ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,"

Transcript

1 ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

2 Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ πνπ ζπληζηνύλ ηελ ύιε. Ο επίζεκνο νξηζκόο ηεο ζεξκόηεηαο είλαη: Τν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηωλ κνξίωλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν ηεο κέζεο ζεξκηθήο θηλεηηθόηεηαο ησλ κνξίσλ. Υαξαθηεξίδεη ηελ ηθαλόηεηα ελόο ζώκαηνο λα απνδώζεη ελέξγεηα. Πξνζδηνξίδεη ηελ εζωηεξηθή ελέξγεηα ή ελζαιπία, δειαδή ην επίπεδν ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ κνξίσλ. Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ αηόκσλ θαη κνξίσλ θαη ζπλεπάγεηαη έληνλε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο. Τςειή ζεξκνθξαζία παξάγεηαη από ρεκηθέο αληηδξάζεηο, όπσο ε θαύζε, ππξεληθέο αληηδξάζεηο όπσο ε ζύληεμε ππξήλσλ ζηνλ ήιην, ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε, όπσο ζε ειεθηξηθέο ζεξκάζηξεο ή κεραληθή έθιπζε, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηξηβήο. Η κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο Η ελαιιαγή ζεξκόηεηαο κεηαμύ ελόο πιηθνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο ηξόπνπο: αγσγή, ζπλαγσγή ή κεηαθνξά θαη αθηηλνβνιία. ε θάζε θηίξην αλά πάζα ζηηγκή ιακβάλεη ρώξα κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ηαπηόρξνλα θαη κε ηνπο ηξεηο παξαπάλσ κεραληζκνύο. Αγωγή είλαη ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είηε κεηαμύ κνξίσλ κέζα ζε έλα πιηθό, ή κεηαμύ δύν πιηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κεηαμύ ηνπο, κέζσ άκεζεο κνξηαθήο αληαιιαγήο. Η δηεύζπλζε ηεο ζεξκηθήο κεηάδνζεο είλαη πάληα από ην ζεξκόηεξν ζην ςπρξόηεξν. Σν πνζνζηό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ελόο πιηθνύ ιέγεηαη ζεξκηθή αγσγηκόηεηα (ι) θαη θαζνξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ πιηθνύ λα πξνζιάβνπλ θαη λα κεηαδώζνπλ ζεξκόηεηα. Μέηαιια έρνπλ πςειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, ελώ πιηθά πνπ εγθισβίδνπλ αέξα ζηνπο πόξνπο ηνπο, όπσο ην μύιν, νη πεξηζζόηεξνη νπηόπιηλζνη θαη ηα κνλσηηθά πιηθά, έρνπλ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, επεηδή ηα αέξηα είλαη ελ γέλεη θαθνί αγσγνί ηεο ζεξκόηεηαο. Η πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο ζε Watt αλά ώξα πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ αγσγήο εμαξηάηαη από ηε δηαηνκή ηνπ πιηθνύ, ηε ζεξκηθή ηνπ αγσγηκόηεηα ι ζε W/mK, ην πάρνο ηνπ πιηθνύ, ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηεο επηθάλεηαο όπνπ εηζέξρεηαη θαη απηήο όπνπ εμέξρεηαη ε ζεξκόηεηα θαη ην ρξόλν ηεο κεηάδνζεο. Παξαδείγκαηα: Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηα πέικαηα ζην δάπεδν; Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο κέζσ ζηνηρείσλ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο από θηηξηαθά ζηνηρεία ζηνλ πεξηβάιινληα αέξα Σπλαγωγή ή κεηαθνξά έρνπκε α) όηαλ ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη από ηελ επηθάλεηα ελόο πιηθνύ ζηα κόξηα θάπνηνπ ξεπζηνύ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή καδί ηνπ ή β) όηαλ ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε κνξίσλ ελόο ξεπζηνύ από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Δξρόκελα ηα ςπρξά κόξηα ελόο ξεπζηνύ, όπσο ην λεξό ή ν αέξαο, ζε θπζηθή επαθή κε κηα ζεξκή επηθάλεηα, κέξνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηεο επηθάλεηαο ζα κεηαθεξζεί ζε θνληηλά κόξηα ηνπ ξεπζηνύ. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηα δύν ζηνηρεία, ηόζν πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη. Καζώο ην ξεπζηό ζεξκαίλεηαη, απμάλεηαη ε θηλεηηθόηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ, νπόηε δηαζηέιιεηαη, αξαηώλεη θαη αλέξρεηαη ζε ςειόηεξα

3 ζηξώκαηα. Φπρξόηεξα κόξηα ζπεύδνπλ λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ησλ ζεξκόηεξσλ κνξίσλ πνπ κεηαθηλνύληαη πξνο ηα επάλσ. Με ηνλ ηξόπν απηό ην ξεπζηό βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε. Δάλ ε θίλεζε απηή πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά από ηε ζεξκόηεηα, ηόηε κηιάκε γηα θπζηθή ζπλαγωγή / κεηαθνξά. Όηαλ ην ξεπζηό εμαλαγθάδεηαη λα δηέιζεη κε νξκή πάλσ από κηα επηθάλεηα, ε όιε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο θαη κεηαθίλεζεο ησλ κνξίσλ ηνπ ξεπζηνύ επηηαρύλεηαη. Σόηε κηιάκε γηα εμαλαγθαζκέλε ζπλαγωγή / κεηαθνξά. Η δηαδηθαζία ιακβάλεη ρώξα θαη αληίζηξνθα. Σν ζεξκό ξεπζηό έξρεηαη ζε επαθή κε κηα ςπρξή επηθάλεηα, νπόηε ηα ζεξκόηεξα κόξηα ηνπ ξεπζηνύ κεηαθέξνπλ ζεξκόηεηα ζηελ επηθάλεηα, ςύρνληαη, ππθλώλνπλ θαη θαηαβαίλνπλ ρακειά. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγνύληαη ςπρξά ξεύκαηα ζε ρώξνπο. Η πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο ζε Watt αλά ώξα πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ κεηαθνξάο /ζπλαγσγήο εμαξηάηαη από ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο, ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο κεηάβαζεο α. Απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ εμαξηάηαη από ην πιηθό πνπ ζπκκεηέρεη ζηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο (αέξαο, λεξό, θ.ι.π), ηελ πθή ηεο επηθάλεηαο (ιεία, ηξαρηά) ηε ζέζε ηεο επηθάλεηαο ζε ζρέζε κε ηε θνξά ηνπ ξεπζηνύ, ηε γεσκεηξία ηεο επηθάλεηαο, επίπεδε, θπξηή, θνίιε), ηελ ηαρύηεηα ηνπ ξεπζηνύ πνπ θηλείηαη θαζώο θαη ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ απηό δηαλύεη. Παξαδείγκαηα: Ο αέξαο πνπ ζεξκαίλεηαη από έλα ζεξκαληηθό ζώκα αλεβαίλεη ςειά θαη ζεξκαίλεη ηνλ αέξα ηνπ ρώξνπ Ο άλεκνο σζεί ςπρξό αέξα ζην ρώξν κε ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ ην ρεηκώλα θαη απάγεη ζεξκό αέξα από ην θηίξην Οη αλεκηζηήξεο δεκηνπξγνύλ ππνπίεζε θαη απνξξνθνύλ αέξα από έμσ πξνο ην θηίξην Οη δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ρώξν δεκηνπξγνύλ ςπρξά ξεύκαηα θνληά ζηα πόδηα καο Αθηηλνβνιία: Δίλαη ε εθπνκπή ζεξκόηεηαο από απόζηαζε. Όια ηα πιηθά ζώκαηα αθηηλνβνινύλ ελέξγεηα αλά πάζα ζηηγκή θαη πξνο θάζε θαηεύζπλζε. ε αληίζεζε κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ είλαη κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο θαη εθπέκπεηαη ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ζηεξεά ζώκαηα είλαη κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο θαη εθπέκπεηαη ζε πνιύ ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η πνζόηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεη έλα πιηθό εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηθαλόηεηα εθπνκπήο ηεο επηθαλείαο ηνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη από ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπήο. Σα πεξηζζόηεξα γλσζηά πιηθά εθπέκπνπλ γύξσ ζην 90% ηεο ζεξκόηεηαο πνπ είλαη ζεσξεηηθά δπλαηό λα εθπέκςνπλ ζε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. Κάπνηεο πνιύ ζηηιπλέο επηθάλεηεο, όπσο π.ρ. θύιια αινπκηλίνπ εθπέκπνπλ πνιύ κηθξή πνζόηεηα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. Η εθπνκπή ζεξκηθήο ελέξγεηαο έρεη σο πξνϋπόζεζε ηελ απνξξόθεζε ελέξγεηαο από έλα ζώκα. Πνιιά πιηθά όκσο δελ απνξξνθνύλ ζεξκηθή ελέξγεηα, αιιά ηελ αλαθινύλ ή ηελ αθήλνπλ λα δηέιζεη. Κάζε ζώκα ραξαθηεξίδεηαη από ηξεηο ζπληειεζηέο: Σν ζπληειεζηή δηαπεξαηόηεηαο η, πνπ δίλεη ην πνζνζηό ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ πεξλά κέζα από έλα ζώκα, ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ε πνπ ζεσξείηαη ίζνο κε ην ζπληειεζηή απνξξόθεζεο θαη ην ζπληειεζηή αλάθιαζεο r πνπ δίλεη ην πνζνζηό πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιά έλα ζώκα. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ηξηώλ ζπληειεζηώλ ηζνύηαη κε ηε κνλάδα: η + r +ε = 1. Η ηθαλόηεηα εθπνκπήο ελόο ζώκαηνο εμαξηάηαη πεξηζζόηεξν από ηελ ππθλόηεηα θαη ηελ ζύζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ θαη ιηγόηεξν από ην ρξώκα ηνπ. Σα πεξηζζόηεξα δνκηθά πιηθά ιεηηνπξγνύλ σο κέιαλα ζώκαηα, απνξξνθνύλ δειαδή ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο, άξα έρνπλ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο ίζν κε ηε κνλάδα. Σα ζώκαηα πνπ ηαπηόρξνλα αλαθινύλ, εθπέκπνπλ θαη κεηαδίδνπλ ζεξκόηεηα, όπσο νη παινπίλαθεο απνθαινύληαη γθξίδα ζώκαηα. πγθεθξηκέλα όηαλ πξνζπίπηεη ειηαθή

4 αθηηλνβνιία ζε έλα παινπίλαθα, έλα κέξνο δηέξρεηαη άκεζα ζην ρώξν (ζπληειεζηήο η) έλα κέξνο απνξξνθάηαη θαη αθηηλνβνιείηαη αξγόηεξα σο ππέξπζξε αθηηλνβνιία πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα έμσ (ζπληειεζηήο ε) θαη έλα κέξνο αλαθιάηαη (ζπληειεζηήο r). Σα ζώκαηα εθείλα πνπ αλαθινύλ όια ζρεδόλ ηα κήθε θύκαηνο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ιέγνληαη ιεπθά ζώκαηα. Φπζηθά δελ απαληάηαη ζηε θύζε ζώκα απόιπηα καύξν, γθξίδν ή ιεπθό. Παξαδείγκαηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία: Ηιηαθή αθηηλνβνιία Αληαιιαγή ζεξκόηεηαο κεηαμύ αηόκσλ θαη ησλ επηθαλεηώλ ελόο ρώξνπ Θέξκαλζε αθηηλνβνιίαο (ελδνδαπέδηα, ζεξκάζηξεο, θιπ.)

5 Η ζεξκηθή άλεζε ηελ ελαιιαγή ζεξκόηεηαο κεηαμύ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη πεξηβάιινληνο ζπκκεηέρνπλ, ζε δηαθνξεηηθό πνζνζηό: α) Η ζεξκηθή αγσγή, θύξηα από ηα πέικαηα ηνπ πνδηνύ. β) Η ζπλαγσγή (κεηαθνξά ζεξκόηεηαο) αθελόο από ην δέξκα πξνο ηα ξνύρα θαη αθεηέξνπ από ηα ξνύρα ζην πεξηβάιινλ. Σν πνζνζηό κεηάδνζεο κε ζπλαγσγή εμαξηάηαη βαζηθά από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ θίλεζε ηνπ αέξα. γ) Η αθηηλνβνιία, δειαδή ηελ εθπνκπή ππέξπζξσλ αθηηλώλ από θαη πξνο ηηο επηθάλεηεο πνπ πεξηθιείνπλ ην ρώξν, δειαδή ηνίρνπο, νξνθή θαη επίπισζε. Δμαξηάηαη από ηηο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ παξαπάλσ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ. δ) Η εμάηκηζε, δειαδή ε εθίδξσζε θαη ε αλαπλνή. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο εμαεξώλεη 1 έσο 2.5 ιίηξα πγξαζίαο εκεξεζίσο. Απηά αληηζηνηρνύλ ζε ζεξκηθή απόδνζε 600 έσο 1500 Watt (0.58 W/g λεξνύ), ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο απόδνζεο ζεξκόηεηαο 25 έσο 30%. Η εμάηκηζε εμαξηάηαη θύξηα από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πγξαζία, θαζώο θαη από ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο. Όζν ςπρξόηεξνο είλαη ν εηζπλεόκελνο αέξαο ηνπ ρώξνπ, ηόζν επθνιόηεξα θαη πιεξέζηεξα ξπζκίδεη ν νξγαληζκόο ην ζεξκηθό ηνπ ηζνδύγην. Η ζεξκηθή άλεζε είλαη ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα επεμίαο ελόο αηόκνπ ζε ζρέζε κε κηθξνθιηκαηηθνύο παξάγνληεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο πνπ επελεξγνύλ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Κάζε κέινο ηνπ ζώκαηνο, ζε δηαθνξεηηθό βαζκό, αληαιιάζζεη δηαξθώο ζεξκόηεηα κε ην εγγύηεξν πεξηβάιινλ. Η βέιηηζηε θαηάζηαζε άλεζεο είλαη εθείλε ζηελ νπνία όιεο νη παξάκεηξνη βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Έλα άηνκν θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζε έλα ρώξν πθίζηαηαη ηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επηθαλεηώλ πνπ πεξηβάιινπλ ην ρώξν, ηεο θίλεζεο καδώλ αέξα ιόγσ αληζνηήησλ ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα. Κάησ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κηθξνθιίκαηνο, όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη θάζε θνξά από ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, δεκηνπξγείηαη έλα θάζκα ζεξκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ θπκαίλεηαη από ην αθόξεην ςύρνο έσο ηελ αθόξεηε δέζηε. Δλδηάκεζα ππάξρεη κία πεξηνρή ηζνξξνπίαο όπνπ έλα άηνκν αηζζάλεηαη άλεηα, δειαδή δελ θαηαπνλείηαη από ηηο εζσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Απηή ε πεξηνρή απνθαιείηαη πεξηνρή ή δώλε άλεζεο. Η ζεξκηθή άλεζε δελ αμηνινγείηαη βάζεη θάπνηνπ κνλόηηκνπ κεγέζνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην θέληξν ηνπ ρώξνπ ή κηαο ηηκήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα. Καζνξηζηηθή είλαη θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ πνπ πεξηθιείνπλ ηνλ θαηνηθεκέλν ρώξν. Η αίζζεζε ζεξκόηεηαο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην κέζν όξν ησλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ αέξα θαη ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ρώξνπ (ρήκα 1). Ο παξαπάλσ θαλόλαο ηζρύεη σζηόζν ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ρώξνπ θαη απηήο ηνπ αέξα είλαη ± 2 C. Οη κεκνλσκέλεο επηθάλεηεο, όπσο ην πάησκα ή ην παξάζπξν κεηαβάιινπλ ηηο ζπλζήθεο άλεζεο όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπο απέρεη πνιύ από ηελ παξαπάλσ ηηκή απόθιηζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην ζώκα αθηηλνβνιεί ζεξκόηεηα πξνο ηελ ςπρξόηεξε επηθάλεηα. Απηή ε δηαξξνή ζεξκόηεηαο από ην ζώκα ζε ζπλδπαζκό κε ςπρξά ξεύκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζην ρώξν δεκηνπξγεί αίζζεκα ςύρνπο.

6 Σχήμα 1 Η αισθητή θεπμοκπασία ωρ σςνάπτηση των θεπμοκπασιών τος αέπα και των θεπμοκπασιών των επιυανειών πος πεπικλείοςν τον σώπο Επεξηγήσεις T s: αισθητή θεπμοκπασία Τ α: θεπμοκπασία τος αέπα στο σώπο Τ mf: μέση θεπμοκπασία των επιυανειών τος σώπος Οη πξνϋπνζέζεηο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο πνηθίιινπλ από άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηώληαη από ην ξνπρηζκό, ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηε θπζηθή θαηάζηαζε, ηε δηαηξνθή, ηηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο, ηελ ειηθία, ην θύιν, ην είδνο ζέξκαλζεο, ηηο ρξσκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ (ρήκα 2). Σρήκα 2 ρέζε ηεο ζεξκνθξαζίαο άλεζεο κε ηε ζρεηηθή πγξαζία ζε [%], ην ξνπρηζκό ζε [clo] θαη ηε δξαζηεξηόηεηα. Από ην ρήκα θαζίζηαηαη εκθαλέο όηη ε πεξηνρή δηαθύκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο άλεζεο είλαη αξθεηά εθηεηακέλε (κεηαμύ 0 θαη 30 C πεξίπνπ), αλ ιάβεη θαλείο ππόςε νξηαθέο ηηκέο ηεο πγξαζίαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη ελδπκαζίαο ησλ ελνίθσλ Γηα ην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζεο ηηκέο. Δάλ ιακβάλνληαλ ππόςε αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, ζα πξνέθππηαλ κεγαιύηεξεο δηαθπκάλζεηο. Σν ρήκα 2 δείρλεη πσο ε εθπνκπή ζεξκόηεηαο ιόγσ θίλεζεο θαη ε ελδπκαζία βνεζνύλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πεξηζζόηεξν από νξηζκέλα κέηξα ζεξκνπξνζηαζίαο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ρώξν θαη ε ζεξκηθή άλεζε Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ ζεσξνύληαη βέιηηζηεο γηα ηνλ αέξα εζσηεξηθώλ ρώξσλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ, ρσξίο σζηόζν εγγύηεξε δηεξεύλεζε ησλ επηθαλεηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 1 Παξαηήξεζε: Η ζεξκνθξαζηαθή νκνηνκνξθία ζε όινπο ηνπο ρώξνπο κηαο θαηνηθίαο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Καη ζην ύπαηζξν επίζεο επηθξαηνύλ έληνλεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο. Tα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ν νξγαληζκόο από ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνλ αλαλεώλνπλ θαη ηνλ εληζρύνπλ.

7 Είδνο ρώξνπ Kαζηζηηθό θαη γξαθείν Τπλνδσκάηην Λνπηξό Κιηκαθνζηάζην Κνπδίλα / ειαθξά ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Xώξνη εξγαζίαο / βαξηά ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Βέιηηζηε ζεξκνθξαζία αέξα C C C C C C Πίλαθαο 1 Βέιηηζηεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα δηαθόξωλ εηδώλ ρώξωλ Η ππεξβνιηθά πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζε έλα ρώξν (ην κέηξν πνηθίιιεη θαηά άηνκν) επηθέξεη κείσζε ηεο ηθαλόηεηαο απηνζπγθέληξσζεο θαη ηεο απόδνζεο, επηηάρπλζε ησλ ζθπγκώλ, αύμεζε ηεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ δέξκαηνο, θόπσζε θαη αδηαζεζία. ρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζιεςε πεξηζζόηεξνπ αέξα θαηά ηελ αλαπλνή θαζώο όζν κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ην πνζνζηό ηνπ Ο2 ζηνλ αέξα. Σν γεγνλόο απηό έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ νξγαληζκνύ θαηά ηνλ ύπλν. Aπό ηελ άιιε πιεπξά, ε αίζζεζε ςύρνπο νδεγεί ζε κεησκέλε απηνζπγθέληξσζε θαηά ηελ πλεπκαηηθή εξγαζία, ζε ηάζε πξνο θηλεηηθόηεηα θαη γεληθά δηαηαξάζζεη ην αίζζεκα ηεο άλεζεο. H πγξαζία ηνπ αέξα έρεη κηθξή επίδξαζε ζηε αίζζεζε ζεξκόηεηαο ή ςύρνπο. Θεξκνθξαζία ηωλ επηθαλεηώλ ηνπ ρώξνπ θαη ζεξκηθή άλεζε Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επηθαλεηώλ είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο (ηηκή U). Δάλ ηα θηηξηαθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ έρνπλ ηηκή U = 0.5 W/m 2 Κ, αθόκα θαη ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θάησ από 10 C ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ επηθάλεηαο ηνίρσλ θαη αέξα είλαη κόιηο 2 C. Παξαηήξεζε: Η ζεξκνκόλσζε ησλ θνπθσκάησλ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο. Δάλ γηα παξάδεηγκα έλα θνύθσκα κε κία απιή κνλάδα ζεξκνκνλσηηθνύ παινπίλαθα θαηαιακβάλεη ην 40% ελόο θαηά ηα άιια επαξθώο ζεξκνκνλσκέλνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ, απαηηείηαη ζεξκνθξαζία αέξα C ζην ρώξν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζεξκηθή άλεζε. Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη πξνθεηκέλνπ λα αλέιζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαηά 2 C, ε δαπάλε ζε ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 12%. Η ζρέζε κεηαμύ ηεο ηηκήο U, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ρώξνπ θαη ηεο ζεξκηθήο άλεζεο παξίζηαηαη ζην ρήκα 3. Σρήκα 3 ρέζε κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο επηθαλεηώλ, ζεξκνθξαζίαο αέξα, ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηεο πεξηνρήο ζεξκηθήο άλεζεο. Η ζεξκηθή άλεζε επέξρεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα κεηαμύ 18 θαη 23. Όζν ρακειόηεξε είλαη ε ηηκή U, ηόζν αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ θαη κπνξεί αληίζηνηρα ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα λα είλαη ρακειόηεξε.

8 Σρήκα 4 Σσέση μεταξύ μέσηρ θεπμοκπασίαρ τος αέπα στο σώπο και τηρ θεπμοκπασίαρ των τοίσων. Η πεπιοσή θεπμικήρ άνεσηρ είναι σπωματισμένη. ην ρήκα 4 γίλεηαη εκθαλέο όηη εάλ ε κέζε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά 5 C, ηόηε ε ηειεπηαία πξέπεη λα αλέιζεη θαηά 2-3 C, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ νη ζπλζήθεο άλεζεο γηα ηνπο ελνίθνπο. Η ζεξκηθή ελέξγεηα ηελ νπνία πξνζιακβάλεη ή απνδίδεη ε επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο κέζσ αθηηλνβνιίαο, ζπλαγσγήο θαη αγσγήο θαζνξίδεη ηελ αίζζεζε ζεξκόηεηαο ή ςύρνπο (ρήκα 5). Σρήκα 5 Πνζνζηηαία επηθαλεηαθή ζεξκηθή επηβάξπλζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζε αλαινγία κε ην πνζνζηό επηθαλείαο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην ζύλνιν ηνπ ζώκαηνο. Ιζρύεη γηα ζεξκνθξαζία 20ºC. Σα έληνλα επηβαξεκέλα ηκήκαηα, όπσο θεθάιη, ρέξηα θαη πόδηα απνηεινύλ πεξίπνπ ην 13% κόλν ηνπ ζπλόινπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζώκαηνο Η ζεξκηθή επηβάξπλζε ησλ πνδηώλ νθείιεηαη θύξηα ζηελ αγσγή ζεξκόηεηαο από ηα πέικαηα, ελώ ζην ζώκα, ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη πξαγκαηνπνηείηαη απόδνζε ζεξκόηεηαο κέζσ ζπλαγσγήο / κεηαθνξάο θαη αθηηλνβνιίαο. Σν θεθάιη θαη ηα άθξα απνηεινύλ νπζηαζηηθά δείθηεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Δίλαη επνκέλσο αλαγθαία ε εμαζθάιηζε επαξθώο πςειώλ επηθαλεηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ ζην ρώξν θαη θύξηα ζην δάπεδν. Η ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ρώξνπ απνθηά νπζηαζηηθή ζεκαζία ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ζηα θηηξηαθά ζηνηρεία. Έρεη δηαπηζησζεί όηη ζπρλά αιιεξγίεο, άζζκα θαη ξεπκαηηθέο παζήζεηο είλαη ζπλέπεηα ύγξαλζεο, απνζάζξσζεο, ξσγκώλ, θζνξάο ησλ ρξσκάησλ θαη επελδύζεσλ, ππνβάζκηζεο ηεο ζεξκνκόλσζεο θαη επξσηηζκνύ (κνύριαο) ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ. Η θίλεζε ηνπ αέξα θαη ε ζεξκηθή άλεζε H ζεξκνθξαζία άλεζεο βξίζθεηαη επίζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θίλεζε ηνπ αέξα, γεγνλόο πνπ ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ξεύκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ δαπέδνπ. Η βέιηηζηε ηαρύηεηα αέξα θπκαίλεηαη κεηαμύ 10 θαη 25 cm/ sec. Κίλεζε ηνπ αέξα κε ηαρύηεηα 25 cm/ sec πξνθαιείηαη από κία

9 δηαθνξά 2 C κεηαμύ ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επηθαλεηώλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. Ιζρπξόηεξα ξεύκαηα αέξα πξνθαινύλ ηνπηθά ηζρπξή αθαίξεζε ζεξκόηεηαο θαη αίζζεκα δπζθνξίαο. ε πεξίπησζε έληνλεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κηα θίλεζε ηνπ αέξα κε ηαρύηεηα 50 cm/ sec είλαη αλεθηή. Σρήκα 5.6 Η επηηξεπηή ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ζε ζρέζε κε ελδπκαζία θαη δξαζηεξηόηεηα Η ζρεηηθή πγξαζία Ο δεύηεξνο κεηά ηε ζεξκνθξαζία ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ην κηθξνθιίκα ησλ θαηνηθεκέλσλ ρώξσλ είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνύο. Ο ςπρξόο θαη μεξόο αέξαο δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. ε πεξηνρέο κε ππνηξνπηθό θιίκα αηζζάλεηαη θάπνηνο άλεηα ζε πνζνζηό πγξαζίαο 10% ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 32 C, ελώ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία, κε 30% πγξαζία ε αηκόζθαηξα είλαη απνπληθηηθή. Δπίζεο ν μεξόο αέξαο επηηξέπεη ηελ εμαγσγή κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο πγξαζίαο θαη κεηαβνιηθώλ ηνμηλώλ από ην ζώκα, ελώ αληίζεηα ζε ρώξνπο κε πςειή πγξαζία ε αλαπλνή δπζρεξαίλεηαη. O απνπληθηηθόο, πγξόο αέξαο πξνθαιεί θόπσζε, ην δε ζώκα ζπγθεληξώλεη ζεξκόηεηα θαη ηνμηθέο νπζίεο θαη εμαληιείηαη. Από ηε ζθνπηά ηεο πγηεηλήο, ηα βέιηηζηα πνζνζηά πγξαζίαο ηνπ αέξα θπκαίλνληαη πεξί ηα 45-50%. Σηκέο θάησ από 40% θαη πάλσ από 70% επηθέξνπλ επηβάξπλζε ηνπ νξγαληζκνύ. ε ρώξνπο κε ηε ζέξκαλζε ζε ιεηηνπξγία θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο παξαηεξνύληαη σζηόζν πνζνζηά πγξαζίαο 20-35% θαη ελίνηε θαη 15%, ηδίσο ζε ςπρξέο, μεξέο εκέξεο, κε αεξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο. ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα εξεζηζκνύ ησλ καηηώλ θαη ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ. Η ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ είλαη έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ έρεη ζρέζε ηόζν κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θηηξίνπ όζν θαη κε ηελ πγεία ησλ ελνίθσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο. Η ζεξκνκόλσζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβιήκαηνο, ε πγξνζθνπηθόηεηα θαη ε δηάηαμε ησλ πιηθώλ, ν αεξηζκόο ησλ ρώξσλ, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ, θαηαζθεπαζηηθέο αζηνρίεο θαη ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο είλαη νη θαίξηεο παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκό ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ ζηα θηηξηαθά ζηνηρεία. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγξαζία ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ αέξα ζε πδξαηκνύο είλαη: Η πγξνζθνπηθόηεηα θαη δηάρπζε ησλ θηηξηαθώλ πιηθώλ θαη ησλ πιηθώλ ηεο επίπισζεο. Σα πγξνζθνπηθά πιηθά θαηαθξαηνύλ ζεκαληηθή πνζόηεηα πδξαηκώλ θαη εμνκαιύλνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πγξαζίαο.

10 Ο ιόγνο όγθνπ ηνπ ρώξνπ πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ζε απηόλ: Η πνζόηεηα πδξαηκώλ πνπ απνδίδνπλ νη έλνηθνη ελόο ρώξνπ θαηά ηελ αλαπλνή θαη ηελ εθίδξσζε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. ε πεξηπηώζεηο ρώξσλ όπνπ ζπγθεληξώλεηαη κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ ν παξάγνληαο απηόο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία όζνλ αθνξά ηελ πγξαζία. εκαληηθό ξόιν παίδεη νπσζδήπνηε θαη ε θηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ. Οη εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη δηαθνξέο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ αέξα ζε ό,ηη αθνξά ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε πδξαηκνύο θαη ηε ζεξκνθξαζία παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο πγξαζίαο ζην εζσηεξηθό ησλ ρώξσλ κέζσ ηεο ελαιιαγήο αέξα κε θπζηθό αεξηζκό. Όζν ζεξκόηεξνο είλαη ν αέξαο ηόζν κεγαιύηεξε πνζόηεηα πδξαηκώλ πεξηέρεη όηαλ είλαη θεθνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο. Η ζέξκαλζε: Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ απνδίδνπλ ζεξκόηεηα κε κεηαθνξά αέξα δεκηνπξγνύλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα ελώ νη επηθάλεηεο ηνπ ρώξνπ παξακέλνπλ ςπρξέο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηβάιινπλ έλα ρώξν είλαη ρακειή, απαηηείηαη απμεκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζεξκηθή άλεζε. Απηό ζπλεπάγεηαη πνιύ ρακειά πνζνζηά πγξαζίαο ζην ρώξν, ρσξίο σζηόζν λα εκπνδίδεηαη ε ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ζηα θηηξηαθά ζηνηρεία. Τα δηαγξάκκαηα ζεξκηθήο άλεζεο Σα δηαγξάκκαηα άλεζεο απεηθνλίδνπλ θαηαξηίδνληαη σο ζπλαξηήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη ηνπ αεξηζκνύ θαη δείρλνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο όπνπ εμαζθαιίδεηαη ζεξκηθή άλεζε, π.ρ. κεηαμύ 17ºC θαη ζρεηηθή πγξαζία 75% θαη 24 ºC κε ζρεηηθή πγξαζία 35%. Γύξσ από απηή ηελ πεξηνρή ππάξρεη κία δώλε όπνπ νη ζπλζήθεο θξίλνληαη αλεθηέο. Έλα ηέηνην δηάγξακκα έρνπκε ζην ζρήκα 7 όπνπ ε άλεζε πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. Σρήκα 7 Γηάγξακκα ζεξκηθήο άλεζεο.

11 Η ΘΔΡΜΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Θεξκνπξνζηαζία: έλλνηα θαη ζηόρνη Η ζεξκνπξνζηαζία ζηνρεύεη αθελόο ζηελ απνθπγή βιαβώλ ζην θηίξην από ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ή θαηαπνλήζεηο ιόγσ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη αθεηέξνπ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, δειαδή ηελ εμαζθάιηζε ζεξκηθήο άλεζεο θαη ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ δαπαλώλ. Η ζεξκνπξνζηαζία αζρνιείηαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ θαη θεξδώλ κέζσ κεκνλσκέλσλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ θειύθνπο ζην ζύλνιό ηνπ θαη κε ηελ θαζηέξσζε κεζόδσλ ππνινγηζκνύ ησλ παξαπάλσ. Κύξηεο παξάκεηξνη ηέηνησλ ππνινγηζκώλ είλαη ε ζεξκνπεξαηόηεηα (ηηκή U), νη ζεξκνγέθπξεο θαη ε ζπλνιηθή ζεξκνκεηάδνζε ηνπ θηηξίνπ. Η ζεξκνπξνζηαζία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πγξνπξνζηαζία, επεξεάδνληαο ηηο ζπλζήθεο από ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ, αιιά θαη κε ηνλ αεξηζκό θαη ηνλ ειηαζκό. ηα ζύγρξνλα θηίξηα ηα θηηξηαθά ζηνηρεία αλαιακβάλνπλ ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζε πξνγελέζηεξεο επνρέο ήηαλ αληηθείκελν ηεο ηερλνινγίαο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο: Φύμε κε δηαρείξηζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο γηα ηελ θπζηθή ςύμε ησλ θηηξίσλ Θέξκαλζε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζεξκηθώλ θεξδώλ από ηνλ ήιην Βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο: Η απνθπγή θξύσλ ξεπκάησλ θαη κεησκέλεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο θνληά ζηα παξάζπξα πξνζθέξεη επειημία ζηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ζηε ρσξνζέηεζε ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ. Σν ζθεπηηθό πνπ βξίζθεηαη πίζσ από ηελ ζεξκνπξνζηαζία είλαη όηη ην θηίξην νθείιεη λα απνδώζεη ην κάμηκνπκ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ. Όπνπ εκθαλίδνληαη θελά, θαιύπηνληαη από έλαλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο, επέιηθην θαη ηειείσο απαξαίηεην ηερληθό εμνπιηζκό. Άξα ε δνκηθή θπζηθή θαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο εμεηάδνληαη αιιειέλδεηα. Η ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θιίκα θαη ην ρξήζηε ηνπ θηηξίνπ. Σν πξνζδόθηκν είλαη έλα πγηέο εζσηεξηθό θιίκα κε ηελ θαιύηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηελ ιηγόηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο ε παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο ζεξκνπξνζηαζίαο δηεπξύλεηαη θαη ππεξβαίλεη ηελ ηδέα ηεο απιήο πξνζηαζίαο. Πιένλ γίλεηαη ιόγνο γηα δηαρείξηζε παξακέηξσλ, όπσο ηα ηνπηθά γεσγξαθηθά θαη θιηκαηηθά δεδνκέλα, ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα ζεξκνκόλσζεο, θιπ. Ο δηεπξπκέλνο νξηζκόο ηεο ζεξκνπξνζηαζίαο ππνδειώλεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε άιινπο ηνκείο ηεο δνκηθήο θπζηθήο, όπσο ε πγξνπξνζηαζία, θαη άιινπο ηερλνινγηθνύο θιάδνπο, όπσο νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο. Η επαξθήο θαη ζσζηή ζεξκνπξνζηαζία εμαζθαιίδεη: Μείσζε ησλ αλαγθώλ ζε ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε Αλεθηέο ζεξκνθξαζίεο ησλ επηθαλεηώλ πνπ πεξηθιείνπλ ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο Μείσζε ηεο απαηηνύκελεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ιόγσ απμεκέλσλ επηθαλεηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο Πεξηνξηζκό ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ από κεηάδνζε ζεξκόηεηαο θαη αεξηζκό Απνθπγή βιαβώλ ζηα θηηξηαθά ζηνηρεία από ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ θαη παγεηό Πξνζηαζία από ηελ ππεξζέξκαλζε θαηά ηνπο ζεξκνύο κήλεο Πεξηνξηζκό ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο κε κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ.

12 Τν ζεξκηθό ηζνδύγην ηνπ θηηξίνπ Οη αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε Οη αλάγθεο ελόο θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε εμαξηώληαη από ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελνίθσλ ηνπ. Ο ππνινγηζκόο ησλ ζεξκηθώλ αλαγθώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα δηαθόξσλ κεζόδσλ πνπ ρνληξηθά θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: ηαηηθέο κέζνδνη: Τπνινγηζκόο ηνπ ζεξκηθνύ ηζνδπγίνπ αλά κήλα ή αλά έηνο Με ζηαηηθέο (δπλακηθέο) κέζνδνη: Δπίιπζε ηεο εμίζσζεο ηεο ζεξκηθήο αγσγήο ππό κε ζηαηηθέο ζπλζήθεο, ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα κεξηθώλ ιεπηώλ έσο κηαο εκέξαο. Σα πξόηππα ζπζρεηίδνπλ άκεζα ηηο αλάγθεο ελόο θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε κε ηνλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο U (πξώελ k) ησλ κεκνλσκέλσλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ. Απηό δελ αληαπνθξίλεηαη απόιπηα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηαηί νη ζεξκηθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ επεξεάδνληαη παξάιιεια από ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. Τν ζεξκηθό ηζνδύγην: Γεληθά ζηνηρεία Καη αξρήλ πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε πξνο εμέηαζε πεξηνρή ηνπ ζεξκηθνύ ηζνδπγίνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη ην εμσηεξηθό θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, όπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη, ή νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή. Θεξκηθή πεγή Θερμική ροή Σρήκα 2.1: Η πεξηνρή ηνπ ζεξκηθνύ ηζνδπγίνπ ηνλίδεηαη κε θόθθηλε γξακκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζην επίπεδν ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηνπ θειύθνπο, αιιά ζπλήζσο ηα όξηα ζπκπίπηνπλ κε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηελ ρξήζε ή/ θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο, ηόηε ε παξαπάλσ πεξηνρή πξέπεη λα θαηακεξηζηεί ζε ζεξκηθέο δώλεο. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό θάζε κηαο ζεξκηθήο δώλεο είλαη κηα εληαία ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Οη παξάκεηξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεξκηθό ηζνδύγην ελόο θηηξίνπ δηαθξίλνληαη ζε ζεξκηθέο απώιεηεο θαη ζεξκηθά θέξδε. Οη ζεξκηθέο απώιεηεο είλαη κεγέζε πνπ δηαθεύγνπλ (ράλνληαη) από κηα ζεξκηθή δώλε. Υαξαθηεξίδνληαη κε ην γξάκκα Q. Οη ζεξκηθέο απώιεηεο δηαθξίλνληαη ζε: Απώιεηεο από ζεξκηθή κεηάδνζε (QT). Πξόθεηηαη γηα ηε ζεξκόηεηα πνπ δηαξξέεη ηα θηηξηαθά ζηνηρεία από κέζα πξνο ηα έμσ.

13 Μεηάδνζε Γωλίεο Άμνλαο Σρήκα 2.2: Απεηθόληζε ησλ νδώλ κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο πξνο ηα έμσ. LC: Απώιεηεο ιόγσ γεσκεηξίαο LU: Απώιεηεο από ζεξκηθή αγσγή Le: Απώιεηεο από αθηηλνβνιία LY: Απώιεηεο από κε αεξνζηεγή ζεκεία LG: Απώιεηεο πξνο ην έδαθνο Απώιεηεο αεξηζκνύ QL: Ο ζεξκόο εζσηεξηθόο αέξαο ξέεη κέζσ κε ζηεγαλώλ ζεκείσλ ηνπ θειύθνπο αθελόο θαη ιόγσ θπζηθνύ αεξηζκνύ κέζσ παξαζύξσλ ή κεραληθνύ αεξηζκνύ πξνο ηα έμσ θαη αληηθαζίζηαηαη από ςπρξό εμσηεξηθό αέξα. Σρήκα 2.3: Γηαθπγή ζεξκόηεηαο ιόγσ κεηαθνξάο αέξα. QVEN: Απώιεηεο από αεξαγσγνύο QINF: Απώιεηεο κέζσ ηνπ θειύθνπο QNAT: Απώιεηεο από θπζηθό αεξηζκό QKON: Απώιεηεο από κεηαθνξά αέξησλ καδώλ Σα ζεξκηθά θέξδε νθείινληαη είηε ζε ζεξκηθέο πεγέο ζην εζσηεξηθό κηαο ζεξκηθήο δώλεο είηε ζπλίζηαληαη ζε πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ζεξκηθή δώλε. Έρνπκε: Ηιηαθά θέξδε QS: Η ειηαθή αθηηλνβνιία πεξλά ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ κέζσ ησλ δηαθαλώλ ζηνηρείσλ ηνπ θειύθνπο.

14 Σρήκα 2.4: Ηιηαθά θέξδε QDIFH: Αθηηλνβνιία δηάρπηε ζηνλ νπξαλό QDIR: Άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία QDIFG: Αθηηλνβνιία δηάρπηε ζην έδαθνο Εζωηεξηθά θέξδε QI: Απόδνζε ζεξκόηεηαο από ελνίθνπο θαη ζπζθεπέο Σρήκα 2.5: Δζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε από άηνκα θαη ζπζθεπέο. Η ζεξκόηεηα κεηαδίδεηαη είηε κε κεηαθνξά είηε κε αθηηλνβνιία ζην θηίξην. Δπνκέλσο νη αλάγθεο ελόο θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε είλαη ην πνζό ζεξκόηεηαο εθείλν πνπ πξέπεη λα εηζέιζεη ζην ζεξκηθό ηζνδύγην, ώζηε λα ηζνζηαζκηζηνύλ ηα ζεξκηθά θέξδε θαη νη απώιεηεο. Σν άζξνηζκα όισλ ησλ παξαγόλησλ πξέπεη δειαδή λα ηζνύηαη κε κεδέλ. Η ζρέζε δηαηππώλεηαη καζεκαηηθά σο εμήο: QT + QL = QS + QI + QH, Όπνπ QH νη αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε, QΣ νη απώιεηεο ιόγσ ζεξκηθήο κεηάδνζεο QL νη απώιεηεο ιόγσ αεξηζκνύ QS ηα ειηαθά θέξδε QΙ ηα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε Λόγσ ηεο γεληθήο ηζρύνο ηνπ λόκνπ δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο, ε παξαπάλσ ζρέζε πξέπεη λα πιεξνύηαη αλά πάζα ζηηγκή. Γηα ζρεηηθά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππεηζέξρεηαη ζην ηζνδύγην θαη ε απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ζηα θηηξηαθά ζηνηρεία. Δμεηάδνληαο σζηόζν έλα θηίξην γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, ν παξάγσλ απηόο παίδεη δεπηεξεύνληα ξόιν. Δμαίξεζε απνηεινύλ θηίξηα κε κεγάιν πνζνζηό γπάιηλσλ επηθαλεηώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θειύθνπο θαη εηδηθά, πξόηππα θηίξηα κε ρακειέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.

15 Σρήκα 2.6: Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ ζεξκηθνύ ηζνδπγίνπ ελόο θηηξίνπ, κε ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο θαη θέξδε θαη ηελ αλαγθαία ζεξκόηεηα πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί. Δθεί πνπ παίδεη θξίζηκν ξόιν ε απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ζηε κάδα ηνπ θηηξίνπ είλαη ζην ζεξκηθό ηζνδύγην θαηά ηνπο ζεξκνύο κήλεο. Δθεί ην πξόβιεκα είλαη πην ζύλζεην. Σα ζεξκηθά θέξδε αλεβάδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην θηίξην πάλα από θάπνηα αλεθηά επίπεδα, νπόηε ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ κεραληζκνί κείσζεο ή κεηαθνξάο ηνπ ςπθηηθνύ θνξηίνπ, δειαδή ηεο πεξίζζεηαο ζε ζεξκόηεηα, ε νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζεί. Σέηνηνη κεραληζκνί είλαη ν αεξηζκόο, ε εμαέξσζε θαη ε ζεξκνζπζζώξεπζε. Η ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ θηηξίωλ θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνύ ηεο Ο ππνινγηζκόο ησλ αλαγθώλ ελόο θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε βάζεη ζηαηηθώλ κεζόδσλ εμππεξεηεί ηηο παξαθάησ ζθνπηκόηεηεο: Σε ρξήζε ζεζκηθά θαζηεξσκέλσλ νξηαθώλ ηηκώλ (π.ρ. κέγηζηε επηηξεπόκελε θαηαλάισζε θαπζίκνπ) σο νδεγώλ γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ αγνξαζηή / ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θηηξίνπ Σε δεκηνπξγία ελόο εξγαιείνπ, πνπ ζε θάζε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή βειηηζηνπνίεζε ηνπ θηηξίνπ. Σε ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ θηηξίσλ βάζεη εληαίσλ θξηηεξίσλ. Οη κε ζηαηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνύ είλαη ζε ζέζε λα δώζνπλ επηπξόζζεηα πιεξνθνξίεο ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο θάπνηα κεγέζε κεηαβάιινληαη αηζζεηά ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο: Τπεξζέξκαλζε θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο: κέγηζηεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο, ζπρλόηεηα ππέξβαζεο νξίσλ, απνηειεζκαηηθόηεηα λπθηεξηλνύ αεξηζκνύ. Γηαδηθαζία ζέξκαλζεο θαη ςύμεο ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ Ρύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςύμεο θαη αεξηζκνύ θαη έιεγρνο αλαθνξηθά κε αθξαίεο θαηαζηάζεηο Υξήζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο γηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςύμεο θαη ζέξκαλζεο. Δίλαη εύινγν όηη ηέηνηεο κέζνδνη πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ ινγηζκηθνύ θαη ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο. Πξνθύπηνπλ ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ζην θέιπθνο θαη ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θειύθνπο.

16 Σρήκα 2.7. Σππηθό δηάγξακκα θαηαγξαθήο ζεξκνθξαζηώλ ηνπ θειύθνπο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν Σρήκα 2.8. Σππηθό δηάγξακκα θαηαγξαθήο ζεξκνθξαζηώλ ελόο εμσηεξηθνύ ηνίρνπ ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, εδώ ζπγθεθξηκέλα θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην

17 Θεξκνπξνζηαζία θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε Από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ην Μάξηην, ζηηο εύθξαηεο θιηκαηηθέο δώλεο, νη κέζεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα ζην ύπαηζξν είλαη αηζζεηά ρακειόηεξεο από ηηο ηδεώδεηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα (20-22 C) ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ. Έρνπκε έηζη κηα ζηαζεξή ξνή ζεξκόηεηαο από κέζα πξνο ηα έμσ, κέζσ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ. Σν θαινθαίξη νη επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ βξίζθνληαη θάησ από ηνπο 26 C. Η πνηόηεηα ηεο ζεξκνπξνζηαζίαο θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ελόο θηηξίνπ, δειαδή ηελ ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ηνλ ρεηκώλα θαη γηα ςύμε ην θαινθαίξη. Η ζεξκνπξνζηαζία θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν πξνζθέξεη: 1. Μείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ κέζσ ηνπ θειύθνπο ιόγσ ζεξκηθήο κεηάδνζεο 2. Αύμεζε ησλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηνπ θηηξίνπ, νπόηε κε ηελ ίδηα αηζζεηή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα κεησζεί ε αλαγθαία ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηνπο ρώξνπο. Καηά ηε ζεξκή πεξίνδν ε ζεξκνπξνζηαζία εμαζθαιίδεη 1. Μείσζε ησλ ζεξκηθώλ θεξδώλ κέζσ ηνπ θειύθνπο 2. Πξνζηαζία από ηελ ππεξζέξκαλζε ιόγσ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηηο βηνκεραληθέο ρώξεο ε παξαγσγή θαη παξνρή ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαηαλαιώλεη πεξίπνπ 40% ηεο παξαγόκελεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο. Η ηειεπηαία πξνέξρεηαη από ηελ θαύζε νξπθηώλ, όπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθό αέξην. Η θαηαλάισζε κε αλαλεώζηκσλ θαπζίκσλ θαη ε επαθόινπζε εθπνκπή ηνμηθώλ νπζηώλ επηβαξύλνπλ ζηνλ ίδην βαζκό αλζξώπνπο θαη πεξηβάιινλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη ζθόπηκε ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζεξκνπξνζηαζίαο. Παξάιιεια σζηόζν ην πεξηβάιινλ πθίζηαηαη απμεκέλε επηβάξπλζε από ηελ παξαγσγή ησλ κνλσηηθώλ πιηθώλ. Πξόθεηηαη επνκέλσο γηα έλα δήηεκα βειηηζηνπνίεζεο. Η Θεξκνκόλωζε ε έλα θηίξην πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερώο κεηάβαζε ζεξκόηεηαο από ηα ζεξκόηεξα ζηξώκαηα ησλ ζηεξεώλ θαη ησλ ξεπζηώλ πξνο ηα ςπρξόηεξα. Έηζη θαηά ην ρεηκώλα ε ζεξκόηεηα ηείλεη λα δηαθύγεη από ην εζσηεξηθό πξνο ην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ θπξίσο κέζσ ηνπ θειύθνπο, ελώ ην θαινθαίξη, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αθνινπζεί ηελ αληίζεηε δηαδξνκή. ηελ δόκεζε καο ελδηαθέξεη λα αλαραηηίζνπκε απηή ηελ θίλεζε ηεο ζεξκόηεηαο ώζηε λα πεξηνξίζνπκε ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ην ρεηκώλα θαη ηα ζεξκηθά θέξδε ην θαινθαίξη. ε ό,ηη αθνξά ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, επεηδή ε ζεξκόηεηα κεηαδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν κε αγσγή, πξνζπαζνύκε λα κεηώζνπκε ηελ αγσγή ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ. Πξναλαθέξακε όηη θάζε πιηθό δηαζέηε ηε δηθή ηνπ ζεξκηθή αγσγηκόηεηα. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ελόο πιηθνύ, ηόζν θαιύηεξνο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο είλαη ην πιηθό. Όζν κηθξόηεξε, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ην πιηθό ζηε κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο. Η αληίζηαζε απηή ιέγεηαη ζεξκηθή αληίζηαζε θαη δηαηππώλεηαη ζαλ θιάζκα κε αξηζκεηή ηε κνλάδα θαη παξνλνκαζηή ην δείθηε ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο (1/ι). Έλα πιηθό κε κεγάιε αληίζηαζε ζηε ζεξκηθή αγσγή, δειαδή κε πνιύ κηθξό ζπληειεζηή ι, είλαη ν αέξαο. Κάπνηα πιηθά ινηπόλ πνπ θξαηνύλ κεγάιν πνζνζηό αέξα εγθισβηζκέλν ζηνπο πόξνπο ηνπο ζεσξνύληαη ζεξκνκνλσηηθά. Όηαλ αλαθεξόκαζηε όρη πιένλ ζε έλα κεκνλσκέλν πιηθό αιιά ζε έλα θηηξηαθό ζηνηρείν πνπ απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα ζηξώκαηα δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ, ηόηε ε αληίζηαζε ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ ζηε κεηαθνξά ζεξκόηεηα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζεξκηθώλ αληηζηάζεσλ ησλ

18 επηκέξνπο πιηθώλ. Δπηπιένλ ιακβάλεηαη ππόςε νη αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο Rin θαη Rex πνπ εθθξάδνπλ ηελ αληαιιαγή ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ κε ηνλ εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό αέξα (ρήκα 2.9). Απηή ε δπλαηόηεηα κεηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο κέζσ ελόο θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη ζεξκνπεξαηόηεηα θαη πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο U (πξώελ k), ζε W/m 2 K. Απηόο εθθξάδεη ηελ πνζόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο ζε W, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζε 1 ώξα, ζε 1 m 2 ηεο επηθάλεηαο ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ, όηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ είλαη 1 βαζκόο ν C. Μαζεκαηηθά ε ηηκή U ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζρέζεο: 1 U= R in + D i + R ex Όπνπ U: πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο [W/m 2 K] Rin θαη Rex: Αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ ιόγσ αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο κε αέξα ή άιια θηηξηαθά ζηνηρεία [m 2 K/ W] Σ D i: Άζξνηζκα ησλ ζεξκηθώλ αληηζηάζεσλ (1/ι) ηνπ θηηξηαθνύ ζηνηρείνπ Σρήκα 2.9: Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο U 3.1 Θεξκνκόλωζε θαη θαηαλάιωζε θαπζίκωλ Σρήκα 3.1: ρέζε ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ θαη ζεξκνπξνζηαζίαο. Παξίζηαληαη γξακκηθά νη δηαθπκάλζεηο ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ε αηζζεηή ζεξκνθξαζία θαη νη αλάγθεο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηόηεηα ηεο ζεξκνπξνζηαζίαο. Ιζρύεη σο ππόζεζε όηη νη ζεξκηθέο απώιεηεο από ηνλ αεξηζκό εμηζώλνληαη κε ηα ζεξκηθά θέξδε από ηνλ ήιην θαη ηηο εζσηεξηθέο ζεξκηθέο πεγέο

19 Οη ζεξκηθέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ζε έλα ρώξν πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε κηα αηζζεηή ζεξκνθξαζία. Η ζεξκνπξνζηαζία ησλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαζνξίδεη, γηα θάζε γεσκεηξία ηνπ ρώξνπ, ηηο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο αλάγθεο ζε ζέξκαλζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα. Βάζεη ησλ δύν παξαπάλσ κεγεζώλ πξνθύπηεη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.1. Η κείσζε ηεο δαπάλεο ζε ελέξγεηαο πξνϋπνζέηεη σζηόζν απμεκέλε ζεξκνκόλσζε, δειαδή ε ε εμνηθνλόκεζε θάζε επηπιένλ ιίηξν πεηξειαίνπ απαηηεί επηπιένλ εθαηνζηά πάρνπο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ. Σν γξάθεκα 3.2 δείρλεη ηε κείσζε ζεξκηθώλ απσιεηώλ ζε kwh ζε ζπλάξηεζε κε ην πάρνο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ ζε κηα πεξίνδν 100 εηώλ. Σν γξάθεκα δείρλεη όηη κε πάρνο ζεξκνκόλσζεο 10 cm (ήδε πνιύ αζπλήζηζην γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα), εμνηθνλνκνύληαη ιίηξα πεηξειαίνπ. Χζηόζν ε ζρέζε πάρνπο ζεξκνκόλσζεο θαη εμνηθνλόκεζεο θαπζίκνπ δελ είλαη γξακκηθή: Με 10 cm ζεξκνκόλσζεο εμνηθνλνκνύληαη ιίηξα θαπζίκνπ Με 20 cm ζεξκνκόλσζεο εμνηθνλνκνύληαη ιίηξα θαπζίκνπ Με 40 cm ζεξκνκόλσζεο εμνηθνλνκνύληαη ιίηξα θαπζίκνπ Δπνκέλσο είλαη πξνηηκόηεξν λα ηεξεζεί έλα ινγηθό πάρνο ζεξκνκόλσζεο θαη λα επηρεηξεζεί κηα θαιύηεξε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε κε ζεξκηθά θέξδε από άιιεο πεγέο (π.ρ. ήιην). Δμάιινπ ζην ειιεληθό θιίκα, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, όπνπ ππεηζέξρνληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη, όπσο ζθηαζκόο, αεξηζκόο θαη ζεξκηθή κάδα. Σρήκα 3.2: Απεηθνλίδεηαη ε εμνηθνλόκεζε ζε kwh ζεξκηθήο ηζρύνο, ζε ιίηξα πεηξειαίνπ ή θπβ. κέηξα αεξίνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηζρύνπζα ζηελ Γεξκαλία ειάρηζηε ζεξκνπξνζηαζία 0.5 W/m 2 K, γηα δηαθνξεηηθά πάρε ζεξκνκόλσζεο, ζε έλα ρώξν εκβαδνύ 25m 2. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε νη απώιεηεο από ηνλ αεξηζκό. 4.0 Η ζεξκνρωξεηηθόηεηα Κάζε πιηθό έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζιακβάλεη ζεξκόηεηα θαη λα ηελ απνζεθεύεη. Η πνζόηεηα ζεξκόηεηαο πνπ κπνξεί έλα πιηθό λα πξνζιάβεη νλνκάδεηαη εηδηθή ζεξκνρωξεηηθόηεηα c θαη απνδίδεηαη ζε kj/(kgk). Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα c απνδίδεη ην πνζό ελέξγεηαο ζε kj πνπ απνζεθεύεηαη ζε 1 kg πιηθνύ όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 1 C, ή, κε άιια ιόγηα, πόζε ζεξκηθή ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζιάβεη έλα ρηιηόγξακκν ελόο

20 πιηθνύ, ώζηε λα αλέιζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά 1 C. Τιηθά κε πςειό γηλόκελν εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο επί ππθλόηεηα απνζεθεύνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο. Σρήκα 4.1: Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ θηηξηαθώλ ζηνηρείσλ ζε δηάζηεκα 24 σξώλ γηα κηα ζεξκνθξαζηαθή δηαθύκαλζε 1 C. Γίλεηαη ην πάρνο θαη ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ. Σν εμσηεξηθό θέιπθνο είλαη 10 cm εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (XPS), ζεξκηθή αγσγηκόηεηα: 0.04 W/m 2 K. Η απνζεθεπκέλε ζε έλα ζώκα ζεξκόηεηα απνηειεί ην άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο όισλ ησλ κνξίσλ ηνπ. Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα είλαη ην ζύλνιν ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ε εηζαγσγή ηεο νπνίαο απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία θαηά 1 Κ (J/K). Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλάγεη απηή ηε κνλάδα ζε 1 kg. Άξα ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα απμάλεηαη επζέσο αλάινγα κε Σελ απνζεθεύζηκε πνζόηεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε θάζε ζηνηρεηώδεο ζσκαηίδην Σελ ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ, δειαδή ηνλ αξηζκό ζσκαηηδίσλ πνπ πεξηέρεη ην πιηθό. Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε έλα θηηξηαθό ζηνηρείν είλαη ηόζν κεγαιύηεξνο, όζν κηθξόηεξε είλαη ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα θαη όζν πςειόηεξε ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ησλ ζηξσκάησλ κεηαμύ επηθάλεηαο θαη ηνπ ελ ιόγσ κνξίνπ. Άξα ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα αμηνπνηείηαη γξεγνξόηεξα όζν κεγαιώλεη ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ελόο πιηθνύ. Θεξκνρωξεηηθόηεηα θαη θηίξην Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, δειαδή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό αληηδξά ζηηο ζπλεζηζκέλεο δηαθπκάλζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ θιίκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ελνίθσλ. Κηίξηα ππό ίδηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη κε παξεκθεξή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ κπνξεί λα έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο θαη αλάγθεο ζε ζέξκαλζε. Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα θαζνξίδεη: Σελ αμηνπνίεζε ζεξκηθώλ θεξδώλ από ηνλ ήιην θαη από εζσηεξηθέο ζεξκηθέο πεγέο. Σε δπλαηόηεηα θπζηθήο ςύμεο ην θαινθαίξη. Σν δπλακηθό απηό ελεξγνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα λπθηεξηλνύ αεξηζκνύ. Απηόο ν αεξηζκόο δελ ππνθαζηζηά σζηόζν ην ξόιν ηεο επαξθνύο ζθίαζεο ησλ αλνηγκάησλ θαη γπάιηλσλ επηθαλεηώλ.

21 Σν ρξόλν ζέξκαλζεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ επηθαλεηώλ ηνπ. ε πεξηπηώζεηο δηαθνπηόκελεο ζέξκαλζεο, ζε ρώξνπο κε κεγάιε ζεξκηθή κάδα ε επίηεπμε κηαο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο αξγεί ζεκαληηθά. Άξα ζε θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επθαηξηαθά ή κόλν ην ρεηκώλα, ε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα δελ απνηειεί πιενλέθηεκα. Σνλ ρξόλν ςύμεο. Υώξνη κε κεγάιε ζεξκηθή κάδα θαη θαιή ζεξκνκόλσζε αξγνύλ λα ςπρζνύλ. Άξα ζηελ πεξίπησζε δηαθνπηόκελεο ζέξκαλζεο ε κεγάιε ζεξκηθή κάδα κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα απμεκέλεο αλάγθεο ζε ζέξκαλζε. ε ρώξνπο κε ζπλερή ζέξκαλζε, (ζεξκάζηξεο μύινπ, θιπ.) ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα βνεζά, γηαηί ε ζεξκόηεηα απνζεθεύεηαη από ηα θηηξηαθά ζηνηρεία θαη απνδίδεηαη αξγόηεξα. Πξνϋπόζεζε είλαη βέβαηα ε επαξθήο ζεξκνπξνζηαζία ηνπ εμσηεξηθνύ θειύθνπο. Κξίζηκε είλαη όρη ηόζν ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαζεαπηνύ αιιά απηό πνπ απνθαινύκε ελεξγή ζεξκηθή κάδα ηνπ θειύθνπο, ησλ εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ θαη ηεο επίπισζεο. Μεγάιε ελεξγή ζεξκηθή κάδα έρνπλ θηηξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία: Γηαζέηνπλ πςειή ζεξκνρσξεηηθόηεηα Γηαζέηνπλ πςειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα Βξίζθνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζεξκαηλόκελνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ δηαρσξίδνληαη από ηνλ αέξα κέζσ ζεξκνκνλσηηθώλ ζηξώζεσλ. Αθόκα θαη ιεπηά κνλσηηθά ζηξώκαηα θαηαξγνύλ ηελ ελεξγή ζεξκηθή κάδα ελόο θειύθνπο, έζησ θαη αλ δηαζέηεη πςειή ζεξκνρσξεηηθόηεηα.

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΔΓΗΑΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΘΔ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Βηνκηκεηηθή ΘΙΗΚΑ ΘΙΗΚΑ Θεπμό-ςγπό θιίκα >>>θύξηα ραξαθηεξηζηηθά: πςειή ζρεηηθή πγξαζία πςειέο ρσξίο δηαθύκαλζε ζεξκνθξαζίεο >>>βαζηθή ζηξαηεγηθή ςύμεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΗΟ-ΦΩ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΥΔΓΗΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ρεδηαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Σο «σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Κοζμόποσλος Πάνος 1, Φραγγίδοσ Ιωάννα-Πηνελόπη 1 1 Δξγαζηεξίν Πεξηβαιινληηθνύ θαη Δλεξγεηαθνύ Σρεδηαζκνύ Κηηξίσλ θαη Οηθηζκώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή, Γ.Π.Θ., Τκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα