίν κίζζσκα γηα θάζε ηχπν θαηλνχξγηνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ, πνπ ζα εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο πέξα απφ ηα κεληαία ηέιε ιεηηνπξγίαο ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο ηηκήο πσιήζεσο ηνπ εθκηζζνχκελνπ επηηξαπέδηνπ θαξηνηειεθψλνπ επί ηνλ ζπληειεζηή 0, πεξεζίεο Λνήκνλνο Γηθηύνπ (I.N.) θαη INTERNATIONAL FREEPHONE πεξεζία αηειώλ σλ (FREEPHONE) Ρέιε «θνηλώλ» αξηζκψλ FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «θνηλνύ» αξηζκνχ: 100,00 123, Βαζηθά κεληαία ηέιε «θνηλνύ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 40,00 49, Ρέιε εηδηθώλ αξηζκώλ FREEPHONE. (Νξίδνληαη κε ηελ ΒΔ 3/03/ θαη δίδνληαη θαη επηινγή ηνπ πειάηε θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνη)

15 «Αξγπξνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «αξγπξνύ» αξηζκνχ 150,00 184, Βαζηθά κεληαία ηέιε «αξγπξνχ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 70,00 86, «Σξπζνί» αξηζκνί FREEPHONE Ρέιε ζχλδεζεο «ρξπζνύ» αξηζκνχ 200,00 246, Βαζηθά κεληαία ηέιε «ρξπζνύ» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ. 150,00 184, «Ξιαηηλέληνη» αξηζκνί FREEPHONE «Ξιαηηλέληνη 1» Ρέιε ζχλδεζεο «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνχ 1.500, , Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 1» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ «Ξιαηηλέληνη 2» 150,00 184, Ρέιε ζχλδεζεο «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνχ 700,00 861, Βαζηθά κεληαία ηέιε «πιαηηλέληνπ 2» αξηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξννξηζκψλ, αλεμαξηήησο πιήζνπο απηψλ Ρέιε κεηαβνιψλ ζηε δνκή ησλ παξακέηξσλ ηεο αηνκηθήο εθαξκνγήο ηνπ πειάηε (Routing tree). Tξνπνπνίεζε-κεηαβνιή ηνπ routing tree ηνπ πειάηε Ρέιε αλαιπηηθήο ρξέσζεο αλά αξηζκφ FREEPHONE θαη έθδνζε ινγαξηαζκνχ: Αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφο ζε καγλεηηθφ κέζν Ρέιε ρξήζεο. Αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφο ζε ραξηί αλά ζειίδα Ν θαινχκελνο θαη θάηνρνο ηνπ FREEPHONE αξηζκνχ επηβαξχλεηαη κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο πξνο ηνλ FREEPHONE αξηζκφ, ηειεθσληθέο ηο. 150,00 184,50 Αηειώο 0,15 Αηειώο Αηειώο 0,18 Ρα παξαπάλσ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 43.1, πιελ εθείλσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ , ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ INTERNATIONAL FREEPHONE αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπ. Ρα ηέιε ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο INTERNATIONAL FREEPHONE έρνπλ σο εμήο : Γηα ηο πιεξσηέεο ζηελ Διιάδα (εηζεξρφκελεο), ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε δηεζλνχο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Διιάδνο θαη ηνπ πξννξηζκνχ πξνέιεπζεο ηεο ο. Γηα ηο πιεξσηέεο ζε μέλν πξννξηζκφ (εμεξρφκελεο), γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ παξερφκελε ππεξεζία, δελ ζα εηζπξάηηεηαη θαλέλα ηέινο Δληαίνο Αξηζκόο Ξξόζβαζεο (OnePhone) Δθαξκφδνληαη ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 43.1 πιελ ησλ ηειψλ ρξήζεο πνπ έρνπλ σο εμήο : Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θαινχληα: Γηα θάζε ζπλδηάιεμε ν θαιψλ επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ρξνλνρξενχκελεο αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο ζπλδηάιεμεο (αζηηθή ή ππεξαζηηθή) Ρέιε ρξήζεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θαινχκελν:

16 Πε πεξίπησζε ππεξαζηηθήο ζπλδηάιεμεο, ν θαινχκελνο επηβαξχλεηαη κε ηα ηέιε πνπ πξνθχπηνπλ αλ απφ ηα ηέιε πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλδηάιεμε αθαηξεζεί ην κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαινχληα. 42. πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting) Ρέιε ρξήζεο. Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεςεθνθνξίαο (Televoting), ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο, ρξεψλεηαη σο αθνινχζσο: ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε αλά ρσξίο αλά κε Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά ) 0,494 0, Κ.Σ. 0,50 0, Κ.Σ. 0,754 0, M.X. 0,988 1, Κ.Σ. 1,20 1, Κ.Σ. 2,99 3, Κ.Σ. 43. Ρέιε ππεξεζίαο Ρειεερνπιεξνθόξεζεο (ΑUDIOTEX) Ρέιε ρξήζεο Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθφξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξψλ 90112ΣΣΣΣΣ θαη 90113ΣΣΣΣΣ δηθηχνπ ΝΡΔ, ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο ρξεψλεηαη, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο σο αθνινχζσο: Εώλεο ρξέσζεο Η ΗΗ ΗΗΗ IV ΣΟΔΩΠΖ ΠΔ Ρέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, : 0, Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα Οπζκόο ρξέσζεο 1 Ξ.Σ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 1,560 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 0,780 δεπηεξ Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία ηειεερνπιεξνθφξεζεο (AUDIOTEX) ζεηξψλ 909- ΣΣΣΣΣΣΣ δηθηχνπ ΝΡΔ ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο ρξεψλεηαη, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο σο αθνινχζσο: 7 Ισχύει από

17 Εώλεο ρξέσζεο ΣΟΔΩΠΖ ΠΔ Ρέινο αλά δεπηεξόιεπην επηθνηλσλίαο Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα Οπζκόο ρξέσζεο 1ε : 0, : 0, ε : 0, : 0, ε : 0, : 0, Ξ.Σ. / 1,300 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 1,114 δεπηεξ. 1 Ξ.Σ. / 0,780 δεπηεξ. 44. Ρέιε ρξήζεο PREMIUM RATE - IN Γηα θάζε πξνο ηελ πεξεζία PREMIUM RATE-IN (901151XXXX) δηθηχνπ ΝΡΔ, ν θαιψλ ζπλδξνκεηήο, αλάινγα κε ηε δψλε ρξέσζεο, ρξεψλεηαη σο αθνινχζσο: ΕΩΛΖ ΣΟΔΩΠΖΠ 1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε 7ε 8ε 9ε 11ε αλά ρσξίο αλά κε Ξαικνί ρξέσζεο από ςεθηαθά θέληξα (κνλάδεο αλά ) 0,50 0, Κ.Σ. 1,00 1, M.X. 1,20 1, M.X. 1,40 1, M.X. 1,50 1, Κ.Σ. 2,00 2, Κ.Σ. 2,50 3, Κ.Σ. 3,00 3, Κ.Σ. 4,00 4, Κ.Σ. 5,00 6, Κ.Σ. 45. Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 806, 812 θαη 825 ΝΡΔ Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζεηξψλ 806, 812 θαη 825 έρνπλ αλαιπηηθά σο ν θαησηέξσ πίλαθαο: Φάσμα αριθμών Χρέωση σε ανά sec Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ Παλμοί τρέφζης από υηθιακά κένηρα 806 0, , Ξ.Σ. / 32 δεσηερ , , Ξ.Σ. / 16 δεσηερ , , Ξ.Σ. / 7,70 δεσηερ. 46. Ρέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζεηξώλ 850 θαη 875 ΝΡΔ.

18 Όηαλ ε ηειεθσληθή γξακκή ηνπ θαινύληνο ηνλ ΔΞΑΘ ή ΞΔΑΘ θαη ν Θόκβνο ηνπ παξόρνπ είλαη : Τηλευωνία Εσωτερικού Ρα ηέιε επηθνηλσλίαο γηα ηο πξνο ηνπο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζεηξψλ 850 θαη 875 έρνπλ αλαιπηηθά σο νη θαησηέξσ πίλαθεο: Φάσμα αριθμών (Χ=0-9) (Χρέωση σε ανά sec Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ Παλμοί τρέφζης από υηθιακά κένηρα XXXX 0, , XXXX 0, , Ξ.Σ. / 3,8 δεσηερ. 1 Ξ.Σ. / 2,6 δεσηερ. Φάσμα αριθμών (Χ=0-9) Χρέωση σε ανά κλήση Χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ Παλμοί τρέφζης από υηθιακά κένηρα XX 0,4065 0,50 16 Ξ.Σ XX 0,6098 0,75 24 Ξ.Σ. 47. Θιήζεηο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (Internet) κε ρξήζε Eληαίνπ Ξαλειιαδηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΔΞΑΘ) ή Ξεξηνρηθνύ Αξηζκνύ Θιήζεο (ΞΔΑΘ). Ζ δξνκνιόγεζε ησλ σλ απηώλ γίλεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θόκβν ηνπ πάξνρνπ κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πνπ απαηηεί ν ζρεδηαζκόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΝΡΔ. Ζ ρξέσζε ησλ σλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, κε ηε ρξήζε ΔΞΑΘ ή ΞΔΑΘ, εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί : Ωξάξην εθαξκνγήο ηειώλ Θαζεκεξηλά Θαζεκεξηλά Πην ίδην ή δηαθνξεηηθά Θν.Θ. ηνπ ίδηνπ Λνκνύ Πε Θν.Θ. δηαθνξεηηθώλ Λνκώλ 0,104 xσξίο ή 0,12792 κε (4 Κ.Σ) αλά 520 sec ή xσξίο 0,72 αλά ώξα. 0,8856 αλά ψξα 0,026 ρσξίο ή 0,03198 κε αλά ιεπηφ ( 1 Κ.Σ. αλά 60 sec ) Ρνπηθή πξόζβαζε πεξηνπηθή πξόζβαζε 0,052 ρσξίο ή 0,06396 κε (2 Κ.Σ. ) αλά 260 sec ή ρσξίο 0,72 αλά ώξα. 0,8856 αλά ψξα 0,052 ρσξίο ή 0,06396 κε (2 Κ.Σ.) αλά 260 sec) ή ρσξίο 0,72 αλά ώξα. 0,8856 αλά ψξα Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο (Help Desk) ησλ παξόρσλ. Νη ηο απηέο είλαη αζηηθέο ή ππεξαζηηθέο κε βάζε ηα ηζρχνληα ζηελ θιαζζηθή ηειεθσλία θαη ρξεψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηέιε ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ. 48. πεξεζία πξνζσπηθνύ ηειεθσλεηή (Voic ) Βαζηθό παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή Ρέινο ζχλδεζεο Αηειώο Κεληαίν ηέινο Αηειώο

19 Άληιεζε κελπκάησλ Ζ αληιεζε κελπκάησλ γίλεηαη κε ηνπ νιηγνςήθηνπ 1299 θαη ρξεψλεηαη αλά κε 0,078 ρσξίο ή 0,096 κε Ρειεθσλεηήο αλαθνηλώζεσλ Ρέινο ζχλδεζεο Αηειώο Κεληαίν ηέινο Αηειώο Νξγάλσζε θσλνζπξίδαο Ζ νξγάλσζε ηεο θσλνζπξίδαο γίλεηαη κφλν απφ ην ηειέθσλν πνπ έρεη ηελ ππεξεζία θαη ρξεψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ηεο ο κε: 0,026 0, Ρξνπνπνίεζε κελχκαηνο. Απφ ην ηειέθσλν πνπ έρεη ηελ ππεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηα ηεο ο : 0,026 0,03198 Απφ άιιν ηειέθσλν : Αζηηθή ή ππεξαζηηθή ρξνλνρξέσζε αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαινχληνο θαη ηνπ ηειεθψλνπ πνπ έρεη ηελ ππεξεζία Ζ αλαγθαία εθηξνπή ζηε θσλνζπξίδα, ζε αληίζεζε κε ηελ παξάγξαθν 31.4 σο πξνο ην πξνσζνχκελν ηκήκα ηεο ο, δελ ρξεψλεηαη Δκπινπηηζκέλν παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή Ρέινο ζχλδεζεο Αηειώο Κεληαίν ηέινο 1,17 1, Δπαγγεικαηηθό παθέην Ξξνζσπηθνύ Ρειεθσλεηή Ρέινο ζχλδεζεο Αηειώο Κεληαίν ηέινο 1,76 2, Ρέιε εηδνπνίεζεο ελαπόζεζεο κελύκαηνο ζηε θσλνζπξίδα ηνπ θαινύκελνπ. (Δκπινπηηζκέλν θαη Δπαγγεικαηηθφ Ξαθέην) Όηαλ ν θαινχκελνο εηδνπνηείηαη ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν (special delivery) ρξεψλεηαη κε: 0,026 0,03198 Όηαλ ν θαινχκελνο εηδνπνηείηαη ζε θηλεηφ ηειέθσλν ρξεψλεηαη κε ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ζπλδηαιέμεηο απφ ζηαζεξφ πξνο θηλεηφ ηειέθσλν Άληιεζε θσλεηηθώλ θαη ηειενκνηνηππηθώλ (fax) κελπκάησλ.(δκπινπηηζκέλν θαη Δπαγγεικαηηθφ Ξαθέην) : Ζ αληιεζε κελπκάησλ γίλεηαη κε ηνπ νιηγνςήθηνπ 1299 θαη ρξεψλεηαη αλά κε 0,078 ρσξίο ή 0,096 κε Ρέιε ππελζύκηζεο (Δκπινπηηζκέλν θαη Δπαγγεικαηηθφ Ξαθέην) Ζ ππελζχκηζεο ρξεψλεηαη κε : 0,026 0, Ζ αλαγθαία εθηξνπή ζηε θσλνζπξίδα, ζε αληίζεζε κε ηελ παξάγξαθν 31.4, σο πξνο ην πξνσζνχκελν ηκήκα ηεο

20 ο, δελ ρξεψλεηαη Ζ ελεξγνπνίεζε - απελεξγνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ εθηξνπψλ πξνο ηε ζπξίδα, γηα φια ηα παθέηα, δελ ρξεψλεηαη. 49. ALERT Ρέιε ζύλδεζεο Ζ αξρηθή ζχλδεζε ζηελ ππεξεζία παξέρεηαη : Πηαζεξά Κεληαία ηέιε. Νη ζπλδξνκεηέο ηεο ππεξεζίαο θαηαβάιινπλ (αλά ηειεθσληθή γξακκή) ζηαζεξά κεληαία ηέιε ίζα κε : Ρα ηέιε απηά θαηαβάιινληαη πέξαλ ησλ Βαζηθψλ Κεληαίσλ ηειψλ πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ηηο απηφκαηεο ηειεθσληθέο γξακκέο (ηέιε παξαγξάθνπ 3.1 ηνπ Θεθαιαίνπ Α) Ρέιε ρξήζεο. Αηειώο 2,44 8 3,00 Θάζε πξνο ηελ ππεξεζία ρξεψλεηαη κε : 0,13 0, Ρέιε εηδνπνίεζεο Ρέιε εηδνπνίεζεο θαηεχζπλζεο Θέληξν ππεξεζίαο ALERT πξνο ζηαζεξά ηειέθσλα. Γηα Δζληθέο( αζηηθέο ππεξαζηηθέο) ηο εηδνπνίεζεο ζε ηειεθσληθέο γξακκέο ηνπ δηθηχνπ ΝΡΔ δελ θαηαβάιινληαη ηέιε. Γηα Δζληθέο( αζηηθέο ππεξαζηηθέο) ηο εηδνπνίεζεο ζε ηειεθσληθέο γξακκέο δηθηχσλ άιισλ παξφρσλ, θαηαβάιινληαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ηέιε. Γηα ηηο δηεζλείο ηο εηδνπνίεζεο θαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηεζλείο ζπλδηαιέμεηο πνπ δηεμάγνληαη κε ην απηφκαην ζχζηεκα Ρέιε εηδνπνίεζεο θαηεχζπλζεο Θέληξν ππεξεζίαο ALERT πξνο θηλεηά ηειέθσλα δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Νη ηο εηδνπνίεζεο πξνο θηλεηφ ηειέθσλν, ρξεψλνληαη κε ηα ηέιε πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλδηαιέμεηο θαηεχζπλζεο ζηαζεξνχ δηθηχνπ ΝΡΔ πξνο εζληθά δίθηπα θηλεηήο Δηδηθά, γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ζαιάκνπο αζαλζέξ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ALERT, ε θξαγή εμεξρφκελσλ σλ παξέρεηαη αηειώο. 50. Θιήζεηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηεξκαηηθά TETRA/OTElink 9 0,02 αλά 10 δεπηεξφιεπηα ή θιάζκα απηψλ 51. Yπεξεζία Internet Pay as you go Χρέφζη 0,0246 αλά 10 δεπηεξφιεπηα ή θιάζκα απηψλ Ζ ρξέσζε γηα ηο από ηειεθσληθέο γξακκέο πξνο ηνλ παλειιαδηθό αξηζκό γηα πξόζβαζε θαη ιήςε πεξηερνκέλνπ ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ /Ηnternet ρσξίο ζπλδξνκή θαη ηέιε ρξήζεο ΔΞΑΘ είλαη : Αζηική τρονοτρέφζη Ζ ρξέσζε ηνπ θαινύληα γηα Θιήζεηο πξνο ην Γξαθείν ηερληθήο ππνζηήξημεο, κε ηνπ αξηζκνύ 8 ιστύς από 2/4/ Απόυαση ΓΣ-ΟΤΔ 2622/ (ΦΔΚ 1290/τΒ/ )

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ...

RATE - 10,11, & 18855 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 13 13 13 14-14 14 15 16 - IN... 16 806, 812 825 ΝΡΔ... 17 850 875 ΝΡΔ... ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά;

Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο. 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί ηειηθά; Δνκέο Επαλάιεςεο - Άιπηεο αζθήζεηο 1. Να ζρεκαηίζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ γηα ηα παξαθάησ ηκήκαηα αιγνξίζκσλ. Τί ζα εθηππσζεί β -5 Όζν β

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND

Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρηκνθαηάινγνο Δηαηξηθώλ Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ WIND Ρα Δηαηξηθά Νηθνλνκηθά Ξξνγξάκκαηα WIND απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξίεο, θαη παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα Πξνρσξεκέλεο εληνιέο δηαρείξηζεο Αξρείσλθαηαιόγσλ Εντολή sort Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα