ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ"

Transcript

1 A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο Ο ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΦΠΑ) Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΠΑ 1.2 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΠΑ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΦΠΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΠΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΟΤΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΣΑ ΔΟΓΑ ΣΟΤ ΦΠΑ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΟ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΥΩΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΒΔΒΑΗΩΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΚΤΡΩΔΗ Φ.Π.Α ΠΡΟΘΔΣΟΗ ΦΟΡΟΗ ΠΡΟΣΗΜΑ ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΩΔΗ 19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 2.1 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΉ ΠΑΡΆΓΟΖ ΑΓΑΘΩΝ : 2.2 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΑΘΩΝ: ΣΡΗΓΩΝΗΚΔ ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΓΖΛΩΔΗ INTRASTAT ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ INTRASTAT ΠΟΗΟΗ ΑΠΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΓΖΛΩΖ 26 INTRASTAT 2.7 ΠΗΝΑΚΑ LISTING ΠΟΤ, ΠΟΣΔ ΚΑΗ ΠΩ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Ο ΠΗΝΑΚΑ Listing ΤΣΖΜΑ V.I.ES ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3.1 ΒΗΒΛΗΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΒΗΒΛΗΑ ΣΡΗΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Κ.Β ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ. ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΓΔ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΠΟΥΡΔΟΗ Δ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ειίδα 1 από 133

3 3.3.3 ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΓΗΑΚΡΗΖ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ. ΈΝΝΟΗΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΚΑΗ ΛΗΑΝΗΚΖ 35 ΠΩΛΖΖ. ΈΝΝΟΗΑ ΔΗΓΟΤ ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ. ΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΥΡΟΝΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΣΡΟΠΟ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΓΗΑ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ ΣΌΠΟ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ. ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΑΤΣΩΝ ΘΔΩΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΤΡΟ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 47 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 48 ειίδα 2 από 133

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηελ εξγαζία κνπ ζα πξνζπαζήζσ λα κειεηήζσ, λα θαηαιάβσ, λα θαιχςσ ην ζέκα ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά κε γξαθή ζπλνπηηθή άιιά θαη πεξηεθηηθή θαη λα παξνπζηάζσ πνηα είλαη θαη ηη είλαη ηα Βηβιία Β θαη Γ Καηεγνξίαο, πσο ηεξνχληαη, πνηνο θαη ηη είλαη ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηα ηνπ ζέκαηνο ηεο Πηπρηαθήο κνπ θαζεγήηξηα Κεξελίδνπ Διεπζεξία θαη φινπο φζνπο βνήζεζαλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Δπηινγήο θαη κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα κνπ αλνηρζνχλ νη δξφκνη πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ε ραξά λ απνιακβάλσ ηνλ πινχην ησλ γλψζεσλ πνπ πξνζθέξεη απιφρεξα έλα ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. ειίδα 3 από 133

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο Ο ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΦΠΑ) ΓΔΝΗΚΆ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 1.1 Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΦΠΑ Ζ Διιάδα µεηά ηε πξάμε πξνζρψξεζεο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, πνπ ππέγξαςε ζηηο 28 Μαίνπ 1979, αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα ελαξµνλίζεη ην ζχζηεκα ηεο έµµεζεο θνξνινγίαο µε εθείλν ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΟΚ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ θνηλνχ ζπζηήκαηνο (6 ε θνηλνηηθή νδεγία) ηνπ θφξνπ Πξνζηηζέµελε; Αμίαο, αξρηθά απφ ηε πξψηε Ηαλνπαξίνπ Μεηά ηε θαηάζεζε ηνπ γλσζηνχ Μλεµνλίνπ, δήηεζε θαη πέηπρε λα αλαβιεζεί ε εθαξµνγή ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 1986, ελψ ζην ηέινο ηνπ 1985 δήηεζε θαη πέηπρε µηα λέα αλαβνιή ελφο έηνπο. Γειαδή ν ΦΠΑ ζα εθαξµνδφηαλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ Σν θαινθαίξη ηνπ 1986 ε ειιεληθή θπβέξλεζε θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ην λφµν 1642/1986, «γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέµελεο Αμίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ ςεθίζηεθε ζην ηµήµα δηαθνπψλ ηεο Βνπιήο θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο Ο λφκνο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε µε ηνπο µεηαγελέζηεξνπο λφµνπο 1676/1986 θαη 1684/1987, θαζψο θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Ο ΦΠΑ. εθαξµφζηεθε µε ηξεηο ζπληειεζηέο: έλα ραµειφ ζπληειεζηή µε πνζνζηφ 6% (3% γηα ηα βηβιία, εθεµεξίδεο θαη πεξηνδηθά), έλα µεζαίν ή θαλνληθφ ζπληειεζηή µε πνζνζηφ 18% (απφ ν ζπληειεζηήο απηφο µεηψζεθε ζην πνζνζηφ 16%) θαη έλα πςειφ ζπληειεζηή µε πνζνζηφ 36%. Ο ραµειφο ζπληειεζηήο επηβαξχλεη αγαζά θαη ππεξεζία; πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αγαζψλ πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, ελψ ν πςειφο ζπληειεζηήο επηβαξχλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία αγαζψλ πνιπηέιεηαο ή εµηπνιπηειείαο. Σέινο, ν µεζαίνο ή θαλνληθφο ζπληειεζηήο επηβαξχλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αγαζψλ πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, νχηε ζηελ θαηεγνξία ησλ αγαζψλ πνιπηειείο ή εµηπνιπηειείαο. Πξέπεη λα ζεµεηψζνπµε, αθφµε, φηη ηαπηφρξνλα µε ηε µείσζε ηνπ µεζαίνπ ή θαλνληθνχ ζπληειεζηή απφ ην πνζνζηφ 18% ζην 16%, έγηλαλ θαη ειίδα 4 από 133

6 νξηζµέλεο µεηαηάμεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο πίλαθεο, πνπ είραλ σο ζηφρν ηε δηθαηφηεξε θαηαλνµή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ηε πξνψζεζε ηεο αλαπηπμηαθή; δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο. 1.2 ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΠΑ Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) είλαη έλαο γεληθφο έµµεζνο θφξνο πνπ εηζπξάηηεηαη θαηά ηε παξάδνζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηηο δηαθνξέο νηθνλνµηθέο µνλάδεο θαη απνδίδεηαη ζην δεµφζην ηαµείν. Ο ΦΠΑ επηβαξχλεη ηα εηζαγφµελα πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ µε ηνπο ίδηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα εγρψξηα νµνεηδή πξντφληα, ελψ ν θφξνο πνπ επηβαξχλεη ηα εμαγφµελα πξντφληα επηζηξέθεηαη ζηνπο εμαγσγείο. χµθσλα µε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.1642/1986 ππνθείµελνη ζην θφξν είλαη: 1. Κάζε θπζηθφ ή λνµηθφ πξφζσπν, εµεδαπφ ή αιινδαπφ, ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εγθηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφµελν ζθνπφ ή απνηέιεζµα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. Γελ ζεσξείηαη νηί αζθνχλ νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νη κηζζσηνί θαη ινηπά θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία ζπλδένληαη µε ηνλ εξγνδφηε ηνπο µε ζχµβαζε εξγαζίαο ή µε νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή ζρέζε πνπ δεµηνπξγεί δεζµνχο εμάξηεζεο, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο εξγαζίαο ή ζηελ αµνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε. 2. Σν ειιεληθφ δεµφζην, νη δήµνη, νη θνηλφηεηεο θαη ηα άιια ΝΠΓΓ δελ ζεσξνχληαη ππνθείµελνη ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο εξγαζηψλ πνπ ελεξγνχλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιή; ηνπο, αθφµε θαη αλ εηζπξάηηνπλ ηέιε, δηθαηψµαηα ή εηζθνξέο. Σα πξφζσπα απηφ, έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππνθεηµέλνπ ζην, θφξν, εθφζνλ αζθνχληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαξηζµνχληαη ζην παξάξηεµα Η ηνπ παξφληνο λφµνπ, εθηφο αλ απηέο είλαη αζήκαληεο. Τπφρξενη ζην Φφξν Πξνζηηζέµελεο Αμίαο γηα ηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη ηε παξνρή ππεξεζηψλ είλαη: α. Ο εγθαηεζηεµέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείµελνο ζην θφξν. γηα ηηο ελεξγνχµελεο απ'απηφλ πξάμεηο. β. Ο αληηπξφζσπνο ηνπ εγθαηεζηεµέλνπ ζην εμσηεξηθφ ππνθεηµέλνπ ζην θφξν ή ν ιήπηεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αληηπξφζσπνο. γ. Ο ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12. δ. Οπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ην νπνίν αλαγξάθεη ην θφξν ζηα ηηµνιφγηα πνπ εθδίδεη ζε άιια εμνµνηνχµελα µ'απηά ζηνηρεία. ειίδα 5 από 133

7 Όζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ππφρξενο ζην ΦΠΑ είλαη ν ινγηδφµελνο σο θχξηνο ησλ εηζαγφµελσλ πξντφλησλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή λνµνζεζία. Σέινο, ν ΦΠΑ εθαξµφδεηαη απφ ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 1987 ζε φιε ηε ρψξα, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο πνπ εμαηξείηαη. Απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ΦΠΑ νξηζµέλεο δξαζηεξηφηεηα; θνηλσληθνχ πεξηερνµέλνπ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18 ηνπ λφµνπ 1642/1986, θαζψο επίζεο θαη νη µηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηά ηε πξνεγνχµελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πξαγµαηνπνίεζαλ αθαζάξηζηα έζνδα µέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ δξαρµψλ. 1.3 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΦΠΑ Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ΦΠΑ, ζε ζρέζε µε ηηο άιιεο µνξθέο έµµεζεο θνξνινγίαο, είλαη φηη θάζε νηθνλνµηθή µνλάδα απνδίδεη ζην δεµφζην ηαµείν µε βάζε ηελ πξνζηηζέµελε αμία θαη φρη µε βάζε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ, φπσο γηλφηαλ πξηλ απφ µεξηθά ρξφληα π.ρ. µε ην ραξηφζεµν. Έηζη, ε θνξνιφγεζε γίλεηαη ηµεµαηηθά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζία; θαη φρη ζην ηειεπηαίν ζηάδην. Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα φζα αλαθέξαµε παξαπάλσ, παξαζέηνπµε ην παξαθάησ απιφ παξάδεηγµα: Έζησ φηη ππάξρεη έλα; ζπληειεζηή; ΦΠΑ, πνπ είλαη ίζνο µε 10%, θαη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ζπλαιιαγψλ. Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ηε βηνµεραλία αμίαο δξαρµψλ. Ζ βηνµεραλία ζα πιεξψζεη ΦΠΑ δξαρµψλ ζηνλ παξαγσγφ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηνλ απνδψζεη ζην δεµφζην ηαµείν ζην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ νξίδεηαη απφ ην λφµν. Δπεηδή δελ ππάξρνπλ εηζξνέο γηα ηνλ πσιεηή, δελ έρεη πιεξψζεη θφξν ν παξαγσγφο, άξα δελ ππάξρεη έθπησζε ηνπ θφξνπ ηνπ πξνεγνχµελνπ ζηαδίνπ. ην δεχηεξν ζηάδην ζπλαιιαγψλ, ε βηνκεραλία πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο ζε ρνλδξέµπνξν. Ζ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δξαρµψλ. Ο ρνλδξέµπνξνο ζα πιεξψζεη ζηε βηνµεραλία, πνπ ζα εθδψζεη ηηµνιφγην πψιεζεο ησλ εµπνξεπµάησλ, δξαρµέο. Σν πνζφ ησλ δξαρκψλ πνπ ζα πιεξψζεη ν ρνλδξέµπνξνο ζηε βηνµεραλία, ζα πξέπεη λα ην απνδψζεη ε βηνµεραλία ζην δεµφζην ηαµείν. Δπεηδή, φµσο, ε βηνµεραλία έρεη ήδε πιεξψζεη ζηνλ παξαγσγφ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δξαρκέο ζα απνδψζεη ηειηθά ζην δεµφζην ηαµείν ηε δηαθνξα: ( ΦΠΑ εθξνψλ ) - (ΦΠΑ εηζξνψλ) = = δξαρµέο. ην ηξίην ζηάδην ζπλαιιαγψλ, ν ρνλδξέκπνξνο πνπιάεη ηα εµπνξεχµαηα ηνπ ζην ιηαλέµπνξν αληί δξαρµψλ. ην πνζφ απηφ ζα πξνζηεζεί πνζφ ΦΠΑ Υ 10%= δξαρµψλ. Γειαδή ν ιηαλνπψιεο ζα πιεξψζεη ζην ρνλδξέµπνξν πνζφ δξαρµψλ. Ο ειίδα 6 από 133

8 ρνλδξέµπνξνο ζα απνδψζεη ζην δεµφζην ηαµείν ΦΗΗΑ πνπ ζα είλαη δξαρµέο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ζπλαιιαγψλ, ν ιηαλέµπνξνο πνπιάεη ηα εµπνξεχµαηα ζην ηειηθφ θαηαλαισηή αληί ηνπ πνζνχ δξαρµψλ ζπλ ηνλ ΦΠΑ πνπ είλαη δξαρµέο Σνλ ΦΠΑ πιεξψλεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ζην ιηαλέµπνξν, ν νπνίνο απνδίδεη ζην δεµφζην ηαµείν θφξν δξαρµψλ, πνπ είλαη ε δηαθνξά = δξαρµέο. Απφ ην παξαπάλσ απιφ παξάδεηγκα θαίλεηαη μεθάζαξα φηη νη νηθνλνµηθέο µνλάδεο ( παξαγσγφο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, βηνµεραλία, ρνλδξέµπνξνο, ιηαλέµπνξνο) απνδίδνπλ ηµεκαηηθά. ζην δεµφζην ηαµείν ΦΠΑ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ζπλαιιαγψλ, ελψ εθείλνο πνπ επηβαξχλεηαη πξαγµαηηθά, µε φιν ην πνζφ ΦΠΑ ( δξαρκέο ) είλαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο ησλ εµπνξεπµάησλ. Ο παξαγσγφο, ε βηνµεραλία, ν ιηαλέκπνξνο ιεηηνπξγνχλ σο εηζπξάθηνξεο θφξσλ πνπ ηνπ απνδίδνπλ ζην δεµφζην ηαµείν. 1.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΠΑ... Όπσο είλαη γλσζηφ, θάζε ζχζηεµα θνξνινγία; έρεη πιενλεθηήκαηα θαη µεηνλεθηήµαηα, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν εθαξµνγήο. Σν ίδην αθξηβψο ζπµβαίλεη θαη µε ηνλ ΦΠΑ. ηηο γξαµµέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα θαηαγξάςνπµε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ θφξνπ, φπσο απηφο εθαξµφζζεθε ζηελ Διιάδα. 1.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 1.0 ΦΠΑ ζεσξείηαη φηη είλαη νπδέηεξνο θφξνο. Απηφ ζεµαίλεη φηη ν λένο θφξνο δελ παξεµβαίλεη ζηελ θάζεηε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ζπλέβαηλε µε ηνπο ζσξεπηηθνχο θφξνπο, π.ρ. ην ραξηφζεµν. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά θαη µφλν απφ ηελ ηηµή ηνπ πξντφληνο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε, ρσξίο λα απνηειεί ζηνηρείν θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. 2.0 ΦΠΑ επηβαξχλεη µε ηνπο ίδηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. ηφζν ηα εγρψξηα φζν θαη ηα εηζαγφµελα πξντφληα. 3.Δθπίπηεη ν θφξνο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηεο επηρείξεζεο, µε απνηέιεζµα ε πξάμε απηή λα βνεζάεη ζεµαληηθά ζηελ νηθνλνµηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 4.Λεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο ηφζν ζην επίπεδν ηεο ειίδα 7 από 133

9 έµµεζεο θνξνινγίαο, φζν θαη ηεο άµεζεο, εθφζνλ ειέγρεηαη ην ζηάδην ιηαληθήο πψιεζεο. Με ηελ εθαξµνγή ηνπ ΦΠΑ ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεµα αιιεινζπγθξνπφµελσλ ζπµθεξφλησλ πνπ αµβιχλεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα θνξνδηαθπγή, ηνπιάρηζηνλ µεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. 5.Δπηηξέπεη ηελ νινθιεξσηηθή απαιιαγή ησλ εμαγσγψλ µε απνηέιεζκα λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. 1.6 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ I. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θφξνπ, πνπ νθείιεηαη ελ µέξεη ζηε θχζε ηνπ, δεµηνχξγεζε ζεµαληηθά πξνβιήµαηα, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξµνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίζηεθαλ ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνµηθψλ. 2.Σν δεµνζηνλνµηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ζε νξηζµέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνµηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ν γεσξγηθφο ηνµέαο, νη µηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ην ιηαληθφ εµπφξην, απμήζεθε ζεµαληηθά. 3.Ζ εηζαγσγή ηνπ είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο (ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο)ζηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηµψλ θαηαλαισηή. Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα ε επίπησζε ήηαλ µεγάιε, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο εθαξµνγήο ηνπ. 1.7 ΚΑΣΑΡΣΟΤΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ απφ 1/1/1987 θαηαξγήζεθαλ πνιινί θφξνη πνπ είραλ επηβιεζεί θαηά θαηξνχο θαη ίζρπαλ κέρξη 31/12/1986 κε θπξηφηεξν ην ΦΚΔ θαη ην ραξηφζεκν ζηα ηηκνιφγηα. Απφ ηνπο θφξνπο πνπ θαηαξγήζεθαλ ην ειιεληθφ δεµφζην βεβαίσζε ην 1986 έζνδα πνζνχ ,6 εθαηνµµπξίσλ δξαρµψλ, ελψ ηνλ ίδην ρξφλν εηζέπξαμε πνζφ εθαηνµµπξίσλ δξαρµψλ. Πάλησο, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ν ΦΠΑ δελ είλαη έλαο επηπιένλ θφξνο ζην θνξνινγηθφ µαο ζχζηεµα ηεο ρψξαο, αιιά έλαο θφξνο, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ πξνέξρνληαη απφ µηα ζεηξά θφξνπο πνπ θαηαξγνχληαη µε ηελ εθαξµνγή ηνπ ΦΠΑ θαη ελζσµαηψλνληαη ζηε ινγηθή ηνπ λένπ απηνχ θφξνπ. 1.8 ΣΑ ΔΟΓΑ ΣΟΤ ΦΠΑ Καηά ην πξψην ρξφλν εθαξµνγήο ηνπ ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, ηα έζνδα ηνπ δεµνζίνπ απφ ην θφξν απηφ αλήιζαλ ζε εθαηνµµχξηα δξαρµέο ελψ ν ειίδα 8 από 133

10 πξνυπνινγηζµφο ηνπ 1987 πξνέβιεπε έζνδα εθαηνµµχξηα δξαρµέο δειαδή, ηα έζνδα ηνπ 1987 απμήζεθαλ θαηά 13,6% ζε ζχγθξηζε µε εθείλα πνπ είραλ πξνβιεθζεί µε ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνυπνινγηζµνχ ηνπ 1987, ηνλ Ννέµβξην ηνπ Σα έζνδα απφ ην ΦΠΑ ήηαλ ην 42,2% ηεο έµµεζεο θνξνινγία; θαη ην 30,1 % ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ηνλ ίδην ρξφλν. Δπίζεο ην πνζνζηφ ζπµµεηνρήο ησλ εζφδσλ απφ ΦΠΑ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ήηαλ 9,14% πεξίπνπ, πνζνζηφ πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη απφ ηα πςειφηεξα θξαηψλ - µειψλ ηεο ΔΟΚ. Σν 1988 ηα έζνδα απφ ην ΦΠΑ αλήιζαλ ζε εθαηνµµχξηα δξαρµέο ζχµθσλα µε ηηο εθηηµήζεηο πξαγµαηνπνηήζεσλ, ελψ γηα ηνλ ίδην ρξφλν ν πξνυπνινγηζµφο πξνέβιεπε έζνδα πνζνχ εθαηνµµπξίσλ δξαρµψλ. Γειαδή, µεηαμχ εθηίµεζεο πξαγµαηνπνηήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ ππάξρεη µηα ζεµαληηθή απφθιηζε πνπ αλέξρεηαη ζε 12,1%. Σν µεγαιχηεξν πνζνζηφ απφθιηζεο είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΦΠΑ ησλ εµπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν πνζνζηφ απηφ ήηαλ γηα ην 1988 ηεο ηάμεο ηνπ 36,2% ελψ πςειφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο άιιεο πεγέο ηνπ ΦΠΑ. 1.9 ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΟ Οη απαιιαγέο απφ ην Φ.Π.Α. απαξηζκνχληαη ζη Άξζξα θαη δηαθξίλνληαη ζηηο απαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηηο απαιιαγέο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο, ζηελ δηεζλή δηαθίλεζε αγαζψλ θαη ζηηο εηδηθέο απαιιαγέο ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΣΖ ΥΩΡΑ 1. Απαιιαγέο θνηλσληθνύ θαη εθπνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛ.ΣΑ.), ηα Γίθηπα Ραδηνθψλνπ θαη Σειεφξαζεο (εθηφο απφ ηηο δηαθεκίζεηο), απφ δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθνπο, απφ θαιιηηέρλεο θαη εξκελεπηέο έξγσλ ηέρλεο (εθηφο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη απεπζείαο ζην θνηλφ). Απαιιάζζνληαη, αθφκε, ε παξνρή λεξνχ κε εκθηαισκέλνπ θαη ε απνρέηεπζε ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απεπζείαο απφ ηνπο Οξγαληζκνχο ειίδα 9 από 133

11 Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). 2. Απαιιαγέο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ γηαηξνχο, νδνληίαηξνπο, καίεο, θπζηνζεξαπεπηέο, νδνληνηερλίηεο / θηεληάηξνπο θαη ε κεηαθνξά αζζελψλ θαη ηξαπκαηηψλ κε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα νρήκαηα. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε παξάδνζε αγαζψλ γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε άδεηα απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Έθνξν ηεο πεξηνρήο. 3. Απαιιαγέο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, είηε παξέρεηαη απφ δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα ή απφ άιια πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή. Απαιιάζζνληαη, επίζεο θαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε π.ρ. επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ΔΛΚΔΠΑ θ.α., ηα λεπηαγσγεία, παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ αζιεηηζκφ ή ηελ ζσκαηηθή αγσγή εθφζνλ παξέρνληαη απφ ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη απεπζχλνληαη ζε πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. 4. Απαιιαγέο νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν νη θαηαζέζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ινγαξηαζκψλ, πιεξσκέο, κεηαθνξέο θαηαζέζεσλ, εκβάζκαηα, απαηηήζεηο, πηζησηηθνί ηίηινη θαη ινηπά αμηφγξαθα. Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε πιεξσκέο, κεηαθνξέο θαηαζέζεσλ, εκβάζκαηα, απαηηήζεηο, πηζησηηθνί ηίηινη θαη ινηπά αμηφγξαθα. Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε πψιεζε ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ, ησλ δειηίσλ ΠΡΟΠΟ ΛΟΣΣΟ ΠΡΟΣΟ, φρη φκσο θαη ηα θέξδε απ' απηά ηα νπνία ππάγνληαη ζην θφξν θεθαιαίνπ, νχηε νη πξνκήζεηεο ησλ πξαθηνξείσλ πνπ θνξνινγνχληαη απφ ην Φ.Π.Α. ειίδα 10 από 133

12 1.9.2 ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ Απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. αγαζά πνπ έρνπλ εηζαρζεί θαη επαλεηζάγνληαη, είηε γηαηί δελ είραλ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο, είηε γηαηί ήηαλ ειαηησκαηηθά, είηε γηα άιινπο ιφγνπο, εθφζνλ βέβαηα ε επαλεηζαγσγή γίλεηαη αγσγή απφ ην ίδην ην πξφζσπν, πνπ είρε θάλεη θαη ηελ εμαγσγή. Αθφκε δελ ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α. ε εηζαγσγή πξντφλησλ αιηείαο απφ επηρεηξήζεηο ζαιάζζηαο αιηείαο ζηελ θαηάζηαζε πνπ απηά αιηεχζεθαλ ή αθνχ ππνβιήζεθαλ ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο κφλν θαη φρη κεηαπνίεζεο ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΔΞΑΓΩΓΔ Όια ηα αγαζά πνπ εμάγνληαη ζην εμσηεξηθφ, απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 1. Γηαηί ηα αγαζά πξέπεη λα θνξνινγνχληαη ζηε ρψξα πνπ θαηαλαιίζθνληαη. 2. Γηαηί θάζε ρψξα επηδηψθεη ηελ αχμεζε θαη φρη ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο γηα λα εληζρπζεί ην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην. Ζ απαιιαγή απφ ην θφξν ησλ εμαγφκελσλ αγαζψλ επηηπγράλεηαη φρη κφλν κε ηελ αλαγξαθή θφξνπ ζην ηηκνιφγην εμαγσγήο αιιά θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ήδε γηα ηα εμαγφκελα είδε ζηνλ εμαγσγέα ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ 1. Απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ε παξάδνζε θαη ε εηζαγσγή πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία, ηελ αιηεία, ειίδα 11 από 133

13 ην δεκφζην, ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Δμαηξνχληαη κφλν ηα ζθάθε αλαςπρήο, πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ. 2. Ζ παξάδνζε θαη ε εηζαγσγή αεξνζθαθψλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή ην δεκφζην. 3. Ζ λαχισζε πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ θαζψο θαη ε κίζζσζε αεξνζθαθψλ, φπσο θαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ κέζσλ απηψλ ΔΚΠΣΩΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟ Ο ππνθείκελνο δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηηο ελεξγνχκελεο απφ απηφλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ην θφξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ επηβαξπλζεί ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ έγηλαλ ζ' απηφλ θαη ε εηζαγσγή αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απηφλ. Ζ έθπησζε απηή παξέρεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξάμεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν. Γηθαίσκα έθπησζεο ζην θφξν παξέρεηαη επίζεο ζηνλ ππνθείκελν θαηά ην κέξνο πνπ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη: o Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 4, εθφζνλ απηέο ζα παξείραλ δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ, αλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. o Γηα ηηο πξάμεηο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ησλ πεξηπηψζεσλ α, γ, δ θαη ε ηεο Παξαγξάθνπ 1 ηνπ 21 θαη ηνπ άξζξνπ 22. o Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ θ, θα, θβ, θε, θαη θζη ηεο Παξαγξάθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 18, εθφζνλ ν ιήπηεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νη εξγαζίεο απηέο ζπλδένληαη άκεζα ειίδα 12 από 133

14 κε αγαζά πνπ εμάγνληαη ζε ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. o Γηα ηελ δηάζεζε ησλ δψξσλ κέρξη αμίαο Δλλέα Δπξώ (9 ) θαη δεηγκάησλ. Σν δηθαίσκα έθπησζεο ζην θφξν γελλάηαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ν θφξνο θαζίζηαηαη απαηηεηφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 13 θαη 14. Γελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ζην θφξν κε ηνλ νπνίν έρνπλ επηβαξπλζεί νη δαπάλεο: Αγνξά ή εηζαγσγή θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Αγνξά ή εηζαγσγή νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, εθφζνλ απηά δηαηέζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε θνξνινγεηέσλ πξάμεσλ. Γεμηψζεσλ ςπραγσγίαο θαη θηινμελίαο γεληθά. ηέγαζεο, ηξνθήο, πνηψλ, κεηαθίλεζεο θαη ςπραγσγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο. Αγνξά ή εηζαγσγή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο κέρξη Δλλέα (9) ζέζεσλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζθαθψλ θαη αεξνζθαθψλ ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαςπρή ή αζιεηηζκφ, θαζψο θαη νη δαπάλεο θαπζίκσλ, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο, κίζζσζεο θαη θπθινθνξίαο ηνπο γεληθά ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΒΔΒΑΗΩΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ Ζ επηβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηνο θαη γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν, ν νπνίνο παξαιακβάλεη θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο (πεξηνδηθή & εθθαζαξηζηηθή). Δίλαη απηφο πνπ ηηο ειέγρεη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνβάιιεη δήισζε. Αλ δηαπηζηψζεη αλαθξίβεηα ή αλεπάξθεηα ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ πξνβαίλεη ζε επί ηφπνπ έιεγρν, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε, φισλ ησλ εγγξάθσλ θαη ειίδα 13 από 133

15 ζηνηρείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εθδίδεηαη κηα πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο εηιηθξηλήο αλ πξνθχςεη δηαθνξά κέρξη Σξία Δπξώ (3 ) ή δπζρεξήο γηα δηαθνξά κεγαιχηεξε. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζπληάζζεηαη κηα πξνζσξηλή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ κε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζην κέιινλ, κφιηο πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Ο ππφρξενο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε πξάμε, κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ νξζφηεηα θαη λα δεηεζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο κέζσ θάπνηνπ ζπκβηβαζκνχ. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνθχςεη θαη ζα πξνζδηνξηζζεί απφ ηελ δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, βεβαηψλεηαη ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ, απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ έθνξν πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ. θαη θαηαβάιιεηαη είηε εθάπαμ, είηε ζε δφζεηο ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ζπκβηβαζκφ πνπ επηηεχρζεθε ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΚΤΡΩΔΗ Φ.Π.Α. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΤΡΩΔΗ Πξόζζεηνη Φόξνη Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ν Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαζηεξψζεθε ππνρξεσηηθά ζηελ ρψξα καο ην 01/01/1987 θαη απφ ηφηε θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο πξνο ην Γεκφζην, κηαο θαη είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ηνπ θνξνινγηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν ε κε θαηαβνιή ηνπ Φ.Π.Α. απφ ηνπο ππφρξενπο ππφθεηηαη ζηηο θνξνινγηθέο θπξψζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ξεηά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2539/97 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθψλ θαη Πνηληθψλ Κπξψζεσλ ζηε Φνξνινγηθή Ννκνζεζία». ειίδα 14 από 133

16 Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ απνηεινχλ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαξγεκέλσλ Άξζξσλ 47 & 48 ηνπ 1642/86 «πεξί Φ.Π.Α.», θαζνξίδνπλ ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο θαη ηα πξφζηηκα γηα ηε κε ππνβνιή ή ιαλζαζκέλε ππνβνιή πεξηνδηθψλ ή εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 1, αλ ν θαηά ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία ππφρξενο λα ππνβάιιεη δήισζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφζεζε ηνπ λα απνθχγεη ή φρη ηελ πιεξσκή θφξνπ: Τπνβάιιεη εθπξφζεζκε δήισζε, ππφθεηηαη ζε πξφζζεην θφξν πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ Γπόκηζη ηνηο Δθαηό (2,5%) επί ηνπ νθεηιφκελνπ κε ηελ δήισζε θφξνπ γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Τπνβάιιεη αλαθξηβή δήισζε, ππφθεηηαη ζε πξφζζεην θφξν πνπ νξίδεηαη Σεζζεξάκηζη ηνηο Δθαηό (4,5%) επί ηνπ θφξνπ ηελ πιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα απέθεπγε ιφγσ αλαθξίβεηαο, γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Γελ ππνβάιιεη δήισζε, ππφθεηηαη ζε πξφζζεην θφξν πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ Πέληε ηνηο Δθαηό (5%) επί ηνπ θφξνπ πνπ ζα απέθεπγε ιφγσ κε ππνβνιήο, γηα θάζε κήλα θαζπζηεξήζεηο. Σα παξαπάλσ πνζνζηά πξνζζέηνπλ θφξν ππνβάιινληαη ηφζν ζηελ πεξηνδηθή, φζν θαη ζηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε θαη ηζρχνπλ απφ 01/01/1998. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζν αλαθνξά ζηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε, πξφζζεηνο θφξνο επηβάιιεηαη κφλν γηα ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ εθθαζαξηζηηθή δήισζε θαη δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζηηο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο ηεο ρξήζεο π.ρ. πηζαλά πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθαλνληζκνχο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. ην Άξζξν 2 ηνπ Ν.2523/97 νξίδεηαη ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ηα πνζνζηά ησλ ειίδα 15 από 133

17 πξφζζεησλ θφξσλ ππνινγίδνληαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο θαηαινγηζηέαο πξάμεο ηνπ θφξνπ, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εθπξφζεζκεο δήισζεο ή ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηθαζηεξηαθήο απφθαζεο θαηά πεξίπησζε. o ηελ πεξίπησζε έθδνζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο κε βάζε ηνπο κήλεο θαζπζηέξεζεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο απηήο. o Δθφζνλ επηηεπρζεί δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, ν πξφζζεηνο θφξνο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κήλεο θαζπζηέξεζεο απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. o ηελ πεξίπησζε άζθεζεο πξνζθπγήο αλακέλεηαη ε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, γίλεηαη λέα εθθαζάξηζε θαη θαηαινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ν ρξφλνο ππνινγηζκνχ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ είλαη ε επφκελε εκέξα εθείλεο θαηά ηελ νπνία έιεμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο (πεξηνδηθήο ή εθθαζαξηζηηθήο). Θα ήηαλ ίζσο ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ε θιηκάθσζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο, ηφζν ησλ πξνζσξηλψλ φζν θαη ησλ εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ησλ ππφρξεσλ, έρεη ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππνθείκελσλ θαηά ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή δειψζεσλ θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ κήλα. Καηά ζπλέπεηα, σο ρξφλνο αθεηεξίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε πξψηε ήκεξα πνπ πξνβιέπεηαη ειίδα 16 από 133

18 γηα ηνπο Α.Φ.Μ. πνπ ιήγνπλ ζε «1». Φπζηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε νχηε νη ηπρψλ παξαηάζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ππνβνιήο ηνπο. Σα πνζνζηά πξφζζεησλ θφξσλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ: Σα 200% γηα ηελ ππνβνιή ηεο εθπξφζεζκεο δήισζεο. Σα 300% γηα ηελ αλαθξηβή δήισζε ή ηε κε ππνβνιή δήισζεο. Όηαλ ε δηαθνξά ηνπ θφξνπ ιπζεί κε δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή νιηθά ή κεξηθά κε δηθαζηηθή επίιπζε, ππνινγίδεηαη πξφζζεηνο θφξνο κεησκέλνο ζηα 3/5 ηνπ θφξνπ. Παξάδεηγκα Έζησ ππφρξενο γηα ππνβνιή Φ.Π.Α. ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνζσξηλέο δειψζεηο θάζε κήλα θαη δελ ππέβαιε ηελ πξνζσξηλή δήισζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Να ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ αλ: 1. Τπνβιήζεθε εθπξφζεζκε δήισζε ζηηο 30 Απξηιίνπ. 2. Δθδνζεί πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. Οθεηιφκελνο θφξνο 293, Σξεηο (3) κήλεο θαζπζηέξεζε x 2,4% = 7,5% πνζνζηφ πξφζζεηνπ θφξνπ x 293,47 = 22,01 πξφζζεηνο θφξνο. 2. Σξεηο (3) κήλεο θαζπζηέξεζε x 5 % 15 % πνζνζηφ πξφζζεηνπ Φφξνπ x 293,47 = 44,02 πξφζζεηνο θφξνο. (απφ 20/01 κέρξη 20/04 είλαη 3 κήλεο θαζπζηέξεζεο). ειίδα 17 από 133

19 1.13 Πξόζηηκα ην Άξζξν 4 ηνπ «Κψδηθα Γηνηθεηηθψλ θαη Πνηληθψλ Κπξψζεσλ ζηε Φνξνινγηθή Ννκνζεζία» γίλεηαη κλεία γηα ηα πξφζηηκα πνπ βαξχλνπλ ηνπο παξαβάηεο, ηα νπνία νξίδνληαη απφ 117,39 κέρξη 1173,88. Σα πξφζηηκα επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ ή δελ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα θαηαβνιή. Πξφζηηκα Φ.Π.Α. γηα πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία. Πξφζηηκν ηζφπνζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ θφξνπ πνπ εμέπεζε ή επηζηξάθεθε ή απνδφζεθε επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν φηαλ: 1. Γίλεηαη ιήπηεο εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν λφζεπζε ν ίδηνο ή ηξίηνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 2. Γηελεξγεί έθπησζε θφξνπ ή ιακβάλεη επηζηξνθή θφξνπ κε έθδνζε πιαζηψλ, λνζεπκέλσλ ζηνηρείσλ. εκείσζε: Αλ πξνβιέπεηαη ηφζν ε επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ φζν θαη πξνζηίκνπ, επηβάιιεηαη κφλν ν πξφζζεηνο θφξνο κε εμαίξεζε ην εηδηθφ πξφζηηκα ηεο Παξαγξάθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 6 ην νπνίν επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα κε ηνλ πξφζζεην θφξν (ηξηπιάζην γηα πιαζηά / εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία). Δπηβνιή πξνζηίκνπ. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη: ε βάξνο ηνπ παξαβάηε θπζηθνχ πξνζψπνπ. ηηο Δ.Δ., Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ. ε ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηα ινηπά εκεδαπά ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηηο θνηλνπξαμίεο, αζηηθέο εηαηξείεο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο ειίδα 18 από 133

20 απηψλ θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε, ην θαζέλα απφ ηα νπνία επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη ζε βάξνο απηψλ θαη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο νξηζκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΩΔΗ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο δελ απνδίδεη ή απνδίδεη κε αλαθξηβή ζηνηρεία ην θφξν, κε ζθνπφ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ ή λα εμαπαηήζεη ηελ θνξνινγηθή αξρή θαη λα ιάβεη επηζηξνθή ηνπ θφξνπ, ηφηε: Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ Δλφο (1) έηνπο, εθφζνλ ην πξνο απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ πνπ επηζηξάθεθε ή δελ απνδφζεθε ή ζπκςεθίζηεθε ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ην πνζφ ηνπ 2934,70. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ, εθφζνλ ην σο άλσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε εηήζηα βάζε ηα 73367,57. ειίδα 19 από 133

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ 2.1 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΉ ΠΑΡΆΓΟΖ ΑΓΑΘΩΝ : Α) Ζ πψιεζε αγαζψλ απφ ηελ Διιεληθή Δπηρείξεζε ζε άιιν θξάηνο - µέινο νλνµάδεηαη ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ. Γηα ηελ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, ζπµπιεξψλεηαη ε µεληαία πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ, ε µεληαία δήισζε Intrastat θαη ν ηξηµεληαίνο πίλαθαο Listing. Ζ ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα είλαη δειαδή παξάδνζε απαιιαζζφµελε µε δηθαίσµα φµσο έθπησζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ΦΠΑ εηζξνψλ. Β) Ζ µεηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιν θξάηνο - µέινο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο παξφηη δελ ππάξρεη µεηαβίβαζε θαη ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ απηψλ ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε αγαζψλ. Ζ παξάδνζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα δηφηη ζχµθσλα µε ην άξζξν 22α ηνπ Ν1642/86 απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ αιιά θνξνινγείηαη φµσο σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ζην άιιν θξάηνο - µέινο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ππνβάιιεηαη δήισζε Intrastat θαη αλαθεθαιαησηηθφο πίλαθαο Vies απφ ηνλ ππνθείµελν ζην ΦΠΑ εθφζνλ απηά πσιεζνχλ ζην άιιν θξάηνο - µέινο. Γ) Απφ 1/1/1996 θαη µεηά ε εξγαζία 'θαζφλ' δελ ζεσξείηαη πιένλ σο παξάδνζε αγαζψλ θαη θαηά, ζπλέπεηα νχηε θαη ε µεηαθίλεζε αγαζψλ απφ ηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο - µέινο µε ζθνπφ ηελ παξαγσγή, θαηαζθεπή, ή ζπλαξµνιφγεζε λέσλ πξντφλησλ αιιά ζην εμήο ζα ζεσξείηαη σο ελδνθνηλνηηθφ θαζφλ ". Σα ελζψµαηα θηλεηά αγαζά φηαλ επαλαπνζηέιινληαη ζηελ Διιάδα ζηνλ ίδην ππνθείµελν ζην ΦΠΑ, µεηά απφ ηελ πιηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ πάλσ ζ 'απηφ είηε θαζφλ είλαη είηε νπνηαδήπνηε άιιεο µνξθήο εξγαζία, ηφηε ζηελ Διιάδα σο θνξνινγεηέα αμία ζα απνηεινχλ ζην εμήο µφλν νη εξγαζίεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπµπιεξψλεηαη ε δήισζε Intrastat απνζηνιήο θαζψο θαη ε δήισζε Intrastat άθημεο ησλ αγαζψλ δελ ππάξρεη φµσο ε ππνρξέσζε ζπµπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπ πίλαθα Listing ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ - απνθηήζεσλ. 2.2 ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΑΓΑΘΩΝ: ειίδα 20 από 133

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Κωδηθοποίεζε π.δ/ηος 186/1992 Άρζρο 1 ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ. 186 Κώδηθας Βηβιίων θαη Σηοηχείων. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1989/1991 «Γηαξξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ Φοιηήηπια: ΑΗΜΙΝΑ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ Διζηγήηπια: ΛΗΜΝΑΙΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φ.Π.Α. ε ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε θαη ν ξόινο ηνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ΛΤΡΡΟ ΦΩΣΙΟ Α.Μ.: 14741 ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α/12-11-12) : Έγκπιζη Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2013-2016 Επείγονηα Μέηπα Εθαπμογήρ ηος ν. 4046/12 και ηος Μεζοππόθεζμος Πλαιζίος Δημοζιονομικήρ ηπαηηγικήρ 2013-2016

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΑΠΑΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ Φ.Π.Α. ηεο ΑΑΝΧ ΥΟΛΟΓΓΟΤΝΗ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΓΚΙΝΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΑΠΑΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ Φ.Π.Α. ηεο ΑΑΝΧ ΥΟΛΟΓΓΟΤΝΗ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΓΚΙΝΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ -ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΛΔ ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΝΔΗ ΣΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Α.Σ.Δ.Η) ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α-Β-Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ-Φ.Π.Α Πηςσιακή επγαζία ησλ ΒΑΛΚΑΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΤΛΙΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010.

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΕΜΑ: Έκηακηη ειζθοπά ζηα κέπδη ηων νομικών πποζώπων, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος πέμπηος άπθπος ηος ν. 3845/2010. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Γεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.: 11891/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ από ηην ζποσδάζηρια ΜΠΑΡΟΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ΣΜΖΜΑ Α4 Σαρ. Γ/λζε : Αξηζηνγείηνλνο 19 Σαρ. Κώδηθαο : 176 71 - Καιιηζέα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ζ κεραλνγξαθηθή ηήξεζε Βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο παξαθνινχζεζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΦOΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ,ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΦOΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ,ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΕΩΝΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΦOΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ,ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ ΣΖ ΔΤΡΩΕΩΝΖ ''ADDED VALUE FOR GREECE IMPLEMENTATION AND COMPARISON WITH OTHER EUROZONE COUNTRIES'' ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής Δργαζίας: «Βιβλία και ηοιτεία Β Καηηγορίας Φ.Π.Α.» Τποβληθείζα ζηην καθηγήηρια Κερενίδοσ Δλεσθερία από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεζζαινλίθε, 31.05.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αξηζκφο απφθαζεο: 580 ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ρεδηαζκφο βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Β.. θαη θνξνινγία εηζνδήκαηνο Τπνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα