(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147"

Transcript

1 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόρος στο εισόδηµα Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδηµα Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί σε εισοδήµατα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθ. 13, ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα (πλην µισθών και συντάξεων) εισπραττό- µενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα από µερίσµατα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54, παρ.3, παρ.1, αρθ.55, παρ.1, περ.η του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος στο εισόδηµα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2 και του ν.2065/92 άρθρο 42 & του άρθρου 13, του ν.2238/ Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθ.7 ν.2065/92 & των άρθρων 10, 64 του ν.2238/94) Φόρος στο εισόδηµα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόµενος µε µορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 & των άρθρων 52, 64 του ν.2238/94) Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήµατος και άλλων προσόδων Φόρος πλοίων Φόρος επί των διανεµόµενων κερδών των ηµεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισµών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ.δ του ν.2238/94, όπως ισχύει) Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ

2 0144 Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συµφωνιών επαναγοράς, οµολόγων κ.λπ Φόρος επί των τόκων από αποταµιεύσεις κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό Φόρος στο εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43, Τµήµα Πρώτο-Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013) 0147 Φόρος στα αποθεµατικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10, ν. 3513/06 ) Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθ. 9, παρ.4, ν. 3296/04) Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών Φόρος στο εισόδηµα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόµενος µε µορφή παρακράτησης Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Φόρος επί πληρωµών για πνευµατικά και άλλα δικαιώµατα προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωµών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες Φόρος επί πληρωµών λοιπών εισοδηµάτων προς λοιπές χώρες Φόροι στην περιουσία Φόροι και τέλη κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόροι και τέλη κληρονοµιών Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ Φόρος ακίνητης περιουσίας Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εµπράγµατα δικαιώµατα εκτός από την υποθήκη Φόρος από την αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων (άρθ.20 και 21, ν.2065/92) Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5, ν.3634/08) 0224 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων οµηµένων Επιφανειών (άρθ.53, ν.4021/11) 0225 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) 0500 Άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων

3 0510 Έσοδα υπέρ τρίτων Μ 0630Μ 0710Μ 0720Μ 0511 Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήµατος υπέρ ΟΓΑ Λοιποί άµεσοι φόροι υπέρ τρίτων Άµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη Άµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων Φόρος στην ακίνητη περιουσία Λοιποί άµεσοι φόροι Υπόλοιπα παρελθόντων οικονοµικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα φυσικών προσώπων Προκαταβολές φόρου στο εισόδηµα νοµικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων Κύριος φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων Άµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων Φόρος στο εισόδηµα Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων (άρθ. 6, ν.2753/99) Φόρος στο εισόδηµα νοµικών προσώπων (άρθ. 6 ν.2753/99) Φόρος στο εισόδηµα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Λοιποί άµεσοι φόροι Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές Προσαυξήσεις στους άµεσους φόρους Τόκοι στους φόρους της περιουσίας Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους άµεσους φόρους

4 0800 Λοιποί άµεσοι φόροι Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του ηµοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιµενικών Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών Συνεισφορές για την υγειονοµική περίθαλψη των εν ενεργεία λιµενικών Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθ. 1, ν.222/75) Εισφορά 8% στις καταβαλλόµενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73) Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/81) Εισφορές συνταξιοδότησης από το ηµόσιο Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας Εισφορές συνταξιούχων (άρθ.20, παρ.3, ν.2084/92) Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισµούς για α- ναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, ως συντάξιµου από το ηµόσιο (ν.1405/83) Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέµηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2 α Ν.3986/2011) 0890 Λοιποί άµεσοι φόροι Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα (άρθ.29 Ν.3986/2011) Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3, ν.3790/09) 0893 Έκτακτη εισφορά στα µεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθ.2, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στη µεγάλη ακίνητη περιουσία (άρθ.3, ν.3808/09) Έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεµόπτερων και δεξαµενών κολύµβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011) 0896 Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος (άρθ.31 Ν.3986/2011) 0897 Φόρος Πολυτελούς ιαβίωσης (άρθρο 44, Ν.4111/2013) 0899 Λοιποί άµεσοι φόροι

5 ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Φόροι στις συναλλαγές Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν) Φ.Π.Α. εγχωρίων (συµπεριλαµβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές) Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά Φ.Π.Α. επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε Φ.Π.Α. στις νέες οικοδοµές (άρθ.1, ν.3427/05) Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω τελωνείων 1119Μ 1117 Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται µέσω.ο.υ Μ 1150 Φ.Π.Α. εισαγοµένων Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόµενα Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού Λοιποί φόροι συναλλαγών Φόροι στις µεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων Φόρος στη µεταβίβαση οικοδοµών Φόρος στη µεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτηµάτων Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ.11, ν.3427/05) Φόρος στη µεταβίβαση πλοίων Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθ.17-31, ν.1676/86) Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.) Λοιποί φόροι στις µεταβιβάσεις κεφαλαίων Τέλη χαρτοσήµου M

6 1224 Τέλη χαρτοσήµου σε µισθώµατα από ακίνητα Τέλη χαρτοσήµου εισπραττόµενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήµου Μ 1229 Λοιπά τέλη χαρτοσήµου Τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνο- µίων Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισµού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιοµηχανήµατα Τέλη διενέργειας παιγνίων µε παιγνιόχαρτα Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (αρθ.45, ν.3986/11) 1254 Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών α- σφάλειας σε εµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012) 1259 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα έκδοσης αδειών και παροχής προνοµίων Φόροι κατανάλωσης Λοιποί φόροι κατανάλωσης Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας 1341 Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (άρθ.17, ν.3833/10) 1342 Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (άρθ.17, ν.3833/10) 1343 Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγοµένων από τρίτες χώρες ε- µπορευµάτων (άρθ.17, ν.3833/10) 1344 Ειδικός φόρος πολυτελείας εµπορευµάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόµενων ειδών (άρθ.17, ν.3833/10) 1350 Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές Ειδικός φόρος στην τιµή των εισιτηρίων των κινηµατογράφων (άρθ. 60, ν.1731/87 και άρθ. 7, ν.1597/86) Φόρος ασφαλίστρων (άρθ. 29, ν.3492/06) Ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την

7 τηλεόραση 1354 Εφάπαξ φόρος επί των αποθεµάτων πετρελαίου θέρµανσης (άρθρ.23, ν.3634/08) 1355 Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67) Κράτηση ποσοστού 10% επί των τηλεοπτικών δικαιωµάτων των Αθλητικών Σωµατείων, Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) κ.λπ., για τη µετάδοση αγώνων (άρθ. 33, παρ. 1, ν. 2800/00) Τέλη συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ. 33, ν.3775/09) 1359 Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και.χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και.χ. και επιβατικών.χ. που αφορούν τα έτη έως και το Τέλη κυκλοφορίας Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχηµάτων Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα M 1372 Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ..Χ. (άρθρα 5 παρ.5, 12, 14 παρ.7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012) Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που µπαίνουν σε κυκλοφορία Τέλος άδειας οχηµάτων Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Τέλος µεταβίβασης οχηµάτων Ειδικά τέλη µηχανηµάτων έργων (άρθρ.20, ν.2052/92) Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήµατα Ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήµατα και σκάφη Νέος 1381 Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης µε µεγάλο κυλινδρισµό κινητήρα (άρθ. 32, ν.3775/09) 1382 Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (άρθ. 2, ν.3790/09) 1383 Τέλος παραµονής και πλόων 1400 Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία M 1420 Τέλος ταξινόµησης εισαγοµένων από τρίτες χώρες οχηµάτων Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα

8 1424 Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισαγοµένων από τρίτες χώρες καυσίµων Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. µαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγοµένων από τρίτες χώρες προϊόντων Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων εγχωρίων και Ε.Ε Τέλος ταξινόµησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόµησης λοιπών οχηµάτων Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. υγραερίων Ε.Φ.Κ. βενζινών Ε.Φ.Κ. diesel Ε.Φ.Κ. µαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10) 1466 Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011) 1470 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού Ε.Φ.Κ. οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών Ε.Φ.Κ. στη µπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01) Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων Έµµεσοι φόροι υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ Ο.Γ.Α Μ 1511 Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ. 103, ν. 2960/01) Μ 1512 Ειδική εισφορά στα εισαγόµενα από το εξωτερικό

9 1716Μ 1520 Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων M 1521 Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόµενων στη χώρα εµπορευµάτων (ν.δ.3883/58) Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε ικαίωµα 2% στις πληρωµές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιµενικών κ.λπ. έργων υπέρ τέως ταµείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρεσίας δηµοσίων έργων Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα Έµµεσοι φόροι από παρελθόντα οικονοµικά έτη Έµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Λοιποί έµµεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/ Έσοδα από φόρους µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίµηση M 1621 Φόρος µεταβίβασης ακινήτων κ.λπ Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έµµεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν Έµµεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθµίσεων Λοιποί έµµεσοι φόροι Έσοδα ΦΠΑ Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3016/ Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµ- µεσους φόρους Προσαυξήσεις, πρόστιµα και χρηµατικές ποινές

10 Προσαυξήσεις στους έµµεσους φόρους γενικά Τόκοι υπερηµερίας Φ.Π.Α Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές στους έµµεσους φόρους γενικά Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έµ- µεσοι φόροι Έσοδα υπέρ ειδικών σκοπών Εισφορά επιβαλλόµενη στα πετρελαιοειδή, υγραέρια, καθώς και σε βάρος όσων κατέχουν είδη βασικής ανάγκης, που έχουν διατιµηθεί πιο πάνω από το κόστος τους Ειδικές εισφορές στα εισαγόµενα M 1861 Έσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/ ) Εισφορά 0,15% ην εισαγωγή ορισµένων ειδών από την αλλοδαπή Εξισωτικοί τόκοι Φ.Π.Α Λοιπές εισφορές, τέλη κ.λπ. στις εισαγωγές Λοιποί έµµεσοι φόροι 1870M 1899 Λοιποί έµµεσοι φόροι Έσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε ασµοί ασµοί και λοιπά τέλη επιβαλλόµενα στις εισαγωγές από κράτη µη µέλη της Ε.Ε. µε βάση το κοινό τελωνειακό ασµολόγιο Αντισταθµιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/ ασµοί αντιντάµπιγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί στις εισαγωγές από κράτη µη µέλη της Ε.Ε ασµοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ Φορολογικές επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τοµέα Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εµπόριο µε χώρες µη µέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης

11 1926 Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τοµέα Φόροι κατά την εισαγωγή προϊόντων στον γεωργικό τοµέα Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έσοδα από κεφάλαια του ηµοσίου, µισθώµατα κ.λπ Τόκοι Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από τα κεφάλαια του ηµοσίου σε συνάλλαγµα, που καταθέτονται σε τράπεζες Τόκοι από χρεόγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονται από το ηµόσιο κ.λπ Έσοδα από µισθώµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας Μισθώµατα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταµών, λιµνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων Έσοδο από την εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού Μισθώµατα ακίνητης περιουσίας γενικά Λοιπά µισθώµατα Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του ηµοσίου Έσοδα από προσφορά οικονοµικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου Έσοδο από το λογαριασµό.ε.τ.ε. (άρθ.11 ν.1798/88) Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά υγειονοµικών υπηρεσιών γενικά Έσοδα από την αποζηµίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους Έσοδα από ένσηµα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαί

12 δευσης 2334 Έσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόµενα πλοία µέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του ηµοσίου Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές Τέλη και λοιπά έσοδα έµµισθων προξενείων Μ 2362 Τέλη και λοιπά έσοδα άµισθων προξενείων Μ 2364 Προξενικά ναυτιλιακά τέλη Έσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών ικαστικά έξοδα επιβαλλόµενα από τα ποινικά δικαστήρια Αντίτιµο δικαστικού ενσήµου σε αγωγές και προσωρινά µέτρα ικαιώµατα στις εισπράξεις των άµισθων υποθηκοφυλάκων ικαιώµατα στις εισπράξεις των έµµισθων υποθηκοφυλακείων Λοιπά δικαστικά έξοδα Έσοδα από πώληση αγαθών, εκµετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από πώληση αγαθών Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιο λόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό ηµόσιο λόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε Έσοδα από την εκποίηση πλωτών µέσων που περιέρχονται στο ηµόσιο λόγω της κατάργησης του Ο Υ Α.Ε Έσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5, παρ. 3ε, ν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ. 4γ ν.2052/92) Έσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών Έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων του ηµοσίου Μ 2910Μ 2445 Έσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του η- µοσίου στα ωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει) Έσοδο από οφειλές τιµήµατος κλήρων και από παραχώρηση ή 2446

13 εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας (άρθ. 33, ν.1845/89) 2448 Έσοδα από την παραχώρηση δικαιώµατος εγκατάστασης, οργάνωσης, εκµετάλλευσης κ.λπ. κινητής τηλεφωνίας Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του ηµοσίου Μ 2500 Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισµούς Έσοδα από δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις Έσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων Έσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης Έσοδο από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων Έσοδα από ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ Έσοδο υπέρ του ηµοσίου από Ο..Ι.Ε. (άρθρ. 4 6, α.ν.598/68 όπως ισχύει) Λοιπά έσοδα 2519Μ 2530 Έσοδα από ηµόσιες υπηρεσίες επιχειρηµατικής µορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου Έσοδο από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών σε δοµικά υλικά Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83) Έσοδο από την κυκλοφορία µεταλλικών κερµάτων ικαιώµατα από την έκδοση αναµνηστικών νοµισµάτων Λοιπά έσοδα Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ Μ 2541 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& ανείων

14 2543 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Συµµετοχή στα µικτά κέρδη των παιχνιδιών των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε Έσοδα από ΕΤΑ ΑΕ Συµµετοχή στα µικτά κέρδη παιχνιδιών των καζίνο πλήν αυτών της Κέρκυρας και Πάρνηθας Έσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ Μ 2550 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισµών κ.λπ. 2520Μ 2551 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΥ ΑΠ 2521Μ 2552 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ 2521Μ 2553 Συµµετοχή του ηµοσίου στα κέρδη της ΕΗ 2521Μ 2554 Συµµετοχή κατά 30% του Ελληνικού ηµοσίου επί των µεικτών κερδών των τεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται µε παιγνιοµηχανήµατα ή µέσω του διαδικτύου (άρθρα 26,50 Ν.4002/2011) 2900 Έκτακτα έσοδα ιάφορα έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από την εκχώρηση δικαιωµάτων του ηµοσίου Εισπράξεις από έκτακτες µερισµατικές αποδόσεις οργανισµών και επιχειρήσεων Έσοδα από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αντιµετώπισης της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 2999 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΈΣΟ Α Απολήψεις εξόδων, που έγιναν ιάφορες απολήψεις Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισµούς

15 Απολήψεις από Ν.Π..., ΟΤΑ, Οργανισµούς κ.λπ Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς Απολήψεις από εκτός προϋπολογισµού λογαριασµούς για την κάλυψη του κινήτρου απόδοσης που καταβάλλεται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθ. 13, ν.2470/97 και άρθ.12, ν.3205/03) 3916 Μ 3119 Λοιπές απολήψεις Επιστροφές χρηµάτων Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µετά την Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που εκδόθηκαν µέχρι Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µέχρι Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν µετά την Επιστροφές καταβαλλόµενων ποσών, χωρίς να οφείλονται 3241 Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδοµάτων κ.λπ. προσώπων που µισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο Μ Έσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιµότητα κ.λπ. του ν.4093/ Επιστροφές χρηµατοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών 3248 Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που αχρεωστήτως καταβάλλεται µέσω των λογαριασµών της.ε.η., από φορείς του ηµοσίου που µισθώνουν ακίνητα τρίτων 3249 Επιστροφές αδιάθετων αποζηµιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόµενων ποσών χωρίς να οφείλονται Λοιπές Επιστροφές ποσών 3291 Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Οµόλογα (απόφαση 15

16 Eurogroup ) 3300 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω µη εκπλήρωσης υ- ποχρεώσεων από τον νόµο ή συµβατικών υποχρεώσεων προ- µηθευτών, εργοληπτών και λοιπών συµβαλλοµένων µε το η- µόσιο Έσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προµήθειες σε δάνεια κ.λπ Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ηµεδαπή (άρθ.80, ν.3386/05) 3118 Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισµό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράµµατος Αλληλεγγύης και ιαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών 3319 Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το ηµόσιο Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λ.π (συνέχεια) 3331 Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ. 12, ν.1796/88) 3332 Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης Έσοδα από προµήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 3336 Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωµένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε επιχειρήσεις από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. (άρθρο 9, Ν.3912/2011) 3337 Έσοδα από προµήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα 3338 Έσοδα από προµήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του Ελληνικού ηµοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα 16

17 3400 Έσοδα από καταργούµενους ειδικούς λογαριασµούς 3410 Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν. 3697/ Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εσωτερικών «Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηµατικών υπολοίπων δή- µων και κοινοτήτων» (άρθ. 171 Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων) 3412 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εσωτερικών «Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισµό δήµων και κοινοτήτων» άρθ.68, ν.δ. 3033/54» 3413 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «ικαιώµατα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων υπέρ τρίτων» (άρθ.24, ν. 1884/90) 3414 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «ικαιώµατα εκτέλεσης χηµικών εργασιών»(υ.α /4426/Α/0024/ ) 3415 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών «ικαιώµατα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών» (άρθ.15, 2386/96) 3416 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Άµυνας «Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας» (άρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.φ.900/7/1563/σ.120/2003) 3417 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εξωτερικών «Λογαριασµός παρακράτησης µεταφραστικών τελών» (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07) 3418 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ.. Πολιτισµού «Κατάθεση µερίσµατος από τη συµµετοχή του Ελληνικού η- µοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ» (άρθ.27, ν.2843/00 και υ.α. 2/1561/Α0024/ ) 3419 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Πολιτισµού«Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών» (άρθ. 36, ν. 2725/99) 3420 Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν. 3697/08. (συνέχεια) 3421 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. χρηµατοδότησης εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών για τις µεταφορές καυσίµων στις προβληµατικές περιοχές της χώρας» (άρθ.16, ν.1571/85) 3422 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης «Λογαριασµός µέτρων και σταθµών» (άρθ.1, ν. 441/76, άρθ. 8, π.δ. 524/78 και άρθ. 12, ν. 957/59) 3423 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης «Εισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου» (άρθ. 1, ν.δ.79/74) 3424 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Ανάπτυξης «Ε.Λ. Ταµείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των οµοσπονδιών της παρ. 5 του ν. 1023/80» (άρθ.17, ν.1023/80) 17

18 3425 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ικαιώµατα γεωτεχνικών» (άρθ.23, ν. 3470/06) 3426 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ηµόσιο - Κεφάλαιο δηµοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραµµάτων εποικιστικού αναδασµού» (άρθ.25, ν.2732/99) 3427 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασµός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιµενεργατών» (άρθ. 38, ν.3239/55) 3428 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας» (άρθ.28-33, ν.3239/55 και άρθ.1, ν.δ.184/69) 3429 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Λογαριασµός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθ.31, παρ.4, ν.3232/04 ) 3430 Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε το ν. 3697/08. (συνέχεια) 3431 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έντοκος λογαριασµός» (άρθ. 8, ν. 2430/96) 3432 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Λογαριασµός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» (άρθ.7, Ν. 57/73) 3433 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης «Εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπ. ικαιοσύνης» (άρθ.5 παρ.18 ν.2408/96, υ.α / ) 3434 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. ικαιοσύνης «ιανοµή δικαιωµάτων προερχοµένων εκ συντάξεως κρατικών συµβολαίων» ( άρθ. 30, ν.4507/66) 3435 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασµός κεφαλαίου Λιµενικής Αστυνοµίας» (άρθ.37α, ν.2329/95 και υ.α /3/95/ ) 3436 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασµός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών» ( άρθ. δέκατο, ν.2932/01) 3437 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Λογαριασµός επιθεωρήσεων» (άρθ.37, ν.δ.187/93) 3438 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων «Ε.Λ. για τη ιεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελµάτων της ΓΓ Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.» (άρθρο δωδέκατο, παρ.4, ν.2338/95) 3439 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εξετάσεις Ιατρικές Οδηγών» (ν.δ. 638/70) 3440 Έσοδα από ειδικούς λογαριασµούς που καταργήθηκαν µε 18

19 το ν. 3697/08. (συνέχεια) 3441 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. ιερεύνησης Ατυχηµάτων Πολιτικής Αεροπορίας» (άρθ. 29, ν.2912/01) 3442 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος και την αναβάθµιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας» (άρθ. 34, ν.2682/99) 3443 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ε.Λ. εισφοράς 1% του άρθρου 13, ν.2963/01 για οικονοµική ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των ΚΤΕΛ» 3444 Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ε.Λ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης» (άρθ. 47, ν.682/77) 3500 Έσοδα υπέρ τρίτων Έσοδα υπέρ διάφορων τρίτων Μ 3620Μ 3511 Κράτηση στις δαπάνες προµήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν Έσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7, ν.δ 224/47) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από πρόστιµα για αυθαίρετα κτίσµατα Κράτηση 0,10% σε κρατικές προµήθειες (άρθ. 7, παρ. 2, ν.2286/95) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων και πρόστιµα από τη µεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό «Πράσινο Ταµείο» κ.λπ. (παρ.7, άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83) Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου από εισφορές για έκδοση α- δειών οικοδοµών, εξαίρεση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόµησης

20 3519 Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταµείου για λογ/σµό «Γαλάζιο Ταµείο» ( παρ.3, άρθ.3, ν.2242/94) Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων Μ 3620Μ 3521 Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του ηµοσίου Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του ηµοσίου στα ωδεκάνησα Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιµης περιουσίας µέσω ΕΤΑ ΑΕ Πρόστιµα επιβαλλόµενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς (άρθ. 27, ν.1941/91) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωϊκό κεφάλαιο ( άρθ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92) Έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α, ν.1790/88 και άρθ. 31, ν.2040/92) Έσοδα υπέρ του φορέα εποπτείας του συστήµατος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3, παρ.5, ν.2052/92) ιάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων Μ 3620Μ 3531 Εισφορά 7% επί των τελών δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορίου 20

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε προηγούμενες μελέτες μας αναφέραμε πως γίνεται η εκκαθάριση και ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007, στα φυσικά πρόσωπα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στον δηµόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ )

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Ο.Τ.Α. Α) ΒΑΘΜΙ ΑΣ ( ΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (θεσµική διάσταση) Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα περιλαµβάνει Οργανισµούς δύο βαθµίδων: 900 δήµους και 133 κοινότητες της πρώτης και 54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα