ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιµατική αλλαγή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αξιολόγηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού του WWF. Αικατερίνη Αβδελά 1 1. MSc Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Η παρούσα εργασία αποτελεί κριτική επισκόπηση, του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού «Κλιµατικό Χάος», της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης W.W.F. ιερευνήθηκε η δυναµική του ως προς τη διάχυση µηνυµάτων, σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και το βαθµό επίτευξης των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η διερεύνηση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώθηκαν, αναδύθηκαν 6 κατηγορίες ανάλυσης, που σε συνδυασµό µε τις υποκατηγορίες που προέκυψαν, αποτέλεσαν το εργαλείο ανάλυσης (Λίστα ελέγχου). Στα ευρήµατα πραγµατοποιήθηκε ποσοτική και στη συνέχεια ποιοτική ανάλυση. Εν κατακλείδι, κρίνεται ότι το έντυπο υλικό «Κλιµατικό Χάος», σε επίπεδο συνολικών αναφορών για την κλιµατική αλλαγή, επιτυγχάνει το στόχο του. Η ελλιπής παρουσία των αναφορών για την αειφορία και τα µέτρα πρόληψης, µπορεί να αντιµετωπισθεί, από άλλα σχετικά µε την έννοια της αειφορίας έντυπα γενικά. ABSTRACT This specific work is the critical review of the educational printed material <<Climate Chaos>> of the Non Governmental Organization called WWF.Its dynamic has been scrutinized as far as its message diffusion is concerned, in accordance with the climate change, the environmental sensitization and the degree of fulfillment of the Environmental Education targets. The scrutiny of the printed educational material has been conducted in accordance with the method of content analysis. Having as a basis the theoretical frame of work and the searching questions which have been printed, 6 analytical categories have emerged and in correspondence to the subcategories which came, have composed the tool analysis (Check List). In the finding a quality and then a quantity analysis has been conducted. To sum up, it is being considered that the printed material <<Climate Chaos>> has succeeded its target in the level of the whole references for the climate change. The defective presence of the reference for the sustainable development and the prevention measures, could be faced, from other prints of the meaning of sustainable development. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπερθέρµανση του πλανήτη, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, τα ακραία καιρικά φαινόµενα, είναι αποτελέσµατα µιας πολύπλοκης αλληλεπίδρασης, πολλών µεταβλητών, που διαµορφώνουν την κλιµατική αλλαγή.

2 Η ανάδειξη της βιώσιµης ανάπτυξης, ως βασικής έννοιας για την αντιµετώπιση της γενικότερης περιβαλλοντικής κρίσης και η καθιέρωση της εκπαίδευσης, ως κυρίαρχου µηχανισµού, για τη δηµιουργία ενεργών πολιτών και την επίτευξη ενός βιώσιµου κόσµου, αναγνωρίστηκαν µέσα από µια σειρά διεθνών συσκέψεων και επιβεβαιώνονται µέσα από την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τις Μ.Κ.Ο. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση και καταγραφή του τρόπου παρουσίασης και προσέγγισης του πολυδιάστατου θέµατος της κλιµατικής αλλαγής και η επίτευξη των στόχων της Π.Ε., σχετικά µε την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσης, µέσω της κριτικής επισκόπηση, εκπαιδευτικού υλικού. Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ένα από τα σηµαντικότερα αίτια της κρίσης που περνά ο πλανήτης, έχει να κάνει µε τον τρόπο θέασης του κόσµου, ως ένα σύνολο ξεχωριστών αντικειµένων και γεγονότων (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993 ). Είναι αναγκαίο λοιπόν, το άθροισµα των µερών που συνθέτουν το περιβάλλον,να προσεγγιστεί µέσα από µία ολιστική οπτική που θα αναλύει και θα αξιολογεί τις επί µέρους αλληλεπιδράσεις (Palmer, 1998 ). Η συστηµική σκέψη είναι ένας τρόπος να προσεγγίζουµε το όλο. (Φλογαϊτη, 2006). ίνει έµφαση στις διαδράσεις, στις δυναµικές και τις ροές, στις διαταράξεις και τις επανατροφοδοτήσεις. Σύµφωνα µε το Sterling (2002) «η συστηµική και ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν αρκεί, απαιτείται επιπλέον η µετάβαση από µια εκπαίδευση που στηρίζεται µεθοδολογικά στη µετάδοση της πληροφορίας και της γνώσης, προς µία εκπαίδευση αυτενέργειας και δράσης, µετατροπής και αλλαγής, που συντελείται από τη βάση µε συµµετοχικές διαδικασίες». Έτσι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να κατακτήσει την ολότητα της εκπαιδευτικής δυναµικής και να διαρθρωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσει µοντέλο πρότυπο για το σύνολο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας την ποιοτική της διαφορά, το ολιστικό περιεχόµενο και την ολιστική µεθοδολογία της. Επιτυγχάνοντας η Π.Ε. να συνδέσει τον άνθρωπο µε τη ζωή, την καθηµερινότητα, και τις ιδιαίτερες τάσεις της ποιότητας ζωής, αναδεικνύει µέσω της συστηµικής προσέγγισης, τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ οικονοµίας και περιβάλλοντος, κοινωνίας και περιβάλλοντος και µε ιδιαίτερη επινοητικότητα καθορίζει τα µέτωπα δράσης, που θα αναπτύξει προκειµένου ν αντιµετωπίσει τα κρίσιµα περιβαλλοντικά προβλήµατα. ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η ανάγκη για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προσανατολισµένη στη δράση, θεµελιώνεται µέσα από τους στόχους της.. Η έµφαση που δίνεται στην ανάπτυξη δράσης, βοηθά µε τη σειρά της, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, για την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων (Παπαδηµητρίου,2006). Οι βαθµίδες µιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσανατολισµένη στη δράση περιλαµβάνουν: Κίνητρα: Για να φροντίσει κανείς κάτι και να νοιώθει την ανάγκη να το προστατέψει, θα πρέπει πρώτα να εκτιµήσει την αξία του, συνεπώς ο µαθητής θα πρέπει να µάθει να αναγνωρίζει και να εκτιµά, τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από το φυσικό περιβάλλον και την αειφορική ανάπτυξή του. Παρατήρηση: Για να µάθει ο µαθητής να παρατηρεί µε ακρίβεια, πρέπει να κατανοήσει ποιοι είναι οι ανθρωπογενείς παράγοντες, που καταστρέφουν το περιβάλλον και ν αναπτύξει δράση για την αντιµετώπισή τους.

3 Συσχετίσεις: Για να ενεργήσει κανείς αποτελεσµατικά εναντίον των παραγόντων που καταστρέφουν το περιβάλλον, θα πρέπει να είναι ικανός, να αντιληφθεί και να αποκαλύψει τις συσχετίσεις που υπάρχουν σ αυτό. Μέτρα: Για να παραµεριστούν και να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, συνιστάται να προετοιµαστούν τα πιο αποτελεσµατικά µέτρα. Πράξη: Η µάθηση που συνδέεται µε την πράξη, είναι πολύ πιο σηµαντική απ ότι οι θεωρητικές παρουσιάσεις, γιατί οδηγεί στην απόκτηση εµπειριών για µια επιτυχηµένη προστασία του περιβάλλοντος. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Για να γίνει αντιληπτό το φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών, χρειάζεται να διευκρινιστούν τρεις σηµαντικοί όροι: «Αέρια του θερµοκηπίου», «Παγκόσµια άνοδος της θερµοκρασίας» και «Κλιµατική αλλαγή». Τα αέρια του θερµοκηπίου, αποτελούν µία κατηγορία αερίων, που είναι ικανά να παγιδεύουν τη θερµότητα, κοντά στην επιφάνεια της Γης. Όσο αυξάνεται η συγκέντρωση αυτών των αερίων στην ατµόσφαιρα, τόσο η επιπλέον ενέργεια που παγιδεύουν, οδηγεί σε παγκόσµια άνοδο της θερµοκρασίας. Στη συνέχεια, αυτή η άνοδος της θερµοκρασίας, ασκεί πίεση στο κλιµατικό σύστηµα της Γης και οδηγεί σταδιακά σε κλιµατική αλλαγή (Flannery, 2006). Η συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για ενέργεια, οδήγησε σε συγκεντρώσεις του CO 2 πολύ µεγαλύτερες, απ αυτές που το πλανητικό οικοσύστηµα, µπορεί από µόνο του να εξισορροπήσει να αυτοδιορθώσει και να αυτορρυθµίσει. Καλδέλλης & Χαλβατζής, 2005).Αποτέλεσµα είναι µια σειρά από συνέπειες που παρουσιάζονται παρακάτω: Άνοδος της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας Τροποποίηση βροχοπτώσεων Μείωση βιοποικιλότητας Ακραία καιρικά φαινόµενα Τήξη των πάγων της Ανταρκτικής Αύξηση των επιδηµιών. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Το ενεργειακό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα του 21 ου αιώνα. Με δεδοµένο ότι η κλιµατική αλλαγή είναι αποτέλεσµα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, για να επανέλθει το κλίµα στη φυσική του κατάσταση, επιβάλλεται η ορθολογική χρήση της ενέργειας µέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ. ιαθέσιµο στον δικτυακό τόπο (31/10/2008). Η στρατηγική ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας, διασφαλίζει χαµηλή κατανάλωση ενεργειακών πόρων και βασίζεται στην αποδοτικότερη χρήση της. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι φαινοµενικά ετερόκλητα και ασύνδετα µεταξύ τους προβλήµατα, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η υπερθέρµανση του πλανήτη, η σπατάλη φυσικών πόρων και η κλιµατική αλλαγή θα υποχωρούν, ανάλογα µε το βαθµό αλλαγής του ενεργειακού συστήµατος. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ Oι µη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν µέρος του κοινωνικού τοµέα, ο οποίος άλλοτε σε συνεργασία και άλλοτε σε αντιδιαστολή, µε το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, καλύπτει δραστηριότητες µε σηµαντικό αντίκρισµα για την κοινωνία. (Λαµπρόπουλος & Αγάθωνος, 2005). Οι Μ.Κ.Ο., που ασχολούνται µε το περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα, να στρέψουν την κύρια ενέργεια και το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριµένες δράσεις (Νικολαϊδης, 2004).

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Μ.Κ.Ο. ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η στοχευµένη παιδεία, ως προς την κατανόηση και προστασία του περιβάλλοντος, µετουσιώνεται µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, σε εκπαίδευση για το περιβάλλον, την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη. Η δυναµική των Μ.Κ.Ο., αναδεικνύεται από τις δράσεις που αναλαµβάνουν, για παραγωγή και εφαρµογή περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη συµµετοχή των νέων πολιτών µαθητών στα στάδια σχεδιασµού, εφαρµογής και παρακολούθησής τους (Agenda 21 κεφάλαιο 25). Το WWF είναι µη κυβερνητική οργάνωση που αναλαµβάνει δράση για την προστασία της φύσης. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό «κλιµατικό χάος», είναι µετάφραση και προσαρµογή στα ελληνικά,του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του WWF UK: Climate Chaos: Information for teachers ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η µέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη έρευνα, είναι η ανάλυση περιεχοµένου (content analysis). Πρόκειται για µια ερευνητική µέθοδο, που αναπτύχθηκε για να διερευνήσει ένα µεγάλο φάσµα προβληµάτων, στη διερεύνηση των οποίων το περιεχόµενο της επικοινωνίας χρησιµεύει ως αφετηρία για την εξαγωγή συµπερασµάτων.(cohen & Manion,1994). Αφορά δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικό υλικό, το οποίο µπορεί να έχει πολλές µορφές (κείµενο, σκίτσο, συνέντευξη, δραστηριότητες κ.α.) (Κυριαζή, 2005). Τα βασικά στάδια µιας έρευνας που χρησιµοποιεί ως µέθοδο την ανάλυση περιεχοµένου είναι τα παρακάτω: Πρώτο στάδιο: Θεωρητική επεξεργασία του υλικού και καταγραφή των ερευνητικών ερωτηµάτων. εύτερο στάδιο: Παρουσίαση του ποιοτικού υλικού που θα ερευνηθεί επιστηµονικά. Τρίτο στάδιο: Παρουσίαση της µονάδας καταγραφής και ανάλυσης. Τέταρτο στάδιο: Κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδοµένων που προέκυψαν από την έρευνα, σύµφωνα µε τη λίστα ελέγχου. Πέµπτο στάδιο: Επεξεργασία, ερµηνεία και εξαγωγή συµπερασµάτων, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση του υλικού, εντός της κάθε κατηγορίας και των διαφορετικών µεταξύ τους κατηγοριών ( Ιωσηφίδης, 2003). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) Η κατηγοριοποίηση αποτελεί το πιο σηµαντικό στάδιο στην ανάλυση του περιεχοµένου. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο και το προς έρευνα υλικό, διαµορφώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα από τα οποία προέκυψαν έξι κύριες κατηγορίες. Στη λίστα ελέγχου που παρουσιάζεται παρακάτω, οι κύριες κατηγορίες έχουν γαλάζιο χρώµα και διαχωρίζονται έτσι από τις υποκατηγορίες που έχουν γκρι χρώµα. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Α. Αειφορία Αειφορική ανάπτυξη, Β. Κλιµατική Αλλαγή, Β1. Κλιµατική Αλλαγή Κλιµατικό χάος, Β2. Αίτια κλιµατικής Αλλαγής, Β2α. Υπερθέρµανση του πλανήτη, Β2β. Φαινόµενο του θερµοκηπίου, Β2γ. Θερµοκηπιακα αέρια, Β3.Επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο από την κλιµατική αλλαγή, Β3α. Γενική αναφορά στις επιπτώσεις, Β3β. Ακραία καιρικά φαινόµενα, Β3γ. Τήξη λιώσιµο των πάγων, Β3δ. Επίδραση στη χλωρίδα και στην πανίδα, Β3ε. Ερηµοποίηση Μετανάστευση, Β3στ. Επιπτώσεις στην υγεία εµφάνιση επιδηµιών, Β3ζ. Θερµοκρασιακή διαταραχή κλίµατος, Β4. Μέτρα πρόληψης και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, Β5. Ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν κλιµατική αλλαγή, Β6. Πολιτικές για την κλιµατική αλλαγή

5 νοµοθεσία. Γ. Ευαισθητοποίηση ανάληψη δράσης για µείωση της κλιµατικής αλλαγής.. Ενέργεια πηγές ενέργειας 1. Συµβατικές πηγές ενέργειας, 2. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 3. Ορθολογική χρήση ενέργειας, 4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη µη ορθολογική χρήση ενέργειας.. Ε. ιδακτικές Τεχνικές, Ε1. Συζήτηση, Ε2. ιάλεξη, Ε3. Μέθοδος Project, Ε4. Παιχνίδια ρόλων δραµατοποίηση, Ε5. Μελέτη περίπτωσης, Ε6. Καταιγισµός ιδεών, Ε7. Πρακτική άσκηση, Ε8. Επίδειξη, Ε9. Οµάδες εργασίας, Ε10. Επίλυση προβλήµατος, Ε11. Μελέτη πεδίου, ΣΤ. Απόκτηση δεξιοτήτων, ΣΤ1. Γνωστικές δεξιότητες, ΣΤ2. Κινητικές δεξιότητες. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πίνακας 1: Συνολική παρουσίαση συχνοτήτων και ποσοστών ανά κατηγορία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ Α. ΑΕΙΦΟΡΙΑ Β. ΚΛΙΜΑΤΙ ΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γ. ΕΥΑΙΣΘΗΤ ΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε. Ι ΑΚΤΙΚ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩ Ν ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ % 2% 5 13% 11% 9% 15% 10 ΠΟΣΟΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΝΤΥΠΟΥ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ» ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ Β. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 74% Γ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ ΣΗ 8% Ε. Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Α. ΑΕΙΦΟΡΙΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18% ΣΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Σχήµα 1: Ποσοστά εµφάνισης των κατηγοριών στο υποέντυπο «κλιµατικό χάος» ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3. Ορθολογική χρήση ενέργειας 17% 4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 1 1. Συµβατικές πηγές ενέργειας 24% 2. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 49% Σχήµα 2: Ποσοστά της κατηγορίας «Ενέργεια». ΠΟΣΟΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3 Α. ΑΕΙΦΟΡΙΑ Β. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 29% Ε. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 18% Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4% Γ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟ ΙΗΣΗ 19% Σχήµα 3: Συνολική παρουσίαση ποσοστών του έντυπου δραστηριότητες ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ2. Κινητικές δεξιότητες 33% ΣΤ1. Γνωστικές δεξιότητες 67% Σχήµα 4: Ποσοστά της κατηγορίας ΣΤ «Απόκτηση δεξιοτήτων» ΠΟΣΟΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΓΛΩΣΣΑΡΙ» Η ιδιαιτερότητα του έντυπου Γλωσσάρι (πρόκειται για λεξικό) έχει σαν αποτέλεσµα η κατανοµή των αναφορών να είναι περιορισµένη. Γ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣ Η. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19% Ε. Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΤ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΑΕΙΦΟΡΙΑ 31% Β. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 5 Σχήµα 5: Συνολική παρουσίαση ποσοστών του έντυπου Γλωσσάρι.

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Με βάση την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση (ανάλυση περιεχοµένου) που έγινε παραπάνω, καταλήγουµε σε συµπεράσµατα για το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό «Κλιµατικό Χάος» του WWF. Συγκεκριµένα : Το εισαγωγικό σηµείωµα (υποέντυπο κλιµατικό χάος), παρουσιάζει µέσα από πλήθος αναφορών, σχετικών µε την κλιµατική αλλαγή, σταδιακά και µεθοδικά το αντίστοιχο «φαινόµενο», βοηθώντας τον εκπαιδευτικό, να κατανοήσει και να επιχειρήσει να µεταδώσει στους µαθητές έννοιες και γνώσεις σχετικές. Βοηθητικά σ αυτήν την προσπάθεια λειτουργεί το Γλωσσάρι. Οι ραστηριότητες, που απευθύνονται στους µαθητές, τους δίνουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν ένα ενιαίο πλέγµα γνώσεων και δεξιοτήτων και να διαµορφώσουν στάσεις και συµπεριφορές σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος. Οι διδακτικές τεχνικές, που λαµβάνουν χώρα στο έντυπο υλικό, αναπτύσσουν την αυτενέργεια των µαθητών και τους επιτρέπουν µέσω της ενεργητικής συµµετοχής τους σε αυτές, να οδηγηθούν στη γνώση. Αναλυτικότερα: Η κατηγορία της Αειφορίας Αειφορικής ανάπτυξης έχει ελάχιστη παρουσία στο έντυπο υλικό κι οι αναφορές της περιορίζονται στο γλωσσάρι. Ο ρόλος είναι καθαρά επεξηγηµατικός και το έντυπο δεν επιτυγχάνει να κάνει τη σύνδεση της έννοιας της αειφορίας, µε τις επί µέρους συνιστώσες της. Απουσιάζει έτσι η συσχέτιση του ανθρώπου µε τη φύση και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι µαθητές αντιλαµβάνονται την έννοια της αειφορίας, ως κάτι γενικό και αόριστο. Παραµένουν σε µία εξ αποστάσεως θεώρηση του περιβάλλοντος και δε γίνονται ικανοί για συστηµική θεώρηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η κατηγορία κλιµατική αλλαγή, καλύπτεται πληρέστατα στο έντυπο υλικό. Οι σηµαντικές αναφορές, στα αίτια της κλιµατικής αλλαγής και στις επιπτώσεις στη φύση και στον άνθρωπο, επιτρέπουν να γίνει κατανοητή η έννοια της κλιµατικής αλλαγής, και οι επιπτώσεις της. Με συστηµατική παρουσίαση των επιµέρους παραµέτρων, που οδηγούν στην κλιµατική αλλαγή, στο έντυπο, παρουσιάζεται αρχικά το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου και επεκτείνεται στο ανθρωπογενές. Η αναφορά στα ακραία καιρικά φαινόµενα και στις συνέπειες από το λιώσιµο των πάγων, γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η καταστροφολογία. Από παιδαγωγικής άποψης, η µετάδοση γνώσεων αλλά και η βαθµιαία αλλαγή στη στάση και συµπεριφορά των µαθητών, επιχειρείται να επιτευχθεί χωρίς την επίδραση του εκφοβισµού. Μ αυτόν τον τρόπο οι µαθητές αβίαστα, διαµορφώνουν ένα ενιαίο πλέγµα γνώσεων, στάσεων και συµπεριφορών που θα χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια στη ζωή τους έχοντας ρόλο ενεργού πολίτη. Ελλιπείς κρίνονται οι αναφορές στα µέτρα πρόληψης και περιορισµού της κλιµατικής αλλαγής. Υπό το πρίσµα αυτό, οι περιορισµένες πληροφορίες, δεν αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την κλιµατική αλλαγή. Περιορισµένες αλλά όχι ανύπαρκτες είναι οι αναφορές στις ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν κλιµατική αλλαγή. Έτσι όµως δεν επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας µε την πράξη και οι µαθητές νιώθουν σχετικά «αδύναµοι», για ανάληψη δράσης προκειµένου να περιορίσουν την κλιµατική αλλαγή. Η κατηγορία πολιτική για την κλιµατική αλλαγή νοµοθεσία, περιορίζεται σε αναφορές που σχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε το Πρωτόκολλο του Κιότο.. εν είναι εµφανής η κοινωνική αδικία που συντελείται, ανάµεσα στις «αναπτυγµένες» και στις «αναπτυσσόµενες» χώρες σχετικά µε τους όρους υπογραφής του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η αλυσίδα των διακυβευόµενων συµφερόντων, µεταξύ των χωρών που το υπέγραψαν, περνά απαρατήρητη. Η κατηγορία ευαισθητοποίηση, ανάληψη δράσης έχει αξιόλογη αντιπροσώπευση στο έντυπο υλικό.. Οι έννοιες της αλληλεγγύης της υπευθυνότητας,του σεβασµού των µελλοντικών αλλά και των παρόντων γενεών που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για

8 την ανάληψη δράσης, είναι διάχυτες µέσα στο εκπαιδευτικό υλικό και κινητοποιούν σε δράσεις ενέργειες διεκδίκησης µιας καλύτερης ποιότητας ζωής, Η αρνητική διάσταση της κακοδιαχείρισης της ενέργειας, διαφαίνεται σ όλο το έντυπο υλικό, µε αξιολογότερες αναφορές στο υποέντυπο κλιµατικό χάος. Οι περισσότερες κατηγορίες των διδακτικών τεχνικών, αντιπροσωπεύονται στο συγκεκριµένο έντυπο υλικό. Η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, και ανάλυση δεδοµένων, υπερτερεί έναντι των κινητικών δεξιοτήτων. Στο επίπεδο των γνωστικών δεξιοτήτων, σηµαντική είναι και η διεξαγωγή συµπερασµάτων µετά από σχετική έρευνα. Εν κατακλείδι και µε γνώµονα ότι το έντυπο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό υλικό «κλιµατικό χάος» του W.W.F., εξυπηρετεί τις ανάγκες µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης, για να ενηµερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να διαµορφώσει συνειδητοποιηµένους µελλοντικούς ενεργούς πολίτες, κρίνεται ότι σε επίπεδο αναφορών για την κλιµατική αλλαγή, τείνει να επιτύχει το στόχο του. Η εµφανής παρουσία του συνόλου των αναφορών, συνάδουν στην επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ παράλληλα οι φωτογραφίες, που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργούν θετικά, στη διαµόρφωση στάσεων και συµπεριφορών υπέρ του περιβάλλοντος. Η ελλιπής παρουσία των αναφορών για την αειφορία, αντιµετωπίζεται περιστασιακά, από άλλα σχετικά µε την έννοια της αειφορίας έντυπα, ενώ η αδυναµία σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη, αντισταθµίζεται µε την άντληση πληροφοριών, από το νέο εκπαιδευτικό υλικό του W.W.F.. Τέλος η ελλιπής διαπραγµάτευση της έννοιας της κοινωνικής δικαιοσύνης, για τη συγκρότηση ευαισθητοποιηµένων πολιτών, αντιµετωπίζεται µε την ανάπτυξη διαλόγου στην τάξη και τη διεξαγωγή συµπερασµάτων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Georgopoulos, A. & Tsalikis, E. (1998). Environmental Education - Principles, philosophy, methodology, games and exercises, Athens: Gutenberg. 2. Palmer,J.A. (1998). Environmental Education in the 21 st Century,Routledge. 3. Flogaiti, E. (2006). Education for Environment and Sustainability, Athens: Greek Letters. 4. Sterling, S.(2002). Sustainabe Education. Schumaher Briefings No6, Bristol: Green Books. 5. Papadimitriou, V. (2006). Environmental Education and Schools: A Diachronic Athens: typothito. 6. Flannery, T. (2006). The magicians of the time, Athens: Balanced SA 7. Lambropoulos, N., & Agathonos, F. (2005). Problems and Experiences from the European Operations Management Non-Governmental Organisations (NGOs). In PG Ypsilanti - CF Sirakoulis (Epist. Eds), Project Management, The Greek Experience, Athens: forerunner. 8. Nikolaidis, I. (2004). The Role of Environmental NGOs to raise awareness among young people. In C. Tsaltas - Katsibardi K. (Eds), Sustainability and environment: the European and national perspective, Athens: Sideris. 9. Cohen, L., & Manion, L. (1997). Methodology of Educational Research, Athens: Expression. 10. Kyriazis, N. (2003). The Sociological Research: a critical review of methods and techniques, Athens: Greek Letters. 11. Josephides, T. (2003). Analysis of qualitative data in social sciences, Athens: Critical SA Θα επιθυµούσα προφορική εισήγηση σας ευχαριστώ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της

ανθεκτικότητα και ευελιξία, εκτιµά την ποικιλοµορφία των απόψεων και αυτό επειδή τα άτοµα µαθαίνουν από όλους και η εµπειρία µοιράζεται για χάρη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΖΑΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μήττα Αγορίτσα Δασκάλα, Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου roitsa_85@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ Αντωνίου Θεόδωρος 1, Τζαµπερής Νεζάµ 2, Τζαµπερή Νατάσα 1 1 ΤΕΙ Ηρακλείου, 710 04 Ηράκλειο, antonioutheodore@yahoo.gr 2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµβολή της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων Ρόδου στην διαφύλαξη του υδροφόρου ορίζοντα και των παράκτιων οικοσυστηµάτων από τη ρύπανση. Γνώσεις και απόψεις των εργαζοµένων στην περιοχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Αν. Στρατηγέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη

Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη 1 Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμηση στο σπίτι, στο σχολείο και στην πόλη Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 145/200934

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ OIKOΝΟMΙΑΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Λάσκαρης Σταύρος Οικονοµολόγος Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κωνσταντιλουπόλεως 75, 54636 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα