12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου"

Transcript

1 Καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ειδικά σχεδιασμένου διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής της βελτιστοποίησης Αλκιβιάδου Άντρη Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παπαδούρης Νίκος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Παρά την ευρεία αναγνώριση της καλλιέργειας δεξιοτήτων λήψης απόφασης ως βασικής μαθησιακής επιδίωξης της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, η μέχρι στιγμής έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη και τεκμηρίωση σχετικών διδακτικών προτάσεων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αυτό ισχύει πιο έντονα στην περίπτωση της καλλιέργειας συλλογιστικών στρατηγικών για τη σύνθεση των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να εντοπίζεται η προτιμητέα λύση. Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε μια ερευνητική προσπάθεια που εμπίπτει σε αυτή την περιοχή και επιδιώκει την ανάπτυξη και ερευνητική επικύρωση διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής, της βελτιστοποίησης. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται συνοπτικά το διδακτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί και παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, στο πλαίσιο της εφαρμογής του με μια ομάδα 29 μαθητών Λυκείου. Τα αποτελέσματα φανερώνουν, αφενός, την αδυναμία των μαθητών να χειριστούν αποτελεσματικά καταστάσεις λήψης απόφασης πριν από τη διδασκαλία και, αφετέρου, τη σημαντική βελτίωση που επέδειξαν μετά την ολοκλήρωσή του. Εισαγωγή Οι συνεχείς εξελίξεις είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Σε μια τέτοια δυναμική κοινωνία, η διδασκαλία απλής δηλωτικής γνώσης γίνεται όλο και λιγότερο σημαντική. Με συνέπεια στο πιο πάνω σκεπτικό, οι μαθησιακές επιδιώξεις της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών χρειάζεται να εκτείνονται πέρα από την εννοιολογική κατανόηση, ώστε να καλύπτουν επίσης δεξιότητες σκέψης και συλλογισμού. Στην ομάδα των δεξιοτήτων αυτών ανήκουν οι δεξιότητες λήψης απόφασης, με τις οποίες ασχολείται η παρούσα έρευνα. Η λήψη απόφασης, περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αιτιολογημένων επιλογών ανάμεσα σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, σχετικά με προσωπικά ή δημόσια θέματα. Η σημαντικότητα των εν λόγω δεξιοτήτων μπορεί να γίνει αντιληπτή δεδομένου ότι η καλλιέργεια τους αναγνωρίζεται ευρέως ως βασική επιδίωξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (AAAS, 1993). Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η αναγνώριση των δεξιοτήτων λήψης απόφασης συνδέεται με τα ποικίλα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Δεδομένων των καινούριων προκλήσεων υπάρχει άμεση ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με ενημερωμένο και έγκυρο τρόπο τέτοια ζητήματα, τόσο σε προσωπικό (π.χ. ισοζυγισμός πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από τη λήψη ενός εμβολίου), όσο και σε συλλογικό επίπεδο (π.χ. δημόσια συζήτηση για την παγκόσμια θέρμανση). Ωστόσο, παρά την ευρεία αναγνώριση της αξίας αυτής της μαθησιακής επιδίωξης, είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς την ιδιαίτερα περιορισμένη ερευνητική δραστηριοποίηση αναφορικά με την ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων για τη ρητή προώθηση τους (Hong and Chang, 2004) παρόλο που έρευνες έχουν δείξει πως χωρίς 48

2 σχετική διδασκαλία οι μαθητές συνήθως αποτυγχάνουν να χειριστούν με αξιόπιστο και συνεπή τρόπο καταστάσεις λήψης απόφασης (Papadouris and Constantinou, 2010), ενώ σχετική διδασκαλία μπορεί να επιφέρει σημαντικά μαθησιακά οφέλη. Συνήθως οι καταστάσεις λήψης απόφασης περιπλέκονται από παράγοντες, όπως η παρουσία πολλαπλών κριτηρίων που θα πρέπει να συνυπολογιστούν και η διαφοροποίηση ως προς τη σχετική βαρύτητά τους, η οποία χρειάζεται να σταθμίζεται. Συνήθως, αυτή η πολυπλοκότητα παρακάμπτεται μέσω απλών και διαισθητικών στρατηγικών (heuristics), οι οποίες, παρά τη δυνατότητά τους να επιτρέπουν τη σύντομη και εύκολη διατύπωση αποφάσεων, τείνουν να υποπίπτουν σε διάφορα συλλογιστικά σφάλματα και να οδηγούν σε στρεβλωμένα συμπεράσματα (Baron, 2008). Προφανώς, η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας προϋποθέτει κατάλληλες στρατηγικές, οι οποίες παρέχουν διαδικασίες για τη συστηματική επεξεργασία και σύνθεση της διαθέσιμης πληροφόρησης αναφορικά με την υπό μελέτη κατάσταση λήψης απόφασης σε κάθε περίπτωση (Arvai, Campbell, Baird and Rivers, 2004). Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι αυτές οι στρατηγικές δεν προκύπτουν αυθόρμητα, ως αποτέλεσμα της έκθεσης στη συμβατική διδασκαλία. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια 1 ανάπτυξης και επικύρωσης διδακτικού υλικού, για την προώθηση μιας συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής (βελτιστοποίηση) για την επεξεργασία πληροφοριών σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Η συγκεκριμένη στρατηγική παρέχει μια δομή για τη συστηματικοποίηση της διαδικασίας ισοζυγισμού και σύνθεσης των στοιχείων που υπεισέρχονται σε μια κατάσταση λήψης απόφασης, με στόχο τον εντοπισμό προτιμητέας λύσης. Συνοπτικά, μπορεί να αναλυθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει τη μετατροπή των δεδομένων για όλα τα κριτήρια σε μια ενιαία κλίμακα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιες λύσεις βαθμολογούνται για το κάθε κριτήριο, ανάλογα με την καταλληλότητά τους, σε μια ενιαία κλίμακα (π.χ. κλίμακα 1-10, με το μέγιστο βαθμό να αντιστοιχεί στην καταλληλότερη λύση). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη στάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους μέσω της ανάθεσης συντελεστών βαρύτητας (π.χ. σε κλίμακα 1-10, με το μέγιστο συντελεστή να δίνεται στο σημαντικότερο κριτήριο). Στο τελικό στάδιο, οι αρχικές βαθμολογίες σταθμίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα των κριτηρίων. Η λύση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία, καθορίζεται ως η καταλληλότερη. Διδακτικό Υλικό 2 Το διδακτικό υλικό λειτουργεί διαδικτυακά και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη, εισάγεται το σενάριο λήψης απόφασης στο οποίο εστιάζει το διδακτικό υλικό: επιλογή ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού (κατασκευή αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων ή μετατροπή υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών σταθμών, ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο) βάσει τριών κριτηρίων ίσης βαρύτητας (εκπομπές ρύπων, κόστος λειτουργίας για 25 χρόνια, αριθμός νέων 1 Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CoReflect το οποίο χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (7th Framework Programme, Contract No ). 2 Εκτός από την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής της βελτιστοποίησης το διδακτικό υλικό απευθύνθηκε σε πρόσθετες, εννοιολογικά προσανατολισμένες επιδιώξεις, όπως η διάκριση ανάμεσα στην ενέργεια και την ισχύ. Ωστόσο, η παρούσα εργασία εστιάζει αποκλειστικά στο μέρος που αποσκοπεί στην επεξεργασία της συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής. 49

3 θέσεων εργασίας). Ανατίθεται στις ομάδες ο ρόλος του κυβερνητικού συμβούλου και τους ζητείται να μελετήσουν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για τις τρεις πιθανές λύσεις και να καταλήξουν σε απόφαση, τεκμηριώνοντάς όσο πιο πειστικά μπορούν. Στη δεύτερη ενότητα, οι μαθητές μελετούν συλλογιστικές στρατηγικές λήψης απόφασης οι οποίες εντάσσονται σε ένα συγκείμενο το οποίο δεν συνδέεται με το υπό μελέτη σενάριο (επιλογή αυτοκίνητου για αγορά). Η κατάσταση λήψης απόφασης που αξιοποιείται ως παράδειγμα είναι απλή και εξαιρεί το στοιχείο της διαφοροποίησης στη βαρύτητα. Μια από τις προσεγγίσεις που ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν είναι η επιδιωκόμενη στρατηγική της βελτιστοποίησης, η οποία παρουσιάζεται σε απλή μορφή (αρχικά εξαιρείται η διαδικασία στάθμισης των κριτηρίων ανάλογα με τη βαρύτητα). Η έμφαση βρίσκεται στο συλλογιστικό μέρος των προσεγγίσεων και στον εντοπισμό πτυχών τους που ενδέχεται να υπονομεύουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να εντοπίσουν αδυναμίες της προσέγγισης που είχαν υιοθετήσει και να αντιληφθούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα που παρέχει η στρατηγική της βελτιστοποίησης, αλλά και τους περιορισμούς της. Στο τρίτο μέρος του διδακτικού υλικού, ζητείται από τους μαθητές να χειριστούν μια παραλλαγή του αρχικού σεναρίου λήψης απόφασης, στο οποίο προστίθεται το στοιχείο της διαφοροποίησης στη βαρύτητα. Αφού αντιληφθούν την αδυναμία της υφιστάμενης εκδοχής της βελτιστοποίησης να χειριστεί αυτό το στοιχείο καθοδηγούνται ώστε να την τροποποιήσουν, ενσωματώνοντας τη διαδικασία στάθμισης των κριτηρίων ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Στο καταληκτικό στάδιο οι μαθητές επεξεργάζονται μια δεύτερη παραλλαγή του σεναρίου στην οποία αυξάνεται περαιτέρω η πολυπλοκότητα (πλήθος κριτηρίων και πιθανών επιλογών). Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Το διδακτικό υλικό εφαρμόστηκε στο πλαίσιο καλοκαιρινού ομίλου φυσικής σε μια ομάδα 29 μαθητών 3 ηλικίας χρόνων. Οι μαθητές εργάζονταν κυρίως σε ομάδες των τριών ή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, των δύο ατόμων. Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε οκτώ διδακτικές περιόδους διάρκειας 110 λεπτών. Είδη δεδομένων Στο πλαίσιο της εργασίας έχουν συλλεγεί δεδομένα από τρείς πηγές: γραπτά δοκίμια, συνεντεύξεις και οπτικογραφημένα στιγμιότυπα. Πριν και μετά την εφαρμογή, χορηγήθηκαν εννιά γραπτά δοκίμια ανοικτού τύπου που απαντήθηκαν ατομικά. Τα δοκίμια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τέσσερα έργα που παρουσίαζαν στους μαθητές παραλλαγές ενός σεναρίου λήψης απόφασης, ζητώντας τους να προτείνουν τη λύση που θεωρούν καταλληλότερη παρέχοντας όσο το δυνατό πιο πειστική τεκμηρίωση. Στόχος ήταν η καταγραφή των προσεγγίσεων στις οποίες καταφεύγουν για να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε προτιμητέα επιλογή. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τρία δοκίμια, στα οποία ζητήθηκε από τους μαθητές να κρίνουν δοσμένες, στρεβλωμένες, προσεγγίσεις λήψης απόφασης. Με αυτό το τρόπο διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνονται 3 Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται δεδομένα από 21 μαθητές, αφού μόνο για τα άτομα αυτά υπάρχουν δεδομένα τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του διδακτικού υλικού. 50

4 συγκεκριμένα συλλογιστικά σφάλματα των προσεγγίσεων. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δύο δοκίμια που αναπτύχθηκαν από τις Eggert και Bogeholz (2009) και στόχος τους ήταν να διασταυρωθεί η αξιοπιστία των προηγούμενων δύο δοκιμίων. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και διεξήχθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Ο στόχος τους ήταν να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για το σκεπτικό των μαθητών. Τα δεδομένα από τις οπτικογραφήσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού υλικού και απεικονίζουν συζητήσεις σε ομάδες μαθητών, με στόχο να αναλυθεί η προσπάθειά τους να χειριστούν καταστάσεις λήψης απόφασης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από δύο έργα αξιολόγησης (ένα από την πρώτη και ένα από τη δεύτερη κατηγορία), ενώ, όπου είναι χρήσιμο, η συζήτηση εμπλουτίζεται με δεδομένα από συνεντεύξεις και οπτικογραφήσεις. Ανάλυση δεδομένων Οι απαντήσεις των μαθητών στο κάθε έργο αξιολόγησης κωδικοποιήθηκαν, ώστε να σχηματιστούν κατηγορίες που περιγράφουν τη διαφοροποίηση στις προσεγγίσεις που ακολούθησαν για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης (πρώτη κατηγορία έργων αξιολόγησης) και στα επιχειρήματα που διατύπωσαν κατά την αξιολόγηση δοσμένων προσεγγίσεων λήψης απόφασης (δεύτερη κατηγορία έργων αξιολόγησης). Ακολούθως, τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης έτυχαν επεξεργασίας με τη χρήση ποσοτικών στατιστικών ελέγχων (Wilcoxon and McNemar) ώστε να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν τυχόν μεταβολές ανάμεσα στην αρχική και την τελική αξιολόγηση. Τα δεδομένα από συνεντεύξεις, αλλά και τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα απομαγνητοφωνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση. Αποτελέσματα Έργο Αξιολόγησης Ι Το σενάριο λήψης απόφασης που ζητήθηκε από τους μαθητές να χειριστούν, περιλάμβανε τρεις πιθανές λύσεις και τρία κριτήρια διαφορετικής βαρύτητας. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα για την επίδοση της κάθε λύσης στο καθένα από τα κριτήρια και για την ιεράρχηση των κριτηρίων ως προς τη βαρύτητά τους, όπως αυτά συνοψίζονται στο διάγραμμα 1 (τα κριτήρια είναι διαβαθμισμένα σε φθίνουσα σειρά σημαντικότητας). Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις προσεγγίσεις στις οποίες κατέφυγαν οι μαθητές πριν και μετά τη διδασκαλία. 51

5 Διάγραμμα 1: Σύνοψη παραμέτρων του σεναρίου λήψης απόφασης Πίνακας 1: Κατηγορίες απαντήσεων - Έργο Αξιολόγησης Ι Στρατηγικές Λήψης Απόφασης Αρχική Αξιολ/ση Τελική Αξιολ/ση Ν % Ν % Συνθέτουν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση Βελτιστοποίηση Αποτυγχάνουν να επεξεργαστούν μέρος της πληροφόρησης Αποσκοπούν στην επιλογή προτιμητέας λύσης Επιλογή μέσης λύσης Επιλογή λύσης που υπερτερεί σε περισσότερα κριτήρια Επιλογή με αποκλειστική εστίαση σε ένα μόνο κριτήριο Αποσκοπούν στον αποκλεισμό δεδομένων Αποκλεισμός κριτηρίου Αποκλεισμός λύσης Αποκλεισμός κριτηρίου/ων και λύσης/ων Άσχετη Απάντηση Σύνολο Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποίησαν οι μαθητές ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 κατά φθίνουσα σειρά εγκυρότητας. Η πρώτη εμφανίστηκε μόνο στην τελική αξιολόγηση και περιλαμβάνει προσεγγίσεις που συνυπολογίζουν με συστηματικό τρόπο το σύνολο των δεδομένων. Η μοναδική στρατηγική που εμπίπτει σε αυτή τη κατηγορία είναι η βελτιστοποίηση και χρησιμοποιείται από 16 μαθητές (76%) οι οποίοι ήταν σε θέση να την εφαρμόσουν και να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, όπως φαίνεται επόμενο διάγραμμα. 52

6 Διάγραμμα 2: Παράδειγμα απάντησης με χρήση βελτιστοποίησης Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων περιλαμβάνει προσεγγίσεις που περιορίζονται σε μέρος των δεδομένων εξαιρώντας βασικές πληροφορίες. Εξαιρουμένης της μιας άσχετης απάντησης, όλες οι υπόλοιπες (Ν=20, 95%) κατά την αρχική αξιολόγηση εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία ενώ το ποσοστό μειώνεται αισθητά μετά τη διδασκαλία σε 24% (Ν=5). Αυτή η κατηγορία αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη, εντάσσονται προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην επιλογή της προτιμητέας λύσης, ενώ στη δεύτερη προσεγγίσεις που αποσκοπούν στον αποκλεισμό δεδομένων. Για την πρώτη υποκατηγορία, παρατηρείται μείωση του ποσοστού εμφάνισής της από 62% (Ν=13) σε 15% (Ν=3) στην τελική αξιολόγηση. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τρείς προσεγγίσεις λήψης απόφασης. Η πρώτη περιλαμβάνει την επιλογή της λύσης που έχει την ενδιάμεση επίδοση σε όλα τα κριτήρια. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα απάντησης είναι το εξής: «Στη Χοιροκιτία γιατί είναι η μέση λύση. Εξυπηρετεί αρκετούς ανθρώπους, το κόστος δεν είναι το μεγαλύτερο και η απόσταση είναι ο μέσος όρος των άλλων». Η συγκεκριμένη στρατηγική αγνοεί τις διαφορές μεταξύ των τριών περιοχών στα κριτήρια και τη διαφοροποίηση στη βαρύτητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η αισθητή μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτής της προσέγγισης μετά τη διδασκαλία (από Ν=5, 24% σε Ν=2, 9%). Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία εμφανίστηκε μόνο κατά την τελική αξιολόγηση (Ν=1, 5%) στηρίζεται στην επιλογή της λύσης που υπερτερεί στα περισσότερα κριτήρια (π.χ. «...Θα εμπιστευόμουνα τον τρόπο που έρχεται... τις πιο πολλές φορές πρώτο») αγνοώντας τη διαφοροποίηση στη βαρύτητα και το μέγεθος των διαφορών ανάμεσα στις λύσεις. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση, η οποία εμφανίστηκε μόνο κατά την αρχική αξιολόγηση (Ν=8, 38%) περιλαμβάνει την επιλογή της λύσης που υπερτερεί σε ένα κριτήριο (π.χ. «Πιστεύω η καλύτερη λύση είναι η Παρεκκλησιά, αφού το κριτήριο που είναι πιο σημαντικό είναι το πόσοι κάτοικοι θα επωφεληθούν»). Προφανώς, αυτή η προσέγγιση είναι προβληματική αφού αγνοεί την επίδοση της λύσης στα άλλα δύο κριτήρια καθώς και το συντελεστή βαρύτητας.. Η δεύτερη υποκατηγορία παρουσιάζει επίσης μείωση αφού το ποσοστό συχνότητας της από 33% (Ν=7) μειώνεται σε 9% (Ν=2) κατά την τελική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τρεις προσεγγίσεις κατά την αρχική αξιολόγηση. Η 53

7 πρώτη (Ν=2, 9% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά την τελική αξιολόγηση), αποκλείει από τα δεδομένα ένα κριτήριο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: «Παρεκκλησιά γιατί θα επωφεληθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων όπου είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο. Με βάση το κόστος της Χοιροκοιτίας μου σύμφερε για ακόμη μισό εκατομμύριο να προτιμήσω τη Παρεκκλησιά. Στο Πεντάκωμο δεν μου συμφέρει ως προς τον αριθμό των κατοίκων». Πανομοιότυπα, μειώνεται και το ποσοστό εμφάνισης της δεύτερης προσέγγισης η οποία αφορά στον αποκλεισμό λύσης. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση (Ν=3, 15%),η οποία απουσιάζει εντελώς από την τελική αξιολόγηση, περιλαμβάνει τον ταυτόχρονο αποκλεισμό τόσο κριτηρίων όσο και λύσεων. Τα αποτελέσματα, υποδεικνύουν πως κατά την αρχική αξιολόγηση, οι μαθητές αποτυγχάνουν να χειριστούν με έγκυρο τρόπο την κατάσταση λήψης απόφασης, αφού χρησιμοποιούν στρατηγικές που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα. Κατά την τελική αξιολόγηση, το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις μειώνεται σημαντικά. Επομένως, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν βελτίωση αφού: α) κατά την τελική αξιολόγηση η συχνότερη προσέγγιση (76%) είναι η στρατηγική της βελτιστοποίησης ενώ, β) τα ποσοστά εμφάνισης των υπόλοιπων, λιγότερο έγκυρων στρατηγικών μειώνονται. Η σύγκριση των συχνοτήτων εμφάνισης των κατηγοριών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, με το στατιστικό έλεγχο Wilcoxon 4, καταδεικνύει σημαντική διαφοροποίηση (z= 3.900, p<0.001). Έργο Αξιολόγησης ΙΙ Ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το σκεπτικό μιας προσέγγισης λήψης απόφασης, η οποία διατυπώθηκε σε γενική μορφή χωρίς να εντάσσεται σε συγκεκριμένο συγκείμενο. Το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαβάθμιση των κριτηρίων ως προς τη βαρύτητά τους, η καταλληλότερη λύση είναι εκείνη που υπερτερεί στο σημαντικότερο κριτήριο. Αυτή η προσέγγιση, υιοθετήθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών κατά την αρχική αξιολόγηση για τη διαχείριση του έργου αξιολόγησης Ι. Οι απαντήσεις ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες (πίνακας 2). Η πρώτη κατηγορία απάντησης, η οποία είναι η πιο έγκυρη, περιλαμβάνει τους μαθητές (Ν=8, 38% κατά την αρχική και Ν=17, 80% κατά την τελική αξιολόγηση) που διαφώνησαν με το σκεπτικό της προσέγγισης εστιάζοντας σε συλλογιστικές αδυναμίες που εμποδίζουν την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, ένας μαθητής απάντησε ως εξής: «Διαφωνώ με το σκεπτικό γιατί μ αυτό τον τρόπο δε λαμβάνουμε υπόψη όλα τα κριτήρια και μπορεί η επιλογή να μην είναι η καταλληλότερη». Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει τα άτομα που συμφωνούν με την προσέγγιση και εμπεριέχει τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τα επιχειρήματα που παρουσίασαν. Στην πρώτη, εντάχθηκαν οι μαθητές που για να συμφωνήσουν, έθεσαν προϋποθέσεις που περιορίζουν την πιθανότητα κατάληξης σε μη λογικά συμπεράσματα (Ν=4, 19% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά τη τελική αξιολόγηση). Χαρακτηριστική δήλωση είναι η εξής: «Συμφωνώ αν υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα και αν τα υπόλοιπα κριτήρια δεν εξασφαλίζουν επιθυμητό αποτέλεσμα Αφού γνωρίζεις τι ζητά και θέτεις το πιο σημαντικό μπορείς να καλυφτείς με την επιλογή Διαφωνώ όταν η διαφορά του 4 & 5 Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με το σύνολο των μαθητών Ν=29 κατά την αρχική και Ν=21 κατά την τελική αξιολόγηση 54

8 πρώτου με το δεύτερο είναι μικρή και το δεύτερο έχει περισσότερα κριτήρια να ικανοποιούνται από το πρώτο. Μπορεί το πρώτο να έχει ένα σημαντικό κριτήριο αλλά το δεύτερο να έχει όλα τα υπόλοιπα κριτήρια να ικανοποιούνται πλήρως». Στη δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνονται δύο δηλώσεις, μια από την αρχική (5%) και μια από την τελική αξιολόγηση (5%). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές αναγνώρισαν συλλογιστικά μειονεκτήματα της προσέγγισης αλλά παρόλα αυτά συμφώνησαν με αυτή λόγω των πλεονεκτημάτων της (π.χ. «Συμφωνώ γιατί πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι πιο σημαντικό. Έτσι θα βγάλουμε μια σωστή απόφαση μειονεκτήματα είναι ότι μπορεί να βασιστείς περισσότερο στη σειρά αυτή και να μην τα κοιτάξεις όλα με αποτέλεσμα μια λάθος απόφαση». Στην τρίτη υποκατηγορία περιλήφθηκαν οκτώ δηλώσεις, εφτά (33%) κατά την αρχική και μία (5%) κατά την τελική αξιολόγηση. Σε αντίθεση με την προηγούμενη υποκατηγορία, τα άτομα δεν διατύπωσαν κάποιο συλλογιστικά προσανατολισμένο επιχείρημα κατά της προσέγγισης και επιπλέον της απέδωσαν, λανθασμένα, συλλογιστικά πλεονεκτήματα. (π.χ. «Συμφωνώ γιατί με αυτό τον τρόπο κοιτάς όλα τα κριτήρια, σκέφτεσαι και στο τέλος αφού τα ξαναδείς όλα μαζί επιλέγεις σωστά»). Η τρίτη κύρια κατηγορία, περιλαμβάνει δύο άσχετες απαντήσεις οι οποίες απέτυχαν να απευθυνθούν στο ερώτημα (Ν=1, 5% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά την τελική αξιολόγηση). Πίνακας 2: Κατηγορίες απαντήσεων - Έργο Αξιολόγησης ΙΙ Κατηγορίες απάντησης Διαφωνούν, αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης Συμφωνούν, θέτοντας προϋποθέσεις που περιορίζουν την πιθανότητα επιλογής λανθασμένης λύσης αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης αλλά θεωρώντας ότι αυτά αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της χωρίς αναφορά σε συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης αλλά αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα υπέρ της, που Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση Ν % Ν % όμως δεν ισχύουν Άσχετες Σύνολο

9 Η σύγκριση των συχνοτήτων εμφάνισης των κατηγοριών απάντησης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, με το στατιστικό έλεγχο McNemar 5, καταδεικνύει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<0.05). Η διαφοροποίηση αποτελεί ένδειξη εξέλιξης στην ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν συλλογιστικές πτυχές των προσεγγίσεων που μπορούν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία τους. Συνεντεύξεις και Οπτικογραφήσεις Η επεξεργασία των δεδομένων από συνεντεύξεις και οπτικογραφήσεις κατέδειξε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη στρατηγική της βελτιστοποίησης, ενώ παρείχαν πληροφόρηση για αναθεώρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιγραμματικά, η προσπάθεια των μαθητών να εφαρμόσουν τη στρατηγική της βελτιστοποίησης δυσχεραίνεται τόσο από χαρακτηριστικά του υφιστάμενου μαθησιακού περιβάλλοντος, όσο και από χαρακτηριστικά της ίδιας της στρατηγικής όπως προσεγγίστηκε μέσα από το διδακτικό υλικό. Τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος που εμπόδισαν τους μαθητές να χρησιμοποιούν εύκολα τη βελτιστοποίηση αναφέρονται σε σημεία τα οποία ήταν δυσνόητα με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης και παρερμηνειών. Ανάμεσα σε αυτά, για παράδειγμα, μπορεί να καταγραφεί η ένταξη μονάδων μέτρησης (πχ.m 2 ) για τις οποίες οι μαθητές δεν είχαν αίσθηση του μεγέθους τους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης: «Ενα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα εν πολλά; Πόσα χιλιόμετρα»; Τα σημαντικότερα ευρήματα, αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές εξαιτίας δύο έμφυτων χαρακτηριστικών της στρατηγικής. Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ότι οι μαθητές αισθάνονταν αναρμόδιοι στο να δίνουν βαθμολογίες όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης: Ερευν.: Αν σου έδινε κάποιος αυτή τη κατάσταση λήψης απόφασης και σου έλεγε να λάβεις την απόφαση με όποιο τρόπο θέλεις πώς θα το έκανες; Μαθ.11: στην αρχή θα προσπαθούσα να κάνω τη βελτιστοποίηση αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός εν δύσκολο και μάλλον θα βγει λάθος εκείνο που θα πω, νομίζω θα εμπιστευόμουνα τον τρόπο του έρχεται πρώτο κάθε φορά. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ τον τρόπο βελτιστοποίηση επειδή χρειάζεται ειδικούς, εμπειρογνώμονες που να έχουν συγκεκριμένου είδους γνώσεις Το δεύτερο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ότι οι μαθητές ενοχλούνταν από την υποκειμενικότητα που εμπλέκεται κατά την εφαρμογή της βελτιστοποίησης. Το γεγονός αυτό έκανε κάποιες φορές τη διαδικασία εφαρμογής της χρονοβόρα, ενώ προκαλούσε έντονο αίσθημα αβεβαιότητας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από το διάλογο μαθητών καθώς προσπαθούν να ορίσουν συντελεστή βαρύτητας για το κριτηρίο των ρύπων: Μαθ.1: Τώρα πρέπει να έβρουμε σημαντικότητα σωστά; Μαθ.2: Ε σημαντικότητα αφού λαλεί μας τα. Εν το συνολικό κόστος Μαθ.1: Ναι αλλά ας πούμε εντάξει το πιο σημαντικό εν να γίνει επί 10. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι οι ρύποι σωστά; Όταν λέει όμως δεύτερο πιο σημαντικό, μιλούμε για κύρος της χώρας, μιλούμε για πρόστιμα οπότε εγώ προτείνω σίγουρα εφτά και πάνω. 5 Ο έλεγχος διενεργήθηκε με το σύνολο των μαθητών Ν=26 κατά την αρχική και Ν=21 κατά την τελική αξιολόγηση 56

10 Μαθ.2: Εφτά. Μαθ.1: Γιατί όχι οκτώ ας πούμε; Μαθ.8: Εν λόττο που παίζουμε; Εν ότι αριθμό θέλουμε που βάλουμε; Συμπεράσματα Από την παράθεση των αποτελεσμάτων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα άτομα αποτυγχάνουν να χειριστούν με έγκυρο τρόπο καταστάσεις λήψης απόφασης που αφορούν κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα άτομα δεν αναπτύσσουν αυθόρμητα το συλλογισμό που χρειάζεται για να χειριστούν καταστάσεις λήψης απόφασης (Papadouris and Constantinou, 2010). Η αδυναμία των ατόμων να χειριστούν έγκυρα τις καταστάσεις λήψης απόφασης είναι συμβατή με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα (π.χ. Hong and Chang, 2004). Υπάρχει, επομένως, ανάγκη για ρητή διδακτική προσπάθεια ανάπτυξης των εν λόγω δεξιοτήτων, αφού φαίνεται πως δεν αναπτύσσονται αυθόρμητα σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπουν τον έγκυρο χειρισμό καταστάσεων λήψης απόφασης. Η ανάγκη για ρητή διδασκαλία έχει επισημανθεί από τους Nahum, Ben-Chaim, Azaiza, Herskovitz και Zoller (2009), ενώ η στατιστικά σημαντική μεταβολή στον τρόπο χειρισμού των καταστάσεων λήψης απόφασης (έργο αξιολόγησης Ι) και η υπέρβαση των συλλογιστικών δυσκολιών (έργο αξιολόγησης ΙΙ) που έχουν εντοπιστεί στην παρούσα έρευνα υποστηρίζουν πως μια ρητή διδακτική προσπάθεια μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες λήψης απόφασης των ατόμων. Αυτό το συμπέρασμα, επίσης, είναι συμβατό με τη βιβλιογραφία (π.χ. Seethaler and Linn, 2004). Ταυτόχρονα, τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν συγκεκριμένους περιορισμούς του διδακτικού σχεδιασμού και εισηγούνται την ανάγκη για βελτιωτικές ρυθμίσεις. Μια τέτοια ρύθμιση, για παράδειγμα, αφορά στην ανάγκη πιο συστηματικού χειρισμού του ρόλου της υποκειμενικότητας στη διαδικασία λήψης απόφασης, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να την αντιληφθούν ως αναπόφευκτο μέρος της διαδικασίας και να μεταφέρουν την έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης συστηματικότητας και αξιοπιστίας. Αναφορές AAAS. (1993). Benchmarks for science literacy. New York: Oxford University Press. Arvai, J., Campbell, V., Baird, A., and Rivers, L. (2004). Teaching Students to Makes Better Decisions About the Environment: Lessons From the Decision Sciences. Reports & Research, 36(1): Baron, J. (2008). Thinking and Deciding (fourth ed.). New York: Cambridge. Eggert, S., and Bogeholz, S. (2009). Student's Use of Decision Making Strategies With Regard to Socioscientific Issues: An Application of the Rasch Partial Credit Model. Science Education, 94(2): University Press. Hogan, K. (2002). Small Groups Ecological Reasoning While Making an Environmental Management Decision. Journal of Research in Science Teaching, 39(4):

11 Hong, J.-L., and Chang, N.K. (2004). Analysis of Korean High School Students Decision-Making Process in Solving a Problem Involving Biological Knowledge. Research in Science Education, 34: Nahum, T. L., Ben-Chaim, D., Azaiza, I., Herskovitz, O., and Zoller, U. (2009). Does STES- Oriented Science Education Promote 10th-Grade Students' Decision Making Capability? International Journal of Science Education, Papadouris, N., and Constantinou, C. (2010). Approaches employed by sixth-grade graders to compare rival solutions in socio-scientific decision-making tasks. Learning and Instruction, 20(3): Ratcliffe, M. (1997). Pupil decision-making about socio-scientific issues within the science curriculum. International Journal of Science Education, 19(2): Seethaler, S., and Linn, M. (2004). Genetically modified food in perspective: an inquiry-based curriculum to help middle school students make sense of tradeoffs. International Journal of Science Education, 26(14):

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες;

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Grant Agreement number: 226646 -CP- 1-2005-1-IE-COMENIUS-C21 (2005-3264) Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Θεματική ενότητα: Χημεία Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Πέντε 80-λεπτα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π.

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π. «STORI» Stages of Recovery Instrument Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π., 2012) Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το πώς αισθάνεστε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Μέτρα διασποράς - Συντελεστής μεταβολής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραγιάννης Βασίλης ΑΜ: 201118 Οικονόμου Κυριάκος AM: 201102 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Στατιστική Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Διάταξη Θεματικής Ενότητας SDM511 / Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PPA 512 / Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PPA 512 / Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση Διάταξη Θεματικής Ενότητας PPA 512 / Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών PPA Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος - "Ευθεία Απόδειξη"

Σχέδιο Μαθήματος - Ευθεία Απόδειξη Σχέδιο Μαθήματος - "Ευθεία Απόδειξη" ΤΑΞΗ: Α Λυκείου Μάθημα: Άλγεβρα Τίτλος Ενότητας: Μέθοδοι Απόδειξης - Ευθεία απόδειξη Ώρες Διδασκαλίας: 1. Σκοποί Να κατανοήσουν οι μαθητές την διαδικασία της ευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση, συνεργατική μάθηση και αναστοχασμό σε κοινωνικοεπιστημονικές συζητήσεις Ενημερωτική Συνάντηση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα στο ΣΤΟΧΑΣΜΟ «Βιοτεχνολογία» «Εξάρτηση από τη νικοτίνη»

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ63 / Διδακτική Φυσικών Επιστημών Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σέργιος Σεργίου Λάμπρος Στεφάνου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 ο Συνέδριο Ε.Ο.Κ. 8-19 Οκτωβρίου 2016 Αξιοποίηση των Δεικτών Επάρκειας Ομαδική Εργασία Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προβλέψεις http://www.fsu.gr - lesson@fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Θεμέλια. της λήψης. αποφάσεων

Κεφάλαιο. Θεμέλια. της λήψης. αποφάσεων Κεφάλαιο Θεμέλια της λήψης αποφάσεων Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Εξηγήστε τις τρεις θεωρίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μάνατζερ για τη λήψη αποφάσεων Περιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα