Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31), 4, 5(5) και (9), 9(3), 10(4), 11(1), (2), (4) και (5), 12, 16(2)(α) έως (στ), και 18 της πράξης της Eυρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο της εκπαίδευσης των ναυτικών» (ΕΕ L 136 της , σ.17), και το Αρθρο 11(1) και (2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία» (EE L 324 της , σ. 53), Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση ) Νόμο του 2000 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμοι του 2000 και του άρθρου 2 2. Το άρθρο 2 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

2 2 (α) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «επιβατηγό πλοίο RO-RO» στο εδάφιο (1), της φράσης «όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει στη Δημοκρατία» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «όπως η Σύμβαση αυτή έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της» με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» στο εδάφιο (1), της φράσης «όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε ισχύουν στη Δημοκρατία» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «όπως οι Κανονισμοί αυτοί έχουν στην ενημερωμένη έκδοσή τους» (γ) με την αντικατάσταση, στους ορισμούς των όρων «Κώδικας IBC», «Κώδικας IGC» και «Κώδικας STCW» στο εδάφιο (1), της φράσης «όπως ο Κώδικας αυτός εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία» με τη φράση «όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του» (δ) με την αντικατάσταση της φράσης, στον ορισμό του όρου «Σύμβαση STCW» στο εδάφιο (1), «όπως η Σύμβαση αυτή εκάστοτε ισχύει και δεσμεύει τη Δημοκρατία» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «όπως η Σύμβαση αυτή έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της και εφαρμόζεται για τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του Κανονισμού Ι/15 αυτής της Σύμβασης και συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοστέων διατάξεων του Κώδικα STCW» (ε) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «πιστοποιητικό» στο εδάφιο (1) με τον ακόλουθο νέο ορισμό:

3 3 «πιστοποιητικό» σημαίνει κάθε έγκυρο έγγραφο, ανεξαρτήτως ονομασίας, εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VI ή αναγνωριζόμενο κατά τις διατάξεις του Μέρους VIII, το οποίο αναγνωρίζει στον κάτοχο του το δικαίωμα να ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρει το εν λόγω έγγραφο ή που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στην Δημοκρατία» (στ) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά στο εδάφιο (1) των ακόλουθων νέων ορισμών των όρων «εταιρεία», «καθήκοντα χειριστή ραδιοεπικοινωνιών», «κράτος μέλος», «πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους», «μήνας», «Οδηγία 2001/25/ΕΚ», «προωστήρια ισχύς», «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» και «τρίτο κράτος»: «Εταιρεία» σημαίνει πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο, όπως τον διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους (bareboat charterer) ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, δι αυτού συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και ευθύνες που επιβάλλονται στην εταιρεία από τον παρόντα Νόμο ή που αναφέρονται στην Οδηγία 2001/25/ΕΚ «καθήκοντα χειριστή ραδιοεπικοινωνιών» περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα του 1974 και, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, τις σχετικές συστάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως τα προαναφερόμενα έχουν στην ενημερωμένη έκδοσή τους

4 4 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο «πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους» σημαίνει πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία σύμφωνα με την νομοθεσία του πλοίο που δεν ανταποκρίνεται στον παρόντα ορισμό θεωρείται πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτου κράτους «μήνας» σημαίνει ημερολογιακό μήνα ή 30 ημέρες που προκύπτουν από την συνάθροιση περιόδων μικρότερων του ενός μηνός «Οδηγία 2001/25/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών» (EE L 136 της , σ. 17), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «προωστήρια ισχύς» ή «ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης» σημαίνει την ανώτατη συνολική συνεχή ισχύ σε κιλοβάτ όλων των κύριων προωστήριων μηχανημάτων του πλοίου, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή σε άλλο επίσημο έγγραφο «Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται

5 5 «τρίτο κράτος» σημαίνει χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος.» (ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «και ο Κώδικας STCW» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση (, ο Κώδικας STCW και η Οδηγία 2001/25/ΕΚ.» (η) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): «(3) Στις τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ κατ εφαρμογή του Αρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία» (EE L 324 της , σ. 1), όπως αυτή η πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». του άρθρου 3 3. Το άρθρο 3 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), της φράσης «το Μέρος VII, άρθρο 44» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «τα άρθρα 44 και 51». του άρθρου 18 του άρθρου Το άρθρο 18 νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «εκείνων που είναι υπό εκπαίδευση και μέλη του πληρώματος τα καθήκοντα» (τρίτη γραμμή). 5. Το άρθρο 20 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της φράσης «όπως τροποποιήθηκε

6 6 και εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «όπως έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της». του άρθρου Το άρθρο 23 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη φράση «που υπηρετεί σε επιβατηγά πλοία» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «άλλα από επιβατηγά πλοία RO-RO». του άρθρου Το άρθρο 36 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη φράση «κατά τον καθορισμένο από αυτήν τύπο,» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) της φράσης «λαμβανομένων υπόψη των παραλλαγών που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW και» με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη φράση «πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, αναγράφουν τις απαιτούμενες πληροφορίες με λατινικούς χαραχτήρες και αραβικούς αριθμούς,». του άρθρου Το άρθρο 38 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): «(4) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να παρέχει, όσον αφορά την νομική υπόσταση των κατ εξαίρεση αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 7, των πιστοποιητικών και θεωρήσεων, πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα Κράτη Μέρη της Σύμβασης STCW και σε Εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της

7 7 εγκυρότητας των πιστοποιητικών τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τους ή απασχόληση σε πλοίο.». του άρθρου Το άρθρο 40 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας πρότασης: «Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με διατάξεις του Μέρους αυτού για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών ενσωματώνονται στο μορφότυπο των πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW.». του άρθρου Το άρθρο 41 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) της φράσης «, προς βεβαίωση της συνεχούς επαγγελματική τους ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/11 του Κώδικα STCW» (έκτη και έβδομη γραμμή) και την προσθήκη στο ίδιο εδάφιο, αμέσως μετά την εκεί υφιστάμενη πρόταση, της ακόλουθης πρότασης: «Για την επανακύρωση και παράταση των πιο πάνω πιστοποιητικών οι νόμιμοι κάτοχοί τους θα πρέπει να- (α) κατέχουν πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως από το οποίο να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί για το προς επανακύρωση και παράταση πιστοποιητικό

8 8 αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/11 του Κώδικα STCW και (γ) έχουν συμπληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση για συνέχιση της θαλάσσιας υπηρεσίας τους σε πλοία για τα οποία έχουν συμφωνηθεί διεθνώς ειδικές απαιτήσεις εκπαίδευσης.» εδάφιο: με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) με το ακόλουθο νέο «(2) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει, ζητώντας την γνώμη των ενδιαφερομένων, να εκπονεί ή να προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπονται στο Μέρος Α-Ι /11 του Κώδικα STCW.» (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): «(3) Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στην διάθεση των κυπριακών πλοίων.». του άρθρου Το άρθρο 45 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

9 9 Παράρτημα. «(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναγνωρίσει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα, πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο VI της Συμβάσεως STCW από άλλο τρίτο κράτος που είναι Μέρος της Συμβάσεως STCW, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την επιτροπή ναυτιλιακής ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ως έχων αποδείξει ότι εφαρμόζει πλήρως και εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της Συμβάσεως STCW, εφ όσον η Αρμόδια Αρχή ικανοποιηθεί, με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που δυνατό να περιλαμβάνουν και την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και τον έλεγχο διαδικασιών, ότι- (α) Εχουν τηρηθεί πλήρως οι απαιτήσεις της Συμβάσεως STCW, που αφορούν στα πρότυπα ικανότητας, την έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων θα παρέχεται από το άλλο αυτό Μέρος έγκαιρη γνωστοποίηση κάθε σημαντικής αλλαγής στις ρυθμίσεις για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση, που προβλέπεται σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW και (γ) προκειμένου για τρίτο κράτος, ότι έχει θεσπίσει σύστημα προτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Ι/8 της Συμβάσεως STCW και έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για αναγνώριση των πιστοποιητικών αυτού του τρίτου κράτους.» με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), των ακόλουθων νέων εδαφίων (1Α), (1Β) και (1Γ):

10 10 179(Ι) του (Ι) του «(1Α) Η αναγνώριση από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικού που εκδόθηκε από τη διοίκηση κράτους μέλους υπόκειται στις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 και του περί Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003 καθώς και στις διατάξεις κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε από αυτούς. 179(Ι) του (1Β) Η Αρμόδια Αρχή είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 σχετικά με τα ακόλουθα επαγγέλματα: (α) Πλοίαρχος υποπλοίαρχος (γ) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας (δ) πρώτος μηχανικός (ε) δεύτερος μηχανικός (στ) αξιωματικός υπεύθυνος φυλακής μηχανοστασίου, σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή οριζόμενος αξιωματικός υπηρεσίας σε περιοδικά μη

11 11 επανδρωμένο μηχανοστάσιο. 121(Ι) του (1Γ) Η Αρμόδια Αρχή είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2003 σχετικά με το επάγγελμα του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών.» (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τη φράση «Εάν η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίσει πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), της φράσης «αναφορικά με πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών» και την αντικατάσταση στο ίδιο εδάφιο της φράσης «παραγράφους (α) και του εδαφίου (1)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «παραγράφους (α), και (γ) του εδαφίου (1)» (δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) της λέξης «ενεργείται» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «εκδίδεται» (ε) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (8): «(8) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τα κατάλληλα πιστοποιητικά που έχει αναγνωρίσει ή προτίθεται να αναγνωρίσει.». του άρθρου Το άρθρο 47 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (5) και (6):

12 12 «(5) Σε περίπτωση που σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως χρησιμοποιεί προσομοιωτή για την εκπαίδευση ναυτικών, οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρότυπα επιδόσεων και άλλες διατάξεις που καθορίζονται στο Μέρος Α-Ι/12 του Κώδικα STCW, καθώς και όσες άλλες απαιτήσεις προβλέπονται στο Μέρος Α του Κώδικα STCW, για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό όσον αφορά- (α) ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσομοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας που απαιτείται από το μέρος Α του Κώδικα STCW και πραγματοποιείται μέσω προσομοιωτή και (γ) οποιαδήποτε, μέσω προσομοιωτή, επίδειξη συνεχούς δεξιότητας που απαιτείται από το Μέρος Α του Κώδικα STCW. (6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται κατά την κρίση της να εξαιρεί προσομοιωτή που έχει εγκατασταθεί ή λειτουργεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2002 από την πλήρη τήρηση των προτύπων επιδόσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (5).». του άρθρου Tο άρθρο 49 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α): «(3Α) Η σχολή ναυτικής εκπαιδεύσεως οφείλει να διασφαλίζει τα ακόλουθα: (α) η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών-

13 13 (i) είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα γραπτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας, και (ii) εκτελείται, παρακολουθείται, αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις παραγράφους (δ), (ε) και (στ) τα πρόσωπα που εκτελούν εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ή αξιολόγηση επί του πλοίου το πράττουν μόνον εφόσον αυτή η εκπαίδευση ή αξιολόγηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του πλοίου και εφόσον μπορούν να αφιερώνουν το χρόνο και την προσοχή τους στην εκπαίδευση ή την αξιολόγηση (γ) οι εκπαιδευτές, επόπτες και υπεύθυνοι αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει εντός υπηρεσίας ναυτικό είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο- (i) έχει ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατανοεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται,

14 14 (ii) διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση, και (iii) εάν κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιεί προσομειωτή, έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διαδικασίες που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και έχει την πρακτική πείρα χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται (ε) οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο να εποπτεύει την εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ναυτικού με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων προσόντων για πιστοποίηση κατανοεί πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τους συγκεκριμένους στόχους κάθε τύπου εκπαίδευσης που εκτελείται (στ) οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας εντός της υπηρεσίας είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για πιστοποίηση- (i) έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και κατανόησης της αξιολογούμενης ικανότητας, (ii) έχει τα κατάλληλα προσόντα για το υπό αξιολόγηση έργο, (iii) έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους για την πρακτική αξιολόγησης, (iv) έχει πρακτική πείρα αξιολόγησης, και (v) αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, έχει αποκτήσει πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή υπό την εποπτεία και έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις έμπειρου υπεύθυνου

15 15 αξιολόγησης.». του άρθρου Το άρθρο 50 νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και οι σχετικές πληροφορίες θα ανακοινώνονται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «και ότι, εντός έξι μηνών από τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης, σχετική έκθεση θα κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.». του άρθρου Το άρθρο 51 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση πλοία άλλων χωρών (πρώτη γραμμή), της φράσης «,εξαιρουμένων των πλοίων που αναφέρονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις παραγράφους (α),, (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3,» με την αντικατάσταση της φράσης «κατά τις διατάξεις του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ» (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και της Συμβάσεως STCW» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «της Συμβάσεως STCW και, σε περίπτωση που το πλοίο φέρει τη σημαία κράτους μέλους, της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ.».

16 16 του άρθρου Το άρθρο 52 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους» (έκτη και έβδομη γραμμή), της φράσης «εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά». Προσθήκη Παραρτήματος στο βασικό νόμο. Πίνακας. 17. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη προσθήκη Παραρτήματος, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε εκείνη από τις ακόλουθες ημερομηνίες που θα επέλθει μεταγενέστερα: (α) η ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

17 17 ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 17) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 45(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μέρος Α - Διαδικασίες και κριτήρια σχετικά με τα πιστοποιητικά Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναγνωρίζει και να θεωρεί τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από τρίτα κράτη για υπηρεσία σε κυπριακά πλοία, μόνον εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 1. Τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία υποβάλλονται προς αναγνώριση πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα Κράτος Μέρος της Σύμβασης STCW. 2. (α) Το τρίτο κράτος που εκδίδει το κατάλληλο πιστοποιητικό πρέπει να έχει χαρακτηρισθεί από την επιτροπή ναυτιλιακής ασφάλειας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού ως έχων αποδείξει ότι εφαρμόζει πλήρως και εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της Σύμβασης STCW. Η Αρμόδια Αρχή επιβεβαιώνει, με όλα τα αναγκαία μέτρα, στα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, ότι τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις σχετικά με τα πρότυπα ικανότητας, την έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών και την τήρηση μητρώων, και ότι έχει θεσπιστεί σύστημα προτύπων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1/8 της Σύμβασης STCW. 3. Η Αρμόδια Αρχή όταν αποδέχεται ή εγκρίνει ένα ναυτικό ίδρυμα ή εκπαιδευτικά προγράμματα και κύκλους μαθημάτων, εφαρμόζει, κατά την αποδοχή ή έγκριση αυτού, επιπλέον της παραγράφου 2, τα κριτήρια του Μέρους Β του παρόντος Παραρτήματος. 4. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι έχει συμφωνηθεί η ανάληψη δέσμευσης με το ενδιαφερόμενο τρίτο κράτος για την άμεση κοινοποίηση κάθε σημαντικής μεταβολής των ρυθμίσεων για την κατάρτιση και την πιστοποίηση που προβλέπονται σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW. 5. Το πιστοποιητικό που υποβάλλεται προς αναγνώριση πρέπει να φέρει, να συνοδεύεται από ή να

18 18 περιέχει στη διατύπωσή του έγκυρη θεώρηση η οποία να βεβαιώνει την έκδοση από το εν λόγω τρίτο κράτος. 6. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί οι οποίοι υποβάλλουν προς αναγνώριση πιστοποιητικά για καθήκοντα σε διευθυντικό επίπεδο έχουν κατάλληλη γνώση της ναυτικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία τους επιτρέπεται να εκτελούν. 7. Τα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις που εκδίδει κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία όταν αναγνωρίζει ή βεβαιώνει την αναγνώριση ενός πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τρίτο κράτος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από την Αρμόδια Αρχή ως βάση για περαιτέρω αναγνώριση. Μέρος Β - Κριτήρια αποδοχής ή έγκρισης ναυτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Ι. Για να εγκριθεί ως ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια να εκτελεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και κύκλους μαθημάτων που θα γίνονται αποδεκτά από τη Δημοκρατία ως πληρούντα τις απαιτήσεις για υπηρεσία σε κυπριακά πλοία, ένα ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει: 1. να έχει διορίσει εκπαιδευτές οι οποίοι: 1.1. εκτιμούν δεόντως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κατανοούν τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που προσφέρεται, 1.2. έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το έργο το οποίο αφορά η εκπαίδευση, 1.3. εάν χρησιμοποιείται προσομοιωτής: έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές διδασκαλίας που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών, και έχουν πρακτική πείρα χειρισμού του συγκεκριμένου τύπου προσομοιωτή που χρησιμοποιείται 2. να έχει διορίσει επόπτες εκπαίδευσης, οι οποίοι να είναι κατάλληλοι για τα εγκεκριμένα προγράμματα και κύκλους μαθημάτων που θα εκτελούνται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και να κατανοούν πλήρως κάθε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και κύκλο μαθημάτων τον οποίο πρόκειται να εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων στόχων του,

19 19 3. να έχει διορίσει υπεύθυνους αξιολόγησης, οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση σε μεθόδους και πρακτικές αξιολόγησης, και 3.1. να έχουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσης και κατανόησης της ικανότητας που είναι υπό αξιολόγηση, 3.2. να έχουν τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, 3.3. να έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις μεθόδους και την πρακτική αξιολόγησης, 3.4. να έχουν πρακτική πείρα αξιολόγησης, και 3.5. εάν πρόκειται να διενεργούν αξιολόγηση η οποία περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, να έχουν αποκτήσει πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που θα χρησιμοποιηθεί, υπό την εποπτεία και έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός έμπειρου υπεύθυνου αξιολόγησης 4. να τηρεί βιβλίο όλων των πιστοποιητικών και διπλωμάτων που εκδίδονται για σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει την ναυτική τους εκπαίδευση ή κατάρτιση στο ίδρυμα, στο οποίο να περιέχονται λεπτομέρειες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που έλαβαν, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς και το πλήρες όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής τους 5. να παρέχει πληροφορίες ως προς το καθεστώς αυτού του διπλώματος ή πιστοποιητικού και, ενδεχομένως ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση 6. να παρακολουθεί διαρκώς τις δραστηριότητες του όσον αφορά την εκπαίδευση και αξιολόγηση μέσω ενός συστήματος προτύπων ποιότητας για να διασφαλίζει την επίτευξη των καθορισμένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τα προσόντα και την πείρα των εκπαιδευτών και των υπεύθυνων αξιολόγησης που διαθέτει και 7. να υποβάλλεται σε αξιολόγηση κατά διαστήματα μικρότερα της πενταετίας, από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα, τα οποία δεν θα ενέχονται τα ίδια στις προαναφερόμενες δραστηριότητες εκπαίδευσης ή αξιολόγησης, ώστε να διακριβώνεται ότι οι διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, εντός του ιδρύματος, διευθύνονται, οργανώνονται, αναλαμβάνονται, εποπτεύονται και παρακολουθούνται σε εσωτερικά πλαίσια ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα τους για τους σκοπούς και την επίτευξη των διατυπωμένων στόχων.

20 20 ΙΙ. Για την έγκριση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή κύκλου μαθημάτων ως πληρούντος τις απαιτήσεις της τακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για υπηρεσία σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, πρέπει αυτό το πρόγραμμα ή κύκλος μαθημάτων: 1. να είναι διορθωμένο σύμφωνα με γραπτά προγράμματα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις μεθόδους και τα μέσα παράδοσης, τις διαδικασίες και το υλικό των μαθημάτων που είναι αναγκαία για να επιτευχθεί το προβλεπόμενο επίπεδο ικανότητας 2. να εκτελείται, να παρακολουθείται, να αξιολογείται και να υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα σημεία 1.1, 1.2 και 1.3.». Αρ. Φακ.:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 8 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 119 Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 59(l)/2009 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4209 Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009 445 Ο περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4241, 14.5.2010 Ν. 44(Ι)/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4165, 6/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - «Οδηγία 2002/92/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 136(Ι)/2015 136(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ Κ.Δ.Π. 241/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ: 3994 της 20ής ΜΑ'Ι'ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 241 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 67(Ι) του 1996 15(Ι) του 1997 67(Ι) του 1997 10(Ι) του 1999 193(Ι) του 2002 45(Ι) του 2003 25(Ι) του 2004 221 (Ι) του 2004 198(Ι) του 2007 89(Ι) του 2008 88(Ι) του 2009 1(Ι) του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα