ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011. Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ:"

Transcript

1 ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 2011 ΘΕΜΑ: ΟΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ ΣΗ ΡΑΦΧΓΗΔ η, θ, κ ηνπ νκεξηθνύ έπνπο «Οδύζζεηα» Σχεδιαζμόρ μαθηζιακήρ ειζήγηζηρ: Έιελα Πεδηά, Ιύθεην Αγίνπ Ησάλλε Ιεκεζνύ άββαο Υαξαιάκπνπο, Β Σερληθή Ιεκεζνύ

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σχολείο: Γσμνάζιο Ομόδοσς Τάξη: Α Γσμναζίοσ Απιθμόρ μαθητών: 18 Χώπορ: εργαζηήριο ΗΥ Χπόνορ: 3τ45

3 ΣΑΞΙΔΙ ΣΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΧΡΟΝΟ ΓΖΚΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΓΡΑΣΗΘΟΤ ΥΑΡΣΖ ΚΔ ΣΗ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΔ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ

4 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Βήμα 1 ο : Αθόξκεζε: ηαηλία ζην movie maker Βησκαηηθόηεηα Θιίκα δεθηηθόηεηαο

5 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Βήμα 2 ο : πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. Γεκηνπξγία ηδενζύειιαο ζην πξόγξακκα Inspiration. Βήμα3ο : Πξώην θύιιν εξγαζίαο. Δπεμεξγαζία ηεο ηδενζύειιαο ζην Inspiration. Δπνπηηθνπνίεζε ηεο γλώζεο Οξγάλσζε ηεο γλώζεο Απηελέξγεηα Δλίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο καζεηώλ κε νπηηθή λνεκνζύλε, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο.

6

7

8 το Ίσμαρο Γηαηί ν Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ λαππήγεζαλ ζην Ίζκαξν; Πνην ιαό ζπλάληεζαλ εθεί; Πώο ζπκπεξηθέξζεθαλ νη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα ζηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο θαη πώο νη ληόπηνη θάηνηθνη ζηνλ Οδπζζέα θαη ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπ; Πόζνη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα ζθνηώζεθαλ; ««Θιηθ»εδώ. Λα επηιέμεηε ζρεηηθή εηθόλα θαη λα γξάςεηε ιεδάληα. «Kλικ» εδώ, για να ανηλήζεηε πληποθοπίερ

9 τη χώρα τωμ Λωτοφάγωμ Βνεζεηηθέο εξσηήζεηο Πόζεο κέξεο ηαμίδεςαλ ν Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ, γηα λα θηάζνπλ από ηνπο Θίθνλεο ζνπο Ισηνθάγνπο; Πόζνη ζύληξνθνη ζηάιζεθαλ από ηνλ Οδπζζέα, γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηε ρώξα ησλ Ισηνθάγσλ; Πνην θξνύην έθαγαλ θαη πνηεο επηπηώζεηο είρε ζηελ πγεία ηνπο; «Κλικ» εδώ. Να επιλέξεηε ζχεηική εικόνα και να γπάψεηε λεζάνηα. «Κλικ» εδώ, για να ανηλήζεηε πληποθοπίερ.

10 τη χώρα τωμ Λωτοφάγωμ Δπόκελνο ζηαζκόο, ε ρώξα ησλ Ισηνθάγσλ. Δθεί ν Οδπζζέαο ζηέιλεη ηξεηο ζπληξόθνπο, γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηε ρώξα. Οη ζύληξνθνη ηνπ Οδπζζέα απηνί έθαγαλ ην ισηό, ηνλ θαξπό ηεο ρώξαο πνπ ζ έθαλε λα μερλάο παηξίδα θαη δηθνύο. Ο Οδπζζέαο ηνπο παίξλεη κε ηε βία πίζσ κπαίλνπλ ζηα θαξάβηα θαη μαλνίγνληαη ζην πέιαγν. Ο θαξπόο πνπ ζε θάλεη λα μερλάο παηξίδα θαη ζπγγελείο.

11 τη χώρα τωμ Κυκλώπωμ Δπόκελνο ζηαζκόο, ε ρώξα ησλ Θπθιώπσλ. Οη Θύθισπεο ήηαλ γηγάληηνη, κνλόθζαικνη, απαίζηνη ζηελ όςε. Ενύζαλ κόλνη ζε ζπειηέο. Γελ είραλ νύηε νξγάλσζε, νύηε λόκνπο. Ήηαλ βνζθνί θαη δελ ήμεξαλ λα θαιιηεξγνύλ ηε γε, νύηε θαη λα ηαμηδεύνπλ ζηε ζάιαζζα. Ο Οδπζζέαο θαη νη ζύληξνθνί ηνπ είραλ αξάμεη ζε έλα γεηηνληθό λεζί. κσο ν Οδπζζέαο ήζειε λα εμεξεπλήζνπλ θαη ηε ρώξα ησλ Θπθιώπσλ. Ο Οδπζζέαο ηπθιώλεη ηνλ Θύθισπα Πνιύθεκν

12 Ο ΓΗΑΓΡΑΣΗΘΟ ΥΑΡΣΖ ΔΗΛΑΗ ΔΣΟΗΚΟ!

13 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Βήμα 6 ο : ΔΚΠΔΓΧΖ- ΔΚΒΑΘΤΛΖ Ζ ζπδήηεζε επηθεληξώλεηαη ζηα αθόινπζα ζεκεία: α. Δπηβεβαίσζε ηεο εηθόλαο ηνπο Οδπζζέα, όπσο απηή πξνβάιιεηαη ζην πξννίκην κε ζηνηρεία από ηηο πεξηπέηεηεο. β. ν Οδπζζέαο σο ζύκβνιν ηεο επνρήο καο (γίλεηαη ζπζρέηηζε κε ηνπο ζηίρνπο από ηελ Ηζάθε ηνπ Θσλζηαληίλνπ Θαβάθε πνπ πξνβιήζεθαλ ζηελ αθόξκεζε.

14 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΚΑΛΙΑ Βήμα 7 ο : ΑΛΑΘΔΦΑΙΑΗΧΖ Δπίιπζε ζηαπξόιεμνπ ζην πξόγξακκα Hot Potatoes Απηναμηνιόγεζε Αλαηξνθνδόηεζε Απηελέξγεηα

15 Κατ οίκομ εργασία Δπηιέμεηε κηα από ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: Α. Δίζαη ν Οδπζζέαο. Λα αθεγεζείο ηηο πεξηπέηεηέο ζνπ. Υαξηνγξάθεζε ειεύζεξα ζην πξόγξακκα Inspiration ηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ ζνπ.

16 Κατ οίκομ εργασία Δμαζθεζείηε ζηελ αλάγλσζε ησλ πεξηπεηεηώλ ηνπ Οδπζζέα, όπσο ηηο γξάςαηε εζείο θαη νη ζπκκαζεηέο ζαο θαη ηηο ελζσκαηώζαηε ζην ράξηε. ηε ζπλέρεηα ερνγξαθήζηε ηελ αλάγλσζε θαη πξνζζέζηε ηελ ζην δηαδξαζηηθό ράξηε.

17 Β. Ζ κεραλή ηνπ ρξόλνπ ζαο κεηαθέξεη ζηα Γεσκεηξηθά Υξόληα, γηα λα δήζεηε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα θαη όηαλ επηζηξέςεηε ζηελ επνρή καο λα ηηο θαηαγξάςεηε σο αληαπνθξηηέο ζε κηα εθεκεξίδα. Παξνπζηάζηε ζε δηζέιηδν ηηο πεξηπέηεηεο αμηνπνηώληαο ην ινγηζκηθό Publisher. Λα δεκηνπξγήζηε θνιάδ κε ηηο εηθόλεο ζαο ζην πξόγξακκα Microsoft Research AutoCollage θαη λα ηo ρξεζηκνπνηήζεηε ζην δηζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο ζαο. Κατ οίκον εργασία

18 - ΓΗΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΚΔΘΟΓΟ ΓΗΓΑΘΑΙΗΑ - ΤΛΔΡΓΑΣΗΘΖ ΚΑΘΖΖ - ΟΗΘΟΓΟΚΗΚΟ - ΚΑΘΖΣΟΘΔΛΣΡΗΘΟ - ΓΗΑΘΔΚΑΣΗΘΟ

19 τοχοθεσία Γνωζιολογικοί ζηόχοι: Λα γλσξίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα. Λα ηαμηλνκνύλ ηηο πεξηπέηεηεο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Λα εληάζζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ζηνλ αθεγεκαηηθό ρξόλν ηνπ έπνπο. Λα γλσξίζνπλ ηα κπζνινγηθά ηέξαηα ηα νπνία αληηκεηώπηζε ν ήξσαο.

20 Στόχοι ανωτέρου επιπέδου: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ηαηλία αιιά θαη ππόδεζε ξόινπ Ζ παξαηήξεζε ηεο εηθόλαο σο πεγή πιεξνθνξηώλ Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο Ζ θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο Ζ απηελέξγεηα θαη ε αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο γλώζεο ζε αθεγεκαηηθό θείκελν θαη θείκελν επηθνηλσληαθνύ ραξαθηήξα (άξζξα) Ζ εμάζθεζε ζηε ινγνηερληθή αλάγλσζε Λα θηλεηνπνηεζνύλ ζπλαηζζεκαηηθά κέζα από ηελ ππόδεζε ξόινπ. Λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηα θξηηήξηα ηαύηηζεο ησλ πεξηνρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έπνο κε ζπγθεθξηκέλνπο γεσγξαθηθνύο ρώξνπο

21 ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ Movie maker: βησκαηηθόηεηα, θιίκα δεθηηθόηεηαο Power Point: α. σο κέζν πξνβνιήο εηθόλσλ: επνηηθνπνίεζε ηεο γλώζεο β. σο κέζν θαηαζθεπήο δηαδξαζηηθνύ ράξηε: δεκηνπξγηθόηεηα, θαηλνηνκία

22 ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ Hot Potatoes: απηελέξγεηα, απηναμηνιόγεζε, αλαηξνθνδόηεζε Ιnspiration: επνπηηθνπνίεζε ηεο γλώζεο νξγάλσζε ηεο γλώζεο αλάιπζε ελλνηώλ ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο παηδηώλ κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα

23 Γηαδίθηπν Δπέθηαζε ηεο γλώζεο

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα