Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου. Η χαµηλότερη τιµή. Ηµεροµηνία: 24/07/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου. Η χαµηλότερη τιµή. Ηµεροµηνία: 24/07/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση :Τέρµα Ερυθρού Σταυρού : Τρίπολη Πληροφορίες : Σ. ΜΙΝΤΖΙΑ Τηλέφωνο : Fax : Τρίπολη, 21/07/2015 Αρ. Πρωτ. : ΠΡΟΣ: 1. ΑΝΟ ΙΚΗ SERVICES ΕΠΕ FAX: «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ FAX: ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS FAX: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ αριθµ. 27/ (θέµα 1 ο οικονοµικό ) Απόφαση.Σ. σχετικά µε έγκριση της πρόσκλησης 2. Τις υπ αριθµ. 08/ (θέµα 1 ο οικονοµικό) και 19/ (θέµα 7 ο οικονοµικό) Αποφάσεις.Σ. σχετικά µε επιτροπή αξιολόγησης 3. Τις υπ αριθµ. 929/ (Α Α: 6ΕΤΞ469Η2Π-ΘΓ2) και 930/ (Α Α: 6ΡΨΟ469Η2Π-Π4Β) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τις εταιρείες που συµµετείχαν στον διαγωνισµό του ΠΠΥΥ 2013 (αρ. διακ / ) και οι οποίες κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές για την υποβολή κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισµού του ΠΓΝ Τρίπολης και του Ψυχιατρικού Τοµέα του µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για χρονικό διάστηµα ενός (1) µήνα, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο του έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης Η χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία: 23/07/2015 Ηµέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 14:00 µ.µ. Ηµεροµηνία: 24/07/2015 Ηµέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.µ. ΓΝ Τρίπολης, Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ , Τρίπολη ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ και ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 0845 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,69 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένας (1) µήνας Ο φάκελος της «Οικονοµικής Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης, τα παρακάτω: 1

2 Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι εναρµονισµένη µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012(ΦΕΚ Α 28/ ) και του Ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222/τ Α/ ) καθώς και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/ ) ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο και επίσης θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές στριες και επόπτες) µε πλήρη απασχόληση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (*1) ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος επιδόµατος αδείας (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαµβανοµένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Κόστος αντικαταστατών εργαζοµένων σε κανονική άδεια Κόστος αναλωσίµων υλικών (σάκοι απορριµµάτων, απορρυπαντικά, κλπ) Κόστος ειδών ατοµικής υγιεινής για τις ανάγκες ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού Νοσοκοµείου (Χαρτί Υγείας, Χειροπετσέτες, Κρεµοσάπουνο) Κόστος εργαλείων και µηχανηµάτων καθαρισµού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκµηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου 13. Εργολαβικό κέρδος 14. Νόµιµες κρατήσεις επί της αξίας τιµολογίου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡ ΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ ΟΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ 12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΗΝΙΑΙΟ Χ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.) 16. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.) 17. ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.) * Σηµείωση 1 : Ως Αριθµός Ατόµων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζοµένων (περιλαµβανοµένων των ατόµων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούµενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναµο και εκφρασµένο σε άτοµα πλήρους απασχόλησης Ο παραπάνω πίνακας συµπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η µορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νοµοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκοµίζοντας στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς φωτοαντίγραφα της προαναφερόµενης Νοµοθεσίας. Η τιµή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι µια και µοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και µε σαφήνεια ο τρόπος-µέθοδος υπολογισµού-προσδιορισµού αυτής της τιµής. 2

3 1. Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ ( ) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο. 2. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των εργασιών που θα πραγµατοποιήσει βάσει των τιµών προσφοράς του. 3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της πρόσκλησης καθώς και της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά ή δεν δίνεται ενιαία τιµή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Στην προσφερόµενη τιµή θα συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες καθαρισµού και τα απαιτούµενα υλικά καθαριότητας που βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Α ν ά δ ο χ ο. 6. Προσφορά που θα αφορά µέρος των αναφεροµένων χώρων θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται για 120 ηµέρες 9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 10. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο ανάδοχος κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις: 1. 2% (Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3 παρ (εε) του Ν.3580/2007 ΦΕΚ 134/τ. Α/ ,10%(υπερ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων άρθρο 4 παρ 3 του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204/τ.Α/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 238 του Ν.4072/2012) 3. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994(ΦΕΚ 151/τ. Α/ ) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2992/02(ΦΕΚ 54/τ. Α/ )- φόρος εισοδήµατος, δηλαδή 8% υπηρεσίες. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο και θα υπολογίζεται χωριστά (άρθρα 21,22 του Ν.2859/00). 11. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφουν ότι θα εξακολουθούν να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθµ / διακήρυξης. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Επίσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να προσκοµιστούν µαζί µε την προσφορά τους : 1. Φορολογική ενηµερότητα και 2. Ασφαλιστική ενηµερότητα. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΙ ΩΝ Για το Π.Γ.Ν. Τρίπολης και Ψυχιατρικό Τοµέα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ Χαρτί Υγείας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μηνός (ΠΟΣΟΤΗΤΑ) ΓΙΑ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2165 ΕΚΤΙΜΗΣΗ Μηνός (ποσότητα) ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 2376 Χειροπετσέτες Κρεµοσάπουνο ΠΑΚΕΤΑ ΛΙΤΡΟ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ 40 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ Α) 80 cm X 100cm (περίπου) Β) 60 cm X 80cm (περίπου) Γ) 50 cm X 50cm (περίπου) Α) 416 Β) Γ) 333 Α) 83 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α) 80 cm X 100cm (περίπου) Β) 60 cm X 80cm (περίπου) Α) 125 Β) 125 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ 80 cm X 100cm (περίπου) 250 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 80 cm X 100cm (περίπου) 166 Για την καθαριότητα των χώρων του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, του Ψυχιατρικού Τοµέα απαιτούνται: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α) ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 άτοµο 8ωρης απασχόλησης όλες τις νύχτες (καθηµερινά-σάββατα-κυριακές και Αργίες) από 22:00 έως 06:00 2 άτοµα 8ωρης απασχόλησης το πρωί (06:00-14:00) και 2 άτοµα 8ωρης απασχόλησης το απόγευµα (14:00-22:00) τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες 24 άτοµα 6ωρης απασχόλησης (06:00-22:00) καθηµερινά ( ευτέρα έως Παρασκευή) Β) ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά περιλαµβανοµένων των Κυριακών αργιών και εξαιρετέων ηµερών από ώρας 7.00 πρωινής έως µ.µ. To σύνολο των εργαζοµένων είναι: εκαέξι (16) άτοµα 4ωρης απασχόλησης. Οι εργαζόµενοι θα κατανέµονται ανάλογα µε τις ανάγκες του Ψυχιατρικού Τοµέα και των δοµών του, ύστερα από συνεννόηση µε το Γραφείο Επιστασίας. 4

5 Ο ανάδοχος οφείλει να έχει έναν (1) επόπτη καθαριότητας 8/ωρης απασχόλησης από ευτέρα έως Παρασκευή που θα επιβλέπει το σύνολο του έργου. Ο επόπτης τις τέσσερις ώρες (08:00 12:00µ.) θα επιβλέπει την καθαριότητα των χώρων του Ψυχιατρικού Τοµέα και τις υπόλοιπες τέσσερις ώρες τους χώρους του ΠΓΝ Τρίπολης. Αλλαγή ως προς το ανωτέρω µπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση του αναδόχου µε τα Γραφεία Επιστασίας του Π.Γ.Ν. Τρίπολης και του Ψυχιατρικού Τοµέα και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες τους. Οι προς καθαριότητα χώροι είναι: Α) ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ (16.895,96 τ.µ. εσωτερικοί χώροι και τ.µ. εξωτερικοί χώροι) ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ 3ος και 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 5

6 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΓΡΑΦΕΙΑ) 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΩΡΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ -ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ W.C ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Ο ΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ) ΤΕΠ ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ- ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΕΙΟ 6

7 ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΡΑΜΠΕΣ - ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΣΑΝΣΕΡ-ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος, 2ος, 3ος ΟΡΟΦΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΙΑΤΡΩΝ - ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΣΑΝΣΕΡ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (12.000,00 τ.µ. ) Α) Ισόγειο Βραχείας Νοσηλείας Β) 1ος όροφος Βραχείας Νοσηλείας Γ) Ισόγειο παλαιού κτιρίου 1ος όροφος (Γραφεία Πλυντήρια Οικονοµείο Μαγειρεία Αποθήκη Τροφίµων ιάδροµοι Κλιµακοστάσια) ) Όλες οι επιφάνειες του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου Ε) Μονάδες Αποασυλοποίησης (Κάθετος 1ος, 3ος, 4ος όροφος + Κλιµακοστάσια + Μονάδες Ε1, Ε2, κοινή αίθουσα εκδηλώσεων Ε1, Ε2) ΣΤ) Τζαµαρίες Κλιµακοστασίων, ιαδρόµων, Γραφείων, Ισογείων, 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου ορόφου, Ε1 + Ε2, κοινής αίθουσας εκδηλώσεων Ε1, Ε2 Ζ) Οικοτροφείο «ΑΡΙΑ ΝΗ» (Συνοικισµός Φιλικών ΚΑΡΤΣΟΒΑ) Η) Νευρολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Ηµέρας Ξενώνας Β,Ξενώνας Λευκοθέα Θ) Ξενώνας Ζέφυρος Ι) Κτίριο επί της οδού Ουάσιγκτον 77 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γρεβενά,31 Maρτίου 2014 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αριθμ. Πρωτ.:2725 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γρεβενά,31 Maρτίου 2014 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αριθμ. Πρωτ.:2725 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γρεβενά,31 Maρτίου 2014 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αριθμ. Πρωτ.:2725 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΔΑ:.. ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002752134 2015-05-06

15PROC002752134 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ : 05 /05/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/4844 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> Φλώρινα 20--205 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΙΑ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΙΚΟ ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Εγνατίας 9 Πληροφορίες : Α.ΤΩΤΟΥ Τηλέφωνο : (23853) 50266 Τ.Κ. : 53 00 ΠΡΟ ΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622013 2015-03-06

15PROC002622013 2015-03-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ : 6 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2713 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002910711 2015-07-14

15PROC002910711 2015-07-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 20/08/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 13728 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 -641

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 FAX : 213 2058614 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( Δ 4/2014 ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΒΑΘΜΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:-ΕΜΠ- ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙI ΔΔΜΝ-ΚΕΦΝ Φ. 646/ 57/2013 (με συνημμένα Φ.2 )

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8435 / 28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΤΡΙΠΟΛΗ, 28/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 27613-60170 Email : promitheies@noskypar.gr

Τηλ. 27613-60170 Email : promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΠΡΟΣ : Τηλ. : 210 6592836 ΚΟΙΝ. : ΣΧΕΤ. : α. Φ.831/Α.974069/Σ.2088/11-12-14/ΓΕΑ/ 6/4β Ν.3871/10.

Α Α: ΠΡΟΣ : Τηλ. : 210 6592836 ΚΟΙΝ. : ΣΧΕΤ. : α. Φ.831/Α.974069/Σ.2088/11-12-14/ΓΕΑ/ 6/4β Ν.3871/10. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Τηλ. : 210 6592836 Φ.831/Α.50/333 Σ.32

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 / 21 / 5715 Σ. 1520 Θεσσαλονίκη, 06 Απρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ιωάννινα, 04 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 17.04.2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ.Πρωτ.: 9554 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 03/15 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΓΕΑ Μ.ΓΕΑ ΥΠΕΠΑ ΟΛΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012. αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 / 02 /2012 αριθµ. πρωτ. Β1-895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 88/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 95/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ08/2014 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8165 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ08/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

15PROC002680775 2015-04-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

97.560,98 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

97.560,98 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα