Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ επηινγή θαη 2) ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ εθζέζεσλ ηεο HELEXPO γηα ην Β εμάκελν 2011 θαη ην Α εμάκελν 2012 (New Baby, Furnima, Polis, Biologica, Kosmima, Philoxenia, Hotelia- Expro & Clean, Furnidec Business, Agrotica, Infacoma, Marmin, Energy tech, Artozyma, Property, Furnidec, θαη Summer holidays expo). Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ: Β εμάκελν Α εμάκελν 2012 ( ) πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο: # ,00 # ΔΤΡΩ πιένλ ΦΠΑ Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Ηκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ 2011, ώξα:12:00 Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ΔΚ: Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε Παξαιαβή Σεχρνπο Πξνθήξπμεο: απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο HELEXPO: http// θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO ΑΔ / ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο έσο ηηο Πιεξνθνξίεο: Α. Λακπξίδνπ Σει.: , Fax: Ηκεξνκελία απνζηνιήο Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ζηελ ηεο πεξίιεςεο ζηνλ Δθεκεξίδα ηεο Δ. Δ.: Ηκεξήζην Σχπν:

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ Γηάξθεηα θαη πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γεληθά Γηθαίσκα θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ύληαμε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ Γηεπθξηλίζεηο πξνθήξπμεο Σόπνο - ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Ιζρύο πξνζθνξώλ Σηκέο πξνζθνξώλ Νόκηζκα ακνηβήο αλαδόρνπ Δγγπήζεηο Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ Πξνζθπγέο Απνηέιεζκα επηινγή αλαδόρνπ Καηάξηηζε ζύκβαζεο Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο παξαθνινύζεζε παξαιαβή έξγνπ Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ Ιζρύνπζα λνκνζεζία επίιπζε δηαθνξώλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Πεξηερόκελα ππνθαθέινπ Α: «Γηθαηνινγεηηθά» Πεξηερόκελα ππνθαθέινπ Β: «ηερληθή πξνζθνξά» Πεξηερόκελα ππνθαθέινπ Γ: «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Δηζαγσγή Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο Αμηνιόγεζε ηερληθήο πξνζθνξάο Αμηνιόγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Σειηθή αμηνιόγεζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ Ρήηξεο θαη εγγπνδνζία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A 1. ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σν Ννκηθφ Πξφζσπν κε ηελ επσλπκία ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ. πξνθεξχζζεη δηεζλή επαλαιεπηηθό αμηνινγηθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ επηινγή θαη 2) ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ εθζέζεσλ ηεο HELEXPO γηα ην Β εμάκελν 2011 θαη ην Α εμάκελν 2012 (από κέρξη ). πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ,00 επξώ πιένλ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Αλαιπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ ην αληηθείκελν πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ν ζρεδηαζκόο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ εθζέζεσλ γηα ην Β εμάκελν 2011 θαη ην Α εμάκελν 2012 (New Baby, Furnima, Polis, Biologica, Kosmima, Philoxenia, Hotelia- Expro & Clean, Furnidec Business, Agrotica, Infacoma, Marmin, Energy tech, Artozyma, Property, Furnidec, θαη Summer holidays expo). Η ζηφρεπζε ησλ πξνγξακκάησλ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο είλαη σο επί ην πιείζηνλ νη επηζθέπηεο ησλ εθζέζεσλ. Η δηαθεκηζηηθή πξνβνιή είλαη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνζνύ ,00 ΔΤΡΩ πιένλ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη ηπρόλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ επί ηνπ αλσηέξσ πνζνύ. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη: α) ην θόζηνο ηεο αγνξάο ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ ζε ΜΜΔ β) ε ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην media planning θαη media buying ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ζηα Μέζα γηα ην ζρεδηαζκό ησλ media plans θαη ηελ αγνξά ησλ ΜΜΔ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 261/1997 σο ηζρχεη, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηεο δαπάλεο, φζν θαη σο πξνο ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο Γηάξθεηα θαη πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ Σν έξγν ηνπ αλαδόρνπ έρεη δηάξθεηα από κέρξη Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ν αλάδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πιένλ ΦΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ακνηβήο. Ο Πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη σο εμήο: EKΘΔΗ ΓΑΠΑΝΔ ΜΔDIA 2011 NEW BABY FURNIMA POLIS BIOLOGICA KOSMIMA

4 PHILOXENIA 60,.000 HOTELIA FURNIDEC BUSINESS AGROTICA INFACOMA MARMIN ENERGY TECH ARTOZYMA PROPERTY FURNIDEC SUMMER HOLIDAYS EXPO ΤΝΟΛΟ , Δίλαη δπλαηή ε πξνζθπγή απφ ηε Helexpo ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ αλάδνρν, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 παξ. 4 ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ ΠΓ 60/2007, φηαλ πξφθεηηαη: 1) γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θχξηα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη απηέο: - δελ κπνξνχλ, απφ ηερληθή ή νηθνλνκηθή άπνςε, λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα ζηε Helexpo ή, παξά ην φηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. - Η πξνυπνινγηδφκελε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο θαη - Οη ζπκβάζεηο απηέο ζπλάπηνληαη κε ηνλ ίδην Αλάδνρν 2) γηα λέεο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη: - νη λέεο ππεξεζίεο είλαη ζχκθσλεο κε ην βαζηθφ ζρέδην θαη ηε κειέηε ηεο θχξηαο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηαδηθαζίεο - Αλαηίζεληαη απφ ηε Helexpo - Γελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θχξηαο ζχκβαζεο Η πξφζζεηε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο θνζηνινγήζεηο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο νη νπνίεο δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Δθφζνλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο δελ είρε πξνβιεθζεί θνζηνιφγεζε ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ηφηε ε πξφζζεηε ακνηβή ζα πξνζδηνξηζζεί κε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηεο Helexpo θαη ηνπ Αλαδφρνπ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β 2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 2.1. Γεληθά Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ 60/2007 θαη ΠΓ 261/1997 εθαξκνδνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 118/2007. Ρεηψο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο ζα αλαθχςνπλ θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3886/2010, δνζέληνο φηη ε HELEXPO δελ απνηειεί νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

5 Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ππνςήθηνο έρεη κειεηήζεη ηελ πξνθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, ηα απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηνπο. Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζή ηνπ θαη ηε ζπιινγή θάζε πιεξνθνξίαο θαη ζηνηρείνπ πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Η HELEXPO δελ δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζηελ ηειηθή επηινγή αλαδφρνπ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, επηθπιάζζεηαη δε ηνπ δηθαηψκαηνο λα αλαβάιεη, αθπξψζεη, καηαηψζεη ή θεξχμεη άγνλν ην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο θαη πεξηερφκελν, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, ρσξίο λα θέξεη νηαδήπνηε επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ή/θαη ηξίησλ πξνζψπσλ. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλνλ ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιν. Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ ιφγσ ή επ επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα ππνζηνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηνπο ππνςεθίνπο Γηθαίσκα θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ.γ.. ηνπ ΠΟΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζή ηνπο ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ζε θξάηνο κέινο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ.γ.. ηνπ ΠΟΔ ή ηέινο, ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο ηνπο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηoηειεφξαζεο (Άξζξν 10α π.δ. 213/1995). ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, απηέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η Helexpo δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή επηιεγεί σο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, λα ζπζηήζεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα., ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο δηακνξθνχκελνπ αλαιφγσο. Σα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Helexpo, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007, θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ησλ πξνζθεξφλησλ, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, - 5 -

6 γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (π.ρ. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία) βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηε Helexpo. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Όζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε δηαδηθαζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Θεζζαινλίθεο ππνρξενχηαη λα νξίζεη λφκηκν εθπξφζσπν θαη αληίθιεην ζηε Θεζζαινλίθε, θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 2.11 ηνπ παξφληνο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ' απηφλ (ε νπνία απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζηνλ αξηζκφ θιήζεο ή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, σο επαξθή απφδεημε φηη δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2.11 ηνπ παξφληνο: α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ

7 (4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (5) Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 10α ηνπ π.δ. 213/1995 Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ. (6) Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην Φνξείο Πηζηνπνίεζεο(άξζξν 12 παξ.3 πεξηπη.δ Νφκνπ 3688/2008). β. Οη αιινδαπνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. (4) Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 10α ηνπ π.δ. 213/1995 Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ. (5) Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην Φνξείο Πηζηνπνίεζεο(άξζξν 12 παξ.3 πεξηπη.δ Νφκνπ 3688/2008). γ. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα. (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ , απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). (3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη - 7 -

8 εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα' θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. (5) Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 10α ηνπ π.δ. 213/1995 Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ. (6) Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην Φνξείο Πηζηνπνίεζεο(άξζξν 12 παξ.3 πεξηπη.δ Νφκνπ 3688/2008). δ. Οη πλεηαηξηζκνί: (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. (4) Απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 10α ηνπ π.δ. 213/1995 Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δ..Ρ. (5) Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην Φνξείο Πηζηνπνίεζεο(άξζξν 12 παξ.3 πεξηπη.δ Νφκνπ 3688/2008). ε. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ Πξνζθνξά ελώζεσλ πξνκεζεπηώλ 1. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε - 8 -

9 ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο HELEXPO, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 4. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά (2.2.2), γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ , θαηαπίπηεη ππέξ ηεο HELEXPO ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Η παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά/ δηέλεμε επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, αξκφδηα Γηθαζηήξηα νξίδνληαη ηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε ύληαμε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ Σξφπνο ζχληαμεο πξνζθνξψλ Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζεκείν 2.5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 202 / ζπλεδξίαζήο ηεο. Οη πξνζθνξέο: Τπνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα θαηά θχιιν. Τπνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Δίλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν. Σπρφλ εκθάληζε ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο

10 Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Πξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ειιηπείο, ππφ αίξεζε ή ζπλδπάδνληαη κε πξνυπνζέζεηο άζρεηεο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Οη κεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, φηη έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Πάλησο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ε γλψζε απηή θαη ρσξίο ηε ζρεηηθή αλαθνξά. Δμάιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη νη δηαγσληδφκελνη είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θ.ι.π. θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο Γηεπθξηλίζεηο πξνθήξπμεο Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο, ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο απφ ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO ΑΔ / ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε (θ. Αγγειηθή Λακπξίδνπ ηει , Fax: ) πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε παξέρνληαη ην αξγφηεξν έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη εθφζνλ απηά έρνπλ δεηεζεί εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Οη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Helexpo ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ( θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Η αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 202 / ζπλεδξίαζήο ηεο, έρεη ην δηθαίσκα θαη αθνχ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά Σόπνο - ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ δίλνληαη ζην Κεθάιαην Γ ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 202/ ζπλεδξίαζήο ηεο, ηελ Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ 2011 θαη ώξα 12:00 ζηελ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO ΑΔ / Γξαθεία Γηνίθεζεο, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε. Οη πξνζθνξέο ζα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ έγγξαθν ππνβνιήο γηα πξσηνθφιιεζή ηνπο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γξαπηψο, απεπζείαο ή ηαρπδξνκηθά, θαη λα θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηεο HELEXPO ην αξγφηεξν κέρξη ηελ ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ ηαρπδξνκηθψο, ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο HELEXPO ην αξγφηεξν κέρξη ηελ σο άλσ θείκελε εκεξνκελία. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί θαη ζα έρνπλ παξαιεθζεί εκπξφζεζκα απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηεο εηαηξίαο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ. Πξνζθνξέο πνπ ππεβιήζεζαλ κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ, ΓΔΝ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο

11 2.6. Ιζρύο πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ε Helexpo απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ρξφλν πνπ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ηελ απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιερζέληνο ε θαηαθχξσζε κπνξεί λα γίλεη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο Σηκέο πξνζθνξώλ Η γεληθή ζπλνιηθή ηηκή αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Ο ΦΠΑ αλαγξάθεηαη σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο). ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ή ε ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη. Αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο δελ επηηξέπεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Πξνζθνξέο, πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ, απνξξίπηνληαη Νόκηζκα ακνηβήο αλαδόρνπ Σα ηηκνιφγηα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Η θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ Δγγπήζεηο Δγγύεζε ζπκκεηνρήο Κάζε πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ εγγπεηηθή επηζηνιή χςνπο 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ήηνη επί ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ ,00 πιένλ ΦΠΑ ,00 ζα ππνβιεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνύ ,50. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Η εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ έρεη εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ ειιεληθή, ε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα εθδνζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη λα πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ηνπ νηθείνπ Παξαξηήκαηνο. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ζα έρνπλ άζξνηζκα ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη ζα αλαθέξνπλ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ ζα επηιεγεί σο αλάδνρνο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο ηξηψλ(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ

12 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ησλ ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ επηζηξέθνληαη ζε απηνχο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO ΑΔ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηνπ έξγνπ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηε Helexpo κεηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ηξία ζηάδηα. Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ηεο αμηνιφγεζεο δίλνληαη ζην Κεθάιαην Γ Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Helexpo θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 202/ ζπλεδξίαζήο ηεο, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππνθάθεινη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κνλνγξάθνληαη δε φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά (ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ πξφηαζε) θαηά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο θχιαμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ πξφζθιεζε. ηελ απνζθξάγηζε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδφκελσλ, δειαδή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Αλ ν θάθεινο ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη πιήξεηο θαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.1 θαη 3.2 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, νη δηαγσληδφκελνη γίλνληαη θαη αξρήλ απνδεθηνί ζην δηαγσληζκφ. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή πξνρσξά ζην επφκελν ζηάδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο HELEXPO ην πξαθηηθφ ηεο, ηηο ελζηάζεηο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.175/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.186/ ζπλεδξίαζήο ηνπ, επί απηψλ

13 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ δχλαηαη λα θαιεί εγγξάθσο θάζε έλαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έγηλαλ απνδεθηνί γηα ηερληθή αμηνιφγεζε λα παξνπζηάζεη ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή κε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε βαζκνιφγεζή ηνπο, ην νπνίν αλαθνηλψλεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηειενκνηνηππία. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνρσξά ζην επφκελν ζηάδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο HELEXPO ην πξαθηηθφ ηεο, ηηο ελζηάζεηο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ επί απηψλ. ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ γίλνληαη απνδεθηνί κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνθαθέισλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» θαη «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», θαη απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ, ν ππνθάθεινο ηεο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπο επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ησλ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ». Ο ππνθάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο θαη έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε fax ή έγγξαθν. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη δηαγσληδφκελνη κε ηνπο λφκηκνπο ή εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηεο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κνλνγξάθεηαη ε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΗ» θαηά θχιιν απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη παξηζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνζθξαγηζζέλησλ ππνθαθέισλ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ ηεο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ειέγρεη ηελ χπαξμε θαη ηελ επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ θαη δηαρσξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο σο «ηππηθά απνδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο» θαη σο «ηππηθά κε απνδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο». Οηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηπγράλνπλ κφλν νη πξνζθνξέο απηέο πνπ θξίζεθαλ «ηππηθά απνδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο». Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θάζε πξνζθέξνληνο, ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ θαη ζα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη θαηαθχξσζε ζην Γ.. ηεο HELEXPO, ην νπνίν ζα εθδψζεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Οη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έγηλαλ ηππηθά απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή. Η Δπηηξνπή φκσο, έρεη ην δηθαίσκα, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά

14 Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή ζηειέρνπο Γηνίθεζεο ηεο Helexpo. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε, απνξξίπηνληαη δε σο απαξάδεθηεο. Απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ αμηνινγνχληαη πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζθξαγηζκέλα ζε ηδηαίηεξν ππνθάθειν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Η επηζηξνθή ησλ θαθέισλ γίλεηαη εθ' φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο, εθπξνζσπνχκελνο λνκίκσο, δειψζεη εγγξάθσο φηη παξαηηείηαη αλεπηθχιαθηα ηεο πξνζβνιήο ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο HELEXPO κε έλζηαζε, πξνζθπγή ή άιια έλδηθα κέζα ή βνεζήκαηα. Αλ φκσο ν ελδηαθεξφκελνο αζθήζεη έλζηαζε, πξνζθπγή ή άιια έλδηθα κέζα, νη θάθεινη επηζηξέθνληαη ζ'απηφλ κεηά ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο Πξνζθπγέο 1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληνο ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο. 2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Helexpo πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο Helexpo. Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ

15 φξγαλν εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 4. Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ ηε Helexpo, κε θξνληίδα ηνπο. 5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, πξνζθνκίδεηαη απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ππέξ ηεο HELEXPO πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ Απνηέιεζκα επηινγή αλαδόρνπ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ.191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο HELEXPO θαη αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 202 / ζπλεδξίαζήο ηνπ. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο έλσζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξηψλ θαη γεληθφηεξα εηαηξηψλ επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Ο εθπξφζσπνο ζπκκεηέρεη σο εηδηθφο εκπεηξνγλψκνλαο, κε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 51 ηνπ ΠΓ 60/2007. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε, αξηζκεηηθή βαζκνιφγεζε θαη ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηεο θάζε πξνζθνξάο κε βάζε ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ νη πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.4, 4.5 θαη 4.6 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Η αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε κε βάζε ηνλ ηειηθφ βαζκφ πνπ ιακβάλεη ε θάζε πξνζθνξά ζα γίλεηαη κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αλαιχνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.3 ηνπ θεθαιαίνπ Γ θαζψο θαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.4, 4.5 θαη 4.6 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά αλαδεηθλχεηαη απηή πνπ ιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ ζα θνηλνπνηεζνχλ κε fax ή εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η Helexpo κπνξεί λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο HELEXPO. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο έιαβε ην κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ ηνπ παξφληνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε βαζκνινγία. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζην ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε βαζκνινγία θαη νχησ θαζ' εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη νη θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4, ππφ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηή πξνυπνζέζεηο

16 Η HELEXPO Α.Δ. δχλαηαη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη' απηήλ ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνβεί: Α) ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Η HELEXPO δεζκεχεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κφλν κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ επηιεγέληα κε ηνλ νπνίν ηειηθά ζα ζπκβιεζεί. Β) ηελ θήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ άγνλνπ ή αζχκθνξνπ σο θαη ζηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηνπ εθ κέξνπο ηεο HELEXPO. Γ) ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ, εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο, ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, Γ) Δμ' άιινπ, ε HELEXPO.ζε θάζε πεξίπησζε δελ έρεη επζχλε ή ππνρξέσζε λ' απνδεκηψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνςεθίνπο γη' νπνηαδήπνηε δαπάλε ή δεκία πνπ ζα έρνπλ ελδερνκέλσο ππνζηεί γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ζ' αλαβιεζεί ή ζα αθπξσζεί ή ζα καηαησζεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ε θαηαθχξσζε απηνχ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ή ρξφλν θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν Καηάξηηζε ζύκβαζεο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην έξγν, απνζηέιιεηαη, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2, έγγξαθε αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ, σο θαη ζηνπο φξνπο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ' απηφλ θαη ζα πεξηέρεη θαη φζνπο άιινπο φξνπο θξηζεί φηη δηεπθξηλίδνπλ ηελ πξνθήξπμε ή δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, πνζνχ ίζνπ κε ην 10% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ. Αλ πεξάζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ν αλάδνρνο λα παξνπζηαζζεί, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Helexpo κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαη λα απνθαζίζεη ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 1) Η εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεηαη κέζα ζε δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ηηκνινγίσλ ζηε HELEXPO. Δληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζηνλ αλάδνρν έληνθε πξνθαηαβνιή πνζνζηνχ 10% επί ηνπ θνλδπιίνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηα Μέζα έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 25 παξ. 6 ηνπ ΠΓ 118/ ) Η αλάδνρνο δηαθεκηζηηθή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηε HELEXPO, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αλαιπηηθή θαηαλνκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο ην φλνκα θαη ην είδνο ηνπ Μέζνπ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ εμεδφζε απφ ην ρξεζηκνπνηεζέλ κέζν ελεκέξσζεο πξνο ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Δπίζεο, ζα επηζπλάπηνληαη νη αληίζηνηρεο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξείαο πξνο ην ρξεζηκνπνηεζέλ κέζν ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηα ηπρφλ πηζησηηθά ηηκνιφγηα ησλ Μέζσλ (ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Μέζνπ φηη δελ ρνξεγήζεθε έθπησζε). Η επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε πξνζθνκίζεσο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε κε πξνζθνκίζεσο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ή πξνζθνκίζεσο απηψλ θαηά ηξφπν ειιηπή ή αλαθξηβή, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΠΓ 261/

17 3) ε φ,ηη αθνξά ζην πξφγξακκα κέζσλ ε ηηκνιφγεζε πξνο ηε HELEXPO εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο ρψξεο εθηφο δψλεο EURO, ζα γίλεηαη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. Ωο ηηκή ζπλαιιάγκαηνο ζεσξείηαη ε ηηκή πψιεζεο ζην Γειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Ηκεξνκελία κε βάζε ηελ νπνία ζα ππνινγίδεηαη ε ηζνηηκία είλαη εθείλε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο ζην Μέζν (εθεκεξίδα, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θ.ι.π.), σο εκεξνκελία ππνινγηζκνχ ηεο ηζνηηκίαο ιακβάλεηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο (δειαδή ε 30ή εκέξα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο). 4) Η HELEXPO δχλαηαη λα ζπκςεθίδεη κε ην ηίκεκα θάζε πθηζηάκελε απαίηεζή ηεο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία Γηαδηθαζία εθηέιεζεο παξαθνινύζεζε παξαιαβή έξγνπ Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε HELEXPO, κε ηελ απφθαζε ηεο ππ αξηζκ. 191/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, επηηξνπή παξαιαβήο Γεκφζησλ δηαγσληζκψλ. Η επηηξνπή παξαιαβήο Γεκφζησλ δηαγσληζκψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ Λνηπέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ηε ζχκβαζε αλάζεζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ HELEXPO θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα ηζρχζνπλ νη παξαθάησ φξνη, αθφκε θαη αλ δελ πεξηιεθζνχλ ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο: 1. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα πηζηνπνηεί ηελ πξνβνιή αλά κέζν σο εμήο: α) Σειεφξαζε - Ραδηφθσλν : ε πηζηνπνίεζε ζα γίλεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο (εηαηξεία monitor) β) ε φ,ηη αθνξά ηηο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζηνλ έληππν ηχπν, ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε HELEXPO, ην ηεχρνο ηνπ εληχπνπ εηο δηπινχλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηαρψξηζε, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπ. γ) Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα απνζηνιήο πιηθνχ ζηα κέζα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 2. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηεο HELEXPO γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ε νπνία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηαθεκηζηηθήο ηερληθήο, αιιά ζα επζχλεηαη θαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαθήκηζεο ή ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο θαη ε παξνρή ηνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαθήκηζεο, φζν θαη ηε λνκηκφηεηα ηεο, άιισο, κπνξεί λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο HELEXPO ε εγγχεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο σο πνηληθή ξήηξα ππέξ ηεο HELEXPO θαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ελψ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ ζε πιήξε απνδεκίσζε ηεο HELEXPO, γηα νπνηνδήπνηε είδνο δεκίαο ήζειε ππνζηεί. 3. Απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο ηξίηνπο πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηε HELEXPO, νπδεκία ππνρξέσζε ή δέζκεπζε ή επζχλε ζα έρεη ε HELEXPO έλαληη ησλ ηξίησλ απηψλ, ηνπ αλαδφρνπ βαξπλφκελνπ απνθιεηζηηθά κε θάζε θχζεσο δαπάλε δηθή ηνπ ή ηξίησλ πνπ ζα αθνξά κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο κε ηε HELEXPO. ηηο αλαζέζεηο ζηα δηαθεκηζηηθά κέζα απφ ηνλ αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο ζα πεξηιακβάλεη ζρεηηθφ φξν φηη ε HELEXPO ζε θακία πεξίπησζε δελ επζχλεηαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο δηαθήκηζεο ή ηεο θαηαρψξηζεο έλαληη ηνπ ηξίηνπ, ν νπνίνο θαηαρσξεί δηαθεκηζηηθή αλαθνίλσζε ηεο HELEXPO, αιιά γηα ηελ πιεξσκή ζα επζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν αλάδνρνο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ φξνπ απηνχ, ν αλάδνρνο ππέρεη έλαληη ηεο HELEXPO ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο νπνηαδήπνηε δεκία ηεο HELEXPO, αλ ν ηξίηνο ήζειε ηπρφλ ζηξαθεί θαηά ηεο HELEXPO, παξάιιεια δε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθήζεη πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο HELEXPO, ζε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δίθε θαη λα θαηαβάιεη ζηε HELEXPO φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηε δίθε ηεο HELEXPO ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. Σηο απηέο ππνρξεψζεηο ππέρεη ν αλάδνρνο έλαληη ηεο HELEXPO θαη γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα ήζειε πξνθιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα φξγαλα απηνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο ηνπ

18 κε ηε HELEXPO ή κε αθνξκή απηή, επζπλφκελνο απηφο απνθιεηζηηθά ζε απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο ζε βάξνο νηνπδήπνηε ηξίηνπ. Παξάβαζε νηαζδήπνηε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο HELEXPO ζα ζπλεπάγεηαη ζε βάξνο ηνπ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηε HELEXPO, ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηνλ αλάδνρν θάζε είδνπο δεκίαο ηεο HELEXPO. 4. Ο αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, φπσο απηή ζα γίλεη δεθηή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο HELEXPO, θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο HELEXPO θαη λα εθπιεξψλεηαη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. - H ΗΔLEXPO δελ αλαγλσξίδεη νπνηαδήπνηε άιιε δηαθεκηζηηθή ελέξγεηα ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα θαζνξίδεηαη. - Η ΗΔLEXPO δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο, κεξηθά ή νιηθά ησλ Media Plans, ρσξίο θακία αμίσζε απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα επηπιένλ δαπάλεο. - Η HELEXPO επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα αλαζέζεη δηαθεκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιινπο αλαδφρνπο δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν δηαθεκηζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. - Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκβάιιεηαη κε ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη πεξηιάβεη δεζκεπηηθά ζηηο αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ. 5. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ. α) H HΔLEXPO, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηδνπνηήζεη ηνλ αλάδνρν γηα ηε κε πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ππ απηνχ ηεο εθηέιεζεο κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνιεηπνκέλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθεκηζηηθψλ Μέζσλ θαη ελεξγεηψλ θαη ηελ αθχξσζε αληίζηνηρα ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ απηφλ. Σν ίδην δηθαίσκα πεξηθνπήο ελ φισ ή ελ κέξεη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο έρεη ε HELEXPO ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο. β) ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε HELEXPO ζα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν κφλν ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απηφο έρεη απνδεδεηγκέλα θαη εγγξάθσο αλαιάβεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ, βάζεη επηζήκσλ ζηνηρείσλ, λα αθπξσζνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηεο HELEXPO ζρεηηθά κε ηε κε ζπλέρηζε εθηέιεζεο ελ φισ ή ελ κέξεη ηεο ζχκβαζεο ππ απηνχ. 6. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη απνδέρεηαη φηη ην παξαπάλσ ηίκεκα ζα απνηειεί πιήξε απνδεκίσζή ηνπ θαη φηη απηφ θαιχπηεη, φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη, ρσξίο πεξηνξηζκφ θαη φισο ελδεηθηηθψο, νη δαπάλεο ησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο γηα κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ε αμία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη φισλ ησλ πιηθψλ θαη εθνδίσλ ηα νπνία ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, νη δαπάλεο ρξεζηκνπνίεζεο κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο κεηαθνξάο, αζθάιηζεο, νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζε ζρέζε κε ην θάζε θαηεγνξίαο πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο νη εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, νη δαζκνί πνπ επηβάιινληαη ζε φια ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ πιηθά, εθφδηα θαη εμνπιηζκνχο, ην θέξδνο ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ ζηηο πξνβιέςεηο ηεο ζχκβαζεο. 7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο HELEXPO Α.Δ. 8. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ Όιν ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε γεληθφηεξα ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο, απνηειεί ηδηνθηεζία ηεο HELEXPO. Οη θάζε είδνπο εθαξκνγέο ησλ δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαζψο θαη φιν ην ζρεηηθφ πιηθφ παξαγσγήο (καθέηεο θαηαρσξήζεσλ, ηειενπηηθφ spot, ξαδηνθσληθφ spot, outdoors, internet banners θ.ιπ) απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο HELEXPO, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα ην επαλαρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα θαη γηα απεξηφξηζην ρξφλν

19 9. ΔΚΠΣΩΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε HELEXPO δηθαηνχηαη λα θεξχμεη κε απφθαζή ηεο ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ηε HELEXPO. ηελ πεξίπησζε απηή ζα επέξρνληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ νη ζπλέπεηεο ηεο θαηάπησζεο ιφγσ πνηλήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη επηπιένλ ζα επζχλεηαη απηφο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκίαο ηεο HELEXPO απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε θ.ι.π. 10. Ρεηά δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν ε εθρψξεζε ή ελερχξαζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε αλάζεζεο. 11. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ. Η ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Κάζε δηαθνξά ή δηέλεμε γηα ηελ εξκελεία, ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη θάζε αλαθπφκελε απφ απηή κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ αμίσζε ή απαίηεζε ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ χιε αξκφδηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία νη ζπκβαιιφκελνη ζα αλαγλσξίδνπλ θαη ζα δέρνληαη σο έρνληα απνθιεηζηηθή δσζηδηθία θαη αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ θαη ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ε HELEXPO ζα ελάγεη ή ζα ελάγεηαη σο δηάδηθνο, εθαξκνδφκελνπ ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ Διιεληθνχ Γηθαίνπ Δπζύλε κειώλ ηεο έλσζεο ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο απνηειεί έλσζε, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εμ νινθιήξνπ έλαληη ηεο Helexpo γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίεο ηνπ αλαδόρνπ Δπηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε εηαηξεία, χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπλαίλεζε ηεο Helexpo. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε απέλαληη ζηε Helexpo γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνζθέξνληεο αλαθέξνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ελδερνκέλσο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πξνθίι ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο πινπνίεζεο κέξνπο ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, ν Αλαζέησλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ ηξίησλ (Τπεξγνιάβνπο). Η αλάζεζε ζε ηξίηνπο ζα γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Helexpo Δπζύλε - απνδεκίσζε Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο Πξνθήξπμεο, αιιηψο ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηε Helexpo Γιώζζα επηθνηλσλίαο Η ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) ηνπ αλαδφρνπ κε ηε Helexpo ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο απαηηεζεί δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή θαη πξνο ηα ειιεληθά, γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλαδφρνπ κε ηε Helexpo, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ Ιζρύνπζα λνκνζεζία επίιπζε δηαθνξώλ Η παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεχρε, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ειιεληθφ δίθαην

20 Γηα θάζε δηαθνξά/ δηέλεμε επί ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο γηα λα γίλνπλ δεθηέο ππνβάιινληαη ζηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ νξίδεη ε πξνθήξπμε ππφ ηε κνξθή ΔΝΟ ΔΝΙΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ή ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΔΡΙΒΛΗΜΑΣΟ. Οη πξνζθνξέο ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο θαη απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ππνβνιήο (ζπλνδεπηηθή επηζηνιή) γηα πξσηνθφιιεζή ηεο εθηφο ηνπ θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίηππα πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ αληίζηνηρν ππνθάθειν. ε έλα απφ ηα δχν απηά αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη αξηζκεκέλε θαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ε πεξίπησζε ελψζεσλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ) ε θνηλή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν. Ο εληαίνο θάθεινο κε ηνπο ππνθαθέινπο πξέπεη λα θέξεη: Σελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηηο επσλπκίεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηεο έλσζεο Σνλ απνδέθηε: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO ΑΔ / ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε. ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ γηα ηελ «Δπηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ επηινγή θαη 2) ηελ αγνξά ησλ θαηάιιεισλ Μέζσλ γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ησλ εθζέζεσλ ηεο HELEXPO γηα ην Β εμάκελν 2011 θαη ην Α εμάκελν 2012». ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: Πέκπηε 25 Απγνύζηνπ 2011 θαη ώξα 12:00 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Ο εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ππνθαθέινπο κε ηα αληίζηνηρα αληίηππα: Τπνθάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» (πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) Τπνθάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) Τπνθάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν) Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Οη ππνθάθεινη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ θαη επηπιένλ: ηνλ πξψην ππνθάθειν ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α: «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνλ δεχηεξν ππνθάθειν ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ ηξίην ππνθάθειν ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Σν πεξηερφκελν ησλ ππνθαθέισλ εμεηδηθεχεηαη παξαθάησ. πγθεθξηκέλα:

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 25510-76423 FAX : 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β >

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β > 1 Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Καβάια 30/10/2013 Α.Π. :1445 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Α.' ΜΔΡΟ ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΠΡΟ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΚΟΙΝ: 583 MHXANOΠΟΗΖΜΔΝΟ ΣΑΓΜΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 4ν ΓΡΑΦΔΗΟ Σει.(Δζση.): 6293 Φ.611/18/3246.321 Κφληηζα, 22 Μαη 17 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ Αλάδεημεο Πξνκεζεπηή Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 25/1/2017 Αξ. Πξση.:275 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

Μαξνύζη, 25/1/2017 Αξ. Πξση.:275 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Μαξνύζη, 25/1/2017 Αξ. Πξση.:275 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) «Αλαξηεηέα ζην Γηαδίθηπν» «Αλαξηεηέα ζην Μεηξών» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Γξαθείν : Πξνκεζεηψλ Γηεχζπλζε : Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη T.K.

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση:

ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: ΑΓΑ: Β5ΦΟ7Λ7-2ΥΗ Παιιήλε, 26 / 06 / 2014 Αξ πξση: 129319 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΚΔΧΝ πθηέο 09/03/2012 Αξηζκ. Πξωη. 55 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ» ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 201/6408/10 'Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (Γ.Κ.Κ.).

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 18432 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΖ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΑΘΖΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα