ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/74923 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : τον κ. Μαχραµά Μιχαήλ (δικαιολογηµένος) ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί αφού ο σοβαρός προσωπικός λόγος απουσίας του προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντων επίσης των κ.κ.: Ζούρδη Αικατερίνης, δηµοτικής υπαλλήλου του γραφείου διοικητικής υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία εκτελεί χρέη γραµµατέα λόγω απουσίας του κ. Μάκρα Ιωάννη, Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, Κανάκα Εµµανουήλ & Μάρακα Ελένης, δηµοτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ανάγκη διεξαγωγής της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης για να αντιµετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες, (µε τη συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) δηλαδή, να ορισθεί υπόλογος ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να γίνει η απρόσκοπτη τροφοδοσία των βρεφονηπιακών σταθµών, επειδή βρισκόµαστε στο µεσοδιάστηµα ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισµού, για διαθέσεις πιστώσεων, επίσης προκειµένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος οχηµάτων του ήµου µας, πρέπει να οριστεί υπόλογος ο οποίος θα προκαταβάλλει ποσά, που αναλογούν σε παράβολα υπέρ του ΚΤΕΟ ωδεκανήσου και τέλος στην έγκριση διαγωνισµού για την ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων 1

2 του ήµου µας επειδή αρκετά είναι ακινητοποιηµένα λόγω λήξης της ασφάλειας τους. Αµέσως µετά ζήτησε και πήρε το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρθηκε στα πρόστιµα των αυθαιρέτων λέγοντας, ότι ενώ µας έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα δια της πολεοδοµικών υπηρεσιών του ήµου παρ όλα αυτά αυτά, επειδή δεν έχει γίνει η προβλεπόµενη απογραφή, συνεχίζονται να εισπράττονται από την.ο.υ.. Θα πρέπει, συνέχισε, να γίνουν παρεµβάσεις και να ασκηθούν πιέσεις για να «έρθουν» αυτά τα έσοδα στον ήµο, όπως θα έπρεπε κανονικά αφού έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα και να χρησιµοποιηθούν για την «επούλωση» της κακής οικονοµικής κατάστασης. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Σαββής ο οποίος είπε ότι τα πρόστιµα πράγµατι των αυθαιρέτων, η Πολεοδοµία της Ρόδου τα βεβαίωνε στο ταµείο της Ρόδου. Η πρώην Νοµαρχία τα «µοίραζε» µεταξύ Νοµαρχίας και.ο.υ.. Στις 31/12 πριν αναλάβουµε, συνέχισε, η Πολεοδοµία της Νοµαρχίας έστειλε βεβαιωτικό κατάλογο προς την.ο.υ., αλλά υπάρχουν ήδη συνεννοήσεις µε την Νοµική Υπηρεσία για να τα ζητήσουµε πίσω ως βεβαιωθέντα. Το έσοδο αυτό, είπε, τώρα βεβαιώνεται σε µας και πιέζεται η Επιτροπή Ενστάσεων Αυθαιρέτων να ασχοληθεί µε το θέµα αφού τα περισσότερα ποσά βεβαιώνονται µεν, αλλά δεν εισπράττονται. Στον προϋπολογισµό, είπε τελειώνοντας, έχει προβλεφθεί «ενισχυµένο» κονδύλι γι αυτήν την υπόθεση. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη να αρχίσει η συζήτηση επί της ηµερήσιας διάταξης της παρούσας έτακτης συνεδρίασης, µε τη συνδροµή του άρθρου 75, παρ.6, του Ν. 3852/2010, αναφορικά µε τις κατεπείγουσες υποθέσεις των θεµάτων που θα συζητηθούν, όπως ο ίδιος αναφέρθηκε προηγουµένως. Στην συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή αποφαίνεται οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων που προαναφέρθηκαν καθώς επίσης και αυτών που τίθενται στην παρούσα ηµερήσια διάταξη ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 139/2011 (Α..Α: 4Α39Ω1Ρ-Ο) (µε τη συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) Ορθή επανάληψη εγκρίσεων για διαθέσεις πιστώσεων βάσει της εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ.2/ 74939/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια 2

3 να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. ΕΡΓΟ 2987 ΚΑ ΕΡΓΟ 2988 ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 2993 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δεκατρία λεπτά, ,13 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογσµού έτους 2011 για Έξοφληση 5ου,6ου,7ου,8ου λογ.έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ " Για την εξόφληση του 5 ου λογ/σµου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού λογ/σµών του έργου που βάρυναν το οικ. Έτος 2010 του πρώην ήµου Ιαλυσού. Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, ανάδοχος εταιρεία ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά,58.123,82 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ης,3ης,4ης εντολής πληρωµής έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΜΠΩΝΑΣ" Για την εξόφληση του 2 ου και 3 ου λογ/σµου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού λογ/σµών του έργου που βάρυναν τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ήµου ΑΤΑΒΥΡΟΥ. Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. ανάδοχος εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,8.108,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Γεωτεχνική µελέτη για το διθέσιο ολοήµερο νηπιαγωγείο στον οικοδοµικό συνεταιρισµό ΒΑΚΧΟΣ ( ιόρθωση της περιγραφής του ΚΑ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες εβδοµήντα τρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, ,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Μελέτη διευθέτησης και ανάπλασης ρεµάτων έδρας του. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Έργο χρηµατοδοτούµενο από ΘΗΣΕΑΣ του πρώην ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ το οποίο βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2009 µε ποσό των ,46 ανάδοχοι τα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦ 1)Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 2) Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΑ Ε.Ε. 3) ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Σ. ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. Για εξόφληση της µελέτης πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού , , , ,56 5. ΕΡΓΟ 2996 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα τρεις ,25 3

4 χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, ,25 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση υπολοίπου 3ου λογ. και 4ου έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟ ΟΥ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ& ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"(Έργο χρηµατοδοτούµενο από το προγρ. ΘΗΣΕΑΣ του πρώην ήµου Ροδίων το οποίο βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των ,36 για την εταιρεία «ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ Α.Τ.Ο.Ε.Τ.Ε.» για εξόφληση ΤΠΥ116 που αφορά υπόλοιπο 3 ου λογ. Και σύνολο του 4 ου λογαριασµού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟ ΟΥ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΦΜ: ). Για εξόφληση του έργου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού των λογαριασµών. Προκειµένου να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµανουήλ, Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδης Φιλήµων, Στάγκας Στέργος, δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν τις εγγραφές της εισήγησης του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , µε αύξοντες αριθµούς : 1,2,3,5 και καταψήφισαν την εγγραφή µε αριθµό 4, και εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων που εµπεριέχονται στην εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ / οι οποίες συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο 4

5 Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤ ΑΣΗΣ 1. ΕΡΓΟ 2987 ΚΑ ΕΡΓΟ 2988 ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 2993 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δεκατρία λεπτά, ,13 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Έξοφληση 5ου,6ου,7ου,8ου λογ.έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ " Για την εξόφληση του 5 ου λογ/σµου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού λογ/σµών του έργου που βάρυναν το οικ. Έτος 2010 του πρώην ήµου Ιαλυσού. Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ, ανάδοχος εταιρεία ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά,58.123,82 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ης,3ης,4ης εντολής πληρωµής έργου " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΜΠΩΝΑΣ" Για την εξόφληση του 2 ου και 3 ου λογ/σµου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού λογ/σµών του έργου που βάρυναν τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ήµου ΑΤΑΒΥΡΟΥ. Το έργο είναι χρηµατοδοτούµενο από Π..Ε. ανάδοχος εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,8.108,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Γεωτεχνική µελέτη για το διθέσιο ολοήµερο νηπιαγωγείο στον οικοδοµικό συνεταιρισµό ΒΑΚΧΟΣ ( ιόρθωση της περιγραφής του ΚΑ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες εβδοµήντα τρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, ,56 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Μελέτη διευθέτησης και ανάπλασης ρεµάτων έδρας του. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Έργο χρηµατοδοτούµενο από ΘΗΣΕΑΣ του πρώην ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ το οποίο βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2009 µε ποσό των ,46 ανάδοχοι τα ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ , , , ,56 5

6 5. ΕΡΓΟ 2996 ΚΑ ΓΡΑΦ 1)Sigma ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 2) Α. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΑ Ε.Ε. 3) ΡΑΒΑΝΟΣ Ε. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Σ. ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. Για εξόφληση της µελέτης πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, ,25 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση υπολοίπου 3ου λογ. και 4ου έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟ ΟΥ -ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ& ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"(Έργο χρηµατοδοτούµενο από το προγρ. ΘΗΣΕΑΣ του πρώην ήµου Ροδίων το οποίο βάρυνε τον Κ.Α οικ. έτους 2010 µε το ποσό των ,36 για την εταιρεία «ΝΕΟ ΜΗΤΟΝ ΡΟ ΟΥ Α.Τ.Ο.Ε.Τ.Ε.» για εξόφληση ΤΠΥ116 που αφορά υπόλοιπο 3 ου λογ. Και σύνολο του 4 ου λογαριασµού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟ ΟΥ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΦΜ: ). Για εξόφληση του έργου πρέπει να γίνει διάθεση πίστωσης του συνολικού ποσού των λογαριασµών ,25 ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφ. Αρ. 140/2011 (Α..Α: 4Α3ΚΩ1Ρ-Κ) (µε τη συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει της εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ.2/ 74921/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 6

7 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣ ΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1304 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2586 ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2590 ΚΑ ΕΡΓΟ 2717 ΚΑ ΕΡΓΟ 2979 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011(ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά,76.254,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒ. 2678/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά,76.254,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΠΡΩΗΝ.ΙΑΛΥΣΟΥ) ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒ. 2678/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ,57.920,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 3ος,4ος λογ. έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ " χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ και βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ανάδοχος εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και τριανταπέντε λεπτά,63.097,35 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος λογαριασµός 1ης ΣΣ έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ έργο χρηµατοδοτούµενο από ΣΑΤΑ του πρώην ήµου Ροδίων που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 ανάδοχος ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , , , , ,35 6. ΑΠΟΖΗΜ 2768 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό 100,00 7

8 ΕΙΩΣΗ ευρώ,100,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ (ΡΗΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΓΙΑ ΜΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Π. ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά, ,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 16η εντολή πληρωµής έργου" ίκτυα 7. ΕΡΓΟ 2786 Αποχέτευσης ήµου Καµείρου" (Αποχέτευση ΚΑ ΟΤΑ 3ης εδ. Περιφέρειας 1η Φάση εργασιών) Χρηµατοδότηση από Π Ε έργο που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ανάδοχος εταιρεία Κ/Ξ ΤΡΙΕ ΡΟΝ ΑΤΕ-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΕΞΟ Α ΟΧΗΜΑΤ ΩΝ ΓΙΑ ΚΤΕΟ 2805 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ,2.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά,751,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά,284,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ,565,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ,565,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ , ,00 751,45 284,76 565,00 565, ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια 564,77 8

9 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά,564,77 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,1.898,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια δεκαεπτά ευρώ,1.017,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά,470,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά,1.461,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά,933,22 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά,92,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 1.898, ,00 470, ,60 174,00 933,22 92,80 9

10 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ενενήντα ευρώ,290,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτά,88,16 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά,324,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά,1.183,20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά,2.383,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,2.598,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ 290,00 174,00 88,16 324,80 174, , , ,40 10

11 ΚΑ ΕΡΓΟ 2915 ΚΑ ΕΡΓΟ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά,584,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά, ,14 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 3ου λογαριασµού έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΡΑΣΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟ ΟΥ" χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ έργο που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ανάδοχος εταιρεία ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ και είκοσι τρία λεπτά,50.200,23 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 4ος λογ. έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΡΑΣΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟ ΟΥ" ανάδοχος εταιρεία ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ,2.500,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ,20.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων 584, , , , , , , , , ,00 11

12 ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΣΤΙΚ Η ΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ 2931 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ζωοτροφών Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ,22.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΙΚΡΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ,16.369,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΘΝΙΚΗΣ-ALPHA BANK-MARFIN EGNATIA BANK -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ -ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-EUROBANK) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση-Βελτίωση σχολικών µονάδων πόλεως Ρόδου Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά,83.693,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙ ΟΥ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για «Συντήρηση -Βελτίωση σχολικών µονάδων λοιπών ενοτήτων (πλην πόλεως Ρόδου)». Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα τρείς χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά,83.042,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 17ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου ήµου Καλλιθέας" χρηµατοδότηση Π..Ε. ανάδοχος εταιρεία ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά, ,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους , , , , , , , ,98 12

13 47. ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ 2936 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ για 2 ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ" (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ανάδοχος εταιρεία ΤΕΧΝΟ ΟΜΗ,ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ.- ΚΟΡΚΙ ΑΣ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ,62.292,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋποσµού έτους 2011 για 1ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΩΝΑΣ" (ΑΤΑΒΥΡΟΣ) χρηµατοδοτούµενο από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ανάδοχος εταιρεία ΝΙΚΟΣ Β..Λ.Τ. Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά,39.446,38 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ" (ΑΤΑΒΥΡΟΣ) χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ανάδοχος ΣΑΒΒΑΚΗΣ. ΚΛΗΜΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιτέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και δέκα λεπτά,24.515,10 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 11ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ" χρηµατοδότηση Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑΣ ανάδοχος εταιρεία ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά,46.277,42 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ " ( ΚΑΜΕΙΡΟΣ) χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ανάδοχος ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες εξακόσια πένητα έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά,10.656,04 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 5ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ" χρηµατοδοτούµενο από ΣΑΤΑ , , , , ,04 13

14 ΕΡΓΟ ΜΙΣΘΟ Ο ΣΙΑ (ΠΑΡΟΧΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ) 55. ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΟΣΙΕ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΟΣΙΕ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ανάδοχος εταιρεία ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για "Εγκατάσταση Πυρασφάλειας στο γήπεδο ιαγόρας" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά,7.289,73 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2 ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΑΛΙΚΑΜΠΟΣ" ( ΚΑΜΕΙΡΟΣ) χρηµατοδοτούµενο από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ανάδοχος ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτακόσια ογδόντα ευρώ,880,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2011 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά,50.561,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2ος λογ/σµός της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Βελτίωση ικτύων Άρδευσης Περιοχή Μεγάλη Γη του ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ " ανάδοχος εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ,18.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ,5.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ TΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες ευρώ,4.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά,8.109,20 σε βάρος του ΚΑ του , ,73 880, , , , , ,20 14

15 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθειες αναλωσίµων Κοιµητηρίου Ταξιάρχη και τοπικών εορτών. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ,1.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτακόσια ευρώ,800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια ευρώ,1.600,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ευρώ,200,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ,2.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ,500,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτακόσια ευρώ,800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ευρώ,200,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ,500,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια ευρώ,1.400,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια λοιπού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά,1.941,16 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ευρώ,1.200,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ,2.400,00 σε βάρος του ΚΑ 1.000,00 800, ,00 200, ,00 500,00 800,00 200,00 500, , , , ,00 15

16 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια ευρώ,300,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες ευρώ,3.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού & φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα ευρώ,750,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια ευρώ,300,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα ευρώ,750,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες εκατό ευρώ,2.100,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά,12.294,43 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,4.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά,9.559,63 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια διακόσια ευρώ,1.200,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες ένα ευρώ και εικοσιτέσσερα λεπτά,11.001,24 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και 300, ,00 750,00 300,00 750, , , , , , ,24 16

17 ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ 2973 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕΡΓΟ 2990 ΚΑ λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες ευρώ,3.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά,4.634,35 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά,1.159,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά,2.792,20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά,7.950,96 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά,273,99 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Ηλεκτροδότηση του ακινήτου µε αριθµό παροχής ΕΗ που βρίσκεται εκτός οικισµού στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τρείς χιλιάδες πεντακόσια έντεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά,3.511,90 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (Ηλεκτροδότηση του ακινήτου µε αριθµό παροχής ΕΗ για την λειτουργία µηχανηµάτων (compact) επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου). Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ,97.800,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 6ου λογ. 1ης ΣΣ έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ" έργο 3.000, , , , ,96 273, , ,00 17

18 92. ΕΡΓΟ 2991 ΚΑ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑ ΣΗΣ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥ ΛΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ 2914 ΚΑ που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ανάδοχος εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 29ος λογ. έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,00 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ" έργο που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ανάδοχος εταιρεία ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά,17.333,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ,76 ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΗΝ. ΙΑΛΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ &ΤΗ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.350,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 6.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,77 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.700,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 100,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.700,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,44 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.540,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 850,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.350, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 18

19 µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.350,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 8.555,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 200,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 Α/Α Προκειµένου να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Α) Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων που εµπεριέχονται στην εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ / , οι διαθέσεις πιστώσεων συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣ ΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1304 Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2586 ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά, ,79 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011(ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά,76.254,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους , ,30 19

20 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2590 ΚΑ ΕΡΓΟ 2717 ΚΑ ΕΡΓΟ 2979 ΚΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣ Η 2768 ΚΑ ΕΡΓΟ 2786 ΚΑ για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒ. 2678/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά,76.254,30 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΠΡΩΗΝ.ΙΑΛΥΣΟΥ) ΣΧΕΤ.ΣΥΜΒ. 2678/ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ,57.920,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 3ος,4ος λογ. έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ " χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ και βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ανάδοχος εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα τρείς χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και τριανταπέντε λεπτά,63.097,35 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος λογαριασµός 1ης ΣΣ έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ έργο χρηµατοδοτούµενο από ΣΑΤΑ του πρώην ήµου Ροδίων που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 ανάδοχος ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ,100,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ (ΡΗΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΓΙΑ ΜΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Π. ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά, ,83 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 16η εντολή πληρωµής έργου" ίκτυα Αποχέτευσης ήµου Καµείρου" (Αποχέτευση ΟΤΑ 3ης εδ. Περιφέρειας 1η Φάση εργασιών) Χρηµατοδότηση από Π Ε έργο που βάρυνε , , ,35 100, ,83 20

21 8. ΕΞΟ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΕΟ 2805 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ανάδοχος εταιρεία Κ/Ξ ΤΡΙΕ ΡΟΝ ΑΤΕ-ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ,2.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΚ ΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά,751,45 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά,284,76 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ,565,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα πέντε ευρώ,565,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά,564,77 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,1.898,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 2.000,00 751,45 284,76 565,00 565,00 564, ,40 21

22 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια δεκαεπτά ευρώ, 1.017,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά,470,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά,1.461,60 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙ ΗΜΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά,933,22 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά,92,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους διακόσια ενενήντα ευρώ,290,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 1.017,00 470, ,60 174,00 933,22 92,80 290,00 174,00 22

23 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕΡΓΟ 2915 ΚΑ για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτά,88,16 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά,324,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα τέσσερα ευρώ,174,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά,1.183,20 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά,2.383,80 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά,2.598,40 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά,584,64 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά, ,14 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 88,16 324,80 174, , , ,40 584, ,14 23

24 31. ΕΡΓΟ 2916 ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ για Εξόφληση 3ου λογαριασµού έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΡΑΣΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟ ΟΥ" χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ έργο που βάρυνε τον ΚΑ οικ. Έτους 2010 του πρώην ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ανάδοχος εταιρεία ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ και είκοσι τρία λεπτά,50.200,23 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 4ος λογ. έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΣΤΑ ΜΑΡΑΣΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟ ΟΥ" ανάδοχος εταιρεία ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ,10.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ,2.500,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ,20.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ,15.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια εργαλείων Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ,40.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Προµήθεια ζωοτροφών Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ,22.000,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΙΚΡΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , , , , , , , , , , ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδες ,00 24

25 42. ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ τριακόσια εξήντα εννέα ευρώ,16.369,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΘΝΙΚΗΣ-ALPHA BANK-MARFIN EGNATIA BANK -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ -ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-EUROBANK) ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΚΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση-Βελτίωση σχολικών µονάδων πόλεως Ρόδου Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά, ,54 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙ ΟΥ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για «Συντήρηση -Βελτίωση σχολικών µονάδων λοιπών ενοτήτων (πλην πόλεως Ρόδου)». Τη δέσµευση πίστωσης ύψους ογδόντα τρείς χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτά,83.042,27 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 17ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "Κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου ήµου Καλλιθέας" χρηµατοδότηση Π..Ε. ανάδοχος εταιρεία ΤΟΠΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά, ,98 σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού έτους 2011 για 2 ο λογ/σµό της Αρχικής Σύµβασης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ" (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) χρηµατοδότηση από Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ανάδοχος εταιρεία ΤΕΧΝΟ ΟΜΗ,ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ Μ.- ΚΟΡΚΙ ΑΣ Ο.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο , , , , , ,00 25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 15 / 05-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 05 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 01-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 01 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 27 / 05-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 05 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 21 / 11-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 11 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 20-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 25 / 11-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 11 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 70/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 26-03-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 20-12-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 εκεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα