Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni"

Transcript

1 Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces bojājumus. lv-lv M.-Nr

2 Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā Transportēšanas iepakojuma likvidēšana Iepakojums pasargā veļas žāvētāju no transportēšanas laikā iespējamiem bojājumiem. Iepakojuma materiāli ir izvēlēti, ņemot vērā vides aizsardzības un otrreizējās izmantošanas prasības, tāpēc tos var pārstrādāt otrreizējās izejvielās. Iepakojuma iekļaušana materiālu otrreizējās pārstrādes ciklā ļauj ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu. Iepakojumu var nodot specializētajā veikalā, kur iegādājāties ierīci. Atbrīvošanās no nolietotās ierīces Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī noteiktas vielas, maisījumus un detaļas, kas bija nepieciešamas to darbībai un drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos. Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču nodošanai un pārstrādei izmantojiet pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma "Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanu Jūs vienpersoniski atbildat par iespējamas personiskas informācijas dzēšanu likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet, lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā. 2

3 Saturs Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā... 2 Drošības norādījumi un brīdinājumi... 6 Veļas žāvētāja lietošana Vadības panelis Vadības paneļa darbības princips Palaide Enerģijas taupīšana Pareiza veļas kopšana Jāievēro jau mazgāšanas laikā Veļas sagatavošana apstrādei žāvētājā Kopšanas simboli Veļas kopšana ar žāvētāju Veļas ielāde žāvētājā Programmas izvēle un palaide Programmu izvēle Atlasiet "Schonen+" (ja nepieciešams) Sākuma laika atlikšanas izvēle (ja nepieciešams) Programmas palaide Veļas izņemšana pēc programmas beigām Programmas beigas/aizsardzība pret burzīšanos Veļas izņemšana Sākuma laika atlikšana Programmu pārskats Programmas norises maiņa

4 Saturs Tīrīšana un apkope Ūdens kondensāta tvertnes iztukšošana Pūku filtrs Redzamo pūku izņemšana Rūpīgi iztīriet pūku filtru un gaisa kanālu zonu Pamatnes filtrs Izņemšana Tīrīšana Pamatnes filtra vāks Siltummaiņa pārbaude Ievietošana Smaržvielas flakona izmantošana Smaržvielas flakona ievietošana Smaržvielas flakona maiņa Ko darīt, ja Padomi traucējumu gadījumos Kontrolrādījumi un informācija Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts Citas problēmas Klientu apkalpošanas dienests Remonts Papildpiederumi Garantijas nosacījumi un garantijas laiks Uzstādīšana un pievienošana Skats no priekšpuses Skats no aizmugures Veļas žāvētāja transportēšana Uzstādīšana Veļas žāvētāja līmeņošana Ventilācija Pirms vēlākas transportēšanas Uzstādīšanas papildu nosacījumi Ūdens kondensāta novadīšana kanalizācijas sistēmā Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, ja ir jāuzstāda pretatplūdes vārsts Ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošana Piemēri Savienojums ar elektrotīklu

5 Saturs Patēriņa dati Tehniskie parametri Programmēšanas funkcijas Programmēšana Programmas "Baumwolle" sausuma pakāpes Programmas "Pflegeleicht" sausuma pakāpes Dzesēšanas laika pagarināšana Zummera skaļums Taustiņu tonis PIN kods Vadītspēja Vadības paneļa izslēgšanās Veļas žāvētāja izslēgšanās Atmiņa Aizsardzība pret burzīšanos Zummera aktivēšana Gaisa kanālu indikācija Izgaismoto lauku spilgtuma aptumšošana Garantijas noteikumi Garantija

6 Drošības norādījumi un brīdinājumi Noteikti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Veļas žāvētājs atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareizas lietošanas dēļ var gūt traumas un materiālus zaudējumus. Pirms sākat lietot veļas žāvētāju, izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā ir svarīgi norādījumi par veļas žāvētāja drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un novērsīsiet iekārtas bojājumu iespēju. Saglabājiet lietošanas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja mainās iekārtas īpašnieks. Paredzētajam nolūkam atbilstoša lietošana Šis veļas žāvētājs ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā un tai pielīdzināmos apstākļos. Veļas žāvētājs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām. Lietojiet veļas žāvētāju tikai mājsaimniecībā un tikai tādu tekstilmateriālu un izstrādājumu žāvēšanai, kas ir mazgāti ūdenī un kuru ražotājs kopšanas etiķetē ir norādījis, ka tos drīkst žāvēt veļas žāvētājā. Citādi lietošanas veidi nav atļauti. "Miele" neatbild par sekām, kas radušās paredzētajam nolūkam neatbilstošas lietošanas vai nepareizas apkalpošanas dēļ. 6

7 Drošības norādījumi un brīdinājumi Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot veļas žāvētāju, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav atbildīgās personas, kura uzrauga situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus. Bērni un sadzīves tehnika Bērnus līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst atstāt veļas žāvētāja tuvumā bez pieaugušo uzraudzības. Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot veļas žāvētāju bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāapzinās ierīces nepareizas lietošanas radītais risks. Bērni nedrīkst tīrīt vai remontēt veļas žāvētāju bez uzraudzības. Ja veļas žāvētāja tuvumā atrodas bērni, tie ir rūpīgi jāpieskata. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar veļas žāvētāju. 7

8 Drošības norādījumi un brīdinājumi Tehniskā drošība Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai veļas žāvētājam nav redzamu ārēju bojājumu. Ja veļas žāvētājs ir bojāts, tā uzstādīšana un ekspluatācijas uzsākšana ir aizliegta. Pirms veļas žāvētāja pievienošanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma parametrus (drošinātājus, spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem. Šaubu gadījumā vērsieties pie elektrotehnikas speciālista. Veļas žāvētāja stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt tikai tad, ja veļas žāvētājs ir pievienots publiskajam elektrotīklam. Veļas žāvētāja elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tas ir pievienots zemējuma sistēmai, kas atbilst spēkā esošajiem normatīviem. Svarīgi, lai šis drošības pamatprincips tiktu ievērots un šaubu gadījumā ēkas elektroinstalācijas pārbaudi veiktu elektrotehnikas speciālists. "Miele" neuzņemas nekādu atbildību par sekām, ko izraisa neesošs vai pārrauts zemējuma vads. Drošības apsvērumu dēļ kabeļu pagarinātāju lietošana ir aizliegta (aizdegšanās risks pārkaršanas dēļ). Lai neapdraudētu lietotāju, bojāts elektrības vads jānomaina uzņēmuma "Miele" pilnvarotam speciālistam. 8

9 Drošības norādījumi un brīdinājumi Neprasmīgi veikti remontdarbi var izraisīt neparedzētas, bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju, par ko "Miele" neuzņemas nekādu atbildību. Remontdarbus drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele" pilnvaroti speciālisti, citādi tiks anulēta garantija. Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar "Miele" oriģinālajām rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošana garantē drošības prasību izpildi pilnā apjomā. Bojājumu gadījumā vai tīrīšanas un apkopes laikā veļas žāvētājs ir atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja: tā barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas vai ir izslēgti mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijas drošinātāji, vai ir izskrūvēti mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijas drošinātāji. Šo veļas žāvētāju nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās (piemēram, uz kuģiem). Nedrīkst veikt nekādas veļas žāvētāja modifikācijas, izņemot pārveidojumus, ko nepārprotami akceptē uzņēmums "Miele". 9

10 Drošības norādījumi un brīdinājumi Paskaidrojumi par siltumsūkni un aukstumaģentu Šis veļas žāvētājs darbojas ar aukstumaģentu gāzes stāvoklī, kuru saspiež kompresors. Aukstumaģents, kas saspiešanas rezultātā ir ieguvis augstāku temperatūru, sašķidrinātā veidā tiek ievadīts noslēgtā cirkulācijas sistēmā un izplūst cauri siltummaiņa mezglam, kur notiek siltumapmaiņa ar garām plūstošo žāvēšanas gaisu. Dūcošas skaņas, ko žāvēšanas laikā rada siltumsūknis, ir parasta parādība. Tās nekādā gadījumā neliecina par traucējumiem veļas žāvētāja darbībā. Aukstumaģents nedeg un nav sprādzienbīstams. Parasti pēc pareizas transportēšanas un uzstādīšanas nogaidīšanas laiks nav jāievēro (sk. nodaļu "Uzstādīšana un pievienošana"). Pretējā gadījumā jāievēro nogaidīšanas laiks. Ja tas netiek ievērots, var sabojāt siltumsūkni. Šis žāvētājs satur fluorizētas siltumnīcu gāzes. Hermētiski noslēgts. Dzesētājvielu apzīmējums: R134a Dzesētājvielu daudzums: 0,48 kg Dzesētājvielu siltumnīcefekta potenciāls: 1430 kg CO 2 e Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls: 686 kg CO 2 e 10

11 Drošības norādījumi un brīdinājumi Ņemiet vērā norādījumus nodaļā "Uzstādīšana un pievienošana", kā arī nodaļā "Tehniskie dati". Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties atvienot veļas žāvētāju no elektrotīkla, jānodrošina, lai kontaktdakša un rozete vienmēr būtu pieejama. Brīvo zonu starp ierīces apakšmalu un grīdu nedrīkst aizsegt vai samazināt ne ar cokola līstēm, ne pūkainiem paklājiem utt. Citādi netiks nodrošināta pietiekama gaisa pievade. Veļas žāvētāja durvju atvēršanas zonā nedrīkst atrasties veramas un bīdāmas durvis vai uz pretējo pusi veramas durvis. Šis veļas žāvētājs īpašu prasību (piem., attiecībā uz temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) dēļ ir aprīkots ar īpašu apgaismojumu. Šo īpašo apgaismojumu drīkst izmantot tikai paredzētajam lietojumam. Tas nav piemērots telpas apgaismošanai. Nomaiņu drīkst veikt tikai "Miele" pilnvarots speciālists vai "Miele" klientu apkalpošanas dienests. Pareiza lietošana Maksimālais veļas iepildes daudzums ir 8,0 kg. Atsevišķām programmām paredzēto samazināto veļas svaru varat uzzināt nodaļā "Programmu pārskats". Aizdegšanās risks! Šo veļas žāvētāju nedrīkst pieslēgt pie vadāmas kontaktligzdas (piem., ar laika taimeri vai elektrisku ierīci slodzes maksimumu atslēgšanai). Ja žāvēšanas programma tiek pārtraukta pirms dzesēšanas fāzes pabeigšanas, pastāv veļas pašaizdegšanās risks. 11

12 Drošības norādījumi un brīdinājumi Lai nepieļautu aizdegšanās risku, tekstilizstrādājumus nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā, ja tie: pirms tam nav mazgāti; nav pietiekami tīri un ir notraipīti ar eļļu, smērvielām vai citiem netīrumiem (piemēram, virtuves darbinieku vai kosmētiķu apģērbi, uz kuriem ir eļļas, taukvielu vai krēmu atliekas). Ja tekstilizstrādājumi nav pietiekami iztīrīti, iespējama to pašaizdegšanās pat pēc izņemšanas no veļas žāvētāja; ir apstrādāti ar ugunsnedrošiem tīrīšanas līdzekļiem vai piesūkušies ar acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrītājiem, terpentīnu, vasku vai vaska noņēmēju, kā arī citām ķimikālijām (šādi izstrādājumi var būt, piemēram, grīdas beržamie, mazgājamās drānas un slotu pārvalki); ir piesūkušies ar matu laku, matu fiksācijas līdzekļiem, nagu lakas noņēmēju vai tamlīdzīgu materiālu atliekām. Ļoti netīrus tekstilizstrādājumus mazgājiet īpaši rūpīgi. Lietojiet papildu daudzumu mazgāšanas līdzekļa un izvēlieties augstu mazgāšanas temperatūru. Šaubu gadījumā izmazgājiet tos vairākkārt. 12

13 Drošības norādījumi un brīdinājumi Jāizņem visi priekšmeti no kabatām (piemēram, šķiltavas, sērkociņi). Brīdinājums! Veļas žāvētāju nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt pirms žāvēšanas programmas beigām. Tas ir pieļaujams tikai ārkārtas gadījumā, ja nekavējoties tiek nodrošināta visas veļas izņemšana un izklāšana, lai varētu izdalīties siltums. Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi produkti jālieto tikai saskaņā ar šo produktu lietošanas norādījumiem. Lai nepieļautu aizdegšanās risku, tekstilmateriālus vai citus izstrādājumus nekādā gadījumā nedrīkst žāvēt, ja: to tīrīšanai ir lietotas rūpnieciskās ķimikālijas (piemēram, ķīmiskajā tīrītavā); tie lielākoties ir izgatavoti no porainās gumijas, gumijas vai gumiju saturošām detaļām (piemēram, lateksa izstrādājumi, dušas cepures, ūdensdroši tekstilmateriāli, ar gumiju pārklāti materiāli un apģērba gabali, kā arī ar gumijas skaidiņām pildīti spilveni); tiem ir pildījums un virskārtas bojājumi (piemēram, spilveni vai jakas); ja pildījums izkrīt, tas var izraisīt aizdegšanos. 13

14 Drošības norādījumi un brīdinājumi Daudzās programmās karsēšanas fāzei seko dzesēšanas fāze, lai tekstilizstrādājumi saglabātu temperatūru, kas neizraisa to bojājumus (piemēram, lai nepieļautu veļas pašaizdegšanos). Tikai pēc tam programmas izpilde ir pabeigta. Visa veļa vienmēr ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām. Neatbalstieties pret iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Pretējā gadījumā veļas žāvētājs var apgāzties. Pēc katras žāvēšanas reizes aizveriet iekārtas durvis. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka bērni mēģina ierāpties veļas žāvētājā vai paslēpt tajā dažādus priekšmetus; veļas žāvētājā iekļūst mazi dzīvnieki. Veļas žāvētāju nekādā gadījumā nedrīkst lietot bez pūku filtriem vai ar bojātiem pūku filtriem, bojātiem pamatnes filtriem. Pretējā gadījumā pastiprināta pūku uzkrāšanās var bojāt veļas žāvētāju. Pūku filtri ir jāiztīra pēc katras žāvēšanas reizes. Pūku un pamatnes filtri ir jāizžāvē pēc mitrās tīrīšanas. Slapji pūku un pamatnes filtri var izraisīt veļas žāvētāja darbības traucējumus. Nenovietojiet veļas žāvētāju telpās, kas ir pakļautas sala iedarbībai. Pat tad, ja temperatūra ir tikai tuvu nullei, tā var nelabvēlīgi ietekmēt veļas žāvētāja darbību. Ūdens kondensāta sasalšana sūknī un ūdens novadīšanas šļūtenē var izraisīt iekārtas bojājumus. 14

15 Drošības norādījumi un brīdinājumi Ja kondensāts no ierīces tiek novadīts kanalizācijas sistēmā, piemēram, pakarinot ūdens novadīšanas šļūteni uz izlietnes malas, tā jānodrošina pret noslīdēšanu. Pretējā gadījumā šļūtene var noslīdēt un izplūdušais ūdens kondensāts nodarīt postījumus. Ūdens kondensāts nav paredzēts dzeršanai. Tā dzeršana var kaitēt gan cilvēkam, gan dzīvniekam. No telpas, kurā ir uzstādīts veļas žāvētājs, vienmēr rūpīgi jāiztīra putekļi un pūkas. Iekārtā iesūknētajā dzesēšanas gaisā iekļuvušas netīrumu daļiņas ar laiku var izraisīt siltummaiņa aizsērēšanu. Veļas žāvētāju nedrīkst apsmidzināt vai apšļakstīt ar ūdeni vai cita veida šķidrumu. 15

16 Drošības norādījumi un brīdinājumi Smaržu flakona izmantošana (papildus nopērkams piederums) Drīkst izmantot tikai oriģinālos "Miele" smaržu flakonus. Smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai pārdošanas iepakojumā, tādēļ to neizmetiet. Uzmanību! Smaržviela var izplūst. Smaržvielas flakonu vai pūku filtru ar tajā ievietotu smaržvielas flakonu turiet vertikāli un nekad nelieciet guļus vai slīpi. Izlijušu smaržvielu nekavējoties noslaukiet ar šķidrumu uzsūcošu drānu: no grīdas, no žāvētāja, no žāvētāja daļām (piem., pūku sieta). Ja smaržviela ir uzlijusi uz ķermeņa: ādu rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm; acis vismaz 15 minūtes skalojiet ar tīru ūdeni. Norīšanas gadījumā rūpīgi izskalojiet muti ar tīru ūdeni. Ja smaržviela nokļuvusi acīs vai norīta, vērsieties pie ārsta. Nekavējoties novelciet apģērbu, uz kura ir izlijusi smaržviela. Apģērbu vai dvieļus rūpīgi izmazgājiet, izmantojot mazgāšanas līdzekli, un izskalojiet. Iespējama aizdegšanās vai veļas žāvētāja bojājumi, ja netiek ievēroti šādi norādījumi: nekad neuzpildiet smaržvielas flakonu; nekad nelietojiet bojātu smaržvielas flakonu. Tukšo smaržvielas flakonu izmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem un nekad neizmantojiet to citam nolūkam. Ņemiet vērā arī smaržvielas flakonam pievienoto informāciju. 16

17 Piederumi Drošības norādījumi un brīdinājumi Piederumus drīkst uzstādīt vai pievienot tikai tad, ja to nepārprotami ir atļāvis uzņēmums "Miele". Ja ierīcē ir uzstādītas vai tai ir pievienotas nepiederīgas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta. "Miele" veļas žāvētāju un veļas mašīnu var uzstādīt vertikālā mazgāšanas un žāvēšanas kolonnā. Tam ir nepieciešams papildus nopērkamais "Miele" veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts. Ir jāpievērš uzmanība tam, lai veļas mašīnas un žāvētāja komplekts būtu atbilstošs "Miele" veļas žāvētājam un "Miele" veļas mašīnai. Pievērsiet uzmanību tam, lai kā papildpiederums iegādājamā "Miele" pamatne būtu atbilstoša šim veļas žāvētājam. "Miele" neuzņemas atbildību par sekām, ko izraisa drošības norādījumu un brīdinājumu neievērošana. 17

18 Veļas žāvētāja lietošana Vadības panelis V a Vadības panelis b Skārientaustiņi sausuma pakāpju iestatīšanai c Kontroles indikatori deg nepieciešamības gadījumā d Skārientaustiņš "Schonen"+ saudzīgai žāvēšanai e Laika indikācija norāda programmas ilgumu 18 f Skārientaustiņi laika atlasīšanai g Skārientaustiņš "Start/Stop" programmas sākšanai/atcelšanai h Optiskā pieslēgvieta klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām i Programmu izvēles slēdzis programmu izvēlei un izslēgšanai. Veļas žāvētāju ieslēdz, izvēloties programmu, un izslēdz, programmu izvēles slēdzi iestatot pozīcijā.

19 Veļas žāvētāja lietošana Perfect Dry "Perfect Dry" Extratrocken Īpaši sausa veļa Schranktrocken Pilnībā sausa veļa Bügelfeucht Mitra veļa gludināšanai Mangelfeucht Mitra veļļa rullēšanai Schonen + Saudzīgi + Start/Stop Sākt/apturēt Baumwolle Pflegeleicht Feinwäsche Finish Wolle Oberhemden Express Jeans Outdoor Imprägnieren Vorbügeln Lüften warm Kokvilna Viegli kopjama veļa Smalkveļa Vilnas pēcapstrāde Virskrekli Paātrināti Džinss Virsdrēbes Impregnēšana Priekšgludināšana Siltā vēdināšana 19

20 Veļas žāvētāja lietošana Vadības paneļa darbības princips Skārientaustiņi,, un reaģē uz pieskaršanos ar pirkstu galiem. Izvēli var veikt, kad attiecīgais skārientaustiņš ir izgaismots. Spilgti izgaismots skārientaustiņš nozīmē: šobrīd atlasīts Blāvi izgaismots skārientaustiņš nozīmē: var atlasīt Skārientaustiņi sausuma pakāpju iestatīšanai Kad ar programmu izvēles slēdzi ir atlasīta sausuma pakāpes programma, iedegas ieteicamā sausuma pakāpe. Atlasīšanai pieejamās sausuma pakāpes ir blāvi izgaismotas. Kontroles indikatori deg, kad nepieciešams iztukšot ūdens kondensāta tvertni. deg, kad nepieciešams tīrīt pamatnes filtru. "Perfect Dry" sistēma mēra veļas atlikušo mitrumu programmās ar sausuma pakāpes iestatījumu, lai nodrošinātu precīzu žāvēšanas rezultātu. Rādījums mirgo pēc programmas sākšanas tik ilgi, līdz ir noteikts programmas ilgums, un pēc tam nodziest.... deg, sasniedzot sausuma pakāpi, apmēram programmas beigās..... šajās programmās ir aptumšots: "Finish Wolle", "Lüften warm" Skārientaustiņš "Schonen+" Pret temperatūru jutīgu tekstilizstrādājumu ar simbolu žāvēšanai. Pieskaroties "Schonen+" iedegas ar spilgtu gaismu. Dažās programmās "Schonen+" ir aktīvs (deg) vai neaktīvs (nedeg) nepārtraukti. 20

21 Veļas žāvētāja lietošana Laika indikācija Atlikušais programmas ilgums tiek rādīts stundās un minūtēs. Gandrīz visām programmām ilgums var mainīties, izraisot strauju atlikušā laika rādījuma maiņu. Tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp, no veļas daudzuma, veida vai atlikušā mitruma. Elektronika piemērojas šiem apstākļiem, un parādītais programmas ilgums aizvien tiek precizēts. Skārientaustiņi Pieskaroties skārientaustiņam, tiek izvēlēts vēlāks programmas sākšanas laiks (sākuma laika atlikšana). Izvēloties šo opciju, iedegas ar spilgtu gaismu. Pieskaroties skārientaustiņam vai, tiek izvēlēts sākuma laika atlikšanas ilgums vai programma "Lüften warm". Skārientaustiņš "Start/Stop" Pieskaroties skārientaustiņam "Start/ Stop", tiek sākta izvēlētā programma vai pārtraukta sāktā programma. Skārientaustiņš mirgo, tiklīdz ir iespējams sākt programmu, un pēc programmas uzsākšanas deg nepārtraukti. 21

22 Palaide Noņemiet aizsargplēvi un reklāmu uzlīmes. Noņemiet: aizsargplēvi no durvīm; visas reklāmu uzlīmes (ja tādas ir) no veļas mašīnas priekšpuses un vāka. Nenoņemiet uzlīmes, ko redzat pēc durvju atvēršanas (piem., ierīces tipa plāksnīti)! Pēc uzstādīšanas Veļas žāvētājs pirms pirmās palaides ir pareizi jāuzstāda un jāpievieno. Ja transportēšana nav veikta saskaņā ar nodaļā Uzstādīšana un pievienošana sniegtajiem norādījumiem, pirms veļas žāvētāja pievienošanas elektrotīklam ierīce uz vienu stundu jāatstāj miera stāvoklī. Veicot pirmo palaidi, ievērojiet norādījumus šajā lietošanas rokasgrāmatā. Izlasiet nodaļu "1. Pareiza veļas kopšana" un "2. Veļas ielāde žāvētājā". Pēc tam varat ievietot žāvētājā veļu un izvēlēties programmu saskaņā ar norādījumiem nodaļā "3. Programmas izvēle un palaide". 22

23 Enerģijas taupīšana Ievērojot turpmāk minētos ieteikumus, jūs varat novērst nevajadzīgu žāvēšanas laika paildzināšanu un samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc mazgāšanas izgrieziet veļu ar maksimālo veļas mašīnas centrifūgas apgriezienu skaitu. Jūs varat ietaupīt ap 30 % žāvēšanai nepieciešamās enerģijas un laika, piemēram, ja 1000 apgr./min. vietā izvēlēsieties 1600 apgr./min. Ievietojiet iekārtā maksimālo attiecīgajai žāvēšanas programmai paredzēto veļas daudzumu. Tas nodrošinās optimālu enerģijas patēriņu kopējam veļas daudzumam. Nodrošiniet, lai telpas temperatūra nav pārāk augsta. Ja telpā atrodas arī citas ierīces, kas izstaro siltumu, tās jāizslēdz vai jānodrošina papildu ventilācija. Pēc katras žāvēšanas iztīriet pūku filtrus veļas ielādes zonā. Norādījumus par pūku filtru un cokola filtra tīrīšanu skatiet nodaļā "Tīrīšana un kopšana". Ja iespējams, izmantojiet no diennakts laika atkarīgu, izdevīgu elektroenerģijas tarifu. Vaicājiet informāciju savam elektroenerģijas piegādātājam. Šīs trauku mazgājamās mašīnas sākuma laika atlikšanas funkcija atbalsta izdevīgu tarifu izmantošanu: žāvēšanas procesa automātiskas sākšanas laiku var 24 stundu diapazonā. 23

24 1 Pareiza veļas kopšana Jāievēro jau mazgāšanas laikā Sevišķi netīrus tekstilizstrādājumus mazgājiet īpaši rūpīgi: izmantojiet pietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu un izvēlieties augstu temperatūru, šaubu gadījumā mazgāšanu atkārtojiet vairākas reizes. Nedrīkst žāvēt pilošus tekstilizstrādājumus. Veļas izgriešanai veļas mašīnā izvēlieties maksimālo centrifūgas apgriezienu skaitu. Jo lielāks ir izgriešanas apgriezienu skaits, jo vairāk laika un elektroenerģijas ietaupīsiet žāvēšanas procesā. Jaunus krāsainus tekstilizstrādājumus pirms pirmās žāvēšanas reizes mazgājiet atsevišķi no citas veļas, tos nedrīkst žāvēt kopā ar gaišiem izstrādājumiem. Šādi tekstilizstrādājumi žāvēšanas laikā var nokrāsot pārējo veļu (un arī veļas žāvētāja plastmasas daļas). Tekstilizstrādājumiem var pielipt arī citas krāsas pūkas. Cietinātu veļu var žāvēt veļas žāvētājā. Taču, lai sasniegtu nepieciešamo cietināšanas rezultātu, jālieto divkāršs cietinātāja daudzums. Veļas sagatavošana apstrādei žāvētājā Izņemiet no veļas visus svešķermeņus (piem., mazgāšanas līdzekļa dozēšanas palīgierīces, šķiltavas utt.)! Šīs daļas var izkust vai eksplodēt: tādējādi tiek bojāts žāvētājs un veļa. Izlasiet nodaļu "Drošības norādījumi un brīdinājumi". Neatbilstošas lietošanas un vadības gadījumā rodas aizdegšanās risks! Sašķirojiet tekstilizstrādājumus pēc šķiedru un audumu veidiem, izstrādājumu lieluma, kopšanas simboliem, kā arī vēlamās sausuma pakāpes. Pārbaudiet, vai veļas un citu tekstilizstrādājumu vīles ir nevainojamā stāvoklī. Tādējādi tiks novērsta iespēja, ka izkritīs pildījums vai polsterējums. Žāvēšanas laikā tas var izraisīt aizdegšanos! Izpuriniet tekstilizstrādājumus. Sasieniet auduma jostas un priekšautu lences. Aizveriet..... segu pārvalkus un spilvendrānas, lai tajos neiekļūtu sīki veļas gabali;... āķīšus un cilpiņas. Nostipriniet vai izņemiet no krūšturiem vaļīgas stīpas. Atveriet jaku aizdares un garus rāvējslēdzējus, lai apģērbs varētu vienmērīgi izžūt. Viegli kopjamie tekstilizstrādājumi vairāk burzās, ja ierīcē ievieto lielāku veļas daudzumu. Tas īpaši attiecas uz ļoti smalkiem audumiem (piemēram, virskrekliem, blūzēm). Ja nepieciešams, samaziniet ievietotās veļas daudzumu. 24

25 1 Pareiza veļas kopšana Kopšanas simboli Žāvēšana normāla/augstāka temperatūra samazināta temperatūra: atlasiet "Schonen+" (jutīgiem tekstilizstrādājumiem) nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā Gludināšana un rullēšana ļoti karsts karsts silts nedrīkst gludināt/rullēt Vilnas un jaukti vilnas materiāli mēdz savelties un sarauties. Šādus izstrādājumus apstrādājiet tikai programmā "Finish Wolle". Trikotāžas izstrādājumi (piem., T krekli, apakšveļa) pirmajā mazgāšanas reizē var sarauties. Tāpēc šos izstrādājumus nedrīkst pāržāvēt, lai izvairītos no turpmākas saraušanās. Trikotāžas izstrādājumus ieteicams iegādāties par vienu vai diviem izmēriem lielākus. Tekstilizstrādājumiem, kas ir īpaši jutīgi pret temperatūru un burzīšanos, samaziniet ielādes daudzumu un izvēlieties opciju "Schonen"+. Veļas kopšana ar žāvētāju Izlasiet nodaļu "Programmu pārskats". Tajā ir aprakstītas visas programmas un ielādes daudzumi. Ievērojiet katrai programmai norādīto maksimālo ielādes daudzumu. Tas nodrošinās optimālu elektroenerģijas patēriņu kopējam veļas daudzumam. Izvēlieties sausuma pakāpi pēc nepieciešamības, piem., "Schranktrocken", ja veļu pēc žāvēšanas vēlaties salocīt un novietot skapī.... "Mangelfeucht", ja veļu pēc žāvēšanas paredzēts apstrādāt, piem., rullēt. Tīra lina izstrādājumus drīkst žāvēt veļas žāvētājā tikai tad, ja tas ir norādīts uz kopšanas etiķetes. Pretējā gadījumā audums var kļūt plūksnains. 25

26 2 Veļas ielāde žāvētājā Vispirms obligāti izlasiet nodaļu "1. Pareiza veļas kopšana". Durvju atvēršana Ja žāvējat bez smaržas flakona: atlokam pie aizbīdņa ir jābūt nobīdītam līdz apakšai (bulta). Lai atvērtu ierīces durvis, satveriet tās aiz roktura padziļinājuma un pavelciet. Tvertnē ir jāievieto izpurināta veļa. Durvju aizvēršana Nepārpildiet ierīces tvertni. Pretējā gadījumā tā tiek pakļauta lielākai mehāniskajai slodzei, pasliktinās žāvēšanas rezultāts un veļa vairāk saburzās. Aizverot ierīces durvis, neiespiediet tajās veļu. Ir iespējams sabojāt veļu! Ierīces durvis aizveriet ar vieglu vēzienu. 26

27 3 Programmas izvēle un palaide Programmu izvēle Veļas žāvētāju ieslēdz, izvēloties programmu, un izslēdz, programmu izvēles slēdzi iestatot pozīcijā. Programmas ar sausuma pakāpes iestatījumu "Baumwolle", "Pflegeleicht", "Feinwäsche", "Express", "Oberhemden", "Jeans", "Outdoor", "Vorbügeln" Pēc tam, kad ir izvēlēta kāda no šīm programmām, var mainīt sausuma pakāpi. V Pagrieziet programmu izvēles slēdzi. Papildus var būt izgaismota sausuma pakāpe, un laika indikācijā tiek rādīts laiks. Pieskarieties vēlamās sausuma pakāpes skārientaustiņam; pēc tam šis taustiņš iedegas ar spilgtu gaismu. Programmai "Baumwolle" un "Express" ir pieejamas visas sausuma pakāpes. Pārējām programmām izvēle ir ierobežota. 27

28 3 Programmas izvēle un palaide Citas programmas un programmas ar taimera vadību "Baumwolle", "Finish Wolle", "Imprägnieren" Sausuma pakāpi/ilgumu automātiski nosaka žāvētājs, un šo iestatījumu nevar mainīt. "Lüften warm" Ilgumu var iestatīt ar desmit minūšu soli: no minūtēm līdz stundām. Atlasiet "Schonen+" (ja nepieciešams) Jutīgi tekstilizstrādājumi (ar kopšanas simbolu, piem., no akrila) tiek žāvēti zemākā temperatūrā un ilgāk. Pieskarieties skārientaustiņam "Schonen"+, uz tas tiks spilgti izgaismots. "Schonen"+ var atlasīt šajās programmās: "Baumwolle" "Pflegeleicht" "Oberhemden" "Jeans" "Lüften warm" Programmās "Feinwäsche", "Vorbügeln", "Outdoor" opcija "Schonen"+ ir aktīva vienmēr/nav atceļama. Pieskarieties skārientaustiņam vai tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais programmas ilgums. 28

29 3 Programmas izvēle un palaide Sākuma laika atlikšanas izvēle (ja nepieciešams) Izmantojot sākuma laika atlikšanas funkciju, programmas sākšanas laiku var atlikt: no minūtēm līdz stundām. Bet: sākuma laika atlikšana kopā ar "Lüften warm" nav iespējama. Papildu informācija pieejama nodaļā "Sākuma laika atlikšana". Pieskarieties skārientaustiņam. spoži iedegas. Pieskarieties skārientaustiņam vai tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais sākuma laiks. Programmas palaide Pieskarieties mirgojošajam skārientaustiņam "Start/Stop". "Start/Stop" deg Norādes Indikācija "Perfect Dry" mirgo/deg tikai programmās ar žāvēšanas pakāpju iestatījumu (skatīt arī nodaļu "Žāvētāja vadība"). Šis veļas žāvētājs mēra veļas atlikušo mitrumu un no tā aprēķina nepieciešamo programmas ilgumu. Ja žāvētājā ir ievietota nedaudz mitra vai sausa veļa, to žāvē/vēdina noteiktā laika intervālā. Tādā gadījumā "Perfect Dry" programmas beigās nedeg. Izvairieties no veļas un tekstilizstrādājumu pāržāvēšanas. Tādējādi veļa un tekstilizstrādājumi tiek bojāti! Elektroenerģijas taupīšana: pēc 10 minūtēm indikāciju elementi tiek aptumšoti un taustiņš "Start/Stop" mirgo. Lai aktivētu indikāciju elementus, pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop" (tas neietekmē programmas norisi). 29

30 4 Veļas izņemšana pēc programmas beigām Programmas beigas/aizsardzība pret burzīšanos Programmas beigas: deg, un skārientaustiņš "Start/Stop" nodziest. Kad programma ir pabeigta, uz ne vairāk kā 2 h ieslēdzas aizsardzība pret burzīšanos. Aizsardzība pret burzīšanos nedarbojas programmā "Finish Wolle". Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas" sadaļu " Aizsardzība pret burzīšanos". Elektroenerģijas taupīšana: Desmit minūtes pēc programmas beigām taustiņš "Start/Stop" sāk mirgot, un indikāciju elementi tiek aptumšoti. Šis veļas žāvētājs izslēdzas automātiski 15 minūtes pēc pretburzīšanās cikla beigām (programmām bez aizsardzības pret burzīšanos 15 minūtes pēc programmas beigām). Veļas izņemšana Nekādā gadījumā neatveriet ierīces durvis pirms žāvēšanas procesa beigām. Lai atvērtu ierīces durvis, satveriet tās aiz roktura padziļinājuma un pavelciet. Izņemiet veļu. Neaizmirstiet tvertnē nevienu veļas gabalu! Atkārtoti žāvējot aizmirsto veļu, to var sabojāt. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā. Ja veļas žāvētājs nav automātiski izslēdzies, atskan skaņas signāls. Iztīriet pūkas no diviem pūku filtriem durvju iepildīšanas zonā: nodaļa "Tīrīšana un kopšana", sadaļa "Pūku filtri". Ierīces durvis aizveriet ar vieglu vēzienu. Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni. Tvertnes apgaismojums Lai tvertnē nepaliktu nepamanīta veļa, tvertne ir apgaismota. Tvertnes apgaismojums izslēdzas automātiski (elektroenerģijas taupīšana). 30

31 Sākuma laika atlikšana Izvēle Pieskarieties skārientaustiņam. spoži iedegas. Pieskarieties skārientaustiņam vai tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais sākuma laiks. Izvēle tiek veikta no (minūtēm) līdz (stundām) vispirms ar pus stundas soli un vēlāk līdz ar stundas soli. Nepārtraukti turot pirkstu uz skārientaustiņa vai, laiks tiek nepārtraukti skaitīts uz priekšu/atpakaļ. Pieskaroties skārientaustiņam atkārtoti, atlasītais laiks tiek dzēsts. Palaide Pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop". Deg taustiņi "Start/Stop" un Skārientaustiņi vairs nedeg Atliktā sākuma laika atskaite līdz notiek ar stundas soli, pēc tam ar minūtes soli. Pēc katras stundas līdz programmas uzsākšanai neilgi griežas žāvētāja tvertne (burzīšanās samazināšana). Maiņa Pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop". Ar skārientaustiņiem var mainīt iestatīto laiku. Lai turpinātu laika atskaiti, pieskarieties taustiņam "Start/Stop". Veļas papildināšana/izņemšana Jūs varat atvērt iekārtas durvis un pievienot vai izņemt veļu. Visi programmas iestatījumi tiek saglabāti. Ja nepieciešams, varat vēlreiz mainīt sausuma pakāpi. Aizveriet iekārtas durvis. Lai turpinātu laika atskaiti, pieskarieties taustiņam "Start/Stop". Pārtraukšana Lai izslēgtu, pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā. 31

32 Programmu pārskats "Baumwolle" ** Izstrādājumi Norādījums "Baumwolle" maksimāli 8,0 kg* Normāli mitra kokvilnas veļa, kā aprakstīts sadaļā "Baumwolle Schranktrocken". Žāvēšana notiek tikai līdz sausuma pakāpei "Schranktrocken". Programma "Baumwolle" elektroenerģijas patēriņa ziņā ir visekonomiskākā normāli mitras kokvilnas veļas žāvēšanai. "Extratrocken", "Schranktrocken" maksimālā 8,0 kg* Kokvilnas tekstilizstrādājumi vienā vai vairākās kārtās: T-krekli, apakšveļa, zīdaiņu apģērbs, darba apģērbs, jakas, segas, priekšauti, darba mēteļi, frotē roku / vannas / peldēšanās dvieļi, flaneļa/ frotē gultasveļa. "Bügelfeucht", "Mangelfeucht" Izstrādājumi Izstrādājumi Norādījums "Pflegeleicht" Kokvilnas vai lina tekstilizstrādājumi, kuriem ir jāveic pēcapstrāde: galdauti, gultasveļa, cietināta veļa. Rullēšanai paredzētā veļa līdz rullēšanai jāsatin, lai tā saglabātu vajadzīgo mitrumu "Schranktrocken, Bügelfeucht" Izstrādājumi * Sausas veļas svars maksimāli 4,0 kg* Viegli kopjami tekstilizstrādājumi no sintētikas, kokvilnas vai jauktiem materiāliem: darba apģērbs, halāti, džemperi, kleitas, bikses, galda veļa, zeķes. ** Norāde pārbaudošajām iestādēm: Pārbaudes programma saskaņā ar rīkojumu 392/2012/EU enerģijas etiķetei, kas izmērīta saskaņā ar EN

33 "Feinwäsche" "Schranktrocken, Bügelfeucht" Izstrādājumi Norādījums "Finish Wolle" Izstrādājumi Norādījums "Oberhemden" Programmu pārskats maksimāli 2,5 kg* Smalki tekstilizstrādājumi ar simbolu no sintētiskās šķiedras, jauktiem materiāliem, mākslīgā zīda vai kopšanas īpašību uzlabošanai apstrādātas kokvilnas, piemēram, virskrekli, blūzes, sieviešu apakšveļa, izstrādājumi ar aplikācijām. Lai žāvēšanas laikā maksimāli novērstu burzīšanos, samaziniet žāvējamās veļas ielādes daudzumu. maksimāli 2,0 kg* Tekstilizstrādājumi no vilnas un jauktiem vilnas materiāliem: džemperi, adītas jakas, zeķes. Vilnas tekstilizstrādājumi neilgu laiku tiek izpurināti un kļūst mīkstāki, taču nav pilnīgi izžāvēti. Tekstilizstrādājumi ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām. "Schranktrocken", "Bügelfeucht" "Express" Krekli, kreklblūzes "Extratrocken", "Schranktrocken", "Bügelfeucht", "Mangelfeucht" Izstrādājumi Izstrādājumi Norādījums * Sausas veļas svars maksimāli 2,0 kg* maksimāli 4,0 kg* Izturīgi tekstilizstrādājumi, kas paredzēti žāvēšanai programmā "Baumwolle" Programmas ilgums ir saīsināts. 33

34 Programmu pārskats "Jeans" "Schranktrocken, Bügelfeucht" Āra apģērbs Visi džinsa audumi: bikses, jakas, svārki, krekli. "Schranktrocken", "Bügelfeucht" "Imprägnieren" "Schranktrocken" Izstrādājumi Izstrādājumi Izstrādājumi Norādījums * Sausas veļas svars maksimāli 3,0 kg* maksimāli 2,5 kg* Āra apģērbi no žāvēšanai veļas žāvētājā piemērotiem materiāliem. maksimāli 2,5 kg* Žāvēšanai veļas žāvētājā paredzēti tekstilizstrādājumi, piemēram, mikrošķiedras izstrādājumi, slēpošanas tērpi, āra apģērbs, smalki un blīvi kokvilnas audumi (poplīns), galdauti. Šajā programmā papildus ir iekļauts fiksācijas posms audumu impregnēšanai. Impregnētus tekstilizstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar tādiem impregnēšanas līdzekļiem, uz kuriem ir marķējums "Piemērots membrānas tekstilizstrādājumiem". Šo līdzekļu pamatā ir fluoru saturoši ķīmiskie savienojumi. Nedrīkst žāvēt tekstilizstrādājumus, kas ir impregnēti ar parafīnu saturošiem līdzekļiem. Iespējama aizdegšanās. 34

35 "Vorbügeln" "Schranktrocken", "Bügelfeucht" Izstrādājumi Norāde "Lüften warm" Programma paredzēta burzīšanās mazināšanai pēc izgriešanas veļasmašīnā. Izstrādājumi Papildu žāvēšana nevienmērīgi žūstošiem daudzkārtainiem tekstilizstrādājumiem: jakas, spilveni, guļammaisi un citi apjomīgi tekstilizstrādājumi. Norādījums Ieteikums * Sausas veļas svars Kokvilnas vai lina audumi Programmu pārskats maksimāli 1,0 kg* Viegli kopjami tekstilizstrādājumi no kokvilnas, jauktajiem materiāliem vai sintētikas: kokvilnas bikses, vējjakas, krekli. Piemērota arī sausiem tekstilizstrādājumiem. Tekstilizstrādājumi ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām. maksimāli 8,0 kg* Atsevišķu veļas gabalu žāvēšana: pludmales dvieļi, peldkostīmi, trauku dvieļi. Sākumā neizvēlieties ilgāko laiku. Izmēģinot nosakiet piemērotāko laika iestatījumu. Izmantojiet programmu "Lüften warm", lai tīrus kokvilnas izstrādājumus atbrīvotu no nevēlama aromāta (darbības ilgums: 1/2 1 stunda). Atsvaidzināšanas efekts tiek pastiprināts, ja tekstilizstrādājumus pirms vēdināšanas samitrina vai lieto smaržas flakonu (nopērkams papildpiederums). Sintētiska materiāla apģērbam aromāta mazināšana nav tik efektīva. 35

36 Programmas norises maiņa Programmu vairs nevar mainīt (aizsardzība pret nejaušām izmaiņām). Ja programmu izvēles slēdzis tiek pārregulēts, deg tik ilgi, līdz tiek iestatīta sākotnējā programma. Izņēmums: veļas žāvētājs tiek izslēgts, pagriežot programmu izvēles slēdzi pozīcijā. Lai izvēlētos citu programmu, sāktās programmas darbība jāpārtrauc. Ņemiet vērā, ka, atverot iekārtas durvis, var izplūst karsts tvaiks. Pašreizējās programmas pārtraukšana un jaunas programmas izvēle Pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop". Ja ir pagājis noteikts žāvēšanas laiks un sasniegta noteikta žāvēšanas temperatūra, tekstilizstrādājumi tiek atdzesēti. Ja šajā laikā atkārtoti tiek nospiests taustiņš "Start/Stop", izgaismojas. Lai izslēgtu, pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā. Izvēlieties un sāciet jaunu programmu. Veļas pievienošana vai izņemšana Pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop". Ja ir pagājis noteikts žāvēšanas laiks un sasniegta noteikta žāvēšanas temperatūra, tekstilizstrādājumi tiek atdzesēti. Ja šajā laikā atkārtoti tiek nospiests taustiņš "Start/Stop", izgaismojas. Apdedzināšanās risks! Tekstilizstrādājumu ievietošanas/izņemšanas laikā nepieskarieties žāvētāja tvertnes aizmugurei. Tvertnē veidojas augsta temperatūra. Papildiniet veļu vai izņemiet daļu veļas. Aizveriet iekārtas durvis. Programmas turpināšana: (nepieciešamības gadījumā vispirms izvēlieties sausuma pakāpi) Pieskarieties skārientaustiņam "Start/ Stop". Programmas ilgums Programmas norises izmaiņu dēļ var strauji mainīties laika rādījums. 36

37 Tīrīšana un apkope Ūdens kondensāta tvertnes iztukšošana Ūdens kondensāts, kas izdalās žāvēšanas laikā, uzkrājas ūdens kondensāta tvertnē. Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni pēc katras žāvēšanas reizes! Sasniedzot maksimālo ūdens kondensāta līmeni, iedegas. dzēšana: atveriet un aizveriet ieslēgta veļas žāvētāja durvis. Lai, izvelkot ūdens kondensāta tvertni, netiktu bojātas ierīces durvis un roktura pārsegs: vienmēr pilnībā aizveriet ierīces durvis. Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni. Iebīdiet ūdens kondensāta tvertni atpakaļ veļas žāvētājā. Ūdens kondensātu nedrīkst dzert. Tas var kaitēt gan cilvēku, gan dzīvnieku veselībai. Ūdens kondensātu varat izmantot mājsaimniecībā (piemēram, iepildīt tvaika gludeklī vai gaisa mitrinātājā). Tomēr pirms tam izfiltrējiet ūdens kondensātu, lejot to caur smalku sietu vai kafijas filtru. Tādējādi ūdens tiek attīrīts no smalkām pūkām, kas varētu radīt bojājumus. Izvelciet ūdens kondensāta tvertni no ierīces. Lai neiztecētu ūdens, turiet tvertni horizontāli. Satveriet to aiz satveršanas apmales un gala. 37

38 Tīrīšana un apkope Pūku filtrs Šim veļas žāvētājam ir divi pūku filtri durvju iepildes zonā. Augšējais un apakšējais pūku filtrs savāc žāvēšanas laikā radušās pūkas. Redzamo pūku izņemšana Izņemiet pūkas pēc katra žāvēšanas cikla. Ieteikums: pūkas no filtra, tām nepieskaroties, var iztīrīt ar putekļsūcēju. Atveriet ierīces durvis. Iztīriet pūkas (skat. bultas)... Vispirms ir jāizņem smaržu flakons (ja tika izmantots). Skat. nodaļu "Smaržu flakons". Izvelciet augšējo pūku filtru virzienā uz priekšu.... no visām pūku filtra sieta virsmām,... no caurumotā veļas vairoga. Iebīdiet augšējo pūku filtru, līdz ir dzirdams fiksācijas klikšķis. Aizveriet ierīces durvis. Īpaši stipra aizsprostojuma gadījumā skatīt turpmāk. 38

39 Tīrīšana un apkope Rūpīgi iztīriet pūku filtru un gaisa kanālu zonu. Veiciet rūpīgu tīrīšanu, ja ir pagarinājies žāvēšanas laiks vai pūku filtra sietu virsmas ir redzami aizlipušas/ aizsērējušas. Izmantojot smaržu flakonu: izņemiet smaržu flakonu! Izvelciet augšējo pūku filtru virzienā uz priekšu. Notīriet redzamās pūkas ar putekļsūcēju un garo putekļsūcēja uzgali no augšējās ventilācijas zonas (atverēm). Pūku filtru mitrā tīrīšana Izskalojiet sietu virsmas tekošā, siltā ūdenī. Rūpīgi izkratiet pūku filtru un uzmanīgi nosusiniet. Pagrieziet pie apakšējā pūku filtra esošo dzelteno pogu bultas virzienā (līdz ir dzirdams tās fiksācijas klikšķis). Mitru pūku filtru dēļ žāvēšanas laikā var rasties darbības traucējumi! Iebīdiet apakšējo pūku filtru līdz galam un fiksējiet to ar dzelteno pogu. Iebīdiet augšējo pūku filtru līdz galam. Aizveriet ierīces durvis. Satveriet pūku filtru (aiz dzeltenās pogas) un izvelciet to virzienā uz priekšu. 39

40 Tīrīšana un apkope Pamatnes filtrs Pamatnes filtru tīriet vienmēr, kad iedegas vai ir pagarinājies programmas izpildes laiks. dzēšana: atveriet uz aizveriet ieslēgta veļas žāvētāja durvis. No veļas žāvētāja izbīdās labās puses vadotne. Tā nodrošina, lai siltummaiņa vāks aizvērtos tikai tad, ja pamatnes filtrs ir ielikts pareizi. Tīrīšana Izņemšana Lai atvērtu, uzspiediet uz apaļās, padziļinātās siltummaiņa vāka virsmas. Vāks atveras. Izvelciet rokturi no pamatnes filtra. Lielākas pūku nogulsnes no pamatnes filtra vispirms var noslaucīt vai nosūkt ar putekļsūcēju. Rūpīgi izmazgājiet pamatnes filtru zem tekoša ūdens. Spēcīgi izspiediet pamatnes filtru. Pamatnes filtrs pirms atkārtotas ievietošanas nedrīkst būt slapjš. Var rasties darbības traucējums! Pūkas no roktura noslaukiet ar mitru drānu. Satveriet pamatnes filtru aiz roktura un izvelciet. 40

41 Tīrīšana un apkope Pamatnes filtra vāks Siltummaiņa pārbaude Savainojumu risks! Nepieskarieties dzesēšanas ribām. Var savainot rokas. Pārbaudiet, vai nav sakrājušās pūkas. Ja ir redzams, ka uzkrājies daudz netīrumu: Ar mitru drānu notīriet uz vāka esošās pūkas. Tīrīšanas laikā nesabojājiet blīvgumiju! Pārbaudiet, vai dzesēšanas ribas nav pārklātas ar pūkām (skat. turpmāk). Iztīriet tos ar putekļsūcēju un otas uzgali. Putekļsūcēja uzgali viegli un nespiežot virziet pāri siltummaiņa dzesēšanas ribām. Raugieties, lai netiktu salocītas vai sabojātas dzesēšanas ribas! Redzamos netīrumus uzmanīgi nosūciet ar putekļsūcēju. 41

42 Tīrīšana un apkope Ievietošana Veļas žāvētāju drīkst lietot tikai tad, ja ir ievietots pamatnes filtrs un ir aizvērts siltummaiņa vāks. Tikai aizvērts vāks nodrošina kondensācijas sistēmas hermētiskumu un veļas žāvētāja nevainojamu darbību! Ievietojiet pamatnes filtru rokturī pareizi. Lai pamatnes filtrs pareizi iegultu vietā pirms siltummaiņa mezgla: uzspraudiet rokturi un pamatnes filtru ar pareizo pusi pa priekšu uz abām vadotnēm: "Miele" logotips uz roktura nedrīkst būt apvērsts! Iebīdiet pamatnes filtru līdz galam. Iebīdot pamatnes filtru, tiek iebīdīta arī labās puses vadotne. Aizveriet siltummaiņa vāku. 42

43 Tīrīšana un apkope Veļas žāvētājs Atvienojiet veļas žāvētāju no elektrotīkla. Nedrīkst lietot šķīdinātājus saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stikla tīrītājus un universālos tīrītājus! Tie var bojāt plastmasas virsmas un citas daļas. Tīriet veļas žāvētāja virsmas tikai ar viegli samitrinātu drānu, lietojot maigu mazgāšanas līdzekli vai ziepju šķīdumu un mīkstu drānu. Notīriet blīvi durvju iekšpusē ar mitru drānu. Pēc tam visas daļas nosusiniet ar mīkstu drānu. Nerūsējošo tēraudu (piem., žāvēšanas tvertni) var tīrīt ar piemērotu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli, taču tas nav jādara obligāti. 43

44 Smaržvielas flakona izmantošana Ja veļai vēlaties īpašu smaržu, izmantojiet smaržvielas flakonu (papildus nopērkams piederums). Pirms tam izlasiet nodaļas "Drošības informācija un brīdinājumi" sadaļu "Smaržvielas flakona izmantošana (papildus nopērkams piederums)". Ja neizmantojat smaržvielas flakonu: bīdāmajam aizvaram ir vienmēr jāpaliek aizvērtam (turot aiz atloka, aizbīdīt līdz pašai apakšai)! Smaržvielas flakona ievietošana Smaržvielas flakonu turiet tā, kā parādīts attēlā. Neturiet to slīpi vai nesasveriet, citādi smaržviela izlīs no flakona. Atveriet bīdāmo aizvaru, turot aiz atloka, līdz tas atrodas augšā, labajā pusē. Stingri satveriet smaržvielas flakonu, lai to nejauši neatvērtu! Noņemiet aizsarguzlīmi. Atveriet veļas žāvētāja durvis. Iespraudiet smaržvielas flakonu atverē līdz atdurei. Smaržvielas flakons tiek iestiprināts augšējā pūku filtrā. Flakona nostiprināšanai ir paredzēta atvere augšā, labajā pusē pie roktura padziļinājuma. 44

45 Smaržvielas flakona izmantošana Jūtama neliela fiksācijas pretestība un dzirdams kluss klikšķis. Marķējumam ir jābūt pozīcijā. Tā ir pozīcija, kurā ir jūtama fiksācijas pretestība. Pirms žāvēšanas Var iestatīt smaržas intensitāti. Marķējumiem un ir savstarpēji jāatbilst. Ārējo gredzenu nedaudz pagrieziet pa labi. Pagrieziet ārējo gredzenu pa labi: jo plašāk ir atvērts smaržvielas flakons, jo stiprāka ir smaržas intensitāte. Pietiekamu smaržas intensitāti var iegūt, ja veļa ir mitra un žāvējot tā uzņem pietiekami daudz siltuma, turklāt žāvēšanas laikam jābūt ilgākam. Smarža ir jūtama arī telpā, kur atrodas veļas žāvētājs. 45

46 Smaržvielas flakona izmantošana Pēc žāvēšanas Lai novērstu smaržvielas nevēlamu izgarošanu: Smaržvielas flakona maiņa Kad smaržas intensitāte vairs nav pietiekama: pagrieziet ārējo gredzenu pa kreisi, līdz marķējums b ir pozīcijā _. Ir jūtama neliela fiksācijas pretestība. pagrieziet ārējo gredzenu pa kreisi, līdz marķējumi a un b savstarpēji atbilst. Ja laiku pa laikam ir jāveic veļas žāvēšana bez smaržas: noņemiet smaržvielas flakonu un ievietojiet to pārdošanas iepakojumā (skat. turpmāk). Nomainiet smaržvielas flakonu. Smaržvielas flakonu var pasūtīt pie "Miele" pilnvarotā pārdevēja, "Miele" rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienestā vai internetā. 46

47 Smaržvielas flakona izmantošana Pūku filtra tīrīšana Ja pūku sieti vai pamatnes filtrs nav iztīrīti, var samazināties smaržas intensitāte! Pūku filtru tīrīšanas laikā smaržvielas flakons ir jāizņem. Smaržvielas flakonu nenovietojiet guļus pretējā gadījumā smaržviela var izlīt! Lai smaržviela neizplūstu: smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai pārdošanas iepakojumā, kā parādīts attēlā! Iztīriet pūku sietus un pamatnes filtru: skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope". Smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai pārdošanas iepakojumā. Uzglabājot smaržvielu flakonu, piem., pūku filtra tīrīšanas laikā: pārdošanas iepakojumu neuzglabājiet horizontāli vai otrādi apgrieztu, citādi smaržviela izplūdīs; uzglabājiet vēsā un sausā vietā; nenovietojiet saules gaismā; pēc iegādes: noņemiet aizsargzīmogu tikai pirms lietošanas. 47

48 Ko darīt, ja... Padomi traucējumu gadījumos Lielāko daļu problēmu varēsiet novērst patstāvīgi. Neizsaucot klientu apkalpošanas dienesta darbinieku, varēsiet ietaupīt gan laiku, gan izmaksas. Šajā pārskatā izklāstīts, kā konstatēt un novērst nelielu iekārtas darbības traucējumu cēloņus. Tomēr ņemiet vērā: Elektroiekārtu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Neatbilstīgi veikti remontdarbi var izraisīt bīstamas situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju. Kontrolrādījumi un informācija Problēma Pēc programmas pārtraukšanas iedegas, atskan skaņas signāls. Programmas beigās iedegas Cēlonis un novēršana Ūdens kondensāta tvertne ir pilna vai ūdens novadīšanas šļūtene ir pārlocīta. Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni. Pārbaudiet ūdens novadīšanas šļūteni. Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana". izslēgšana: atveriet un aizveriet iekārtas durvis (veļas žāvētājs ir ieslēgts). Šis traucējums liecina par pūku izraisītu aizsērējumu. Iztīriet pūku filtru. Iztīriet pamatnes filtru. Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana". izslēgšana: atveriet un aizveriet iekārtas durvis (veļas žāvētājs ir ieslēgts). 48

49 Problēma Deg Beidzoties programmai, redzamas mirgojošas joslas: Pēc ieslēgšanas mirgo / deg, nav iespējama programmas izvēle. Pēc programmas pārtraukšanas mirgo un, atskan skaņas signāls Pēc programmas pārtraukšanas mirgo un cita ciparu kombinācija, atskan skaņas signāls Iedegas : un programmas izpilde tiek pārtraukta, atskan signāls. Cēlonis un novēršana Ko darīt, ja... Ir izmainīta programmu izvēles slēdža pozīcija. Izvēlieties sākotnēji iestatīto programmu, tad atkal tiks parādīts atlikušais laiks. Programmas izpilde ir pabeigta, bet veļa vēl tiek atdzesēta. Vai nu izņemiet un izklājiet veļu, vai turpiniet dzesēšanu. Aktivizēts PIN koda pieprasījums. Skatīt nodaļas "Programmēšanas funkcija" sadaļu " Pin-Code". Šis traucējums liecina, ka ir uzkrājies daudz pūku. Iztīriet pūku filtru. Iztīriet pamatnes filtru. Iztīriet gaisa kanālus: gaisa cirkulācijas zonu zem pamatnes filtra un siltummaini. Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana". izslēgšana: Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju. Šo kļūdas ziņojumu Jūs varat ietekmēt: skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas", sadaļu " Gaisa kanālu indikācija". Cēloni tūlīt nevar konstatēt. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju. Sāciet programmu. Ja atkārtoti tiek pārtraukta programma un tiek parādīts kļūdas paziņojums, iekārtai radies bojājums. Sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu Veļa ir nepareizi izvietojusies tvertnē vai sarullējusies. Atraisiet veļas samezglojumus un, ja nepieciešams, izņemiet daļu veļas. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju. Sāciet programmu. 49

50 Ko darīt, ja... Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts Problēma Veļa nav pietiekami izžāvēta. Veļa vai spilveni ar spalvu pildījumu žāvēšanas laikā izdala nepatīkamu aromātu Sintētisko šķiedru izstrādājumi pēc žāvēšanas ir statiski uzlādēti Sakrājušās pūkas Cēlonis un novēršana Žāvēšanai ievietoti dažāda materiāla izstrādājumi. Veiciet papildu žāvēšanu programmā "Lüften warm". Turpmāk izvēlieties piemērotu programmu. Ieteikums: Jūs varat individuāli pielāgot sausuma pakāpes dažās programmās. Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas" sadaļas " Sausuma pakāpes programmai "Baumwolle"", " Sausuma pakāpes programmai "Pflegeleicht"". Veļai ir pievienots nepietiekams daudzums mazgāšanas līdzekļa. No spalvām karsēšanas laikā mēdz izdalīties specifisks aromāts. Veļa: mazgāšanai jālieto pietiekams daudzums mazgāšanas līdzekļa. Spilveni: ļaut izvēdināties ārpus veļas žāvētāja. Žāvēšanas laikā izmantojiet smaržu flakonu (iegādājams papildpiederums), ja dodat priekšroku kādai īpašai smaržai. Sintētika mēdz statiski uzlādēties. Ja mazgāšanas laikā pēdējās skalošanas fāzē lieto veļas mīkstinātāju, tas var mazināt statisko uzlādi žāvēšanas laikā. Žāvēšanas laikā no tekstilizstrādājumiem atdalās pūkas, kas radušās galvenokārt apģērba valkāšanas vai mazgāšanas laikā. Radušās pūkas tiek savāktas pūku un pamatnes filtros un ir viegli iztīrāmas. Skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope". 50

51 Ko darīt, ja... Citas problēmas Problēma Žāvēšanas process turpinās ļoti ilgi vai pat tiek pārtraukts* Ir dzirdami darbības trokšņi (sīkšana/rūkšana) Cēlonis un novēršana Telpa, kurā ir uzstādīts veļas žāvētājs, ir pārāk silta. Rūpīgi izvēdiniet telpu. Mazgāšanas līdzekļu atliekas, mati un smalkas pūkas var izraisīt aizsērējumus. Iztīriet pūku sietus un cokola filtru. Izņemiet aiz vāka siltummaiņa nodalījumā redzamās pūkas (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Cokola filtrs"). Ir nosegts režģis apakšā, labajā pusē. Novāciet veļas grozu vai citus traucējošus priekšmetus. Pūku filtri un cokola filtrs pēc tīrīšanas ir ielikti mitri. Pūku filtriem un cokola filtram jābūt sausiem. Tekstilizstrādājumi ir pārāk slapji. Izgrieziet tos veļas mazgājamajā mašīnā ar lielāku centrifūgas apgriezienu skaitu. Tvertne ir pārāk pilna. Ievērojiet katrai žāvēšanas programmai paredzēto maksimālo veļas ielādes daudzumu. Metāla rāvējslēdzēju dēļ iekārta nevar precīzi noteikt veļas mitruma pakāpi. Turpmāk atveriet rāvējslēdzējus. Ja problēma atkārtojas, žāvējiet šos tekstilizstrādājumus programmā "Lüften warm". * Pirms jaunas programmas sākšanas Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju. Tas nav traucējums. Darbojas kompresors. Tās ir normālas skaņas, kas rodas, darbojoties kompresoram. 51

52 Ko darīt, ja... Problēma Nevar palaist programmu Ar mirgojošu gaismu deg tikai skārientaustiņš "Start/Stop" Veļas žāvētājs pēc programmas pabeigšanas ir izslēgts Nedarbojas žāvēšanas tvertnes apgaismojums Cēlonis un novēršana Cēloni tūlīt nevar konstatēt. Iespraudiet elektrotīkla kabeļa kontaktdakšu. Ieslēdziet veļas žāvētāju. Aizveriet veļas žāvētāja durvis. Pārbaudiet mājas elektroinstalācijas drošinātāju. Strāvas padeves pārrāvums? Pēc strāvas padeves atjaunošanas iepriekš ieslēgtā programma tiks atsākta automātiski. Desmit minūtes pēc programmas beigām taustiņš "Start/Stop" sāk mirgot, un indikāciju elementi tiek aptumšoti: elektroenerģijas taupīšana. Tā nav kļūme, bet normāla darbība. Ja veļas žāvētājā darbojas aizsardzība pret burzīšanos, žāvēšanas tvertne laiku pa laikam pagriežas. Lai aktivētu indikāciju elementus, pieskarieties kādam skārientaustiņam. Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas", sadaļu " Vadības paneļa izslēgšanās". Šis veļas žāvētājs izslēdzas automātiski: elektroenerģijas taupīšana. Tā nav kļūme, bet normāla darbība. Lai ieslēgtu veļas žāvētāju, izvēlieties programmu. Ieteikums: Jūs varat to mainīt. Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas", sadaļu " Veļas žāvētāja izslēgšanās". Žāvēšanas tvertnes apgaismojums izslēdzas automātiski, ja ir aizvērtas ierīces durvis;... pēc dažām minūtēm, ja ierīces durvis ir atvērtas (elektroenerģijas taupīšana). Žāvēšanas tvertnes apgaismojums ieslēdzas, atverot ierīces durvis, ja tā ir ieslēgta. 52

53 Klientu apkalpošanas dienests Remonts Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties ar "Miele" pilnvaroto tirgotāju vai "Miele" rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienestu. Rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numurs ir norādīts uzņēmuma mājaslapā Klientu apkalpošanas dienesta darbiniekam norādiet sava veļas žāvētāja modeli un numuru. Abus rādījumus var redzēt uz tipa plāksnītes, kad ir atvērtas ierīces durvis: Papildpiederumi Veļas žāvētājam var iegādāties papildpiederumus, ko piedāvā "Miele" specializētais tirgotājs vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienests. Internetā varat pasūtīt šos un vēl daudzus citus interesantus izstrādājumus. Žāvēšanas grozs Žāvēšanas grozā var žāvēt vai izvēdināt tādus izstrādājumus, kurus nedrīkst pakļaut mehāniskai slodzei. Smaržvielas flakons Žāvēšanas laikā izmantojiet smaržu flakonu, ja dodat priekšroku kādai īpašai smaržai. Garantijas nosacījumi un garantijas laiks Veļas žāvētāja garantijas laiks ir divi gadi. Sīkāka informācija par garantiju ir pieejama garantijas grāmatiņā. 53

54 Uzstādīšana un pievienošana Skats no priekšpuses a Barošanas kabelis b Vadības panelis c Ūdens kondensāta tvertne iztukšot pēc žāvēšanas d Durvis neatvērt žāvēšanas laikā e Siltummaiņa vāks neatvērt žāvēšanas laikā f Četras skrūvējamas kājas ar regulējamu augstumu g Atvere dzesēšanas gaisam neaizsegt ar veļas grozu vai citiem priekšmetiem h Ūdens kondensāta novadīšanas šļūtene 54

55 Uzstādīšana un pievienošana Skats no aizmugures Transportējot guļus: veļas žāvētāju sagāzt tikai uz kreiso pusi! a Augšējais pārsegs ar satveršanas iespējām transportēšanas laikā (bultas) b Piederumi ārējam ūdens kondensāta novadīšanas pieslēgumam: šļūtenes skava, savienotājelements un šļūtenes turētājs c Ūdens kondensāta novadīšanas šļūtene d Elektrības kabelis Veļas žāvētāja transportēšana Veļas žāvētāja transportēšanai (no iepakojuma pamatnes līdz uzstādīšanas vietai) izmantojiet ierīces priekšējās kājas un satveršanas iespējas augšējā pārsega aizmugurējā pārkarē. Ja transportēšana nav veikta saskaņā ar šo aprakstu, tad līdz pieslēgšanai pie elektrotīkla tam apm. vienu stundu jābūt miera stāvoklī. Ja tas netiek ievērots, var sabojāt siltumsūkni. Veļas žāvētājs jātransportē saskaņā ar norādījumiem turpmāk redzamajā attēlā. 55

56 Uzstādīšana un pievienošana Uzstādīšana Veļas žāvētāja līmeņošana Veļas žāvētāja durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties veramas vai bīdāmas durvis, vai arī pretim žāvētājam novietotas durvis ar vērtni žāvētāja virzienā. Ventilācija Nenosedziet ventilācijas gaisa atveri ierīces priekšpusē! Pretējā gadījumā nav iespējams nodrošināt pietiekamu siltummaiņa dzesēšanu. Brīvo zonu starp ierīces apakšmalu un grīdu nedrīkst aizsegt vai samazināt ne ar cokola līstēm, ne pūkainiem paklājiem utt. Citādi netiks nodrošināta pietiekama gaisa pievade. Siltummaiņa dzesēšanai izmantotais, izpūstais gaiss silda telpu, kurā atrodas ierīce. Tādēļ ir jānodrošina pietiekama ventilācija, piem., atverot logu. Pretējā gadījumā palielinās žāvēšanas laiks (lielāks enerģijas patēriņš). Lai nodrošinātu nevainojamu veļas žāvētāja darbību, tam jābūt horizontāli līmeņotam. Pirms vēlākas transportēšanas Sagāžot veļas žāvētāju, no sūkņa zonas var izlīt pēc žāvēšanas atlikušais ūdens kondensāts. Ieteikums: pirms ierīces transportēšanas ieteicams aptuveni uz vienu minūti ieslēgt programmu "Lüften warm". Tās laikā atlikušais ūdens kondensāts aizplūdīs uz kondensāta tvertni vai tiks novadīts kanalizācijā. Grīdas nelīdzenumus var izlīdzināt, pagriežot žāvētāja skrūvējamās kājas. 56

57 Uzstādīšanas papildu nosacījumi Iebīdāms zem darba virsmas Šo veļas žāvētāju drīkst novietot zem darba virsmas. Uzmanību, rodas siltums: no veļas žāvētāja izplūstošais karstais gaiss ir jāizvada. Pretējā gadījumā var rasties traucējums. Ierīces pārsega demontāža nav iespējama. Elektrotīkla pieslēguma vietai jāatrodas veļas žāvētāja tuvumā un jābūt pieejamai. Var nebūtiski pagarināties žāvēšanas ilgums. Papildpiederumi Mazgāšanas un žāvēšanas savienošanas komplekts Šo veļas žāvētāju var uzstādīt kolonnā kopā ar "Miele" veļas mašīnu. Drīkst izmantot tikai nepieciešamo oriģinālo "Miele" savienošanas komplektu. Pamatne Šis veļas žāvētājs ir pieejams ar pamatni, kurā ir atvilktne. Uzstādīšana un pievienošana 57

58 Uzstādīšana un pievienošana Ūdens kondensāta novadīšana kanalizācijas sistēmā Piezīme Žāvēšanas procesā radies ūdens kondensāts caur ūdens novadīšanas šļūteni veļas žāvētāja aizmugurē tiek sūknēts uz ūdens kondensāta tvertni. Ūdens kondensātu var novadīt arī ārēji ar ūdens novadīšanas šļūteni veļas žāvētāja aizmugurē. Tādā gadījumā ūdens kondensāta tvertne nebūs jāiztukšo. Šļūtenes garums: maks. 1,60 m Sūknēšanas augstums: maks. 1,50 m Sūknēšanas attālums: maks. 4,00 m Papildus iespējams iegādāties šļūtenes pagarinājumu, pretatplūdes vārsta komplektu ārējam ūdens pieslēgumam. Šļūtenes pagarinājums ir pievienots komplektā. Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, ja ir jāuzstāda pretatplūdes vārsts Bez pretatplūdes vārsta ūdens var atplūst atpakaļ uz veļas žāvētāju vai tikt iesūknēts atpakaļ un noplūst. Šis ūdens var radīt kaitējumu veļas žāvētājam un telpai, kurā tas ir uzstādīts. Turpmāk aprakstīto īpašo pieslēgšanas nosacījumu gadījumā ir jāizmanto pretatplūdes vārsts. Maksimālais sūknēšanas augstums ar pretatplūdes vārstu: 1,00 m Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, kuru dēļ ir nepieciešams pretatplūdes vārsts: ūdens sūknēšana izlietnē vai grīdas notekā, kur šļūtenes gals tiek iegremdēts ūdenī; pieslēgums pie izlietnes sifona; dažādas pieslēgšanas iespējas, kurās tiek papildus pievienota, piemēram, arī veļas mašīna vai trauku mazgājamā mašīna. Pretatplūdes vārsts ir jāuzstāda tā, lai bulta uz pretatplūdes vārsta rādītu plūsmas virzienā. Citādi sūknēšana nebūs iespējama. 58

59 Uzstādīšana un pievienošana Ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošana Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst vilkt, izstiept vai pārlocīt. Pretējā gadījumā tā tiks sabojāta. Ūdens novadīšanas šļūtenē ir neliels ūdens atlikums. Tādēļ sagatavojiet atbilstošu tvertni. Pēc vajadzības izvelciet šļūteni pa labi vai pa kreisi. Izvelkot šļūteni uz labo pusi, to var nostiprināt rievā. Lai šļūteni nejauši nepārlocītu, tā jāatstāj apakšējā skavu stiprinājumā. Noņemiet izplūdes šļūteni no izplūdes īscaurules. Notiniet šļūteni no uztīšanas ierīces un uzmanīgi izvelciet to no skavu stiprinājumiem. Ļaujiet atlikušajam ūdenim satecēt sagatavotajā traukā. 59

60 Uzstādīšana un pievienošana Piemēri Izplūde izlietnē vai grīdas notekā Lai nepieļautu ūdens novadīšanas šļūtenes pārlocīšanu, jālieto šļūteņu turētājs. Tiešs pieslēgums pie izlietnes sifona Mazos, fiksējošos āķīšus (tumšas bultas) šļūtenes turētāja kreisajā un labajā pusē piespiediet ar īkšķiem un pavelciet šļūtenes turētāju uz priekšu (gaišās bultas).* No veļas žāvētāja aizmugures augšējās daļas izņemiet savienotājelementu 1 un aiz tā esošo šļūtenes skavu 3. Pieslēdziet izplūdes šļūteni saskaņā ar aprakstu turpmāk. Ja šļūtene tiek, piemēram, pakarināta uz izlietnes malas, tā jānodrošina pret noslīdēšanu (piemēram, jāpiesien) skatīt attēlu no priekšas. Noplūstošs ūdens var izraisīt bojājumus. Pretatplūdes vārstu var uzspraust uz šļūtenes gala. * Šļūtenes turētāju var uzspraust arī vēlāk, ja ūdens kondensātu vairs nevēlaties izvadīt ārēji. 60

61 Uzstādīšana un pievienošana 1. Savienotājelements 2. Izlietnes uzmavas uzgrieznis 3. Šļūtenes skava 4. Šļūtenes gals (piestiprināts pie šļūtenes turētāja) 5. Pretatplūdes vārsts 6. Veļas žāvētāja ūdens novadīšanas šļūtene Uzstādiet savienotājelementu 1 ar izlietnes savienojuma uzgriezni 2 pie izlietnes sifona. Parasti izlietnes savienojuma uzgrieznis ir aprīkots ar paplāksni, kas ir jāizņem. Uzspraudiet šļūtenes galu 4 uz savienotājelementa 1. Izmantojiet šļūtenes turētāju. Ar skrūvgriezi pievelciet šļūtenes skavu 3, kas atrodas aiz izlietnes savienojuma uzgriežņa. Iespraudiet pretatplūdes vārstu 5 veļas žāvētāja izplūdes šļūtenē 6. Pretatplūdes vārstu 5 uzstādiet tā, lai bulta būtu vērsta plūsmas virzienā (izlietnes virzienā). Pretatplūdes vārsts jānostiprina ar šļūtenes skavām. 61

62 Uzstādīšana un pievienošana Savienojums ar elektrotīklu Šis veļas žāvētājs ir aprīkots ar barošanas kabeli un kontaktdakšu. Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties atvienot veļas žāvētāju no elektrotīkla, jānodrošina, lai kontaktdakša un rozete vienmēr būtu pieejama. Pieslēgšanai drīkst izmantot tikai saskaņā ar VDE 0100 ierīkotas stacionārās elektroinstalācijas. Lai novērstu potenciālu riska avotu (pastāv aizdegšanās risks!), nekādā gadījumā nedrīkst pievienot veļas žāvētāju pagarinātājiem, piemēram, galda sadalītājiem u. tml. Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un drošinātājiem skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes. Salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos parametrus ar elektrotīkla parametriem. 62

63 Patēriņa dati Veļas ielādes daudzums 1 "Baumwolle" 2 8,0 4,0 "Baumwolle Schranktrocken" 8,0 8,0 8,0 "Baumwolle Schranktrocken" ar opciju "Schonen"+ "Baumwolle Bügelfeucht" 8,0 8,0 8,0 8,0 Veļas mazgājamās mašīnas centrifūgas veļas izgriešanas pakāpe Atlikušais mitrums Elektroenerģija Darbības ilgums kg apgr./min % kwh min ,41 0,78 1,25 1,20 1, , , ,20 1,05 1,00 0,85 "Pflegeleicht Schranktrocken" 4, ,48 71 "Pflegeleicht Schranktrocken" ar opciju "Schonen" , ,48 71 "Imprägnieren" 2, , "Finish Wolle" 2, ,02 5 "Express Schranktrocken" 4, , "Oberhemden Schranktrocken" 2, ,45 71 "Jeans Schranktrocken" 3, , "Outdoor Schranktrocken" 2, , Sausas veļas svars 2 Pārbaudes programma saskaņā ar Regulu Nr. 392/2012/ES par energomarķējumu tiek veikta atbilstoši standartam EN Visas neatzīmētās vērtības ir noteiktas saskaņā ar standartu EN Elektroenerģijas patēriņš, ja iekārta ir izslēgta: Elektroenerģijas patēriņš, ja iekārta nav izslēgta: 0,4 W 1,5 W Norādījums par salīdzinošām pārbaudēm: Lai veiktu testēšanu saskaņā ar standartu EN 61121, pirms pārbaudes uzsākšanas jāizpilda viens žāvēšanas cikls 3 kg kokvilnas veļas ar sākotnējo mitrumu 70 % atbilstīgi augšminētajam standartam, izmantojot programmu "Baumwolle Schranktrocken". Faktiskie patēriņa dati var atšķirties no minētajām vērtībām atkarībā no veļas daudzuma, tekstilmateriāla veida, veļas atlikušā mitruma pakāpes pēc izgriešanas, tīkla sprieguma svārstībām. 63

64 Tehniskie parametri Augstums Platums Dziļums Dziļums, ja ierīces durvis ir atvērtas Iebīdāms zem darba virsmas Uzstādāms kolonnā Svars Tvertnes ietilpība Ielādes daudzums Ūdens kondensāta tvertnes tilpums Šļūtenes garums Maksimālais sūknēšanas augstums Maksimālais sūknēšanas atstatums Elektrības kabeļa garums Pieslēguma spriegums Pieslēgtā elektriskā slodze Drošinātāji Piešķirtais pārbaudes marķējums Elektroenerģijas patēriņš Gaismas diodes 850 mm 596 mm 636 mm 1054 mm Jā Jā 62 kg 120 l 1,0-8,0 kg (sausas veļas svars) 4,8 l 1,60 m 1,50 m 4,00 m 2,00 m Skat. informāciju uz identifikācijas datu plāksnītes. Skat. informāciju uz identifikācijas datu plāksnītes. Skat. informāciju uz identifikācijas datu plāksnītes. Skat. informāciju uz identifikācijas datu plāksnītes. Skat. nodaļu "Patēriņa dati". 1. klase 64

65 Programmēšanas funkcijas Programmēšana Ar programmējamajām funkcijām veļas žāvētāja elektroniku var pielāgot savām individuālajām vajadzībām. Programmēšana notiek 8 posmos (,,... ), izmantojot skārientaustiņus. Piekļuve programmēšanas līmenim Priekšnoteikums Veļas žāvētājs ir ieslēgts: ir izvēlēta kāda programma. Veļas žāvētāja durvis ir atvērtas. Pieskarieties skārientaustiņam "Start/Stop" un turiet uz tā pirkstu, kamēr tiek veiktas darbības -. Aizveriet veļas žāvētāja durvis. Uzgaidiet, līdz skārientaustiņš "Start/ Stop" deg nepārtraukti un atlaidiet skārientaustiņu "Start/ Stop". Programmēšanas funkciju atlasīšana un izvēle Programmējamās funkcijas numurs laika indikācijā tiek parādīts ar simbolu kopā ar skaitli: piem.,. Pieskaroties skārientaustiņam vai, pakāpeniski izvēlieties nākamo vai iepriekšējo programmējamo funkciju. Programmējamā funkcija Programmas "Baumwolle" sausuma pakāpes Programmas "Pflegeleicht" sausuma pakāpes Dzesēšanas laika pagarināšana Zummera skaļums Taustiņu tonis PIN kods Vadītspēja Vadības paneļa izslēgšanās Veļas žāvētāja izslēgšanās Atmiņa Aizsardzība pret burzīšanos Zummera aktivēšana Gaisa kanālu indikācija Izgaismoto lauku spilgtuma aptumšošana Apstipriniet izvēlēto programmējamo funkciju ar skārientaustiņu "Start/ Stop". 65

66 Programmēšanas funkcijas Programmējamās funkcijas apstrāde un saglabāšana Programmējamo funkciju var ieslēgt/ izslēgt vai atlasīt dažādas opcijas. Pieskaroties skārientaustiņam vai, ieslēdziet/izslēdziet programmējamo funkciju vai atlasiet kādu opciju. Programmējamā funkcija iespējamā izvēle X X X O X X X Apstipriniet atlasīto izvēli ar skārientaustiņu "Start/Stop". Tagad atkal ir izgaismots programmējamās funkcijas numurs, piem.,. Programmēšanas līmeņa aizvēršana Pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā. Ieprogrammētais iestatījums tiek saglabāts pastāvīgi. To jebkurā brīdī var atkal mainīt. X X X O X X X O X X X X līdz X O X O O X O X X O O X X O X X X O X O X X O X X O X X X X X X = pieejams O = rūpnīcas iestatījums 66

67 Programmēšanas funkcijas Programmas "Baumwolle" sausuma pakāpes Programmas "Baumwolle" sausuma pakāpes var individuāli pielāgot 7 pakāpēs. Izvēle = vēl mitrāka = mitrāka = nedaudz mitrāka = Rūpnīcas iestatījums = nedaudz sausāka = sausāka = vēl sausāka Izņēmums: Programma "Baumwolle" netiek mainīta. Programmas "Pflegeleicht" sausuma pakāpes Programmas "Pflegeleicht" sausuma pakāpes var individuāli pielāgot 7 pakāpēs. Izvēle = vēl mitrāka = mitrāka = nedaudz mitrāka = Rūpnīcas iestatījums = nedaudz sausāka = sausāka = vēl sausāka Dzesēšanas laika pagarināšana Visās sausuma pakāpju programmās automātiskās dzesēšanas fāzi pirms programmas beigām ar divu minūšu soli var paildzināt līdz pat 18 minūtēm. Tekstilizstrādājumi tiks vairāk atdzesēti. Izvēle = Rūpnīcas iestatījums = Dzesēšanas laiks par 2 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 4 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 6 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 8 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 10 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 12 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 14 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 16 minūtēm ilgāks = Dzesēšanas laiks par 18 minūtēm ilgāks Zummera skaļums Zummera signālu var iestatīt skaļāku, to varēsiet dzirdēt nepastarpināti. = klusāk = Rūpnīcas iestatījums 67

68 Programmēšanas funkcijas Taustiņu tonis Šeit var aktivēt/deaktivēt signāla toni, kas atskanēs, pieskaroties skārientaustiņam. Skaļums ir atkarīgs no programmējamās funkcijas " Zummera skaļums". Izvēle = izslēgts = ieslēgts (rūpnīcas iestatījums) Ja tiek izvēlēts neatļauts iestatījums, atskan aizlieguma signāla tonis. PIN kods PIN kods aizsargā veļas žāvētāju pret nesankcionētu lietošanu. Ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, lai darbinātu veļas žāvētāju, pēc ieslēgšanas ir jāievada PIN kods. Izvēle = izslēgts (rūpnīcas iestatījums) = ieslēgts Ja ir atlasīta izvēle, turpmāk pēc ieslēgšanas veļas žāvētāju varēs izmantot tikai, ievadot PIN kodu. Veļas žāvētāja lietošana, izmantojot PIN kodu Pēc katras veļas žāvētāja ieslēgšanas laika indikācijā mirgo un deg simbols. PIN kods ir, un to nevar mainīt. Pieskarieties skārientaustiņam, līdz kā pirmais skaitlis mirgo. Apstipriniet ar skārientaustiņu "Start/ Stop". Tādā pašā veidā ievadiet arī pārējos skaitļus. Pēc ievadīšanas un apstiprināšanas veļas žāvētāju var izmantot. 68

69 Programmēšanas funkcijas Vadītspēja Šo programmējamo funkciju drīkst iestatīt tikai tad, ja veļas mazgāšanai tiek lietots ļoti mīksts ūdens, kas traucē veļas atlikušā mitruma noteikšanu. Izvēle = izslēgts (rūpnīcas iestatījums) = zema Nosacījums Ūdens, kurā tika mazgāti tekstilizstrādājumi, ir ļoti mīksts un vadītspējas vērtība (elektriskā vadītspēja) ir zemāka par 150 μs/cm. Dzeramā ūdens elektrisko vadītspēju var noskaidrot ūdens apgādes uzņēmumā. Aktivējiet tikai tad, ja ir spēkā iepriekš minētais nosacījums. Pretējā gadījumā žāvēšanas rezultāts nebūs apmierinošs! Vadības paneļa izslēgšanās Lai taupītu elektroenerģiju, laika indikācija un skārientaustiņi pēc 10 minūtēm tiek aptumšoti, un mirgojoši deg tikai skārientaustiņš "Start/Stop". To var mainīt. Tomēr, ja iekārtas darbībā tiek konstatēta kļūme, izslēgšanās nenotiek. Izvēle = izslēgts Ieslēgta veļas žāvētāja laika indikācija un skārientaustiņi netiek aptumšoti. = ieslēgts (rūpnīcas iestatījums) Laika indikācija un skārientaustiņi tiek aptumšoti pēc 10 minūtēm, ja pēc ieslēgšanas netiek veiktas nekādas citas darbības;... pēc programmas uzsākšanas. Taču pēc aizritējušas sākuma laika atlikšanas, programmas beigās vai aizsardzības pret burzīšanos beigās gan laika indikācija, gan skārientaustiņu apgaismojums tiek ieslēgts uz 10 minūtēm. Indikāciju apgaismojuma ieslēgšana Pagrieziet programmu izvēles slēdzi (ne pozīcijā ) vai pieskarieties kādam skārientaustiņam. Neviena no šīm darbībām neietekmē aktīvās programmas norisi. Atveriet iekārtas durvis, kamēr veļas žāvētājs ir ieslēgts. 69

70 Programmēšanas funkcijas Veļas žāvētāja izslēgšanās Lai taupītu elektroenerģiju, veļas žāvētājs automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm. Šo laiku var pagarināt vai saīsināt. Automātiska izslēgšanās notiek pēc 15, 20 vai 30 minūtēm, ja pēc iekārtas ieslēgšanas netiek veiktas citas darbības; kad ir beigusies aizsardzība pret burzīšanos; kad programma bez aizsardzības pret burzīšanos ir pabeigta. Tomēr, ja iekārtas darbībā tiek konstatēta kļūme, izslēgšanās nenotiek. Izvēle = pēc 15 minūtēm (rūpnīcas iestatījums) = pēc 20 minūtēm. = pēc 30 minūtēm. Atmiņa Iespējams veikt šādus iestatījumus: elektronika saglabā izvēlētu programmu ar pielāgotu sausuma pakāpi vai opciju. Papildus tiek saglabāts programmas "Lüften warm" ilgums. Nākamajā programmas izvēles reizē šie iestatījumi tiek parādīti. Izvēle = izslēgts (rūpnīcas iestatījums) = ieslēgts Izņēmums: Programma "Baumwolle" netiek mainīta. Aizsardzība pret burzīšanos Maksimāli līdz 2 stundām pēc žāvēšanas procesa beigām tvertne griežas īpašā, pret veļas burzīšanos aizsargājošā ritmā. Tādējādi tiek samazināta veļas burzīšanās, ja veļa tūlīt pēc žāvēšanas netiek izņemta no veļas žāvētāja tvertnes. Šo ilgumu var samazināt. Izvēle = bez aizsardzības pret burzīšanos = 1 stunda = 2 stundas (rūpnīcas iestatījums) 70

71 Programmēšanas funkcijas Zummera aktivēšana Zummers ar skaņas signālu norāda programmas beigas. To var ieslēgt. Nepārtrauktais brīdinājuma signāls kļūdas paziņojuma gadījumā darbojas neatkarīgi no šī iestatījuma. Izvēle = izslēgts = ieslēgts (rūpnīcas iestatījums) Gaisa kanālu indikācija Pēc žāvēšanas cikla beigām žāvētājs jāiztīra no pūkām. Ja pūku daudzums ir īpaši liels, programma tiek pārtraukta un mirgo simboli un. Pūku uzkrāšanās līmeni, pie kura tiek parādīts šis kļūdas paziņojums, var iestatīt pēc izvēles. Izgaismoto lauku spilgtuma aptumšošana Blāvi izgaismoto vadības paneļa skārientaustiņu spilgtumu var atlasīt septiņās dažādās pakāpēs. Spilgtums mainās uzreiz, tiklīdz tiek izvēlēta kāda no pakāpēm. Izvēle = tumšākā pakāpe = Rūpnīcas iestatījums... = gaišākā pakāpe Veicot praktiskus izmēģinājumus, nosakiet, kāds iestatījums atbilst jūsu veļas žāvēšanas ieradumiem. Izvēle = izslēgts netiek parādīts. = nejutīgs tiek parādīts tikai, ja ir ļoti liels pūku daudzums. = normāls (rūpnīcas iestatījums) = jutīgs tiek parādīts jau neliela pūku daudzuma gadījumā. 71

72 Garantijas noteikumi Garantija Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta. I Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums 1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam: a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai; b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai. 2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi. Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju. II Garantijas priekšnoteikumi 1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm, Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta. 2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums (pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte). III Garantijas saturs un apjoms 1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas. Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma "Miele" Latvijā īpašumu. 2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ. 3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta. IV Garantijas ierobežojumi Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē. 1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana. 2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram, ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām. 3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem. 4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi. 5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai. 6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi. 7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes. 8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai ir zem tās. 9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana. V Datu drošība Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus. 72

73

74

75 Vācija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, Gütersloh

76 TCE 630 WP lv-lv M.-Nr / 00

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

Εστίες Plīts Placa Placa de cocción

Εστίες Plīts Placa Placa de cocción EL LV PT ES Οδηγίες Χρήσης 2 Lietošanas instrukcija 15 Manual de instruções 27 Manual de instrucciones 39 Εστίες Plīts Placa Placa de cocción ZEV6240FBA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA 1 Uzmanību! Recirkulātora tehniskās ekspluatācijas īpašības ir norādītas šajā ekspluatācijas

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija kondensācijas tipa gāzes apkures katlam Logano plus GB402 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 646 426 (10/2010) LV Satura rādītājs

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt InfoPost LV HUPshrink hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt elektriskā izolācija mitruma aizsardzība mehāniskā aizsardzība detaļu remonts aizsardzība pret koroziju HUPshrink Siltumā saraujošās caurules

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA Portrait SmPC Fluanxol 0,5 mg un 1 mg apvalkotās tabletes ZĀĻU APRAKSTS SASKAŅOTS ZVA 14-06-2012 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Fluanxol 0,5 mg apvalkotās tabletes Fluanxol 1 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS Saskaņots ZVA 25.02.2010. 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Serdolect 4 mg apvalkotās tabletes. Serdolect 12 mg apvalkotās tabletes. Serdolect 16 mg apvalkotās tabletes. Serdolect 20 mg apvalkotās tabletes.

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS...

SATURS IEVADS IEVADS Rokasgrāmatas mērķis DEFA SISTĒMAS APRAKSTS SISTĒMAS APRAKSTS... SATURS SATURS...1 1. IEVADS...3 1. IEVADS...3 1.1 Rokasgrāatas ērķis...3 1.2 DEFA...3 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2. SISTĒMAS APRAKSTS...4 2.1 Kāpēc jālieto DEFA War Up?...4 2.2 Kas ir DEFA War Up?...4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Olfen Rectocaps 100 mg rektālās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra rektālā kapsula satur 100 mg diklofenaka nātrija sāls (Diclofenacu natricum). Palīgvielas:

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE.

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE. PROJEKTS Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091/81

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē RTU Elektronikas un telekomunikāciju ēkas RED B 2013.07.10 tips 8 tips 9 grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdlīstes un papildus detaļas - mainīts materiāls

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st.

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st. SAUSAIS BETONA MAISĪJUMS SB0 Pielietojums: Betona grīdu liešanai, trotuāru betonēšanai, pārsegumu savienošanai, betona konstrukciju defektu labošanai, telpu iekšpusē un ārpusē. Īpašības: Izmanto lielu

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. FORMETIC 500 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 850 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 1000 mg apvalkotās tabletes

ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. FORMETIC 500 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 850 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 1000 mg apvalkotās tabletes ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS FORMETIC 500 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 850 mg apvalkotās tabletes FORMETIC 1000 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS FORMETIC 500 mg Viena

Διαβάστε περισσότερα

Pašmācības materiāli izklājlapu lietotnes OpenOffice.org Calc apguvei

Pašmācības materiāli izklājlapu lietotnes OpenOffice.org Calc apguvei Pašmācības materiāli izklājlapu lietotnes OpenOffice.org Calc apguvei Guntars Lācis guntars_l@inbox.lv Saturs Izklājlapu lietotnes OpenOffice.org Calc darba vide... 4 Aprēķinu veikšana, izmantojot lietotni

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα