ΥδροδυναµικέςΜηχανές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥδροδυναµικέςΜηχανές"

Transcript

1 ΥδροδυναµικέςΜηχανές Υδραυλική ενέργεια Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

2 Υδραυλικήενέργεια Υδραυλική ενέργεια ονοµάζεται η ενέργεια που προέρχεται απότονερό: καθώςτονερόπέφτειαπόκάποιούψος (π.χ. έναν καταρράκτη) ή καθώς ρέει µε µεγάλη ταχύτητα, µπορεί να περιστρέψει τροχούς µε πτερύγια (υδροστροβίλους). Προϋπόθεση για την ανάπτυξη υδροδυναµικού είναι η ύπαρξη επιφανειακής απορροής και κλίσεως εδάφους, ώστε να σχηµατίζεται η απαιτούµενη υψοµετρική διαφορά. Ένα υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) αξιοποιεί µέρος της ενέργειας του νερού, το οποίο, υπό την επίδραση της βαρύτητας, ρέει µέχρι να φτάσει στην κατώτερη δυνατή στάθµη, δηλαδή αυτή της θάλασσας. ΕάνηενέργειααυτήδεναξιοποιηθείσεέναΥΗΕ, τότε χάνεται µε τη µορφή τριβών, αποτέλεσµα των οποίων είναι η µεταφορά φερτών υλικών.

3 Υδραυλικήενέργεια

4 Παροχήυδατορεύµατος Το βασικό δεδοµένο που απαιτείται για τη µελέτη ενός ΥΗΕ είναι η χρονική διακύµανση της παροχής υδατορεύµατος στη θέση της υδροληψίας του έργου, δηλαδή χρονοσειρές της παροχής, οι οποίες αρκεί να είναι ηµερήσιας ή µηνιαίας χρονικής κλίµακας. Η παροχή του υδατορεύµατος αποτελεί πρωτεύουσα πληροφορία, καθώς επηρεάζει την επιλογή µεγέθους και το πλήθοςτωνµονάδωνπαραγωγήςκαιτηδιαστασιολόγηση, άρακαιτοκόστοςτωνσυνοδώνέργων. εδοµένης της διακύµανσης της παροχής από µήνα σε µήνακαιαπόέτοςσεέτος, γιατηνασφαλήµελέτηενόςυηε θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες µετρήσεις παροχής διάρκειας 40 ετώνγιαµεγάλουηεκαι 20 ετώνγιαµικρό ΥΗΕ (<10MW).

5 Υδρολογία Η διαθεσιµότητα µετρήσεων παροχής για µεγάλα χρονικά διαστήµατα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Συνήθως δεν υπάρχουν µετρήσεις παροχής για το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα, ειδικά σε µικρά υδατορεύµατα. Το κενό της µη διάθεσης των απαιτούµενων µετρήσεων παροχής καλύπτει η υδρολογία. Η υδρολογία αποσκοπεί στην εκτίµηση της παροχής υδατορεύµατος, µέσω µεθόδων που βασίζονται στη δευτερεύουσα υδρολογική πληροφορία, δηλαδή αυτή των ατµοσφαιρικώνκατακρηµνισµάτων (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ). Η µέτρηση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων είναι σαφώς ευκολότερη και φθηνότερη.

6 Λεκάνηαπορροής Στη λεκάνη του υδατορεύµατος που θα γίνει η συλλογή της επιφανειακήςαπορροής (φράγµακαιυδροληψία) συγκεντρώνονται τα επιφανειακά νερά µιας περιοχής που ονοµάζεται λεκάνη απορροής ή υδρολογική λεκάνη. Οριακό στρώµα Συνεπώς, τα νερά της λεκάνης απορροής συνεισφέρουν στην απορροή που διέρχεται απόµίαδιατοµήα.

7 Οριακό στρώµα Λεκάνηαπορροής Το όριο της λεκάνης απορροής καθορίζεται από τη γεωµορφολογία της περιοχής και ονοµάζεται υδροκρίτης. Προφανώς σε κάθε διατοµή του υδατορεύµατος αντιστοιχεί διαφορετική λεκάνη απορροής, η επιφάνεια της οποίας αυξάνεται καθώς η διατοµή µετατοπίζεται κατάντι. Μία λεκάνη απορροής αποτελείται από υπολεκάνες, κάθεµίααπότιςοποίες αντιστοιχεί στα ρυάκια και παραποτάµους που συµβάλουν στο υδατόρευµα, ανάντι της διατοµής Α.

8 Οριακό στρώµα Λεκάνηαπορροής Μία κλειστή λεκάνη απορροής, δηλαδή µία λεκάνη που δεν εκβάλλει στη θάλασσα, αντιστοιχεί στο σχηµατισµό λίµνης. Η χωρική κλίµακα στην οποία συσχετίζονται τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα µε την επιφανειακή απορροή είναι αυτή της λεκάνης απορροής. Υποτίθεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ γειτονικών λεκανών απορροής.

9 ΥδατικάδιαµερίσµαταΕλλάδας Η Ελλάδα, λόγω του έντονου αναγλύφου, χαρακτηρίζεται από µεγάλο πλήθος λεκανών απορροής, µεσαίου και µικρού µεγέθους. Οι λεκάνες αυτές έχουν οµαδοποιηθεί σε 14 υδατικά διαµερίσµατα, µε κριτήρια κλιµατικής και υδρολογικής οµογένειας. Οριακό στρώµα

10 Υδατικά διαµερίσµατα Ελλάδας Οριακό στρώµα

11 Οριακό στρώµα Υδρολογικόςκύκλος Ως υδρολογικός κύκλος ορίζεται η αέναη κίνηση του νερού µεταξύ των ωκεανών, των λιµνών, των ποταµών, της ατµόσφαιρας και της γης, η οποία συνοδεύεται και από αλλαγές της κατάστασης του νερού µεταξύ υγρής, αέριας και στερεής φάσης. Κινητήρια δύναµη αυτής της κίνησης είναι η ηλιακή ενέργεια. Για αυτό ακριβώς το λόγο η υδραυλική ενέργεια είναι ανανεώσιµη.

12 Φάσειςυδρολογικούκύκλου Οι κυριότερες φάσεις του υδρολογικού κύκλου είναι: εξάτµισηαπότηνξηράκαιτιςυδάτινεςεπιφάνειες (λίµνες, ποτάµια, θάλασσα): το νερό από την υγρή φάση µετατρέπεται σε υδρατµούς που ανεβαίνουν στην ατµόσφαιρα και κινούνται υπό την επίδραση των ανέµων διαπνοήοριακό από τα φυτά και τη βλάστηση: το νερό µετατρέπεται και πάλιστρώµα σε υδρατµούς που µεταφέρονται στην ατµόσφαιρα κατακρήµνιση των υδρατµών: οι υδρατµοί, αφού συµπυκνωθούν σε υγρή φάση στην ατµόσφαιρα σχηµατίζοντας σύννεφα, κατακρηµνίζονται µε τη µορφή βροχής, χιονιού ή χαλαζιού στην επιφάνεια της γης κατακράτηση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων από τη βλάστηση και το έδαφος

13 Φάσειςυδρολογικούκύκλου Οι κυριότερες φάσεις του υδρολογικού κύκλου είναι: διήθηση του επιφανειακού νερού στο έδαφος: µέρος της ποσότητας του νερού επαναφορτίζει τους υπόγειους ταµιευτήρες και απορρέει υπόγεια, διαµέσω των ρωγµών των γεωλογικών σχηµατισµών και καταλήγει είτε στην επιφάνεια της γης, σχηµατίζοντας πηγές, είτε στην θάλασσα Οριακό στρώµα (υπόγεια εκροή) επιφανειακή απορροή: το νερό, µέσω του σχηµατισµού των ρεµάτων και των ποταµών, καταλήγει τελικά στη θάλασσα. Η τελευταία φάση του υδρολογικού κύκλου, δηλαδή η επιφανειακή απορροή, είναι αυτή που ενδιαφέρει την υδρολογική αξιοποίηση µέσω ενός ΥΗΕ.

14 Οριακό στρώµα Υδρολογικόςκύκλος

15 Εξίσωσηυδατικούισοζυγίου Ηεφαρµογήτηςαρχήςτηςσυνέχειαςσεένανόγκο αναφοράς οδηγεί στη διατύπωση της εξίσωσης του υδατικού ισοζυγίου. Σύµφωνα µε αυτή, σε ένα χρονικό διάστηµα το αλγεβρικό άθροισµα των διαφόρων µορφών διακίνησης και αποθήκευσης του νερού είναι ίσο µε µηδέν, δηλαδή: S = I O Οριακό στρώµα όπου: S η µεταβολή του αποθηκευµένου όγκου νερού Ι οι συνολικές εισροές στον όγκο αναφοράς Ο οι συνολικές εκροές από τον όγκο αναφοράς.

16 Εξίσωσηυδατικούισοζυγίου Σε µία απλή λεκάνη απορροής, χωρίς τεχνητά υδραυλικά έργα, η µοναδική εισροή στον οριζόµενο από αυτήν όγκο αναφοράς είναι τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα P. ΟιεκροέςαπότηλεκάνηθαείναιηεξατµησιοδιαπνοήΕκαι η επιφανειακή απορροή Q. Η εξίσωση Οριακό υδατικού ισοζυγίου σε ένα χρονικό διάστηµα έχει τη µορφή: στρώµα S = P E Q.

17 Εξίσωσηυδατικούισοζυγίου Στην περίπτωση που το χρονικό διάστηµα είναι µεγάλο (της τάξης ετών), είναι λογικό να θεωρηθεί ότι S=0, δεδοµένου ότι η διακύµανση του αποθηκευµένου νερού σε υπόγειους υδροφορείς και στο έδαφος µε τη µορφή υγρασίας, σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα, δεν µεταβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση υδατικού ισοζυγίου έχει τη µορφή: Οριακό στρώµα S = P E Q = 0 Q = P E. Η ένταση µιας κατακρήµνισης είναι συνήθως µεγαλύτερη όταν διαρκεί λιγότερο χρόνο και αντίστροφα. Επίσης η ένταση µιας κατακρήµνισης αυξάνει όσο µικρότερη είναι η επιφάνεια στην οποία εκδηλώνεται.

18 Μέτρησηατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Η ποσότητα των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων σε ένα σηµείο µιας λεκάνης απορροής, µετράται από το ύψος h σε χιλιοστά στήλης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα t. Ως ένταση i κατακρηµνισµάτων ορίζεται το πηλίκο της µεταβολής του ύψους h προς το χρονικό διάστηµα που αυτή επετεύχθη: i = h/t.

19 Μέτρησηατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Η ατµοσφαιρική κατακρήµνιση παρουσιάζει έντονη ανοµοιοµορφία, συνεπώς η πλήρης γνώση του φαινοµένου θα απαιτούσε τη γνώση του πεδίου h(x,y,t) σε κάθε σηµείο (x,y) της µελετούµενης λεκάνης απορροής. Ηµέτρησητωνκατακρηµνισµάτωνγίνεταιµεταβροχόµετρα, τα οποία είναι όργανα σηµειακής µέτρησης. Συνεπώς, η εκτίµηση της χρονικής εξέλιξης των κατακρηµνίσεων σε µία περιοχή θα προσεγγίζει περισσότερο την πραγµατικότητα όσο περισσότερα βροχόµετρα έχουν εγκατασταθεί στην εν λόγω περιοχή. Στην Ελλάδα έχουµε συνολικά βροχόµετρα (µετεωρολογικοί σταθµοί), που, µε βάση την έκταση της χώρας, αντιστοιχούνσε 9 σηµείαµέτρησηςανά 1.000km 2.

20 Βροχόµετρο -Βροχογράφος Βροχόµετρο Βροχογράφος

21 Εκτίµησητουµέσουύψους βροχόπτωσηςσεµιαπεριοχή Οι µετρήσεις των βροχοµέτρων σε µία περιοχή χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του µέσου ύψους βροχόπτωσης στην περιοχή αυτή, µε διάφορες µεθόδους. Η πλέον κλασσική είναι η µέθοδος Thiessen: η περιοχή µελέτης χωρίζεται σε πολύγωνα που ορίζονται από τις µεσοκαθέτους των ευθυγράµµων τµηµάτων που ενώνουν τα σηµεία εγκατάστασης των βροχοµετρικών σταθµών. Σεκάθεπολύγωνο, εµβαδού S i, υποτίθεταιότιτούψος βροχόπτωσηςισούταιµε h i, αυτόδηλαδήτουβροχοµετρικού σταθµού που περικλείεται από το πολύγωνο.

22 Εκτίµησητουµέσουύψους βροχόπτωσηςσεµιαπεριοχή Τοµέσούψοςβροχόπτωσης h στηνπεριοχήµελέτης, συνολικούεµβαδού S, η οποία έχει χωριστεί σε n πολύγωνα, δίνεται από τη σχέση: h + =... h + 1 S1 + S Sn h n S h 2 S S 2 ΓιατηµελέτηενόςΥΗΕαπαιτείταιηγνώσητουµέσουύψους βροχόπτωσης σε µια λεκάνη απορροής ανά µήνα.

23 Ασφαλείςµετρήσεις βροχοπτώσεων εδοµένου ότι οι βροχοπτώσεις είναι στατιστικό µέγεθος, για να είναι αξιοποιήσιµες σχετικές µετρήσεις, θα πρέπει να αναφέρονται σε χρονικό διάστηµα ετών. Το σφάλµα στην εκτίµηση της ετήσιας ποσότητας βροχόπτωσης αυξάνει δραµατικά µε τη µείωση της περιόδου µετρήσεων. Πλήθος ετών Σφάλµα εκτίµησης (%) +51 έως έως έως έως έως έως έως -2

24 Εξάτµιση -διαπνοή Εξάτµιση: ηµετατροπήτουνερούαπότηνυγρήστηναέριαφάση. ιαπνοή: ηµετατροπήτουνερούαπότηνυγρήστηναέριαφάσηπου επιτελείται στους πόρους των φυλλωµάτων των δέντρων και των φυτών, ως τµήµα της φωτοσύνθεσης. Η εξάτµιση µπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγµή προκύψουν οι απαιτούµενες συνθήκες (διαθεσιµότητα ηλιακής ακτινοβολίας, ανέµου). Η διαπνοή γίνεται µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όταν δηλαδή επιτελείται η φωτοσύνθεση. Το σύνολο των υδατικών απωλειών λόγω εξάτµισης και διαπνοής ονοµάζεται εξατµισιοδιαπνοή.

25 Εξάτµιση -διαπνοή υνητική και πραγµατική εξατµισιοδιαπνοή: Η ποσότητα της εξατµισιοδιαπνοής που µπορεί να προκύψει από µία εδαφική επιφάνεια µε φυτοκάλυψη υπό συνθήκες απεριόριστης διαθεσιµότητας νερού ονοµάζεται δυνητική εξατµισιοδιαπνοή. Η πραγµατική εξατµισιοδιαπνοή µιας εδαφικής επιφάνειας είναι πάντα ίση ή µικρότερη από τη δυνητική.

26 Εξάτµιση -διαπνοή Το ποσοστό των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων που εγκαταλείπειτηγηετησίωςλόγωεξάτµισης διαπνοής, ανέρχεται έως και στο 60%. Οι απώλειες λόγω εξάτµισης διαπνοής δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια. Η ποσοτική εκτίµηση της εξατµισιοδιαπνοής µπορεί να γίνει µόνο µε πειραµατικές διατάξεις. Υπολογιστικά, η ποσοτική εκτίµηση της εξατµισιοδιαπνοής µπορείναγίνειβάσειτωνπαραµέτρωνπουτηνεπηρεάζουν, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η ηλιοφάνεια, η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέµου, η ατµοσφαιρική πίεση.

27 Μέθοδοςτου Thornthwaite Καθώς ο αναλυτικός υπολογισµός της εξατµισιοδιαπνοής οδηγεί σε πολύπλοκες σχέσεις µε σηµαντικό αριθµό δεδοµένων, χρησιµοποιούνται εναλλακτικά διάφορες εµπειρικές µέθοδοι, όπως αυτή του Thornthwaite. Σύµφωνα µε τη µέθοδο του Thornthwaite, η δυνητική εξατµισιοδιαπνοή E p σε mm/µήνα, δίνεταιαπότησχέση: E p 10 T = 16 α α µ Ν Ι 360 όπου: Τ α : ηµέσηθερµοκρασίατουµήνασε o C µ: τοπλήθοςτωνηµερώντουµήνα Ν: η µέση µηνιαία αστρονοµική διάρκεια της ηµέρας σε ώρες Ι: εµπειρικός συντελεστής, καλούµενος ως ετήσιος θερµικός συντελεστής α: εµπειρικός εκθέτης που εξαρτάται από τον Ι.

28 Μέθοδοςτου Thornthwaite Η αστρονοµική διάρκεια της ηµέρας δίνεται από τη σχέση: N = 24 π ω s όπου: ω s : ηωριαίαγωνίακατάτηνανατολήτουήλιου: ω s = cos -1 (- tanλ tanδ) λείναιτογεωγραφικόπλάτοςτηςπεριοχήςµελέτηςκαιδη απόκλιση του ηλίου: δ 360 = 23,45 sin 365 ( n+ 284) n είναιοτρέχωναριθµόςηµέραςτουέτους.

29 Μέθοδοςτου Thornthwaite Ο ετήσιος θερµικός συντελεστής I υπολογίζεται µε βάση τις µέσεςµηνιαίεςθερµοκρασίεςτ αj των 12 µηνώντουέτους: I = 12 j= 1 Tαj 5 1,514 Ο εµπειρικός εκθέτης α δίνεται από τη σχέση: α= 6, Ι 3-7, Ι 2 + 1, Ι + 0,49239 που µπορεί να απλοποιηθεί στην ακόλουθη: α = 0,018 Ι+ 0,5

30 Κατακράτησηκαιδιήθηση Με τον όρο «κατακράτηση» χαρακτηρίζεται η παρεµπόδιση µέρους της βροχής να φτάσει στο έδαφος από τα φυλλώµατα και από ανωµαλίες του εδάφους. Η ποσότητα του νερού που κατακρατείταιείτεεξατµίζεται, είτε, προϊόντοςτουχρόνου, καταλήγειτελικάστοέδαφος. Στην αρχή της βροχόπτωσης η απώλεια κατακράτησης είναι έντονη, ενώ όταν κορεστεί η χωρητικότητα παρεµπόδισης των εµποδίων, ο ρυθµός απώλειας κατακράτησης µειώνεται. Με τον όρο «διήθηση» χαρακτηρίζεται η διεργασία της εισχώρησης του νερού στο έδαφος που καταλήγει σε αυτό από τη βροχόπτωση, τη χιονόπτωση ή την άρδευση. Ο ρυθµός διήθησης µεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο συναρτήσει της έντασης και διάρκειας βροχόπτωσης, τη σύσταση του εδάφους, την επιφανειακή υγρασία εδάφους.

31 Υδατικάελλείµµατα Η διήθηση και η κατακράτηση ονοµάζονται «υδατικά ελλείµµατα», γιατί σε µικρές κλίµακες χρόνου, η ακόλουθη σχέση: S = P E Q είναιµηµηδενική, δηλαδή S 0. Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινοµένου, ο αναλυτικός ή εµπειρικός υπολογισµός των υδατικών ελλειµµάτων είναι ανακριβής.

32 Συντελεστήςαπορροής Ο υδρολόγος µηχανικός ενδιαφέρεται κυρίως για το τµήµα της έντασης βροχόπτωσης που µετατρέπεται σε επιφανειακή απορροή, το οποίο χαρακτηρίζεται και ως ενεργός βροχόπτωση i e. Η ενεργός βροχόπτωση θα αποτελεί ένα ποσοστό ψ της συνολικής έντασης βροχόπτωσης i: i e = ψ i. Το ποσοστό ψ ονοµάζεται συντελεστής απορροής και είναι χαρακτηριστικός της λεκάνης απορροής. Ηχρήσητηςπαραπάνωσχέσηςοδηγείσεπροσεγγίσεις, ωστόσο µπορεί να είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουνκαθόλουµετρήσειςγιατηνεξεταζόµενηλεκάνη, ενώυπάρχουνσεάλληλεκάνη, παρόµοιουκλίµατος, µεγέθους και υδρολογικού χαρακτήρα.

33 Συντελεστήςαπορροής Ενδεικτικές τιµές συντελεστή απορροής για συνήθεις τύπους και χρήσεις γης. Τύπος και χρήσεις γης ψ Τύπος και χρήσεις γης ψ Μονοκατοικίες 0,30 0,50 Οδόστρωµα 0,75 0,95 Μονοκατοικίες σε προάστιο 0,25 0,40 Πάρκα, κήποι 0,10 0,30 Αστικές κατοικίες 0,60 0,80 Χλοοκάλυψη, κλίση <2% 0,05 0,16 Ελαφρά βιοµηχανία 0,50 0,80 Χλοοκάλυψη, κλίση <8% 0,10 0,25 Βαριά βιοµηχανία 0,60 0,90 Χλοοκάλυψη, κλίση >8% 0,20 0,36

34 Επιφανειακήαπορροή Ως επιφανειακή απορροή ορίζεται η ροή του νερού, υπό την επίδραση της βαρύτητας, κατά µήκος των φυσικών υδατορευµάτων. Υδρογράφηµα: Ονοµάζεται η ποσοτική παράσταση της χρονικής µεταβολής της επιφανειακής απορροής (σε µονάδες παροχής) σε µία διατοµή Α ενός υδατορεύµατος.

35 Επιφανειακήαπορροή Η επιφανειακή απορροή σε µία διατοµή Α ενός υδατορεύµατος είναι αποτέλεσµα της επίγειας ροής και της υπόγειας ροής. Η επίγεια ροή σχηµατίζεται ως αποτέλεσµα βροχόπτωσης καιόταντοέδαφοςβρίσκεταισεσυνθήκεςκατάκλισης, δηλαδή η ένταση της βροχόπτωσης γίνει µεγαλύτερη από τη διηθητική ικανότητα του εδάφους. Η υπόγεια ροή είναι αποτέλεσµα της υπερχείλισης των υπόγειων ταµιευτήρων.

36 Βασικήκαιταχείααπορροή Ένα υδατόρευµα µπορεί να υφίσταται ακόµα και σε περιόδους παρατεταµένης ανοµβρίας. Τούτο αποδεικνύει ότι ένα µέρος των κατακρηµνισµάτων ακολουθεί µία αργή υπόγεια πορεία προς το υδατόρευµα. ιακρίνονται συνεπώς δύο συνιστώσες επιφανειακής απορροής: Βασική ή βραδεία απορροή, που οφείλεται σε υπόγειους µηχανισµούς τροφοδοσίας της απορροής και δεν επηρεάζεται άµεσα από έντονες βροχοπτώσεις. Πληµµυρική ή άµεση ή ταχεία απορροή, που αποτελεί το µετασχηµατισµό της βροχόπτωσης σε απορροή, µε µία σχετική χρονική υστέρηση, λόγω των διαδροµών που διατρέχει το νερό από τη λεκάνη απορροής έως το υδατόρευµα.

37 Οριακό στρώµα Υδρογράφηµα

38 Το υδρογράφηµα της βασικής ροής προσεγγίζεται ικανοποιητικά µε µία εκθετική καµπύλη της µορφής: Q t = Q o e at Υδρογράφηµα όπου Q o είναιηαρχικήτιµήτηςβασικήςαπορροήςκαια ένας συντελεστής που χαρακτηρίζει το υδροφόρο στρώµα. Οχρόνοςυστέρησης t p εξαρτάταιαπότηµορφολογίατης λεκάνηςκαιµπορείναθεωρηθείανάλογοςτου (L c L) 0,30, όπου: L: η απόσταση της εξεταζόµενης διατοµής έως τον υδροκρίτη, κατά µήκος του κύριου υδατορεύµατος L c : ηαπόστασητηςεξεταζόµενηςδιατοµήςέωςτο πλησιέστερο προς το κέντρο βάρους της λεκάνης απορροής σηµείο του υδατορεύµατος, µετρούµενου κατά µήκος του υδατορεύµατος.

39 Λεκάνηαπορροής καιχρόνοςυστέρησης Οριακό στρώµα

40 Καµπύληδιάρκειαςπαροχής Καµπύλη διάρκειας παροχής είναι η καµπύλη που παριστάνει την τιµή του µεγέθους συναρτήσει του επί τοις εκατό χρονικού διαστήµατος, για το οποίο το συγκεκριµένο µέγεθος έχει τιµή µεγαλύτερη ή ίση από αυτή της καµπύλης. Οριακό στρώµα

41 Καµπύληδιάρκειαςπαροχής Η καµπύλη διάρκειας της παροχής ενός υδατορεύµατος προκύπτει από µετρήσεις για τουλάχιστον 6 συνεχή έτη. Το εµβαδό που περικλείεται κάτω από την καµπύλη διάρκειας παροχής αντιστοιχεί στο συνολικό όγκο νερού που διέρχεται από το υδατόρευµα στο συνολικό χρονικό διάστηµα που αντιπροσωπεύει η κλίµακα του χρόνου.

42 Πληµµυρικήπαροχή Ο υπολογισµός της πληµµυρικής παροχής σε ένα ΥΗΕ είναι κρίσιµος για τον υπολογισµό του υπερχειλιστή του φράγµατος και στην προστασία του ΥΗΣ. Για την εκτίµηση της πληµµυρικής παροχής εφαρµόζονται δύο µέθοδοι: µέθοδος αξιολόγησης των ετήσιων µεγίστων της επιφανειακής απορροής µέθοδος αξιολόγησης µέγιστης βροχόπτωσης. Και οι δύο µέθοδοι χαρακτηρίζονται από πιθανότητα αστοχίας. Για το λόγο αυτό η πληµµυρική παροχή χαρακτηρίζεται από την περίοδο επαναφοράς Τ, δηλαδή το µέσο χρονικό διάστηµα που λαµβάνει χώρα πληµµυρική παροχή ίση ή µεγαλύτερη από µία συγκεκριµένη τιµή.

43 Πληµµυρικήπαροχή Η περίοδος επαναφοράς λαµβάνεται από πίνακες, ανάλογα µετοµέγεθοςκαιτησηµασίατουεξεταζόµενουέργου. ΣυνήθωςγιαΥΗΕλαµβάνεταιίσηµε 50 ή 100 έτη. Η πιθανότητα να εµφανιστεί πληµµυρική παροχή µε περίοδο επαναφοράςτεπί n συνεχήέτη, δίνεταιαπότησχέση: P ( Q Q ) πληµ. = T n Η πιθανότητα να συµβεί πληµµυρική παροχή µε περίοδο επαναφοράς 20 έτηεπί 3 συνεχήέτηυπολογίζεται 14,8%. Αντίστοιχα υπολογίζεται η πιθανότητα να συµβεί πληµµυρική παροχή µε περίοδο επαναφοράς 200 ετών επί δύο συνεχόµενα έτη ίση µε 1%.

44 Πληµµυρικήπαροχή Μέθοδοςµέγιστηςβροχόπτωσης Ηµέγιστηεπιφανειακήαπορροή Q max υπολογίζεταιαπότη µέγιστηέντασηβροχόπτωσης i max, τοσυντελεστήαπορροής ψ και το εµβαδό της λεκάνης απορροής: Q max = i max ψ Α. Ηέντασηβροχόπτωσης i max θαπρέπειναέχειδιάρκειαίση µετοχρόνοσυγκέντρωσης t c τηςλεκάνηςαπορροής, ώστε να µπορούν να συνεισφέρουν στην επιφανειακή απορροή και τα στοιχεία νερού που προέρχονται από τα πλέον αποµακρυσµένα σηµεία της λεκάνης απορροής. Οχρόνοςσυγκέντρωσης t c εξαρτάταιαπότοµήκοςτου κύριου υδατορεύµατος µέχρι τον υδροκρίτη, τη µέση κλίση της λεκάνης απορροής, τη µορφή και τη σύσταση του εδάφους κλπ.

45 Οχρόνοςσυγκέντρωσης t c µπορείναυπολογιστείαπότις ακόλουθεςεµπειρικέςσχέσειςτων: Kirpich Πληµµυρικήπαροχή Μέθοδοςµέγιστηςβροχόπτωσης t c = 36, L h 3 0,385 όπου L (σε m) τοµήκοςτουυδατορεύµατοςαπότην εξεταζόµενηδιατοµήέωςτονυδροκρίτηκαι h (σε m) η αντίστοιχη υψοµετρική διαφορά

46 Οχρόνοςσυγκέντρωσης t c µπορείναυπολογιστείαπότις ακόλουθεςεµπειρικέςσχέσειςτων: Giandotti Πληµµυρικήπαροχή Μέθοδοςµέγιστηςβροχόπτωσης t c = 4 A 0,80 + 1,5 L z m - z o όπου L (σε km) τοµήκοςτουυδατορεύµατοςαπότην εξεταζόµενηδιατοµήέωςτονυδροκρίτη, A (σε km 2 )το εµβαδότηςλεκάνηςαπορροής, z m ηµέσηστάθµητης λεκάνηςαπορροήςκαι z o ηµέσηστάθµητηςδιατοµής εξόδου (σε m).

47 Πληµµυρικήπαροχή Μέθοδοςµέγιστηςβροχόπτωσης Ηέντασητηςβροχόπτωσης iκαιηδιάρκειάτης t συσχετίζονται µέσω των καµπυλών έντασης διάρκειας, µε παράµετρο την περίοδο επαναφοράς T. Οι καµπύλες αυτές προκύπτουν µετά από µεγάλο αριθµό µετρήσεων στην εξεταζόµενη λεκάνη και επί σειρά ετών. Εµπειρικά, µπορούν να αποτυπωθούν στη σχέση: i = c t T + f e m όπου m, e, f είναι χαρακτηριστικές σταθερές της λεκάνης απορροής.

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία Κατακρηµνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Τα μέλη της ομάδας μας:παπαδόπουλος Σάββας Σταθάτος Γιάννης Τσαπάρας Χρήστος Τριανταφύλλου Δημήτρης Χάλαρης Στέλιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Το νερό στη φύση 3. Νερό και άνθρωπος 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή

Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Όγκος απορροής Πλημμύρες Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 4 Φυσικό πλαίσιο Μηχανισμός δημιουργίας επιφανειακής απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση

Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία. Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Ζαΐμης Γεώργιος Γιατί μας ενδιαφέρει; Αντιπλημμυρική προστασία Παροχή νερού ύδρευση άρδευση Πλημμύρες Ζημίες σε αγαθά Απώλειες ανθρώπινης ζωής Αρχικά εμπειρικοί μέθοδοι Μοναδιαίο υδρογράφημα Συνθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου

Τα υδρολογικά µοντέλα του Υδροσκοπίου Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Φυσικό πλαίσιο-γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α

Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης α Ζαΐμης Γεώργιος Από χρόνο σε χρόνο Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου Από εποχή σε εποχή Μετά από μια βροχόπτωση Μετά το λιώσιμο του χιονιού Σε διάφορα σημεία της λεκάνης απορροής ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ; Μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα.

Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. Το νερό στο φυσικό περιβάλλον συνθέτει την υδρόσφαιρα. Αυτή θα μελετήσουμε στα επόμενα μαθήματα. 1 Είναι η σταθερή και αδιάκοπη κίνηση του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της Γης, στο υπέδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Υδροµετεωρολογία. Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Υδροµετεωρολογία Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΚΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη

Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος. Υδρολογική μελέτη Περιεχόμενα Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος Υδρολογική μελέτη Εισαγωγή 1 Γενικά χαρακτηριστικά 1 Παραγωγή ημερήσιων παροχών στη θέση Σμίξη 2 Καμπύλες διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας

υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήµατος υτικής Θεσσαλίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Συνδυασµένη προσοµοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες- Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας

Φόρτος εργασίας μονάδες: Ώρες 6 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κωδικός Υδρολογία μαθήματος: μαθήματος: CE06-H03 Πιστωτικές Φόρτος εργασίας 119 μονάδες: (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης...1 2 Υδρολογικά δεδοµένα και επεξεργασίες 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Χρυσάνθου, 2013 Λειψυδρία Προσωρινή κατάσταση Φυσικά Αίτια Ξηρασία (drought) Ανθρωπογενή Αίτια Έλλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Απορροή, Κατακράτηση και ιήθηση (4 η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση 4 ου Μαθήµατος Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης

Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Υπολογισμός δικτύων αποχέτευσης Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr o O υπολογισμός των δικτύων γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Χρυσάνθου, 2013 Λειψυδρία Προσωρινή κατάσταση Φυσικά Αίτια Ξηρασία (drought) Ανθρωπογενή Αίτια Έλλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα

Περιεχόµενα. Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Υδρολογική µελέτη λειτουργίας του ταµιευτήρα Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης...2 2 Υδρολογικά δεδοµένα και επεξεργασίες 5

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ

Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Άσκηση 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣΙ Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα ετήσια ύψη βροχών όπως μετρήθηκαν σε δυο γειτονικούς βροχομετρικούς σταθμούς χ και ψ για την περίοδο 1990-2001. Ζητείται: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ (σε kwh) στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη

Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Το νερό είναι το μάτι ενός τοπίου ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Από τον Γεώργιο Ζαΐμη Τι είναι ο Υδροκρίτης Mία τοπογραφική διαχωριστικη γραμμή που διχωριζει το νερό που απορρέει επιγανειακα σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή

Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Προχωρημένη Υδρολογία Γεωμορφολογία και απορροή Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 999 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωμορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα

Υδροµετεωρολογικά δεδοµένα Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα

Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εισαγωγή στα υδρογραφήµατα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Υ ΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Σ.Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΑΣ 7ου εξαµήνου Αν.Καθηγητής Μ.Βαφειάδης Ασκηση: ΙΟ ΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (Από την Υδρολογία, Wilson)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Χαρακτηριστικά και τύποι ταμιευτήρων Ταμιευτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 7 ο : Διόδευση πλημμυρών Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ. 2. Εφόσον µια αέρια µάζα θερµαίνεται, ενώ η ποσότητα των υδρατµών παραµένει η ίδια, τότε:

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗ. 2. Εφόσον µια αέρια µάζα θερµαίνεται, ενώ η ποσότητα των υδρατµών παραµένει η ίδια, τότε: ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΗ 1. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: Η ανοδική πορεία, µε ταυτόχρονη ψύξη, των υδρατµών Ο πολλαπλασιασµός της µοναδιαίας µάζας (σταγονίδια) των υγροποιηµένων υδρατµών Η οµογενής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού

Κεφάλαιο 1. Γεωμορφολογία Ποταμών Μόνιμη δίαιτα ποταμών Σχηματισμός διατομής ποταμού Κεφάλαιο 1 Γεωμορφολογία Ποταμών Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση Το παρόν αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο προς κατανόηση της εξέλιξης των ποταμών, σε οριζοντιογραφία, κατά μήκος τομή και εγκάρσια τομή (διατομή),

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικός κύκλος Υδατικό ισοζύγιο της γης

Ο Υδρολογικός Κύκλος. Υδρολογικός κύκλος Υδατικό ισοζύγιο της γης Ο Υδρολογικός Κύκλος Νίκος Μαµάσης, Λέκτορας ΕΜΠ Αθήνα 2009 Το µεγαλύτερο µέρος του υλικού προέρχεται από την εργασία: Perlman, H., Χ. Μακρόπουλος, και. Κουτσογιάννης, Ο υδρολογικός κύκλος, 19 σελίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα