ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ σημειώσατε ότι η παρούσα μετάφραση παρέχεται, καλή τη πίστει, προς διευκόλυνση των Μελών της ΔΨΕ (Διεθνής Ψυχαναλυτική Εταιρεία), ωστόσο η αγγλική γλώσσα αποτελεί την οριστική και γνήσια εκδοχή, σε περίπτωση αντιδικίας ως προς το νόημα ή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας. Οι Αρχές Ηθικής («Αρχές»), ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι Διαδικασίες Εφαρμογής (συλλογικά ο «Κώδικας») της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας («Η ΔΨΕ») ορίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της ΔΨΕ και για τις Συστατικές Εταιρείες ( ο όρος ο οποίος σε όλο το φάσμα του παρόντος κώδικα περιλαμβάνει τα διορισμένα Ινστιτούτα εκπαίδευσης καθώς και άλλα σχετικά ινστιτούτα όπως το PIEE και το ILAP, τα οποία μπορεί να εκπαιδεύουν, να πιστοποιούν, και να επιβλέπουν την δεοντολογική και επαγγελματική συμπεριφορά των ψυχαναλυτών ). Ο Κώδικας Δεοντολογίας: a) αντικατοπτρίζει ανθρωπιστικές αξίες, ψυχαναλυτικές αρχές και επαγγελματικές υποχρεώσεις προς τους ασθενείς και προς το κοινό b) εφαρμόζεται γενικά οπουδήποτε τα Μέλη της ΔΨΕ ασκούν ψυχανάλυση ή οποιαδήποτε άλλη κλινική πρακτική ( όπως ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική) ή εργάζονται με Υποψήφιους, Εποπτευόμενους ή στο πλαίσιο του ινστιτούτου, και c) μπορεί να αναπτυχτεί περαιτέρω από κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τοπικές θεωρήσεις. Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη ( καθένα εκ των οποίων, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΨΕ, των Κριτηρίων της ΔΨΕ, και των ελάχιστων προτύπων που πρέπει να τηρούνται από τις συστατικές εταιρείες): Μέρος I: Πεδίο Εφαρμογής και προδιαγραφές Μέρος II: Αρχές Ηθικής για τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ Μέρος III: Κώδικας Δεοντολογίας για όλους τους Ψυχαναλυτές και τους Υποψήφιους Μέρος IV: Εφαρμογή: A. Διαδικασίες της ΔΨΕ και των συστατικών εταιρειών B. Διαδικασίες της ΔΨΕ για την διαχείριση ερευνών και καταγγελιών σχετικά με θέματα δεοντολογίας C. Διαδικασίες Απευθείας Μέλη 1

2 2

3 ΜΕΡΟΣ I: ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Εφαρμογή. Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται: a) από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ b) από τους ψυχαναλυτές μέλη των Συστατικών Εταιρειών, οι οποίοι ως μέλη αυτών είναι και μέλη της ΔΨΕ c) από τα Απευθείας Μέλη της ΔΨΕ ( συνήθως ψυχαναλυτές σε περιοχές που δεν υπάρχουν Συστατικές Εταιρείες) και d) από όλους τους Υποψήφιους της ΔΨΕ ( Υποψήφιος είναι το άτομο που έχει γίνει δεκτό από μια Συστατική Εταιρεία ή από ένα διορισμένο από την ΔΨΕ ινστιτούτο εκπαίδευσης (όπου αυτά αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα), ή σχετικό ινστιτούτο όπως το PIEE και το ILAP, για ένα επίσημο επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στην ψυχανάλυση με στόχο την εξέλιξη του σε μέλος της ΔΨΕ. Σε όλον το φάσμα του παρόντος Κώδικα, οι όροι «ψυχαναλυτής/ψυχαναλυτές» και «Μέλος(η) της (ΔΨΕ)» ισχύουν ομοίως και για τους Υποψήφιους. Όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις, οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά ενός Υποψήφιου που ανήκει σε ένα Study Group θα διευθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά των Απευθείας Μελών της ΔΨΕ. Οι Υποψήφιοι της ΔΨΕ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ανάλυση έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και κάθε άλλος ασθενής). 2 Πεδίο Εφαρμογής. Ο παρών Κώδικας αφορά μόνο ζητήματα δεοντολογίας. Άλλου είδους κριτήρια της ΔΨΕ σχετικά με αίτηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, πιστοποίηση, ή επαγγελματικά πρότυπα επιτήρησης, διαρθρώνονται σε άλλα σημεία του Κανονισμού Διαδικασίας. 3 Ελάχιστα πρότυπα. Ο παρών Κώδικας καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα δεοντολογίας προς εφαρμογή και υλοποίηση από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ. Κάθε Συστατική Εταιρεία αποτελεί μια ανεξάρτητη οντότητα, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και εφόσον υπόκειται στα Κριτήρια της ΔΨΕ (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Αρχών Ηθικής, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών Εφαρμογής), καθορίζει τα δικά της πρότυπα δεοντολογίας, κανόνων και κανονισμών. 4 Μελλοντικές Αλλαγές. Η ΔΨΕ ενδέχεται να αναθεωρεί ή να διευρύνει τον Κώδικα της από καιρού εις καιρόν, για ενδεχόμενη (μελλοντική) εφαρμογή. 5 Παιδιά και Έφηβοι. Ενώ ο Κώδικας έχει εφαρμογή στην ψυχανάλυση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της ψυχανάλυσης παιδιών και εφήβων, υπάρχουν 3

4 ειδικές διατάξεις που ίσως να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις (για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συζήτηση ζητημάτων αμοιβής κλπ τόσο με τον γονέα ή τον κηδεμόνα όσο και με τον ασθενή ή αντ αυτού). Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ προτίθεται, εν ευθέτω χρόνω, να συντάξει ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές ειδικά για την ψυχανάλυση παιδιών και εφήβων έως τότε, εφαρμόζεται ο παρών Κώδικας, εκτός εάν ειδικές συνθήκες δικαιολογούν σαφώς την εξαίρεση από μία ή άλλες διατάξεις. 6 Κύρια Δικαιοδοσία των Συστατικών Εταιρειών. a) Εκτός αυτού που ορίζεται κατωτέρω στο (b), κάθε Συστατική Εταιρεία: (i) έχει κύρια δικαιοδοσία για όλες τις Καταγγελίες και Έρευνες για θέματα Δεοντολογίας (όπως ορίζονται στην παράγραφο 8, κατωτέρω) που αφορούν στα μέλη της και στην ίδια την Εταιρεία, και (ii) οφείλει να διατηρεί και να δημοσιοποιεί ένα γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας, έναν αντικειμενικό μηχανισμό εφαρμογής για την αντιμετώπιση Καταγγελιών και Ερευνών δεοντολογίας και μία μόνιμη επιτροπή δεοντολογίας, ή μία άλλη ευλόγως εναλλακτική επιτροπή, τα οποία να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. b) Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ θα διαχειρίζεται οποιαδήποτε καταγγελία στην οποία εμπλέκεται ένας ψυχαναλυτής υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνος, ή ως μέλος του ΔΣ ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του ως επίσημο μέλος της ΔΨΕ. 7 Η Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ. Βάσει των κανόνων που διέπουν την ΔΨΕ ( οι Κανόνες ) και του παρόντος Κώδικα, η ΔΨΕ ασκεί την διακριτική ευχέρεια στην λήψη αποφάσεων για το εάν και πως διευθετείται κάθε είδους επικοινωνία που βασίζεται σε ζητήματα δεοντολογίας. Σε γενικές γραμμές, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, η ΔΨΕ μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες: a) Εάν η Συστατική Εταιρεία έχει κύρια δικαιοδοσία (βλ. παράγραφο 6, παραπάνω). b) Θέματα που παρουσιάζουν καινοφανή ερωτήματα του σύγχρονου διεθνούς ενδιαφέροντος, και εξαιρετικά επειγούσης σημασίας ή υψηλού κινδύνου, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ελεγχθούν από την ΔΨΕ. c) Όλες οι Έρευνες και οι Καταγγελίες αξιολογούνται βάσει των διαθέσιμων πόρων της ΔΨΕ. d) Όπου μια Συστατική Εταιρεία απορρίπτει την ακρόαση έφεσης κατά μιας απόφασης για μία υπόθεση δεοντολογίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της 4

5 ΔΨΕ και το Συμβούλιο Εκπροσώπων μπορεί να αναλάβουν την ευθύνη για την αποδοχή της έφεσης και μπορεί να απαιτήσουν από την Συστατική Εταιρεία να συνεργαστεί. Το κόστος της έφεσης μπορεί να χρεωθεί στην Συστατική Εταιρεία. 8 Η διαφορά μεταξύ της Έρευνας και της Καταγγελίας a) Μία Καταγγελία αμφισβητεί την επαγγελματική δράση (ή αδράνεια) ενός ψυχαναλυτή μέλους της ΔΨΕ, μιας Συστατικής Εταιρείας ή ενός υφιστάμενου οργάνου. b) Μία Έρευνα επιδιώκει την ερμηνεία μιας ή περισσοτέρων Αρχών, ή μια συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση μιας Αρχής. 9 Ποιος μπορεί να κινήσει διαδικασίες Έρευνας ή Καταγγελίας; Ένα μέλος της ΔΨΕ, ένας Υποψήφιος ή μία Συστατική Εταιρεία, ένας ασθενής ή μέλος της οικογένειας του που έχει σχετικούς προβληματισμούς, ή ένας ενδιαφερόμενος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει μία κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας, την οποία μπορεί να λάβει υπόψη της η ΔΨΕ (βλ. Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ, παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ II: ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΨΕ 1 Γενική Υποχρέωση Διατήρησης Πρότυπων Ηθικής. Κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχαναλυτής, και κάθε φορέας εκπαίδευσης καθώς και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται από ή για την Συστατική Εταιρεία, διατηρεί υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 Κώδικας Δεοντολογίας και Διαδικασία Καταγγελίας a) Κώδικας Δεοντολογίας. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να θεσπίζει, να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου έναν γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ( ή με παρεμφερή ονομασία κανονισμό δεοντολογίας) ο οποίος θα (i) συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα της ΔΨΕ (αν και κάθε Συστατική Εταιρεία μπορεί να ορίσει υψηλότερα πρότυπα που συνάδουν με το πνεύμα του Κώδικα ), και θα (ii) προβλέπει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μιας υποτιθέμενης ή πραγματικής αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή πρακτικής ψυχαναλυτών που έχουν εκπαιδευτεί, 5

6 πιστοποιηθεί, ή δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία της Συστατικής Εταιρείας. b) Διαδικασίες. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να ορίζει στον Κώδικα Δεοντολογίας της, ή σε σχετικό κανονισμό, τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων, σύμφωνα με τις οποίες, τα αιτήματα για οδηγίες ή αποφάσεις, και καταγγελίες δεοντολογίας, θα παραλαμβάνονται, θα εισακούγονται και αναλόγως θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (βλ. Μέρος IV, παράγραφος A7, παρακάτω). c) Εφέσεις. Κάθε Συστατική Εταιρεία θεσπίζει τις διαδικασίες έφεσης οι οποίες συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και την ισχύουσα νομοθεσία και αντικατοπτρίζουν τους πόρους, την δομή και άλλα συναφή κριτήρια της Συστατικής Εταιρείας. d) Εθνικοί φορείς καταχώρησης. Όπου η Συστατική Εταιρεία έχει αναθέσει την διαχείριση του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών σε έναν γενικότερο εθνικό φορέα καταχώρησης, ο συγκεκριμένος κώδικας και η διαδικασία πρέπει να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. e) Ειδικός Κανόνας για Συστατικές Εταιρείες με περιορισμένους πόρους. Εάν μία μικρότερη Συστατική Εταιρεία δεν διαθέτει τους πόρους για την αντιμετώπιση μίας καταγγελίας ή μίας δικαστικής απόφασης που αφορά σε θέματα δεοντολογίας, μπορεί να μεριμνήσει ώστε να λάβει βοήθεια από μία ή περισσότερες γειτονικές Συστατικές Εταιρείες ή/και από το αρμόδιο περιφερειακό τμήμα της ΔΨΕ ή/και να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες από την ΔΨΕ (οι οποίες μπορεί να παρασχεθούν βάσει της διακριτικής ευχέρειας της ΔΨΕ, βλ. Μέρος I: παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ III: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 Ανθρώπινα Δικαιώματα Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να συμβάλει ή να διευκολύνει την παραβίαση οιωνδήποτε βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη και στην Πολιτική Κατά των Διακρίσεων της ΔΨΕ. 2 Χρηματοοικονομικές Ρυθμίσεις Oλες οι αμοιβές και άλλες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως στον ασθενή, και να συμφωνεί με αυτές, πριν την έναρξη της ανάλυσης, ή στην περίπτωση τροποποιήσεων της αμοιβής, πριν 6

7 την ισχύ τους. Δεν μπορεί να λάβει χώρα καμία άλλη χρηματοοικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ του ψυχαναλυτή και του ασθενή του. 3 Η Επαγγελματική και η συνολική ακεραιότητα a) Το απόρρητο αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ψυχαναλυτικής πρακτικής. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών και των εγγράφων του ασθενή. b) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημήσει το επάγγελμα. c) Ένας ψυχαναλυτής δεν θα πρέπει είτε απερίσκεπτα είτε κακόβουλα να βλάψει την φήμη οποιουδήποτε ατόμου ή θεσμού συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι κατ αποκλειστικότητα, άλλων ψυχαναλυτών, ή εσκεμμένα να παρέμβει σε αξιολογήσεις συναδέλφων του χωρίς να υπάρχουν επιτακτικές και δικαιολογημένες συνθήκες. d) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απόρρητου) να είναι ειλικρινής με τους ασθενείς και τους συναδέλφους, και δεν πρέπει να παραπλανά ή να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης, δόλου ή εξαναγκασμού. 4 Η Κατάχρηση Εξουσίας a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει, κατά την διάρκεια μιας ψυχανάλυσης και μετά την λήξη της, να δίνει την δέουσα προσοχή, στην άνιση σχέση εξουσίας που υπάρχει μεταξύ ψυχαναλυτή και αναλυόμενου, και δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που είναι ενάντια στην αυτονομία του ασθενή ή του πρώην ασθενή. b) Η ψυχαναλυτική θεραπεία είναι προαιρετική και ο ασθενής μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να διακόψει την θεραπεία ή να αναζητήσει άλλη θεραπεία ή συμβουλή. c) Η λήξη μιας ανάλυσης ή άλλης θεραπείας θα πρέπει συνήθως να αποτελεί αμοιβαία συναίνεση. Εάν ο ψυχαναλυτής αποφασίσει να διακόψει την θεραπεία πρέπει να δοθεί προσοχή στις ανάγκες θεραπείας του ασθενή καθώς και σε εύλογα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με πιθανές εναλλακτικές πηγές θεραπείας. d) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να κάνει χρήση της επαγγελματικής ή της θεσμικής του θέσης για να εξαναγκάσει ασθενείς, εποπτευόμενους ή συναδέλφους. Δεν πρέπει επίσης, για τον ίδιο σκοπό, να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες. e) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να επιδιώκει ή να έχει σεξουαλικές σχέσεις με ασθενή ή υποψήφιο, ο οποίος είναι σε ψυχανάλυση ή σε εποπτεία με τον ψυχαναλυτή. 7

8 5 Η Διατήρηση των πρότυπων, η επαγγελματική ανεπάρκεια και η ασθένεια a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να δεσμεύεται για μια Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη και να διατηρεί σε κατάλληλα επίπεδα την επικοινωνία και επαφή με επαγγελματίες συναδέλφους. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η διατήρηση ενός επαρκούς πρότυπου επαγγελματικής πρακτικής και τρέχουσας γνώσης σχετικά με τις επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. b) Εάν η εκπαιδευτική ψυχανάλυση ενός ψυχαναλυτή έχει διαφθαρεί (και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά) ή εάν υπήρξε κακοποίηση κατά την διάρκεια της ψυχανάλυσης, και με κανένα τεκμήριο πταίσματος ή υπαιτιότητας του θύματος, συνήθως θα απαιτείται εκ νέου ψυχανάλυση του ψυχαναλυτή. c) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας ( ή την ΔΨΕ, στην περίπτωση Απευθείας Μέλους ) εάν έχει ενδείξεις ότι κάποιος άλλος ψυχαναλυτής συμπεριφέρεται κατά τρόπο που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. d) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ζητά την συμβουλή από έναν ανώτερο συνάδελφο του εάν έχει αμφιβολία για την ικανότητα του σχετικά με την εξάσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων του επίσης έχει καθήκον να ενημερώσει και να βοηθήσει ένα συνάδελφο του, ο οποίος ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας (ή την ΔΨΕ, σε περίπτωση Απευθείας Μέλους), σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας σχετικά με την ικανότητα συναδέλφου ψυχαναλυτή, την οποία ο ίδιος δεν έχει την πρόθεση να αντιμετωπίσει. e) Ένας ψυχαναλυτής, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το απόρρητο του ασθενή, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε κάθε ασθενής του να ενημερωθεί ( συμπεριλαμβάνοντας και εναλλακτικές προτάσεις για συνέχιση της θεραπείας ) σε περίπτωση θανάτου του ή μη διαθεσιμότητας του. 8

9 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΦΑΡΜΟΓΗ A A1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΨΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας: Μία καταγγελία ή Έρευνα, η οποία απευθύνεται είτε στην ΔΨΕ είτε σε μία Συστατική Εταιρεία, πρέπει: a) να είναι γραπτώς, b) να είναι στην αγγλική γλώσσα, εάν είναι προς την ΔΨΕ, και στην προβλεπόμενη γλώσσα της Συστατικής Εταιρείας, εάν είναι προς μια Συστατική Εταιρεία, c) να είναι υπογεγραμμένη από το άτομο (-α) που την υποβάλλει, d) να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας παράδοσης courier (με απόδειξη παραλαβής) στην έδρα της ΔΨΕ ή στα κεντρικά γραφεία της Συστατικής Εταιρείας, σε φάκελο με σαφή ένδειξη: «Προσοχή: Δεοντολογία», ή να αποστέλλεται, προς το Γενικό Διευθυντή, αντίγραφο ηλεκτρονικού αρχείου (όπως σε μορφή PDF) της υπογεγραμμένης καταγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΔΨΕ έχει ένα συμβατό ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να καθιστά δυνατή την ανάγνωση του. Επιπλέον: e) να αποστέλλεται κοινοποίηση (συμπεριλαμβανομένου ενός αντίγραφου της Καταγγελίας) προς κάθε «υποκείμενο». «Υποκείμενο» θεωρείται ένας ψυχαναλυτής ή μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ, των οποίων η συμπεριφορά εικάζεται ως αντιδεοντολογική, και f) η κοινοποίηση, εάν απαιτείται, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην ΔΨΕ ή στην Συστατική Εταιρεία εγγράφως, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης κάθε υποκειμένου καθώς και της ημερομηνίας παράδοσης της κοινοποίησης μαζί με την αποστολή της Καταγγελίας. A2 Δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας παραλαμβάνει, εξετάζει και, εφόσον προτείνει κάποια δράση, λαμβάνει μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της, ή διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Συστατικής Εταιρείας (ή, στην περίπτωση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, προς την Εκτελεστική Επιτροπή) σχετικές με Έρευνες και Καταγγελίες δεοντολογίας. A3 Σύγκρουση Συμφερόντων: Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή μέλος της επιτροπής με σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων οικογενειακή, επαγγελματική, ή οικονομική που σχετίζεται με μία Έρευνα ή μία Καταγγελία δεοντολογίας, γνωστοποιεί αμέσως την σύγκρουση εγγράφως προς τον Πρόεδρο της 9

10 Επιτροπής Δεοντολογίας και δεν συμμετέχει στην διεξαγωγή εξέτασης ή στην ανάληψη σχετικής δράσης επί του θέματος. A4 A5 A6 A7 Συνεργασία της Συστατικής Εταιρείας: Μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα συνεργάζεται με την ΔΨΕ για όλα τα αιτήματα της ΔΨΕ, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων. Η Κοινοποίηση της Συστατικής Εταιρείας προς την ΔΨΕ: Εάν, για λόγους δεοντολογίας, μία Συστατική Εταιρεία αποβάλλει, διαγράφει ή θέτει σε διαθεσιμότητα, για περισσότερο από ένα χρόνο, κάποιο Μέλος, ή εάν ένα Μέλος παραιτείται ενώ εκκρεμεί εις βάρος του μία καταγγελία ή έρευνα δεοντολογίας, η Συστατική Εταιρεία θα πρέπει, εντός 30 ημερών, να αναφέρει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, το όνομα του Μέλους, την φύση της παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και τα μέτρα που θα ληφθούν. Οι πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του μέλους, γνωστοποιούνται στις Συστατικές Εταιρείες και στα Μέλη της ΔΨΕ μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ΔΨΕ ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου. Το Απόρρητο: Όλες οι καταγγελίες που εικάζουν μία παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να εξετάζονται με εχεμύθεια. Πρέπει να τηρείται το απόρρητο από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και από μέλη άλλων επιτροπών ή συμβουλίων, που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απαιτείται να είναι ενήμεροι για το απόρρητο των πληροφοριών η υποχρέωση για την τήρηση του απόρρητου ισχύει και μετά την λήξη της θητείας. Χρονικά Όρια: Όλες οι γνωστοποιήσεις, οι κοινοποιήσεις, οι απαντήσεις και οι δράσεις που αποτελούν αντικείμενο των παρουσών Διαδικασιών πρέπει, δεδομένων των συνθηκών, να έχουν μια εύλογη πορεία. Μία εξουσιοδοτημένη επιτροπή ή ένας λειτουργός της ΔΨΕ ή της Συστατικής Εταιρείας πρέπει, όταν είναι απαραίτητο, να καθορίζει τις προθεσμίες, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις συνθήκες, μιας συγκεκριμένης έρευνας ή καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η όλη διαδικασία για την αντιμετώπιση καταγγελίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιαδήποτε έφεση πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκβασης της αρχικής καταγγελίας και κάθε έφεση πρέπει εν συνεχεία να έχει 10

11 ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης της Έφεσης. A8 A9 Ανάκληση της Καταγγελίας: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), ο καταγγέλλων δεν μπορεί να την ανακαλέσει χωρίς την ρητή συγκατάθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν ο καταγγέλλων διακόψει την συνεργασία, η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας. Παραίτηση ενός Μέλους: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), και εφόσον το υποκείμενο της καταγγελίας αρνείται να συνεργαστεί, ή παραιτείται της ιδιότητας του ως μέλος, ή αποβιώνει, η Επιτροπή Δεοντολογίας, (ή άλλο αρμόδιο όργανο) μπορεί κατά την κρίση της να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας ή της έφεσης. B ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ B1 B2 B3 Επιβεβαίωση Παραλαβής από την ΔΨΕ. Με την παραλαβή μιας Έρευνας ή Καταγγελίας (βλ., Μέρος I, παράγραφος 8, παραπάνω και Μέρος IV, παράγραφος A1, παραπάνω), το προσωπικό της ΔΨΕ θα επιβεβαιώνει την παραλαβή και θα προωθεί ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ (το πρωτότυπο θα διατηρείται με ασφάλεια στα κεντρικά της ΔΨΕ). Αρχική Εξέταση από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα αποστέλλει προς τα μέλη της επιτροπής ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας θα προσδίδει κύρος και βαρύτητά στην υπόθεση και συλλογικά θα λάβει ένα από τα διακριτικά μέτρα που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο εδάφιο (η απόφαση με απλή πλειοψηφία της επιτροπής πρέπει να είναι επαρκής και η μη συμμετοχή, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης ενημέρωσης), της μειοψηφίας των μελών της επιτροπής στην εξέταση, δεν θα ακυρώνει οποιαδήποτε απόφαση). Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεξετάσει την έρευνα ή την καταγγελία με τους Αντιπροέδρους. Οι δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης μιας Καταγγελίας ή μιας Έρευνας δεοντολογίας, μπορεί: 11

12 a) να ενημερώσει την πηγή της Έρευνας ή Καταγγελίας, ότι δεν πληροί τα κριτήρια αναθεώρησης της ΔΨΕ b) να παραπέμψει την υπόθεση σε μία ή περισσότερες Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ, εάν το αίτημα δεν έγινε αρχικώς δεκτό σε αυτό το επίπεδο, εάν η Συστατική Εταιρεία (Συστατικές Εταιρείες) δεν εξέτασε επαρκώς την υπόθεση, ή/και εάν η ενημέρωση προς την ΔΨΕ απέτυχε να διαρθρώσει επαρκώς το πρόβλημα ή τα γεγονότα c) να προχωρήσει σε περαιτέρω διερευνητική επανεξέταση (βλ. διαδικασίες στην παράγραφο B5, παρακάτω), ή/και να ερευνήσει τα μέτρα που ελήφθησαν εντός της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ και να ενημερώσει σχετικά την πηγή και τον Πρόεδρο της ΔΨΕ. Στον τελευταίο θα παρέχονται μόνο: τα ονόματα του καταγγέλλοντος και του ψυχαναλυτή (εκτός εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας εκτιμά ότι λόγω ευαίσθητων προσωπικών και νομικών δεδομένων δικαιολογείται η χρήση ψευδώνυμου), και το όνομα (-τα) της σχετικής Συστατικής Εταιρείας (-ών), εάν υπάρχουν, ή κατά την κρίση τους, μόνο η χώρα ή η περιοχή της καταγγελίας d) να προβεί στην πλήρη αξιολόγηση και e) είτε να λάβει αυτά τα μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της ή να υποβάλλει σύσταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. παράγραφο B6, παρακάτω). B4 Νομικός Σύμβουλος. Ο σύμβουλος της ΔΨΕ μπορεί να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Πρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή κρίνουν ότι είναι επιθυμητές ή απαραίτητες οι νομικές συμβουλές. B5 Διερευνητικές Διαδικασίες. Παρακάτω απαριθμούνται τα γενικά κριτήρια που διέπουν τις διαδικασίες αναζήτησης στοιχείων της Επιτροπής Δεοντολογίας ( ή της εξεταστικής της επιτροπής ): a) Κάθε υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται για οποιαδήποτε Καταγγελία εναντίον του και θα πρέπει να του παρέχεται η εύλογη δυνατότητα να απαντήσει. b) Θα πρέπει να τηρείται το απόρρητο όλων των αναφορών του υποκειμένου και του ενάγοντος καθώς και των πληροφορίων ταυτοποίησης. c) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να διορίσει μια Ομάδα Επιτόπιας Επίσκεψης, η οποία θα ενεργεί εξ ονόματος της κατά την διεξαγωγή της επίσημης διαδικασίας έρευνας, και αφού στοιχειοθετήσει την υπόθεση, κατόπιν θα θέσει όλη την υπόθεση προς απάντηση στο υποκείμενο, και θα καταθέσει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας μία επίσημη αναφορά 12

13 περιγράφοντας τα ευρήματα της, ώστε η επιτροπή Δεοντολογίας να αποφανθεί. d) Σε περίπτωση που δικαιολογείται, λόγω έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας, ή η εξεταστική της επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να διεξάγει μια ενημερωτική ή εκατέρωθεν ακροαματική διαδικασία και σε αυτήν την περίπτωση, να επιτρέψει την εκπροσώπηση βασιζόμενη στα κριτήρια που για λόγους ευχέρειας αναγράφονται παραπάνω. e) Τα Σχετικά Στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται όσον το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, εντός των εξουσιοδοτημένων ορίων του προϋπολογισμού. f) Ειδικά ερωτήματα ή ζητήματα μπορεί να ανατίθενται σε έναν ή περισσότερους ανακριτές ή υποεπιτροπές. B6 Δράσεις της ΔΨΕ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ή η εξεταστική της επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή οποιαδήποτε από τις παρακάτω δράσεις: a) Καταγγελίες κατά ενός μέλους της ΔΨΕ (i) Απαλλαγή. Το Μέλος δεν έχει βρεθεί ένοχο, διότι τα στοιχεία δεν μπόρεσαν να αποδείξουν υλικό αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. (ii) Απόρριψη της Καταγγελίας χωρίς Επιφύλαξη. Η διάταξη αυτή επιτρέπει μεταγενέστερες δικαστικές διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει ένας τρέχων προσδιορισμός λόγω ανεπάρκειας αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων ή διαδικαστικής πλημμέλειας. (iii) Απόρριψη της Καταγγελίας με Επιφύλαξη με ή χωρίς επίπληξη ή μομφή. Η Καταγγελία απορρίπτεται χωρίς κανένα εύρημα ότι η αντιδεοντολογική συμπεριφορά έλαβε ή δεν έλαβε χώρα και παραγράφονται οι περαιτέρω διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, η συγκεκριμένη απόρριψη μπορεί να συνοδεύεται είτε από μία επιστολή προειδοποίησης, στην οποία η ΔΨΕ εκφράζει τους προβληματισμούς της για τα ζητήματα δεοντολογίας που σχετίζονται με την εικαζόμενη συμπεριφορά και προτείνει περαιτέρω εκπαίδευση, συμβουλευτική, εποπτεία ή λήψη άλλων διορθωτικών μέτρων ή από μία επιστολή μομφής, η οποία μπορεί να απαιτεί την λήψη διορθωτικών μέτρων. (iv) Θέση σε διαθεσιμότητα από την ΔΨΕ. Η εν λόγω διαθεσιμότητα είναι για μια καθορισμένη περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της. 13

14 (v) Διαγραφή από τους Καταλόγους Μελών. Μία νέα αίτηση για ένταξη Μέλους στην ΔΨΕ, δεν θα πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής. (vi) Μόνιμη Απομάκρυνση. (vii) Διαγραφή ή Επανεισαγωγή. Εάν ένα Μέλος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών μίας καταγγελίας ή έφεσης, τότε μπορεί να διαγραφεί από την διαδικασία επανεισαγωγής στην ΔΨΕ, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα. b) Έρευνα (i) Η Συμβουλευτική γνωμοδότηση: εφαρμόζει μία ή περισσότερες από τις Αρχές της ΔΨΕ στα αναφερόμενα γεγονότα, πραγματικά ή υποθετικά. (ii) Η Διευκρίνιση των Αρχών: επεξηγεί ή/και στοιχειοθετεί τους λόγους ή τις συνέπειες μιας ή περισσότερων Αρχών της ΔΨΕ. (iii) Αναθεώρηση των Αρχών ή των Διαδικασιών: οι αναθεωρήσεις πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΔΨΕ B7 B8 B9 Εφέσεις Με εξαίρεση την έφεση ενός Απευθείας Μέλους κατά ενός πορίσματος αντιδεοντολογικής παραβίασης (βλέπε παράγραφο C2, παρακάτω), κάθε έφεση της δράσης ή μη δράσης της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά την κρίση του μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει την έφεση λόγω έλλειψης βασιμότητας (απαιτείται η πλειοψηφία δυο τρίτων), ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα δράσης. Ο Γενικός Διευθυντή της ΔΨΕ πρέπει να παραλαμβάνει επίσημη κοινοποίηση, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της αρχικής απόφασης προς στα ενδιαφερόμενα διάδικα μέρη. Δημοσίευση Η ΔΨΕ θα πρέπει να ενημερώνει τις Συστατικές της Εταιρείες και τα Μέλη (μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ή αντίστοιχης δημοσίευσης) για τις επίσημες δράσεις δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κείμενου κάθε δράσης για μια Έρευνα και κάθε διαθεσιμότητας, διαγραφής ή απομάκρυνσης ενός Μέλους, ( το οποίο θα καθορίζει την Δεοντολογική Αρχή (-ές) που παραβιάστηκε), εκτός εάν η Εκτελεστική επιτροπή ή το Συμβούλιο, κατά την κρίση της, έχει ειδικούς λόγους για να περιορίσει ή να αρνηθεί την δημοσίευση. Δικαστικά Έξοδα Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο καταγγέλλων, το Μέλος ή η Συστατική Εταιρεία ενήργησε κακόπιστα προς την ΔΨΕ με την έναρξη, την 14

15 υπεράσπιση ή την επιδίωξη ενός ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης ή της παραποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορεί να επιβάλλει στον παραβάτη το κόστος των δικαστικών εξόδων της ΔΨΕ ή/και των αντιδίκων. C ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΨΕ Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας εναντίον ενός Απευθείας Μέλους της ΔΨΕ, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι B1 έως B9 με τις παρακάτω τροποποιήσεις και διευκρινίσεις: C1 Η Παράγραφος B3(b) δεν ισχύει διότι το Απευθείας Μέλος δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία καμίας Συστατικής Εταιρείας C2 Η Έφεση που επιτρέπεται στην παράγραφο B7 μπορεί, κατά την κρίση της ΔΨΕ, να υπόκειται σε έλεγχο από έναν Υπεύθυνο Έφεσης Δεοντολογίας ή από ένα όργανο διορισμένο από το Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΨΕ, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να δεχθεί ή να απορρίψει μια έφεση (είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει) σε γραπτά πορίσματα: a) σαφούς παραβίασης ή μη παραβίασης των Αρχών της ΔΨΕ, ή b) αποτυχία του καταγγέλλοντος ή ενός Απευθείας Μέλους να συνεργαστεί ευλόγως αποτελεσματικά ή διεξοδικά με τις προσπάθειες της ΔΨΕ για την συλλογή στοιχείων ή/και για την διεξαγωγή έρευνας ή εξέτασης μιας έφεσης, και c) όπου η εφέσιμη δράση, αδράνεια ή κύρωση ήταν και είναι (ή δεν ήταν και δεν είναι) δίκαιη και εύλογη, υπό τις περιστάσεις, (μπορούν επίσης, να διαφοροποιούν την δράση, την αδράνεια ή την κύρωση έτσι που κατά την άποψη τους να είναι ανάλογη και δίκαιη), ο Υπεύθυνος της Έφεσης ή το όργανο πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιεί στην Εκτελεστική Επιτροπή εγγράφως τα πορίσματα και τις προτάσεις του C3 C4 Σύμφωνα με την Παράγραφο B9, η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή, την κατανομή ορισμένων ή όλων των δαπανών που προκύπτουν από οποιοδήποτε διάδικο μέρος στην έφεση εναντίον οποιουδήποτε άλλου αντίδικου της έφεσης. Όταν ένα Απευθείας Μέλος βρέθηκε να παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, και στο τέλος της περιόδου, αφού επιτρέπεται, υποβάλλει έφεση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ έχει την ευχέρεια να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του Study Group ή άλλη θεσμική δομή στην οποία ανήκει το Μέλος (ή πρώην Μέλος), και οποιοδήποτε άλλο σχετικό επαγγελματικό φορέα ή αρχές, σχετικά με το όνομα του Μέλους (ή πρώην Μέλους) και σχετικά με κάθε 15

16 μέτρο που έχει ληφθεί καθώς και, όπου είναι απαραίτητο, με τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλη σχετική πληροφορία. Ο παρών Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της ΔΨΕ κατά την συνεδρίαση τους στην Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2015, και έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2015 (εικαζόμενες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας που έλαβαν χώρα πριν από αυτήν την ημερομηνία θα αξιολογούνται με βάση την προηγούμενη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας, παρόλο που τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορεί να διευθετούνται κάνοντας χρήση των Διαδικασιών Εφαρμογής που καθορίζονται στο Μέρος IV του παρόντος Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας). Translated by Vivi Vrasmata Hellenic Psychoanalytic Society 16

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΘΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΘΙΚΗΣ 1. Πρόλογος 2. Σύγκρουση συμφερόντων 3. Γενικοί Κανόνες 4. Κανόνες συμπεριφοράς 5. Καταγγελίες κατά τη διάρκεια ενός Διαγωνισμού 6. Άλλες καταγγελίες 7. Πειθαρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οικογένειας Ατόμου Ομάδας Δεινοκράτους 93, 11521, Αθήνα. Τηλ: 210.7228357 fax:210.7249863 E-mail: elesyth@otenet.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ-239/ 31-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα