ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2013-2014"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ Προζεγγίδοσκε ηελ αεηθορία κέζα από ηελ ηέτλε ηοσ ζηλεκά θαη βρίζθοσκε δηθούς κας ηρόποσς δράζες θαη έθθραζες 1

2 56 Μαζεηέο θαη καζήηξηεο από ηηο ηάμεηο Β θαη Γ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξναηξεηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα Έηζη κε ηελ επίβιεςε-θαζνδήγεζε πέληε θαζεγεηώλ θαη θαζεγεηξηώλ δεκηνπξγήζεθαλ δύν Πεξηβαιινληηθέο Οκάδεο. 2

3 ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Β 1 ΓΕΡΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Β 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΙΣΑ Β 1 ΓΟΤΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Β 1 ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΕΤΣΤΦΙΑ Β 1 ΖΑΥΕΙΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β 1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Β 2 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΒΑΪΑ ΜΑΡΙΑ Β 1 ΚΑΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΣΡΗ Β 2 ΚΟΚΑ ΓΚΕΣΙΑΝΑ Β 1 ΚΟΣΙΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β 2 ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ Β 1 ΛΑΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Β 1 ΛΙΣΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ Γ 1 ΜΑΡΚΕΖΗ ΠΙΕΡΡΙΝΑ Β 3 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΤ ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ Β 2 ΜΠΑΡΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Β 1 ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ Β 1 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ Γ 1 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β 1 ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ Β 1 ΠΑΝΣΕΛΙΔΗ ΟΛΓΑ Γ 1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ Β 1 ΑΚΚΟΤ ΕΛΕΝΗ Β 3 ΠΑΗ ΒΑΙΛΙΚΗ Β 3 ΣΖΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Γ 1 ΣΖΟΤΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Β 3 ΣΙΜΠΟΤΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΤΙΖΑ Γ 1 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ ΜΑΡΙΑ Γ1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Β2 ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ Γ2 ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΑ Γ2 ΒΕΚΟΤΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Β1 ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ2 ΓΚΟΤΚΟΤ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΙΚΗ Γ2 ΘΕΟΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Β2 ΚΑΪΑΥΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Β1 ΚΑΚΚΑΒΑ ΦΡΗΣΟ Β2 ΚΑΛΑΜΠΟΤΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Γ2 ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Β2 ΚΟΛΟΪ ΝΙΚΟΛΑΟ Γ1 ΚΩΣΑΚΗ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ Β2 ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΩΣΗΡΙΑ Β2 ΜΟΤΣΑΥΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΓΕΡΙΝΗ Γ3 ΜΠΟΤΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Γ3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΡΙΕΤΓΕΝΗ Β1 ΝΣΕΝΕΚΟΤ ΑΘΗΝΑ Γ1 ΠΑΛΟΤΜΠΗ ΜΑΡΙΑ Γ3 ΠΑΝΙΣΑ ΔΗΜΗΣΡΑ Β1 ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΦΑΡΙΚΛΕΙΑ Γ3 ΠΕΣΡΟΤΣΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ Γ3 ΠΛΕΓΑ ΒΙΚΣΩΡΙΑ Β3 ΙΑΠΕΡΑ ΦΡΙΣΙΝΑ Γ3 ΣΡΑΚΑ ΑΝΑΣΑΙΑ Γ3 ΣΟΚΑΝΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Β3 ΣΟΡΔΙΑ ΦΑΡΙΣΩΜΕΝΗ Β3 ΥΡΑΝΣΖΗ ΕΤΓΕΝΙΑ Β3 3

4 Οη Τπεύζπλνη Καζεγεηέο θαη Καζεγήηξηεο Γξάςα νθία Λαδάλεο Αιέμαλδξνο ππξνπνύινπ Παλαγηώηα Παρλήο πύξνο Καξάκπακπα Καηεξίλα 4

5 Προζεγγίδοσκε ηελ αεηθορία κέζα από ηελ ηέτλε ηοσ ζηλεκά θαη βρίζθοσκε δηθούς κας ηρόποσς δράζες θαη έθθραζες δεκαετία για την Αειφόρο Ανάπτυξη -Βιωσιμότητα 5

6 ην πιαίζην ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Πξνγξάκκαηνο νη 56 καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ δύν πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ, θαηαξρήλ επεμεξγαζζήθακε πιηθό ζρεηηθό κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 6

7 Αειφόρος Ανάπτυξη: η ανάπτυξη εκείνη που επιτρέπει στις σημερινές γενιές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Αντιληφθήκαμε έτσι τη «δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών» 7

8 Παίμακε βησκαηηθά παηρλίδηα (θαη όρη κόλν). Υσξηζηήθακε θαη δνπιέςακε ζπιινγηθά ζε ππννκάδεο. 8

9

10 Φάμακε ζην Ίληεξλεη θαη ηε ρνιηθή Βηβιηνζήθε Γίλακε κηθξνί εξεπλεηέο θαη ζπκπιεξώζακε θύιια εξγαζίαο 10

11 20/05/14

12

13 20/05/14

14 Παξαθνινπζήζακε ηαηλίεο 14

15

16 Γηδαρζήθακε θαη ρνξέςακε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ( βξήθακε δειαδή δηθνύο καο ηξόπνπο έθθξαζεο) 16

17

18 πλερίζακε καδί κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο ηε δξάζε γηα ηελ αλαθύθισζε (ραξηί, πιαζηηθό, ρξεζηκνπνηεκέλα έιαηα). Πήξακε αληαπνδνηηθό 80Δ θαη 300 ιίηξα πεηξέιαην. Κάλακε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ε κία εθ ησλ νπνίσλ κε δηαλπθηέξεπζε, εκπεηξία πξαγκαηηθά μερσξηζηή. Δπηζθεθζήθακε ηα Πεξηβαιινληηθά Κέληξα ηεο Αθξάηαο (Α Οκάδα) θαη ηνπ Καξπελεζίνπ (Α θαη Β Οκάδα) θαζώο θαη ην Κέληξν Δλεξγεηαθήο Πιεξνθόξεζεο γηα ηε Βηνκάδα ζην Μνλνδέλδξη (Β Οκάδα). 18

19 20/05/14

20 20/05/14

21 Μαο δόζεθε έηζη ε επθαηξία: λα έξζνπκε ζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηελ Σνπηθή ηζηνξία θαη ηελ Παξάδνζε (επξύηεξε πεξηνρή Καξπελεζίνπ θαη ζέαηξν Αξραίαο Αηγείξαο ζηελ Αθξάηα) Να δνύκε από θνληά ηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαηξνπήο ηνπ ηεγαλέιαηνπ ζε βηνθαύζηκν, λα εκπινπηίζνπκε ηηο γλώζεηο καο θαη λα πξνβιεκαηηζζνύκε πάλσ ζην ζέκα ηεο Δλέξγεηαο. 21

22 20/05/14

23 20/05/14

24 20/05/14

25 20/05/14

26 20/05/14

27 20/05/14

28 20/05/14

29

30 Μαο απαζρόιεζε ε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή θαη ε αμία ηεο ζπλδπάζηεθε κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέζεθαλ εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπάζεζαλ νη νκάδεο λα δώζνπλ απαληήζεηο: Πώο ζπλδέεηαη ε αεηθνξία κε ηα ηνπηθά πξντόληα; Ση ζρέζε έρεη ε αεηθνξηθή αλάπηπμε κε ηηο ζύγρξνλεο θαιιηέξγεηεο ηεο γεο θαη πνηα κε ηηο παιαηόηεξεο; Πώο ε θαηλνύξγηα άπνςε γηα ηελ αεηθνξία έρεη ζηξέςεη ηνπο ζύγρξνλνπο ηξόπνπο θαιιηέξγεηαο ζε πνην νηθνινγηθέο κεζόδνπο; 20/05/14

31 Αμηνπνηήζακε ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ Καξπελεζίνπ θαη ζπληάμακε ζρεηηθό θύιιν εξγαζίαο. 20/05/14

32 Οη ηαηλίεο πνπ παξαθνινπζήζακε: Η κεζεπόκελε κέρα. Μαο βνήζεζε λα πξνβιεκαηηζηνύκε πάλσ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Πξόβιεκα: Η γε ζε θξίζε, ν πιαλήηεο ππεξζεξκαίλεηαη Αίηηα:Καύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην, ιηγλίηεο, θπζηθό αέξην ) Δπηπηώζεηο: Σν θιίκα αιιάδεη, αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, ιηώζηκν ησλ πάγσλ, πεξηβαιινληηθνί πξόζθπγεο Λύζεηο: Κξηηηθή θαηαλάισζε, Αλαθύθισζε, Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 32

33 33

34 Παιδιά Σκλάβοι Μηα ηαηλία ηεο UNICEF ε νπνία κέζα από ηελ αλάδεημε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζηνλ Σξίην Κόζκν, καο βνήζεζε λα πξνβιεκαηηζηνύκε πάλσ ζηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ ηεο γεο θαη λα ηελ ζπλδέζνπκε κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. 34

35 Ζ άληζε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ είλαη ελάληηα ζηελ επηβίσζε ηνπ πιαλήηε: Οη πινύζηνη ππεξθαηαιώλνπλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή Οη θησρνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο 35

36 36

37

38 Το Καναρινί Ποδήλαηο Μηα βξαβεπκέλε ηαηλία ζην θεζηηβάι γηα λένπο ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο, κε πξσηαγσληζηή έλαλ πεξηζσξηνπνηεκέλν καζεηή. Μαο έδσζε ηελ επθαηξία λα πξνβιεκαηηζηνύκε πάλσ ζηε ζρνιηθή βία, ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηνλ ηξόπν πξνζέγγηζήο ηεο, θαζώο θαη ζην ξαηζηζκό ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο. 38

39 Όιεο νη ηαηλίεο καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα ζπλδέζνπκε ην Πξόγξακκά καο κε ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα από ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή «ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ», ε νπνία ζπληάρζεθε κεηά ην ηέινο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1945), κέρξη ηηο κέξεο καο πνπ ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ηερλνινγηθή εμέιημε, ην ηληεξλεη, ε βηνηαηξηθή, νη λένη ζεζκνί δεκηνπξγνύλ λέεο πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηελ αλάγθε γηα λέα δηθαηώκαηα 39

40 Γηθαίσκα ζην θαζαξό λεξό Γηθαίσκα ζηνλ θαζαξό αέξα Γηθαίσκα ζην θαζαξό έδαθνο Γηθαηώκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ζύγρξνλν ηξόπν θαιιηέξγεηαο ηεο γεο (ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο) 40

41 Γηθαίσκα ζηελ πνηόηεηα δσήο ζηελ πόιε (δηθαηώκαηα ζηελ αζθάιεηα, ζηελ πγεία, ζηνλ πνιηηηζκό, ζηνλ ειεύζεξν ρώξν θαη ρξόλν, ζην παηρλίδη) ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΕΧΖ ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΖ ΤΝΔΥΗΖ ΣΖ ΕΧΖ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΛΑΝΖΣΖ ΓΖ 41

42 Από πνύ αξρίδνπλ Σα Οηθνπκεληθά Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα; «Από κηθξά κέξε, ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ηόζν θνληά θαη ηόζν κηθξά πνπ δελ θαίλνληαη ζε θαλέλαλ ράξηε ηνπ θόζκνπ. Χζηόζν, είλαη ν θόζκνο ηνπ θάζε αηόκνπ: ε γεηηνληά πνπ κέλεη, ην ζρνιείν ή ε ζρνιή πνπ πεγαίλεη, ε θάξκα ή ην γξαθείν πνπ εξγάδεηαη. Απηά είλαη ηα κέξε όπνπ θάζε άληξαο, γπλαίθα θαη παηδί αλαδεηά ηζόηεηα απέλαληη ζην λόκν, ίζεο επθαηξίεο θαη ίζε αμηνπξέπεηα, ρσξίο δηαθξίζεηο» 42

43 43

44 Καηαιήγνληαο, κέζα από ηελ εθπόλεζε ηνπ Πξνγξάκκαηόο καο, Αληηιεθζήθακε ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε γηα ηα όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ καο θαη γηα ηνλ ηξόπν πνπ απηά εμειίζζνληαη. Μάζακε όηη ε Οηθνλνκία από κόλε ηεο δελ έρεη νπζηαζηηθά θακηά αμία αλ δελ ιακβάλεη ππόςε ηεο ην Πεξηβάιινλ, ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκό. Πεξηβάιινλ Κνηλσλία Οηθνλνκία Πνιηηηζκόο 44

45 «Όηαν ηο ηελεσηαίο δένηρο καεί, όηαν ο ηελεσηαίος ποηαμός ρσπανθεί και πεθάνει ηο ηελεσηαίο υάρι, ηόηε ο άνθρφπος θα διαπιζηώζει πφς δεν μπορεί να ηραθεί με τρήμαηα». 45

46 Διαπιζηώζαμε όηι πεηύταμε ηοσς ζηότοσς ποσ βάλαμε ζηην αρτή ηοσ προγράμμαηος, ηον Δεκέμβριο ηοσ

47 47

48

49 Οη Περηβαιιοληηθές κας οκάδες κε ηε Σσκκεηοτή ηε ζσλεργαζία ηε ζσλετή προζπάζεηα θαη αλαδήηεζε 49

50 Βάιακε (εθηόο ησλ άιισλ) ην δηθό καο ιηζαξάθη γηα ηο Δεκοθραηηθό ηο Σσκκεηοτηθό ηο Δεκηοσργηθό Στοιείο 50

51 Βάιακε ην δηθό καο ιηζαξάθη Γηα ηο Στοιείο ηες Ιζόηεηας, ηες Αιιειεγγύες, ηες Αποδοτής ηες δηαθορεηηθόηεηας θαη ηες θαηαποιέκεζες έηζη ηες Στοιηθής βίας, ηοσ ραηζηζκού, ηοσ θοηλωληθού αποθιεηζκού θαη ηοσ θαζηζκού 51

52 Βάιακε δειαδή ην δηθό καο ιηζαξάθη Γηα ηο «Αεηθόρο Στοιείο» 52

53 Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο των Καθηγητών/ Καθηγητριών για τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. 53

54 Ευχαριστούμε επίσης το Σύλλογο Γονέων και τις οικογένειες των συμμετεχόντων μαθητών για τη συνεργασία και για τη στήριξή τους, όποτε αυτή κρίθηκε αναγκαία. 54

55 Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΠΟΛΤ ΚΑΙ Α ΔΤΥΟΜΑΣΔ ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΚΑΛΔ ΓΙΑΚΟΠΔ 55

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο Αλησλία ηέιηθνπ πιινγηζηηθή θαη πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ O ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ «Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο

Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Η ζρέζε ηωλ κηθξώλ παηδηώλ κε ηε θύζε: ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ παηδηώλ θαη γηα ην κέιινλ ηεο γεο Επιμέλεια: Χρήζηος Κ. Σώκος (δημοζιεύηηκε αρτικά ζηην εηήζια έκδοζη Παν-Θήρας2007) Σστνά σπάρτει

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5

A1. Μονάδερ 25 Β1. Μονάδερ 10 Β2. α) Μονάδερ 3 Μονάδερ 4 Β3. α) Μονάδερ 5 Μονάδερ 5 ΘΔΜΑΣΑ: ΚΔΙΜΔΝΟ: Σε δσή ζηε Γε ν άλζξσπνο ειάρηζηα ηελ ζέβεηαη, ε δσή όκσο ζε άιινπο θόζκνπο δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε θαληαζία ηνπ. Δίλαη άξαγε πεξηέξγεηα, θαηαθηεηηθή δηάζεζε ή απιώο έλα δηαλνεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα

ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Άννα ΑΠΟΨΔΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δλώ ππάξρνπλ ηόζνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ πεζαίλνπλ από πείλα θαη αξξώζηηεο, εκείο αζρνινύκαζηε πεξηζζόηεξν κε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Παξακεξίδνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξνζπαζώληαο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 Μάζεκα: ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 20 Μαΐνπ 2011 8:30 π.κ. 11:30

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα