Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο"

Transcript

1 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: θαμ: , uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πνπδέο: - Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ - Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ζην Παλεπηζηήκην Bielefeld Γεξκαλίαο (κε Τπoηξνθία από ην γεξκαληθό Ίδξπκα Friedrich Naumann Stiftung) - Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ζην Παλεπηζηήκην Bielefeld Γεξκαλίαο (κε Τπoηξνθία από ην γεξκαληθό Ίδξπκα Friedrich Naumann Stiftung) 1. Γηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα-εκπεηξία: : Γηδαζθαιία ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο ηεο Γεξκαλίαο σο εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο : Γηδαζθαιία ζηε ρνιή Eπηζηεκώλ Aγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Βielefeld - Γεξκαλίαο σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο ρνιήο : Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ «πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή» θαη «Kνηλσληθή Παηδαγσγηθή» ζην Παηδαγσγηθό Tκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ (απόζπαζε γηα δηδαθηηθό έξγν από ην YΠEΠΘ). - Από ην 1991, σο κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, δηδάζθεη ηα καζήκαηα: «ρνιηθή Παηδαγσγηθή Η», «Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε», «ρνιηθή Παηδαγσγηθή ΗΗ» θαη «Αλάιπζε ρνιηθώλ Πξαθηηθώλ». - Έρεη δηδάμεη ή δηδάζθεη κέρξη ζήκεξα ηα καζήκαηα «ρνιηθή Παηδαγσγηθή» θαη «Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε» ζηα δύν Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Δπηζηεκώλ Αγσγήο από 2002 κέρξη ζήκεξα- θαη Λνγνζεξαπείαο από 2005 κέρξη 2009), ζην Μεηαπηπρηαθό

2 2 Πξόγξακκα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Δπξσπατθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (από 1996 κέρξη 2012), ζηα Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ., όπσο ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε εμνκνίσζε πηπρίσλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο Ζπείξνπ, ζηα Ηόληα Νεζηά (Κέξθπξα, Λεπθάδα), ζηελ Αηησιναθαξλαλία (Αγξίλην, Μεζνιόγγη, Ακθηινρία), ζηελ Κξήηε (Ζξάθιεην, Υαληά, Άγην Νηθόιαν) θαη ζηελ Κύπξν (Λεπθσζία θαη Πάθν), ζην εηήζην Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Ησαλλίλσλ, ζηελ Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε ησλ Π.Δ.Κ. Ησαλλίλσλ θαη Παηξώλ (Ησάλληλα, Άξηα, Πξέβεδα, Θεζπξσηία, Πάηξα, Αγξίλην θαη Μεζνιόγγη), θαζώο θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εληόο θαη εθηόο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Έρεη δηδάμεη επαλεηιεκκέλα (από ην 2007 κέρξη ζήκεξα) ην κάζεκα «Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε» ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2. Δπηζηεκνληθή-ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα 2.1 Βηβιία «Entstehung, Leistungsfähigkeit und Perspektiven der griechischen Schulen in Nordrhein Westfalen am Beispiel Bielefelds» (Ίδξπζε, απνδνηηθόηεηα θαη πξννπηηθή ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ ζηε Βόξεηα Ρελαλία Βεζηθαιία, ζην παξάδεηγκα ην Bielefeld ) - (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Frankfurt am Main, 1989: Δθδόζεηο Haag + Heerchen Verlag GmbH «Σν ζρνιείν σο γξαθεηνθξαηηθόο νξγαληζκόο θαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζ απηόλ». Αζήλα, 1994: Δθδόζεηο κπξλησηάθεο «ρνιηθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ Μαζεηή - θηαγξάθεζε ησλ Κνηλσληθνπνηεηηθώλ Μελπκάησλ ηνπ ρνιείνπ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ». Αζήλα, 1997: Δθδόζεηο Gutenberg «Ζ Αμηνιόγεζε ηεο Δπίδνζεο ηνπ Μαζεηή σο Παηδαγσγηθή Λνγηθή θαη ρνιηθή Πξαθηηθή». Αζήλα, 2000: Δθδόζεηο Gutenberg «Ζ Πξαθηηθή ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηθνηλσλία: ν Απηαξρηζκόο σο Κπξίαξρν Γλώξηζκα ηεο Τπαξθηήο ρνιηθήο Πξαγκαηηθόηεηαο». Αζήλα, 2001: Δθδόζεηο Gutenberg «Γηεξεύλεζε ηνπ Κνηλσληθνύ θαη Παηδαγσγηθνύ Ρόινπ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Παλειιαδηθή Έξεπλα κε ηηο Απόςεηο Γνλέσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ» (ππό ηελ αηγίδα θαη ηελ έθδνζε ησλ Ηλζηηηνύησλ - ΗΝΔ θαη ΗΠΔΜ - ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηώλ Διιάδαο θαη ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο). Αζήλα, «Σν θαιό ζρνιείν, ν ηθαλόο εθπαηδεπηηθόο θαη ε θαηάιιειε αγσγή σο παηδαγσγηθή ζεσξία θαη πξάμε Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα». Αζήλα, Μάξηηνο 2015: Δθδόζεηο Gutenberg.

3 3 2.2 Γεκνζηεύζεηο ζε έγθξηηα ειιεληθά πεξηνδηθά «Ζ επζύλε ηνπ ζρνιείνπ ζηε δεκηνπξγία απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζε καζεηέο», ζην πεξηνδηθό «ύγρξνλε Δθπαίδεπζε», «Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ από ηε ζθνπηά ηεο παηδαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Ζ πξνζεπρή σο κέζν έθθξαζεο απηαξρηζκνύ, εμνπζίαο θαη δύλακεο ζηε ζρνιηθή αγσγή», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 1994 θαη ζην πεξηνδηθό «ύγρξνλε Δθπαίδεπζε», «ρνιείν θαη πξνζεπρή ζηε ιπδία ιίζν ησλ καζεηώλ», ζην πεξηνδηθό «ύγρξνλε Δθπαίδεπζε», «Ζ πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ σο "ζεξαπεπηηθό" παηδαγσγηθό κέζν», ζην πεξηνδηθό «Σα Δθπαηδεπηηθά», «Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ σο παηδαγσγηθή ινγηθή θαη ζρνιηθή πξαθηηθή», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Ζ πνηόηεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Σν παηδαγσγηθό πεξηερόκελν ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγήο ηνπ», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο θνηλσληθή, παηδαγσγηθή θαη επαγγεικαηηθή αλαγθαηόηεηα - Αηηηνινγεκέλε πξόηαζε από κηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζθνπηά», ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, «Ζ Λνγηθή θαη Πξαθηηθή Λεηηνπξγίαο ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ ζηε Γεξκαλία», ζην πεξηνδηθό «Γείθηεο Δθπαίδεπζεο», «Ζ Αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζύκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ», ζην πεξηνδηθό «Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ», η. 7, «Ζ Απνζηνιή ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζε ακθηζβήηεζε; - Παηδαγσγηθή νπηηθή θαη δηνξηζκόο θαζεγεηώλ ζην Γεκνηηθό ζρνιείν», ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα, αξ. Φύιινπ 1129, «Παηδαγσγηθή Απνζηνιή ηνπ ρνιείνπ θαη Κνηλσληθνί Φνξείο Δπηξξνήο ηνπ», ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα, αξ. Φύιινπ 1132, «Δθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία ζηελ ππαξθηή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα ππό ην πξίζκα ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο», ζην πεξηνδηθό «Παηδαγσγηθή - Θεσξία θαη Πξάμε», ηεύρνο 1. Ησάλληλα, επηέκβξηνο «Κξηηηθή ζεώξεζε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από ηε ζθνπηά ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ

4 4 εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ζε ζπλεξγαζία κε Θ. Υνπιηάξα, ζην πεξηνδηθό «Γείθηεο Δθπαίδεπζε», η.9, Μάηνο «Θεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ», ζην πεξηνδηθό «Γειηίν», η.38, Άλνημε - Καινθαίξη πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο: «Γηεξεύλεζε ηνπ Κνηλσληθνύ θαη Παηδαγσγηθνύ Ρόινπ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Παλειιαδηθή Έξεπλα κε ηηο Απόςεηο Γνλέσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ», ζην Γηδαζθαιηθό Βήκα, αξηζκ. Φύιινπ 1145, Ηνύληνο «Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο σο πόινο έιμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: Οη απόςεηο ησλ εηζαρζέλησλ γηα ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπο ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ» ζε ζπλεξγαζία κε Ν. Μίρν, ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ησάλληλα, Κεθάιαηα ζε έγθξηηνπο δηεζλείο επηζηεκνληθνύο ζπιινγηθνύο ηόκνπο «Approaches to the evaluation of schools whice provide compulsory education», (Υ. Κσλζηαληίλνπ/Δ. Καξαηδηά-ηαπιηώηε), Eurydice, The Information Network on Education in Europe, Κεθάιαηα ζε έγθξηηνπο ειιεληθνύο επηζηεκνληθνύο ζπιινγηθνύο ηόκνπο «Οη Διεύζεξεο Γξαζηεξηόηεηεο ζηα Πηινηηθά Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία» (ζπιινγηθή εξγαζία), βηβιίν ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ηίηιν «Οινήκεξν ρνιείν - Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθή», «Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ηεο παηδαγσγηθήο θαη ζεζκηθήο παξαθκήο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ: αίηηα, ζπλέπεηεο θαη αληηκεηώπηζε», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Περί Παιδείας Διάλογος», πνπ εθδόζεθε κε ηελ επηκέιεηα ησλ Ππξγησηάθε Ησάλλε θαη Βαζηιείνπ Οηθνλνκίδε από ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ρέζπκλν, «Δηζαγσγή ζηε ρνιηθή Παηδαγσγηθή», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Ειζαγωγή ζηις Επιζηήμες Αγωγής», Δθδόζεηο: Γξεγόξεο. Αζήλα, «Οη ζπλέπεηεο από ηελ θπξηαξρία ηεο ηππνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή Η.Ππξγησηάθε, κε ηίηιν (επηκ. Παπαδάθεο, Ν.), εθδόζεηο Πεδίν. Αζήλα, «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηελ νπηηθή ηνπ παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή Α. Καηζίθε, κε ηίηιν (επηκ. Νηθνιάνπ, Γ.), εθδόζεηο... Αζήλα «Eθπαηδεπηηθόο, εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη παηδαγσγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα», ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν πξνο ηηκήλ ηνπ θαζεγεηή Γ.

5 5 Υαηδεδήκνπ, κε ηίηιν (επηκ. Σαξαηόξε, εθδόζεηο Κπξηαθίδε. Θεζζαινλίθε Γεκνζηεύζεηο ζε ηόκνπο πξαθηηθώλ έγθξηησλ δηεζλώλ ζπλεδξίσλ «Applied statistical Methods to pedagogical data», (ζπιινγηθή εξγαζία), 51ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηαηηζηηθήο. Κσλζηαληηλνύπνιε, «Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ», ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηδάθηνξα θ. Αγγέιε Βάηα ζηα πξαθηηθά ηνπ 3 ν Γηεζλνύο πλεδξίνπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ειιεληθνύο θαη μέλνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ από 11 κέρξη 13 Μαΐνπ Γεκνζηεύζεηο ζε ηόκνπο πξαθηηθώλ έγθξηησλ ειιεληθώλ ζπλεδξίσλ «Παξαπξνγξακκαηηθέο γλώζεηο θαη πξνζσπηθόηεηα ηνπ καζεηή: παξαπξνγξακκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηε κνξθή νξγάλσζεο ηεο επηθνηλσλίαο» (Δπηκέιεηα: Καςάιεο, Γ./ Καηζίθεο Α.), ζηνλ Α ηόκν ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ηίηιν «ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Ησάλληλα, «Σν Παηδαγσγηθό Πεξηερόκελν ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Μαζεηή» (επηκέιεηα: Καθαλά, Γ. θ.ά.), ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο ΟΜΔΡ κε ζέκα «Ζ Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε - Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Γηάζηαζε», Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Αζήλα, «Ζ ζρνιηθή δηαπαηδαγώγεζε ζε πεξηζσξηαθό ξόιν», ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο» (επηκέιεηα: Καςάιεο, Γ./Καηζίθεο Α.). Ησάλληλα, «Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο σο πόινο έιμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Οη απόςεηο ησλ εηζαρζέλησλ γηα ηα θίλεηξα εηζαγσγήο ηνπο ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππ.δξ. Μίρν Νηθόιαν, ζηα πξαθηηθά κε θξηηέο (επηκέιεηα: Οηθνλνκίδεο, Β., ζπιι. ηόκνο εθδόζεσλ «πεδίν» κε ηίηιν Δθπαηδεπηηθώλ) ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ ησλ ΠΣΠΔ, Δξγαζηεξίνπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ & Δθαξκνγώλ θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζώο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. Αζήλα, «Ζ επαγγεικαηηθή ζπγθξόηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δπζαλαινγία κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ελόο θαλνληθνύ ζρνιείνπ», (επηκ. Έθε Γνπξγηώηνπ), ζηνλ ζπιινγηθό ηόκν κε ηίηιν «Μεηάβαζη & ζσνέτεια ζηην εκπαίδεσζη». Αζήλα, Κεληξηθή νκηιία, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «ρνιείν κε εθπαηδεπηηθέο καηαηώζεηο θαη παηδαγσγηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο», ζην 8 ν Παλειιήλην πλέδξην

6 6 ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ηίηιν «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα» πνπ δηεμήρζε ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ησαλλίλσλ από 2 κέρξη 4 Ννεκβξίνπ Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ην παηδαγσγηθό θιίκα ηεο ηάμεο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή», ζην 9ν Παλειιήλην πλέδξην πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, από 28 κέρξη 30 Ννεκβξίνπ 2014, ζηε Φιώξηλα. 2.7 Δηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα-εκεξίδεο ρσξίο πξαθηηθά «Ίδξπζε, απνδνηηθόηεηα θαη πξννπηηθέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ ζηε Β.Ρ.Β.», ζην πλέδξην ηνπ γεξκαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ «Γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ» ηνπ Essen - Werden, Bottrop Γεξκαλίαο «Ο ξόινο ηεο εξώηεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε», ζην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. Ναύπαθηνο, «Βάζηκεο ζθέςεηο πεξί επηκόξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηεο Γ.Ο.Δ. κε ζέκα «Ζ Μεηεθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο». Ζξάθιεην, «Οη πξαθηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ παηδαγσγηθή επηθνηλσλία - Ο απηαξρηζκόο σο θπξίαξρν γλώξηζκα ηεο ππαξθηήο ζρνιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο», ζην Α Παγθύπξην πλέδξην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Λεπθσζία, «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα», ζην πλέδξην κε ζέκα «Ο Έιιελαο Γάζθαινο ηνπ κέιινληνο θαη ηα Παλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα κόξθσζεο θαη θαηάξηηζήο ηνπ». Πάηξα, «Σν Οινήκεξν ρνιείν ζηε Γεξκαλία: Οξγάλσζε θαη Δζσηεξηθή Λεηηνπξγία», ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γηα ην Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν. Αζήλα, Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Μνξθέο θαη Φνξείο Τινπνίεζεο ηεο Μεηεθπαίδεπζεο», ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα "Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ ηεο Μεηεθπαίδεπζεο", Ηλζηηηνύην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ - Μειεηώλ ηεο Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Κεληξηθή νκηιία κε ζέκα «Πνξεία θαη πξννπηηθή ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ - πλνπηηθή αλαδξνκή θαη θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. από ηε ζθνπηά ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», ζην Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Ο ραξαθηήξαο ηεο Δθπαίδεπζεο» πνπ δηνξγάλσζε ην Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο 20 θαη 21 Οθησβξίνπ 2004 ζηα Ησάλληλα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθή Απνζηνιή ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ θαη Γηνξηζκόο Καζεγεηώλ ζ' απηό», ζην Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία ζηνλ ύγρξνλν Κόζκν - Παηδαγσγηθά Σκήκαηα: 20 ρξόληα κεηά» πνπ δηνξγάλσζαλ ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε ην ΗΠΔΜ ΓΟΔ ζην Ρέζπκλν, ζηηο

7 Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σν Γηνηθεηηθό Έξγν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαη νη Αμηνινγηθέο ηνπ Γηαζηάζεηο», ζηελ Ζκεξίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ κε ζέκα «Οξγάλσζε - Γηνίθεζε ρνιηθώλ Μνλάδσλ». Πάηξα, Απξίιηνο Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθή Απνζηνιή ηνπ ρνιείνπ θαη Κνηλσληθνί Φνξείο Δπηξξνήο ηνπ», ζην 19ν Παλειιήλην πλέδξην ΠΟΔΓ / ΓΟΔ κε ηίηιν «Κνηλσληθνί Φνξείο θαη Δθπαίδεπζε». Αγία Νάπα Ακκόρσζηνο, Μάηνο Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σν Παηδαγσγηθό Πεξηερόκελν ηεο Αμηνιόγεζεο ηνπ Μαζεηή», ζην 5ν Παλειιήλην πλέδξην ΟΜΔΡ κε ζέκα «Ζ Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε - Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Γηάζηαζε», Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Βόινο, Οθηώβξηνο «Οινήκεξν ρνιείν: θνηλσληθή ή παηδαγσγηθή αλαγθαηόηεηα», ζην Πεξηθεξεηαθό εκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ ζην «Ήπεηξνο Παιιάο» Ησαλλίλσλ, ζηηο Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ζηε λέα παηδαγσγηθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο», ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζκέξα ησλ Γξακκάησλ - Παηδεία - Βηνεζηθή» πνπ δηνξγάλσζε ην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Κσ ζην Πνιηηηζηηθό Πνιύθεληξν Θαιαζζηλνύ, ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζρνιηθή ηάμε σο ρώξνο δηαπαηδαγώγεζεο, πεηζαξρίαο θαη ζύγθξνπζεο», ζηελ Ζκεξίδα ηνπ 2νπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ναππάθηνπ κε ζέκα: «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζύγρξνλν επξσπατθό ζρνιείν». Ναύπαθηνο, 6 Μαΐνπ Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζπκβνιή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακόξθσζε θαη πξνώζεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ θνηλσληθώλ ζηάζεσλ», ζην πλέδξην ηεο 20εο Ακθηθηηνλίαο πνπ δηεμήρζε ζηα Ησάλληλα από 15 κέρξη 17 επηεκβξίνπ Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζρνιηθή δηαπαηδαγώγεζε ζε πεξηζσξηαθό ξόιν», ζην πλέδξην ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο». Ησάλληλα, Μαΐνπ Δηζεγήζεηο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Γηαρείξηζε Πξνβιεκάησλ ρνιηθήο Σάμεο» ζηηο πόιεηο Πάηξα, Αγξίλην, Πξέβεδα, Ησάλληλα, Ζγνπκελίηζα, Κέξθπξα, Κνδάλε θαη Φιώξηλα από κέρξη Δηζεγήζεηο ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: «ύγρξνλεο κέζνδνη Αμηνιόγεζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε», Αζήλα 1-3 Απξηιίνπ 2008, Θεζζαινλίθε 7-8 Μαΐνπ 2008 θαη Πάηξα 15 Μαΐνπ Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Γηεξεύλεζε ηνπ Kνηλσληθνύ θαη Παηδαγσγηθνύ Ρόινπ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ -

8 8 Παλειιαδηθή Έξεπλα κε ηηο Απόςεηο Γνλέσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ», ζηελ Ζκεξίδα ηεο ΓΟΔ κε ζέκα «Οινήκεξν ρνιείν - Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο ΗΠΔΜ-ΓΟΔ & ΗΝΔ-ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ» ζηηο 26 Μαΐνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζην πλέδξην ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ζέκα: «Δπηκόξθσζε ηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο». Βόινο, Ηνπλίνπ Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζε Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη ρνιηθνί ύκβνπινη Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηόλησλ Νήζσλ ζηελ Κέξθπξα ζηηο Θέκα Δηζήγεζεο: «Τπεξεηώληαο ην Οινήκεξν ρνιείν» Δηζήγεζε ζην Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα από 5 κέρξη Θέκα ηεο Δηζήγεζεο: «Παξνπζίαζε Δπξεκάησλ ηεο Παλειιαδηθήο Έξεπλαο γηα ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Διιάδαο» Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ από ηε ζθνπηά ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ», ζηελ Ζκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε αληνξίλε ζηηο Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Αηηίεο θαη δηαρείξηζε απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο καζεηώλ - Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ», ζηελ Ζκεξίδα ηνπ πιιόγνπ Φηινιόγσλ ζηε Υίν, ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Οη Φνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ θαη νη Παξάγνληεο Δπηξξνήο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε θαη Βειηίσζε - Σν κέιινλ ηνπ Οινήκεξνπ ρνιείνπ κέζα από ηα Δξεπλεηηθά Γεδνκέλα», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΠΑΠ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Καηάξηηζε ησλ Μειινληηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ σο Δπαγγεικαηηθή θαη Κνηλσληθή Αλαγθαηόηεηα», ζηε πλδηάζθεςε (Forum) γηα ηελ Παηδεία πνπ δηνξγάλσζε ην ΠΑΟΚ ζηελ Αζήλα, ζηηο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Καηάξηηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ σο απαξαίηεην πξνζόλ γηα ην Γεκνηηθό ρνιείν - Ζ παξνπζία ησλ Δθπαηδεπηηθώλ κε Δηδηθόηεηεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΓΑΠ - ΝΓΦΚ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζηηο Δηζήγεζε κε ζέκα «Σα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο σο πόινο έιμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Οη απόςεηο ησλ εηζαρζέλησλ γηα ηα θίλεηξα εηζαγσγήο ηνπο ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππ.δξ. Μίρν Νηθόιαν, ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην ησλ ΠΣΠΔ, Δξγαζηεξίνπ Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ & Δθαξκνγώλ θαη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, θαζώο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζην Ρέζπκλν ζηηο (Πξαθηηθά κε θξηηέο, ζπιινγηθόο ηόκνο εθδόζεσλ «πεδίν», 2011).

9 Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ επαγγεικαηηθή ζπγθξόηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε δπζαλαινγία κε ηηο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ελόο θαλνληθνύ ζρνιείνπ», ζην Δπηζηεκνληθό πλέδξην πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από Οθησβξίνπ 2009, ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα ηεο παηδαγσγηθήο θαη ζεζκηθήο παξαθκήο ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ: αίηηα, ζπλέπεηεο θαη αληηκεηώπηζε», ζην πλέδξην κε ζέκα «Πεξί Παηδείαο Γηάινγνο» πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ από 4 κέρξη 6 Γεθεκβξίνπ Κεληξηθή νκηιία, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζεζκηθή θαη παηδαγσγηθή παξαθκή ηνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ», ζην 2 ν Δθπαηδεπηηθό πλέδξην ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ κε ζέκα «Υηίδνπκε ην ρνιείν ηνπ Αύξην» πνπ δηεμήρζε από κέρξη , ζηελ Δξέηξηα Δύβνηαο Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζρνιηθή ζρέζε εθπαηδεπηηθνύ-καζεηώλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηε καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή», ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Διιελνγαιιηθή ρνιή Πεηξαηά «Saint-Paul» ζηνλ Πεηξαηά, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από κηα νπηηθή απνδνρήο θαη ζθεπηηθηζκνύ», ζηελ Ζκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ν ύιινγνο Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ησαλλίλσλ θαη νη ρνιηθνί ύκβνπινη Δηδηθνηήησλ ζην ζπλεδξηαθό θέληξν ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο Ησαλλίλσλ ζηηο , ζηα Ησάλληλα Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σα λέα κέηξα ηνπ Τπ.ΠΓΒΜΘ γηα ην λέν ρνιείν θαη ε λέα εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθόηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Οη Πξννπηηθέο θαη ε Νέα Δπαγγεικαηηθή Πξαγκαηηθόηεηα γηα ηνπο Γαζθάινπο» πνπ δηνξγάλσζαλ νη θνηηεηέο (ΓΑΠ-ΝΓΦΚ) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηηεηηθήο ηνπο εβδνκάδαο ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ, ζηηο Δηζήγεζε κε ζέκα «Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκεξηλώλ καζεηώλ θαη πεξηπηώζεηο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζην ζρνιηθό ρώξν: αίηηα θαη δηαρείξηζε», ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ, πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ ζηηο , ζηε Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή από ηελ νπηηθή ησλ ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ», ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα πνπ δηεμήρζε, ππό ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 9 εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν

10 10 Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Βόληηζαο, ζηηο , ζηελ Πάιαηξν- Αηησιναθαξλαλίαο Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Βησκαηηθή Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ», πνπ δηεμήρζε ππό ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ ηεο 8 εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηησιναθαξλαλίαο κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ Ακθηινρίαο ζηηο , ζηελ Ακθηινρία Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σα αίηηα θαη ε παηδαγσγηθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα «ρνιηθόο Δθθνβηζκόο & Δζλνπνιηηηζκηθή Δηεξόηεηα» πνπ δηεμήρζε ζηηο , ζηε Εσζηκαία Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ησαλλίλσλ Eηζήγεζε κε ζέκα «Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππνς. δηδάθηνξα θ. Αγγέιε Βάηα ζην 3 ν Γηεζλέο πλέδξην πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ειιεληθνύο θαη μέλνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ από 11 κέρξη 13 Μαΐνπ Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε, ν εθπαηδεπηηθόο θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν από ηελ νπηηθή ηεο παηδαγσγηθήο ινγηθήο θαη ηεο επηθξαηνύζαο δπζπηζηίαο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε- Υεηξαγώγεζε ή Αμηνιόγεζε εξγαιείν αλαηξνθνδόηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο» ζην Ζξάθιεην-Κξήηεο, ζηηο Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Οη θαη νίθνλ εξγαζίεο από ηελ νπηηθή ηεο παηδαγσγηθήο ινγηθήο, ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο», ζηηο Δπηζηεκνληθέο Ζκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε δηαδνρηθά ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ γηα όινπο ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Γπκλαζίσλ Ν. Ησαλλίλσλ ζηηο ζηα Ησάλληλα, ζηηο ζηελ Ζγνπκελίηζα, ζηε ζηελ Άξηα θαη ζηηο , ζηελ Πξέβεδα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ ζρεδηαδόκελε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε ιπδία ιίζν ησλ εθπαηδεπηηθώλ», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Γαζθάισλ-Νεπηαγσγώλ Υαιθίδαο ζηηο , ζηε Υαιθίδα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σν παηδαγσγηθό πεξηερόκελν θαη νη ακθηζβεηνύκελεο πηπρέο ηηο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ» ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο ζηηο , ζηελ Αζήλα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Σν παηδαγσγηθό πεξηερόκελν ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ζρέζε κε ηηο ζρεδηαδόκελεο δηνηθεηηθέο-πνιηηηθέο αθξνβαζίεο», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο

11 11 Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζηηο , ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηε ζθνπηά ηνπ παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ακθηζβήηεζεο», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο ζηηο , ζηελ Καζηνξηά Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο εθπαηδεπηηθόο, ην εθπαηδεπηηθό έξγν θαη ε αμηνιόγεζε», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ νη ρνιηθνί ύκβνπινη Π.Δ. Πξέβεδαο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ πεξηθεξεηώλ ηνπο ζηηο , ζηελ Πξέβεδα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από ηε ζθνπηά ηνπ παηδαγσγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο», ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιηθή ύκβνπινο Π.Δ. γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Βόληηζαο-Αηησιναθαξλαλίαο ζηηο , ζηελ Πάιαηξν-Αηησιναθαξλαλίαο Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο δηδάθηνξνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θ. Βάηαο Αγγέιε, κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε: Από ηε Θεσξία ζηελ Σάμε» ζηηο 21 Ηνπλίνπ 2013, ζηελ Καηεξίλε Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ λνκνζεηεκέλε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο ζεώξεζεο» ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο , ζηε Βέξνηα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ λνκνζεηεκέλε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο ζεώξεζεο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο ζηηο , ζηε Γξάκα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ λνκνζεηεκέλε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο ζεώξεζεο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπ Ν. Λεπθάδαο ζηηο , ζην Αγξίλην Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ λνκνζεηεκέλε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηε ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο θξηηηθήο ζεώξεζεο», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηηο , ζηελ Σξίπνιε- Αξθαδίαο Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ην παηδαγσγηθό θιίκα θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ

12 12 καζεηή», ζηελ Παηδαγσγηθή Ζκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε ρνιηθή ύκβνπιόο Φηινιόγσλ λ. Γξεβελώλ θαη Κνδάλεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξεβελώλ ζηηο , ζηα Γξεβελά Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Βαζηθέο πηπρέο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή από ηελ παηδαγσγηθή νπηηθή», ζηε Φηινινγηθή Γηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Ησαλλίλσλ ζηηο , ζηα Ησάλληλα Κεληξηθή Δηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθέο παξαδνρέο θαη ακθηζβεηήζεηο ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο», ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 3 νπ ΓΔΛ Ησαλλίλσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ησαλλίλσλ ζηελ αίζνπζα ηνπ πνιηηηζηηθνύ πνιπρώξνπ «Γ.Υαηδήο» ζηηο , ζηα Ησάλληλα Δηζήγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε Εαγθόηα, Β. θαη Κεραγηά, Δ., κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ηππνγξαθηθήο εκθάληζεο ηνπ λένπ βηβιίνπ ηζηνξίαο ηεο Σ δεκνηηθνύ από ηνπο δαζθάινπο ησλ λνκώλ Αηησιναθαξλαλίαο θαη Πξέβεδαο», ζην 9ν Παλειιήλην πλέδξην πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, από 28 κέρξη 30 Ννεκβξίνπ 2014, ζηε Φιώξηλα Δηζήγεζε, ζε ζπλεξγαζία κε Γθαηδειάθε, Δ. θαη Νηάνπζηα, Γ., κε ζέκα «Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζρέζε κε ην Π.Γ. 152/2013 θαη ηελ αμηνιόγεζή ηνπο», ζην 9ν Παλειιήλην πλέδξην πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, από 28 κέρξη 30 Ννεκβξίνπ 2014, ζηε Φιώξηλα Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Δθπαηδεπηηθόο, Μαζεηήο θαη Γνλέαο ζε ξόινπο επηξξνήο θαη αιιειεπίδξαζεο», ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν «ρνιείν, Οηθνγέλεηα, Κνηλόηεηα ελάληηα ζηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκό» πνπ δηνξγάλσζε ην Παξαηεξεηήξην Πξόιεςεο ρνιηθήο Βίαο θαη Δθθνβηζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζπείξνπ ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ ζηηο 6 Μαξηίνπ Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθή θαη θξηηηθή ζεώξεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ηίηιν «ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Αμηνιόγεζε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, πεηζαξρηθά. Οη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ» πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο , ζηελ Έδεζζα Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθή θαη θξηηηθή ζεώξεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ηίηιν «ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Αμηνιόγεζε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, πεηζαξρηθά. Οη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ» πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο , ζηελ Κνδάλε.

13 Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Παηδαγσγηθή θαη θξηηηθή ζεώξεζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ηίηιν «ΥΟΛΔΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ & ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Αμηνιόγεζε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, πεηζαξρηθά. Οη ζέζεηο ηνπ θιάδνπ» πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ λνκώλ ηεο Κξήηεο ζηηο , ζην Ρέζπκλν (Παλεπηζηεκηνύπνιε) Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο απνηειεζκαηηθόο εθπαηδεπηηθόο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γ ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. Θήβαο «ν Πίλδαξνο» ζηηο , ζην πλεδξηαθό Κέληξν Θήβαο Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Καιό θαη απνηειεζκαηηθό ζρνιείν: Με πνηα ραξαθηεξηζηηθά, από ηε ζθνπηά ηίλνο θαη γηα πνηνλ;», ζηελ Παηδαγσγηθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν ρνιηθόο ύκβνπινο Π.Δ. ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ζηηο , ζην Αγξίλην Κεληξηθή εηζήγεζε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ Αμηνιόγεζε ηνπ Μαζεηή σο Παηδαγσγηθή Λνγηθή θαη ρνιηθή Πξαθηηθή», ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιηθόο ύκβνπινο ηεο 1εο Πεξηθέξεηαο Π.Δ. Λεπθάδαο ζηηο , ζηε Λεπθάδα. 2.8 Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα εθδόζεσλ Δπηκέιεηα Βηβιίνπ κε Δηζαγσγηθό Κείκελν ησλ δύν επηκειεηώλ (Υ. Κσλζηαληίλνπ/ Γ. Πιεηόο), κε ηίηιν «ρνιηθή Απνηπρία θαη Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο - Αηηίεο, πλέπεηεο θαη Αληηκεηώπηζε» (Πξαθηηθά ηνπ Ζ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ, πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Οθησβξίνπ 1997). Αζήλα 1999: Δθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην γηα ηελ επηκέιεηα θαη ην ζπληνληζκό εθπόλεζεο ηνπ αθόινπζνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (ζρνιηθά βηβιία) γηα ηνλ καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό: 1) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Α - Β Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (Αηζζεηηθή Αγσγή - Δλδπκαζία - Γηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο - Λατθόο Πνιηηηζκόο)». Αζήλα 2001, ζειίδεο 183: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 2) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Γ - Γ Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Σεύρνο Α (Λατθόο Πνιηηηζκόο - Αθύπληζε ζηε Γηαθνξεηηθόηεηα ησλ Γισζζώλ θαη ησλ Πνιηηηζκώλ)». Αζήλα 2001, ζ. 157 : Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 3) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Γ - Γ Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Σεύρνο Β (Σνπηθή Ηζηνξία - Φπζηθή Αγσγή / Αγσγή Τγείαο)». Αζήλα 2001, ζ. 190: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην.

14 14 4) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Δ - η Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Σεύρνο Α (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε - Σερλνινγία)». Αζήλα 2001, ζ. 278: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 5) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε: Δ - η Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Σεύρνο Β (Φπζηθέο Δπηζηήκεο)». Αζήλα 2001, ζ. 271: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 6) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ, Γπκλάζην - Σόκνο Α (Γισζζηθά Μαζήκαηα - Σνπηθή Ηζηνξία)». Αζήλα 2001, ζ. 414: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 7) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ, Γπκλάζην - Σόκνο Β (Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε - Δθθάλζεηο ηεο Σέρλεο: Θέαηξν, Λατθόο Πνιηηηζκόο, Βπδαληηλόο Πνιηηηζκόο)». Αζήλα 2001, ζ. 302: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 8) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ, Γπκλάζην - Σόκνο Γ (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε)». Αζήλα 2001, ζ. 118: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 9) «Γηαζεκαηηθό Δθπαηδεπηηθό Τιηθό γηα ηελ Δπέιηθηε Εώλε Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ, Γπκλάζην - Σόκνο Γ (Φπζηθέο Δπηζηήκεο)». Αζήλα 2001, ζ. 191: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 10) «Οδεγόο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο - Βηβιίν γηα ην Γάζθαιν». Αζήλα 2001, ζ. 151: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 11) «Οδεγόο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο - Βηβιίν γηα ηνλ Καζεγεηή». Αζήλα 2001, ζ. 143: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. 2.9 Δθπόλεζε κειεηώλ Δθπόλεζε κειέηεο γηα ην Ηλζηηηνύην ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηώλ Διιάδαο θαη ηεο ΑΓΔΓΤ (ΗΝΔ) θαη ην Ηλζηηηνύην (ΗΠΔΜ) ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ηνπ Κνηλσληθνύ θαη Παηδαγσγηθνύ Ρόινπ ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ - Παλειιαδηθή Έξεπλα κε ηηο Απόςεηο Γνλέσλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ» ην έηνο 2007, κε ηε ζπλεξγαζία ζηειερώλ ησλ δύν θνξέσλ θαη ηεο Αλαπι. Καζεγήηξηαο, θ. Μηραινπνύινπ Καίηεο, ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Δθπόλεζε κειέηεο γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηίηιν «Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ θαη ηειερώλ Δθπαίδεπζεο: Αξρέο-Πιαίζην Γηαδηθαζηώλ-Κξηηήξηα» (ζει. 130). ρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη ζύληαμε: Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ, Αληηπξόεδξνο Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηκόξθσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλεξγάηηδά κνπ, θ. Υνπιηάξα Θενδώξα, θαη ζηειέρε θαη εθπαηδεπηηθνύο ηνπ Σκήκαηνο από ην 2001 κέρξη ην 2002.

15 Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο κειέηεο κε ζέκα «Απνδειηίσζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Δθζέζεσλ ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνι. έηνπο », πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην έηνο Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο πξνπηινηηθήο έξεπλαο κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ηεο 'Δπέιηθηεο Εώλεο' Γεκηνπξγηθώλ θαη Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζην ηέινο ηνπ ζρνι. έηνπο 2000/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηελ έξεπλα κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο», πνπ δηεμήγαγε ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην ζρνι. έηνο 2001/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιείσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε «Δπξπδίθε», Αζήλα, ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ θαη επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ πληνληζηήο όινπ ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ εθπόλεζε θαη ζύληαμε ηνπ λένπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε απόθαζε ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, 2001/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο ζύληαμεο ηνπ Οδεγνύ Τινπνίεζεο Γηαπνιηηηζκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Τπνδξάζεο 1: «Ανάπηςξη και εθαπμογή διαπολιηιζμικών δπαζηηπιοηήηων» ηνπ Δπξσπατθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (ΔΠΑ) «Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη Παιηλλνζηνύλησλ Μαζεηώλ», Άιιε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα (εθεκεξίδεο, ειεθηξνληθέο ηζηνζειίδεο ) «Έμη ζρόιηα γηα ην Υξηζηόδνπιν», αζελατθή Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», «Μεξηθά επηθνηλσληαθά κελύκαηα ηνπ αξρηεπηζθόπνπ από ηελ παηδαγσγηθή νπηηθή», αζελατθή Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», «Σν ρνιείν, ε εκαία, νη Αξηζηνύρνη», αζελατθή Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ», «Ζ ζεζκηθή λνκηκόηεηα θαη ε παηδαγσγηθή εγθπξόηεηα ηνπ λένπ βηβιίνπ ηεο Ηζηνξίαο γηα ηελ Σ Γεκνηηθνύ», αζελατθή Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», «Θεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ», πεξηνδηθό «Γειηίν», αξ. η. 38, Άλνημε-Καινθαίξη 2007.

16 «Τπνινγηζηήο θαη e-βηβιίν σο κέζα ζεξαπείαο ζηελ εθπαίδεπζε», αζελατθή Δθεκεξίδα «Διεπζεξνηππία», «Ζ παηδαγσγηθή ζηξεβιόηεηα ηνπ Λπθείνπ», αζελατθή Δθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» θαη e-δθεκεξίδα «Epirus Post» «Ο ζρεδηαζκόο γηα ην λέν ζρνιείν ζηε δίλε ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζθεπηηθηζκνύ», αζελατθή Δθεκεξίδα «Ζκεξεζία» 17/ θαη ζηελ ηζηνζειίδα «Epirus Post» «Μακή ηεο βίαο ε θνπιηνύξα ηεο αλνκίαο», αζελατθή Δθεκεξίδα «Ζκεξεζία» ζηηο 26/ θαη κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη επεθηάζεηο θαη κε ηνλ ηίηιν «Η κοςληούπα ηηρ ανομίαρ, ηηρ αηιμωπηζίαρ και ηηρ ανοσήρ ωρ πηγή εκδήλωζηρ βίαρ και κοινωνικήρ καηάπηωζηρ», ζηελ ηζηνζειίδα: alfavita.gr ζηηο «Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά ηάμε σο ζεκαληηθό θξηηήξην γηα ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο», ζηελ ηζηνζειίδα: alfavita.gr ζηηο «Ζ επεηεηαθή παξέιαζε σο νξκεηήξην εθδήισζεο παηδαγσγηθά θαη θνηλσληθά αζύκβαηεο ζπκπεξηθνξάο», ζηελ ηζηνζειίδα: Epirus Post.gr ζηηο «ρνιείν κε εθπαηδεπηηθέο καηαηώζεηο θαη παηδαγσγηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο», ζηελ ηζηνζειίδα: alfavita.gr ζηηο «Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλνο κε ηε δεκηνπξγία πξνηύπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο», ζηελ ηζηνζειίδα: epiruspost.gr, ζηηο «Ζ αμηνιόγεζε, ν εθπαηδεπηηθόο θαη ην εθπαηδεπηηθό έξγν από ηελ νπηηθή ηεο παηδαγσγηθήο ινγηθήο θαη ηεο επηθξαηνύζαο δπζπηζηίαο», ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο ζηηο «Δθπαηδεπηηθόο, εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη παηδαγσγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα», ζηα «Παηδαγσγηθά Νέα» (ζηελ πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Γ.Α.Π.-Ν.Γ.Φ.Κ.) ηνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Μάξηηνο «Απνηππώκαηα ηεο ειιεληθήο θξίζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο», ζηηο ηζηνζειίδεο: alfavita, epiruspost θαη DΟΔ.gr ζηηο , θαζώο θαη ζην έλζεην ηεο αζελατθήο εθεκεξίδαο «ΔΘΝΟ» ζηηο «Παηδαγσγηθνί πξνβιεκαηηζκνί: Ση λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο από ην ζρνιείν θαη ηη αλακέλεη ην ζρνιείν από ηνπο γνλείο», ζηελ ηζηνζειίδα: «PanhellenicPost» ζηηο «Βαζηθνί ιόγνη πνπ θαζηζηνύλ δπζεθάξκνζηε θαη αλαπνηειεζκαηηθή ηε δξνκνινγεκέλε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηηο ηζηνζειίδεο: alfavita, esos, doe, pee ζηηο «Γπζεθάξκνζηε θαη αλαπνηειεζκαηηθή ε αμηνιόγεζε», ζηελ αζελατθή Δθεκεξίδα «ΣΟ ΒΖΜΑ» ζηηο «Ζ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Διιήλσλ θαλεξώλεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδείαο ηνπο», ζηελ αζελατθή εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» ζηηο

17 «Ζ θνπιηνύξα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ Διιήλσλ θαλεξώλεη παγησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδείαο ηνπο» (πην εθηελέο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν), ζηηο ηζηνζειίδεο: pee, alfavita, esos, epiruspost ζηηο «Ο αηνκηθηζκόο σο έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο καο», ζηηο ηζηνζειίδεο: metarithmisi, pee, alfavita, epiruspost ζηηο Γηαιέμεηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ο ξόινο ηεο δηαπαηδαγώγεζεο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ», πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Καηεξίλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Γνλέσλ (Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Καηεξίλεο) ζηηο , ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο Παξνπζίαζε επξεκάησλ έξεπλαο κε ζέκα «Κίλεηξα επηινγήο ηνπ ΠΣΓΔ θαη αμηνιόγεζή ηνπ από ηνπο θνηηεηέο ηνπ Οη θνηηεηέο αμηνινγνύλ ηελ επηινγή ηνπο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνύλ ην ΠΣΓΔ», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπ.Γξ. Μίρν Νηθόιαν, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηα Γσδσλαία Δθπαηδεπηήξηα ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 ζηα Ησάλληλα Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ζ κεηάβαζε από ην Γεκνηηθό ρνιείν ζην Γπκλάζην θαη ηα επαθόινπζα γηα ηνπο καζεηέο», πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πεδηλήο ζηηο 21 Μαξηίνπ Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ση λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο από ην ζρνιείν θαη ηη αλακέλεη ην ζρνιείν από ηνπο γνλείο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Γηεύζπλζε θαη ν ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Άξηαο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ση λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο από ην ζρνιείν θαη ηη αλακέλεη ην ζρνιείν από ηνπο γνλείο» (Σξνπνπνηεκέλε θαη αλαλεσκέλε δηάιεμε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ζηελ Άξηα), πνπ δηνξγάλσζαλ ηα Αξζάθεηα ρνιεία Ησαλλίλσλ ζην Αξζάθεην ρνιείν Ησαλλίλσλ ζηηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ση λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο από ην ζρνιείν θαη ηη αλακέλεη ην ζρνιείν από ηνπο γνλείο» (Σξνπνπνηεκέλε θαη αλαλεσκέλε δηάιεμε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε), πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιή Γνλέσλ ηνπ πιιόγνπ Πνιπηέθλσλ Γνλέσλ Ν. Ησαλλίλσλ ζην 7 ν Γεκνηηθό ρνιείν Ησαλλίλσλ ζηηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Ση λα πεξηκέλνπλ νη γνλείο από ην ζρνιείν θαη ηη αλακέλεη ην ζρνιείν από ηνπο γνλείο», πνπ δηνξγάλσζε ην 5 ν Βαιάλεην Γεκνηηθό ρνιείν Ησαλλίλσλ ζηηο Γηάιεμε, έπεηηα από πξόζθιεζε, κε ζέκα «Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ γηα ην ζρνιείν από ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε

18 18 ρνιηθή ύκβνπινο ηεο 1 εο Δθπαηδεπηηθήο Πεξηθέξεηαο Λεπθάδαο θαη ε Γηεύζπλζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Λεπθάδαο ζηηο , ζηε Λεπθάδα. 3. Δηεξναλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο 3.1 Γηεζλείο εηεξναλαθνξέο (αξηζκόο) Πεξηζζόηεξεο από 50 εηεξναλαθνξέο θπξίσο ζε γεξκαληθέο δεκνζηεύζεηο 3.2 Διιεληθέο εηεξναλαθνξέο (αξηζκόο) Πεξηζζόηεξεο από 800 εηεξναλαθνξέο 4. Μέινο Σξηκειώλ πκβνπιεπηηθώλ Δπηηξνπώλ Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ 4.1 Οινθιεξσκέλεο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο (αξηζκόο) Γεθαέμη (16) 4.2 Γηαηξηβέο ζε εμέιημε (αξηζκόο) Πέληε (5) 5. Αμηνινγήζεηο 5.1 Κξηηήο εξγαζηώλ έγθξηησλ ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ «Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα» ηνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Πεξηνδηθό «ύγρξνλε Δθπαίδεπζε» Πεξηνδηθό «Σν Δπηζηεκνληθό Βήκα ηνπ Γαζθάινπ» ηνπ ΗΠΔΜ ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο Πεξηνδηθό «Παηδαγσγηθή Δπηζεώξεζε» ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο Πεξηνδηθό «Δπηζηήκεο Αγσγήο» ηνπ ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Πεξηνδηθό «Τζπιεμ» ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ Φπζηθήο Αγσγήο 5.2 Κξηηήο εξγαζηώλ έγθξηησλ ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ Δπηά (7) πλεδξίσλ 6. Μέινο επηζηεκνληθώλ-νξγαλσηηθώλ επηηξνπώλ (πεξηνδηθά, ζπλέδξηα θ.ιπ.) 6.1 Α Αληηπξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ζ Γηεζλνύο πλεδξίνπ, πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Διιάδνο θαη ε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (1997). 6.2 Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Οινήκεξν ρνιείν: ζεσξία θαη πξάμε», πνπ δηνξγάλσζε ην Γηδαζθαιείν Γεκ. Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 2000.

19 Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Οινήκεξα ρνιεία, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηε θαη ). 6.4 Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «ρνιηθή Γλώζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηνο 2001/2002). 6.6 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΔΣΔ, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (αθαδ. έηνο 2001/2002). 6.7 πληνληζηήο όινπ ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ εθπόλεζε θαη ζύληαμε ηνπ λένπ Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε απόθαζε ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, αθαδ. έηνο 2001/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο-εξγαζίαο κε ζέκα «Απνδειηίσζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Δθζέζεσλ ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνι. έηνπο », πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην έηνο Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο πξνπηινηηθήο έξεπλαο κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ηεο 'Δπέιηθηεο Εώλεο' Γεκηνπξγηθώλ θαη Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζην ηέινο ηνπ ζρνι. έηνπο 2000/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηελ έξεπλα κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» πνπ δηεμήγαγε ην Σκήκα Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ην ζρνι. έηνο 2001/ Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΔΠΘ κε ζέκα «Αμηνιόγεζε ησλ ρνιείσλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε «Δπξπδίθε», , Αζήλα Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό, ηε ζύληαμε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο κνλνγξαθίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε ζέκα ηελ «Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ θαη ηειερώλ Δθπαίδεπζεο / Πιαίζην Γηαδηθαζηώλ-Κξηηήξηα Πνηόηεηαο», Αζήλα πληνληζηήο ηεο Καηεύζπλζεο «Οξγάλσζε, Γηνίθεζε θαη Αμηνιόγεζε ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Επιζηήμες ηης Αγωγής» (από ην 2002 κέρξη ζήκεξα) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Λογοθεραπεία» (από ην 2005 κέρξη ην 2009) ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.

20 Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ κε ζέκα «ρνιείν θαη Οηθνγέλεηα» πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Φπρνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ Διιάδνο, ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. θαη ην Γηδαζθαιείν Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηηο Μαξηίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο 20εο Ακθηθηηνλίαο πνπ δηεμήρζε ζηα Ησάλληλα από 15 κέρξη 17 επηεκβξίνπ Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Ζ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο». Ησάλληλα Μαΐνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα από 5 κέρξη Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ», πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθώλ Δξεπλώλ θαη Δθαξκνγώλ θαη ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από 22 κέρξη 23 Μαΐνπ 2009, ζην Ρέζπκλν Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ κε ζέκα «Μεηάβαζε θαη ζπλέρεηα ζηελ εθπαίδεπζε: Αλαδεηώληαο ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ παηδηώλ, λέσλ, εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ», πνπ δηνξγάλσζε ην ΠΣΠΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από 15 κέρξη 20 Οθησβξίνπ 2009, ζην Ρέζπκλν Μέινο ηεο ηεηξακεινύο πληνληζηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΓ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Γηεζλήο Δκπεηξία», πνπ δηεμήρζε ζην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από 20 κέρξη 22 Ννεκβξίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ κε ηίηιν «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα», πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο ζηε ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο από κέρξη Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ από ην αθαδ. έηνο 2010/2011 θαη από ην 2011/2012 ζπληνληζηήο ηεο ίδηαο επηηξνπήο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ (κε δηεζλή ζπκκεηνρή) κε ηίηιν «Ζ Πνηόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε: Σάζεηο θαη Πξννπηηθέο», πνπ δηεμήρζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ από κέρξη Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 3 νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ειιεληθνύο θαη μέλνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ από 11 κέρξη 13 Μαΐνπ 2012.

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Εκθζςεισ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS WATERSAVE Δξοικονόμηζη Νεπού : Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία ηηρ Δλλάδαρ 2011 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,, «WATERSAVE - Δξοικονόμηζη Νεπού: Ολοκληπωμένο Δκπαιδεςηικό Ππόγπαμμα για ηα ζσολεία

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα