ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Αριθμός Πρακτικού 17 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Ζήμο Κωνσταντίνο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Μπάκουλη Δημήτριο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 6 η Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 13:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 3)Ζήμος Κ., 4)Δράκος Π., 5)Κεφάλας Στ., 6)Μπάκουλης Δ., 7)Φόρτης Φώτ., 8)Κορδώσης Χ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Καρπούζης Γρ.. Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη συζήτηση του θέματος «Ανάκληση της αριθμ. 13/273/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙ- ΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού ,00, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών νέας μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού ,00», διότι η ασφαλιστική περίοδος των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων λήγει στο τέλος Αυγούστου και οι διαδικασίες για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 387 η : Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της αριθμ. 13/273/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού ,00, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών νέας μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού ,00» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

2 ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1)Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται. 2)Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87 Α / ) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3)Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/ ) περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και τη ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400Β ). 4)Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού. 5)Το γεγονός ότι η αριθμ. 54/2014 μελέτη είχε προϋπολογισμό ,00 και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου που ακολουθήθηκε εσφαλμένα ήταν αυτή του πρόχειρου διαγωνισμού. 6)Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 28/80. Σας αποστέλλουμε την υπ αριθμ. 60/2014 μελέτη με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», που αφορά το Δήμο, προϋπολογισμού ,00 και παρακαλούμε: 1. Για την ανάκληση της αριθμ. 13/273/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 2. Τον επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων λήγει σύντομα και θα πρέπει άμεσα να προβούμε σε νέα σύμβαση ασφάλισης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 60/2014 μελέτη, που έχει συνταχθεί από την Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Χ. Ζαφειρόπουλο κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, προτείνει δε στη Οικονομική Επιτροπή να ανακαλέσει την αριθμ. 13/273/2014 απόφασή της, να ακυρώσει τον από διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι εργασίας, να εγκρίνει την διάθεση των σχετικών πιστώσεων, να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 60/2014 μελέτης και στη συνέχεια να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας και του Προέδρου, την αριθμ. 60/2014 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.- Ανακαλεί την αριθμ. 13/273/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ακυρώνει το διαγωνισμό της για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, διότι η αριθμ. 54/2014 σχετική μελέτη είχε προϋπολογισμό ,00 και ακολουθήθηκε εσφαλμένα η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με

3 πρόχειρο διαγωνισμό. Β.- Εγκρίνει τη διάθεση των κάτωθι πιστώσεων ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1030/ , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1031/ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1032/ , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1033/ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1034/ , Λοιπά Ασφάλιστρα 1035/ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1036/ , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1037/ , Λοιπά Ασφάλιστρα 1038/ , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1039/ ,00 Γ.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ. 60/2014 μελέτης. Δ.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κατ αποκοπή τίμημα, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά ως εξής: Ο Δήμος Κορινθίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ αποκοπή τίμημα και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για το έτος 2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13 η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 10:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών 10:30) στο Δημοτικό κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: Άρθρο 1 ο : Ισχύουσες διατάξεις Α) Το Π.Δ. 28/80 Β) Ο Ν.2539 Γ) Ο Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) Δ) Ο Ν. 3852/10 (Καλλικράτης) Άρθρο 2 ο : Η ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας ασφάλισης των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά εξήντα έξι (66) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι πέντε (25) μηχανήματα έργων (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δεκατέσσερα (14) δίκυκλα μοτοποδήλατα. Οποιοδήποτε νέο όχημα που θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εργασίας θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 28/80.

4 Άρθρο 3 ο : Σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές μόνον από Ανώνυμες Εταιρείες Ασφαλειών, είτε απευθείας, είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού γραφείου που επισήμως εκπροσωπεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς είναι η ύπαρξη και προσκόμιση από τη συμμετέχουσα στη δημοπρασία Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλειών σχετικής πρωτότυπης εξουσιοδότησης είτε του προσώπου, είτε της ασφαλιστικής εταιρείας ή του ασφαλιστικού γραφείου, που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό της. Οι ανωτέρω πρέπει απαραιτήτως μαζί με την οικονομική προσφορά να υποβάλλουν: 1. Εγγυητική επιστολή τραπέζης ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετοχής στη δημοπρασία ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού, η οποία θα αντικατασταθεί από τον ανάδοχο με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους 5% επί του ποσού του προϋπολογισμού. 2. Τα προβλεπόμενα από τη Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης πρωτότυπα ή επικυρωμένα πιστοποιητικά περιθωρίου φερεγγυότητας και επένδυσης ασφαλιστικής τοποθέτησης χρήσης Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας διακήρυξης δημοπρασίας και γνώσης των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. Άρθρο 4 ο : Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει την , και ώρα 10:00 έως 10:30π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών 10:30 π.μ.) στο Δημοτικό κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ο κάθε φάκελος που παραδίδεται θα αριθμείται κατά αύξουσα σειρά. Μετά το πέρας της ώρας λήξης κατάθεσης προσφορών απαγορεύεται η παραλαβή άλλων προσφορών. Μόνο στην περίπτωση συνέχισης χωρίς διακοπή της κατάθεσης των προσφορών και μετά την ανωτέρω ώρα λήξης επιτρέπεται η παράταση της ώρας μέχρι να εξαντληθούν όλες οι προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση κάθε εκπρόθεσμη προσφορά είναι άκυρη. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει με τη σειρά τους φακέλους των προσφορών που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται μεγαλοφώνως τα ποσά που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες. Ανάδοχος της εργασίας ανακηρύσσεται ο μειοδότης που κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, υπό τον όρο ότι πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές. Άρθρο 5 ο : Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και τον τελευταίο μειοδότη και στη συνέχεια επικυρώνονται και εγκρίνονται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό επιστρέφεται και αντικαθίσταται από τον τελευταίο μειοδότη με ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 5% επί του ποσού του προϋπολογισμού.

5 Αν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί ή αποφύγει την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας ή της οικείας Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει προς όφελος του Δήμου. Άρθρο 6 ο : Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας κατατίθενται στη Οικονομική Επιτροπή μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Επί των υποβληθέντων ενστάσεων αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. Άρθρο 7 ο : Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω εργασίας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό των ,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ) και καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου. Άρθρο 8 ο : Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Άρθρο 9 ο : Όλα τα έξοδα της δημοπρασίας (δημοσιεύσεις κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της εργασίας καθώς και οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους. Άρθρο 10 ο : Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2014, εφ όσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων χωρίς αντιρρήσεις ή εν γένει προβλήματα. Άρθρο 11 ο : Στοιχεία σχετικά με τα υπό ασφάλιση δημοτικά οχήματα και μηχανήματα (εργοστάσιο κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας, φορολογήσιμοι ίπποι, ημερομηνία λήξης τωρινών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τωρινή κατηγορία BONUS MALUS, (ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο πυρός) παρέχονται στο συνημμένο πίνακα που ακολουθεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ Ko Ζαφειρόπουλο Χρήστο). Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω εργασία θα προέλθει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014: -ΚΑ 10/ ποσού 4.100,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», -ΚΑ 20/ ποσού 8.200,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων», -ΚΑ 20/ ποσού ,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», -ΚΑ 30/ ποσού 2.870,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων», -ΚΑ 30/ ποσού ,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», -ΚΑ 30/ ποσού 2.460,00 με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα», -ΚΑ 35/ ποσού 4.510,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,

6 -ΚΑ 35/ ποσού 2.050,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων Τεχνικών εγκαταστάσεων», -ΚΑ 35/ ποσού 820,00 με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα», -ΚΑ 45/ ποσού 1.230,00 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», (Α.Ο.Ε. αριθμ. 17/387/2014). Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/387/ Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Χριστοδουλόπουλος Χρήστος Ζήμος Κων/νος Δράκος Παναγιώτης Κεφάλας Σταύρος Μπάκουλης Δημήτριος Φόρτης Φώτιος Κορδώσης Χρήστος Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

8 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥ- ΚΛOΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BONUS -MALUS Εναρξη ασφαλιστικής περιόδου 1 ΚΗΥ 2102 MERCEDES 68 - AΠΟΡΡΙΜ. 2 ΚΗΥ 2184 MERCEDES 68 - AΠΟΡΡΙΜ. 3 ΚΗΥ 2219 MAN 41 - AΠΟΡΡΙΜ. 4 ΚΗΥ 2244 MAN 41 - AΠΟΡΡΙΜ. 5 ΚΗΗ 2940 ΜΕRCEDES 38 - AΠΟΡΡΙΜ. 6 ΚΗΙ 5490 MERCEDES 38 - ΑΠΟΡΡΙΜ. 7 KHI 5499 MERCEDES 25 - ΑΠΟΡΡΙΜ. 8 ΚΗΥ 2192 MITSUBISHI 17 - ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΟΥ 9 ΚΗΥ 2120 MERCEDES 35 - ΓΕΡΑΝΟΣ 10 YOX 1104 SCANIA 51 - ΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΚΗΥ 2178 MERCEDES 36 - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙ- ΧΤΟ 12 Α.Α.Κ. PIAGGIO 9 - (Aρ.Πλ ) 13 Α.Α.Κ. PIAGGIO 9 - (Aρ.Πλ ) 14 ΚΗΙ 5514 RENAULT 29 - ΑΠΟΡΡΙΜ. 15 ΚΗΙ 5515 RENAULT 29 - ΑΠΟΡΡΙΜ. 16 ΚΗΙ 5516 ΜΕRCEDES 38 - AΠΟΡΡΙΜ. 17 ΚΗΗ 2947 MΑΝ 41 - ΑΠΟΡΡΙΜ 18 ΚΗΥ 2202 MERCEDES 38 - ΑΠΟΡΡΙΜ 19 ΚΗΥ 5112 MERCEDES 38 - ΑΠΟΡΡΙΜ 20 ΚΗΗ 5452 VOLVO 43 - ΑΠΟΡΡΙΜ 21 ΚΗΙ 5501 RENAULT 37 - ΑΠΟΡΡΙΜ 22 ΚΗΥ 2209 MERCEDES 38 - ΑΠΟΡΡΙΜ 23 ΚΗΙ 5513 MERCEDES 25 - ΦΟΡΤΗΓΟ 24 ΚΗΙ 4152 MERCEDES 34 - ΦΟΡΤΗΓΟ 25 ΚΗΙ 5511 MΙΤSUBISHI 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ 26 ΚΗΙ 5483 ΜΑΝ 41 - ΦΟΡΤΗΓΟ 27 ΚΗΗ 2902 MITSUBISHI 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ 28 ΚΗΥ 2240 RENAULT 8 - ΦΟΡΤΗΓΟ

9 29 ΚΗΥ 5136 RENAULT 18 - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΚΗΙ 5494 HYUNDAI 16 - ΜΙΝΙ BUS 31 ΚΗΗ 2931 MERCEDES 38 - ΦΟΡΤΗΓΟ 32 ΚΗΥ 2243 MITSUBISHI 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33 ΜΕ RAM ΤΣΑΠΑ 34 ΜΕ JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 35 ΜΕ DULEVO - 80 ΣΑΡΩΘΡΟ 36 ΜΕ IVECO ΣΚΟΥΠΑ 37 ΜΕ MAN ΜΕ ΙVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ- ΔΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ- ΔΩΝ 39 ΜΕ VOLVO ΣΑΡΩΘΡΟ 40 ΜΕ BUCHER - 26 ΣΑΡΩΘΡΟ 41 ΜΕ RAM ΤΣΑΠΑ 42 A.A.K. CATERPILLAR EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372) ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 43 KHH 2950 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 44 ΚΗΥ 2143 FORD 11 - ΦΟΡΤΗΓΟ 45 ΚΗΥ 2226 VW 13 - ΦΟΡΤΗΓΟ 46 ΚΗΥ 2153 MERCEDES 34 - ΓΕΡΑΝΟΣ 47 ΚΗΥ 2193 MERCEDES 36 - ΦΟΡΤΗΓΟ 48 ΚΗΥ 5479 MAZDA 17 - ΑΓΡΟΤΙΚΟ 49 KHI 5498 HYUNDAI 16 - MINI BUS 50 ΚΗΗ 2928 ΤΟΥΟΤA 17 - ΑΓΡΟΤΙΚΟ 51 A.A.K. PIAGGIO 9 - ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ. Πλ: 01384) 52 ΚΗΗ 2946 ΜΕRCEDES 7,7 - ΦΟΡΤΗΓΟ 53 ΚΗΗ 2945 CITROEN 11 - ΦΟΡΤΗΓΟ 54 ΚΗΗ 2914 OPEL 9 - ΦΟΡΤΗΓΟ 55 ΚΗΗ 2935 OPEL 9 - ΦΟΡΤΗΓΟ 56 ΚΗΥ 5115 ΜΕRCEDES 57 - ΦΟΡΤΗΓΟ

10 57 KHY 2208 HYUNDAI 18 - EΠΙΒΑΤΙΚΟ 58 ΚΗΥ 2235 ΜΑΖDΑ 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 59 ΜΕ JCB - 89 TΣΑΠΑ 60 ME BOBCAT - 75 BOBCAT 61 ME NISSAN - 34 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 62 ME JCB - 93 TΣΑΠΑ 63 ME CATERPILLAR ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 64 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ - 94 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65 KHY 5108 DAIHATSU 9 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 66 KHI 5477 RENAULT 18 - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 67 ΚΗΙ 4154 HUNDAI 11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 68 ΚΗΥ 5148 HUNDAI 11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 69 ΚΗΥ 5137 HUNDAI 11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 70 ΚΗΥ 2229 VW-CADDY 13 - TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 71 ΚΗΗ 2916 CITROEN 10 - ΦΟΡΤΗΓΟ 24/08/ ΚΗΥ 2191 ΜΙΤSUBISHI 17 - TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙ- ΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 73 ΜΕ ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 74 ΜΕ ΝΙSSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 75 ΜΕ PIAGGIO - 66 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 76 ΚΗΥ 2160 MITSUBISHI 14 - ΦΟΡΤΗΓΟ 77 ΚΗH 2919 MERCEDES 38 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ 78 KHI 5506 TOYOTA 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ 79 KHH 2949 MITSUBISHI 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ 80 KHH 2942 VOLVO 43 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ

11 81 KHH 2911 VOLVO 43 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ 82 KHI 5517 SCANIA 77 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ 83 KHI 4148 MAZDA 17 - ΦΟΡΤΗΓΟ 84 KHI 5487 ΝΙSSAN 10 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 85 KHI 5484 FORD 17 - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 86 ΜΕ MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 87 ME MAZDA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 88 ME LOADSTAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 89 ME MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 90 Α.Α.Κ. MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 91 ME NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΥΚΛΑ 1 ΕΗΜ 1231 PIAGGIO 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 2 ΕΗΜ 1232 PIAGGIO 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 3 ΕΗΜ 1233 PIAGGIO 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 4 ΕΗΜ 1492 HONDA 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 5 ΕΗΜ 1493 HONDA 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 6 ΕΗΜ 1494 HONDA 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 7 ΕΗΜ 1495 HONDA 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 8 ΚΡΤ 101 MOTIVE 125cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 9 Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT 150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ: ) 10 Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT 150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ: ) 11 Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT 150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ: ) 12 Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT 150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ: ) 13 ΕΗΜ 1841 DAVANG 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ 14 ΕΗΜ 1842 DAVANG 50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ

12

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 229/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. (ι) Την αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 27 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 39059 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)».

ΘΕΜΑ :«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής κοπή ψηλών δένδρων αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων)». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 10885 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 825 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 10-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 65593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 &!ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 17-01-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:2675/952 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 408.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001741538 2013-11-27

13PROC001741538 2013-11-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26/11/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 458547(15462) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΗΑ-0ΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :80980 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 491/2013 Από το Πρακτικό της 51ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα