12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου"

Transcript

1 Καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ειδικά σχεδιασμένου διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής της βελτιστοποίησης Αλκιβιάδου Άντρη Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παπαδούρης Νίκος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Παρά την ευρεία αναγνώριση της καλλιέργειας δεξιοτήτων λήψης απόφασης ως βασικής μαθησιακής επιδίωξης της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, η μέχρι στιγμής έρευνα αναφορικά με την ανάπτυξη και τεκμηρίωση σχετικών διδακτικών προτάσεων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Αυτό ισχύει πιο έντονα στην περίπτωση της καλλιέργειας συλλογιστικών στρατηγικών για τη σύνθεση των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να εντοπίζεται η προτιμητέα λύση. Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε μια ερευνητική προσπάθεια που εμπίπτει σε αυτή την περιοχή και επιδιώκει την ανάπτυξη και ερευνητική επικύρωση διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής, της βελτιστοποίησης. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται συνοπτικά το διδακτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί και παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, στο πλαίσιο της εφαρμογής του με μια ομάδα 29 μαθητών Λυκείου. Τα αποτελέσματα φανερώνουν, αφενός, την αδυναμία των μαθητών να χειριστούν αποτελεσματικά καταστάσεις λήψης απόφασης πριν από τη διδασκαλία και, αφετέρου, τη σημαντική βελτίωση που επέδειξαν μετά την ολοκλήρωσή του. Εισαγωγή Οι συνεχείς εξελίξεις είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Σε μια τέτοια δυναμική κοινωνία, η διδασκαλία απλής δηλωτικής γνώσης γίνεται όλο και λιγότερο σημαντική. Με συνέπεια στο πιο πάνω σκεπτικό, οι μαθησιακές επιδιώξεις της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών χρειάζεται να εκτείνονται πέρα από την εννοιολογική κατανόηση, ώστε να καλύπτουν επίσης δεξιότητες σκέψης και συλλογισμού. Στην ομάδα των δεξιοτήτων αυτών ανήκουν οι δεξιότητες λήψης απόφασης, με τις οποίες ασχολείται η παρούσα έρευνα. Η λήψη απόφασης, περιλαμβάνει την πραγματοποίηση αιτιολογημένων επιλογών ανάμεσα σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, σχετικά με προσωπικά ή δημόσια θέματα. Η σημαντικότητα των εν λόγω δεξιοτήτων μπορεί να γίνει αντιληπτή δεδομένου ότι η καλλιέργεια τους αναγνωρίζεται ευρέως ως βασική επιδίωξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών (AAAS, 1993). Σε μεγάλο βαθμό, αυτή η αναγνώριση των δεξιοτήτων λήψης απόφασης συνδέεται με τα ποικίλα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Δεδομένων των καινούριων προκλήσεων υπάρχει άμεση ανάγκη για κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με ενημερωμένο και έγκυρο τρόπο τέτοια ζητήματα, τόσο σε προσωπικό (π.χ. ισοζυγισμός πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από τη λήψη ενός εμβολίου), όσο και σε συλλογικό επίπεδο (π.χ. δημόσια συζήτηση για την παγκόσμια θέρμανση). Ωστόσο, παρά την ευρεία αναγνώριση της αξίας αυτής της μαθησιακής επιδίωξης, είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς την ιδιαίτερα περιορισμένη ερευνητική δραστηριοποίηση αναφορικά με την ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων για τη ρητή προώθηση τους (Hong and Chang, 2004) παρόλο που έρευνες έχουν δείξει πως χωρίς 48

2 σχετική διδασκαλία οι μαθητές συνήθως αποτυγχάνουν να χειριστούν με αξιόπιστο και συνεπή τρόπο καταστάσεις λήψης απόφασης (Papadouris and Constantinou, 2010), ενώ σχετική διδασκαλία μπορεί να επιφέρει σημαντικά μαθησιακά οφέλη. Συνήθως οι καταστάσεις λήψης απόφασης περιπλέκονται από παράγοντες, όπως η παρουσία πολλαπλών κριτηρίων που θα πρέπει να συνυπολογιστούν και η διαφοροποίηση ως προς τη σχετική βαρύτητά τους, η οποία χρειάζεται να σταθμίζεται. Συνήθως, αυτή η πολυπλοκότητα παρακάμπτεται μέσω απλών και διαισθητικών στρατηγικών (heuristics), οι οποίες, παρά τη δυνατότητά τους να επιτρέπουν τη σύντομη και εύκολη διατύπωση αποφάσεων, τείνουν να υποπίπτουν σε διάφορα συλλογιστικά σφάλματα και να οδηγούν σε στρεβλωμένα συμπεράσματα (Baron, 2008). Προφανώς, η αποτελεσματική διαχείριση αυτής της πολυπλοκότητας προϋποθέτει κατάλληλες στρατηγικές, οι οποίες παρέχουν διαδικασίες για τη συστηματική επεξεργασία και σύνθεση της διαθέσιμης πληροφόρησης αναφορικά με την υπό μελέτη κατάσταση λήψης απόφασης σε κάθε περίπτωση (Arvai, Campbell, Baird and Rivers, 2004). Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι αυτές οι στρατηγικές δεν προκύπτουν αυθόρμητα, ως αποτέλεσμα της έκθεσης στη συμβατική διδασκαλία. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη ερευνητική προσπάθεια 1 ανάπτυξης και επικύρωσης διδακτικού υλικού, για την προώθηση μιας συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής (βελτιστοποίηση) για την επεξεργασία πληροφοριών σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Η συγκεκριμένη στρατηγική παρέχει μια δομή για τη συστηματικοποίηση της διαδικασίας ισοζυγισμού και σύνθεσης των στοιχείων που υπεισέρχονται σε μια κατάσταση λήψης απόφασης, με στόχο τον εντοπισμό προτιμητέας λύσης. Συνοπτικά, μπορεί να αναλυθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει τη μετατροπή των δεδομένων για όλα τα κριτήρια σε μια ενιαία κλίμακα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιες λύσεις βαθμολογούνται για το κάθε κριτήριο, ανάλογα με την καταλληλότητά τους, σε μια ενιαία κλίμακα (π.χ. κλίμακα 1-10, με το μέγιστο βαθμό να αντιστοιχεί στην καταλληλότερη λύση). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη στάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους μέσω της ανάθεσης συντελεστών βαρύτητας (π.χ. σε κλίμακα 1-10, με το μέγιστο συντελεστή να δίνεται στο σημαντικότερο κριτήριο). Στο τελικό στάδιο, οι αρχικές βαθμολογίες σταθμίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα των κριτηρίων. Η λύση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συνολική σταθμισμένη βαθμολογία, καθορίζεται ως η καταλληλότερη. Διδακτικό Υλικό 2 Το διδακτικό υλικό λειτουργεί διαδικτυακά και περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη, εισάγεται το σενάριο λήψης απόφασης στο οποίο εστιάζει το διδακτικό υλικό: επιλογή ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού (κατασκευή αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων ή μετατροπή υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών σταθμών, ώστε να λειτουργούν με φυσικό αέριο) βάσει τριών κριτηρίων ίσης βαρύτητας (εκπομπές ρύπων, κόστος λειτουργίας για 25 χρόνια, αριθμός νέων 1 Η εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CoReflect το οποίο χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή (7th Framework Programme, Contract No ). 2 Εκτός από την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής της βελτιστοποίησης το διδακτικό υλικό απευθύνθηκε σε πρόσθετες, εννοιολογικά προσανατολισμένες επιδιώξεις, όπως η διάκριση ανάμεσα στην ενέργεια και την ισχύ. Ωστόσο, η παρούσα εργασία εστιάζει αποκλειστικά στο μέρος που αποσκοπεί στην επεξεργασία της συγκεκριμένης συλλογιστικής στρατηγικής. 49

3 θέσεων εργασίας). Ανατίθεται στις ομάδες ο ρόλος του κυβερνητικού συμβούλου και τους ζητείται να μελετήσουν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για τις τρεις πιθανές λύσεις και να καταλήξουν σε απόφαση, τεκμηριώνοντάς όσο πιο πειστικά μπορούν. Στη δεύτερη ενότητα, οι μαθητές μελετούν συλλογιστικές στρατηγικές λήψης απόφασης οι οποίες εντάσσονται σε ένα συγκείμενο το οποίο δεν συνδέεται με το υπό μελέτη σενάριο (επιλογή αυτοκίνητου για αγορά). Η κατάσταση λήψης απόφασης που αξιοποιείται ως παράδειγμα είναι απλή και εξαιρεί το στοιχείο της διαφοροποίησης στη βαρύτητα. Μια από τις προσεγγίσεις που ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν είναι η επιδιωκόμενη στρατηγική της βελτιστοποίησης, η οποία παρουσιάζεται σε απλή μορφή (αρχικά εξαιρείται η διαδικασία στάθμισης των κριτηρίων ανάλογα με τη βαρύτητα). Η έμφαση βρίσκεται στο συλλογιστικό μέρος των προσεγγίσεων και στον εντοπισμό πτυχών τους που ενδέχεται να υπονομεύουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να εντοπίσουν αδυναμίες της προσέγγισης που είχαν υιοθετήσει και να αντιληφθούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα που παρέχει η στρατηγική της βελτιστοποίησης, αλλά και τους περιορισμούς της. Στο τρίτο μέρος του διδακτικού υλικού, ζητείται από τους μαθητές να χειριστούν μια παραλλαγή του αρχικού σεναρίου λήψης απόφασης, στο οποίο προστίθεται το στοιχείο της διαφοροποίησης στη βαρύτητα. Αφού αντιληφθούν την αδυναμία της υφιστάμενης εκδοχής της βελτιστοποίησης να χειριστεί αυτό το στοιχείο καθοδηγούνται ώστε να την τροποποιήσουν, ενσωματώνοντας τη διαδικασία στάθμισης των κριτηρίων ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Στο καταληκτικό στάδιο οι μαθητές επεξεργάζονται μια δεύτερη παραλλαγή του σεναρίου στην οποία αυξάνεται περαιτέρω η πολυπλοκότητα (πλήθος κριτηρίων και πιθανών επιλογών). Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Το διδακτικό υλικό εφαρμόστηκε στο πλαίσιο καλοκαιρινού ομίλου φυσικής σε μια ομάδα 29 μαθητών 3 ηλικίας χρόνων. Οι μαθητές εργάζονταν κυρίως σε ομάδες των τριών ή, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, των δύο ατόμων. Η διδακτική παρέμβαση διήρκησε οκτώ διδακτικές περιόδους διάρκειας 110 λεπτών. Είδη δεδομένων Στο πλαίσιο της εργασίας έχουν συλλεγεί δεδομένα από τρείς πηγές: γραπτά δοκίμια, συνεντεύξεις και οπτικογραφημένα στιγμιότυπα. Πριν και μετά την εφαρμογή, χορηγήθηκαν εννιά γραπτά δοκίμια ανοικτού τύπου που απαντήθηκαν ατομικά. Τα δοκίμια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τέσσερα έργα που παρουσίαζαν στους μαθητές παραλλαγές ενός σεναρίου λήψης απόφασης, ζητώντας τους να προτείνουν τη λύση που θεωρούν καταλληλότερη παρέχοντας όσο το δυνατό πιο πειστική τεκμηρίωση. Στόχος ήταν η καταγραφή των προσεγγίσεων στις οποίες καταφεύγουν για να επεξεργαστούν τα δεδομένα και να καταλήξουν σε προτιμητέα επιλογή. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τρία δοκίμια, στα οποία ζητήθηκε από τους μαθητές να κρίνουν δοσμένες, στρεβλωμένες, προσεγγίσεις λήψης απόφασης. Με αυτό το τρόπο διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνονται 3 Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται δεδομένα από 21 μαθητές, αφού μόνο για τα άτομα αυτά υπάρχουν δεδομένα τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του διδακτικού υλικού. 50

4 συγκεκριμένα συλλογιστικά σφάλματα των προσεγγίσεων. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δύο δοκίμια που αναπτύχθηκαν από τις Eggert και Bogeholz (2009) και στόχος τους ήταν να διασταυρωθεί η αξιοπιστία των προηγούμενων δύο δοκιμίων. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και διεξήχθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Ο στόχος τους ήταν να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για το σκεπτικό των μαθητών. Τα δεδομένα από τις οπτικογραφήσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του διδακτικού υλικού και απεικονίζουν συζητήσεις σε ομάδες μαθητών, με στόχο να αναλυθεί η προσπάθειά τους να χειριστούν καταστάσεις λήψης απόφασης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από δύο έργα αξιολόγησης (ένα από την πρώτη και ένα από τη δεύτερη κατηγορία), ενώ, όπου είναι χρήσιμο, η συζήτηση εμπλουτίζεται με δεδομένα από συνεντεύξεις και οπτικογραφήσεις. Ανάλυση δεδομένων Οι απαντήσεις των μαθητών στο κάθε έργο αξιολόγησης κωδικοποιήθηκαν, ώστε να σχηματιστούν κατηγορίες που περιγράφουν τη διαφοροποίηση στις προσεγγίσεις που ακολούθησαν για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης (πρώτη κατηγορία έργων αξιολόγησης) και στα επιχειρήματα που διατύπωσαν κατά την αξιολόγηση δοσμένων προσεγγίσεων λήψης απόφασης (δεύτερη κατηγορία έργων αξιολόγησης). Ακολούθως, τα αποτελέσματα της κωδικοποίησης έτυχαν επεξεργασίας με τη χρήση ποσοτικών στατιστικών ελέγχων (Wilcoxon and McNemar) ώστε να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν τυχόν μεταβολές ανάμεσα στην αρχική και την τελική αξιολόγηση. Τα δεδομένα από συνεντεύξεις, αλλά και τα οπτικογραφημένα στιγμιότυπα απομαγνητοφωνήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση. Αποτελέσματα Έργο Αξιολόγησης Ι Το σενάριο λήψης απόφασης που ζητήθηκε από τους μαθητές να χειριστούν, περιλάμβανε τρεις πιθανές λύσεις και τρία κριτήρια διαφορετικής βαρύτητας. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα για την επίδοση της κάθε λύσης στο καθένα από τα κριτήρια και για την ιεράρχηση των κριτηρίων ως προς τη βαρύτητά τους, όπως αυτά συνοψίζονται στο διάγραμμα 1 (τα κριτήρια είναι διαβαθμισμένα σε φθίνουσα σειρά σημαντικότητας). Ο πίνακας 1 συνοψίζει τις προσεγγίσεις στις οποίες κατέφυγαν οι μαθητές πριν και μετά τη διδασκαλία. 51

5 Διάγραμμα 1: Σύνοψη παραμέτρων του σεναρίου λήψης απόφασης Πίνακας 1: Κατηγορίες απαντήσεων - Έργο Αξιολόγησης Ι Στρατηγικές Λήψης Απόφασης Αρχική Αξιολ/ση Τελική Αξιολ/ση Ν % Ν % Συνθέτουν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση Βελτιστοποίηση Αποτυγχάνουν να επεξεργαστούν μέρος της πληροφόρησης Αποσκοπούν στην επιλογή προτιμητέας λύσης Επιλογή μέσης λύσης Επιλογή λύσης που υπερτερεί σε περισσότερα κριτήρια Επιλογή με αποκλειστική εστίαση σε ένα μόνο κριτήριο Αποσκοπούν στον αποκλεισμό δεδομένων Αποκλεισμός κριτηρίου Αποκλεισμός λύσης Αποκλεισμός κριτηρίου/ων και λύσης/ων Άσχετη Απάντηση Σύνολο Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποίησαν οι μαθητές ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 κατά φθίνουσα σειρά εγκυρότητας. Η πρώτη εμφανίστηκε μόνο στην τελική αξιολόγηση και περιλαμβάνει προσεγγίσεις που συνυπολογίζουν με συστηματικό τρόπο το σύνολο των δεδομένων. Η μοναδική στρατηγική που εμπίπτει σε αυτή τη κατηγορία είναι η βελτιστοποίηση και χρησιμοποιείται από 16 μαθητές (76%) οι οποίοι ήταν σε θέση να την εφαρμόσουν και να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, όπως φαίνεται επόμενο διάγραμμα. 52

6 Διάγραμμα 2: Παράδειγμα απάντησης με χρήση βελτιστοποίησης Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων περιλαμβάνει προσεγγίσεις που περιορίζονται σε μέρος των δεδομένων εξαιρώντας βασικές πληροφορίες. Εξαιρουμένης της μιας άσχετης απάντησης, όλες οι υπόλοιπες (Ν=20, 95%) κατά την αρχική αξιολόγηση εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία ενώ το ποσοστό μειώνεται αισθητά μετά τη διδασκαλία σε 24% (Ν=5). Αυτή η κατηγορία αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη, εντάσσονται προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην επιλογή της προτιμητέας λύσης, ενώ στη δεύτερη προσεγγίσεις που αποσκοπούν στον αποκλεισμό δεδομένων. Για την πρώτη υποκατηγορία, παρατηρείται μείωση του ποσοστού εμφάνισής της από 62% (Ν=13) σε 15% (Ν=3) στην τελική αξιολόγηση. Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τρείς προσεγγίσεις λήψης απόφασης. Η πρώτη περιλαμβάνει την επιλογή της λύσης που έχει την ενδιάμεση επίδοση σε όλα τα κριτήρια. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα απάντησης είναι το εξής: «Στη Χοιροκιτία γιατί είναι η μέση λύση. Εξυπηρετεί αρκετούς ανθρώπους, το κόστος δεν είναι το μεγαλύτερο και η απόσταση είναι ο μέσος όρος των άλλων». Η συγκεκριμένη στρατηγική αγνοεί τις διαφορές μεταξύ των τριών περιοχών στα κριτήρια και τη διαφοροποίηση στη βαρύτητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η αισθητή μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτής της προσέγγισης μετά τη διδασκαλία (από Ν=5, 24% σε Ν=2, 9%). Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία εμφανίστηκε μόνο κατά την τελική αξιολόγηση (Ν=1, 5%) στηρίζεται στην επιλογή της λύσης που υπερτερεί στα περισσότερα κριτήρια (π.χ. «...Θα εμπιστευόμουνα τον τρόπο που έρχεται... τις πιο πολλές φορές πρώτο») αγνοώντας τη διαφοροποίηση στη βαρύτητα και το μέγεθος των διαφορών ανάμεσα στις λύσεις. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση, η οποία εμφανίστηκε μόνο κατά την αρχική αξιολόγηση (Ν=8, 38%) περιλαμβάνει την επιλογή της λύσης που υπερτερεί σε ένα κριτήριο (π.χ. «Πιστεύω η καλύτερη λύση είναι η Παρεκκλησιά, αφού το κριτήριο που είναι πιο σημαντικό είναι το πόσοι κάτοικοι θα επωφεληθούν»). Προφανώς, αυτή η προσέγγιση είναι προβληματική αφού αγνοεί την επίδοση της λύσης στα άλλα δύο κριτήρια καθώς και το συντελεστή βαρύτητας.. Η δεύτερη υποκατηγορία παρουσιάζει επίσης μείωση αφού το ποσοστό συχνότητας της από 33% (Ν=7) μειώνεται σε 9% (Ν=2) κατά την τελική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τρεις προσεγγίσεις κατά την αρχική αξιολόγηση. Η 53

7 πρώτη (Ν=2, 9% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά την τελική αξιολόγηση), αποκλείει από τα δεδομένα ένα κριτήριο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: «Παρεκκλησιά γιατί θα επωφεληθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων όπου είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο. Με βάση το κόστος της Χοιροκοιτίας μου σύμφερε για ακόμη μισό εκατομμύριο να προτιμήσω τη Παρεκκλησιά. Στο Πεντάκωμο δεν μου συμφέρει ως προς τον αριθμό των κατοίκων». Πανομοιότυπα, μειώνεται και το ποσοστό εμφάνισης της δεύτερης προσέγγισης η οποία αφορά στον αποκλεισμό λύσης. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση (Ν=3, 15%),η οποία απουσιάζει εντελώς από την τελική αξιολόγηση, περιλαμβάνει τον ταυτόχρονο αποκλεισμό τόσο κριτηρίων όσο και λύσεων. Τα αποτελέσματα, υποδεικνύουν πως κατά την αρχική αξιολόγηση, οι μαθητές αποτυγχάνουν να χειριστούν με έγκυρο τρόπο την κατάσταση λήψης απόφασης, αφού χρησιμοποιούν στρατηγικές που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα. Κατά την τελική αξιολόγηση, το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις μειώνεται σημαντικά. Επομένως, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν βελτίωση αφού: α) κατά την τελική αξιολόγηση η συχνότερη προσέγγιση (76%) είναι η στρατηγική της βελτιστοποίησης ενώ, β) τα ποσοστά εμφάνισης των υπόλοιπων, λιγότερο έγκυρων στρατηγικών μειώνονται. Η σύγκριση των συχνοτήτων εμφάνισης των κατηγοριών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, με το στατιστικό έλεγχο Wilcoxon 4, καταδεικνύει σημαντική διαφοροποίηση (z= 3.900, p<0.001). Έργο Αξιολόγησης ΙΙ Ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν το σκεπτικό μιας προσέγγισης λήψης απόφασης, η οποία διατυπώθηκε σε γενική μορφή χωρίς να εντάσσεται σε συγκεκριμένο συγκείμενο. Το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαβάθμιση των κριτηρίων ως προς τη βαρύτητά τους, η καταλληλότερη λύση είναι εκείνη που υπερτερεί στο σημαντικότερο κριτήριο. Αυτή η προσέγγιση, υιοθετήθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών κατά την αρχική αξιολόγηση για τη διαχείριση του έργου αξιολόγησης Ι. Οι απαντήσεις ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες (πίνακας 2). Η πρώτη κατηγορία απάντησης, η οποία είναι η πιο έγκυρη, περιλαμβάνει τους μαθητές (Ν=8, 38% κατά την αρχική και Ν=17, 80% κατά την τελική αξιολόγηση) που διαφώνησαν με το σκεπτικό της προσέγγισης εστιάζοντας σε συλλογιστικές αδυναμίες που εμποδίζουν την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, ένας μαθητής απάντησε ως εξής: «Διαφωνώ με το σκεπτικό γιατί μ αυτό τον τρόπο δε λαμβάνουμε υπόψη όλα τα κριτήρια και μπορεί η επιλογή να μην είναι η καταλληλότερη». Η δεύτερη κατηγορία, περιλαμβάνει τα άτομα που συμφωνούν με την προσέγγιση και εμπεριέχει τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τα επιχειρήματα που παρουσίασαν. Στην πρώτη, εντάχθηκαν οι μαθητές που για να συμφωνήσουν, έθεσαν προϋποθέσεις που περιορίζουν την πιθανότητα κατάληξης σε μη λογικά συμπεράσματα (Ν=4, 19% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά τη τελική αξιολόγηση). Χαρακτηριστική δήλωση είναι η εξής: «Συμφωνώ αν υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα και αν τα υπόλοιπα κριτήρια δεν εξασφαλίζουν επιθυμητό αποτέλεσμα Αφού γνωρίζεις τι ζητά και θέτεις το πιο σημαντικό μπορείς να καλυφτείς με την επιλογή Διαφωνώ όταν η διαφορά του 4 & 5 Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με το σύνολο των μαθητών Ν=29 κατά την αρχική και Ν=21 κατά την τελική αξιολόγηση 54

8 πρώτου με το δεύτερο είναι μικρή και το δεύτερο έχει περισσότερα κριτήρια να ικανοποιούνται από το πρώτο. Μπορεί το πρώτο να έχει ένα σημαντικό κριτήριο αλλά το δεύτερο να έχει όλα τα υπόλοιπα κριτήρια να ικανοποιούνται πλήρως». Στη δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνονται δύο δηλώσεις, μια από την αρχική (5%) και μια από την τελική αξιολόγηση (5%). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές αναγνώρισαν συλλογιστικά μειονεκτήματα της προσέγγισης αλλά παρόλα αυτά συμφώνησαν με αυτή λόγω των πλεονεκτημάτων της (π.χ. «Συμφωνώ γιατί πρέπει να βλέπουμε ποιο είναι πιο σημαντικό. Έτσι θα βγάλουμε μια σωστή απόφαση μειονεκτήματα είναι ότι μπορεί να βασιστείς περισσότερο στη σειρά αυτή και να μην τα κοιτάξεις όλα με αποτέλεσμα μια λάθος απόφαση». Στην τρίτη υποκατηγορία περιλήφθηκαν οκτώ δηλώσεις, εφτά (33%) κατά την αρχική και μία (5%) κατά την τελική αξιολόγηση. Σε αντίθεση με την προηγούμενη υποκατηγορία, τα άτομα δεν διατύπωσαν κάποιο συλλογιστικά προσανατολισμένο επιχείρημα κατά της προσέγγισης και επιπλέον της απέδωσαν, λανθασμένα, συλλογιστικά πλεονεκτήματα. (π.χ. «Συμφωνώ γιατί με αυτό τον τρόπο κοιτάς όλα τα κριτήρια, σκέφτεσαι και στο τέλος αφού τα ξαναδείς όλα μαζί επιλέγεις σωστά»). Η τρίτη κύρια κατηγορία, περιλαμβάνει δύο άσχετες απαντήσεις οι οποίες απέτυχαν να απευθυνθούν στο ερώτημα (Ν=1, 5% κατά την αρχική και Ν=1, 5% κατά την τελική αξιολόγηση). Πίνακας 2: Κατηγορίες απαντήσεων - Έργο Αξιολόγησης ΙΙ Κατηγορίες απάντησης Διαφωνούν, αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης Συμφωνούν, θέτοντας προϋποθέσεις που περιορίζουν την πιθανότητα επιλογής λανθασμένης λύσης αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης αλλά θεωρώντας ότι αυτά αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της χωρίς αναφορά σε συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα κατά της προσέγγισης αλλά αναφέροντας συλλογιστικά προσανατολισμένα επιχειρήματα υπέρ της, που Αρχική Αξιολόγηση Τελική Αξιολόγηση Ν % Ν % όμως δεν ισχύουν Άσχετες Σύνολο

9 Η σύγκριση των συχνοτήτων εμφάνισης των κατηγοριών απάντησης πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, με το στατιστικό έλεγχο McNemar 5, καταδεικνύει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<0.05). Η διαφοροποίηση αποτελεί ένδειξη εξέλιξης στην ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν συλλογιστικές πτυχές των προσεγγίσεων που μπορούν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία τους. Συνεντεύξεις και Οπτικογραφήσεις Η επεξεργασία των δεδομένων από συνεντεύξεις και οπτικογραφήσεις κατέδειξε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη στρατηγική της βελτιστοποίησης, ενώ παρείχαν πληροφόρηση για αναθεώρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιγραμματικά, η προσπάθεια των μαθητών να εφαρμόσουν τη στρατηγική της βελτιστοποίησης δυσχεραίνεται τόσο από χαρακτηριστικά του υφιστάμενου μαθησιακού περιβάλλοντος, όσο και από χαρακτηριστικά της ίδιας της στρατηγικής όπως προσεγγίστηκε μέσα από το διδακτικό υλικό. Τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος που εμπόδισαν τους μαθητές να χρησιμοποιούν εύκολα τη βελτιστοποίηση αναφέρονται σε σημεία τα οποία ήταν δυσνόητα με αποτέλεσμα την πρόκληση σύγχυσης και παρερμηνειών. Ανάμεσα σε αυτά, για παράδειγμα, μπορεί να καταγραφεί η ένταξη μονάδων μέτρησης (πχ.m 2 ) για τις οποίες οι μαθητές δεν είχαν αίσθηση του μεγέθους τους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης: «Ενα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα εν πολλά; Πόσα χιλιόμετρα»; Τα σημαντικότερα ευρήματα, αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές εξαιτίας δύο έμφυτων χαρακτηριστικών της στρατηγικής. Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ότι οι μαθητές αισθάνονταν αναρμόδιοι στο να δίνουν βαθμολογίες όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα συνέντευξης: Ερευν.: Αν σου έδινε κάποιος αυτή τη κατάσταση λήψης απόφασης και σου έλεγε να λάβεις την απόφαση με όποιο τρόπο θέλεις πώς θα το έκανες; Μαθ.11: στην αρχή θα προσπαθούσα να κάνω τη βελτιστοποίηση αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός εν δύσκολο και μάλλον θα βγει λάθος εκείνο που θα πω, νομίζω θα εμπιστευόμουνα τον τρόπο του έρχεται πρώτο κάθε φορά. Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ τον τρόπο βελτιστοποίηση επειδή χρειάζεται ειδικούς, εμπειρογνώμονες που να έχουν συγκεκριμένου είδους γνώσεις Το δεύτερο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ότι οι μαθητές ενοχλούνταν από την υποκειμενικότητα που εμπλέκεται κατά την εφαρμογή της βελτιστοποίησης. Το γεγονός αυτό έκανε κάποιες φορές τη διαδικασία εφαρμογής της χρονοβόρα, ενώ προκαλούσε έντονο αίσθημα αβεβαιότητας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από το διάλογο μαθητών καθώς προσπαθούν να ορίσουν συντελεστή βαρύτητας για το κριτηρίο των ρύπων: Μαθ.1: Τώρα πρέπει να έβρουμε σημαντικότητα σωστά; Μαθ.2: Ε σημαντικότητα αφού λαλεί μας τα. Εν το συνολικό κόστος Μαθ.1: Ναι αλλά ας πούμε εντάξει το πιο σημαντικό εν να γίνει επί 10. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι οι ρύποι σωστά; Όταν λέει όμως δεύτερο πιο σημαντικό, μιλούμε για κύρος της χώρας, μιλούμε για πρόστιμα οπότε εγώ προτείνω σίγουρα εφτά και πάνω. 5 Ο έλεγχος διενεργήθηκε με το σύνολο των μαθητών Ν=26 κατά την αρχική και Ν=21 κατά την τελική αξιολόγηση 56

10 Μαθ.2: Εφτά. Μαθ.1: Γιατί όχι οκτώ ας πούμε; Μαθ.8: Εν λόττο που παίζουμε; Εν ότι αριθμό θέλουμε που βάλουμε; Συμπεράσματα Από την παράθεση των αποτελεσμάτων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα άτομα αποτυγχάνουν να χειριστούν με έγκυρο τρόπο καταστάσεις λήψης απόφασης που αφορούν κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα και επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα άτομα δεν αναπτύσσουν αυθόρμητα το συλλογισμό που χρειάζεται για να χειριστούν καταστάσεις λήψης απόφασης (Papadouris and Constantinou, 2010). Η αδυναμία των ατόμων να χειριστούν έγκυρα τις καταστάσεις λήψης απόφασης είναι συμβατή με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα (π.χ. Hong and Chang, 2004). Υπάρχει, επομένως, ανάγκη για ρητή διδακτική προσπάθεια ανάπτυξης των εν λόγω δεξιοτήτων, αφού φαίνεται πως δεν αναπτύσσονται αυθόρμητα σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπουν τον έγκυρο χειρισμό καταστάσεων λήψης απόφασης. Η ανάγκη για ρητή διδασκαλία έχει επισημανθεί από τους Nahum, Ben-Chaim, Azaiza, Herskovitz και Zoller (2009), ενώ η στατιστικά σημαντική μεταβολή στον τρόπο χειρισμού των καταστάσεων λήψης απόφασης (έργο αξιολόγησης Ι) και η υπέρβαση των συλλογιστικών δυσκολιών (έργο αξιολόγησης ΙΙ) που έχουν εντοπιστεί στην παρούσα έρευνα υποστηρίζουν πως μια ρητή διδακτική προσπάθεια μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες λήψης απόφασης των ατόμων. Αυτό το συμπέρασμα, επίσης, είναι συμβατό με τη βιβλιογραφία (π.χ. Seethaler and Linn, 2004). Ταυτόχρονα, τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν συγκεκριμένους περιορισμούς του διδακτικού σχεδιασμού και εισηγούνται την ανάγκη για βελτιωτικές ρυθμίσεις. Μια τέτοια ρύθμιση, για παράδειγμα, αφορά στην ανάγκη πιο συστηματικού χειρισμού του ρόλου της υποκειμενικότητας στη διαδικασία λήψης απόφασης, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να την αντιληφθούν ως αναπόφευκτο μέρος της διαδικασίας και να μεταφέρουν την έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης συστηματικότητας και αξιοπιστίας. Αναφορές AAAS. (1993). Benchmarks for science literacy. New York: Oxford University Press. Arvai, J., Campbell, V., Baird, A., and Rivers, L. (2004). Teaching Students to Makes Better Decisions About the Environment: Lessons From the Decision Sciences. Reports & Research, 36(1): Baron, J. (2008). Thinking and Deciding (fourth ed.). New York: Cambridge. Eggert, S., and Bogeholz, S. (2009). Student's Use of Decision Making Strategies With Regard to Socioscientific Issues: An Application of the Rasch Partial Credit Model. Science Education, 94(2): University Press. Hogan, K. (2002). Small Groups Ecological Reasoning While Making an Environmental Management Decision. Journal of Research in Science Teaching, 39(4):

11 Hong, J.-L., and Chang, N.K. (2004). Analysis of Korean High School Students Decision-Making Process in Solving a Problem Involving Biological Knowledge. Research in Science Education, 34: Nahum, T. L., Ben-Chaim, D., Azaiza, I., Herskovitz, O., and Zoller, U. (2009). Does STES- Oriented Science Education Promote 10th-Grade Students' Decision Making Capability? International Journal of Science Education, Papadouris, N., and Constantinou, C. (2010). Approaches employed by sixth-grade graders to compare rival solutions in socio-scientific decision-making tasks. Learning and Instruction, 20(3): Ratcliffe, M. (1997). Pupil decision-making about socio-scientific issues within the science curriculum. International Journal of Science Education, 19(2): Seethaler, S., and Linn, M. (2004). Genetically modified food in perspective: an inquiry-based curriculum to help middle school students make sense of tradeoffs. International Journal of Science Education, 26(14):

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες;

Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Grant Agreement number: 226646 -CP- 1-2005-1-IE-COMENIUS-C21 (2005-3264) Ποιο εμφιαλωμένο νερό θα διάλεγες; Θεματική ενότητα: Χημεία Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Πέντε 80-λεπτα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση

Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Η σημασία της επινόησης στην εκπαίδευση Κ. Π. Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο Κύπρου 27 Οκτωβρίου 2012 Ημερίδα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συναρμολογούμενων Μοντέλων για τη Διδασκαλία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Μέτρα διασποράς - Συντελεστής μεταβολής ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραγιάννης Βασίλης ΑΜ: 201118 Οικονόμου Κυριάκος AM: 201102 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Στατιστική Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας

Ενημερωτική Συνάντηση. Toπική Ομάδα Εργασίας Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση, συνεργατική μάθηση και αναστοχασμό σε κοινωνικοεπιστημονικές συζητήσεις Ενημερωτική Συνάντηση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα στο ΣΤΟΧΑΣΜΟ «Βιοτεχνολογία» «Εξάρτηση από τη νικοτίνη»

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Eνσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ 1 Σύντομη περιγραφή εργασιών του εργαστηρίου Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλεία παρατήρησης Οπτικογραφημένη διδασκαλία (απόσπασμα) Εργασία κατά ομάδες Συζήτηση Συμπεράσματα Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education

Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Πως μπορεί να επιτευχθεί η αυτονομία του φοιτητή; http://www.lib.auth.gr/ Βιβλία Summon αναζήτηση Π.χ. class management physical education Άρθρα σε περιοδικά Στην αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: ISBN: 960 631 539 8. 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ,,.2121/1993,. 100/1975., , 51. 2121/1993.

Copyright: ISBN: 960 631 539 8. 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ,,.2121/1993,. 100/1975., , 51. 2121/1993. 2006 Copyright: - / 1 601 00. 23510 33535, 6946967552 E-mail: gperdikis@kat.forthnet.gr ISBN: 960 631 539 8,,.2121/1993,. 100/1975.,,,,, 51. 2121/1993. , ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......σελ. 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού.

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Από την ανάλυση του περιεχομένου αυτής της Ενότητας (η οποία παρουσιάζεται αυτούσια μετά τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα