ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π. Σ. Ταούκης, Γ. Ι. Κατσαρός, Β. Καπόπουλος, Ε. ερµεσονλούογλου Εργ. Χηµείας & Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιπτώσεις της µεταβολής παραγόντων, καθοριστικών για τη διατηρησιµότητα των τροφίµων, όπως της θερµοκρασίας Τ και της ενεργότητας νερού (a w ) στα αφυδατωµένα τρόφιµα, απαιτεί κινητική µελέτη χαρακτηριστικών αντιδράσεων ποιοτικής υποβάθµισης σε διαφορετικές συνθήκες Τ, a w και προσδιορισµό µιας συνάρτησης ποιότητας του κάθε τροφίµου συναρτήσει των παραµέτρων αυτών. Ο συνυπολογισµός της επίδρασης της συσκευασίας, επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη ενός συνολικού κινητικού µοντέλου που βασίζεται στη συνάρτηση ποιότητας του τροφίµου, στις ισόθερµες ρόφησης νερού, στο µοντέλο µεταφοράς υγρασίας για τα συσκευασµένα τρόφιµα και στις ιδιότητες του υλικού συσκευασίας. Αναπτύχθηκε ένα φιλικό προς το χρήστη λογισµικό, το Shelf Life Predictor 1.0, που ενσωµατώνει τα µοντέλα αυτά και δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού των απαιτήσεων συσκευασίας για οποιοδήποτε σενάριο συντήρησης. Για δεδοµένη συσκευασία αντίστοιχα µπορεί να υπολογιστεί η ποιότητα του τροφίµου σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας τροφίµων από την παραγωγή ως την κατανάλωση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τρόφιµα είναι σύνθετα, ενεργά από βιολογική και φυσικοχηµική άποψη, συστήµατα τα οποία απαιτούν ελεγχόµενες συνθήκες όχι µόνον παραγωγής αλλά και διανοµής και αποθήκευσής τους ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους και να επιτυχγάνεται η επιθυµητή διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της θρεπτικής τους αξίας. Η χρονική περίοδος στην οποία το τρόφιµο διατηρεί σε επιθυµητά επίπεδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ονοµάζεται διατηρησιµότητα του τροφίµου (shelf life). Καθοριστικό ρόλο στη διατηρησιµότητα του τροφίµου παίζουν

2 οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία, καθώς και η συσκευασία που χρησιµοποιείται. Εκτός της θερµοκρασίας, βασική παράµετρος που επηρεάζει το ρυθµό ποιοτικής υποβάθµισης ενός τροφίµου χαµηλής υγρασίας, είναι η ενεργότητα νερού a w, η οποία ορίζεται πρακτικά από τη σχέση a w =p/p o (τάση ατµών νερού του τροφίµου, p, ως προς του καθαρού νερού, p o, στην ίδια θερµοκρασία) και είναι ένα µέτρο της διαθεσιµότητας του νερού στα τρόφιµα. Σε σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας η περιεκτικότητα σε υγρασία ενός τροφίµου, m, σχετίζεται µε την ενεργότητα νερού a w, µονοσήµαντα, µε τις ισόθερµες καµπύλες ρόφησης. Η ενεργότητα νερού, µεταβάλλεται από την αρχική τιµή κατά την συχνά, µακρά διάρκεια αποθήκευσης των τροφίµων, καθώς οι χρησιµοποιούµενες συσκευασίες παρουσιάζουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό διαπερατότητα στην υγρασία, µε επίδραση στην ρυθµό ποιοτικής υποβάθµισης και τη διατηρησιµότητα του προϊόντος. Ποσοτική γνώση της εξάρτησης της διατηρησιµότητας απο την ενεργότητα του νερού, a w, επιτρέπει τον καθορισµό κρισίµων ορίων a w. Συνδιασµός µε τη δυνατότητα πρόρρησης της µεταβολής της a w κάτω απο διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης, δίνει τη δυνατότητα βέλτιστου σχεδιασµού του συστήµατος τροφίµο- συσκευασία για την εξασφαλίση της επιθυµητής ποιότητας και διατηρησιµότητας, µε το µικρότερο οικονοµικό κόστος. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα χρήσιµου εργαλείου, ενός φιλικού προς το χρήστη λογισµικού, που ενσωµατώνει µοντέλα διατηρησιµότητας αφυδατωµένων τροφίµων σαν συνάρτηση θερµοκρασίας και a w και δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού των απαιτήσεων συσκευασίας για αφυδατωµένα τρόφιµα για οποιοδήποτε σενάριο συντήρησης. Για δεδοµένη συσκευασία αντίστοιχα µπορεί να υπολογιστεί η ποιότητα του τροφίµου σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας τροφίµων από την παραγωγή ως την κατανάλωση. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟ ΟΙ Κινητική µελέτη της επίδρασης των παραγόντων θερµοκρασία, Τ, ενεργότητας του νερού aw στη µεταβολή των δεικτών ποιότητας αφυδατωµένων τρόφιµων επιτρέπει την ανάπτυξη ένα ποσοτικού µοντέλου για κάθε δείκτη ποιότητας που δίνει

3 τη δυνατότητα πρόρρησης της διατηρησιµότητας (διάρκειας ζωής) του κάθε τροφίµου κάτω από οποιοδήποτε συνδυασµό θερµοκρασίας, Τ, και ενεργότητας νερού, a w. Ο έλεγχος επίδρασης της συσκευασίας επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη και εφαρµογή συνολικών κινητικών µοντέλων που βασίζονται στις ισόθερµες ρόφησης νερού, στο µοντέλο µεταφοράς υγρασίας για τα συσκευασµένα τρόφιµα και στις ιδιότητες του υλικού συσκευασίας (1,2,3,4). Προκειµένου να περιγραφούν µαθηµατικά οι ισόθερµες ρόφησης χρησιµοποιούνται η γραµµική εξισώση ισόθερµης για το εύρος τιµών a w από 0,2 ως 0,6 και η εξίσωση GAB για a w από 0 ως 0,9 : Γραµµική : m = ba w + c m o CKa w GAB : m = (1 Ka w )(1 Ka w + CKa w ) (Εξίσωση 1) (Εξίσωση 2) όπου, m ο : η τιµή της υγρασίας όταν όλα τα κέντρα ρόφησης έχουν καλυφθεί απο ένα µονοµοριακό στρώµα νερού, a, b, C : σταθερές ρόφησης που συνδέονται µε το µονοµοριακό στρώµα νερού, Κ : σταθερά ρόφησης GAB που συνδέεται µε τις ιδιότητες του ροφηµένου νερού πέρα του µονοµοριακού στρώµατος. Οι σταθερές της γραµµικής ισόθερµης για κάθε θερµοκρασία προσδιορίζονται απο γραµµική προσαρµογή των δεδοµένων των δυό τροφίµων. Χρησιµοποιώντας την γραµµική ισόθερµη για την περιγραφή των ισοθέρµων των δυό τροφίµων και τις εξισώσεις µεταφοράς υγρασίας µέσω της συσκευασίας (βασισµένες στις εξισώσεις Fick και Henry) καταλήγουµε στο παρακάτω αναλυτικό µοντέλο συσκευασίας [7]: lnγ=φ ext t (Εξίσωση 3) µε m e m Γ = i (Εξίσωση 4) Φ m m ext = e k x A W s P o b (Εξίσωση 5) όπου, m i : είναι η αρχική υγρασία του τροφίµου σε ξηρή βάση και m e η υγρασία ισορροπίας του τροφίµου σε περιβάλλον υγρασίας %RH και θερµοκρασίας ο C που υπολογίζεται απο την γραµµική ισόθερµη, m : η περιεχόµενη υγρασία του τροφίµου σε χρόνο t, k/x: ο συντελεστής διαπερατότητας του υλικού συσκευασίας και b η κλίση της γραµµικής ισόθερµης. Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο ( σχέσεις 3-5 ) και τα δεδοµένα για την γραµµική ισόθερµη κάθε τροφίµου, υπολογίζουµε την θεωρητικά περιεχόµενη υγρασία των δειγµάτων m θεωρ και την ενεργότητα νερού στο εσωτερικό τους. Απο

4 την ισόθερµη κάθε τροφίµου m=f (a w ) και την σχέση m=f (t ) προσδιορίζουµε την συνάρτηση a w =f (t ): m e m i m e m lnγ = ln = Φ t ln i m m ext = e m e (ba w + c) Φ ext t (Εξίσωση 6) όπου b, c οι σταθερές της γραµµικής ισόθερµης Οι θεωρητικές τιµές της συνάρτησης ποιότητας κάθε τροφίµου υπολογίζονται µε ολοκλήρωση της µεταβολής της ως προς το χρόνο ως εξής : v Q(A)= kdt = k (a w ( t ) )dt k(a w ) t (Εξίσωση 7) i= 1 i i όπου, Q(A) : ο δείκτης ποιότητας για κάθε τρόφιµο και k ( a wi ) : η σταθερά του ρυθµού αντίδρασης για κάθε δείκτη ποιότητας σε συνθήκες a wi Τα παραπάνω µοντέλα αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του λογισµικού. Το λογισµικό «Shelf Life Predictor 1.0» γράφτηκε σε γλώσσα προγραµµατισµού Visual-Basic σε περιβάλλον Excel. Το λογισµικό αποτελείται από πέντε worksheets, εφτά dialog boxes και περίπου δύο χιλιάδες γραµµές κώδικα, ενώ το µέγεθός του δεν ξεπερνά τα 700KB σε φόρµα «Εxcel 2000». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως δηλώνει και ο τίτλος του: «Shelf Life Predictor 1.0», το λογισµικό αυτό αποτελεί έναν «προσοµοιωτή» αποθήκευσης ενός αφυδατωµένου τροφίµου όπου προβλέπεται η διατηρησιµότητά του υπό συγκεκριµένες περιβαλλοντικές συνθήκες και καθορισµένη συσκευασία, όπως και αντίστροφα, εκτιµάται ο τύπος της συσκευασίας που πρέπει να έχει σε σχέση µε επιθυµητά αποτελέσµατα διατηρησιµότητας. εδοµένα εισόδου (Input data) Τα δεδοµένα εισόδου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες µε ένα κουµπί να αντιστοιχεί σε κάθε µια από αυτές: α) Χαρακτηρηστικά του τροφίµου (Characteristics of the food) β) Παράµετροι της συσκευασίας (Packing parameters) γ) Συνθήκες αποθήκευσης (Storage conditions) Σχήµα 1: εδοµένα εισόδου

5 δ) Ισόθερµη ρόφησης του τροφίµου (Isotherm) α) Χαρακτηρηστικά του τροφίµου (Characteristics of the food) Σε αυτή τη κατηγορία υπάγονται παράµετροι που αφορούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αφυδατωµένου τροφίµου υπό αποθήκευση, όπως η αρχική ενεργότητα νερού του τροφίµου (initial water activity), το συνολικό ξηρό βάρος του τροφίµου µέσα στη συσκευασία (Total dry solids) και παραµέτρους που αφορούν την αντίδραση µε την οποία θεωρείται ότι υποβαθµίζεται η ποιότητα του τροφίµου. Σχήµα 2: Παράθυρο από το interface του λογισµικού -Χαρακτηρηστικά του τροφίµου (Characteristics of the food) Η υποβάθµιση αυτή παρακολουθείται µέσω κάποιου δείκτη ποιότητας Α, για τον οποίο ο χρήστης καλείται να εισάγει τιµές τόσο για την αρχική τιµή του (π.χ. 100% αν το τρόφιµο θεωρείται ότι δεν έχει υποστεί ήδη κάποια ποιοτική υποβάθµιση πριν την αποθήκευση), όσο και για την τιµή εκείνη κατά την οποία το τρόφιµο είναι οριακά κατάλληλο για κατανάλωση ή χρήση. β) Παράµετροι της συσκευασίας (Packing parameters) Σε αυτή την κατηγορία των δεδοµένων εισόδου υπάγονται οι παράµετροι που αφορoύν τη συσκευασία του τροφίµου. Οι παράµετροι που πρέπει ο χρήστης να καθορίσει όσον αφορά τη συσκευασία του τροφίµου είναι δύο: η διαθέσιµη επιφάνεια διάχυσης και η διαπερατότητα του υλικού συσκευασίας από την υγρασία, ως µία

6 σταθερή τιµή, ανεξάρτητη ή όχι της θερµοκρασίας. Η διαπερατότητα µπορεί να εκφραστεί είτε ως k/x είτε ως WVTR (Water Vapor Transmission Rate). Σχήµα 3: Παράθυρο από το interface του λογισµικού - Παράµετροι της συσκευασίας (Packing parameters) γ) Συνθήκες αποθήκευσης (Storage conditions) Τα δεδοµένα εισόδου αυτής της κατηγορίας είναι ο χρόνος αποθήκευσης, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος στο οποίο το τρόφιµο αποθηκεύεται και η υγρασία αυτού. Τόσο η θερµοκρασία όσο και η υγρασία µπορεί να είναι είτε σταθερές σε όλο το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης, είτε να µεταβάλλονται παίρνοντας διαφορετικές τιµές για διάφορα χρονικά διαστήµατα. Όταν κάποια από τις δύο δεν είναι σταθερή, τότε πρέπει να οριστεί ακριβώς η τιµή της σε κάθε χρονικό διάστηµα. Σχήµα 4: Παράθυρο από το interface του λογισµικού - Συνθήκες αποθήκευσης (Storage conditions)

7 δ) Ισόθερµη ρόφησης του τροφίµου (Isotherm) Αυτή είναι η κατηγορία των δεδοµένων εισόδου στην οποία καλείται ο χρήστης, µέσα από ένα πλήθος επιλογών, να ορίσει την ισόθερµη ρόφησης του υπό αποθήκευση τροφίµου. Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιήσει δύο τύπους ισόθερµης, είτε γραµµική, είτε ισόθερµη GAB. Παρακάτω αναλύονται οι τρεις τρόποι εισαγωγής τιµών για τις παραµέτρους, µε τους δύο πρώτους να αναφέρονται και στους δύο τύπους ισόθερµης, ενώ ο τρίτος να αφορά µόνο την ισόθερµη τύπου GAB: 1. Απ ευθείας εισαγωγή των τιµών των παραµέτρων. 2. Εισαγωγή τιµών υγρασίας ενεργότητας νερού 3. Επιλογή του τροφίµου µέσα από βιβλιοθήκη δεδοµένων. Το λογισµικό παρέχει µία τράπεζα πληροφοριών που αφορά αντιστοιχήσεις τροφίµων και παραµέτρων της ισόθερµης τύπου GAB αυτών. Σχήµα 5: Παράθυρο από το interface του λογισµικού - Ισόθερµη ρόφησης του τροφίµου (Isotherm) εδοµένα εξόδου (Output data) Τα δεδοµένα εξόδου αποτελούν το σύνολο των πληροφοριών που παρέχει η λύση. Στο σχήµα 6, παρουσιάζεται το παράθυρο από το interface του λογισµικού που περιέχει τα δεδοµένα εξόδου. Όπως φαίνεται στο σχήµα, τη λύση αποτελούν: Το διάγραµµα δείκτη ποιότητας - χρόνου, όπου απεικονίζεται η πορεία του δείκτη ποιότητας του τροφίµου σε σχέση µε το χρόνο αποθήκευσης. Η τελική τιµή του δείκτη ποιότητας, δηλαδή η τιµή αυτού µετά την αποθήκευση. Το διάγραµµα ενεργότητας νερού - χρόνου, όπου απεικονίζεται η τιµή της ενεργότητας νερού του τροφίµου σε κάθε χρονική στιγµή της αποθήκευσης. Η τελική τιµή της ενεργότητας νερού, δηλαδή η τιµή αυτής µετά την αποθήκευση.

8 Ο χρόνος πρακτικής διατήρησης (Shelf life) που έχει το τρόφιµο πριν την αποθήκευσή του, αν υποτεθεί ότι η ενεργότητα νερού και η θερµοκρασία παραµένουν σταθερές σε τιµές που επιλέγονται από τον χρήστη στα χαρακτηριστικά του τροφίµου. Ο χρόνος πρακτικής διατήρησης (Shelf life) που έχει το τρόφιµο µετά την αποθήκευση, αν υποτεθεί ότι η ενεργότητα νερού και η θερµοκρασία παραµένουν σταθερές στις τιµές που αυτές έχουν στο τέλος της αποθήκευσης. Σχήµα 6: Παράθυρο από το interface του λογισµικού - εδοµένα εξόδου (Output data) Το λογισµικό έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει και τη διαπερατότητα που πρέπει να έχει η συσκευασία έτσι ώστε η τελική τιµή της ενεργότητας νερού να είναι η επιθυµητή. Για τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος, χρησιµοποιείται το Permeance determination ( Σχήµα 7). Το λογισµικό, τέλος, παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής των δεδοµένων εξόδου σε ξεχωριστό αρχείο excel, ( Save data to a file! ).

9 Σχήµα 7: Παράθυρο από το interface του λογισµικού - Εύρεση διαπερατότητας της συσκευασίας (Permeance determination) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το λογισµικό «Shelf Life Predictor 1.0» απευθύνεται σε χρήστες που ενδιαφέρονται να προσοµοιώσουν µια διαδικασία αποθήκευσης τροφίµου. Η εφαρµογή του, διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη χρησιµοποίηση κάποιας κατάλληλης συσκευασίας ή τον προσδιορισµό της διατηρησιµότητας αφυδατωµένου τροφίµου ως συνάρτηση των συνθηκών της αποθήκευσης, δηλαδή τη θερµοκρασία και την υγρασία. Το σύνολο των επιλογών που παρέχει, καλύπτει, τόσο «απλές» περιπτώσεις αποθήκευσης όπου οι περισσότερες παράµετροι είναι σταθερές (θερµοκρασία, υγρασία, διαπερατότητα του υλικού συσκευασίας κλπ.), όσο και σε πιο σύνθετα σενάρια όπου οι παράµετροι αυτοί µπορεί να µεταβάλλονται. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Taoukis P.S., El Meskine A., Labuza T.P. (1988) Moisture Transfer and Shelf Life of Packaged Foods. In: Food and Packaging Interactions (Ed. J.H. Hotchkiss) American Chemical Society (ACS No. 365) p Taoukis P.S., Breene W., Labuza T.P. (1988) Intermediate Moisture Foods. In: Advances in Cereal Science and Technology Vol. IX. (Ed. Y.Pomeranz). American Association of Cereal Chemists. St. Paul, Minnesota, p Taoukis, P., Labuza, T. P. and Saguy, I. (1997). Kinetics of Food Deterioration and Shelf- Life prediction. In: "THE HANDBOOK OF FOOD ENGINEERING PRACTICE", K.J. Valentas, E. Rotstein, R. P. Singh (ed.), CRC Press, p Taoukis P.S. and Skiadi O. (1998). Shelf life prediction modelling of packaged dehydrated foods for dynamic temperature and relative humidity storage conditions. In: Food Quality Modelling B.M. Nicolai and J. De Baerdemaeker (eds) Office for Official Publications of the European Commission. ECSC-EC-EAEC, Luxembourg. pp

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Εισαγωγή Η παστερίωση και η αποστείρωση (αναφερόµενες και ως θερµικές διεργασίες) των τροφίµων έχουν ως στόχο την καταστροφή µικροοργανισµών ή και την αδρανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΑΝΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ξάνθη 2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

EPΓAΣTHPIO ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ TPOΦIMΩN EΠIΣTHMH KAI ΜΗΧΑNIKH TPOΦIMΩN

EPΓAΣTHPIO ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ TPOΦIMΩN EΠIΣTHMH KAI ΜΗΧΑNIKH TPOΦIMΩN EPΓAΣTHPIO ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓIAΣ TPOΦIMΩN EΠIΣTHMH KAI ΜΗΧΑNIKH TPOΦIMΩN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ AΣKHΣEIΣ 8 ου EΞAMHNOY AΘHNA 2014 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ AΣKHΣEIΣ 8 ου EΞAMHNOY 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια) ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Εισαγωγή Η παστερίωση και η αποστείρωση των τροφίµων είναι φυσικές διεργασίες στις οποίες το τρόφιµο θερµαίνεται σε επαρκώς υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις

ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιδακτικές σηµειώσεις ΠΑΙΓΝΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδακτικές σηµειώσεις Σύνταξη: Β. Γερογιάννης Λάρισα 2011 Περιεχόµενα 1. Παιχνίδια ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.1 Εισαγωγή στα Παίγνια της ιοίκησης Επιχειρήσεων... 8 1.2 Προσοµοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των τροφίµων µπορεί να οριστεί ως το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών που έχουν σηµασία για τον καθορισµό του βαθµού αποδεκτότητας του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στατικού προτύπου επίλυσης προβλημάτων αξιολόγησης αποστακτικών στηλών.

Ανάπτυξη στατικού προτύπου επίλυσης προβλημάτων αξιολόγησης αποστακτικών στηλών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Ανάπτυξη στατικού προτύπου επίλυσης προβλημάτων αξιολόγησης αποστακτικών στηλών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής»

«Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής» Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων Factors affecting Food Packaging ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα