Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση. εκπαίδευσης."

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 361 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού υποστήριξης από-απόσταση εκπαίδευσης * Ν. Κ. Τσέλιος, Ν. Μ. Αβούρης, Ε. Φωτόπουλος. Ερευνητική οµάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο Πάτρα. Περίληψη Παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα από την αξιολόγηση επιλεγµένων χαρακτηριστικών ενός κόµβου από απόσταση εκπαίδευσης. Σχετικά περιγράφεται ένα πείραµα ευρείας κλίµακας που έγινε στο Τµήµα ΗΜΤΥ του Παν. Πατρών µε στόχο την µέτρηση της ευχρηστίας του συστήµατος αυτοαξιολόγησης σπουδαστή ενός κόµβου παροχής υπηρεσιών από απόσταση εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του πειράµατος χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά λογισµικά µε παρόµοια λειτουργικότητα και διαφορετική υλοποίηση. Οι φοιτητές αξιολόγησαν τα συστήµατα µέσω ερωτηµατολογίων. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης ανέδειξε την συσχέτιση µεταξύ της ευχρηστίας των συστηµάτων και της επίδοσης των φοιτητών. Abstract Experimental results of the evaluation of a distance learning software are presented in this paper. A large-scale experiment is described that took place in the Electrical and Computer Engineering Department of the University of Patras. The goal of the experiment was to measure the usability of the self-evaluation component of the system. During the experiment two alternative software components were compared that share similar functionality, implemented in different ways. The students involved in the experiment evaluated the software through on-line questionnaires. From this experiment correlation between the software usability and student performance has emerged. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια ανάπτυξη των τεχνολογιών και των µέσων υλοποίησης συστηµάτων από απόσταση εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες γρήγορης µετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση είχαν ως συνέπεια την εκτεταµένη υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, συγχρόνως όµως και τη διατύπωση αµφιβολιών για την αποτελεσµατικότητα των νέων µεθόδων [Fitzelle 96]. Οι αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές. Για παράδειγµα στον τοµέα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι περισσότεροι φοιτητές και διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το χρησιµοποιούν εκτεταµένα. Τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήµια έχουν δηµιουργήσει κόµβους από απόσταση εκπαίδευσης, ενώ γίνεται ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε µεγάλη κλίµακα µε χαρακτήρα είτε επικουρικό της παραδοσιακής διδασκαλίας είτε ως αυτόνοµο υλικό απόαπόσταση εκπαίδευσης. Ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web), που χρησιµοποιείται ως το κύριο µέσο στο πλαίσιο αυτό, είναι ένα διαδεδοµένο και κατάλληλο µέσο, όσον αφορά την δυνατότητα εκπαίδευσης, για πολλούς λόγους. Είναι εύκολα προσβάσιµο, υποστηρίζει πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης και απεικόνισης, παρέχει µία απλή αλλά συγχρόνως ισχυρή φόρµα δηµοσίευσης και τρόπους ώστε να ενσωµατώνονται πολλαπλά µέσα. Τα χαρακτηριστικά υπερ-µέσου του * Η έρευνα που περιγράφεται έχει χρηµατοδοτηθεί κατά ένα µέρος (ανάπτυξη Infotronic) από το πρόγραµµα Leonardo της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έργο CBT Kernel). Επίσης η ανάπτυξη του κόµβου διαδικτύου του Τµήµατος ΗΜΤΥ (λογισµικό και υλικό) έχει χρηµατοδοτηθεί από το έργο ΕΠΕΑΕΚ "Ανάπτυξη Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ΗΜΤΥ". Επίσης η τελική φάση του πειράµατος έχει χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια του έργου 99Ε 234 "Μελέτη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νοήµονος Συστήµατος για Τηλε- Εκπαίδευση" που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΠΕΝΕ 99 της ΓΓΕΤ.

2 362 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση WWW έχουν ευρεία αποδοχή και η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ο παγκόσµιος ιστός ως εργαλείο µάθησης, πηγάζει απο την ίδια τη δοµή του και την αρχική ιδέα δηµιουργίας του. Το διαδίκτυο για πολλούς θεωρητικούς είναι ήδη ένα περιβάλλον δηµιουργικότητας και ενεργούς µάθησης [Becker 94], το οποίο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την εξερεύνηση και το περιδιάβασµα (browsing), συµπεριφορές που σχετίζονται µε την µάθηση [Thuring 95]. Η οργάνωση της πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό µοιάζει µε την ανθρώπινη µνήµη, και οι µέθοδοι ανάκλησης της πληροφορίας αυτής προσοµοιάζουν τις διαδικασίες της ανθρώπινης σκέψης. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι ένα περιβάλλον υπερ-µέσου, όπως το διαδίκτυιο, δεν διδάσκει από µόνο του αλλά αποτελεί ένα µέσο, το οποίο µε την κατάλληλη χρήση µπορεί να υποστηρίξει τη µάθηση [Eklund 95, Alexander 95]. Το άτοµο µαθαίνει σύµφωνα µε τις προθέσεις του, τις προηγούµενες εµπειρίες του και τις στρατηγικές µάθησης που έχει αναπτύξει µε την πάροδο του χρόνου. Η αποδοτικότητα οποιουδήποτε µαθησιακού περιβάλλοντος στηρίζεται στα χαρακτηριστικά των παραπάνω στοιχείων. Είναι µάλιστα κοινά αποδεκτό ότι η µάθηση επιτυγχάνεται σε περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευόµενοι έχουν κίνητρα να συµµετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Κρίσιµη παράµετρος επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία ανάλυσης ενός συστήµατος από απόσταση εκπαίδευσης αποτελεί η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος [Kirkpatrick 94]. ιάφορες τεχνικές αξιολόγησης έχουν προταθεί, οι περισσότερες εκ των οποίων αποτελούν προσαρµογή µεθόδων που εφαρµόζονται ήδη σε συµβατικό λογισµικό. Η αποτελεσµατικότητα των τεχνικών ποικίλει από τη φύση του συστήµατος καθώς και το στάδιο στο οποίο εφαρµόζονται [Molich 99]. Τέτοιες είναι η ευρετική αξιολόγηση [Nielsen 93, Levi 98], µελέτες πεδίου [Tognazzini 92], η παρατήρηση σε εργαστήριο ευχρηστίας, καθώς και ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικές οµάδες χρηστών κλπ. Αν και η διάδοση των συστηµάτων από απόσταση εκπαίδευσης είναι µεγάλη, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία ακόµη ένας ανάλογος αριθµός θεωρητικών και πειραµατικών ερευνητικών αποτελεσµάτων στο θέµα της αξιολόγησης τους. Τούτο οφείλεται εν µέρει στην πρόσφατη ανάπτυξη της περιοχής, αφετέρου δε στις εγγενείς αδυναµίες που παρουσιάζουν πειράµατα αυτού του είδους. Οι διδασκόµενοι µε τις µεθόδους αυτές, βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, οι συνθήκες αλληλεπίδρασης µε το υλικό ποικίλουν, η καταγραφή της αντίδρασης τους µε µέσα όπως καταγραφή πληκτρολογήσεων (log files) είναι τεχνικά δύσκολη. Αν εξετάσουµε παραπλήσια πεδία, όπως η ευχρηστία εφαρµογών διαδικτύου, παρόµοια προβλήµατα έχουν ήδη καταγραφεί [Nielsen 00]. Η έρευνα που περιγράφεται στην εργασία αυτή προσπαθεί να αντιµετωπίσει µερικά από τα προβλήµατα αυτά. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τεχνολογία από απόσταση εκπαίδευσης στο εργαστήριο µας. Αφενός έχουν αναπτυχθεί πρωτότυπα όπως το περιβάλλον διασύνδεσης και συνεργασίας κόµβων από απόσταση εκπαίδευσης MATS [Solomos 99], και το πρότυπο λογισµικό παροχής υπηρεσιών από-απόσταση εκπαίδευσης Infotronic [Avouris 99], αφετέρου αναπτύσσονται υπηρεσίες µε στόχο να ενσωµατωθούν στις ακαδηµαϊκές λειτουργίες του Τµήµατος. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, δηµιουργήθηκε ένας κόµβος παροχής από απόσταση εκπαίδευσης στο Τµήµα µας (www.ee.upatras.gr/cbtkernel). Κατά το Ακαδηµαϊκό έτος εντάχθηκαν κάποιες από τις υπηρεσίες του κόµβου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας από τους πρώτους στόχους της προσπάθειας υπήρξε η αξιολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η αξιολόγηση αυτή έγινε µε ελεγχόµενο τρόπο και σε συνθήκες προσοµοίωσης από-απόσταση εκπαίδευσης. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το πείραµα αξιολόγησης της λειτουργίας αυτό-εξέτασης των φοιτητών. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα διαµορφωµένα τεστ αυτό-αξιολόγησης που απαντήθηκαν από µεγάλο αριθµό φοιτητών. Οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά και συσχετίστηκαν µε την ευχρηστία του λογισµικού, όπως αυτή µετρήθηκε µέσω σχετικού ερωτηµατολογίου. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατέγραψαν συσχέτιση µεταξύ της ευχρηστίας και της επίδοσης των φοιτητών. Το πείραµα έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού είναι ένα από τα πρώτα πειράµατα τέτοιας κλίµακας που αφορούν συστήµατα από-απόσταση εκπαίδευσης. Επίσης η ένταξη δύο διαφορετικών

3 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 363 λογισµικών από απόσταση εκπαίδευσης στο πείραµα, η σύγκριση µε χρήση παραδοσιακής διαδικασίας και η συσχέτιση της ευχρηστίας των λογισµικών µε την επίδοση των φοιτητών είναι µερικές από τις πλευρές της έρευνας που περιγράφεται. 2. Tα συστήµατα από απόσταση εκπαίδευσης Κατά τη µελέτη που περιγράφεται χρησιµοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν δύο συστήµατα από απόσταση εκπαίδευσης µε παρόµοια λειτουργικά χαρακτηριστικά αλλά διαφορετική σχεδίαση. Τα συστήµατα αυτά είναι το Infotronic που έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική µας οµάδα και το WebCT, που είναι εµπορικό προιόν µε ευρεία διάδοση. Τα δύο περιβάλλοντα περιγράφονται στην ενότητα αυτή. 2.1 Infotronic Το Infotronic [Avouris99] είναι ένα σύστηµα από απόσταση εκπαίδευσης και υποστήριξης αυτό-εξέτασης, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσιο του ερευνητικού εργου Leonardo CBT kernel. Τα βασικά συστατικά του συστήµατος είναι το σύστηµα ενηµέρωσης των γνωστικών αντικειµένων για την έκδοση υλικού στο διαδίκτυο καθώς και το περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε τον σπουδαστή µέσω του διαδικτύου. Με το σύστηµα ενηµέρωσης ο διδάσκων µπορεί να δηµιουργήσει νέες θεµατικές ενότητες διδασκαλίας να σχεδιάσει υλικό αυτό-αξιολόγησης, να τροποποιήσει και να διαγράψει ήδη υπάρχον υλικό καθώς και να προσθέσει νέες διδακτικές ενότητες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης θεωρίας µε υλικό αξιολόγησης µε στόχο την υποστήριξη εναλλακτικών ροών αλληλεπίδρασης του σπουδαστή µε το σύστηµα. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε το χρήστη µέσω του διαδικτύου, έχει υλοποιηθεί µε τη τεχνολογία Active Server Pages (ASP) που επιτρέπει τη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων από Βάσεις εδοµένων. Κάθε φορά που καλείται µια σελίδα ASP, ο διακοµιστής του συστήµατος ανακτά τη σχετιζόµενη πληροφορία από τη βάση δεδοµένων και δηµιουργεί σε πραγµατικό χρόνο δοµή HTML βάσει µια προϋπάρχουσας µορφοποίησης της σχετικής σελίδας. Φυσική συνέπεια της υλοποίησης αυτής είναι το σύστηµα να είναι ανεξάρτητο από φυλλοµετρητή (browser) και να εξασφαλίζει το µέγιστο δυνατό βαθµό συµβατότητας χωρίς να απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετου λογισµικού από τη πλευρά του χρήστη. Για κάθε χρήστη που συνδέεται στο σύστηµα Infotronic, διαδικασία που ελέγχεται µέσω προσωπικού κωδικού, γίνεται καταγραφή της αλληλεπίδρασης του µε το σύστηµα. Συγκεκριµένα καταγράφεται το υλικό της θεωρίας που έχει περιδιαβεί, τις ερωτήσεις αυτόαξιολόγησης που έχει απαντήσει (επιτυχώς ή ανεπιτυχώς), και ο σχετικός χρόνος που απαιτήθηκε. Όταν το επιθυµεί, ο χρήστης µπορεί να παρακολουθήσει την επίδοση του, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 (επιλογή Score). Εικόνα 1. Το σύστηµα από απόσταση εκπαίδευσης Infotronic. Οθόνη ερώτησης πολλαπλής επιλογής.

4 364 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Επίσης στο περιβάλλον Infotronic διατίθενται εργαλεία από απόσταση-επικοινωνίας όπως πίνακας ανακοινώσεων, πίνακας µηνυµάτων για ανταλλαγή απόψεων καθώς και δυνατότητα αυτόµατης αποστολής για ενηµέρωση των εγγεγραµµένων φοιτητών για θέµατα που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Ο υπεύθυνος διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος µπορεί µε χρήση κατάλληλου κωδικού πρόσβασης να επιθεωρεί σε πραγµατικό χρόνο την απόδοση των φοιτητών, να απαντά σε µηνύµατα που είναι αναρτηµένα στον ηλεκτρονικό πίνακα µηνυµάτων καθώς και να εξετάσει πόσοι χρήστες είναι συνδεδεµένοι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στο σύστηµα. Το σύστηµα Infotronic ήδη βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία παρέχοντας επικουρικό υλικό σχετικό µε τη διδασκαλία δύο πανεπιστηµιακών µαθηµάτων του τµήµατος ΗΜΤΥ του Πανεπιστηµίου Πατρών: «Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ι» του 1 ου έτους και «Βάσεις δεδοµένων και γνώσεως» του 5 ου έτους. 3.2 WebCT Το δεύτερο εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα ήταν το WebCT [Goldberg 96]. Το WebCT (Web Course Tools), ένα ευρέως διαδεδοµένο εργαλείο για ανάπτυξη υπηρεσιών από απόσταση εκπαίδευσης, κατασκευάστηκε αρχικά για να υποστηρίξει διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστήµιου British Columbia. Η πρώτη επίσηµη έκδοση του περιβάλλοντος κυκλοφόρησε το 1997 και σήµερα έχει ήδη εκδοθεί η 2.1, που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα µας. Εικόνα 2. Aπό απόσταση εκπαίδευση µε τη χρήση του εργαλείου Web CT:τµήµα αυτο-εξέτασης. Το WebCT βασίζεται σε τεχνολογία CGI (Common Gateway Interface). Τα CGI είναι γραµµένα σε γλώσσα Perl, ενώ χρησιµοποιείται ακόµη javascript και java που συνεργάζονται µε έναν διακοµιστή δικτύου µε σκοπό την δηµιουργία, χρήση και διατήρηση µιας εικονικής αίθουσας. Το WebCT επιτρέπει τόσο τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού µε ιεραρχική αλλά και διαδοχική οργάνωση, παρέχει λειτουργίες ευρετηρίου και γλωσσάρι, δηµιουργία προσωπικής σελίδας από το µαθητή που συνοψίζει και παρουσιάζει πληροφορία από το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και προσθήκη υλικού σε διάφορες µορφές στην ηλεκτρονική τάξη, όπως παρουσιάσεις, σελίδες HTML, κείµενα κλπ. Υποστηρίζει την επικοινωνία τόσο µε

5 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 365 ασύγχρονο (πίνακας ανακοινώσεων, ) όσο και σύγχρονο τρόπο (διάλογος σε πραγµατικό χρόνο σε εικονικές συνεδρίες). Επίσης υποστηρίζει δηµιουργία διαγωνισµάτων µε ερωτήσεις διαφόρων τύπων, καθώς και επεξεργασία απεικόνιση και επίβλεψη των αποτελεσµάτων. 4. Το πείραµα αξιολόγησης 4.1 Πείραµα χρήσης συστήµατος αυτο-αξιολόγησης Το πείραµα αξιολόγησης των συστηµάτων από απόσταση εκπαίδευσης που παρουσιάστηκε έγινε µε βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στόχος του πειράµατος ήταν αφενός να µελετηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος από απόσταση εκπαίδευσης στη µάθηση, αφετέρου δε να διερευνηθεί η συσχέτιση µεταξύ της ευχρηστίας των συστηµάτων και της επίδοσης των φοιτητών. Έγινε προσπάθεια να προσοµοιωθούν οι συνθήκες από απόσταση εκπαίδευσης υπό ελεγχόµενες συνθήκες χρήσης του λογισµικού από ένα σηµαντικό αριθµό φοιτητών που συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο (Εργαστήριο Υπολογιστών). Οι φοιτητές χρησιµοποίησαν το ίδιο τµήµα του λογισµικού συγχρόνως µε αποτέλεσµα να προκληθεί σηµαντικό φορτίο στον διακοµιστή διαδικτύου, προσοµοιώνοντας συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας. Η διάρκεια του τέστ αυτο-αξιολόγησης και η υπό επιτήρηση απάντηση στα ερωτήµατά του σε συγκεκριµένο πλαίσιο χρόνου, εξασφάλισαν ίδιες συνθήκες για όλους του συµµετέχοντες και το αδιάβλητο των αποτελεσµάτων της αυτό-αξιολόγησης. ύο διαφορετικά περιβάλλοντα από απόσταση εκπαίδευσης µε σηµαντικές διαφορές στο σχεδιασµό και το µοντέλο πλοήγησης (Infotronic και WebCT) αξιολογήθηκαν σε αντιπαράθεση. Για λόγους σύγκρισης, ένα τυχαίο µικρό δείγµα των φοιτητών απάντησαν στο ίδιο τεστ χρησιµοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές χαρτί-µολύβι. Η αυτό-αξιολόγηση αφορούσε τρεις θεµατικές ενότητες µε αντικείµενο τη θεωρία εργαστηρίου του µαθήµατος «Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ι» του 1 ου έτους που διατίθεται µέσω του κόµβου. Για κάθε θεµατική ενότητα οι φοιτητές έπρεπε να απντήσουν συνολικά 30 ερωτήσεις τόσο πολλαπλής επιλογής (µε τέσσερις δυνατές απαντήσεις, η κάθε µια) όσο και συµπλήρωσης κενού. Οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν και ελέγχθηκαν από τους διδάσκοντες ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές της εξεταζόµενης θεµατικής ενότητας. Οι φοιτητές είχαν προειδοποιηθεί από τη προηγούµενη εβδοµάδα για τη διεξαγωγή του τεστ χωρίς όµως να γνωρίζουν µε ποιο τρόπο θα διεξαχθεί αυτό. Το πλήθος των φοιτητών που συµµετείχαν σε κάθε τεστ φαίνεται στους πίνακες της επόµενης ενότητας. Το σύνολο των συµµετεχόντων στο πείραµα ήταν φοιτητές του 1 ου έτους του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών µε διαφορετικές ικανότητες, γνωστικό επίπεδο και εµπειρία χρήσης υπολογιστών. 4.2 Μέτρηση ευχρηστίας συστηµάτων Οι συµµετέχοντες στο τέλος του πειράµατος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας του λογισµικού. Τα ερωτήµατα κλειστού τύπου του ερωτηµατολογίου αυτού φαίνονται στο Παράρτηµα Α. Σαν βάση του ερωτηµατολογίου αυτού χρησιµοποιήθηκαν οι διαδεδοµένοι κανόνες της ευρετικής αξιολόγησης [Nielsen 93], διότι αποτελούν µια κοινά αποδεκτή συνοπτική καταγραφή των βασικών συνιστωσών ευχρηστίας ενός λογισµικού. Οι απαντήσεις ζητήθηκαν σε κλίµακα µε ελάχιστο βαθµό 1 και µέγιστο 5. Ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές να καταγράψουν τις απόψεις τους και τα σχόλια τους για το σύστηµα µέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου.

6 366 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Λόγω του µεγάλου αριθµού φοιτητών που συµµετείχαν στο πείραµα, το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης ευχρηστίας απαντήθηκε ηλεκτρονικά σε κατάλληλη εφαρµογή που σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό. Πριν ξεκινήσει η αξιoλόγηση ευχρηστίας εξηγήθηκαν στους συµµετέχοντες λεπτοµερώς οι ευρετικοί κανόνες και το γεγονός ότι οι απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο δεν θα επηρέαζε µε κανένα τρόπο θετικά ή αρνητικά- την βαθµολογία τους. Η αξιολόγηση που έγινε είχε σαν κύριο στόχο την ποσοτικοποίηση του δείκτη ευχρηστίας των συστηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. 4.3 Αποτελέσµατα Ο συνολικός αριθµός φοιτητών που συµµετείχαν στο πείραµα ήταν 120 (57 για το infotronic, 51 για το webct και 12 εξετάστηκαν µε παραδοσιακό τρόπο (χαρτί και µολύβι)). Ακόµη, συνολικά δόθηκαν 88 απαντήσεις (44 και 44) αξιολόγησης ευχρηστίας του συστήµατος. Συνολικά επεξεργάστηκαν 1388 απαντήσεις για το Infotronic, 1376 για το Web CT, 360 παραδοσιακού τύπου εξέτασης και 960 αξιολόγησης ευχρηστίας του συστήµατος. Για κάθε θεµατική ενότητα οι απαντήσεις αναλύθηκαν ξεχωριστά και τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 1. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, και στις τρεις φάσεις του πειράµατος η απόδοση των φοιτητών που χρησιµοποίησαν το περιβάλλον Web CT ήταν καλύτερη από 6% εως 7,23% εκφρασµένη ως µέση τιµή. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων για τα 2 συστήµατα έγινε µε στατιστικές µεθόδους (t τεστ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή είναι η παραδοχή ότι η απόδοση των φοιτητών στο σύνολό της θα πρέπει να ακολουθεί κατανοµή Gauss, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε µετά από επεξεργασία των δεδοµένων µε τη µέθοδο Kolmogorov - Smirnov. N M.O Sdev S.E.M Min Max #ερωτ. 1 η Θεµατική ενότητα. Infotronic 21 7,15 1,024 0,22 5, Web CT 21 7,77 0,75 0,16 6,4 9,7 604 P(t)=0,0152 /t=2,245/ Mdiff=0,6243/ 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς 0, ,186 2 η Θεµατική ενότητα. Infotronic 22 6,37 1,22 0,26 3,33 6, Web CT 18 7,09 0,74 0,17 5,8 6,9 494 P(t)=0,0176 /t=2,184/ Mdiff=0,7213/ 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς 0, ,390 3 η Θεµατική ενότητα. Infotronic ,28 0,34 3, Web CT ,92 0,26 5,5 7, P(t)=0,0976 /t=0,0944/ Mdiff=0,6029/ 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς 0,31-1,523 Πίνακας 1 1. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων ηλεκτρονικής εξέτασης. H ανάλυση αυτή κατέδειξε πολύ σηµαντική στατιστική διαφορά (P=98,48% και 98,24%) στα αποτελέσµατα των δύο πρώτων πειραµάτων, γεγονός το οποίο µας επιτρέπει να γενικεύσουµε τα αποτελέσµατα µας στο σύνολο του πληθυσµού. Στη 3η θεµατική εξέταση λόγω του µικρότερου δείγµατος πάνω στο οποίο έγινε το πείραµα (Infotronic: 14 φοιτητές και Web CT: 12 φοιτητές) η σύγκριση µε τη µέθοδο αυτή δεν µας οδηγεί σε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα, αν και πάλι όµως τα ποιοτικά συµπεράσµατα είναι παρόµοια. 1 Βλέπε εξήγηση των συµβόλων του πίνακα στο Παράρτηµα Β

7 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 367 Οι φοιτητές στην αξιολόγηση των δύο συστηµάτων µε τις απαντήσεις που έδωσαν στους 10 ευρετικούς κανόνες αποτίµησαν ως καλύτερο σύστηµα το WebCT µε µέση τιµή 4,05 έναντι 3,82 του Infotronic (µέση διαφορά 5,76%). Λόγω του σχετικά µεγάλου δείγµατος µάλιστα τα συµπεράσµατα απεδείχθη ότι είναι στατιστικά σηµαντικά µε πιθανότητα P=99,41%. N M.O sdev S.E.M Min Max #ερωτ. Infotronic 44 3,82 0,41 0,34 2,83 3, Web CT 44 4,05 0,42 0,26 3,25 4, P(t)=0,0059 /t=2,574/ Mdiff=0,2305/ 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς 0, ,4085 Πίνακας2*. Συνοπτική παρουσίαση αξιολόγησης ευχρηστίας. Αξιολόγηση Ευχρηστίας. 5 4,5 4 3,5 3 2, Infotronic 4,24 4,17 3,72 4,03 2,68 4,27 3,58 4,31 3,96 3,68 Web CT 4,1 4,51 4,31 4,13 3,27 4,31 4,24 4,13 3,55 3,82 Εικόνα 3*. Συγκριτική απεικόνιση της αξιολόγησης ευχρηστίας Infotronic και WebCT. 5. Συµπεράσµατα ύο διαφορετικά περιβάλλοντα από απόσταση εκπαίδευσης µε σηµαντικές διαφορές στο σχεδιασµό και το µοντέλο πλοήγησης (Infotronic, WebCT) αξιολογήθηκαν σε αντιπαράθεση. Στόχος της αξιολόγησης ήταν αφενός να µελετηθεί η επίδραση του περιβάλλοντος από απόσταση εκπαίδευσης στη µάθηση, αφετέρου δε να διερευνηθεί η συσχέτιση µεταξύ της ευχρηστίας των συστηµάτων και της επίδοσης των φοιτητών. Τα συµπεράσµατα από το πείραµα αυτό είναι τα εξής: (α) Ο βαθµός επηρεασµού των φοιτητών από την χρήση ηλεκτρονικού µέσου εξετάστηκε µετά από αντιπαράθεση της επίδοσης δύο οµοειδών οµάδων φοιτητών (τυχαία επιλεγµένο δείγµα) που χρησιµοποίησαν (α) το περιβάλλον από-απόσταση-εκπαίδευσης WebCT και (β) το παραδοσιακό περιβάλλον χαρτί/µολύβι. Στον Πίνακα 3 φαίνονται τα αποτελέσµατα του σκέλους αυτού του πειράµατος. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά στην επίδοση των δύο οµάδων, αν και ο αριθµός των συµµετεχόντων στο πείραµα αυτό δεν είναι µεγάλος ώστε να µπορούµε εκ του ασφαλούς να γενικεύσουµε το συµπέρασµα αυτό. Όµως ο χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση του τεστ από την οµάδα (α) ήταν κατά 25% µεγαλύτερος από ότι από την οµάδα (β), ένδειξη της έλλειψης εξοικείωσης µε το ηλεκτρονικό περιβάλλον σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης µε ερωτηµατολόγια.

8 368 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση N M.O sdev S.E.M Min Max #ερωτ. Χαρτί-µολύβι 12 7,53 0,67 0,19 6,5 7, Web CT 21 7,77 0,75 0,16 6,4 9,7 604 P(t)=0,3604 /t=0,92/ Mdiff=0,2452/ 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς 0,7840-0,2935 Πίνακας3*. Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων πειράµατος σύγκρισης ηλεκτρονικού και παραδοσιακού µέσου. (β) Παρατηρείται σε όλα τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν (βλέπε πίνακα 1) συστηµατική συσχέτιση µεταξύ της ευχρηστίας των συστηµάτων ΑΑΕ, όπως µετρήθηκε µε βάση τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης που συµπλήρωσαν οι φοιτητές και της επίδοσης των φοιτητών. ηλαδή φαίνεται να προκύπτει µια στατιστικώς σηµαντική ένδειξη συσχέτισης µεταξύ της ευχρηστίας κάθε συστήµατος και της επίδοσης των φοιτητών µε βάση τα πειράµατα που περιγράφονται, παρ όλο που και τα δύο συστήµατα κρίθηκαν µε υψηλό βαθµό στο τοµέα αυτό. Το συµπέρασµα αυτό είναι γενικεύσιµο στα πλαίσια συνιστωσών λογισµικού που υποστηρίζουν την αξιολόγηση από απόσταση και εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα από απόσταση εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι η συσχέτιση µεταξύ ευχρηστίας και εκπαιδευτικής αξίας ενός λογισµικού δεν είναι εύκολα καθορισµένο µέγεθος. Mάλιστα έχουν διατυπωθεί απόψεις που ισχυρίζονται ότι η ευχρηστία είναι δευτερεύων δείκτης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισµικού, σε αντίθεση µε άλλα διαδραστικά συστήµατα [Mayes96, Jones 99]. Όµως υπό τις δεδοµένες συνθήκες του πειράµατος αυτού, όπου οι φοιτητές είχαν εντός περιορισµένου χρόνου να κατανοήσουν ερωτήµατα, να αναστοχαστούν, και να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες απαντήσεις, δηλαδή να εκτελέσουν σύνθετες γνωσιακές λειτουργίες, η ευχρηστία ενός συστήµατος φαίνεται να είναι κρίσιµος παράγοντας που διαµορφώνει την αποτελεσµατικότητα του µέσου και την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Η σηµασία της ευχρηστίας, όπως αυτή εκφράζεται ως διαφάνεια της διεπιφάνειας χρήσης, οµοιοµορφίας ανάδρασης και πλοήγησης, συνέπεια στην ορολογία και συµβολισµούς κλπ, δηλαδή ευκολία χρήσης, στο δεδοµένο πλαίσιο είναι µεγάλη. Γενικά η επίδραση της ευχρηστίας συστηµάτων στη λειτουργία της µάθησης για άτοµα µε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα, διαφορετικό βαθµό εξοικείωσης µε υπολογιστές, διαφορετική στάση απέναντι στη τεχνολογία και διαφορετικό κίνητρο εκπαίδευσης µε ηλεκτρονικά µέσα, πιστεύεται ότι παρουσιάζει διακυµάνσεις, αποτελεί δε ένα σηµαντικό θέµα µελέτης. Επίσης θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι φοιτητές που έλαβαν µέρος στο πείραµα δεν είχαν αρκετό χρόνο να εξοικειωθούν µε τις ιδιοσυγκρασίες των συστηµάτων, αφού χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά το περιβάλλον αξιολόγησης, και συνεπώς η ευχρηστία του έπαιξε ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο υπό τις συνθήκες αυτές. Ακόµη θα πρέπει να παρατηρηθεί από τον πίνακα 1, ότι το σύστηµα που αξιολογήθηκε ως το σχετικά πιο δύσχρηστο (Infotronic) παρουσιάζει σηµαντικά µεγαλύτερη τυπική απόκλιση στη καµπύλη βαθµολόγησης της επίδοσης των φοιτητών. (1,024, 1,22 και 1,28 έναντι 0,75, 0.74 και 0,92, διαφορά 36,53%, 64,8% και 39,13% αντίστοιχα). Ποιοτικά, µεγαλύτερη τυπική απόκλιση στην απόδοση των φοιτητών σηµαίνει µεγαλύτερη αστάθεια στην αξιολόγηση τους ( µεγάλο εύρος τιµών αποτελεσµάτων καθώς και αύξηση του βαθµού αναξιοπιστίας των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τη πραγµατική εικόνα του φοιτητή). (γ) Ένα γενικό συµπέρασµα αφορά την επίδραση του περιβάλλοντος στη µαθησιακή διαδικασία και τη σηµασία συστηµατικής αξιολόγησης περιβαλλόντων από απόσταση εκπαίδευσης. Είναι φανερό από τα πειράµατα που περιγράφτηκαν ότι το περιβάλλον φαίνεται να επηρεάζει την µαθησιακή διαδικασία. Ενώ από εκπαιδευτικής σκοπιάς το υλικό που περιλάµβαναν τα δύο εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πανοµοιότυπο, το αποτέλεσµα στις δύο οµάδες φοιτητών ήταν διαφορετικό και άµεσα συσχετιζόµενο µε την ευχρηστία των

9 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 369 αντίστοιχων συστηµάτων. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν και αξιολογούν συστήµατα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις πιθανές δυσκολίες των φοιτητών που οφείλονται στον παράγοντα ευχρηστίας των συστηµάτων αυτών. Αναφορές [Alexander 95] S. Alexander, (1995). Teaching and learning on the World Wide Web. In R. Debreceny & A. Ellis (Eds.), Ausweb95: Innovation and Diversity, (pp ). Ballina, New South Wales: Norsearch Limited. URL : [Avouris99] N. Avouris, N. Tselios, The Infotronic Distance Learning Module, CBT Kernel Final Report, Leonardo Programme, Patras [Becker 94] D. Becker, &, M. Dwyer (1994). Using hypermedia to provide learner control, J. of Educational Multimedia and Hypermedia, 3(2), pp [Eklund 95] J. Eklund, (1995). Cognitive models for structuring hypermedia and implications for learning from the World Wide Web. In R. Debreceny & A. Ellis (Ed.), Ausweb95: Innovation and Diversity, (pp ). Ballina, New South Wales: Norsearch Limited. URL : [Fitzelle 96] G. Fitzelle, W.Trochim (1996) Survey Evaluation of Web Site Instructional Technology: Does it Increase Student Learning? Url : [Goldberg 96] M.W. Goldberg,S Salari,P. Swoboda World Wide Web - Course Tool: An Environment for Building WWW-Based Courses, 5th Int. World Wide Web Conference, 1996, Paris, France URL:http://www5conf.inria.fr/fich_html/papers/P29/Overview.html [Mayes 99] J.T. Mayes, C.J. Fowler, Learning technology and usability: a framework for understanding courseware, Interacting with computers (1999), [Jones 99] A.Jones, E.Scanlon, C.Tosunoglu, E.Morris, S.Ross, P.Butcher, J.Greenberg Contexts for evaluating educational software, Interacting with Computers (1999) [Kirkpatrick 94] D. Kirkpatrick, (1994). Evaluating Training Programs. San Francisco, CA: Berrett- Koehler Publishers, Inc. [Levi 98] M.Levi, F. Conrad (1998) A Heuristic Evaluation of a world wide web prototype. Bureau of Labor Statistics U.S. Url [Molich 1999] Molich, R., Thomsen, A. D., Karyukina, B., Schmidt, L., Ede, M., van Oel, W., and Arcuri, M Comparative evaluation of usability tests. Proceedings of ACM CHI'99 Conference on Human Factors in Computing Systems, Panels (May 1999), pp [Mayes 96] T. Mayes, Why Learning is not just another kind of work, Proc. on Usability and Educational Software design, BCS HCI, London, December [Nielsen 94] J. Nielsen, Usability Engineering, Academic Press, London [Nielsen 92] Nielsen, J. 1992, Finding usability problems through heuristic evaluation. Proceedings ACM CHI'92 Conference (Monterey, CA, May 3-7): [Nielsen 00] J. Nielsen, Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders Publishing, Indianapolis [Solomos 99] K. Solomos, N.M. Avouris, Learning from Multiple collaborating intelligent tutors: An agent-based approach, Journal of Interactive Learning Research, vol 10, (3), pp , [Thuring 95] M. Thuring,, J. Mannemann, & J. Haake, (1995). Hypermedia and cognition: Designing for comprehension. Communications of the ACM, 38(8), [Tognazzini 92] B. Tognazzini (1992). Tog on Interface. Reading, MA: Addison-Wesley. Παράρτηµα Α. Οι 10 κανόνες ευρετικής αξιολόγησης. (1) Παρέχει το σύστηµα συνεχώς κατάλληλη ανάδραση της κατάστασης του σε εύλογο χρόνο; (2) Χρησιµοποιείται απλή και κατανοητή γλώσσα και εικονικές και συµβολικές αναπαραστάσεις που είναι προσαρµοσµένες στο νοητικό επίπεδο του χρήστη ; (3) Παρέχεται δυνατότητα ελέγχου και ελευθερία κίνησης στον χρήστη, π.χ. δυνατότητα αναίρεσης εσφαλµένης ενέργειας (undo) ; (4) Υπάρχει συνέπεια στην χρήση ορολογίας επιλογών, σηµασιολογία συµβόλων κλπ, σε όλη τη διεπιφάνεια χρήστη; (5) Το σύστηµα προστατεύει τον χρήστη από πιθανά σφάλµατα;

10 370 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (6) Γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης του µνηµονικού φορτίου του χρήστη, περιορίζονται στο ελάχιστο όσα ο χρήστης πρέπει να θυµάται; (7) Το σύστηµα προσαρµόζεται στις ανάγκες των πεπειραµένων χρηστών, παρέχοντας συντοµεύσεις σε συχνές ακολουθίες ενεργειών; (8) Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από καλαισθησία και µινιµαλισµό στην παρεχόµενη πληροφορία ώστε να αποφεύγεται σύγχυση του χρήστη; (9) Τα µηνύµατα σε περίπτωση σφάλµατος είναι σαφή και κατανοητά και προτείνουν διέξοδο από το σφάλµα; (10) Η παρεχόµενη βοήθεια και εγχειρίδια χρήσης είναι σύντοµα και περιεκτικά, και εστιάζουν σε εργασίες του χρήστη αντί για λειτουργίες του συστήµατος; Παράρτηµα Β (επεξήγηση συµβόλων πινάκων 1-3) Ν : αριθµός συµµετεχόντων στο πείραµα. Μ.Ο: Μέσος όρος / sdev : standard deviation τυπική απόκλιση / s.e.m : standard error of mean τυπικό λάθος µέσου όρου / Min : Ελάχιστο / Max : µέγιστο / #ερωτ.: συνολικός αριθµός απαντήσεων / P(t): πιθανότητα εφαρµογής null hypothesis σε σύγκριση δύο δειγµάτων, αν P(t)<.05 η null Hypothesis απορρίπτεται και συνεπώς οι 2 πληθυσµοί που εξετάζουµε µε t test διαφέρουν / t: στατιστικός όρος που εκφράζει το βαθµό διαφοροποίησης 2 κατανοµών Gauss / Mdiff: διαφορά µέσων όρων. / 95% Περιθώρια εµπιστοσύνης διαφοράς: στατιστική εκτίµηση για το που κυµαίνεται η διαφορά του 95% των πληθυσµών των 2 προς σύγκριση δειγµάτων.

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης τεχνικός εκπαιδευτικός ή συνδυασμός των δύο (Squires

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 4: Αξιολόγηση Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα...

#8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού. Ανάλυση πληκτρολογήσεων. Μέσοι χρόνοι τυπικών πληκτρολογήσεων. Παράδειγµα... #8 Αξιολόγηση ευχρηστίας λογισµικού Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του συστήµατος είναι βασική διαδικασία κατά τη σχεδίαση - διαµορφωτική αξιολόγηση - συµπερασµατική αξιολόγηση Αναλυτικές τεχνικές : στο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 2 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνθετη υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία. Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 11: Αξιολόγηση Σχεδίασης Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθήµατος µε τη χρήση της ενότητας «Τοπικά ίκτυα» του «Λογισµικού ικτύων»

Σχεδίαση µαθήµατος µε τη χρήση της ενότητας «Τοπικά ίκτυα» του «Λογισµικού ικτύων» 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 297 ιατήρηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής αξίας του λογισµικού µέσω της κριτικής και της ανατροφοδότησής του στη τάξη : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια πρόβλεψης. της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία

Κριτήρια πρόβλεψης. της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία Κριτήρια πρόβλεψης της ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού : αξιολόγηση της μάθησης σε συνδυασμό με την ευχρηστία 2 1) Η κατάσταση του συστήματος είναι ορατή (system status visibility. Το σύστημα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα : Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) (Το εργαλείο που προτείνεται για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού, βασίζεται στο αντίστοιχο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού: Εξωτερική Ποιότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 8 Εξωτερική ποιότητα Την ποιότητα των λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Ο προγραµµατισµός είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο όµως οι µαθητές αντιµετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Γεωργογιάννης Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ

Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Έργο ΕΠΕΑΕΚ-ΣΕΙΡΗΝΕΣ-ΕΙΚΩΝ Π. Πιντέλας Συμμετέχοντες Φορείς Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μαθηματικών Εργαστήριο Πολυμέσων & Εικονικής Πραγματικότητας, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου».

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου». 2η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αιτ/νιας Μεσολόγγι, Τετάρτη 19-6-2013 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00-16:00 «Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07

HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής. ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 HCI - Human Computer Interaction Σχεδιασμός Διεπαφής ΓΤΠ 61 Βαµβακάρης Μιχάλης 09/12/07 1 Συνδέσεις µικρών αποστάσεων Συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων Personal Devices Smart Phones Connected PMDs 3G -4G 3G-4G

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Εφαρμογές Ψυχαγωγικού και Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, PhD Department of Computation, UMIST ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Η Σημασία της Ευχρηστίας στο Σχεδιασμό Διεπιφάνειας Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ 2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας

Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας Π. Γεωργιακάκης 1 (geopet@softlab.ntua.gr), Κ. Σιασσιάκος 1 (siassiakos_k@ypan.gr), Α. Παπασαλούρος 2, (andpapas@softlab.ntua.gr),

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 7 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Τεχνικές Εφαρμογές ΤΠ στην ΕΕΑ & Διδακτική της Πληροφορικής Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 7: Αξιολόγηση ΕΛ - Τεχνικές 1/50 3/5/2017 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα