COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program"

Transcript

1 COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program Αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρµογής Project Acronym: COURIEL Project Number: GR-LEO LLP Action LdV - Transfer of Innovation Partner TAXYMETAΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ Οκτώβριος 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 3 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Προφίλ Εκπαιδευοµένων Μεθοδολογία Πόροι Υλικό & Τεχνικές Λογισµικό Προσοµοίωσης Συνολική Εικόνα Οφέλη 18 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εκπαιδευτική εφαρµογή µε τίτλο «Couriel Routing through Innovative Emulation Learning Program», η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος Leonardo Da Vinci, αξιολογήθηκε µε σκοπό α)την αποτίµηση της αποτελεσµατικότητάς της και β)τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευόµενων σχετικά µε το εάν αυτή ικανοποίησε τις προσδοκίες τους. Η έρευνα διενεργήθηκε σε µίγµα εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων όλων των εταίρων µετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων εκπαίδευσης και οι περιοχές ενδιαφέροντος που καλύφθηκαν ήταν η µεθοδολογία του προγράµµατος, τα οφέλη που αποκόµισαν οι συµµετέχοντες, η αξιολόγηση των εκπαιδευτών, του υλικού εκπαίδευσης και του λογισµικού καθώς και η συνολική σηµαντικότητα και πρακτική εφαρµογή του εγχειρήµατος. Η ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν έδειξε ότι η εκπαιδευτική εφαρµογή συνέβαλε θετικά βελτιώνοντας την απόδοση και ποιότητα εργασίας των εκπαιδευόµενων και ικανοποιώντας, σε µεγάλο βαθµό, τις προσδοκίες τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η µεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν προκάλεσαν ενδιαφέρον, πολλαπλά µαθησιακά ερεθίσµατα και υποκίνησαν ικανοποιητικά τους χρήστες, εξοικειώνοντάς τους, ταυτόχρονα, µε τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα δροµολόγησης και την προστιθέµενη αξία τους 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ Η ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων αξιολόγησης και των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης σε περιβάλλον εξοµοίωσης αποδεικνύει την πετυχηµένη εξέλιξη του προγράµµατος και την ικανοποίηση των προσδοκιών των εργαζοµένων. Συνολικά, οι τρεις συµµετέχοντες στο έργο Couriel ταχυδροµικοί οργανισµοί παρά τις µικρές διαφορές που παρουσιάζουν, όπως έχει ήδη εκτεθεί (Παραδοτέο Ι), ως προς το είδος του προσωπικού τους, εµφάνισαν υψηλή οµοιογένεια στις απόψεις τους σχετικά µε την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εφαρµογής που τους παρουσιάστηκε. Πιο συγκεκριµένα: Όλοι οι τοµείς αξιολογήθηκαν µε τον χαρακτηρισµό "αρκετά" και "πάρα πολύ" σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.. Τα µεγαλύτερα συνολικά ποσοστά θετικής αποτίµησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 3

4 συγκέντρωσαν οι χρησιµοποιούµενοι πόροι, δηλαδή υλικό και εκπαιδευτές (>95%) και, αµέσως µετά, η µεθοδολογία της εφαρµογής και το ενδιαφέρον οφέλη που, κατά τη γνώµη των ερωτώµενων, παρουσίαζε το λογισµικό εξοµοίωσης (~90%). Με εξίσου υψηλή βαθµολογία ποσοστά βαθµολογήθηκαν γενικά και οι υπόλοιποι επιµέρους τοµείς του προγράµµατος: υλικό εκπαίδευσης και µεθοδολογία >85%, συνολικό ενδιαφέρον και πρακτική εφαρµογή >80%, συνολικά οφέλη >65%. Η εκπαίδευση διενεργήθηκε σε δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο εκπαιδεύτηκαν ταυτόχρονα εργαζόµενοι και των τριών χωρών, οι οποίοι, κατά τον δεύτερο κύκλο, αποτέλεσαν τους εκπαιδευτές των βασικών εκπαιδευόµενων. Οι εκπαιδευτές του πρώτου κύκλου υπήρξαν γενικά περισσότερο θετικοί και ενθουσιώδεις στις απαντήσεις τους, συγκριτικά µε τους εκπαιδευόµενους του δεύτερου κύκλου. Οι αποκλίσεις µεταξύ των απαντήσεων των εκπαιδευτών και των απαντήσεων των εκπαιδευόµενων ήταν πολύ µικρές και σχετικά αναµενόµενες. Όσον αφορά στα καινοτόµα χαρακτηριστικά του προγράµµατος (δυνατότητα αυτοεκπαίδευσης και πειραµατισµού, η διαδραστικότητα, το περιβάλλον προσοµοίωσης και πολυµέσων κλπ), η µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευθέντων και, συγκεκριµένα, ποσοστό 80-90%, έκρινε ότι ήταν πολύ αποτελεσµατικά και ενδιαφέροντα. Το βασικό συµπέρασµα που εξήχθη από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτώµενων ήταν πως τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόµενοι και των τριών χωρών αξιολόγησαν θετικά το πρόγραµµα αλλά και αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Συνολικά οφέλη: Η ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά την αξιολόγηση έδειξε ότι οι ερωτώµενοι θεωρούν πως η εκπαιδευτική εφαρµογή τους ωφέλησε συµβάλλοντας σηµαντικά στη βελτίωση συγκεκριµένων δεξιοτήτων τους. Ο στόχος, προκειµένου το εκπαιδευτικό περιβάλλον να είναι αποτελεσµατικό, ήταν το πρόγραµµα να είναι σύντοµο σε διάρκεια, ευχάριστο, διασκεδαστικό και ελκυστικό για το χρήστη, ξεφεύγοντας από τα αυστηρά πλαίσια διάλεξης παρακολούθησης εξέτασης. Όπως προέκυψε, οι εκπαιδευόµενοι, µέσα από µια λειτουργία φιλική και κατανοητή, µπόρεσαν να αφοµοιώσουν θέµατα επιστήµης και πληροφορικής, στα οποία, όπως είχε καταδείξει η ανάλυση των απαιτήσεων που προηγήθηκε της εκπαίδευσης, υπήρχε αδυναµία και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 4

5 υστέρηση. Για το λόγο αυτό η συγκεκριµένη εµπειρία µπορεί να συµβάλλει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη. Άλλο όφελος του προγράµµατος, όπως προέκυψε από την ανάλυση των ευρηµάτων της αξιολόγησης, είναι η συνολική βελτίωση των εκπαιδευόµενων κατά την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας. Αυτό επιτεύχθηκε όχι µόνο µέσω της αξιοποίησης και διάχυσης της προσλαµβάνουσας γνώσης αλλά και µε την εξάσκηση, µέσω της διαδικασίας προσοµοίωσης, στη δυναµική αντιµετώπιση ακραίων σεναρίων και καταστάσεων. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και αστάθµητων παραγόντων είχε αναδειχθεί από τους εργαζοµένους όλων των εταίρων σαν µια απ τις σηµαντικότερες δυσκολίες στην καθηµερινή εκτέλεση του έργου τους. Επίσης σηµαντικό στη διευκόλυνση της συνήθους εργασίας είναι το γεγονός πως οι χρήστες του προγράµµατος αποκτούν ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης προσωπικού. Τέλος αξιοσηµείωτο είναι το κέρδος που υπήρξε σε ζητήµατα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής νοοτροπίας. Οι συµµετέχοντες εταίροι αποκτούν πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης σύγχρονων και αποτελεσµατικών εργαλείων συστηµατικής εκπαίδευσης, τα οποία επιπλέον µπορούν να συµβάλλουν στην επιτάχυνση και βελτίωση των µεθόδων εκπαίδευσης του νέου προσωπικού. Η εµπέδωση της διαδικασίας πειραµατισµού στη βέλτιστη εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων και η παρακολούθηση της εξέλιξης διάφορων επιλογών που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος εξοικειώνει τους συµµετέχοντες µε την ανάγκη της αυτοεκπαίδευσης και αυταξιολόγησης, στοιχεία εντελώς απαραίτητα στην ανάπτυξη των ταχυδροµικών οργανισµών των τριών χωρών. Το κοινό ζητούµενο, όπως αποδείχθηκε, είναι η προσδοκία δηµιουργίας ενός σύγχρονου, καινοτόµου και ευέλικτου πλαισίου εκπαίδευσης για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο θα είναι ειδικά προσαρµοσµένο στις διαρκώς εξελισσόµενες απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των εταιρειών courier. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 5

6 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες στην εκπαίδευση να αποτιµήσουν τους επιµέρους παράγοντες του προγράµµατος εκπαίδευσης. Στη διαδικασία συµµετείχαν εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές του πρώτου και δεύτερου κύκλου και όλων των εταίρων. Οι απαντήσεις τους µπορούσαν να κινηθούν στον άξονα: δεν απαντώ καθόλου ελάχιστα µέτρια αρκετά πάρα πολύ. Ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων των απαντήσεων σε ποσοστιαίες µονάδες. Αριστερά, µε µπλε χρώµα, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευόµενων (και µετέπειτα εκπαιδευτών) του πρώτου κύκλου και δεξιά, µε πράσινο χρώµα, εµφανίζονται οι επιλογές των εκπαιδευόµενων του δεύτερου κύκλου. Παράλληλα επιχειρείται συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων. 3.1 Προφίλ εκπαιδευόµενων Η ανάλυση του εκπαιδευτικού επιπέδου των ερωτώµενων έδειξε ότι, συνολικά, ο µεγαλύτερος αριθµός αυτών είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στοιχείο που συµπίπτει µε τα αποτελέσµατα του προ-εκπαίδευσης ελέγχου σε µεγαλύτερο δείγµα υπαλλήλων. Οι εκπαιδευόµενοι του δεύτερου κύκλου και βασικοί χρήστες του προγράµµατος έχουν υψηλό επίπεδο σπουδών (ανώτατη εκπαίδευση ή/και µεταπτυχιακές σπουδές σε ποσοστό 39%), γεγονός που δικαιολογείται από την πρόθεση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 6

7 των ιοικήσεων των εταίρων να εκπαιδεύσουν στελέχη, που θα είναι σε θέση να αφοµοιώσουν καλύτερα τις νέες έννοιες και συστήµατα. Σε άµεση συνάρτηση µε τα παραπάνω, η εργασιακή εµπειρία είναι µεγαλύτερη στους εκπαιδευόµενους-εκπαιδευτές του πρώτου κύκλου (στο µεγαλύτερο ποσοστό τους διαθέτουν εµπειρία χρόνων), στοιχείο ενδεικτικό της διάθεσης των ταχυδροµικών εταιριών να χρησιµοποιήσουν για το ρόλο του εκπαιδευτή πιο έµπειρους υπαλλήλους. Το µίγµα των εκπαιδευόµενων του δεύτερου κύκλου, έχει καλύτερη κατανοµή ως προς τις οµάδες εργασιακής εµπειρίας. 3.2 Μεθοδολογία Η µεθοδολογία του προγράµµατος εκπαίδευσης συγκέντρωσε συνολικά πολύ καλές βαθµολογίες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 7

8 Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν αξιολογήθηκαν από αρκετά έως πολύ ικανοποιητικές σχεδόν από το σύνολο των εκπαιδευόµενων. Υπάρχουν µικρές απώλειες µεταξύ πρώτου και δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης, όπως και στα περισσότερα ζητήµατα που εξετάστηκαν, χωρίς, ωστόσο, αξιοσηµείωτες αποκλίσεις. Εξίσου θετικά αξιολογήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ήταν ελκυστικό και κατανοητό από τους εκπαιδευόµενους του πρώτου κύκλου, οι οποίο το έκριναν ως πάρα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 8

9 πολύ ικανοποιητικό σε ποσοστό 91%, και να βαθµολογηθεί από αρκετά έως πολύ καλό από το 94% των εκπαιδευόµενων του δεύτερου κύκλου. 3.3 Πόροι Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι χρησιµοποιούµενοι πόροι και, συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτές και οι τεχνικές υποδοµές που χρησιµοποιήθηκαν κατέλαβαν συνολικά το υψηλότερο σκορ στην αξιολόγηση των ερωτώµενων. Η καθολικά πολύ υψηλή βαθµολόγηση των εκπαιδευτών του πρώτου κύκλου είναι σχετικά αναµενόµενη, δεδοµένου ότι αυτή πραγµατοποιήθηκε από κατηρτισµένους επιστήµονες οι οποίοι αφ' ενός συµµετείχαν στην ανάπτυξη του συστήµατος εξοµοίωσης και εφ' ετέρου είχαν ερευνητική και εργασιακή εµπειρία σε υπηρεσίες ταχυδροµείων και ταχυµεταφορών. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την περαιτέρω εξέλιξη του έργου είναι η θετική αποτίµηση της δουλειάς των εκπαιδευτών του δεύτερου κύκλου από τους συναδέλφους τους, καθώς ένας από τους στόχους του Couriel είναι η ενίσχυση της αυτοεκπαίδευσης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 9

10 Ως προς τις τεχνικές υποδοµές προκύπτει ότι αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτές του πρώτου κύκλου από αρκετά έως πολύ καλές σε ποσοστό 100%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους εκπαιδευόµενους του δεύτερου κύκλου είναι 94%. 3.4 Υλικό και Τεχνικές Ως µέσα για την υλοποίηση του προγράµµατος χρησιµοποιήθηκαν διαλέξεις, οµαδικές εργασίες, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις, µελέτες περιπτώσεων, συζήτηση πάνω σε ερωτήσεις. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτει ότι όλα τα χρησιµοποιούµενα εκπαιδευτικά εργαλεία πέτυχαν το σκοπό τους καθώς συγκέντρωσαν ιδιαίτερα υψηλές βαθµολογίες από τους συµµετέχοντες. - ιαλέξεις: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 10

11 Η λεπτοµερέστερη ανάλυση των απόψεων καταδεικνύει πως ακόµα και οι διαλέξεις, σαφώς κλασικός και παραδοσιακός τρόπος µετάδοσης γνώσεων, βαθµολογούνται ως µέτριες και αδιάφορες από ποσοστό µόλις 2% του συνολικού µίγµατος, ενώ ο µεγαλύτερος αριθµός των ερωτώµενων τις κρίνει πάρα πολύ ικανοποιητικές. -Οµαδικές ασκήσεις εργασίες: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 11

12 Η µέθοδος των οµαδικών εργασιών και ασκήσεων, πολύ σηµαντική για την ανταλλαγή των εµπειρικών γνώσεων, φαίνεται επίσης ότι προκάλεσε το γενικό ενδιαφέρον των χρηστών συγκεντρώνοντας πολύ ικανοποιητικό σκορ. Οι θετικές γνώµες προσεγγίζουν το ποσοστό του 90%. -Μελέτες περιπτώσεων: Σύµφωνα µε τις γνώµες των εκπαιδευόµενων, οι µελέτες περιπτώσεων παρουσιάζουν, συγκριτικά, µια µικρή πτώση ως προς την αξιολόγησή τους. Αυτό το στοιχείο θα ληφθεί υπόψη και κάθε µελλοντική πιλοτική ή µη εφαρµογή του συστήµατος να εµπλουτίζεται µε την εισαγωγή νέων και πραγµατικών περιπτώσεων προς µελέτη και συζήτηση. -Ερωτήσεις, συζήτηση, ατοµικές και οµαδικές ασκήσεις: Στα διαγράµµατα που ακολουθούν απεικονίζεται η άποψη των υπαλλήλων των τριών εταίρων για τις εκπαιδευτικές µεθόδους της συζήτησης επί ερωτήσεων και των ασκήσεων που χρησιµοποιήθηκαν. Η γνώµη τους σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα θετική και επιβεβαιώνει τόσο τη µαθησιακή αποτελεσµατικότητα όσο και την ευχαρίστηση των ερωτώµενων από τη συµµετοχή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 12

13 τους στο πρόγραµµα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται πάντως να προκαλούν οι προφορικές δραστηριότητες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 13

14 3.5 Λογισµικό εξοµοίωσης Ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου Couriel ήταν να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευόµενους µε σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής και logistics, χρησιµοποιώντας όµως µία εφαρµογή εύχρηστη και διασκεδαστική. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν καινοτόµα στοιχεία, όπως η εξοµοίωση και ο πειραµατισµός, στα οποία στηρίζεται η βιωµατική και ανακαλυπτική µάθηση. Εξάλλου η εµπειρία αλληλεπίδρασης µε την εκπαιδευτική εφαρµογή εµπεριείχε στοιχεία που θα µπορούσαν να εξάψουν την περιέργεια και γενικά είχε τη δυνατότητα να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου. Πράγµατι, από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψε ότι το περιβάλλον της εφαρµογής ενεργοποίησε σε κάποιο βαθµό εκείνα τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την υποκίνηση του εκπαιδευόµενου, όπως την αγωνία, τον ανταγωνισµό, το ενδιαφέρον και τη διασκέδαση. Ειδικότερα, το 90% των συµµετεχόντων θεώρησε ότι το «παιχνίδι» και τα επιµέρους στοιχεία του (πειραµατισµός, εξοµοίωση, πολυµέσα, εξάσκηση παιγνίου) ήταν αρκετά έως πάρα πολύ αποτελεσµατικά και ενδιαφέροντα. Πιο συγκεκριµένα: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 14

15 Το στοιχείο του πειραµατισµού µε δυναµικές περιπτώσεις και σενάρια θεωρήθηκε από αρκετά έως πολύ καλό από το σύνολο των εκπαιδευόµενων του πρώτου κύκλου και από το 82% του δεύτερου. Τα ίδιο ισχύει και για το σύστηµα εξοµοίωσης, µέσω του οποίου οι εκπαιδευόµενοι διαχειρίστηκαν περιπτώσεις διανοµής και δροµολόγησης υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Τα ποσοστά είναι πολύ ικανοποιητικά (οι θετικές κρίσεις ανέρχονται σε 90%) αλλά υπάρχει χώρος και για περαιτέρω βελτιώσεις και ανάπτυξη. Οι µικρές αριθµητικές απώλειες στις απόψεις του δεύτερου κύκλου εξακολουθούν να εµφανίζονται. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 15

16 Όσον αφορά στη χρήση πολυµέσων, οι γνώµες εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων συµπίπτουν αποδεικνύοντας την υψηλή σηµασία και βαρύτητα που δόθηκε από το πρόγραµµα στις νέες τεχνολογίες. Και σε αυτό το σηµείο δεν παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Το ζητούµενο της «διασκέδασης» των χρηστών φαίνεται πως επετεύχθη, καθώς εκπαιδευτές και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 16

17 εκπαιδευόµενοι, µε ελάχιστε αποκλίσεις, αποδεικνύουν µε τις απαντήσεις τους πως ικανοποιήθηκαν και υποκινήθηκαν από το στοιχείο του παιγνίου που περιείχε η εφαρµογή 3.6 Συνολική εικόνα Η ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά την αξιολόγηση έδειξε ότι η εκπαιδευτική εφαρµογή υπήρξε επιτυχηµένη και αποτελεσµατική. Χαρακτηριστικό είναι πως το πρόγραµµα αξιολογήθηκε, ως προς το γενικό του ενδιαφέρον, από αρκετά έως πολύ καλό από το 100% των εκπαιδευόµενων στον πρώτο κύκλο και από το 98% των εκπαιδευόµενων του δεύτερου κύκλου. Αν, ιδιαίτερα, ληφθεί υπόψη ότι ο βαθµός αναγκαιότητας και οι προσδοκίες από το πρόγραµµα ήταν ήδη αυξηµένες, όπως έδειξε η πρώτη αξιολόγηση, καθίσταται ακόµα σηµαντικότερη, τόσο για τη συγκεκριµένη όσο και για µελλοντικές προσπάθειες, η καθολική αποδοχή του από τους συµµετέχοντες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 17

18 Στον ίδιο άξονα κινείται η αποτίµηση της πρακτικής αξίας του έργου. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευόµενοι του πρώτου κύκλου, έχοντας, σε µεγαλύτερο βαθµό γνώση των προβληµάτων όπως αυτή αποκτήθηκε κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων αλλά και της αδυναµίας τους στη χρήση νέων τεχνολογιών, αναγνωρίζουν µεγαλύτερη πρακτική αξία στο εγχείρηµα. Οι εκπαιδευόµενοι του δεύτερου κύκλου αξιολογούν την πρακτική του αξία από αρκετά έως πολύ σηµαντική σε ποσοστό 78% και από ελάχιστα έως µέτρια σε ποσοστό 20%. Η άποψη αυτή προφανώς σχετίζεται και µε το περιορισµένο βεληνεκές και χαρακτήρα του έργου, το οποίο, σε αυτή τη µορφή, δε δίνει τη δυνατότητα για διαρθρωτικές αλλαγές. 3.7 Οφέλη Τα συνολικά οφέλη στις πεποιθήσεις και καθηµερινές πρακτικές των εκπαιδευθέντων έχουν ήδη εκτεθεί. Οι ερωτώµενοι βαθµολόγησαν συγκεκριµένα το βαθµό της ανάπτυξης των επαγγελµατικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων µετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων εκπαίδευσης ως εξής: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 18

19 Ποσοστό 91% των εκπαιδευτών και 75% των εκπαιδευόµενων συµφωνεί ότι η χρήση της εφαρµογής συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων τους, εκπληρώνοντας έτσι τους αρχικούς σκοπούς του προγράµµατος. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 19

20 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκπαιδευτική εφαρµογή που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος COURIEL (COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program) κατόρθωσε να ενθουσιάσει εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους και να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στις προσδοκίες του αρχικού σχεδίου. Παρόλα αυτά υπάρχει χώρος για περαιτέρω βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες- βελτιώσεις. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό είναι σηµαντικό να υπάρξει µέριµνα για τελικές βελτιώσεις του και, πιο συγκεκριµένα, για ενηµέρωση του µε νέες µελέτες περιπτώσεων, όπως επίσης και να επεκταθεί το λογισµικό εξοµοίωσης µε πρόσθετα σενάρια. Επίσης προτείνεται η εκπαίδευση τριών (3) επιπλέον εκπαιδευτών από κάθε εταίρο και η χρήση του λογισµικού COURIEL για επαναξιολόγηση των εκπαιδευτών. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα πρέπει να εξεταστεί η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος στους συµµετέχοντες ταχυδροµικούς οργανισµούς των τριών χωρών και η αξιολόγησή του, παράλληλα µε την εφαρµογή και αξιολόγηση προγραµµάτων αυτοεκπαίδευσης. Σκόπιµη θα ήταν η ανάπτυξη ανάλογου προγράµµατος µικρής διάρκειας (1 ηµέρα). Σε ευρύτερο επίπεδο, οι εταίροι οφείλουν να αξιοποιήσουν τη σηµαντική ερευνώµενη εµπειρία προγραµµατίζοντας νέα έργα σε ανάλογες δραστηριότητες. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σελίδα 20

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

COURIEL. Program. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας

COURIEL. Program. ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας COURIEL Program COUrier Routing through Innovative Emulation Learning Program ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσµάτων έρευνας Project Acronym: COURIEL Project Number: 2008-1-GR-LEO 05-00607 LLP Action LdV -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διαδραστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Προσωπικού Ταχυμεταφορών σε Μεθόδους, Πρακτικές και Διαδικασίες Αποτελεσματικής Δρομολόγησης μέσω Καινοτόμου Εφαρμογής Εξομοίωσης Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων Έκθεση αξιολόγησης του έργου 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη, Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόγραµµα ε ξξ Αποσ ττάσεως Προ ϊσϊ τταµένων Ταχυδροµ ικών ι Κα ττασ ττηµά ττων ΕΛΤΑ Ταµιιακός Προγραµµατιισµός & Έλεγχος ΙΙΑΡΚΕΙΙΑΣ 31 ΩΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) Ομάδες έργου Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Οικονοµικής Λειτουργίας Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας»

«Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας» Η Κύκλος Εργασιών: Οµάδα Εργασίας Η2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ «Ηλεκτρονική Μάθηση και Περιβάλλον Εργασίας» Συντονιστές: ρ. Νικήτας Καστής Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής, Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη ρ. Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα