Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης."

Transcript

1 Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ρ Μαρίνος Ανδρέας Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Συγκροτήµατος ωδεκανήσου. Κτίριο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ωδεκανήσου Γ. Μαύρου 2- Ζέφυρος, Ρόδος ΤΚ85100 Περίληψη. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί µια ουσιαστικότερη αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προτείνεται ο συνδυασµός ανοικτών κλειστών ερωτήσεων, καθώς και της άµεσης αξιολόγησης, σαν εργαλεία ώστε ο εκπαιδευτικός να µπορεί να κατανοήσει τι έχει µάθει ο µαθητής, ή τι αλλαγές στάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν επέλθει στο µυαλό του. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις µπορεί ακόµα να διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός αν τελικά έχει ο ίδιος πετύχει τους στόχους της περιβαλλοντικής του παρέµβασης και πως µπορεί όλη η διδασκαλία του να βελτιωθεί. Από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο µοντέλο αυτό αποδείχτηκε ότι προήχθη η κατανόηση της όλης συµπεριφοράς του µαθητή, αλλά και κατέστη δυνατή η βελτίωση της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού. Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για τον εκπαιδευτικό, είναι µε πιο τρόπο µπορεί να διαπιστωθεί η µάθηση ή η αλλαγή συµπεριφοράς στον µαθητή ή ακόµα ο βαθµός αλληλεπίδρασης του µαθητή µε το ή τα περιβαλλοντικά ζητήµατα αλλά και ο βαθµός επενέργειάς του σε αυτά, ώστε να επιτευχθεί από τη µία η αλλαγή συµπεριφοράς του και από την άλλη η υπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος. Εξαιτίας αυτής της µεγάλης δυσκολίας θεωρούµε ότι η αξιολόγηση σε ένα τόσο σύνθετο αντικείµενο όσο η περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν µπορεί να γίνει µε ένα µονάχα

2 εργαλείο αλλά πρέπει να περιλαµβάνει µια σειρά από διαφορετικά εργαλεία που θα εξασφαλίζουν µια αντικειµενικότερη όσο το δυνατό καταγραφή του ζητούµενου. Όπως αναφέρει ο Κουσουρής για τους πλέον ειδικούς σήµερα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι καταρχήν µάθηση. Αλλά η µάθηση, σύµφωνα µε τους παιδαγωγικούς κανόνες διαπιστώνεται και εδραιώνεται όταν µια εµπειρία ή ένα σύνολο από εµπειρίες µπορούν-είναι ικανές, να µεταβάλλουν συµπεριφορές και στάσεις, παρότι όλες οι µεταβολές στη συµπεριφορά δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο στη µάθηση. Εξάλλου, στη νέα παιδαγωγική διαδικασία της Π.Ε., σηµαντικό ρόλο παίζουν σε πρώτη φάση η παρατήρηση, η περιγραφή και ο διάλογος, ενώ ακολουθούν η έρευνα, η αναζήτηση και η ανάλυση των ευρηµάτων. Στις ακόλουθες δύο φάσεις πάντοτε σε αλληλουχία µε τις προηγούµενες-, ακολουθείται η πρακτική εφαρµογή, η σύνδεση και η ερµηνεία, για να καταλήξουµε στην κρίση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας. Όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε συνάφεια µε την πραγµατικότητα, η οποία αν και ιδωµένη µε ρεαλισµό, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε όραµα και προοπτική για το σύνολο της κοινωνίας (Κουσουρής, 2010). Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής διδασκαλίας Υπάρχουν σηµαντικές έρευνες- αναφορές που έχουν να κάνουν µε την αξιολόγηση των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τους Scott και Gough (Scott και Gough 2003), η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων ενδιαφέρεται για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας ή της ποιότητας ενός προγράµµατος. Με άλλα λόγια η αξιολόγηση αποτελεί δείκτη ποιότητας της διδακτικής επέµβασης του εκπαιδευτικού αφού καταγράφει τι έχουν µάθει οι µαθητές. Γενικά υποστηρίζεται τα τελευταία κυρίως χρόνια ότι µια αξιολόγηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Ο συνδυασµός των µεθόδων στην αξιολόγηση των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οδηγεί σε θετικότερα αποτελέσµατα στην µάθησηπεριβαλλοντική αγωγή των µαθητών σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση µιας µονάχα µεθόδου (Morgan 1997),. Τα ποσοτικά αποτελέσµατα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

3 συγκεντρώνονται µε ανάλογες µεθόδους όπως τεστ, ερωτηµατολόγια συνεντεύξεις,κλίµακες Likert (δες Walsh- Daneshmandi και MacLachlan 2006). Μια σηµαντική έρευνα έγινε από τους Barraza και Cuaron (Barraza και Cuaron 2004) στα Μεξικάνικα σχολεία. ιαπιστώθηκε ότι οι µαθητές γνώριζαν περίπου µονάχα τις µισές έννοιες από αυτές που διδάχτηκαν ή µε τις οποίες ασχολήθηκαν, όταν αυτοί εξετάστηκαν µε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής. Μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης µπορεί να δει ο εκπαιδευτικός την σταδιακή κατανόηση των εννοιών που έχουν σχέση µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Κατά συνέπεια µια ποιοτικότερη προσέγγιση στην αξιολόγηση µπορεί να συµπεριλάβει τις ερµηνείες για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως δόθηκαν από τους µαθητές. Έρευνες όπως του Schneller έδειξαν ότι µια αξιολόγηση στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να επεκταθεί στο ποιοτικό της µέρος για να µπορέσει να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός όλες τις διεργασίες που γίνονται στο µυαλό του µαθητή. Ο συγκεκριµένος κατέληξε ότι µπορεί ένας µαθητής να µην µπορεί να αποδώσει στις ποσοτικές µεθόδους εξέτασης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, αλλά την ίδια στιγµή να έχει αφοµοιώσει πολλές και ουσιαστικές γνώσεις στα Περιβαλλοντικά θέµατα που µπορούν να αναδειχτούν µέσα από µια ποιοτικής µορφής αξιολόγηση. Παρόµοιες έρευνες έκαναν και οι Farmer, Knapp, και Benton (Farmer, Knapp, και Benton 2008) Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προταθεί ένας τρόπος αξιολόγησης της διδασκαλίας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με βάση τα παραπάνω, προτείνονται στην παρούσα εργασία εργαλεία για την αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής µάθησηςαγωγής: 1. ιήγηση. Ο µαθητής καλείται να µιλήσει ελεύθερα να διηγηθεί µια κατάσταση, να µιλήσει για ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα που είδε, ή συνάντησε, να διηγηθεί τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη του σε ένα περιβαλλοντικό πεδίο.

4 2. Χρήση της άµεσης αξιολόγησης. Η άµεση αξιολόγηση χρησιµοποιείται για να αξιολογηθούν οι µαθητές στον τρόπο που µαθαίνουν, αλλά και στις πληροφορίες που αυτοί λαµβάνουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μέσα από την άµεση αξιολόγηση µπορεί να εκτιµηθεί η αλλαγή συµπεριφοράς του µαθητή και εάν ο µαθητής ωθείται σε περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και εν γένει αλλαγή της συµπεριφοράς του (Willis, 1994). Έτσι µέσω της διδασκαλίας, συλλέγονται τα στοιχεία εκείνα που αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και δείχνουν εάν η περιβαλλοντική παρέµβαση οποιασδήποτε µορφής είναι ή δεν είναι αποτελεσµατική (Goldstein, Ford 2002). Οι ερωτήσεις της άµεσης αξιολόγησης έχουν διαµορφωτικό σκοπό και µπορούν να πραγµατοποιηθούν: Πριν από την έναρξη της διδασκαλίας ή της επαφής του µαθητή µε ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα, π.χ. : «Αφιερώστε λίγο χρόνο και σκεφτείτε τους λόγους που το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουµε µεγάλης έντασης ανέµων». Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας µπορεί να διαµορφωθούν συνθήκες ώστε ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει το περιβαλλοντικό φαινόµενο, π.χ. την κίνηση των ανέµων: «Σκεφτείτε τον χάρτη µε τους ανέµους που σας έδειξα. Ας υποθέσουµε ότι ο αέρας στην περιοχή αυτή είναι το ίδιο θερµός µε εκείνη την περιοχή, τι θα συµβεί και γιατί;» Μετά από την διδασκαλία, µπορούν να τεθούν ερωτήµατα προέκτασης του ζητήµατος, όπως «Σήµερα µίλησα για τα διάφορα σενάρια δηµιουργίας των κυκλώνων. Σκεφτείτε κάποιες καταστάσεις στην καθηµερινότητα σας που θα µπορούσαν να γίνουν ώστε Α. Να µειωθεί η ένταση των κυκλώνων. Β. Μπορείτε να αναπαραστήσετε τους κυκλώνες. 3.Η χρήση των ερωτήσεων.

5 Οι ερωτήσεις µπορεί να είναι ανοικτές και κλειστές, εφόσον οι διαφορετικής µορφής ερωτήσεις έχουν διαφορετική χρήση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και αποτελούν δείκτες διαφορετικών στοιχείων ως προς τη µάθηση του µαθητή ή στην αλλαγή συµπεριφοράς του µε τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανοικτές ερωτήσεις ώστε να βοηθηθεί ο µαθητής να εµβαθύνει στα περιβαλλοντικά ζητήµατα αποκτώντας ταυτόχρονα παρατηρητικότητα και οξυδέρκεια, και κλειστές ερωτήσεις ώστε να «αναγκαστεί» να γίνει συγκεκριµένος στις απαντήσεις του. Γενικά πάντως κατά την κατασκευή ενός ερωτηµατολογίου, που θα δοθεί γραπτά ή προφορικά στους µαθητές θα πρέπει να ισχύσουν ορισµένες προδιαγραφές και να παρθούν ορισµένες αποφάσεις ως προς την ποιότητα και το περιεχόµενο των ερωτήσεων. Αυτές θα είναι: Α. Αποφάσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της ερώτησης 1. Είναι απαραίτητη η ερώτηση; Με ποιον ακριβώς τρόπο θα αποβεί χρήσιµη; 2. Χρειάζονται µήπως να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για να απαντηθεί η συγκεκριµένη ερώτηση; 3. Έχουν οι µαθητές την απαραίτητη πληροφόρηση για να απαντήσουν στην ερώτηση; Έδωσε το µάθηµα η διδακτική παρέµβαση εκείνα τα εφόδια ώστε να απαντηθεί η συγκεκριµένη ερώτηση; 4. Μήπως χρειάζεται (κάποιες ερωτήσεις) να γίνουν περισσότερο συγκεκριµένες, πιο ειδικές και να σχετιστούν πιο στενά µε την προσωπική εµπειρία του µαθητή που ερωτάται; 6. Μήπως διαφαίνεται στο περιεχόµενο της ερώτησης προκατάληψη ή φόρτιση προς µία κατεύθυνση, χωρίς να υπάρχουν συνοδευτικά ερωτήµατα που να εξισορροπούν την έµφαση; 7. Θα δώσουν οι απαντήσεις τις πληροφορίες που ζητούνται; Β. Αποφάσεις σχετικά µε τη διατύπωση της ερώτησης

6 1. Μήπως µπορεί να παρανοηθεί η ερώτηση; Περιέχει δύσκολη ή ασαφή φρασεολογία; 2. Εκφράζει η ερώτηση επαρκώς την εναλλακτική επιλογή σχετικά µε το ζήτηµα; 3. Μήπως είναι παραπλανητική η ερώτηση εξαιτίας ανοµολόγητων υποθέσεων ή µη εµφανών υπαινιγµών; 4. Μήπως η διατύπωση εκφράζει προκαταλήψεις; Μήπως είναι συναισθηµατικά φορτισµένη ή κλίνει προς ένα συγκεκριµένο είδος απάντησης; 5. Μήπως υπάρχει πιθανότητα η διατύπωση της ερώτησης να είναι µε οποιονδήποτε τρόπο δυσάρεστη στον µαθητή; 6. Μήπως µία πιο προσωποποιηµένη διατύπωση της ερώτησης θα έδινε καλύτερα αποτελέσµατα; 7. Μήπως η ερώτηση µπορεί να υποβληθεί καλύτερα σε µία πιο άµεση ή πιο έµµεση µορφή; Γ. Αποφάσεις σχετικά µε τη µορφή απάντησης στην ερώτηση Τρόποι για να υποβληθεί η ερώτηση είναι: ο κλειστός, δηλαδή αυτός που να ζητάει απάντηση µε τη µορφή τσεκαρίσµατος (επιλογής), ο συνδυαστικός, δηλαδή αυτός που συσχετίζει το τσεκάρισµα µε µια σύντοµη απάντηση, και ο ανοικτός που οδηγεί σε µια ελεύθερη απάντηση. 2. Εάν χρησιµοποιηθεί η απάντηση µε τη µορφή τσεκαρίσµατος (επιλογής), ποιος είναι ο καλύτερος τύπος ερώτησης που της αντιστοιχεί διχοτοµική, πολλαπλών επιλογών ή κλίµακας; 3. Εάν χρησιµοποιηθεί κατάλογος θεµάτων στον οποίο τσεκάρουν (ν) τις επιλογές τους οι απαντούντες, καλύπτει αυτός όλες τις σηµαντικές εναλλακτικές επιλογές, χωρίς επικαλύψεις και µε µία βάσιµη σειρά; Είναι λογικό το µήκος του; Είναι αµερόληπτη και ισορροπηµένη η διατύπωση των στοιχείων του; Αποφάσεις σχετικά µε τη θέση της ερώτησης µέσα στην ακολουθία των ερωτήσεων 1. Υπάρχει πιθανότητα η απάντηση στην ερώτηση να επηρεαστεί από το περιεχόµενο προηγούµενων ερωτήσεων;

7 2. Προκύπτει η ερώτηση µε ένα φυσικό τρόπο; Βρίσκεται σε σωστή σειρά από ψυχολογική άποψη; (Cohen L, Manion L από Selltiz et al.,1976) Πως δηµιουργούνται οι ανοικτές ερωτήσεις, και πως οι κλειστές. Ανοικτές ερωτήσεις. Οι ανοικτές ερωτήσεις αρχίζουν συνήθως µε τις λέξεις "τι, πόσο, πως, γιατί, θα µπορούσατε" (τι νοµίζετε., γιατί πιστεύετε, πως αισθανθήκατε ) και αφήνουν τον άλλον να εκφράσει τα συναισθήµατά του, να αναπτύξει τις απόψεις του, να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση. Στις ανοικτές ερωτήσεις επιβάλλεται να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος στον µαθητή ώστε να µιλήσει πιο πολύ για το θέµα που τον απασχολεί ή του έχει κάνει εντύπωση (Ivey et all, 1992). Παραδείγµατα τέτοιων ερωτήσεων: 1. Θα µπορούσες να µου αναφέρεις τις συζητήσεις που έκανες µε τους συµµαθητές σου για κάποιο περιβαλλοντικό ζήτηµα; 2. Πως πιστεύετε ότι θα µπορούσε να προστατευτεί το περιβάλλον καλύτερα (ο εκπαιδευτικός απευθύνεται σε όλη την σχολική τάξη) 3. Με ποιους τρόπους είναι δυνατό να έχεις καλύτερη γνώση για το συγκεκριµένο ζήτηµα; (π.χ. την µείωση των πεταλούδων στην κοιλάδα των Πεταλούδων του ήµου Πεταλουδών;) 4. Θα µπορούσες να µου πεις πώς η συζήτηση που έκανες µε τους συµµαθητές σου για την κάποιο περιβαλλοντικό ζήτηµα σε βοήθησε να διαµορφώσεις άποψη για το συγκεκριµένο θέµα; Κλειστές ερωτήσεις. Οι κλειστές ερωτήσεις αρχίζουν µε τις λέξεις "θέλεις να., νοµίζεις ότι, είναι, είσαι ", ώστε µέσω της χρήσης των κλειστών ερωτήσεων µπορούµε να εξακριβώσουµε την εγκυρότητα των στοιχείων που έχουµε ήδη συλλέξει από τον ερωτώµενο (είτε µε την διήγηση είτε µε τις ανοικτές ερωτήσεις).

8 Τα πλεονεκτήµατα των ανοικτού τύπου ερωτήσεων Τι επιτυγχάνεται µε τις Ανοικτές ερωτήσεις (όσο αφορά την επικοινωνία του εκπαιδευτικού και του µαθητή;) o Μπορούν οι µαθητές να εκθέσουν τις απόψεις τους για ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα. o Επιτυγχάνεται µια καλή επικοινωνία µε τους µαθητές πολύ καλά, αφού µετά την αφήγηση των µαθητών ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις, ανοίγοντας έτσι ένα διάλογο µε τους µαθητές. o Οι µαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση αφού τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις και να περιγράψουν εικόνες που έχουν στο µυαλό τους. Συνολική αποτύπωση των δεδοµένων Στην συνέχεια µπορούµε να αναπαραστήσουµε τα παραπάνω σε ένα ορθογώνιο σύστηµα αξόνων Τα 4 (τέσσερα) προηγούµενα εργαλεία µπορούν να τοποθετηθούν όπως στο σχήµα 1 Σχήµα 1

9 Τεταρτηµόριο Α: Ανοιχτές, ερωτήσεις & διήγηση από τους µαθητές καταστάσεων, γεγονότων, απόψεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιείται η εµπειρία των µαθητών. Τεταρτηµόριο Β: Κλειστές, ερωτήσεις, & διήγηση από τους µαθητές καταστάσεων, γεγονότων, απόψεων. Τεταρτηµόριο Γ: Ανοιχτές & άµεσες ερωτήσεις αξιολόγησης για το τι έµαθαν οι µαθητές. Τεταρτηµόριο : Κλειστές ερωτήσεις & άµεση αξιολόγηση για να προσδιορίσει o εκπαιδευτικός τους συγκεκριµένους τοµείς κατανόησης, και µάθησης. Ο µαθητής δεν συγκρίνεται µε τους συµµαθητές του, αλλά µε τον ίδιο των εαυτό του, αν η διδακτική παρέµβαση σε αυτόν είχε θετικά αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να διαπιστωθούν σε σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του και αφορούν, την αλλαγή στην ποσότητα και ποιότητα του λεξιλογίου, όσο αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Αν για παράδειγµα χρησιµοποιούνται διαφορετικές (σε σχέση µε το παρελθόν) και ποιο εξειδικευµένες φράσεις στα περιβαλλοντικά ζητήµατα τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι υπάρχει µια βελτίωση. Μπορεί να εξεταστεί η διεύρυνση- εµπλουτισµός της σκέψης του µαθητή σε περιβαλλοντικά ζητήµατα-προβλήµατα. Αν όπως για παράδειγµα η σύγκριση (comparing), η παρατήρηση (observing), ηταξινόµηση (classifying), η ερµηνεία (interpreting), η κρίση (criticizing), η λήψη αποφάσεων (decision making) και η ανάληψη διερευνητικών εργασιών (designing projects or investigations) σε περιβαλλοντικά ζητήµατα τοπικά και παγκόσµια έχουν αναπτυχθεί στον µαθητή. Ακόµα από τον εκπαιδευτικό µπορεί να αξιολογηθεί η ποιότητα των λύσεων που προτείνουν οι µαθητές. Η ποιότητα των λύσεων µπορεί καταγραφεί σε κλίµακες Likert (σχήµα 2) Τέλος µπορεί να ζητηθεί από τον µαθητή να διατυπώσει (σύµφωνα πάντα µε τα παραπάνω) προτάσεις επίλυσης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.

10 Ο εκπαιδευτικός και πάλι µπορεί να εξετάσει τη ποιότητα τους, και να τις εντάξει στις τρεις µεγάλες κατηγορίες που ακολουθούν αµέσως παρακάτω για να αξιολογήσει τον τρόπο που σκέφτεται ο µαθητής την δική του θέση στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι κατηγορίες αυτές µπορεί να αναφέρονται σε προτάσεις του µαθητή για: (1) Προσωπική άµεση δράση (π.χ. δεν έχω αντίρρηση να µειώσω τις µετακινήσεις µε το µηχανάκι ώστε να µην µολύνεται το περιβάλλον). (2) Προσωπική παθητική δράση (π.χ µπορώ να δώσω χρήµατα σε µια οµάδα εργατών ώστε να καθαρίσει το ποτάµι) και (3) Απρόσωπη δράση (π.χ., Το κράτος να δηµιουργήσει εκείνα τα φορολογικά κίνητρα για να προστατεύσει τη φύση. Εξέλιξη έρευνας Σε 8 σχολικές τάξεις παρακολουθήσαµε τους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν τους µαθητές τους. Η αξιολόγηση έγινε στην Γ Γυµνασίου. Στην συνέχεια δώσαµε σε συνεργασία µαζί τους ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί από τους µαθητές να περιγράψουν τις εντυπώσεις τους. Οι ερωτήσεις ήταν γραπτές, ενώ η διήγηση του µαθητή προφορική. Σε κάποια σηµεία διακοπτόταν ο µαθητής για να µας δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Μετά την αξιολόγηη στην συνέχεια αναδιαµορφώθηκε η διδασκαλία µε βάση την σχηµατική παράσταση 1. Καµιά τροποποίηση στην διδασκαλία δεν έγινε, απλά συζητήθηκε µε τον κάθε εκπαιδευτικό η πιθανότητα να βελτιώσει την διδασκαλία του αν πρόβαινε και αξιολογούσε τους µαθητές του βάση της σχ. Παράστασης 1, και στην συνέχεια διαπιστώνοντας τα κενά γνώσεων των µαθητών όπως αυτά είχαν προκύψει προηγουµένως, προσπάθησε να τα καλύψει στην συνέχεια. Παρόµοια διαδικασία αξιολόγησης ακολουθήθηκε µερικές εβδοµάδες µετά. Οι µαθητές αξιολογήθηκαν µε τον ίδιο τρόπο. Οι σχολικές λοιπόν τάξεις που ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία µέχρι στιγµής ήταν 3 από τις 8.

11 Όσο αφορά τις µετρήσεις: Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία µαζί µας, µεταφέρουν τις απαντήσεις των µαθητών σε µια κλίµακα Likert από το 0-5. Με 0 σηµείωναν τις πολύ φτωχές ποιοτικά και αστήριχτες νοηµατικά απαντήσεις, ενώ µε 5 τις άριστες- πλήρεις απαντήσεις. Όσον αφορά στην µέτρηση του λεξιλογίου, έγινε καταγραφή των περιβαλλοντικών λέξεων που χρησιµοποιεί ο µαθητής πριν την παρέµβαση και µετά από αυτή. Στις 3 τάξεις από τα 8 σχολεία που έχουµε ολοκληρώσει την έρευνα παρατηρούµε µέχρι στιγµής, ότι σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση t πριν την εφαρµογή της διδασκαλίας µε την προτεινόµενη µορφή αξιολόγησης, ο µέσος όρος των απαντήσεων των µαθητών όσον αφορά στο εύρος των περιβαλλοντικών ζητηµάτων (εµβάθυνση του µαθητή σε περιβαλλοντικά ζητήµατα) ήταν Μ=2.32 µε µια χαρακτηριστική απόκλιση sd = ενώ µετά από την επέµβαση διδασκαλίας ο µέσος όρος ήταν Μ= µε µια χαρακτηριστική απόκλιση sd = 1.2. Η αξία του κριτηρίου t είναι t (49) = µε έναν βαθµό σηµασίας p value (τα SIG =0.000 <0.01) σηµαίνουν µια στατιστικά σηµαντική διαφορά). Οµοίως, για την ποιότητα των λύσεων που προτείνουν οι µαθητές σύµφωνα µε τη στατιστική ανάλυση t για τα εξαρτώµενα δείγµατα, πριν την διδακτική επέµβαση µε την συγκεκριµένη µορφή διαµορφωτικής αξιολόγησης ήταν Μ=1.96 µε µια χαρακτηριστική απόκλιση SD = ενώ µετά από την διαµόρφωση της διδασκαλίας ο µέσος όρος ήταν Μ=2.51 µε µια χαρακτηριστική απόκλιση SD = Η αξία του κριτηρίου t είναι t (49) = µε έναν βαθµό σηµασίας p value (τα SIG =0.004 <0.05) σηµαίνουν µια στατιστικά ουσιαστική διαφορά. Πίνακας 1). Σηµείωση: Η ποιότητα των λύσεων αξιολογήθηκε από τον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό της σχολικής τάξης µε κριτήριο την δυνατότητα να στηριχθούν επιστηµονικά οι λύσεις που προτείνουν οι µαθητές Όταν όµως µετρήθηκε το εύρος του λεξιλογίου, δηλαδή αν µετά την διαµορφωτική αξιολόγηση αναπτύχθηκε το λεξιλόγιο, παρατηρήθηκε (µέχρι στιγµής) ότι η κατάσταση πριν και µετά δεν παρουσιάζει σηµαντική στατιστική διαφορά.

12 Τέλος, στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δόθηκαν και αφορούσαν σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, παρατηρήσαµε ότι και πάλι δεν υπήρξε µια στατιστικά σηµαντική διαφορά. Η αξία του κριτηρίου t είναι t(49) =11.66 µε έναν βαθµό σηµασίας p value Η αναφορά των παραπάνω στοιχείων στην έρευνα περιορίζεται από τον µικρό αριθµό µαθητών που έχουµε µέχρι στιγµής αποτελέσµατα. Η αναφορά γίνεται εδώ µε σκοπό να δηλωθεί εξέλιξη έρευνας και αφορά την ύπαρξη δυνατότητας βελτίωσης της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αγωγής, µέσα στο σύνηθες πρόγραµµα του εκπαιδευτικού χρησιµοποιώντας κάποια απλά παιδαγωγικά εργαλεία όπως αυτό της αξιολόγησης. Αντί επιλόγου. Όπως αναφέρει η Ζυγούρη, τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο αντίληψης της µάθησης και της αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται στη νέα οπτική µε την οποία εξετάζεται τόσο η µάθηση όσο και η αξιολόγησή της (µε έµφαση στα αποτελέσµατα που έχουν πραγµατικά επιτευχθεί). Κατ ακολουθία, ο νέος σκοπός είναι να ενσωµατωθεί η αξιολόγηση στη µαθησιακή διαδικασία ώστε να αποτελεί µέρος της καθηµερινής διδακτικής πρακτικής και της καθηµερινής µαθησιακής εµπειρίας του µαθητή. Σε παιδαγωγικό επίπεδο η αξιολόγηση έχει την έννοια της διάγνωσης των διδακτικών καταστάσεων και της ανατροφοδότησης των ατόµων που ενέχονται σε αυτές. Ο προσανατολισµός της αυτός είναι σηµαντικός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς αυτή απαιτεί την επίτευξη ενός µεγάλου εύρους στόχων σε όλα τα επίπεδα της συγκρότησης της προσωπικότητας του ατόµου (στόχοι γνωστικοί, συναισθηµατικοί, δεξιοτήτων), οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να αξιολογηθούν (Ζυγούρη, 2005). Απώτερος στόχος αυτής της εργασίας ήταν η ποιοτική αναβάθµιση του θεσµού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκινώντας µέσα στην ίδια την σχολική τάξη.

13 Βιβλιογραφία Barraza, L., and A.D. Cuaron How values in education affect children s environmental knowledge. Journal of Biological Education 39, no. 1: Cohen L, Manion L. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Μετάφραση Μητσοπούλου Χρυσούλα και Φιλοπούλου Μανια Εκδόσεις Μεταίχµιο Επιστήµες Αθήνα 1994 Farmer J., D. Knapp, and G.M. Benton An elementary school environmental education fieldtrip: Long term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. Journal of Environmental Education 38, no. 3: Goldstein IL, Ford JK. (2002). Training in organizations (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth. Morgan, D.L Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications. Schneller, A.J Environmental service learning: Outcomes of innovative pedagogy in Baja California Sur, Mexico. Environmental Education Research 14, no. 3: Scott, W., and S. Gough Sustainable development and learning. Framing the issues. London: RoutledgeFalmer. Walsh-Daneshmandi, A., and M. MacLachlan Toward effective evaluation of environmental education: Validity of the children s environmental attitudes and knowledge scale using data from a sample of Irish adolescents. Journal of Environmental Education 37, no. 2: Willis, D. (1994). School-Based Assessment: Underlying ideologies and their implications for teachers and learners. New Zealand Journal of Educational Studies, 29(2),

14 Ζυγούρη, Ε. Αξιολόγηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θεωρία και πράξη Τυπωθήτω 2005 Κουσουρής Θ. 2010) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Πότε επιτυγχάνει και πότε αποτυγχάνει!

Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας»

Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας» Αξιολογώντας τη χρήση των ΤΠΕ βασισμένη στην επιμόρφωση Β επιπέδου, στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα ποτάμια της Ελλάδας» Σωτηρία Αλεξοπούλου 1, Παναγιώτης Τραγαζίκης 2 1. Δασκάλα 3 ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα 28-29 Ιουνίου, 2003. Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα βασικά σηµεία της θεωρίας της αξιολόγησης, µε έµφαση σε εκείνα που συνδέονται µε την αξιολόγηση ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Θανάσης Κ. Καραλής Επίκουρος καθηγητής Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του λεξιλογίου παιδιών Γυµνασίου µέσα από µια γλωσσική παρέµβαση στο πλαίσιο ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 1 Περίληψη Στη δηµοσίευση παρουσιάζεται µια στοχευµένη γλωσσική παρέµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας

Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Αναστασάτος Νικόλαος 1, Κώτσιος Βάιος 2, Κεγαχιά Μαγδαληνή 3 1 ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ιευθυντής 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας nikosmolybiatis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες

Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες Σοφία Αυγητίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας The use of journals in educational action

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι

Προεκτείνοντας το Φάσµα - Ανασκόπηση και Κριτική Ανάλυση της Ταξινοµίας των Μεθόδων ιδασκαλίας του Mosston: Μερος Ι Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 131 147 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 131-147

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ»

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» Βασίλειος Νεοφώτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα