Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση"

Transcript

1 Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 1 Σύσταση Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) και µε έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός της Επιτροπής είναι η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστηµάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ιδίως ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων περί περιθωρίου φερεγγυότητας, τεχνικών αποθεµατικών και η γενικότερη αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων και των προοπτικών βιωσιµότητας των εποπτευόµενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και ο έλεγχος της εφαρµογής στον ασφαλιστικό τοµέα των διατάξεων περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 2. Για τους σκοπούς του νόµου αυτού στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαµβάνονται και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Άρθρο 3 Αρµοδιότητες 1. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με αποφάσεις της Επιτροπής µπορεί να εξειδικεύονται τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία κριτήρια χορήγησης των αδειών αυτών, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. β) Εποπτεύει την τήρηση της νοµοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών έως και την εκκαθάρισή τους, ασκώντας όλες τις εποπτικές αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στα άρθρα 3, 6 παρ. 3, 6α, 6β, 6γ, 7, 8, 9, 10, 11, 12α, 13γ, 15, 15α, 17α, 17γ, 19, 20, 24, 24α, 35, 36, 37, 42, 42β, 42γ, 42δ, 55, 57, 58 και 59 του Ν.. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ). γ) Ρυθµίζει µε κανονιστικές πράξεις κάθε ειδικότερο αντικείµενο για την εκπλήρωση του σκοπού της και εν γένει για την εφαρµογή του νόµου αυτού. Όπου παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για ρύθµιση θεµάτων εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε υπουργικές αποφάσεις, τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται εφεξής µε πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα ή, ανάλογα µε τη φύση τους, µε αποφάσεις ατοµικού περιεχοµένου της Επιτροπής. Οι

2 κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις της Επιτροπής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. δ) Επεξεργάζεται και εισηγείται προς τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης και γνωµοδοτεί προς αυτούς, εφόσον της ζητηθεί, για την τροποποίηση και συµπλήρωση του θεσµικού πλαισίου της ιδιωτικής ασφάλισης. ε) Καθορίζει το περιεχόµενο της εποπτείας των διαµεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, ιδίως όσον αφορά την τήρηση και το περιεχόµενο του οικείου µητρώου κατά κατηγορία διαµεσολαβούντος, την υποβολή και το περιεχόµενο οικονοµικών καταστάσεων ή άλλων οικονοµικών και λοιπών στοιχείων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας. στ) Καθορίζει µε αποφάσεις της τις περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και δύναται να υποχρεώνει τις ελεγχόµενες ασφαλιστικές εταιρίες και τους διαµεσολαβούντες να υποβάλλουν, περιοδικά ή κατά περίπτωση, σε αυτήν ή στα όργανα ελέγχου, όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου. ζ) Επιβάλλει τα προβλεπόµενα από την κείµενη ασφαλιστική νοµοθεσία πρόστιµα, πειθαρχικές ποινές και λοιπές διοικητικές κυρώσεις. η) Συνεργάζεται µε άλλες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καθώς και µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε ό,τι αφορά ζητήµατα εντοπισµού κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή εναρµονισµένων πρακτικών. Συνεργάζεται επίσης µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και ανταλλάσσει µε αυτές κάθε έγγραφο και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την άσκηση της εποπτείας, καθώς και µε την Ε.Λ.Τ.Ε. σε ό,τι αφορά θέµατα ποιότητας λογιστικών ελέγχων των εποπτευοµένων. θ) Αποφασίζει περί της καταλληλότητας των µετόχων ή προσώπων τα οποία σκοπεύουν να αποκτήσουν ειδική συµµετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα. ι) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλει µέσα σε ένα τρίµηνο από τη λήξη του έτους στον Πρόεδρο της Βουλής, τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης. κ) Μπορεί να επιβάλλει στις εποπτευόµενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τη λήψη µέτρων εξυγίανσης, περιλαµβανοµένου και του µέτρου υπαγωγής της επιχείρησης υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. 2. Με πράξεις της Επιτροπής, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου. 3. Η κατά τις κείµενες διατάξεις ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από µηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής ή αυτεπαγγέλτως. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α) εφαρµόζονται ανάλογα στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τον Γενικό ιευθυντή και στα πρόσωπα που µε οποιονδήποτε τρόπο ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασµό της Επιτροπής. 5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής οι εποπτικές, λειτουργικές, ελεγκτικές, νοµικές και ερευνητικές δραστηριότητες αυτής θα ασκούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διαπίστωση του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 6. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 106 Α) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Τα κάθε είδους Ν.Π..., εξαιρουµένων των Χρηµατιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είτε αυτά αποτελούν οργανισµούς κατά τόπο είτε καθ' ύλην αυτοδιοίκησης.» Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης Τα όργανα διοίκησης της Επιτροπής είναι το ιοικητικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ο Γενικός ιευθυντής. Άρθρο 5 ιοικητικό Συµβούλιο

3 1. Η Επιτροπή διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) που είναι το ανώτατο όργανό της και απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υποδεικνυόµενο από αυτήν, γ) έναν αναλογιστή εκπρόσωπο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος υποδεικνυόµενο από αυτήν, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης υποδεικνυόµενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, στ) έναν εκπρόσωπο των διαµεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, που ορίζεται από τους φορείς τους. [Το στοιχείο στ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρ.15 του Ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/ ] ζ) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών, που ορίζεται από το Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτών. Τα υπό α και δ µέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ο Υπουργός ορίζει ένα από τα µέλη ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι ο νόµιµος αναπληρωτής του Προέδρου. [Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρ.15 Ν.3470/2006,ΦΕΚ Α 132/ ] 2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του.σ. πρέπει να είναι πρόσωπα καταξιωµένα και αναγνωρισµένα στην οικονοµική και επιστηµονική ζωή του τόπου ή της δηµόσιας διοίκησης. Τα µέλη του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα της ιδιωτικής ασφάλισης και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών γενικότερα, ώστε να συµβάλλουν µε αυτές αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής. 3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά πέντε µέλη του.σ. διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για θητεία τεσσάρων ετών. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναδιορίζεται για µια δεύτερη το πολύ θητεία. Τα λοιπά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αναδιορίζονται χωρίς περιορισµό θητειών. 4. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου παρίσταται και ο Γενικός ιευθυντής της Επιτροπής µε δικαίωµα γνώµης χωρίς ψήφο. 5. Οι αποδοχές του Προέδρου, καθώς και οι αµοιβές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. 6. Οι αναφερόµενοι στην παράγραφο 1 υπό στοιχεία β', γ' και ε' φορείς οφείλουν, µέσα σε ένα µήνα αφότου λάβουν το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, να ορίσουν τα προβλεπόµενα τακτικά µέλη. Σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας ή διαφωνίας των οικείων φορέων που δεν επιτρέπει τη διαπίστωση της επικρατούσας βούλησής τους, ο διορισµός των µελών από τους αντίστοιχους φορείς γίνεται από τον Υπουργό. 7. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη, ή να συµµετέχει στην ίδρυση ή στο µετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχείρησης που τελεί υπό τον κατά νόµο έλεγχο της Επιτροπής ή συνδεδεµένης µε αυτή εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση της συµµετοχής ισχύει και για τα λοιπά µέλη του.σ. που δεν εκπροσωπούν φορείς. Σε περίπτωση παράβασης, ανεξαρτήτως πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων, ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών παύει τον παραβάτη. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του.σ. που δεν εκπροσωπούν φορείς δεν επιτρέπεται κατά τα τρία επόµενα έτη από τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή συνδεδεµένες µε αυτές εταιρίες κατά την παραπάνω έννοια. 8. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση µέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του.σ., διορίζεται µε την ίδια διαδικασία νέο µέλος για το χρόνο µέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών µελών. Σε περίπτωση κενώσεως περισσότερων θέσεων και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το.σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον πέντε από τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένου σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. 9. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να παύσει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο ή άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής µε απόφασή του, αν κατά τη διάρκεια της θητείας του συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα ή καταδίκη για αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε δηµόσια θέση ή σε περίπτωση απουσίας του από τις

4 συνεδριάσεις του.σ. χωρίς αποχρώντα λόγο επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις ή επί οκτώ συνολικά µέσα στο ίδιο έτος. 10. Το.Σ. συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως πέντε τουλάχιστον µέλη, µεταξύ των οποίων πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους της Επιτροπής που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 11. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν συµµετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα που αφορούν φυσικά πρόσωπα µε τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι και τον τρίτο βαθµό ή νοµικά πρόσωπα, µε τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόµοια ή στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα. Η παράβαση του προηγούµενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά συνεπάγεται πειθαρχική και ενδεχοµένως ποινική ευθύνη του παραβάτη, ο δε εποπτεύων Υπουργός µπορεί, ανεξαρτήτως των προηγουµένων, να παύσει το µέλος αυτό. Άρθρο 6 Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 1. Το.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής και ασκεί κάθε εξουσία που απορρέει από το νόµο αυτόν και τους σκοπούς του. Ιδίως: α) Ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 3. β) Αποφασίζει για τη διενέργεια προµηθειών και αναθέσεων έργου, για την κατάρτιση του σχετικού κανονισµού, για τη σύσταση της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και γενικά για όλα τα θέµατα, για τα οποία απαιτείται απόφασή του κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού ή άλλων ειδικών νόµων. γ) Επιλέγει µε απόφασή του τον Γενικό ιευθυντή. δ) Τοποθετεί το προσωπικό σε συγκεκριµένες θέσεις. ε) Αναθέτει µε σύµβαση έργου, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή, σε οργανισµούς, ειδικούς επιστήµονες ή και νοµικά πρόσωπα τη διεξαγωγή ερευνών, µελετών και εργασιών, οι οποίες έχουν σχέση µε την εκπλήρωση του σκοπού της Επιτροπής. στ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό της Επιτροπής, καθώς και τις αναγκαίες τροποποιήσεις τους και τους υποβάλλει προς περαιτέρω έγκριση στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. ζ) Εκδίδει τον εσωτερικό κανονισµό της Επιτροπής στο πλαίσιο του νόµου αυτού και του Οργανισµού. Ο εσωτερικός κανονισµός περιλαµβάνει και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Τον εσωτερικό κανονισµό εγκρίνει ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών. η) Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Προέδρου και των µελών του.σ., καθώς και του προσωπικού της Επιτροπής εντός και εκτός της χώρας. Για τις αποζηµιώσεις των µετακινήσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις µετακινήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. θ) Συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας, διαρκείς ή πρόσκαιρες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της στην απόφαση σύστασης καθορίζεται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής ή οµάδας εργασίας. Το ύψος της αµοιβής των µελών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπως ισχύει κάθε φορά. [Η περ. θ' τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/ Έναρξη ισχύος από ] 2. Το.Σ. µπορεί να αναθέτει µε απόφασή του την άσκηση συγκεκριµένης ή συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων για ορισµένο χρόνο σε ένα από τα µέλη του ή στον Γενικό ιευθυντή. Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Προέδρου 1. Ο Πρόεδρος του.σ. ή, εφόσον αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφαση του.σ. µπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση της Επιτροπής για ειδικά θέµατα σε άλλο πρόσωπο. 2. Ο Πρόεδρος έχει τη

5 γενική εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και προεδρεύει του.σ., το οποίο συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε µήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της αρµοδιότητάς του. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Μπορεί όµως να καταρτίζεται και από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, εφόσον υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή του Προέδρου προς τούτο. Άρθρο 8 Γενικός ιευθυντής 1. Ο Γενικός ιευθυντής της Επιτροπής πρέπει να έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. και ειδικές γνώσεις σε θέµατα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε θέσεις συναφείς προς το αντικείµενο της Επιτροπής, συνεκτιµωµένης της κατοχής συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 2. Ο Γενικός ιευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσλαµβάνεται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με τη σύµβαση αυτή καθορίζονται και οι αποδοχές του, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η σύµβαση αυτή µπορεί να ανανεώνεται µε την ίδια κάθε φορά διάρκεια. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 εφαρµόζεται αναλόγως και για τον Γενικό ιευθυντή. [Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/ Έναρξη ισχύος από ] 3. Οι αρµοδιότητές του Γενικού ιευθυντή είναι οι ακόλουθες: α) Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του.σ. β) Έχει τη διοικητική διεύθυνση της Επιτροπής. γ) Εισηγείται στο.σ. εκτός από τις περιπτώσεις όπου το.σ. ορίζει άλλον εισηγητή. δ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του απασχολούµενου προσωπικού της Επιτροπής και µεριµνά για την οµαλή και αποδοτική λειτουργία τους. ε) Συντάσσει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό της Επιτροπής και τους υποβάλλει προς έγκριση στο.σ. στ) Ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται γι' αυτόν από το νόµο αυτόν ή του ανατίθενται µε απόφαση του.σ.. Άρθρο 9 Πόροι 1. Η Επιτροπή έχει τους εξής πόρους: α) Εισφορά των εποπτευόµενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπολογιζόµενη σε ποσοστό επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων. Η εισφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, µετά από εισήγηση του.σ. της Επιτροπής, καθορίζονται η εισφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. β) Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από την Επιτροπή και κάθε άλλο συναφές έσοδο, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. γ) Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, εφόσον οι λοιποί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών της Επιτροπής. δ) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. [Η περ. δ' τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/ Έναρξη ισχύος από ] 2. Αν οι πόροι επαρκούν για την κάλυψη του προϋπολογισµού της Επιτροπής, το προκύπτον πλεόνασµα κατά την 31η εκεµβρίου κάθε έτους χρησιµοποιείται προς κάλυψη του προϋπολογισµού του επόµενου έτους. Άρθρο 10

6 Οργανισµός της Επιτροπής 1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, µέσα σε έξι µήνες από την ισχύ του νόµου αυτού και αποτελεί τον Οργανισµό της Επιτροπής, ρυθµίζονται οι βασικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής, περιλαµβανοµένων των πειθαρχικών κανόνων που διέπουν τα µέλη του.σ. και τους υπαλλήλους της, ο αριθµός, οι οργανικές θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού της, η υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτέρω, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών, η διαδικασία µετάταξης και απόσπασης κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και κάθε θέµα που είναι αναγκαίο για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής. Εξειδίκευση των κανόνων αυτών µπορεί να περιέχεται στον εσωτερικό κανονισµό της Επιτροπής. 2. Η πρόσληψη και η αµοιβή του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και των δικηγόρων γίνονται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων περί προσλήψεων και αµοιβών στο δηµόσιο τοµέα, µε απόφαση του.σ. της Επιτροπής εγκρινόµενη από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. 3. Το προσωπικό της Επιτροπής µπορεί να προέρχεται εν µέρει από µετάταξη ή απόσπαση από το προσωπικό της ήδη υπάρχουσας ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά προτεραιότητα, από άλλα Υπουργεία, Ν.Π... ή δηµόσιους οργανισµούς. Οι αποσπώµενοι στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεχίζουν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. [Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3427/2005,ΦΕΚ Α 312/ Έναρξη ισχύος από ] 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του.σ. της Επιτροπής, µπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση ειδικού µηνιαίου επιδόµατος εξειδικευµένων υπηρεσιών στους τακτικούς, πλην του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, υπαλλήλους της Επιτροπής, καθώς και στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε αυτήν κατά την προηγούµενη παράγραφο. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του.σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ορίζονται οι υπάλληλοι, από τους υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα υποστήριξης των λειτουργικών εργασιών της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. Η διαπίστωση του χρόνου λήξεως της ανάθεσης γίνεται µε όµοια απόφαση. 6. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, στ, ζ', θ, κ' της παρ. 1 και στην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και ιδίως στα άρθρα 3, 6, 6α, 8. 9, 10, 12α, 13γ, στις παραγράφους 5, 6, 7 του άρθρου 15α), στο άρθρο 17γ), στα άρθρα 35, 36, 37, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43, στις παραγράφους Α περίπτωση 9) και Β περίπτωση 2) του άρθρου 55 και στο άρθρο 58 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ιευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις. [Οι παρ.5 και 6 τίθενται όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 43 του Ν.3427/2005, ΦΕΚ Α 312/ Έναρξη ισχύος από ] Άρθρο 11 Οικονοµικός έλεγχος Προϋπολογισµός Απολογισµός 1. Ο οικονοµικός έλεγχος της Επιτροπής ασκείται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και περιλαµβάνει την έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού, καθώς και την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου. 2. Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της Επιτροπής για τον προηγούµενο χρόνο από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών µετά από σχετική αίτηση της Επιτροπής. Το πόρισµα του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή του στην Επιτροπή. Ο Υπουργός µπορεί οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης. Οι δαπάνες των ελέγχων βαρύνουν την Επιτροπή. 3. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου

7 κάθε έτους. ύο µήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους συντάσσεται ο προϋπολογισµός του επόµενου οικονοµικού έτους και µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξή του συντάσσεται ο απολογισµός του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός συντάσσονται από τον Γενικό ιευθυντή, εγκρίνονται από το.σ. και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό. 4. Για κάθε πίστωση που δεν προβλέπεται στον αρχικό προϋπολογισµό, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού και του απολογισµού απαιτείται απόφαση του.σ. της Επιτροπής και έγκριση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 12 Προµήθειες Αναθέσεις έργου 1. Προµήθειες ή αναθέσεις έργου διενεργούνται µε απόφαση του.σ. της Επιτροπής ή του Γενικού ιευθυντή της, ύστερα από εξουσιοδότηση του.σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών και ανάθεσης έργου, τον οποίο καταρτίζει και εγκρίνει το.σ., στα πλαίσια των κειµένων διατάξεων περί προµηθειών και αναθέσεων έργου. 2. Οι προµήθειες, εκτελέσεις έργου, εκτυπώσεις εντύπων και κάθε συναφής δραστηριότητα διεξάγονται και οι παραλαβές διενεργούνται από Επιτροπή Προµηθειών, η οποία συνιστάται µε απόφαση του.σ. στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους και αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» προστίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισµών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού. Επιπλέον, οι µητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Πρότυπα που προαναφέρονται Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται: α) για οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, που η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου και β) για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των συνδεδεµένων, σύµφωνα µε τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 2. Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την

8 Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρείας µε απόφαση, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91/9Α/ ), αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει την εφαρµογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόµενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρµογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει µέχρι ανακλήσεώς της, η οποία όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. Η προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από µητρική εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα αυτόµατα συνεπάγεται την υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις συνδεδεµένες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος, εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. ΑΡΘΡΟ 135 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των ανωνύµων εταιρειών, καθώς και η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τροποποίηση: α. καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας και µε δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ κοινό και παραµένουν προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, καθώς η Έκθεση του ιαχειριστή ή των ιαχειριστών και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τροποποίηση: α. καταχωρούνται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, που τηρείται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια του διαχειριστή ή των διαχειριστών και µε δαπάνες της εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ κοινό, και παραµένουν προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους. 3. Στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υποβάλλονται και οι Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που προβλέπονται από το Π.. 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α). Με τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του δεύτερου τριµήνου της χρήσεως, στην ως άνω δηµοσιότητα υποβάλλεται και το Πιστοποιητικό Επισκόπησης των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της συντάκτριας εταιρείας. Το περιεχόµενο και η µορφή των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων είναι τα οριζόµενα από τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενώ το περιεχόµενο και η µορφή του Πιστοποιητικού Επισκόπησης είναι τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 137. Κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται η σύνταξη και δηµοσιοποίηση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων του τελευταίου τριµήνου της χρήσεως, εφόσον µέσα σε τρεις (3) µήνες από το τέλος της χρήσεως συντάσσονται και δηµοσιεύονται οι Ετήσιες

9 Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως. Οι αντίθετες διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Π.. 360/1985 δεν εφαρµόζονται 4. Επιπλέον από τη δηµοσιότητα που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηµοσιεύουν, υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β και της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, αντίστοιχα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, όπως θα ορισθούν στην κοινή υπουργική απόφαση, δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες όπως ο νόµος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, µε ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών της εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, δηµοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η αυτούσια δηµοσίευσή τους στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, η δηµοσιότητα των στοιχείων και των πληροφοριών, που ορίζονται µε την προαναφερόµενη κοινή υπουργική απόφαση και αφορούν ενδιάµεσες της χρήσεως περιόδους, περιορίζεται στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.. 360/ Αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει το ιοικητικό Συµβούλιο ή τους ιαχειριστές της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 136 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται στη σύνταξη Εκθέσεως του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών της εταιρείας, µε περιεχόµενο το προβλεπόµενο από τα Πρότυπα αυτά, αντί εκείνου που ορίζεται από τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α και από την παράγραφο 3 του άρθρου 107 και από την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/ Εφόσον συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών µπορεί να είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της εταιρείας και των θυγατρικών της και µε αναφορά στα επί µέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της εταιρείας, όπου τούτο κρίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 3. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών πρέπει να είναι ουσιαστικό, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειµένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών, δεν είναι ούτε σκόπιµη ούτε επιβεβληµένη, µπορεί όµως, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών να παραπέµπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις. 4. Η Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου ή των ιαχειριστών υπόκειται στους προβλεπόµενους από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 135 κανόνες δηµοσιότητας. ΑΡΘΡΟ 137 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές

10 Καταστάσεις του δεύτερου τριµήνου της χρήσεως, όταν επιβάλλεται η σύνταξή τους, υποβάλλονται σε επισκόπηση από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και το Πιστοποιητικό Επισκόπησης δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 135, µαζί µε τις Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 2. Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου ή Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µέσα στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). 3. Οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 37, από το εδάφιο γ' της παραγράφου 3, από την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του νόµου αυτού και από το άρθρο 6 του Π.. 360/1985 αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της προβλεπόµενης από την προηγούµενη παράγραφο απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). ΑΡΘΡΟ 138 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Όπου στο νόµο ρυθµίζονται θέµατα που συναρτώνται µε λογιστικά µεγέθη ή αναφέρονται σε λογιστικά µεγέθη, τα µεγέθη αυτά είναι εκείνα που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Ως «λογιστικά µεγέθη» ορίζονται τα νοµισµατικά ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ή υποσύνολα ή σύνολα των ποσών αυτών. ΑΡΘΡΟ 139 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν δικαίωµα να αποκλίνουν από τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των αντίστοιχων κλαδικών, στο βαθµό που η διοίκηση της εταιρείας κρίνει, αιτιολογηµένα, ότι η απόκλιση είναι αναγκαία για την εύρυθµη εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υποχρεούνται να αποκλίνουν, όπου οι προδιαγραφόµενοι από τους υφιστάµενους νόµους κανόνες αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έρχονται σε αντίθεση µε τους κανόνες αποτίµησης, που προδιαγράφονται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 105 και 107 και κάθε άλλη αντίθετη νοµοθετική διάταξη δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση των εταιρειών που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 2. Η αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων, για σκοπούς σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, γίνεται σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Όπου προκύπτει αξία µεγαλύτερη από την αντικειµενική αξία των ακινήτων, η µεγαλύτερη αυτή αξία πρέπει να αποδεικνύεται και να τεκµηριώνεται από εκτιµητές αδιαµφισβήτητου κύρους και οι σχετικές εκθέσεις των εκτιµητών πρέπει να τίθενται υπόψη των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες αντικατοπτρίζονται οι αξίες των ακινήτων. ΑΡΘΡΟ 140 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ Η 'Η ΖΗΜΙΕΣ 1. Τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

11 2. Στο βαθµό που οι κανόνες αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που προδιαγράφονται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή από τους κανόνες αποτίµησης του Κεφαλαίου 5 και ισχύουν για τις εταιρείες που δεν εφαρµόζουν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, διαφέρουν από τους αντίστοιχους κανόνες αποτίµησης που ορίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία και, κατά συνέπεια, διαφοροποιείται το λογιστικό κέρδος (ή ζηµιά) από το κέρδος (ή ζηµιά) που υπόκειται σε φορολόγηση, τηρείται ξεχωριστό Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και Καθολικό Φορολογικών ιαφορών, στα οποία καταχωρίζονται και παρακολουθούνται οι διαφορές αυτές, ούτως ώστε, µε την ενοποίηση του κυρίως Καθολικού µε το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών, κατά λογαριασµό, να παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµιάς), σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και τους φορολογικούς κανόνες αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 3. Νοείται ότι οι εγγραφές διαφοροποίησης που απεικονίζονται στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών περιορίζονται στην απεικόνιση των διαφορών και µπορούν, κατά περίπτωση, να επαυξάνουν ή να µειώνουν το λογιστικό κέρδος (ή ζηµιά) για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµιάς). Επίσης νοείται ότι η λογιστική αναγνώριση εσόδων ή εξόδων και η, κατ' επέκταση, λογιστική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας δεν επηρεάζει το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) της εταιρείας ούτε συνθέτει λόγο αµφισβήτησης της αποδεικτικής εγκυρότητας των βιβλίων από πλευράς των φορολογικών αρχών, εφόσον προκύπτουν από διαφορές αποτίµησης που έχουν αναγνωρισθεί (αντιστραφεί) στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών της εταιρείας. 4. Κατ' εξαίρεση, η αξία των µενόντων αποθεµάτων των ιδιοπαραχθέντων ετοίµων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, που υπεισέρχεται στον προσδιορισµό του κόστους των πωληθέντων προϊόντων, δεν αναπροσαρµόζεται, έστω και αν περιέχει στοιχεία κόστους, όπως αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που έχουν ποσοτικοποιηθεί πάνω σε διαφορετική βάση και, συνεπώς, συνθέτουν, στο σύνολό τους, στοιχείο αναπροσαρµογής. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν συνθέτουν στοιχεία του κόστους των πωληθέντων ή των µενόντων προϊόντων. Ανάλογη εξαίρεση παρέχεται και στην περίπτωση της αποτίµησης των προϊόντων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 5. Στο βαθµό που, κατά την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προκύπτουν διαφορές στην αποτίµηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευµένων αποσβέσεων, οι διαφορές αυτές απεικονίζονται σε ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας ή σε Μητρώο Φορολογικών ιαφορών Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και χρησιµοποιούνται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισµού των αναγκαίων εγγραφών στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών. ιευκρινίζεται ότι η κατά τον ως άνω τρόπο διαφοροποίηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, για σκοπούς εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και για φορολογικούς σκοπούς, δεν επιφέρει οποιεσδήποτε φορολογικές συνέπειες. 6. Οι λεπτοµέρειες των στοιχείων που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές σε σχέση µε τις ως άνω διαφοροποιήσεις καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μέχρι εκδόσεως της ως άνω απόφασης, οι εταιρείες, που τηρούν το Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών, υποβάλλουν µε την ετήσια φορολογική τους δήλωση κατάσταση στην οποία απεικονίζονται (σε τρεις στήλες): (α) η λογιστική βάση των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους, (β) οι φορολογικές διαφοροποιήσεις των µεγεθών αυτών (όπως προκύπτουν από το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών) και (γ) η φορολογική βάση των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους. 7. Τα περί θεωρήσεως, χρόνου και τρόπου τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τα προβλεπόµενα από τη φορολογική νοµοθεσία (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) ισχύουν, αναλογικά, και για το προβλεπόµενο από το άρθρο αυτό (συµπληρωµατικό) Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών, Καθολικό Φορολογικών ιαφορών και Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ή Μητρώο Φορολογικών ιαφορών Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

12 8. Η αναδροµική διόρθωση θεµελιώδους λάθους, κατά τα προβλεπόµενα από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν συνθέτει, αφ' εαυτής, λόγο αµφισβήτησης της αποδεικτικής εγκυρότητας των βιβλίων από πλευράς των φορολογικών αρχών. 9. Για σκοπούς επιβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο κρίσιµος χρόνος παραµένει εκείνος της έκδοσης του σχετικού τιµολογίου. ΑΡΘΡΟ 141 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 1. Οι εταιρείες, που συνάπτουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις, είτε ως εκµισθωτές είτε ως µισθωτές, έχουν τη δυνατότητα της επιµέτρησης και απεικόνισης των συναλλαγών αυτών στα λογιστικά τους βιβλία, είτε µε βάση τους κανόνες που προδιαγράφονται στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είτε µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η µέθοδος που επιλέγεται ακολουθείται µε συνέπεια µέχρι τη λήξη της κάθε συγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 2. Η υιοθέτηση της προδιαγραφόµενης από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µεθόδου λογιστικής απεικόνισης των χρηµατοδοτικών µισθώσεων δεν συνεπάγεται αναµόρφωση του λογιστικού κέρδους (ή ζηµιάς), για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµιάς). 3. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρµογή της προδιαγραφόµενης από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µεθόδου λογιστικής απεικόνισης υφιστάµενης σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των µέχρι της στιγµής εκείνης λογιστικά αναγνωρισθέντων εσόδων ή εξόδων και των εσόδων ή εξόδων που θα είχαν αναγνωρισθεί, εάν είχε εφαρµοσθεί η προδιαγραφόµενη από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδος, από την αρχική σύναψη της χρηµατοδοτικής µισθωτικής σύµβασης, προστίθεται ή αφαιρείται από το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει µέσα στη χρήση κατά την οποία εφαρµόζεται, για πρώτη φορά, η µέθοδος που προδιαγράφεται από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 4. Νοείται ότι οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υιοθετούν την προδιαγραφόµενη από τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδο λογιστικής απεικόνισης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αλλά έχουν το δικαίωµα, αν το επιθυµούν, να αναµορφώνουν το λογιστικό τους κέρδος (ή ζηµιά), µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου τους κέρδους (ή ζηµιάς). ΑΡΘΡΟ 142 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Ως χρονικό σηµείο πρώτης εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της χρήσεως σε σχέση µε την οποία συντάσσονται και δηµοσιεύονται για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν διαδικασίες εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αρχίζουν να εφαρµόζονται κατά την έναρξη της χρήσεως την οποίαν πρωτογενώς (και όχι µε την παράθεση συγκριτικών στοιχείων προηγούµενων χρήσεων ή περιόδων) καλύπτουν οι συντασσόµενες ετήσιες ή περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις. 2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των υιοθετηθέντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των ιδίων των Προτύπων ως προς τον τρόπο της πρώτης εφαρµογής τους. 3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, είναι ενδεχόµενο να προκύψουν διαφορές αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, δεδοµένης της υιοθέτησης διαφορετικών από τους µέχρι τη στιγµή εκείνη ακολουθούµενους κανόνες αποτίµησης. Μέσα στη χρήση, σε σχέση µε την οποία θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και, πάντως, πριν από τη σύνταξη και δηµοσίευση οποιωνδήποτε περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, γίνονται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών ιαφορών, µε διάκριση µεταξύ των

13 εγγραφών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αµέσως προηγούµενης χρήσεως και εκείνων που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα προγενέστερων χρήσεων, µε τρόπο που να διευκολύνει την (εξωλογιστική) αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της αµέσως προηγούµενης χρήσεως (ή περιόδων της αµέσως προηγούµενης χρήσεως), που δεν θα έχουν συνταχθεί και δηµοσιευθεί µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ώστε τα συγκριτικά στοιχεία, που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως ή περιόδου, να είναι πράγµατι συγκρίσιµα. ΑΡΘΡΟ 143 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ετήσιες και περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι εκείνες που θα καλύπτουν πρωτογενώς (και όχι µε την παράθεση συγκριτικών στοιχείων προηγούµενων χρήσεων ή περιόδων) χρήσεις ή περιόδους που αρχίζουν µετά την 31 η εκεµβρίου Οι εταιρείες που υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, στη σύνταξη και δηµοσίευση ετήσιων και περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µπορούν, µε απόφαση του ιοικητικού τους Συµβουλίου, να µεταθέσουν το χρόνο της πρώτης εφαρµογής ενωρίτερα αλλά, πάντως, όχι σε χρόνο προγενέστερο της χρήσεως αναφορικά µε την οποία έχουν ήδη δηµοσιευθεί οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα µέχρι σήµερα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. 3. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 137 εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), υποβάλλεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού και η σχετική απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ. Τ.Ε.) εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη της εισήγησης.» Άρθρο 14 Τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Στο άρθρο 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Οι ανώνυµες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα µε Κανονισµό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρµογής ειδικότερων διατάξεων του νόµου αυτού, στο βαθµό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες µε τις ρυθµίσεις του Κ.Ν.2190/ ιευκρινίζεται ότι ως υποκείµενα στις διατάξεις του νόµου αυτού λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων θεωρούνται τόσο τα τηρούµενα για σκοπούς εφαρµογής των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων λογιστικά βιβλία όσο και τα συµπληρωµατικά φορολογικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι διαφορές µεταξύ των κανόνων αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και των αντίστοιχων φορολογικών κανόνων. Επίσης διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν κυρώσεις για τη µη τήρηση ή την πληµµελή τήρηση των λογιστικών βιβλίων, συµπεριλαµβανοµένων και των συµπληρωµατικών φορολογικών βιβλίων, παραµένουν σε ισχύ.» Άρθρο 15 [Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2006 και µετά, µε το άρθρ. 9 παρ. 8 Ν. 3522/2006, ΦΕΚ Α 276/ ] 1. Οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ανώνυµες εταιρίες και οι θυγατρικές αυτών κατά 95% τουλάχιστον µπορούν ετησίως να αναπροσαρµόζουν στους ισολογισµούς που κλείνουν µετά την την αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων τους και την αξία των εδαφικών εκτάσεών τους στην εύλογη αξία, η

14 οποία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που θεσµοθετήθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α) και το άρθρο 21 του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136 Α) και ειδικότερα µε βάση τα προβλεπόµενα από το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16, το οποίο υιοθετήθηκε από τον 1725/2003 Κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) µε βάση τον Κανονισµό ΕΚ 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ολόκληρο το ποσό ή µέρος της υπεραξίας αναπροσαρµογής µεταφέρεται απευθείας σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισµό των κερδών τους, αλλά φορολογείται αυτοτελώς, στο όνοµα του νοµικού προσώπου, µε συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για τα γήπεδα και οκτώ τοις εκατό (8%) για τα κτίρια. [Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 άρθρ. 29 του Ν. 3296/2004, ΦΕΚ Α 253/ ] Το σχηµατιζόµενο αποθεµατικό λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό µε προορισµό το συµψηφισµό της ζηµίας που προκύπτει από την αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιριών, οµολογιών και λοιπών χρεογράφων, καθώς και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και συµµετοχών σε επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρίας, στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 6του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο φόρος αυτός αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον υπολογισµό των φορολογητέων εσόδων της. Οι διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) και του άρθρου 113 του Ν. 2238/1994 ισχύουν για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. [Η παρ. 2 καταργήθηκε για ισολογισµούς που κλείνουν οι εταιρείες από 31 εκεµβρίου 2004 και µετά µε την παρ.4 άρθρ.29 Ν.3296/2004, ΦΕΚ Α 253/ Εφαρµογή για ισολογισµούς που κλείνουν οι εταιρείες µε 31 εκεµβρίου 2004 και µετά] 3. Σε περίπτωση διανοµής του σχηµατιζόµενου αποθεµατικού της παραγράφου 1, αυτό φορολογείται µε βάση τις γενικές διατάξεις. Οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 και του άρθρου 113 του Ν. 2238/1994 ισχύουν και κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 4. Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας των κτιρίων, µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1, ενεργούνται αποσβέσεις, οι οποίες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. [Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 άρθρ.29 του Ν.3296/2004, ΦΕΚ Α 253/ και εφαρµόζεται για ισολογισµούς που κλείνουν οι εταιρείες µε 31 εκεµβρίου 2004 και µετά] 5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού εφαρµόζονται ανάλογα και στα ακίνητα που περιλαµβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 6. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου του οποίου η αναπόσβεστη αξία ή η αξία κτήσης, κατά περίπτωση, έχει αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ως αξία πώλησης για την εφαρµογή των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) δεν µπορεί να ληφθεί µικρότερη από αυτή που προέκυψε µετά την αναπροσαρµογή αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑIΧΝI ΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ Άρθρο Συνιστάται διοικητική αρχή, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε την επωνυµία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, µε έδρα την Αθήνα και σκοπό την εποπτεία των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και την ενάσκηση όλων των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται 2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α ) εφαρµόζονται αναλόγως και στην Επιτροπή.

15 3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συγκροτείται από εννέα µέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους, διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα της αρµοδιότητας που τους ανατίθεται Τ α µέλη της Επιτροπής απαγορεύεται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµβουλοι ή µελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. 4. Τα µέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και οι Επιθεωρητές Τυχερών Παιχνιδιών υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από τα άρθρα του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α) δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 5. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού και δέκα (10) θέσεις επιστηµονικού προσωπικού µε εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια. Οι θέσεις διοικητικού προσωπικού καλύπτονται µε διορισµό, ύστερα από προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού ή µε µετατάξεις υπαλλήλων από υπηρεσίες του ηµοσίου ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Ο.Τ.Α.. 6. Με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών οι ως άνω συνιστώµενες θέσεις κατανέµονται σε κατηγορίες και κλάδους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο Κανονισµός εσωτερικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της. 7. Για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών µπορούν να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π... και Ο.Τ.Α. Άρθρο 17 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών Η Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) Παρακολουθεί και ελέγχει τα καζίνο και τη διεξαγωγή κάθε τυχερού παιχνιδιού, που διεξάγεται ύστερα από άδεια που έχει χορηγηθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή. Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρµοδιότητα της Επιτροπής, είναι: τα Κρατικά Λαχεία, ο Ιππόδροµος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το Τζόκερ, όπως επίσης ο έλεγχος της µη διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών µέσω διαδικτύου και κάθε τυχερό παιχνίδι, που ήδη λειτουργεί ή θα τεθεί σε λειτουργία µετά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας διεξαγωγής του παιχνιδιού, στον έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης, στον έλεγχο διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους πελάτες και το ηµόσιο, στη σωστή λειτουργία του παιχνιδιού, στη σύγκριση του κόστους µε τα κέρδη σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές και στον έλεγχο εφαρµογής των όρων της σύµβασης µε την οποία δόθηκε η άδεια λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών. β) Γνωµοδοτεί, στα αρµόδια όργανα, για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από τις κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις, παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο ασκήσεως των δικαιωµάτων που παρέχονται µε αυτές. γ) ιατυπώνει σύµφωνη γνώµη προς τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό για τις προδιαγραφές κάθε νέου τυχερού παιχνιδιού. δ) Συγκεντρώνει, µελετά και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε τα έσοδα του ηµοσίου από τη λειτουργία των τυχερών παιχνιδιών και τη διεξαγωγή τους. ε) Μελετά και αξιολογεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών, καθώς και των συστηµάτων ελέγχου αυτών και της διασφάλισης των οικονοµικών συµφερόντων του ηµοσίου. στ) Καταρτίζει ειδικό κανονισµό ελέγχου κάθε τυχερού παιχνιδιού. ζ) Εισηγείται τη λήψη µέτρων βελτίωσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου και την προστασία των παικτών. η) Εισηγείται τη βελτίωση των λειτουργιών, διαδικασιών και συστηµάτων διεξαγωγής των κρατικών λαχείων και των τυχερών παιχνιδιών για την εξασφάλιση αξιοπιστίας και διαφάνειας. θ) Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον όρο της εχεµύθειας και της προστασίας του επιχειρηµατικού και άλλων απορρήτων, καθώς και της προστασίας των

16 δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικό, οικονοµικό, λογιστικό, εµπορικό και άλλα συναφή στοιχεία, που αφορούν τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών. ι) Επιβάλλει στους παραβάτες των διατάξεων του νόµου αυτού και των κανονισµών λειτουργίας και ελέγχου των τυχερών παιχνιδιών πρόστιµα, από ευρώ έως ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε περιπτώσεις δε υποτροπής ή µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της Επιτροπής αυτή µπορεί να εισηγείται στα αρµόδια όργανα την προσωρινή έως και πέντε µήνες ή και την οριστική αφαίρεση της άδειας. ια) Συνεργάζεται µε αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών ή µε διεθνείς οργανισµούς και συµµετέχει σε δραστηριότητες των εν λόγω αρχών και οργανισµών. ιβ) Η Επιτροπή µπορεί να αναθέτει την εκπόνηση µελετών έργων παροχής υπηρεσιών και προµηθειών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισής της, ο οποίος συντάσσεται µε απόφαση της Επιτροπής και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Άρθρο 18 Η Επιτροπή µπορεί να συστήνει Σώµα Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών από υπαλλήλους των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργείων, ύστερα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για το Σώµα Επιθεωρητών. Όσοι υπάλληλοι επιλεγούν για να στελεχώσουν το Σώµα Επιθεωρητών αποσπώνται αυτοδίκαια για χρονικό διάστηµα δύο ετών στην Επιτροπή. εν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για συµµετοχή στο Σώµα Επιθεωρητών πριν από την παρέλευση δύο ετών από τη λήξη της προηγούµενης απόσπασης. Στους επιθεωρητές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας, µετακίνησης και διαµονής σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά για τις µετακινήσεις δηµοσίων υπαλλήλων εκτός έδρας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικoνoµικών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, καταβάλλεται στους επιθεωρητές δηµοσίους υπαλλήλους ειδικό επίδοµα επιθεώρησης. Άρθρο 19 Πόροι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών είναι: α) ποσοστό 0,1 % από τη συµµετοχή του ηµοσίου σε κάθε τυχερό παιχνίδι, β) τα πρόστιµα που επιβάλλονται από την Επιτροπή, τα οποία εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ. Ε.. Ε. και γ) πόροι οποιασδήποτε πηγής προερχόµενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς (όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών προγραµµάτων). Άρθρο Οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) και δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται. Για τις χορηγηθείσες άδειες παραµένει σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ62 Α). 2. Στις επιχειρήσεις καζίνων της χώρας επιτρέπεται να παίζονται τυχερά παιχνίδια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά παίζονται νόµιµα σε ένα τουλάχιστον κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, σύµφωνα µε πιστοποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών και Αρχών των χωρών αυτών (reguiated market). Άρθρο Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών ανήκει και ο διοικητικός και οικονοµικός έλεγχος των επιχειρήσεων καζίνων και ασκείται µε γνώµονα την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου. Η Αρχή µε αποφάσεις της προσδιορίζει και εξειδικεύει το περιεχόµενο και καθορίζει τη διαδικασία του διοικητικού και

17 οικονοµικού ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνων, κατά την άσκηση του οποίου προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες πράξεις: α) Χορηγεί, ανακαλεί και τροποποιεί τις άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνων κατ' εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β'. β) Ελέγχει την τήρηση της νοµοθεσίας εκ µέρους των επιχειρήσεων καζίνων, τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται από τις άδειες λειτουργίας και την τήρηση των όρων που τυχόν περιέχουν, καθώς και τη λειτουργία τους έως και την εκκαθάρισή τους. γ) Ελέγχει τη συνδροµή της προϋπόθεσης της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου και εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη για κάθε παιχνίδι που παίζεται σε κάθε καζίνο. δ) Ορίζει τις ειδικές προδιαγραφές λογιστικής διαχείρισης και ασφάλειας των τυχερών παιχνιδιών που παίζονται στα καζίνα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας σε κατασκευαστές, προµηθευτές και συντηρητές τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής των παιχνιδιών, καθώς και το βαθµό ευθύνης καθενός. ε) Χορηγεί άδειες καταλληλότητας σε κατασκευαστές, προµηθευτές και συντηρητές τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής των παιχνιδιών, κατόπιν υποβολής αιτήσεως και παραβόλου που ορίζεται µε απόφασή της. στ) Τηρεί µητρώο των αδειών καταλληλότητας που χορηγεί. ζ) Καθορίζει τη διαδικασία και το περιεχόµενο του ελέγχου της νοµιµότητας διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών (ειδικός κανονισµός ελέγχου καθενός τυχερού παιχνιδιού), τα προσόντα των ελεγκτών και το χρόνο διεξαγωγής των τακτικών και έκτακτων ελέγχων. η) Επιβάλλει τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διοικητικές κυρώσεις, µεταξύ των οποίων και η προσωρινή και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνου. Με απόφασή της µπορεί να συστήσει Επιτροπή Επιλύσεως ιαφορών, η οποία θα επιλαµβάνεται επί ενστάσεων κατά πράξεων επιβολής κυρώσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση της Επιτροπής, οι αρµοδιότητες αυτής, η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεως και εκδόσεως αποφάσεως επ' αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. θ) Εισηγείται τη λήψη µέτρων βελτίωσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου και την προστασία των παικτών. ι) Συνεργάζεται µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου, καθώς και µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Η.Π.Α. και άλλων χωρών και προβαίνει σε κάθε ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της. ια) Καθορίζει τα δικαιολογητικά των προσλαµβανοµένων για εργασία στις επιχειρήσεις καζίνο και εκδίδει τα δελτία καταλληλότητας αυτών. ιβ) Ρυθµίζει και εποπτεύει τις σχέσεις επιχειρήσεων καζίνων και πελατών. ιγ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί κάθε στοιχείο που αφορά πρόσωπα και επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών, µε την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και του επιχειρηµατικού ή άλλου απορρήτου. ιδ) Εκδίδει ανά τρίµηνο ενηµερωτικό δελτίο στο οποίο δηµοσιεύονται οι αποφάσεις της και το οποίο τίθεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. ιε) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση των επιχειρήσεων καζίνων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλει εντός εξαµήνου από τη λήξη του έτους στον Πρόεδρο της Βουλής. 2. Η Επιτροπή κατά τη λήψη των αποφάσεων των περιπτώσεων δ' και ς της παραγράφου 1 λαµβάνει υπόψη της τους διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές, ζητά τη γνώµη ειδικών και λαµβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει πρόσφορες. Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι ισχύοντες κανονισµοί. Άρθρο Ο έλεγχος της νοµιµότητας διεξαγωγής των παιχνιδιών που παίζονται στα καζίνα και απόδοσης των κερδών σε ηµόσιο και πελάτες είναι τακτικός, επιτόπιος και διαρκής και έκτακτος. Ο τακτικός και ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από Κλιµάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου δεν εµποδίζει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου την ίδια Μέρα από διαφορετικό κλιµάκιο. 2. α) Η Επιτροπή συνιστά Κλιµάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων, που είναι επιφορτισµένα µε τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Τα Κλιµάκια απαρτίζονται από

18 υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του ηµοσίου, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. Οι ελεγκτές κατά τον πρώτο χρόνο στελέχωσης των Κλιµακίων εκπαιδεύονται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους ανατίθεται και συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου ως εκπαιδευόµενοι Κατά τον τέταρτο και τελευταίο χρόνο της υπηρεσίας τους λειτουργούν κυρίως ως εκπαιδευτές των νέων ελεγκτών. Κατά το δεύτερο και τρίτο χρόνο απασχολούνται αποκλειστικά µε τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνων. β) Η Επιτροπή τηρεί µητρώο Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων που καταρτίζεται κατόπιν επιλογής µεταξύ εκείνων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η επιλογή γίνεται σταδιακά ώστε να επιτυγχάνεται η κατ' έτος ανανέωση του ενός πέµπτου (1/5) των ελεγκτών. Οι υπάλληλοι που επιλέγονται αποσπώνται αυτοδίκαια για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών στην Επιτροπή. Απαγορεύεται παράταση πέραν της µιας φοράς της απόσπασης ή νέα απόσπαση στην Επιτροπή µετά τη λήξη της προηγούµενης, µε έγκριση της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής καθορίζεται ειδικό επίδοµα ελέγχου που καταβάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους. γ) Στους ελεγκτές καταβάλλονται έξοδα εκτός έδρας, µετακίνησης και διαµονής, σύµφωνα µε όσα ισχύουν κάθε φορά για τις µετακινήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων. δ) Οι ελεγκτές υπόκεινται στη νοµοθεσία του «πόθεν έσχες» κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους ή της ανάθεσης καθηκόντων ελεγκτών, καθώς επίσης και τα πέντε επόµενα χρόνια. 3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού τα Κλιµάκια Ελεγκτών Επιχειρήσεων Καζίνων στελεχώνονται και από υπαλλήλους της κατηγορίας Ε του ηµοσίου, των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, καθώς και από πρώην υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υπηρετήσει ως ελεγκτές τουλάχιστον τρία χρόνια σε µονάδα αυτεπιστασίας ελέγχου καζίνων του ΕΟΤ. Η διάρκεια και η διαδικασία της εκπαίδευσης των ελεγκτών που ασκούν καθήκοντα κατά την πρώτη εφαρµογή ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής. Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πιστοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής. 2. Από τη δηµοσίευση της κοινής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου η ιεύθυνση Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης καταργείται 3. Για θέµατα εγκρίσεως αδειών συστήνεται στη ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής Τµήµα Καζίνο. 4. Από την ηµεροµηνία διορισµού της Επιτροπής Εποπτείας Τυχερών Παιχνιδιών καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του Ν. 2206/ Με απόφαση της Επιτροπής συγκροτείται ειδική επιτροπή η οποία θα καταρτίσει νέο Κανονισµό Λειτουργίας Καζίνο, βάσει διεθνών προτύπων, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της ειδικής επιτροπής και του γραµµατέα αυτής. 6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου, που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα, που ρυθµίζονται από αυτόν, καταργείται όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται αρµοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση µε τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρµόδια για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής είναι η Επιτροπή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Ρύθµιση για το προσωπικό της ΕΧΑΕ ΑΕ

19 Προσωπικό της Ανώνυµης Εταιρίας «Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ» (ΕΧΑΕ Α.Ε.) και των θυγατρικών της εταιριών, το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού µε απόσπαση ή διάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους, µπορεί να µετατάσσεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). Η σχετική αίτηση µετάταξης πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας ή, εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την απόφαση της µετάταξης και καταργούνται αυτοδίκαια µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του µετατασσόµενου. Οι µετατασσόµενοι κατατάσσονται σε βαθµό ανάλογο µε τα προσόντα τους και τον αναγνωρισµένο από την υπηρεσία τους χρόνο προϋπηρεσίας τους και σε µισθολογικά κλιµάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα µε το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Άρθρο 25 Τροποποίηση του Ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α) 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 936/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Αποκλείονται της εγγραφής µε απόφαση της ιοικητικής Επιτροπής του Επιµελητηρίου: α) οι πτωxεύσαντες και µη αποκατασταθέντες, β) οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για εµπορία ναρκωτικών ή λαθρεµπορία ή πλαστογραφία ή υπεξαίρεση ή απάτη ή κλοπή ή απιστία και γ) οι αµετακλήτως καταδικασθέντες για παράβαση του νόµου περί επιταγών. Ο παραπάνω αποκλεισµός δεν ισχύει όταν από τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά αποδεικνύεται ότι οι επιταγές αυτές έχουν µε οποιονδήποτε τρόπο πληρωθεί Για τα νοµικά πρόσωπα τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι Πρόεδροι των ιοικητικών Συµβουλίων, οι ιευθύνοντες και οι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι των Ανωνύµων Εταιρειών, οι ιαχειριστές των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, οι Οµόρρυθµοι Εταίροι των Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών και οι εκπρόσωποι των Συνεταιρισµών.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του Ν. 936/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η καταχώρηση της επωνυµίας ανανεώνεται ανά τριετία ύστερα από σχετική αίτηση του εξαγωγέα, που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράψου 4 περί εγγραφής, στην οποία εµπεριέχεται και η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, επιπλέον και δήλωση ότι πραγµατοποίησε εξαγωγές κατά τα αµέσως προηγούµενα τρία ηµερολογιακά έτη. Η αίτηση συνοδεύεται από γραµµάτιο κατάθεσης στο δηµόσιο ταµείο των τελών ανανέωσης της επωνυµίας που προβλέπεται από την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 3999/1959.» 3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του Ν. 936/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Κατά των αποφάσεων απόρριψης αίτησης καταχώρησης ή διαγραφής από το Μητρώο Εξαγωγέων της ιοικητικής Επιτροπής των Επιµελητηρίων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 8.» 4. Η παράγραφος 8του άρθρου 9του Ν. 936/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Συνιστάται Επιτροπή που εδρεύει στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποτελείται από τους: α. Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως Πρόεδρο. β. Προϊστάµενο της ιεύθυνσης ιεθνών Οικονοµικών Ροών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως µέλος. γ. Προϊστάµενο του Τµήµατος Εξαγωγών της ιεύθυνσης ιεθνών Οικονοµικών Ροών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως µέλος. δ. Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων ως µέλος οριζόµενο από αυτήν και ε. Εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων ως µέλος οριζόµενο από αυτόν. Χρέη Γραµµατέως εκτελεί υπάλληλος του Τµήµατος Εξαγωγών της ιεύθυνσης ιεθνών Οικονοµικών Ροών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό ιευθυντή Σχεδιασµού και ιαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Όταν ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από εκπρόσωπο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών που ορίζεται από αυτό.

20 Η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο, εάν κρίνει από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι ο ενδιαφερόµενος αφ' ενός πληροί από άποψη δυνατοτήτων, εγκατάστασης και οργάνωσης τις προϋποθέσεις άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων και αφ' ετέρου ότι διαθέτει το απαιτούµενο για την εν λόγω δραστηριότητα ήθος. Αν ο ενδιαφερόµενος θέλει να προσφύγει κατά απόφασης απόρριψης ή διαγραφής του, λόγω αµετακλήτου καταδίκης του για τα περιγραφόµενα στην παράγραφο 4 αδικήµατα, η προσφυγή αυτή πρέπει να γίνει και η Επιτροπή µπορεί να την εξετάσει µετά την έκτιση της ποινής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτείται η Επιτροπή της παραγράφου αυτής, καθορίζεται κάθε θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση και τη λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι απαραίτητες σχετικές δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των οικείων Επιµελητηρίων.» Άρθρο 26 Κατάργηση προνοµίων της Α.Τ.Ε. Καταργείται η απαλλαγή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τους παρακάτω φόρους και τέλη: α) από το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 2459/1997, β) από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 7 του Ν. 1882/1990 και άρθρο 6 του Α.Ν. 1521/1950, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1587/1950, γ) από το τέλος χαρτοσήµου επιταγών οι οποίες προσκοµίζονται στις τράπεζες για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη, που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1957/1991, δ) από το τέλος χαρτοσήµου σε συµβάσεις ενέγγυας πίστωσης και ε) από το τέλος χαρτοσήµου σε µισθώµατα από οικοδοµές που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 13 παρ. 2α και 15 παρ. 1αΒ του Κώδικα Τελών Χαρτοσήµου (Π.. 28/28 Ιουλίου 1931). Άρθρο Στην παράγραφο 18 του άρθρου 18ατου Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής: «στ. Να επιτρέπει για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας την έκδοση τιµολογίων µε απλοποιηµένο περιεχόµενο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 9 στοιχείο δ' της οδηγίας 77/388/ ΕΟΚ στις εξής περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του τιµολογίου είναι ασήµαντο και µέχρι 300 ευρώ ή β) όταν οι εµπορικές ή διοικητικές πρακτικές του συγκεκριµένου τοµέα δραστηριότητας ή οι τεχνικές συνθήκες της έκδοσης των τιµολογίων αυτών καθιστούν δυσχερή την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β' του άρθρου 22της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ. Η ανωτέρω απλούστευση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αφορά συναλλαγές που καλύπτονται από την παράγραφο 4 στοιχείο γ' του άρθρου 22 της ίδιας ως άνω οδηγίας.» 2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από » Άρθρο 28 Μετατροπή κεφαλαίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ευρώ Οι προθεσµίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α), παρατείνονται, αφότου έληξαν, µέχρι και την , η δε απαγόρευση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόµου, αρχίζει την Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης οι παραπάνω προθεσµίες µπορούν να παραταθούν για ένα ακόµη εξάµηνο.

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2719/1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡ. 2719 ΦΕΚ Α` 106/26.5.1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 17671 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9569815 ΦΑΞ : 210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011 Για όλα τα προς έγκριση θέµατα απαιτούµενη απαρτία: 20% του καταβεβληµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 311/1994 ΦΕΚ: Α 165/06.10.1994 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ" ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑ - ΜΟΡΦΗ - ΕΔΡΑ α) Ο "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας", που ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πρόσφατες Αλλαγές Παναγιώτης Γιάλλουρος Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π.

1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληροφορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π. Η διάθεση των κερδών των επιχειρησέων. Οι αλλαγές βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συµβούλου στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος Αρθρο... Ρύθμιση της Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την Κοινωνική Ασφάλιση του προσωπικού της στους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.3489/2006 (Α 205), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος 1. Σκοπός του νόµου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.», στην ετήσια Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 107/20.10.2014) Αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα