ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Παρακαλώ σημειώσατε ότι η παρούσα μετάφραση παρέχεται, καλή τη πίστει, προς διευκόλυνση των Μελών της ΔΨΕ (Διεθνής Ψυχαναλυτική Εταιρεία), ωστόσο η αγγλική γλώσσα αποτελεί την οριστική και γνήσια εκδοχή, σε περίπτωση αντιδικίας ως προς το νόημα ή οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας. Οι Αρχές Ηθικής («Αρχές»), ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι Διαδικασίες Εφαρμογής (συλλογικά ο «Κώδικας») της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας («Η ΔΨΕ») ορίζουν τους στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της ΔΨΕ και για τις Συστατικές Εταιρείες ( ο όρος ο οποίος σε όλο το φάσμα του παρόντος κώδικα περιλαμβάνει τα διορισμένα Ινστιτούτα εκπαίδευσης καθώς και άλλα σχετικά ινστιτούτα όπως το PIEE και το ILAP, τα οποία μπορεί να εκπαιδεύουν, να πιστοποιούν, και να επιβλέπουν την δεοντολογική και επαγγελματική συμπεριφορά των ψυχαναλυτών ). Ο Κώδικας Δεοντολογίας: a) αντικατοπτρίζει ανθρωπιστικές αξίες, ψυχαναλυτικές αρχές και επαγγελματικές υποχρεώσεις προς τους ασθενείς και προς το κοινό b) εφαρμόζεται γενικά οπουδήποτε τα Μέλη της ΔΨΕ ασκούν ψυχανάλυση ή οποιαδήποτε άλλη κλινική πρακτική ( όπως ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική) ή εργάζονται με Υποψήφιους, Εποπτευόμενους ή στο πλαίσιο του ινστιτούτου, και c) μπορεί να αναπτυχτεί περαιτέρω από κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τοπικές θεωρήσεις. Ο παρών Κώδικας περιλαμβάνει τέσσερα μέρη ( καθένα εκ των οποίων, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της ΔΨΕ, των Κριτηρίων της ΔΨΕ, και των ελάχιστων προτύπων που πρέπει να τηρούνται από τις συστατικές εταιρείες): Μέρος I: Πεδίο Εφαρμογής και προδιαγραφές Μέρος II: Αρχές Ηθικής για τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ Μέρος III: Κώδικας Δεοντολογίας για όλους τους Ψυχαναλυτές και τους Υποψήφιους Μέρος IV: Εφαρμογή: A. Διαδικασίες της ΔΨΕ και των συστατικών εταιρειών B. Διαδικασίες της ΔΨΕ για την διαχείριση ερευνών και καταγγελιών σχετικά με θέματα δεοντολογίας C. Διαδικασίες Απευθείας Μέλη 1

2 2

3 ΜΕΡΟΣ I: ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Εφαρμογή. Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται: a) από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ b) από τους ψυχαναλυτές μέλη των Συστατικών Εταιρειών, οι οποίοι ως μέλη αυτών είναι και μέλη της ΔΨΕ c) από τα Απευθείας Μέλη της ΔΨΕ ( συνήθως ψυχαναλυτές σε περιοχές που δεν υπάρχουν Συστατικές Εταιρείες) και d) από όλους τους Υποψήφιους της ΔΨΕ ( Υποψήφιος είναι το άτομο που έχει γίνει δεκτό από μια Συστατική Εταιρεία ή από ένα διορισμένο από την ΔΨΕ ινστιτούτο εκπαίδευσης (όπου αυτά αποτελούν αυτοτελή νομικά πρόσωπα), ή σχετικό ινστιτούτο όπως το PIEE και το ILAP, για ένα επίσημο επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών στην ψυχανάλυση με στόχο την εξέλιξη του σε μέλος της ΔΨΕ. Σε όλον το φάσμα του παρόντος Κώδικα, οι όροι «ψυχαναλυτής/ψυχαναλυτές» και «Μέλος(η) της (ΔΨΕ)» ισχύουν ομοίως και για τους Υποψήφιους. Όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις, οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά ενός Υποψήφιου που ανήκει σε ένα Study Group θα διευθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι καταγγελίες δεοντολογίας κατά των Απευθείας Μελών της ΔΨΕ. Οι Υποψήφιοι της ΔΨΕ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική ανάλυση έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και κάθε άλλος ασθενής). 2 Πεδίο Εφαρμογής. Ο παρών Κώδικας αφορά μόνο ζητήματα δεοντολογίας. Άλλου είδους κριτήρια της ΔΨΕ σχετικά με αίτηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση, πιστοποίηση, ή επαγγελματικά πρότυπα επιτήρησης, διαρθρώνονται σε άλλα σημεία του Κανονισμού Διαδικασίας. 3 Ελάχιστα πρότυπα. Ο παρών Κώδικας καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα δεοντολογίας προς εφαρμογή και υλοποίηση από τις Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ. Κάθε Συστατική Εταιρεία αποτελεί μια ανεξάρτητη οντότητα, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και εφόσον υπόκειται στα Κριτήρια της ΔΨΕ (συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Αρχών Ηθικής, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών Εφαρμογής), καθορίζει τα δικά της πρότυπα δεοντολογίας, κανόνων και κανονισμών. 4 Μελλοντικές Αλλαγές. Η ΔΨΕ ενδέχεται να αναθεωρεί ή να διευρύνει τον Κώδικα της από καιρού εις καιρόν, για ενδεχόμενη (μελλοντική) εφαρμογή. 5 Παιδιά και Έφηβοι. Ενώ ο Κώδικας έχει εφαρμογή στην ψυχανάλυση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της ψυχανάλυσης παιδιών και εφήβων, υπάρχουν 3

4 ειδικές διατάξεις που ίσως να μην έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις (για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συζήτηση ζητημάτων αμοιβής κλπ τόσο με τον γονέα ή τον κηδεμόνα όσο και με τον ασθενή ή αντ αυτού). Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ προτίθεται, εν ευθέτω χρόνω, να συντάξει ξεχωριστές κατευθυντήριες γραμμές ειδικά για την ψυχανάλυση παιδιών και εφήβων έως τότε, εφαρμόζεται ο παρών Κώδικας, εκτός εάν ειδικές συνθήκες δικαιολογούν σαφώς την εξαίρεση από μία ή άλλες διατάξεις. 6 Κύρια Δικαιοδοσία των Συστατικών Εταιρειών. a) Εκτός αυτού που ορίζεται κατωτέρω στο (b), κάθε Συστατική Εταιρεία: (i) έχει κύρια δικαιοδοσία για όλες τις Καταγγελίες και Έρευνες για θέματα Δεοντολογίας (όπως ορίζονται στην παράγραφο 8, κατωτέρω) που αφορούν στα μέλη της και στην ίδια την Εταιρεία, και (ii) οφείλει να διατηρεί και να δημοσιοποιεί ένα γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας, έναν αντικειμενικό μηχανισμό εφαρμογής για την αντιμετώπιση Καταγγελιών και Ερευνών δεοντολογίας και μία μόνιμη επιτροπή δεοντολογίας, ή μία άλλη ευλόγως εναλλακτική επιτροπή, τα οποία να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. b) Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ θα διαχειρίζεται οποιαδήποτε καταγγελία στην οποία εμπλέκεται ένας ψυχαναλυτής υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνος, ή ως μέλος του ΔΣ ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του ως επίσημο μέλος της ΔΨΕ. 7 Η Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ. Βάσει των κανόνων που διέπουν την ΔΨΕ ( οι Κανόνες ) και του παρόντος Κώδικα, η ΔΨΕ ασκεί την διακριτική ευχέρεια στην λήψη αποφάσεων για το εάν και πως διευθετείται κάθε είδους επικοινωνία που βασίζεται σε ζητήματα δεοντολογίας. Σε γενικές γραμμές, κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας, η ΔΨΕ μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη της τους παρακάτω παράγοντες: a) Εάν η Συστατική Εταιρεία έχει κύρια δικαιοδοσία (βλ. παράγραφο 6, παραπάνω). b) Θέματα που παρουσιάζουν καινοφανή ερωτήματα του σύγχρονου διεθνούς ενδιαφέροντος, και εξαιρετικά επειγούσης σημασίας ή υψηλού κινδύνου, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ελεγχθούν από την ΔΨΕ. c) Όλες οι Έρευνες και οι Καταγγελίες αξιολογούνται βάσει των διαθέσιμων πόρων της ΔΨΕ. d) Όπου μια Συστατική Εταιρεία απορρίπτει την ακρόαση έφεσης κατά μιας απόφασης για μία υπόθεση δεοντολογίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας της 4

5 ΔΨΕ και το Συμβούλιο Εκπροσώπων μπορεί να αναλάβουν την ευθύνη για την αποδοχή της έφεσης και μπορεί να απαιτήσουν από την Συστατική Εταιρεία να συνεργαστεί. Το κόστος της έφεσης μπορεί να χρεωθεί στην Συστατική Εταιρεία. 8 Η διαφορά μεταξύ της Έρευνας και της Καταγγελίας a) Μία Καταγγελία αμφισβητεί την επαγγελματική δράση (ή αδράνεια) ενός ψυχαναλυτή μέλους της ΔΨΕ, μιας Συστατικής Εταιρείας ή ενός υφιστάμενου οργάνου. b) Μία Έρευνα επιδιώκει την ερμηνεία μιας ή περισσοτέρων Αρχών, ή μια συμβουλευτική γνωμοδότηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή και υλοποίηση μιας Αρχής. 9 Ποιος μπορεί να κινήσει διαδικασίες Έρευνας ή Καταγγελίας; Ένα μέλος της ΔΨΕ, ένας Υποψήφιος ή μία Συστατική Εταιρεία, ένας ασθενής ή μέλος της οικογένειας του που έχει σχετικούς προβληματισμούς, ή ένας ενδιαφερόμενος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει μία κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας, την οποία μπορεί να λάβει υπόψη της η ΔΨΕ (βλ. Διακριτική Ευχέρεια της ΔΨΕ, παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ II: ΑΡΧΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΨΕ 1 Γενική Υποχρέωση Διατήρησης Πρότυπων Ηθικής. Κάθε Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα πρέπει να λάβει εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχαναλυτής, και κάθε φορέας εκπαίδευσης καθώς και κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται από ή για την Συστατική Εταιρεία, διατηρεί υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 Κώδικας Δεοντολογίας και Διαδικασία Καταγγελίας a) Κώδικας Δεοντολογίας. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να θεσπίζει, να διατηρεί και να θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου έναν γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας ( ή με παρεμφερή ονομασία κανονισμό δεοντολογίας) ο οποίος θα (i) συνάδει με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται από τον παρόντα Κώδικα της ΔΨΕ (αν και κάθε Συστατική Εταιρεία μπορεί να ορίσει υψηλότερα πρότυπα που συνάδουν με το πνεύμα του Κώδικα ), και θα (ii) προβλέπει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μιας υποτιθέμενης ή πραγματικής αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή πρακτικής ψυχαναλυτών που έχουν εκπαιδευτεί, 5

6 πιστοποιηθεί, ή δραστηριοποιούνται υπό την εποπτεία της Συστατικής Εταιρείας. b) Διαδικασίες. Κάθε Συστατική Εταιρεία θα πρέπει να ορίζει στον Κώδικα Δεοντολογίας της, ή σε σχετικό κανονισμό, τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των χρονικών ορίων, σύμφωνα με τις οποίες, τα αιτήματα για οδηγίες ή αποφάσεις, και καταγγελίες δεοντολογίας, θα παραλαμβάνονται, θα εισακούγονται και αναλόγως θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (βλ. Μέρος IV, παράγραφος A7, παρακάτω). c) Εφέσεις. Κάθε Συστατική Εταιρεία θεσπίζει τις διαδικασίες έφεσης οι οποίες συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ και την ισχύουσα νομοθεσία και αντικατοπτρίζουν τους πόρους, την δομή και άλλα συναφή κριτήρια της Συστατικής Εταιρείας. d) Εθνικοί φορείς καταχώρησης. Όπου η Συστατική Εταιρεία έχει αναθέσει την διαχείριση του Κώδικα Δεοντολογίας και των Διαδικασιών σε έναν γενικότερο εθνικό φορέα καταχώρησης, ο συγκεκριμένος κώδικας και η διαδικασία πρέπει να συνάδουν με τον Κώδικα της ΔΨΕ. e) Ειδικός Κανόνας για Συστατικές Εταιρείες με περιορισμένους πόρους. Εάν μία μικρότερη Συστατική Εταιρεία δεν διαθέτει τους πόρους για την αντιμετώπιση μίας καταγγελίας ή μίας δικαστικής απόφασης που αφορά σε θέματα δεοντολογίας, μπορεί να μεριμνήσει ώστε να λάβει βοήθεια από μία ή περισσότερες γειτονικές Συστατικές Εταιρείες ή/και από το αρμόδιο περιφερειακό τμήμα της ΔΨΕ ή/και να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες από την ΔΨΕ (οι οποίες μπορεί να παρασχεθούν βάσει της διακριτικής ευχέρειας της ΔΨΕ, βλ. Μέρος I: παράγραφος 7, παραπάνω). ΜΕΡΟΣ III: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1 Ανθρώπινα Δικαιώματα Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να συμβάλει ή να διευκολύνει την παραβίαση οιωνδήποτε βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη και στην Πολιτική Κατά των Διακρίσεων της ΔΨΕ. 2 Χρηματοοικονομικές Ρυθμίσεις Oλες οι αμοιβές και άλλες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως στον ασθενή, και να συμφωνεί με αυτές, πριν την έναρξη της ανάλυσης, ή στην περίπτωση τροποποιήσεων της αμοιβής, πριν 6

7 την ισχύ τους. Δεν μπορεί να λάβει χώρα καμία άλλη χρηματοοικονομική συνδιαλλαγή μεταξύ του ψυχαναλυτή και του ασθενή του. 3 Η Επαγγελματική και η συνολική ακεραιότητα a) Το απόρρητο αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ψυχαναλυτικής πρακτικής. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να διασφαλίζει το απόρρητο των πληροφοριών και των εγγράφων του ασθενή. b) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να δυσφημήσει το επάγγελμα. c) Ένας ψυχαναλυτής δεν θα πρέπει είτε απερίσκεπτα είτε κακόβουλα να βλάψει την φήμη οποιουδήποτε ατόμου ή θεσμού συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι κατ αποκλειστικότητα, άλλων ψυχαναλυτών, ή εσκεμμένα να παρέμβει σε αξιολογήσεις συναδέλφων του χωρίς να υπάρχουν επιτακτικές και δικαιολογημένες συνθήκες. d) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού απόρρητου) να είναι ειλικρινής με τους ασθενείς και τους συναδέλφους, και δεν πρέπει να παραπλανά ή να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης, δόλου ή εξαναγκασμού. 4 Η Κατάχρηση Εξουσίας a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει, κατά την διάρκεια μιας ψυχανάλυσης και μετά την λήξη της, να δίνει την δέουσα προσοχή, στην άνιση σχέση εξουσίας που υπάρχει μεταξύ ψυχαναλυτή και αναλυόμενου, και δεν πρέπει να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο που είναι ενάντια στην αυτονομία του ασθενή ή του πρώην ασθενή. b) Η ψυχαναλυτική θεραπεία είναι προαιρετική και ο ασθενής μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να διακόψει την θεραπεία ή να αναζητήσει άλλη θεραπεία ή συμβουλή. c) Η λήξη μιας ανάλυσης ή άλλης θεραπείας θα πρέπει συνήθως να αποτελεί αμοιβαία συναίνεση. Εάν ο ψυχαναλυτής αποφασίσει να διακόψει την θεραπεία πρέπει να δοθεί προσοχή στις ανάγκες θεραπείας του ασθενή καθώς και σε εύλογα αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με πιθανές εναλλακτικές πηγές θεραπείας. d) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να κάνει χρήση της επαγγελματικής ή της θεσμικής του θέσης για να εξαναγκάσει ασθενείς, εποπτευόμενους ή συναδέλφους. Δεν πρέπει επίσης, για τον ίδιο σκοπό, να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες. e) Ένας ψυχαναλυτής δεν πρέπει να επιδιώκει ή να έχει σεξουαλικές σχέσεις με ασθενή ή υποψήφιο, ο οποίος είναι σε ψυχανάλυση ή σε εποπτεία με τον ψυχαναλυτή. 7

8 5 Η Διατήρηση των πρότυπων, η επαγγελματική ανεπάρκεια και η ασθένεια a) Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να δεσμεύεται για μια Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη και να διατηρεί σε κατάλληλα επίπεδα την επικοινωνία και επαφή με επαγγελματίες συναδέλφους. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η διατήρηση ενός επαρκούς πρότυπου επαγγελματικής πρακτικής και τρέχουσας γνώσης σχετικά με τις επαγγελματικές και επιστημονικές εξελίξεις. b) Εάν η εκπαιδευτική ψυχανάλυση ενός ψυχαναλυτή έχει διαφθαρεί (και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά) ή εάν υπήρξε κακοποίηση κατά την διάρκεια της ψυχανάλυσης, και με κανένα τεκμήριο πταίσματος ή υπαιτιότητας του θύματος, συνήθως θα απαιτείται εκ νέου ψυχανάλυση του ψυχαναλυτή. c) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας ( ή την ΔΨΕ, στην περίπτωση Απευθείας Μέλους ) εάν έχει ενδείξεις ότι κάποιος άλλος ψυχαναλυτής συμπεριφέρεται κατά τρόπο που παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας. d) Ένας ψυχαναλυτής έχει καθήκον να ζητά την συμβουλή από έναν ανώτερο συνάδελφο του εάν έχει αμφιβολία για την ικανότητα του σχετικά με την εξάσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων του επίσης έχει καθήκον να ενημερώσει και να βοηθήσει ένα συνάδελφο του, ο οποίος ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ένας ψυχαναλυτής πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο της Συστατικής Εταιρείας (ή την ΔΨΕ, σε περίπτωση Απευθείας Μέλους), σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας σχετικά με την ικανότητα συναδέλφου ψυχαναλυτή, την οποία ο ίδιος δεν έχει την πρόθεση να αντιμετωπίσει. e) Ένας ψυχαναλυτής, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το απόρρητο του ασθενή, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε κάθε ασθενής του να ενημερωθεί ( συμπεριλαμβάνοντας και εναλλακτικές προτάσεις για συνέχιση της θεραπείας ) σε περίπτωση θανάτου του ή μη διαθεσιμότητας του. 8

9 ΜΕΡΟΣ IV: ΕΦΑΡΜΟΓΗ A A1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΨΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Κατάθεση Έρευνας ή Καταγγελίας: Μία καταγγελία ή Έρευνα, η οποία απευθύνεται είτε στην ΔΨΕ είτε σε μία Συστατική Εταιρεία, πρέπει: a) να είναι γραπτώς, b) να είναι στην αγγλική γλώσσα, εάν είναι προς την ΔΨΕ, και στην προβλεπόμενη γλώσσα της Συστατικής Εταιρείας, εάν είναι προς μια Συστατική Εταιρεία, c) να είναι υπογεγραμμένη από το άτομο (-α) που την υποβάλλει, d) να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας παράδοσης courier (με απόδειξη παραλαβής) στην έδρα της ΔΨΕ ή στα κεντρικά γραφεία της Συστατικής Εταιρείας, σε φάκελο με σαφή ένδειξη: «Προσοχή: Δεοντολογία», ή να αποστέλλεται, προς το Γενικό Διευθυντή, αντίγραφο ηλεκτρονικού αρχείου (όπως σε μορφή PDF) της υπογεγραμμένης καταγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΔΨΕ έχει ένα συμβατό ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να καθιστά δυνατή την ανάγνωση του. Επιπλέον: e) να αποστέλλεται κοινοποίηση (συμπεριλαμβανομένου ενός αντίγραφου της Καταγγελίας) προς κάθε «υποκείμενο». «Υποκείμενο» θεωρείται ένας ψυχαναλυτής ή μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ, των οποίων η συμπεριφορά εικάζεται ως αντιδεοντολογική, και f) η κοινοποίηση, εάν απαιτείται, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην ΔΨΕ ή στην Συστατική Εταιρεία εγγράφως, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και της διεύθυνσης κάθε υποκειμένου καθώς και της ημερομηνίας παράδοσης της κοινοποίησης μαζί με την αποστολή της Καταγγελίας. A2 Δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας: Η Επιτροπή Δεοντολογίας παραλαμβάνει, εξετάζει και, εφόσον προτείνει κάποια δράση, λαμβάνει μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της, ή διατυπώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Συστατικής Εταιρείας (ή, στην περίπτωση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, προς την Εκτελεστική Επιτροπή) σχετικές με Έρευνες και Καταγγελίες δεοντολογίας. A3 Σύγκρουση Συμφερόντων: Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή μέλος της επιτροπής με σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων οικογενειακή, επαγγελματική, ή οικονομική που σχετίζεται με μία Έρευνα ή μία Καταγγελία δεοντολογίας, γνωστοποιεί αμέσως την σύγκρουση εγγράφως προς τον Πρόεδρο της 9

10 Επιτροπής Δεοντολογίας και δεν συμμετέχει στην διεξαγωγή εξέτασης ή στην ανάληψη σχετικής δράσης επί του θέματος. A4 A5 A6 A7 Συνεργασία της Συστατικής Εταιρείας: Μία Συστατική Εταιρεία της ΔΨΕ θα συνεργάζεται με την ΔΨΕ για όλα τα αιτήματα της ΔΨΕ, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης παροχής όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων. Η Κοινοποίηση της Συστατικής Εταιρείας προς την ΔΨΕ: Εάν, για λόγους δεοντολογίας, μία Συστατική Εταιρεία αποβάλλει, διαγράφει ή θέτει σε διαθεσιμότητα, για περισσότερο από ένα χρόνο, κάποιο Μέλος, ή εάν ένα Μέλος παραιτείται ενώ εκκρεμεί εις βάρος του μία καταγγελία ή έρευνα δεοντολογίας, η Συστατική Εταιρεία θα πρέπει, εντός 30 ημερών, να αναφέρει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ, το όνομα του Μέλους, την φύση της παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και τα μέτρα που θα ληφθούν. Οι πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του μέλους, γνωστοποιούνται στις Συστατικές Εταιρείες και στα Μέλη της ΔΨΕ μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ΔΨΕ ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου. Το Απόρρητο: Όλες οι καταγγελίες που εικάζουν μία παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας θα πρέπει να εξετάζονται με εχεμύθεια. Πρέπει να τηρείται το απόρρητο από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και από μέλη άλλων επιτροπών ή συμβουλίων, που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απαιτείται να είναι ενήμεροι για το απόρρητο των πληροφοριών η υποχρέωση για την τήρηση του απόρρητου ισχύει και μετά την λήξη της θητείας. Χρονικά Όρια: Όλες οι γνωστοποιήσεις, οι κοινοποιήσεις, οι απαντήσεις και οι δράσεις που αποτελούν αντικείμενο των παρουσών Διαδικασιών πρέπει, δεδομένων των συνθηκών, να έχουν μια εύλογη πορεία. Μία εξουσιοδοτημένη επιτροπή ή ένας λειτουργός της ΔΨΕ ή της Συστατικής Εταιρείας πρέπει, όταν είναι απαραίτητο, να καθορίζει τις προθεσμίες, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις συνθήκες, μιας συγκεκριμένης έρευνας ή καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, η όλη διαδικασία για την αντιμετώπιση καταγγελίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης καταγγελίας. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιαδήποτε έφεση πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκβασης της αρχικής καταγγελίας και κάθε έφεση πρέπει εν συνεχεία να έχει 10

11 ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης της Έφεσης. A8 A9 Ανάκληση της Καταγγελίας: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), ο καταγγέλλων δεν μπορεί να την ανακαλέσει χωρίς την ρητή συγκατάθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής Δεοντολογίας. Εάν ο καταγγέλλων διακόψει την συνεργασία, η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας. Παραίτηση ενός Μέλους: Άπαξ και έχει κατατεθεί μια επίσημη καταγγελία προς μία Επιτροπή Δεοντολογίας (είτε μίας Συστατικής Εταιρείας είτε της ΔΨΕ), και εφόσον το υποκείμενο της καταγγελίας αρνείται να συνεργαστεί, ή παραιτείται της ιδιότητας του ως μέλος, ή αποβιώνει, η Επιτροπή Δεοντολογίας, (ή άλλο αρμόδιο όργανο) μπορεί κατά την κρίση της να συνεχίσει την ακρόαση της καταγγελίας ή της έφεσης. B ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ B1 B2 B3 Επιβεβαίωση Παραλαβής από την ΔΨΕ. Με την παραλαβή μιας Έρευνας ή Καταγγελίας (βλ., Μέρος I, παράγραφος 8, παραπάνω και Μέρος IV, παράγραφος A1, παραπάνω), το προσωπικό της ΔΨΕ θα επιβεβαιώνει την παραλαβή και θα προωθεί ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ (το πρωτότυπο θα διατηρείται με ασφάλεια στα κεντρικά της ΔΨΕ). Αρχική Εξέταση από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας θα αποστέλλει προς τα μέλη της επιτροπής ένα αντίγραφο της Έρευνας ή της Καταγγελίας θα προσδίδει κύρος και βαρύτητά στην υπόθεση και συλλογικά θα λάβει ένα από τα διακριτικά μέτρα που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο εδάφιο (η απόφαση με απλή πλειοψηφία της επιτροπής πρέπει να είναι επαρκής και η μη συμμετοχή, για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης ενημέρωσης), της μειοψηφίας των μελών της επιτροπής στην εξέταση, δεν θα ακυρώνει οποιαδήποτε απόφαση). Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να επανεξετάσει την έρευνα ή την καταγγελία με τους Αντιπροέδρους. Οι δράσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, σε συνέχεια της αρχικής αξιολόγησης μιας Καταγγελίας ή μιας Έρευνας δεοντολογίας, μπορεί: 11

12 a) να ενημερώσει την πηγή της Έρευνας ή Καταγγελίας, ότι δεν πληροί τα κριτήρια αναθεώρησης της ΔΨΕ b) να παραπέμψει την υπόθεση σε μία ή περισσότερες Συστατικές Εταιρείες της ΔΨΕ, εάν το αίτημα δεν έγινε αρχικώς δεκτό σε αυτό το επίπεδο, εάν η Συστατική Εταιρεία (Συστατικές Εταιρείες) δεν εξέτασε επαρκώς την υπόθεση, ή/και εάν η ενημέρωση προς την ΔΨΕ απέτυχε να διαρθρώσει επαρκώς το πρόβλημα ή τα γεγονότα c) να προχωρήσει σε περαιτέρω διερευνητική επανεξέταση (βλ. διαδικασίες στην παράγραφο B5, παρακάτω), ή/και να ερευνήσει τα μέτρα που ελήφθησαν εντός της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΔΨΕ και να ενημερώσει σχετικά την πηγή και τον Πρόεδρο της ΔΨΕ. Στον τελευταίο θα παρέχονται μόνο: τα ονόματα του καταγγέλλοντος και του ψυχαναλυτή (εκτός εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας εκτιμά ότι λόγω ευαίσθητων προσωπικών και νομικών δεδομένων δικαιολογείται η χρήση ψευδώνυμου), και το όνομα (-τα) της σχετικής Συστατικής Εταιρείας (-ών), εάν υπάρχουν, ή κατά την κρίση τους, μόνο η χώρα ή η περιοχή της καταγγελίας d) να προβεί στην πλήρη αξιολόγηση και e) είτε να λάβει αυτά τα μέτρα εντός των εξουσιοδοτημένων αρμοδιοτήτων της ή να υποβάλλει σύσταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή (βλ. παράγραφο B6, παρακάτω). B4 Νομικός Σύμβουλος. Ο σύμβουλος της ΔΨΕ μπορεί να ενημερωθεί ή να γνωμοδοτήσει εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Πρόεδρος ή η Εκτελεστική Επιτροπή κρίνουν ότι είναι επιθυμητές ή απαραίτητες οι νομικές συμβουλές. B5 Διερευνητικές Διαδικασίες. Παρακάτω απαριθμούνται τα γενικά κριτήρια που διέπουν τις διαδικασίες αναζήτησης στοιχείων της Επιτροπής Δεοντολογίας ( ή της εξεταστικής της επιτροπής ): a) Κάθε υποκείμενο θα πρέπει να ενημερώνεται για οποιαδήποτε Καταγγελία εναντίον του και θα πρέπει να του παρέχεται η εύλογη δυνατότητα να απαντήσει. b) Θα πρέπει να τηρείται το απόρρητο όλων των αναφορών του υποκειμένου και του ενάγοντος καθώς και των πληροφορίων ταυτοποίησης. c) Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να διορίσει μια Ομάδα Επιτόπιας Επίσκεψης, η οποία θα ενεργεί εξ ονόματος της κατά την διεξαγωγή της επίσημης διαδικασίας έρευνας, και αφού στοιχειοθετήσει την υπόθεση, κατόπιν θα θέσει όλη την υπόθεση προς απάντηση στο υποκείμενο, και θα καταθέσει προς την Επιτροπή Δεοντολογίας μία επίσημη αναφορά 12

13 περιγράφοντας τα ευρήματα της, ώστε η επιτροπή Δεοντολογίας να αποφανθεί. d) Σε περίπτωση που δικαιολογείται, λόγω έκτακτων περιστάσεων, η Επιτροπή Δεοντολογίας, ή η εξεταστική της επιτροπή, κατά την κρίση της, μπορεί να διεξάγει μια ενημερωτική ή εκατέρωθεν ακροαματική διαδικασία και σε αυτήν την περίπτωση, να επιτρέψει την εκπροσώπηση βασιζόμενη στα κριτήρια που για λόγους ευχέρειας αναγράφονται παραπάνω. e) Τα Σχετικά Στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται όσον το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από άποψη κόστους, εντός των εξουσιοδοτημένων ορίων του προϋπολογισμού. f) Ειδικά ερωτήματα ή ζητήματα μπορεί να ανατίθενται σε έναν ή περισσότερους ανακριτές ή υποεπιτροπές. B6 Δράσεις της ΔΨΕ. Η Επιτροπή Δεοντολογίας ή η εξεταστική της επιτροπή μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή οποιαδήποτε από τις παρακάτω δράσεις: a) Καταγγελίες κατά ενός μέλους της ΔΨΕ (i) Απαλλαγή. Το Μέλος δεν έχει βρεθεί ένοχο, διότι τα στοιχεία δεν μπόρεσαν να αποδείξουν υλικό αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. (ii) Απόρριψη της Καταγγελίας χωρίς Επιφύλαξη. Η διάταξη αυτή επιτρέπει μεταγενέστερες δικαστικές διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει ένας τρέχων προσδιορισμός λόγω ανεπάρκειας αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων ή διαδικαστικής πλημμέλειας. (iii) Απόρριψη της Καταγγελίας με Επιφύλαξη με ή χωρίς επίπληξη ή μομφή. Η Καταγγελία απορρίπτεται χωρίς κανένα εύρημα ότι η αντιδεοντολογική συμπεριφορά έλαβε ή δεν έλαβε χώρα και παραγράφονται οι περαιτέρω διαδικασίες για τις ίδιες κατηγορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, η συγκεκριμένη απόρριψη μπορεί να συνοδεύεται είτε από μία επιστολή προειδοποίησης, στην οποία η ΔΨΕ εκφράζει τους προβληματισμούς της για τα ζητήματα δεοντολογίας που σχετίζονται με την εικαζόμενη συμπεριφορά και προτείνει περαιτέρω εκπαίδευση, συμβουλευτική, εποπτεία ή λήψη άλλων διορθωτικών μέτρων ή από μία επιστολή μομφής, η οποία μπορεί να απαιτεί την λήψη διορθωτικών μέτρων. (iv) Θέση σε διαθεσιμότητα από την ΔΨΕ. Η εν λόγω διαθεσιμότητα είναι για μια καθορισμένη περίοδο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της. 13

14 (v) Διαγραφή από τους Καταλόγους Μελών. Μία νέα αίτηση για ένταξη Μέλους στην ΔΨΕ, δεν θα πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής. (vi) Μόνιμη Απομάκρυνση. (vii) Διαγραφή ή Επανεισαγωγή. Εάν ένα Μέλος παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών μίας καταγγελίας ή έφεσης, τότε μπορεί να διαγραφεί από την διαδικασία επανεισαγωγής στην ΔΨΕ, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μόνιμα. b) Έρευνα (i) Η Συμβουλευτική γνωμοδότηση: εφαρμόζει μία ή περισσότερες από τις Αρχές της ΔΨΕ στα αναφερόμενα γεγονότα, πραγματικά ή υποθετικά. (ii) Η Διευκρίνιση των Αρχών: επεξηγεί ή/και στοιχειοθετεί τους λόγους ή τις συνέπειες μιας ή περισσότερων Αρχών της ΔΨΕ. (iii) Αναθεώρηση των Αρχών ή των Διαδικασιών: οι αναθεωρήσεις πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο της ΔΨΕ B7 B8 B9 Εφέσεις Με εξαίρεση την έφεση ενός Απευθείας Μέλους κατά ενός πορίσματος αντιδεοντολογικής παραβίασης (βλέπε παράγραφο C2, παρακάτω), κάθε έφεση της δράσης ή μη δράσης της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά την κρίση του μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει την έφεση λόγω έλλειψης βασιμότητας (απαιτείται η πλειοψηφία δυο τρίτων), ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα δράσης. Ο Γενικός Διευθυντή της ΔΨΕ πρέπει να παραλαμβάνει επίσημη κοινοποίηση, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της αρχικής απόφασης προς στα ενδιαφερόμενα διάδικα μέρη. Δημοσίευση Η ΔΨΕ θα πρέπει να ενημερώνει τις Συστατικές της Εταιρείες και τα Μέλη (μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου της ή αντίστοιχης δημοσίευσης) για τις επίσημες δράσεις δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του κείμενου κάθε δράσης για μια Έρευνα και κάθε διαθεσιμότητας, διαγραφής ή απομάκρυνσης ενός Μέλους, ( το οποίο θα καθορίζει την Δεοντολογική Αρχή (-ές) που παραβιάστηκε), εκτός εάν η Εκτελεστική επιτροπή ή το Συμβούλιο, κατά την κρίση της, έχει ειδικούς λόγους για να περιορίσει ή να αρνηθεί την δημοσίευση. Δικαστικά Έξοδα Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο καταγγέλλων, το Μέλος ή η Συστατική Εταιρεία ενήργησε κακόπιστα προς την ΔΨΕ με την έναρξη, την 14

15 υπεράσπιση ή την επιδίωξη ενός ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης ή της παραποίησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορεί να επιβάλλει στον παραβάτη το κόστος των δικαστικών εξόδων της ΔΨΕ ή/και των αντιδίκων. C ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΨΕ Στην περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας εναντίον ενός Απευθείας Μέλους της ΔΨΕ, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι B1 έως B9 με τις παρακάτω τροποποιήσεις και διευκρινίσεις: C1 Η Παράγραφος B3(b) δεν ισχύει διότι το Απευθείας Μέλος δεν υπόκειται στην δικαιοδοσία καμίας Συστατικής Εταιρείας C2 Η Έφεση που επιτρέπεται στην παράγραφο B7 μπορεί, κατά την κρίση της ΔΨΕ, να υπόκειται σε έλεγχο από έναν Υπεύθυνο Έφεσης Δεοντολογίας ή από ένα όργανο διορισμένο από το Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΨΕ, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να δεχθεί ή να απορρίψει μια έφεση (είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει) σε γραπτά πορίσματα: a) σαφούς παραβίασης ή μη παραβίασης των Αρχών της ΔΨΕ, ή b) αποτυχία του καταγγέλλοντος ή ενός Απευθείας Μέλους να συνεργαστεί ευλόγως αποτελεσματικά ή διεξοδικά με τις προσπάθειες της ΔΨΕ για την συλλογή στοιχείων ή/και για την διεξαγωγή έρευνας ή εξέτασης μιας έφεσης, και c) όπου η εφέσιμη δράση, αδράνεια ή κύρωση ήταν και είναι (ή δεν ήταν και δεν είναι) δίκαιη και εύλογη, υπό τις περιστάσεις, (μπορούν επίσης, να διαφοροποιούν την δράση, την αδράνεια ή την κύρωση έτσι που κατά την άποψη τους να είναι ανάλογη και δίκαιη), ο Υπεύθυνος της Έφεσης ή το όργανο πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιεί στην Εκτελεστική Επιτροπή εγγράφως τα πορίσματα και τις προτάσεις του C3 C4 Σύμφωνα με την Παράγραφο B9, η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή, την κατανομή ορισμένων ή όλων των δαπανών που προκύπτουν από οποιοδήποτε διάδικο μέρος στην έφεση εναντίον οποιουδήποτε άλλου αντίδικου της έφεσης. Όταν ένα Απευθείας Μέλος βρέθηκε να παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, και στο τέλος της περιόδου, αφού επιτρέπεται, υποβάλλει έφεση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΔΨΕ έχει την ευχέρεια να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του Study Group ή άλλη θεσμική δομή στην οποία ανήκει το Μέλος (ή πρώην Μέλος), και οποιοδήποτε άλλο σχετικό επαγγελματικό φορέα ή αρχές, σχετικά με το όνομα του Μέλους (ή πρώην Μέλους) και σχετικά με κάθε 15

16 μέτρο που έχει ληφθεί καθώς και, όπου είναι απαραίτητο, με τα στοιχεία επικοινωνίας ή άλλη σχετική πληροφορία. Ο παρών Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της ΔΨΕ κατά την συνεδρίαση τους στην Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο του 2015, και έχει ισχύ από 1 Μαρτίου 2015 (εικαζόμενες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας που έλαβαν χώρα πριν από αυτήν την ημερομηνία θα αξιολογούνται με βάση την προηγούμενη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας, παρόλο που τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορεί να διευθετούνται κάνοντας χρήση των Διαδικασιών Εφαρμογής που καθορίζονται στο Μέρος IV του παρόντος Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας). Translated by Vivi Vrasmata Hellenic Psychoanalytic Society 16

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας

Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολιτική διαφάνειας Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Πολιτική διαφάνειας 6 Μαρτίου 2015 6 Μαρτίου 2015 σελ. 1 / 18 Περιεχόμενα 1. Γενικό πλαίσιο και σκοπός... 3 2. Κατευθυντήριες αρχές... 3 Εξωστρέφεια... 3 Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση Προοίμιο Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των Κρατών κάτω από τον Χάρτη των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΕΦΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πίνακας περιεχομένων... Σελίδα Εισαγωγή... 2 1. Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα oρισμοί... 3 2. Δυσφήμιση και μείωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ (Το παρόν κείμενο αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Μορφών σκληρής, απάνθρωπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΛ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 15 ης ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Περιεχόμενα Άρθρο 103 παρ. 1...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα