λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω].

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω]."

Transcript

1 Λ λαβαίνου ρ., λάβινα/λαβίνισκα, έλαβα, παίρνω, θα λαβς του γράµµα µ, [αρχ. λαµβάνω]. λαβουµατιά, η {-τιά}, λαβωµατιά, [αρχ. λαβ (=χτύπηµα) > µσν. λαβώνω]. λαγαρίζου ρ., λαγάρζα, λαγάρσα, λαγαρίσ(η)κα, λαγαρίζω, καθαρίζω, διαυγάζω, επίρρ. λαγάρα, τα ρούχα γίνκαν λαγάρα =... έγιναν πεντακάθαρα, [αρχ. λαγαρός]. λαγαρίκους, ο µεγάλος λαγός, [αρχ. λαγως > µσν. λαγς + -ρίκους]. λάγαρους, -ρ(η), -ρου λαγαρός, τα ρούχα γίνκαν λάγαρα, Νιγρ., [αρχ. λαγαρός]. λαγάρσµα, το διαύγαση, καθάρισµα, [λαγαρίζου]. Λαγάτρης, ο ρεµατιά στο βουνό της Τερπνής-Νιγρίτας, αέρας που φυσά από τη µεριά του βουνού, νότιος για την Τερπνή, περίπου δυτικός για τη Νιγρίτα, που ήταν κατάλληλος για λίχνισµα, **[αρχ. λαγαρς (=διάφανος, για υγρά καθαρός)]. λαγγάζου ρ., λάγγαζα, λάγγαξα, λαγγάχκα, στραµπουλίζω, παθαίνω διάστρεµµα, λάγγαξα του πουδάρι µ, [αρχ. λαγγάζω(=υποχωρώ, ενδίδω)]. λάγγαµα, το διάστρεµµα, αλλ. λάγγαγµα, [λαγγάζου]. λαγγεύου ρ., λάγγιβα, λάγγιψα, λαγγέφκα, κάνω νάζια, λιγώνω ερωτικά, κάνω ενεργητικά τη γεννετήσια πράξη, [αρχ. λαγγάζω(=υποχωρώ) > µσν. λαγγεύω]. λάγγιµα, το λάγγεµα, η ερωτική πράξη, [λαγγεύου]. λαγγίτα, η λαλαγγίτα, τηγανίτα, αλλ. αλαγγίτα, [λάγανον > αρχ. λαλάγγη > λαλαγγίτα]. λαγ(ι )µ(ι), το λαγούµι, λάκκος για υδροµάστευση, [τουρ. lαğım]. λάγιου, το αυτό που έχει µαύρο τρίχωµα, λάγιου πρόβατου = µαύρο πρόβατο, [1. ίσως από τη λ. λαγός, µε αρχική σηµ. αυτό που έχει το χρώµα του λαγού, γκρίζο, 2. αρωµ. laiŭ]. λαγκόν(ι), το λαγόνι, το πλαϊνό µέρος του σώµατος των ζώων, ανάµεσα στα πλευρά και τη λεκάνη, φούσκουσαν τα λαγκόνια τ, [αρχ. λαγν > βυζ. λαγκόνιον]. λαγκούτα, η η κοιλιά του ζώου, όταν έχει λαγκόνια µέσα, όταν είναι νηστικό, συνεκδοχικά µεγάλη πείνα, επίρρ. λαγκούτα, είµι λαγκούτα, **[λαγκόν(ι) + -τα]. λαγό-/λαγου- ως πρώτο συνθ. από τη λ. λαγός, [λαγός]. λαγόµδα, η η αλουγόµγα στη Νιγρ., [αλουγόµγα και γ > δ]. λαγόµπλα/-µλα, τα είδος µικρών φαγώσιµων καρπών, δες τ λαγού τα µήλα, δες δ.δ. 1 στχ. 8, [λαγό- + µήλα(δες µπλια)]. λαγός, ο η κ. σηµ., παιχν. για πολύ µικρά παιδιά µε τραγούδι και γαργάληµα, παιχν. µε τη σκιά των δυο χεριών πάνω σε τοίχο που έδειχνε το κεφάλι ενός λαγού, [αρχ. λαγως > µσν. λαγός]. λαγουγαµίστρα, η το αδύνατο χωράφι, αυτό που δεν έκανε τίποτε, που ήταν µόνο για παιχνίδια των λαγών, [λαγός + γαµώ (< αρχ. γάµος)]. λαγουκοιµούµι ρ., για αρ. χρ. δες κοιµούµι, κοιµούµαι ελαφρά σαν λαγός, [λαγός + κοιµούµι]. 179

2 180 Νίκος Λ. Πασχαλούδης λαγουνίκα, η λαγωνίκα, ράτσα κυνηγόσκυλων µε µακρύ σώµα, δες πρµ. 184, καρπούζι µε µακρουλό σχήµα, [αρχ. λακωνικς (σκύλος) και επίδρ. της λ. λαγς > µσν. λαγωνικν > λαγωνίκα]. λαγού τα µήλα, τ οι καρποί και το φ. Κράταιγος ο πυκνόλοβος, κ. µουµουτζιλιά. λάδ(ι), το λάδι, [αρχ. λαία > µτγν. λάδιον > µσν. λάδι]. λαδκό, το λαδικό, λαδερό, ροΐ, αλλ. λαθκό, [λάδ(ι) > µσν. λαδικόν]. λαδου-/λαδό- ως πρώτο συνθ. από τη λ. λάδ(ι), π.χ. λαδόχαρτου. λάδουµα, το λάδωµα, η βάφτιση, [λαδώνου]. λαδώνου ρ., λάδουνα, -ουσα, λαδώνω, βαφτίζω, του λάδουσαν του πιδί, [λάδ(ι) > λαδώνω]. λαζαράς, ο αγόρι ντυµένο µε στολή λαζαρίνας, [λαζαρίνα]. λαζαρίνα, λαζαρίνις έθιµο του Σαββάτου της Ανάστασης του Λαζάρου. Οι λαζαρίνις ήταν µικρά κορίτσια ντυµένα µε παραδοσιακές στολές, που τραγουδούσαν και χόρευαν στα σπίτια του χωριού τα λαζαριανά/λαζαρίτκα/λαζαρνίτκα τραγούδια, τραγούδια στην πλειονότητά τους ερωτικά, [όν. Λάζαρος]. λαζαρνίτκους, -κ(η), -κου αυτός που αναφέρεται στη γιορτή του Λαζάρου, αλλ. λαζαρίτκους, λαζαριανός, λαζαρνίτκα τραγούδια, δες λαζαρίνα, λαζαρίνις [λαζαρίνα + -ίτκους]. λαζαρνούδα, η µικρή λαζαρίνα, περιπ. η µικροκαµωµένη γυναίκα, [λαζαρίνα]. λαήνα, η λαγήνα, στάµνα, αλλ. λαήν(ι), [αρχ. λάγηνος > λατ. lagena > λαγήνα]. λαθεύου ρ., λάθιβα, λάθιψα, λαθεύω, κάνω λάθος, µπερδεύοµαι στους λογαριασµούς, [αρχ. λανθάνω > µτγν. λάθος]. λάθια, τα τα λάθη, [αρχ. λανθάνω > µτγν. λάθος]. λαθκό, το δες λαδκό. λαθώνου ρ., λάθουνα, λάθιψα, κάνω λάθος, [δες λαθεύου]. λαίµαργα, τα τα ανεπιθύµητα βλαστάρια που βγαίνουν από τον κορµό των φυτών, [αρχ. λαίµαργος]. λάι πέρδικα µαύρη πέρδικα πέρδικα λάι πέρδικα, (Ν.Π.γ τρ ), [βλάχ.]. -λακκας χρησ. ως δεύτερο συνθ. για να ονοµάζουν ρεµατιές, π.χ. αρκουδόλακκας, (τοπων. Νιγρ.), [λάκκους]. λάκκους, ο λάκκος, ρεµατιά, υποκ. το λακκούδ(ι), [αρχ. λάκκος]. λαλάου, -ώ ρ., λαλούσα, λάλτσα, λαλώ, οµιλώ, κελαϊδώ, τραγουδώ, πρ. λάλα, λάλι, λαλίτι, λάλτσι, λαλίστι, δε λάλτσαν κόµα τα πιτνιάρια, κοιµθούς, [αρχ. λαλέω]. λάλας, ο θείος, δες δ.δ. 1 στχ. 14, [τουρ. lala(=παιδαγωγός)]. λαµάνα, η το φαγητό, το φάι, ούλου σ λαµάνα είνι του µυαλό σ, [τουρ. lam(=λεπτό πιάτο, έλασµα), **ίσως το σχήµα είναι αρχ. λαύνω > λαµίνη > λατ. lama > λάµα(=λεπτό έλασµα) > τουρ. lam]. λαµανίζου ρ., λαµάντζα, -ντσα, ανακατώνω την τροφή µου και τρώγω, [λαµάνα]. λαµαρίνα, η η κ. σηµ. και το τηγάνι, [βεν. lamarin > λαµαρίνα]. λάµια, η {-µνια}, θηρίο των παραµυθιών που έτρωγε ανθρώπους, δες και ντιντέικους, πληθ. λάµνις, ου! να σι φά(ει) λάµια, µτφ. ο πολύ γρήγορος στη δουλειά, φτην λάµια µάνι-µάνι του µπούρλιασι του καπνό, [αρχ. Λάµια]. λαµνίζου ρ., λάµνιζα, λάµνισα, λαµνίσ(η)κα, φέρνω κάτι σε επαφή µε την πρώτη φλόγα της φωτιάς, το λαµνό, που βγάζει καπνό και µαυρίζει τα σκεύη, δε χαλήπου-

3 σις τ λάµπα κι λαµνίσ(η)κι του λαµπουγυάλ(ι), [λαµνός]. λαµνός, ο η πρώτη φλόγα από το κάψιµο των ξύλων, που πετάει τις γλώσσις στον αέρα και συνοδεύεται από καπνό, **[αρχ. λάµνω(=πετώ στον αέρα, διασχίζω τον αέρα)]. λαµπή, η το φως της ατµόσφαιρας µετά από βροχή το δειλινό, [αρχ. λάµπω]. λαµπίκους, ο πολύ καθαρός, η λ. λεγόταν για σπίτι αλλά και άνθρωπο που έλαµπε από καθαριότητα, γίνκι του σπίτ(ι) λαµπίκους, ο σωλήνας του ρακουκάζανου µέσα από τον οποίο περνούν οι ατµοί του τσίπρου και υγροποιούνται, [1. αρχ. "µπυξ (=αποστακτήρας) > αραβ. al(=άρθρο) + ambik(=αποστακτήρας) > µσν. λαµπίκον, **2. αρχ. λάµπω + -ίκους, στην Τερπνή και στη Νιγρίτα χρησ. η λ. ως παράγωγη του λάµπω]. λαµπουγυάλ(ι), το το γυαλί της λάµπας πετρελαίου που περιβάλλει τη φλόγα, [λά- µπα (δες λαµπούδα) + γυαλί]. λαµπούδα, η µικρή λάµπα πετρελαίου µε λαµπουγυάλ(ι), [αρχ. λαµπ&ς > λατ. lampas > ιταλ. lampa > λάµπα]. λαµπουντιά, η {-ιά}, το ποώδες φ. Chenopodium album, κ. χρυσολάχανο, λαβουδιά, στη Νιγρ. λουµπουντιά, [1. λατ. album, 2. (Π.Κ.) σλ. loboda, που έχει ίδια ινδοευρωπαϊκή ρίζα µε το λατ. album]. λαµώνου ρ., λάµουνα, λάµουσα, λαµώθκα, λερώνω, πασαλείβω, λερώνω από την επαφή µε τα µαγειρικά σκεύη ή από τα σταξίµατα των φαγητών, δε χτά(ει)ζς; λα- µώθκις ουλόκληρους, **[τουρ. lam(=λεπτό πιάτο)]. λανάρα, η το εργοστάσιο που λανάριζε το µαλλί, δες νταράκ(ι), [λατ. lanae(=έρια) > lanarius(=εριουργός)]. λαναρίζου ρ., λανάρζα, -ρσα, -ρίσ(η)κα, λαναρίζω, επεξεργάζοµαι το µαλλί στη λανάρα, όχι στο νταράκ(ι), [λανάρα]. λάπατου, το ποώδες φαγώσιµο φ., κ. λάπαθο, ξυνήθρα, ξυνάκι, αγριόσεσκλο. [αρχ. λάπαθον]. -λάρ(ι) η τουρ. κατ. -lar, π.χ. µαντζαφλάρ(ι), τζιουτζιουκλάρ(ι). λαρίας, ο πολύ ψηλός, κριµανταλάς, **[λατ. lar > πληθ. lares(=θεότητες που φύλαγαν τους δρόµους)]. λάσινα αλώνια επίπεδα αλώνια, εβγήκαν και παράβγαλαν στα λάσινα αλώνια, (Ν.Π. γ τρ ), [αρχ. λαύνω > µσν. λασία, δες έλαση, έλασµα]. λασπούρα, η πολλή λάσπη, τόπος γεµάτος λάσπες, [αρχ. (λος > µτγν. )λασπ*ς > λάσπη]. λάστιχα, τα είδος παπουτσιών από καουτσούκ, παιχνίδι-όργανο το οποίο εκτόξευε µικρές βολίδες από πέτρα µε τη δύναµη δυο τεντωµένων κοµµατιών λάστιχου, κ. σφεντόνα, δες και π., [αρχ. λαύνω > λαστός > λατ. elasticus > λαστικς > λάστιχο]. λαστιχιά, η βολή µε τα λάστιχα. λαφιάς, ο είδος φιδιού, αλλ. ο λαφιάτς, [αρχ.,λαφος > µσν. λάφιν > λάφι]. λαχαίνου ρ., λάχινα, έλαχα, µελλ. θα λάχου, συναντώ κάποιον τυχαία, τυχαίνω κάτι σε κλήρωση, µου συµβαίνει κάτι τυχαίο, άµα σι λάχου στου δρόµου µ, θα σι πω µ έλαχι µια αναπουδιά, [αρχ. λαγχάνω]. λαχανήτρα, η είδος λαχανικού, [αρχ. λάχανον]. 181

4 182 Νίκος Λ. Πασχαλούδης λαχνίσµατα, τα διαδικασίες µε διάφορα έµµετρα, τους λαχνούς, για τις κληρώσεις στα παιχνίδια, [αρχ. λαγχάνω > µσν. λαχνός]. λαχταράου, -ώ ρ., λαχταρούσα, λαχτάρσα/λαχτάριξα, λαχταρώ, θέλω κάτι πολύ έντονα, λαχτάριξι καρδιά µ λίγου κρασί, δες κοινούς τύπους µε τα ρ. λαχταρίζου, λαχταρνάου, [µσν. λακταρ/]. λαχταρίζου ρ., λαχτάρζα, λαχτάριξα, λαχταρίσ(ι)κα, λαχταρίζω, προξενώ απότοµο φόβο σε κάποιον, τουν λαχτάριξα όταν βγήκα µπρουστά τ, [δες λαχταράου]. λαχταρνάου, -ώ ρ., λαχταρνούσα, λαχτάριξα/λαχτάρσα, νιώθω απότοµα φόβο, λαχτάριξα όταν βγήκι µπρουστά µ, [λαχταράου]. λαχτέντους, -τ(η), -του καλοθρεµµένο ζώο, λαχταριστό, όχι ζαρωµένο, λαχτέντου ντανάκ(ι), [λατ. lax, lactis > lactendus(=ζώο που θηλάζει)]. λε επιφ. πόνου, µάνα λε! [δες όλιλε]. λέγουνταν ρ. τύπος του λέου, συνοµιλούσαν, µια π την άλλη λέγουνταν, µια π την άλλη λέγουν, (Ν.Π.γ τρ ), [λέου]. λέι λέγε, λέι πού ήσαν, πρ. του λέου. λείξα, η λαιµαργία, [αρχ. λείχω(=γλείφω) > µελλ. λείξω (> κ. λείξουρος)]. λείξας, ο λείξουρος, λιχούδης, λαίµαργος, αλλ. λουξούρς, λειξουρόκουλους (Νιγρ,), δες και µάτσας, [λείξα]. λειξουρόκουλους ο πολύ λείξουρος, ο µεγάλος λείξας, Νιγρ., [λείξουρος (δες λείξα) + κώλους]. λειξούρς, -ρου, -ρκου αλλ. ο λουξούρς. λειρά, τα τα στήθια νεαρής γυναίκας, ξιφλυκώθκαν τα κουµπούδια κι φάνκαν τα λειρά, (Ν.Π.γ τρ ), [λείριον > αρχ. λειρός(=αυτός που είναι σαν κρίνο)]. λέισ(ι)µου, το η οµιλία, το λέγειν, το να µιλά κάποιος, στου λέισ(ι)µου δεν τουν φτάν(ει) κανένας, [αρχ. λέγω]. λειτουργιά, η πρόσφορο, για την παρασκευή του οποίου οι γυναίκες ακολουθούσαν αυστηρώς τα έθιµα, π.χ. ζυµωνόταν από ανύπαντρες γυναίκες ή από χήρες, ενώ αν ζυµωνόταν από παντρεµένες, έπρεπε µια βδοµάδα πριν ζυµώσουν να µην έχουν ερωτική επαφή, υποκ. η λειτουργούδα, το λειτουργούδ(ι), [αρχ. λειτουργία]. λέλικας, ο πελαργός, άνθρωπος ψηλός µε λεπτά πόδια, [τουρ. leylek]. λέξου-λέξου διαλέξου-διαλέξου, χρησ. στην πρµ. 90 για τη Γκαβαλέξου. λέου ρ., έλιγα/ήλιγα/ήλια, είπα, λέγω, σκέφτοµαι, λέου να ρτω = σκέφτοµαι να έρθω, µι λεν Νίκου πρ. λέι, λέτι, πε, πέτι, πείτι, για πε µι άµα θα ρτεις, πέτου σι λέου ως λέουµι αναφέρεται µόνο στο επώνυµο, λέουµι Πασχαλούδης, [αρχ. λέγω]. λέρα, η η πικράδα του καπνού, (Νιγρ.), δες λιάρα, [αρχ. 0λερς (=θολός) > λερός]. λέτσιους, ο λέτσος, κακοντυµένος, βροµιάρης, [ιταλ. lezzo(=δυσωδία)]. λήµνους, ο ποικιλία σταριού, [αρχ. Λ1µνος]. -λης, -λού, -λ(ι)κου κατ. που δηλώνουν προέλευση, ιδιότητα κλπ. π.χ., Σάιταλης, Σαϊταλού, µπατάλ(ι)κου, [τουρ. -li/-lı/-lu/-lü]. λησµουνάου, -ώ ρ., λησµουνούσα, λησµόντσα/-νσα, -νήθκα, λησµονώ, [αρχ. πιλήθω > πιλανθάνοµαι > µέλλ. πιλήσοµαι > πιλήσµων > µσν. λησµον/]. λι επιφ., το λε όταν είναι άτονο, δες άχλι-βάχλι. λιάγκα, η µικρό κουδούνι από µπρούνζο, σε σχήµα παρόµοιο µε το τακαρντάκ(ι), που το έβαζαν στα γαλάρια, γι αυτό λεγόταν και γαλαροκούδουνο, **[τουρ. la-

5 ğar (=λεπτός, αδύνατος, αδύνατο ζώο)]. λιάζου ρ., έλιαζα, έλιασα, λιάσ(η)κα, εκθέτω στον ήλιο, πρ. λιάζι, λιάζτι, λιάσι, λιάστι, λιαστούς, [4λιος > αρχ. 5λιάζω]. λιακ επιφ., εκφράζει το αίσθηµα της αηδίας στην επαφή µε τα εντόσθια από σφαχτά, [ηχοπ. λ., όπως µπλιακ, φλιακ]. -λιακας, -λιάκους κατ. που εντείνει τη σηµ. του θέµατος, π.χ. βούβλιακας. λιάκατα, τα τα άχρηστα κρέατα, που τα πετούν στα σφαγεία, [λιακ]. λιανεύου ρ., λιάνιβα, λιάνιψα, λιανεύω, λεπταίνω, λιανεύου τ βέργα, [δες λιανίζου]. λιανίζου ρ., λιάντζα, λιάντσα, λιανίσ(η)κα, κόβω κάτι σε µικρά κοµµάτια, µτφ. πετσοκόβω πολλούς, θκοι µας τ ς λιάντσαν τ ς άλνοι, παράγ. το λιάντζµα, [λιανός]. λιανός, -νιά, -νό λεπτός, αδύνατος, άσαρκος, [αρχ. λε6ος > µσν. λειανός]. λιανούρι, το σωρός από µικρά, λιανά πράγµατα, [λιανός]. λιανουφαϊσµένου, το τριµµένο (ύφασµα), από όπου ο ρ. τύπος λιανοφάισι, [λιανός + υφασµένο > (λιανουϋφασµένο) > λιανουφαϊσµένου, µε ϋ > ϊ και µετάθεση]. λιανουφάσλα, τα τα γυφτοφάσουλα, αλλ. η παπούδα, [λιανός + φασούλ(ι)]. λιαντζούρ(ι), το σύνολο από µικροπράγµατα, από µικρά φύλλα καπνού, αλλ. η λιαντζούρα, στη Νιγρ. και το λιάντζαρου, [λιανός]. λιάρα, η λέρα, **[λέρα, ε > ια, όπως και > κια]. λιαρώνου ρ., λιάρουνα, λιάρουσα, λιαρώθκα, λερώνω, άντι λιαρώθκις πάλι, δες πρµ. 393, [λιάρα]. λιάστρα, η σκαλωσιά για το στέγνωµα του καπνού, δες κριβάτ(ι), σκάλα, [λιάζου]. λιβάδα, η το άσπρο χρώµα που παίρνει το τσίπουρο, όταν χύνουµε µέσα του νερό, αλλ. βιβάδα, [αρχ. λείβω(=χύνω, εκχέω, κάνω σπονδή) > λιβ&ς > γεν. λιβάδος]. λιβαντίν(η), η φ. που το φυτεύουν στις άκρες στα παρτέρια, για να δίνουν σχήµατα στους ανθόκηπους, **[ιταλ. levanda]. λιβέντρους, -ρα, -ρου αυτός που είναι ελαφρά ντυµένος, που τον χειµώνα είναι χωρίς πανοφόρι, µη βγαίντς όξου λιβέντρα, θα πουντιά(ει)σς, [ιταλ. leventi > λεβέντης > λιβέντς + κ. κατ. -ερός)]. λιγγέρι, το λ. γνωστή από τα δηµ. τραγ., µε τη σηµ. της πιατέλας, έχου την πάπια στουν ταβά τη χήνα στου λιγγέρι, (Ν.Π.γ τρ ), µεγεθ. η λιγγέρα, (Ν.Π.γ τρ }, ** [τουρ. lenger (=µεγάλη και βαθιά χάλκινη πιατέλα)]. λίγδα, η το λίπος που παίρνεται µε βράσιµο από την αξουγκιά του γουρουνιού, [1. αρχ. λίγδος (=στάχτη) > µτγν. λίγδα. 2. µσν. γλίνη (=πηλός) > γλίδα > λίγδα. **3. αρχ. λίγδην(επίρρ. ακροθιγώς, όσο να ακουµπά στην επιφάνεια), η λίγδα χρησ. και ως λιπαντική ύλη]. λιγδιάρς, -ρου, -ρκου {-διά-}, ο βροµιάρης, [λίγδα + -ιάρς]. λιγέν(ι), το λεγένι, ρηχό µεταλλικό αγγείο, που χρησ. για το πλύσιµο του προσώπου, µεγεθ. η λιγένα σε µερικά σπίτια είχαν ειδικό λιγέν(ι) ως ουροδοχείο, [1. (Λ.Αν.) ίσως ελλ. λεκάνη > τουρ. legen. 2. **αρχ. λιγαίνω(=παράγω καθαρό, µεταλλικό ήχο, τέρπω) > λιγαίνειν > λιγέν(ι), που ήταν µεταλλικό αγγείο]. λιγιός, -γιά, -γιό δες λουγιός. λίγνοι, -γις, -γα λίγοι, [αρχ. 0λίγος]. λιγούτσ(ι)κους, -κ(η), -κου λιγοστός, [αρχ. 0λίγος > µσν. λίγος]. λιέσ(ι), το {-ιέ-}, λέσι, ψοφίµι, πτώµα αποσυνθεµένο, [τουρ. les]. 183

6 184 Νίκος Λ. Πασχαλούδης -λίθκους, -θκια, -θκου -λίδικος, π.χ. κουσουρλίθκους, [-λής + -θκους]. -λίκ(ι) -λίκι, κατ. λ. τουρ. προέλ. π.χ. µπαξιλίκ(ι), [τουρ. -lik]. λιλέκα, η µάνα, ωχ! λιλέκα µ = ωχ! µάνα µου, **[ολιλέ + -κα]. λιλέκ(ι), το θεριστικό εργαλείο παρόµοιο µε το διρπάν(ι), µε λάµα περίπου ευθεία και λαβή που µοιάζει µε λαιµό πελαργού, [τουρ. leylek(=πελαργός)]. λιλί, το γυαλιστερό µικροαντικείµενο, χρήµατα στη νηπ. γλώσσα, να λιλί, δο µ τσιτσί, (πρµ. φρ. 99). λίµα 1, η η µεγάλη πείνα, ο πεινασµένος, να σι φλάξ(ει) θιός που κείν(η) τ λίµα, θα σι φάει σύµπιτσα, [αρχ. λιµς > λιµάζω > µσν. λίµα]. λίµα 2, η η κ. λίµα, η ρίνη, αλλ. το ρινί, το ντιρπί, µτφ. ο ενοχλητικός πολυλογάς, [ιταλ. lima]. λιµάζου ρ., λίµαζα, λίµαξα, πεινώ πολύ, µτχ. λιµασµένους, -ν(η), -νου, [λίµα 1]. λιµατήρ(ι), το εργαλείο µε το οποίο κεντούσαν τα βόδια και τα γαϊδούρια για να προχωρούν γρηγορότερα για τα βόδια ήταν ένα µεγάλο ραβδί µε µια µεταλλική ακίδα στην άκρη, η βουκέντρα, ο κάτσιανους, ενώ για τα γαϊδούρια ήταν ένα µικρό σουβλί, µε σιδερένια ή ξύλινη ακίδα, που ήταν µόνιµα κρεµασµένο στα πίσω κουτσάκια από το σαµάρι µτφ. ήταν ο ενοχλητικός πολυλογάς, η συνεχής γκρίνια, η ραγάνα, το ενοχλητικό µουρµουρητό, όλ(η) τ ν ώρα λιµατήρ(ι) πααίν(ει) γλώσσα τ, στη Νιγρ. λιµατίδ(ι), νιµατήρ(ι), [λίµα 2 + -τήρ(ι)]. λιµατίδ(ι), το το λιµατήρ(ι) στη Νιγρίτα. λίµας, ο ο διαρκώς νηστικός, αυτός που δεν έχει να φάει, [λίµα 1]. -λιµές κατάληξη σε λ. τουρ. προέλ., που εντείνει τη σηµ. του πρώτου συνθ., όπως η λ. σκέτος στην κ. φρ. σκέτος βλάκας, π.χ. ξικλιµές, σουρτουκλιµές, [τουρ. lime (=απογυµνώνω, ράκος, κουρέλι)]. λιµνιώνας, ο κρασοστάφυλο µε µικρή µαύρη ρώγα και άφθονο γλυκό χυµό, **[λείβω (=χύνω) > αρχ. λίµνη]. λιµόν(ι), το λεµόνι, [περσ. līmûn > ιταλ. limone > µσν. λεµόνιον]. λιµόντουζου, το το κιτρικό οξύ, σκόνη για ξίνισµα φαγητών και διατήρηση των τροφίµων, κ. ξινό, [λιµόν(ι) + τουρ. tuz(=άλατα, κρύσταλλοι)]. λιµουνίτσ(ι), το αλλ. το παιχν. λιµουνόπιτσα, [λιµόν(ι) + -ίτσ(ι)]. λιµουνόκουπις, οι αλλ. το παιχν. λιµουνόπιτσα, [λιµόν(ι) + κούπα(< λατ. cupa)]. λιµουνόπιτσα, η λεµονόκουπα παιχν. µιας οµάδας, στο οποίο οι παίχτες έριχναν µια λιµουνόπιτσα σε µια περιοχή µε τρύπες και ο καθένας προσπαθούσε να τη ρίξει µέσα στη δική του, (Νιγρ.), αλλ. το λιµουνίτσ(ι), οι λιµουνόκουπις, [λιµόν(ι) + πέτσα (< ιταλ. pezza)]. λιµπά, τα οι όρχεις, δες και λυµπά, [λατ. lumbus(=αιδοίο) > µσν. λιµπά (=όρχεις)]. λίµπα, η γυάλινο δοχείο σε σχήµα κούπας, µέσα από το οποίο προσέφεραν στους επισκέπτες γλυκό κουταλιού, [ιταλ. libare(=αφαιρώ µέρος του φορτίου, δοκιµάζω µε την άκρη των χειλιών)]. λιµπαντές, ο ζακέτα από µαύρη τσόχα µε γούνα στο γιακά και στα πέτα, µέρος της παραδοσιακής τοπικής γυναικείας αµφίεσης, [τουρ. libade(=ένδυµα)]. λιµπίδα, η µαχαίρι µε λαβή µεταλλική, από το ίδιο µέταλλο της λεπίδας, [αρχ. λεπ*ς > λεπίδα]. λινάρ(ι), το λεπτό σκοινί από λινάρι, που ξέφτιζε εύκολα και γι αυτό ήταν για πρό-

7 χειρα δεσίµατα, [αρχ. λίνον]. λιόδρουµους, ο αγριόχορτο µε µικρά άσπρα λουλούδια, που ανθίζει όλο το καλοκαίρι και γεµίζει τις καλαµιές µετά το θέρους, το Heliotropium europaeum, αλλού λιόδροµο, µπαµπακίτης, λιοστρόφι, µελισσάκι, [ήλιους + δρόµους]. λιον επίρρ., πιο, περισσότερο, πολύ, λιον καλό κι λιον καλό είνι αυτό, φρ. για επιλογή ανάµεσα σε δυο πράγµατα ή παιδιά, αλλ. γιον, **[αρχ. λίαν, πιθανώς να είναι αποτέλεσµα του σχήµατος, αρχ. 7ρα6ος > µσν. 8ριος ( > ωριόν > ριον ) > λιον, σε δηµ. τρ. της περιοχής λέγεται, του λιον του µουνουπάτι(= το καλό το µονοπάτι)]. λιόρδα, η λόρδα, µεγάλη πείνα, [ίσως από αρχ. λορδ/ > λόρδα]. λιουκιούν(ι), το υλικό µε το οποίο κολλούσαν ραγίσµατα στις στάµνες και το οποίο έφτιαναν µε αβγό, ασβέστη, κανάβι και λάδι, [τουρ. lökün]. λιούλιου, το το λουλούδι στη νηπ. γλώσσα, η φρ. λιούλιου µι λιούλιου χρησ. για να προσδιορίσει ότι κάτι δεν είναι σίγουρα φτιαγµένο, φτην δλεια είνι λιούλιου µι λιούλιου, [αλβ. l ul e (> λουλούδι)]. λιούφκα, η αστοχία στην µπάλα ή στο τσιλίκ(ι)-τσιουµάκ(ι), χρησ. και ως επίρρ. πήγι λιούφκα = δεν πέτυχε η κλωτσιά και έµεινε ακίνητη η µπάλα, **[αρχ. λοφ/ > µσν. λωφάζω(=µένω ακίνητος]. λιπαριά, η ψάρι του γλυκού νερού στο µέγεθος της σαρδέλας, Αλόζη η µακεδονική ως παστωµένη δεν έλειπε από κανένα σπίτι, [αρχ. λίπος > λιπαρός]. λιπαρούδα, η µικρή λιπαριά, δες δ.δ. 3. α, παιχν. µε χάιδεµα του δάχτυλου ενός µικρού παιδιού και αιφνιδιασµό µε ελαφρό πάτηµα στο νύχι του, [λιπαριά]. λιρά, τα δες λειρά. λισγκάρ(ι), το λισγάρι, είδος φτυαριού, [λίσγος > µτγν. λισγάριον]. λισσά, η η απλή αυλόπορτα που είναι πρόχειρα φτιαγµένη µε δικτυωτό σύρµα ή µε πλεχτές βέργες, η πουρειά, δες και τοπων. Νιγρ. Λισσά, [αρχ. επ. λισσός(= λείος, γυµνός)]. Λίτζα, η το παλιό όν. του χωριού Θερµά, δες Λούτζια, Αλίτζα, [Μ.Τ. lüdze]. λιφκάδια, τα στη Νιγρ. τα γιουφκάδια, αλλ. λιφκάδις, δες φύλλα, [γιουφκάδια ( > γιφκάδια) > λιφκάδια, µε γ > λ]. λιφκαίνου ρ., λέφκινα, λέφκανα, πλένω τα πανιά στο ποτάµι, για πρώτη φορά µετά την ύφανση, για να αποµακρυνθούν οι ρύποι και να λευκανθούν, [αρχ. λευκαίνω]. λιφτιριά, η ελευθερία, τοκετός, καλή λιφτιριά Μαριγώ = µε το καλό να γεννήσεις Μαριγώ, [αρχ. λευθερία]. λιφτιρώνουµι ρ., λιφτιρώνουµαν, -ρώθκα, ελευθερώνοµαι, γεννώ, [αρχ. λευθερόω > ελευθερώνω > λευτερώνω]. λιφτόκαρου, το φουντούκι, αλλ. το λιφτουκάρ(ι), τσιουµ τσιουµ του λιφτό του λιφτό του λιφτουκάρι, (από τραγ. παιχνιδιών), [αρχ. λεπτοκάρυον]. λιφτου- λεφτο-, λεπτο-, ως πρώτο συνθ. µειώνει το πάχος του δεύτερου, [αρχ. λεπτός]. λιφτουκαριά, η {-ριά}, λεπτοκαρυά, αγριοφουντουκιά, Coryllus avellana, [λιφτόκαρου]. λιχνίζου ρ., λίχνιζα, λίχνισα, λιχνίσ(η)κα, λιχνίζω, ρίχνω στον αέρα µε το λιχνιτήρ(ι) το αλωνισµένο σιτάρι, για να χωρίσουν τα άχυρα από τους σπόρους, ουσ. το λίχνισµα, [αρχ. λικµάω > λιχνίζω]. 185

8 186 Νίκος Λ. Πασχαλούδης λιχνιτήρ(ι), το λιχνιστήρι, ξύλινο φτυάρι µε δόντια σαν χαχαλάς, που χρησ. για το πρώτο λίχνισµα του σιταριού του αλωνισµένου µε την ντουκάν(η) το σιτάρι το λίχνιζαν µε το φκυαρούδ(ι), όταν έµενε το σπυρί σχεδόν χωρίς άχυρα, [λιχνίζου]. λιχούδ(ι), το το νεογέννητο βρέφος, [αρχ. λεχ/]. λιχουνιά, η η λοχεία, που κρατούσε από τη γέννα µέχρι το σαράντζµα, [λέχος(= κρεβάτι) > αρχ. λεχ/]. λιχούσα, η λεχούσα, λεχώνα, λεχώ, αλλ. λιχώνα, [αρχ. λεχ/ > λεχούσα]. λιχώνιψα ρ., δεν είναι γνωστό σε χρόνους που εκφράζουν διάρκεια, γέννησα, Μαριγώ λιχώνιψι προυτού µια βδουµάδα κι Λισάφου θα λιχουνέψ(ει) σι κανέ µήνα, [λέχος(=κρεβάτι) > αρχ. λεχώ]. λόγκα, η βόλτα, κίνηση µε αφετηρία και τέρµα το ίδιο σηµείο, η επιτόπια στροφή, [λατ. longe(=µακριά)]. λόγυρα επίρρ., ολόγυρα, [δες λουγύρου]. -λό(η)µα -λόγηµα, [δες -λουγώ]. -λόι -λόγι, π.χ. τσιουµπουλόι, [λέγω(=µαζεύω) > λόγος > αρχ. -λόγιον > -λόγι]. λόια, τα {-ια}, λόγια, άιντι, δυο λόια ένα παζάρ(ι) = άντε, λίγα λόγια να τελειώνου- µε, δες πρµ. 275 και πρµ. φρ. 148, [αρχ. λόγος]. λο λο λο οι φλυαρίες, αρχίντσι πάλι τα λο λο λο τ Γιώργης. λόους, ο λόγος, δες λ.γ. 31 έδουσαν λόου = έδωσαν το λόγο τους, έδωσαν αµοιβαία υπόσχεση αρραβώνα µετά το προξενιό ο πατέρας του γαµπρού µε δυο-τρεις συγγενείς του επισκέπτονταν το σπίτι της νύφης για να δέσουν τα λόια, για να επιση- µοποιήσουν δηλαδή την αµοιβαία υπόσχεση που δόθηκε στο προξενιό, αντάλλασσαν τις βέρες και συµφωνούσαν για τους επίσηµους αρραβώνες, δες και λουγόδουσµα, [αρχ. λόγος]. -λόους -λόγος, π.χ. σπιρτουλόους, [λέγω(=µαζεύω) > αρχ. λόγος]. -λός, -λιά, -λό κατ. η οποία φανερώνει ιδιότητα που αναφέρεται στο θέµα, όπως η κ. λ. νιρουλός, δες και ουρλός. λότους, ο τυχερό παιχν. που αποτελούνταν από ένα δίσκο χωρισµένο ακτινωτά σε περιοχές, και ένα δείκτη που περιστρεφόταν. Στις µισές περιοχές αντιστοιχούσαν διάφορα δώρα, οι περιοχές όµως των δώρων ήταν πολύ µικρότερες από αυτές που έδιναν µπόσ(ι), δηλαδή που έχαναν, [ιταλ. lotto > λότος]. λότρα, η πληθ. οι λότρις, µακριά κιγκλιδωτά πλαίσια µε µυτερές προεξοχές, που έµπαιναν πλευρικά στο κάρο και εξασφάλιζαν µεγάλο µάκρος και ασφαλές φόρτωµα για δεµάτια χόρτου ή σιτηρών, **[αρχ. λωίων(=επιθυµητότερος, καλύτερος) > συγκρ. λωίτερος (> λ:τερος > λώτρος, µε αποβολή του «ε») > λότρα]. λότσιους, ο τεµπέλης, λουγκούρς, στη Νιγρ. λόψιους, [τουρ. loş(=οκνηρός, αργός)]. λότσκας, ο λόξυγκας, µ έκατσι ένας λότσκας, µα τι, [δες γλότσκας]. λου- ολο-, ως πρώτο συνθ. δίνει τη σηµ. της διάρκειας, [αρχ. ;λος > επίρρ. όλο]. λουβιά, τα λοβοί, οι θήκες µέσα στις οποίες βρίσκονται οι σπόροι των οσπρίων και άλλων φυτών, [αρχ. λοβς > µτγν. λόβιον]. λουγάθκους, -θκ(η), -θκου πολυλογάς, φλύαρος, αντιρρησίας, αυτός που αντιλέγει, λουγάθκου πιδί, [αρχ. λόγος + -θκους]. -λουγάου δες -λουγώ. Λουγγάρ(ι), το παραλιακή τοποθεσία στην ακτή των Κερδυλλίων, όπου παλιότερα

9 οι Τερπνιώτες και οι Νιγριτινοί πήγαιναν µε τα κάρα για θαλάσσια λουτρά την περίοδο του αγ(ι)-απόστουλου, [αρχ. σλ. longa > µσν. λόγγος]. λουγιός, -γιά, -γιό λογιός, χρησ. σε φρ. όπως τι λουγιός είνι; = τι λογής είναι, τι µορφή έχει, αλλ. λιγιός, δες λ.γ. 5, [λόγος > αρχ. λόγιον > γεν. πληθ. λογίων > µτγν. λογή]. λουγιών λουγιών κάθε λογής, λουγιών λουγιών ανθρώπ(οι), [λουγιός]. λουγκουρεύου ρ., λουγκούριβα, λουγκούριψα, συµπεριφέροµαι ως λουγκούρς, τε- µπελιάζω, µην καρτιρείς χαΐρ(ι) π του Γιώργη, λουγκούριψι κι αυτός, [λουγκούρς]. λουγκουρζούµ(ι), το το άτεχνα φτιαγµένο ζουµερό φαγητό, το φαγητό της τεµπέλας νοικοκυράς, το νιρουζούµ(ι), [λουγκούρς + ζουµί(δες ζµι)]. λουγκούρς, -ρου, -ρκου άχαρος, τεµπέλης, [τουρ. lungur(=αγενής)]. λουγκόφ(ι), το το βοηθητικό άλογο που ζευόταν έξω από τα τιµόνια στο κάρο ή έξω από το τραβηχτάρ(ι) στο αλέτρι, µτφ. ο άνθρωπος που κάνει µόνο βοηθητικές δουλειές, [Λ.Ηπ. αλογόφρυ > αλογόφι]. λουγόδουσµα, το δόσιµο λόγου, αµοιβαία υπόσχεση για αρραβώνα, δες λόους, [αρχ. λόγος + αρχ. δόσιµον]. λουγου- λογο-, ως πρώτο συνθ. χρησ. για να δηλώσει ότι κάτι γίνεται µε λόγια, [αρχ. λόγος]. λουγουδένουµι ρ., χρησ. µόνο στον αόρ. λουγουδέθκα = δεσµεύτηκα µε υπόσχεση αρραβώνα, δες λουγουδίνου, [λουγου- + δένου]. λουγουδιάστηκα πήγα µε προφορική συµφωνία ως υπάλληλος µε µισθό και πήγα και λουγουδιάστηκα σε µια χήρα Βουργάρα, (Ν.Π.γ τρ ), [< λόγος + ρογιάστηκα (< ρογιάζω < ρόγα < λατ. roga)]. λουγουδίνου ρ., χρησ. µόνο στον παθ. αόρ. λουγουδόθκα = έδωσα υπόσχεση αρραβώνα, [λουγου- + δίνου]. λουγουµαχώ ρ., λουγουµαχούσα, -µάχ(η)σα/-µάησα, λογοµαχώ, φιλονικώ [αρχ. λόγος + αρχ. µάχοµαι > µτγν. λογοµαχέω]. λουγουφέρνου ρ., λουγόφιρνα, λουγόφιρα, λογοφέρνω, ανταλλάσσω λόγια µαλώνοντας, λουγουµαχώ, [λουγου- + φέρνου]. λουγυρίζου ρ., λουγύρζα, λουγύρσα, δες λουγυρνάου, [λου- + γυρίζου]. λουγυρνάου, -ώ ρ., λουγυρνούσα, λουγύρσα, γυρίζω άσκοπα δω και κει, δες πρµ. 63 και 187, [λου- + γυρνάου]. λουγύρου επίρρ., ολόγυρα, και λόγυρα, [λου- + επίρρ. γύρω]. λουγυρστός, -στιά, -στό αυτός που γυρίζει τριγύρω από κάποιον, ο άνθρωπος του σπιτιού, είχι δυο τρεις λουγιρστές να τουν πηριτούν, [λουγύρου]. -λουγώ -λογώ, ως δεύτερο συνθ. δίνει τη σηµ. του µαζεύω αλλά και άλλες δες βλαστουλουγώ, φιγγουλουγώ, τριµουλουγώ, [αρχ. λέγω(=µαζεύω)]. λούζου ρ., έλουζα, έλουσα, λούσ(η)κα/λούστ(η)κα, λούζω, πλύνω µόνο το κεφάλι, πρ. λούζι, λούζτι, λούσι, λούστι, λούζους, λούζιστι, λουστούς, [αρχ. λούω]. λουικά, τα {-ι-κά}, τα λογικά, έλα στα λουικά σ, [αρχ. λογικόν]. λούκ(ι), το υδρορροή, δες ουλούκ(ι). -λούκ(ι) επίθ. λ. τουρ. προέλ., Τουκουζλούκ(ι), (τοπων. Νιγρ.), τουζλούκ(ι), [τουρ. -luk]. λουλαµάρα, η λωλαµάρα, τρέλα, [<λλυµαι > αρχ. 0λωλς > µσν. λωλς > µσν. 187

10 188 Νίκος Λ. Πασχαλούδης λωλάδα > λωλαµάρα]. λουλούδ(ι), το λουλούδι, παράσιτο φ. του καπνού, δες λύκους, [αλβ. l'ul'e > µσν. λουλούδι]. λουλούδου, η στη Νιγρ. αυτή που ντύνεται φανταχτερά και συµπεριφέρεται εξεζητηµένα, στην Τερπνή η αλαφριά γυναίκα, δες και τραλαλού, [λουλούδ(ι)]. λουµπουντιά, η αλλ η λαµπουντιά. λούµπουρ λ. γνωστή µόνο στα παραµύθια, που εµπεριέχει τη σηµ. της πόρτας λού- µπουρ, λούµπουρ, λούµπουρ για! άνοιξι / (κλείσι) πόρτα, λούµπουρ για! ήταν το σύνθηµα σε ένα παραµύθι για να ανοίγει / (να κλείνει) η πόρτα µιας σπηλιάς, που έκρυβε µέσα της θησαυρούς, [τουρ. lumbar(=µπουκαπόρτα) + για!]. λούνα, η η βροµιά από λάδι ή κρασί που κατακάθεται στον πυθµένα των δοχείων, αλλ. το λούν(ι), η λούν(η) στη Νιγρ. είναι και η τούφα από πολλές ρίζες σταριού, κειν του στιάρ(ι) είχι µία λούνα δω κι µία κει, [τουρ. lun(=βροµερός άνθρωπος, παλιάνθρωπος)]. λουξ, το φωτιστική συσκευή πετρελαίου, η οποία φώτιζε µε πυρακτωµένο αµίαντο, [λατ. lux(=φως)]. λουξουρεύουµι ρ., λουξουρεύουµαν, -ρέφκα, λιµπίζοµαι, επιθυµώ πολύ κάτι φαγώσιµο, [λουξούρς]. λουξούρς, -ρου, -ρκου λείξουρος, λιχούδης, λαίµαργος, αλλ. λείξας, λειξουρόκουλους (Νιγρ.), αλλ. λειξούρς, [αρχ. λείχω > λείξουρος και επίδρ. του τουρ. lüks ( = απόλαυση)]. λόυρα επίρρ., ολόγυρα, αλλ. λόγυρα, λουγύρου. λουρδούδα, η µικρή λουρίδα, υποκ. της κ. λ. λουρίδα, [λουρί > λουρίδα > λουριδούδα ]. λουρί, η στενή λωρίδα δερµάτινη, ζώνη, [λατ. lorum > µτγ. λ/ρον > µσν. λουρίν]. λούρους, ο ο οµφάλιος λώρος, τλίχκι του πιδί στου λούρου κι πέθανι, [λατ. lorum > µτγν. λ/ρον > µσν. λ/ρος]. λούσ(ι)µου, το λούσιµο, η ενέργεια και το αποτέλεσµα του λούζου. λουστάρ(ι), το µοκρύς λοστός, [αρχ. λο6σθος/λοισθς > λοστός]. λουστούς λούσου, πρ. του λούζουµι, ανάλογα σφουγγστούς κλπ., δες και λυθούς, ** [συµφ. των λ. αρχ. λούσθητι(<λούοµαι) + αρχ. σύ]. λούστρις, οι µικροί λάκκοι µε νερό, όπου µπαίνουν και βρέχονται τα αγριογούρουνα, [αρχ. λούω > έλουσα]. Λούτζια, τα το παλιό όνοµα του χωριού Θερµά, τοπων. στο βουνό της Νιγρίτας, όπου εγκαταστάθηκαν αρχικά οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι στη συνέχεια µετακόµισαν στα σηµερινά Θερµά, δες Λίτζα, Αλίτζα, [Μ.Τ. lüdze]. Λουτρά, τα το χωριό Θερµά, δες Αλίτζα, Λίτζα, [αρχ. λουτρόν]. λουτρός, ο λουτρό, χώρος µε ευχάριστα ψηλή θερµοκρασία, λουτρός γίνκι κάµαρ(η) µι τιαυτήν τ σόµπα, [αρχ. λουτρόν]. λούτρου, το λούτρο, είδος βελούδου µε τρίχα πιο µεγάλη από τον γκατιφέ, µε το οποίο έκαναν ζακέτες οι φουστανούσις, [γαλλ. loutre]. λούτσα επίρρ., µούσκεµα, γίνκα λούτσα = βράχηκα, [Λ.Ηπ. αρχ. λούω > λούστης > λούτσης(=αυτός που λούζεται συχνά)]. λουχιές, οι τα χτυπήµατα πόνου, που αισθάνεται κάποιος στην περιοχή όπου δηµι-

11 ουργείται απόστηµα, βαρέν(ει) λουχιές τσούρλου µ, **[αρχ. λόγχη]. λουχίοι, οι λοχίες, [αρχ. λόχος > λοχίας]. λουχιρός, -ριά, -ρό λ. για φυτό, βλαστό, φύλλο τρυφερός, ευαίσθητος, αυτός που σπάζει εύκολα, θαλερός, όχι µαραµένος, χασλαµάς είνι λουχιρός, του καπνό είνι λουχιρό του προυί, **[αρχ. λόχµη (=συστάδα από θαλερή µη ξυλώδη φυτική ύλη) + κ. κατ. -ρος]. λόχ(η), η λόγχη, η γλώσσα της φωτιάς, φουτιά βγάζ(ει) κόµα λόχις, [αρχ. λόγχη]. λόψιους, ο στη Νιγρ. ο λότσιους. λυγάου, -ώ ρ., λυγούσα, λύγσα/λύισα, λυγίσ(η)κα, λυγίζω, κυρτώνω, κάµπτω, ως παθ. λυγιούµι = κάνω σκέρτσα, σειούµι κι λυγιούµι, [λύγος(=λυγαριά) > αρχ. λυγίζω > λυγώ]. λυγαριά, η {-ριά}, θάµνος µε ευλύγιστες βέργες, µε τις οποίες έπλεκαν κοφίνια, πανέρια κλπ, κ. λυγιά, λύγος, Vitex agnus castus, [αρχ. λύγος > µσν. λυγαρέα]. λυγίζου ρ., παρ. λύγζα, για λοιπά δες λυγάου. λυγιούµι ρ., δες λυγάου. λύγµα, το λύγισµα, αλλ. το λύγσµα, [λυγάου]. λυθούς λύσου, πρ. του ρ. λύνουµι, ανάλογα τα πλυθούς, κοιµθούς, στρουθούς κλπ., **[συµφ. αρχ. λύθηθι(< λύοµαι) + αρχ. σύ, δες και λουστούς]. λυκούδια, τα τα λυκόπουλα, [λύκους]. λύκους, ο 1. το αγρίµι λύκος. 2. παρασιτικό φ. οροβάγχη, Orobanche, που καταστρέφει τις ρίζες του καπνού γύρω του, αλλ. λουλούδ(ι). 3. παρασιτικό φυτό που αναπτύσσει κίτρινες κλωστές µε τις οποίες τυλίγεται στο καπνό και απορροφά τους χυµούς του, αλλού νεραϊδογνέµατα, µαλλιά αγγέλου, κουσκούτα, στη Νιγρ. τέλ(ι), Cuscuta sp. 4. µτφ. ο καρκίνος, τουν έφαγι λύκους που είχι µέσα, 5. στα παιχνίδια ήταν η σκιά των δυο χεριών πάνω σε τοίχο που µε λίγη φαντασία έµοιαζε µε το κεφάλι λύκου, αλλ. καµήλα, 6. µηχανή του παπλωµατά, [αρχ. λύκος]. λύκους κι τ αρνί παιχν. µικρών παιδιών, στο οποίο η οµάδα φύλαγε ένα παιδί, το αρνί, από ένα άλλο παιδί, τον λύκο. λυµπά, τα δες λιµπά. λύνου ρ., έλυνα, έλυσα/έλ(υ)σα/έλτσα, λύθκα, λύνω, πρ. λύνι, λύντι, λύσι, λύστι, λύνους, λύνιστι, λυθούς, λυθήτι κλπ., το λτσα του τσιαρβούλ(ι), [αρχ. λύω]. λύπµα, το λύπη, λύπηση, φτος δεν είνι για λύπµα, [αλ(υ)πούµι]. λύσσα, η η κ. σηµ. και µτφ. πάρα πολύ αρµυρό, λύσσα γίνκι του φαΐ, [αρχ. λύσσα]. λυσσιάρκους, -κ(η), -κου λυσσασµένος, δες πρµ. 139, [αρχ. λυσσ/ > λυσσάρικος]. 189

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

TΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ TΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1 # Πλαγγόνα Ξύλινο ΑλογάκιΤροχός Σβουρα Μπάλα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΖΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ Κρυφτό Κυνηγητό Ψείρες

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακροβάτες της θάλασσας

Οι ακροβάτες της θάλασσας Οι ακροβάτες της θάλασσας Ο Φλίπερ, το δελφίνι, μιλάει για τον εαυτό του και τις αγαπημένες του συνήθειες. Γεια σας, παιδιά! Με λένε Φλίπερ όμως οι φίλοι μου με φωνάζουν Φλιπ. Δεν είμαι ψάρι, είμαι θηλαστικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665)

Κείμενα σε διασκευή από το βιβλίο Micrographia του Robert Hooke (1665) Σχετικά με τη μύτη μιας λεπτής βελόνας «Θα ξεκινήσουμε πρώτα τις διερευνήσεις μας με τις παρατηρήσεις σωμάτων που είναι απλά στη φύση τους και σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε σε πιο σύνθετα. Με αυτή τη μέθοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με:

Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Στην κατασκήνωση του 2008 ασχοληθήκαμε με: Γλυκίσματα από μαύρη ζάχαρη για το τσάι μας Βαζάκια για ρεσό Καλοκαιρινά σουβέρ από φελό και σκοινί Αρωματικά μαξιλαράκια 1. Βαζάκια για ρεσό Οι κατασκηνωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΥΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΥΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012 2013 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΦΥΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία Χουάνγκ-Σιάο Απόψε η Σελήνη λάμπει απόκοσμα στον φθινοπωρινό ουρανό. Οι ανάγλυφοι όγκοι του γρανιτένιου βουνού απέναντι μοιάζουν πελώριοι δράκοι, ακίνητοι μα απειλητικοί. Οι πρώτες πραγματικά ψυχρές ριπές

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. 1.Βαλσάμη Βενετία, 2.Κουτσουράδη Περσεφόνη,3.Κυπριώτη Ιωάννα- Μιχαηλία,4.Κυδωνάκη Σοφία,5.Πεταυράκη Χαρά

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΚΩ. 1.Βαλσάμη Βενετία, 2.Κουτσουράδη Περσεφόνη,3.Κυπριώτη Ιωάννα- Μιχαηλία,4.Κυδωνάκη Σοφία,5.Πεταυράκη Χαρά ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΟΜΑΔΑ:Dragons 1.Βαλσάμη Βενετία, 2.Κουτσουράδη Περσεφόνη,3.Κυπριώτη Ιωάννα- Μιχαηλία,4.Κυδωνάκη Σοφία,5.Πεταυράκη Χαρά Αποφασίσαμε σαν ομάδα να ασχοληθούμε με τα έθιμα της Κω γιατί είναι αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό 1ο Δημοτικό σχολείο Παλλήνης Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ τάξης Το φυτολόγιό μας Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, δημιουργήσαμε ένα φυτολόγιο. Αυτή τη φορά όμως είναι ηλεκτρονικό Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 1 τάξης

Από τα παιδιά της Α 1 τάξης Από τα παιδιά της Α 1 τάξης Μαύρο-Άσπρο Τα παιδιά αφού χωρίσουν το γήπεδο στη μέση με μια άσπρη γραμμή, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Ένα παιδί κάνει το διαιτητή. Αυτό το παιδί παίρνει μια πέτρα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού

λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού (126-132):Layout 1 4/3/2011 9:57 πμ Page 126 λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού δερμάτινο κορδόνι υποδημάτων, λαγούμ (το)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος

Ζακόκ. Πεπέκης Κωνσταντίνος Ζακόκ Ένα παιχνίδι που έπαιζε η γιαγιά µου όταν ήταν µικρή είναι το ζακόκ. Το ζακόκ είναι παρόµοιο µε το κυνηγητό που παίζουµε τώρα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι τα παιδιά πρέπει να χωριστούν σε 2 οµάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Το Γερµανικό Πίντσερ είναι ένας µεσαίου µεγέθους σκύλος. Το γερµανικό Pinscher είναι µεγαλύτερο από το Min Pin, αλλά µικρότερο από οτι το Doberman. Τα χρώµατα που µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

Γανωτής. Το εργαστήριο του γανωτή Το εργαστήριο του γανωτή είχε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. α) Υλικά:

Γανωτής. Το εργαστήριο του γανωτή Το εργαστήριο του γανωτή είχε όλα τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. α) Υλικά: Γανωτής Γανωτής 1 ονοµάζεται ο τεχνίτης που επικαλύπτει χάλκινα σκεύη αλλά και άλλα µεταλλικά αντικείµενα µε καθαρό καλάι 2. Για το λόγο αυτό λέγεται και καλαϊτζής. Οι γανωτήδες ήταν συνήθως πλανόδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. SOU Zheleznik Stara Zagora ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ SOU Zheleznik Stara Zagora Koleda (Στο κυριλλικό αλφάβητο: коледа) είναι η σλαβική λέξη για τα Χριστούγεννα, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στη Βουλγαρία. Μερικοί πιστεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακές συνταγές μέσα από τα ήθη και έθιμα του τόπου

Παραδοσιακές συνταγές μέσα από τα ήθη και έθιμα του τόπου Παραδοσιακές συνταγές μέσα από τα ήθη και έθιμα του τόπου Ξεκινώντας την προσπάθεια μας, να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές μέσα από αυτό το νέο μάθημα, για τα Ελληνικά σχολεία, επιλέξαμε τον πιο «γλυκό»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία: Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Θέμα 1ο Σε πολλές ορεινές χώρες με συχνές χιονοπτώσεις ή βροχοπτώσεις έχουν κατασκευαστεί σε μεγάλα υψόμετρα φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα.

Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο ή αλλιώς Αποκριά είναι μια περίοδος 3 εβδομάδων που γιορτάζουμε κάθε χρόνο πριν από τη Σαρακοστή του Πάσχα. Το Τριώδιο το τοποθετούμε χρονικά ως εξής: Πάσχα Τριώδιο ή Αποκριά Σαρακοστή Η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

πιατα με αρωμα μεσογειακο

πιατα με αρωμα μεσογειακο πιατα με αρωμα μεσογειακο Τι γινεται οταν δυο δυναμεις συναντιουνται σε μια κουζινα με «οπλο» τους το ελαιολαδο; Στην περιπτωση της ΑΝΕΚ LINES και του Chef s Club, το αποτελεσμα υπηρξε ακρως γευστικο και

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 (ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗ - ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΜΑ 1: Νομός του Hooke Υλικά: Ορθοστάτη και σφιγκτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 2014 Δημήτρης Αδάμης & Eκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ Koλοκοτρώνη 49,

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 7 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα.

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται

Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται Το σχολείο μας είναι σχετικά παλιό. Βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Γερίου, απέναντι από το Δημαρχείο Γερίου. Έχει χτιστεί το 1976 και αποτελείται από δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις ειδικές αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα