1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.0 Ο ήιηνο. 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία"

Transcript

1 1.0 Ο ήιηνο Ο ήιηνο είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο. πληεξεί ηε δσή ζηνλ πιαλήηε γε θαη δηέπεη ηελ θίλεζε ησλ αλέκσλ θαη ησλ πδάησλ, ην θιίκα θαη ηνπο θχθινπο δσήο (ρήκα 1.1). 1.1 Ηιηαθή αθηηλνβνιία Η ππξεληθή ζχληεμε ζηνλ ππξήλα ηνπ ήιηνπ απειεπζεξψλνπλ ελέξγεηα ζε κνξθή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πςειψλ ζπρλνηήησλ. Η αθηηλνβνιία απηή εθπέκπεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ ζε έλα θάζκα απφ ξαδηνθχκαηα κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο έσο αθηηλνβνιία Υ θαη Γάκα πνιχ κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο. Χζηφζν ζε νξηζκέλα κήθε θχκαηνο εθπέκπνληαη αλαινγηθά κεγαιχηεξα πνζνζηά ελέξγεηαο (ρήκα 1.2). Σρήκα 1.2: ππεξηψδεο ππέξπζξε Μήθε θχκαηνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ην πςειφηεξν ζεκείν ηεο αηκφζθαηξαο (επάλσ θακπχιε) θαη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο (θάησ θακπχιε)

2 Η ορατή αθηηλνβνιία απφ 0.35 έσο 0.75 κm, ζπληζηά ην 46% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο θαη απαξηίδεηαη απφ ηα γλσζηά καο ρξψκαηα απφ ην βηνιεηί (0.35 κm ) έσο ην θφθθηλν (0.75 κm). 49% ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ έξρεηαη απφ ηνλ ήιην βξίζθεηαη ζηελ υπέρυθρη πεξηνρή πνπ μεθηλά ακέζσο κεηά ην κήθνο θχκαηνο ηνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Η ππέξπζξε αθηηλνβνιία γίλεηαη αηζζεηή σο ζεξκφηεηα. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κήθνπο θχκαηνο κηθξφηεξνπ ηνπ βηνιεηί (0.35 κm) θαη ζπληζηά ηελ υπεριώδη αθηηλνβνιία. 1.2 Ηιηαθή αθηηλνβνιία θαη γήηλε αηκόζθαηξα Απφ ην ζχλνιν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη ε γε, πεξίπνπ 35% ανακλάηαι πίζσ ζην δηάζηεκα. Σελ αλάθιαζε απηή πξνθαινχλ ηα αηκνζθαηξηθά ζσκαηίδηα, λεθψζεηο αιιά θαη επηθάλεηεο ηνπ θινηνχ ηεο γεο, φπσο λεξφ, ρηφλη, πάγνο θαη άκκνο (ρήκα 1.3). Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ππνινίπνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ δελ αλαθιάηαη, διαζκορπίζεηαι θαζψο έξρεηαη ζε επαθή κε κφξηα ηνπ αέξα θαη ζθφλε. θαη θηάλεη σο διάχυηη αθηηλνβνιία ζηε γε απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Η δηάρπηε αθηηλνβνιία, θπξίσο απηή ηνπ θπαλνχ ηκήκαηνο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο δίλεη ζηνλ θαζαξφ νπξαλφ ην γαιαλφ ηνπ ρξψκα. Δπηπιένλ έλα πνζνζηφ 10-15% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απορροθάηαι απφ πδξαηκνχο, απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο. Σν φδνλ ζηα αλψηεξα αηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα αλαθφπηεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηε δσή ζηνλ πιαλήηε. Οη πδξαηκνί θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνξξνθνχλ θαηά θχξην ιφγν ππέξπζξε αθηηλνβνιία. Σρήκα 1.3: Μεηαβνιέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε γήηλε αηκφζθαηξα Πέξα απφ ηε ζχλζεζε ηεο αηκφζθαηξαο, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγσλ πνπ θαζνξίδε8η ηελ πνζφηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, είλαη ε απόζηαζη πνπ πξέπεη λα δηαλχζεη ε αθηηλνβνιία μέζα ζηελ αηκφζθαηξα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε δηαδξνκή, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απνξξνθάηαη θαη δηαρέεηαη. Σν κήθνο απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ εκέξα, ηελ ώρα θαη ην μήνα ηνπ έηνπο. Σν κεζεκέξη, φηαλ ν ήιηνο βξίζθεηαη αθξηβψο πάλσ απφ έλα ζεκείν, ε αθηηλνβνιία δηαλχεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε κέζα ζηελ αηκφζθαηξα, ελψ φηαλ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νξίδνληα

3 (αλαηνιή θαη δχζε), ε δηαδξνκή καθξαίλεη. Λφγσ ηεο θιίζεο ηνπ άμνλα ηεο γεο θαηά 23.5, ε δηαδξνκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ ηεο αηκφζθαηξαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ην κήλα. Η θιίζε ηνπ άμνλα ηεο γεο επζχλεηαη γηα ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ θαηξνχ. Σν βφξεην εκηζθαίξην θιίλεη πξνο ηνλ ήιην θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη δέρεηαη πεξηζζφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο. Σν ρεηκψλα ζπκβαίλεη ην αληίζεην θαη ην βφξεην εκηζθαίξην δέρεηαη ιηγφηεξε αθηηλνβνιία ελψ ην λφηην εκηζθαίξην έρεη θαινθαίξη (ρήκα 1.4). ΙΟΤΝΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ Σρήκα 1.4: Φαηλφκελε δηαδξνκή ηνπ ήιηνπ πάλσ απφ δεδνκέλν ζεκείν γηα δπν δηαθνξεηηθνχο κήλεο 1.3 Η έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε δεδνκέλε επηθάλεηα Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί κηα δεδνκέλε επηθάλεηα σο πξνο ηελ πνζφηεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη, είλαη αλαγθαίν λα μέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν είλαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα γεληθά θιηκαηηθά δεδνκέλα κεηαβάιινληαη κε ηελ απφζηαζε απφ ηνλ Ιζεκεξηλφ. Ξέξνληαο ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, είλαη εχθνιν λα θάλνπκε θάπνηεο παξαδνρέο θαη λα εηζάγνπκε κηα ζεηξά εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο ηνπνζεζίαο σο πξνο ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ δέρεηαη. Καη αξρή ζεσξνχκε κηα θαηλνκεληθή ηξνρηά ηνπ ήιηνπ πάλσ απφ έλα ζεκείν. Η ηξνρηά απηή, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε εκέξα, θαζνξίδεηαη βάζεη δχν γσληψλ, ηεο γσλίαο χςνπο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αδηκνπζίνπ (ρήκα 1.5). Σρήκα 1.5: Φαηλνκεληθή ηξνρηά ηνπ ήιηνπ πάλσ απφ ην ζεκείν Κ

4 Σν αδηκνύζην (ΑΖ ) γηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα κεηξάηαη ζηελ θάηνςε, επάλσ ζηνλ νξίδνληα θαη είλαη ε γσλία κεηαμχ πξνβνιήο ζην νξηδφληην επίπεδν ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ βνξξά. Η γσλία ύςνπο (Η) ηνπ ήιηνπ γηα ζπγθεθξηκέλε κέξα θαη ψξα κεηξάηαη ζηελ ηνκή σο ε γσλία κεηαμχ ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ νξίδνληα. Η γσλία πξόζπησζεο ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα. Δίλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο κε κηα επζεία θάζεηε ζε κηα επηθάλεηα (ρήκα 1.6). Λφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο θαη ηεο δηαθνξάο κεγέζνπο κεηαμχ ήιηνπ θαη γεο ζεσξνχκε φηη νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ είλαη παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο. Σρήκα 1.6: Γσλία πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε κε ηε γσλία χςνπο ηνπ ήιηνπ Μηα επηθάλεηα θάζεηε πξνο ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ δέρεηαη ην 100% ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο. Με θιίζε έσο θαη 25 κηα επηθάλεηα δέρεηαη ην 90% θαη κε θιίζε 60 ην 50% ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Χζηφζν, ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα απνηειείηαη φρη κφλν απφ άκεζε αιιά θαη απφ αλαθιψκελε θαη δηάρπηε αθηηλνβνιία. Όηαλ ν ήιηνο βξίζθεηαη ρακειά, ην πνζνζηφ ηεο δηάρπηεο αθηηλνβνιίαο θηάλεη ην 50% θαη ζε ζπλζήθεο πιήξσο λεθνζθεπνχο νπξαλνχ ην 100% ηνπ ζπλφινπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πάλσ ζε κηα επηθάλεηα. Όηαλ ν νπξαλφο είλαη αίζξηνο, ηφηε βέβαηα ε δηάρπηε αθηηλνβνιία ζπκβάιιεη κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή πξνζπίπηνπζα ελέξγεηα. Η ελέξγεηα πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα απφ αλάθιαζε θαζνξίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ηεο επηθάλεηαο θαη απφ ηε γσλία πξφζπησζεο κεηαμχ ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ θαη ηεο αλαθιψζαο επηθάλεηαο. Όζν κεγαιψλεη ε γσλία πξφζπησζεο, ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθηηλνβνιίαο αλαθιάηαη. 1.4 Αλάθιαζε, κεηάδνζε θαη απνξξόθεζε Η ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη κηα επηθάλεηα ελ κέξεη απνξξνθάηαη, αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ επηθάλεηα. Αλάινγα κε ηελ πθή ηεο επηθάλεηαο ελφο πιηθνχ, ε αλαθιψκελε αθηηλνβνιία είηε δηαρέεηαη, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη φηαλ πξνζπίπηεη επάλσ ζε ηξαρηέο επηθάλεηεο είηε αλαθιάηαη θαηά πξνβιέςηκε γσλία εάλ ε επηθάλεηα είλαη ιεία, φπσο απηή ελφο θαζξέθηε. Η γσλία πξφζπησζεο ηζνχηαη κε ηε γσλία αλάθιαζεο.

5 Απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε σο ρξψκα είλαη ε αλάθιαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο ζε κηα επηθάλεηα, ελψ ην ππφινηπν νξαηφ θάζκα απνξξνθάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ή δηέξρεηαη κέζα απφ απηή. Δάλ έλα αληηθείκελν απνξξνθά ην ζχλνιν ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο εκθαλίδεηαη σο μαύρο, ελψ αλ αλαθιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γίλεηαη νξαηφ ζαλ λευκό. Τιηθά ηα νπνία αθήλνπλ λα δηέιζεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απνθαινχληαη δηαθαλή. Δάλ έλα πιηθφ αθήλεη κελ λα δηέιζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νξαηήο αθηηλνβνιίαο αιιά δηαζιά ή δηαρέεη ηελ αθηηλνβνιία απηή, ηφηε ην πιηθφ ραξαθηεξίδεηαη θσηνδηαπεξαηό. Όηαλ ε ειηαθή αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη απφ έλα πιηθφ, αιιάδεη κήθνο θχκαηνο θαη πεξλά ζην ππέξπζξν θάζκα, ην νπνίν γίλεηαη αηζζεηφ σο ζεξκόηεηα. 1.4 Μεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο Η ελαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ ελφο πιηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: αγσγή, ζπλαγσγή ή κεηαθνξά θαη αθηηλνβνιία. Αγσγή είλαη ε δηαδηθαζία κεηάδνζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είηε κεηαμχ κνξίσλ κέζα ζε έλα πιηθφ, ή κεηαμχ δχν πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, κέζσ άκεζεο κνξηαθήο αληαιιαγήο. Η δηεχζπλζε ηεο ζεξκηθήο κεηάδνζεο είλαη πάληα απφ ην ζεξκφηεξν ζην ςπρξφηεξν. Σν πνζνζηφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ελφο πιηθνχ ιέγεηαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα (ι) θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ πιηθνχ λα πξνζιάβνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζεξκφηεηα. Μέηαιια έρνπλ πςειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, ελψ πιηθά πνπ εγθισβίδνπλ αέξα ζηνπο πφξνπο ηνπο έρνπλ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, επεηδή ηα αέξηα είλαη ελ γέλεη θαθνί αγσγνί ηεο ζεξκφηεηαο. Σπλαγσγή ή κεηαθνξά έρνπκε α) φηαλ ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ελφο πιηθνχ ζηα κφξηα θάπνηνπ ξεπζηνχ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή καδί ηνπ ή β) φηαλ ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε κνξίσλ ελφο ξεπζηνχ απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Δξρφκελα ηα ςπρξά κφξηα ελφο ξεπζηνχ, φπσο ην λεξφ ή ν αέξαο, ζε θπζηθή επαθή κε κηα ζεξκή επηθάλεηα, κέξνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηεο επηθάλεηαο ζα κεηαθεξζεί ζε θνληηλά κφξηα ηνπ ξεπζηνχ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηα δχν ζηνηρεία, ηφζν πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη. Καζψο ην ξεπζηφ ζεξκαίλεηαη, δηαζηέιιεηαη, αξαηψλεη θαη αλέξρεηαη ζε ςειφηεξα ζηξψκαηα. Φπρξφηεξα κφξηα ζπεχδνπλ λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ησλ ζεξκφηεξσλ κνξίσλ πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ηα επάλσ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ξεπζηφ βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε. Δάλ ε θίλεζε απηή πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζεξκφηεηα, ηφηε κηιάκε γηα θπζηθή ζπλαγσγή / κεηαθνξά. Όηαλ ην ξεπζηφ εμαλαγθάδεηαη λα δηέιζεη κε νξκή πάλσ απφ κηα επηθάλεηα, ε φιε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο θαη κεηαθίλεζεο ησλ κνξίσλ ηνπ ξεπζηνχ επηηαρχλεηαη. Σφηε κηιάκε γηα εμαλαγθαζκέλε ζπλαγσγή / κεηαθνξά. Η δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα θαη αληίζηξνθα. Σν ζεξκφ ξεπζηφ έξρεηαη ζε επαθή κε κηα ςπρξή επηθάλεηα, νπφηε ηα ζεξκφηεξα κφξηα ηνπ ξεπζηνχ κεηαθέξνπλ ζεξκφηεηα ζηελ επηθάλεηα, ςχρνληαη, ππθλψλνπλ θαη θαηαβαίλνπλ ρακειά. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη ςπρξά ξεχκαηα ζε ρψξνπο. Όια ηα πιηθά ζψκαηα αθηηλνβνινύλ ελέξγεηα αλά πάζα ζηηγκή θαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε. ε αληίζεζε κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ είλαη κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο θαη εθπέκπεηαη ζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη

6 απφ ζηεξεά ζψκαηα είλαη κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο θαη εθπέκπεηαη ζε πνιχ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Η πνζφηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεη έλα πιηθφ εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ηθαλφηεηα εθπνκπήο ηεο επηθαλείαο ηνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπήο. Σα πεξηζζφηεξα γλσζηά πιηθά εθπέκπνπλ γχξσ ζην 90% ηεο ζεξκφηεηαο πνπ είλαη ζεσξεηηθά δπλαηφ λα εθπέκςνπλ ζε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. Κάπνηεο πνιχ ζηηιπλέο επηθάλεηεο, φπσο π.ρ. θχιια αινπκηλίνπ εθπέκπνπλ πνιχ κηθξή πνζφηεηα ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. Η εθπνκπή ζεξκηθήο ελέξγεηαο έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ απνξξφθεζε ελέξγεηαο απφ έλα ζψκα. Πνιιά πιηθά φκσο δελ απνξξνθνχλ ζεξκηθή ελέξγεηα, αιιά ηελ αλαθινχλ ή ηελ αθήλνπλ λα δηέιζεη. Κάζε ζψκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο ζπληειεζηέο: Σν ζπληειεζηή πεξαηόηεηαο η, πνπ δίλεη ην πνζνζηφ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ πεξλά κέζα απφ έλα ζψκα, ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ε πνπ ζεσξείηαη ίζνο κε ην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο θαη ην ζπληειεζηή αλάθιαζεο r πνπ δίλεη ην πνζνζηφ πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιά έλα ζψκα. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ηξηψλ ζπληειεζηψλ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα: η + r +ε = 1. Η ηθαλφηεηα εθπνκπήο ελφο ζψκαηνο εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ ζχζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ θαη ιηγφηεξν απφ ην ρξψκα ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα δνκηθά πιηθά ιεηηνπξγνχλ σο κέιαλα ζώκαηα, απνξξνθνχλ δειαδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο, άξα έρνπλ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο ίζν κε ηε κνλάδα. Σα ζψκαηα πνπ αλαθινχλ,εθπέκπνπλ θαη κεηαδίδνπλ ζεξκφηεηα ζε ίζα πνζνζηά απνθαινχληαη γθξίδα ζώκαηα, π.ρ. παινπίλαθεο θαη εθείλα πνπ αλαθινχλ φια ζρεδφλ ηα κήθε θχκαηνο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ιέγνληαη ιεπθά ζώκαηα. Φπζηθά δελ απαληάηαη ζηε θχζε ζψκα απφιπηα καχξν, γθξίδν ή ιεπθφ. Σα πιηθά πνπ κεηαδίδνπλ νξαηή ειηαθή αθηηλνβνιία δελ κεηαδίδνπλ αλαγθαζηηθά ζεξκηθή αθηηλνβνιία. Απηφ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γπαιηνχ, ην νπνίν αθήλεη κελ φιν ην θάζκα νξαηήο αθηηλνβνιίαο λα πεξάζεη απφ κέζα ηνπ, αιιά απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. Απηή ε ηδηφηεηα ηνπ γπαιηνχ απνηειεί ηελ αθεηεξία θάζε ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν λα απνθνκίζνπκε ειηαθή ελέξγεηα γηα έλα θηίξην. Γηα ην ππέξπζξν ηκήκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε κήθνο θχκαηνο ι 2500 nm ηα ζπλεζηζκέλα παινζηάζηα είλαη δηαπεξαηά, ελψ δελ είλαη δηαπεξαηά γηα ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα θηηξηαθά ζηνηρεία θαη έρεη κεγαιχηεξν κήθνο θχκαηνο (ι > 5000 nm). ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: Η ειηαθή αθηηλνβνιία πεξλά κέζα απφ ηα παινζηάζηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη απνξξνθάηαη απφ ηα θηηξηαθά ζηνηρεία. Απηά ζεξκαίλνληαη θαη εθπέκπνπλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ε νπνία δελ κπνξεί πιένλ λα πεξάζεη απφ ηα παινζηάζηα.

7 Σρήκα 1.7: Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ 1.5 Θεξκνζπζζώξεπζε Κάζε πιηθφ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζιακβάλεη ζεξκφηεηα θαη λα ηελ απνζεθεχεη. Η πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ κπνξεί έλα πιηθφ λα πξνζιάβεη νλνκάδεηαη εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα c θαη απνδίδεηαη ζε kj/(kgk). Η εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα c απνδίδεη ην πνζφ ελέξγεηαο ζε kj πνπ απνζεθεχεηαη ζε 1 kg πιηθνχ φηαλ ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 1 C, ή, κε άιια ιφγηα, πφζε ζεξκηθή ελέξγεηα πξέπεη λα πξνζιάβεη έλα ρηιηφγξακκν ελφο πιηθνχ, ψζηε λα αλέιζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά 1 C. Σν γηλφκελν ηεο εηδηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο επί ηελ ππθλφηεηα απνθαιείηαη ζεξκνρσξεηηθφηεηα ή ζεξκηθή κάδα ηνπ πιηθνχ. Τιηθά κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα απνζεθεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο. Απφ ηα δηαδεδνκέλα ζηε θχζε ζηνηρεία ην λεξφ είλαη εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ελψ ν αέξαο είλαη απηφ κε ηε κηθξφηεξε. Όζνλ αθνξά ηα δνκηθά πιηθά, ε πέηξα θαη ην ζθπξφδεκα δηαζέηνπλ κεγάιε ζεξκηθή κάδα θαη αθνινπζνχλ νη ζπκπαγείο νπηφπιηλζνη. Σα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά έρνπλ πνιχ κηθξή ζεξκνρσξεηηθφηεηα, γηαηί πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ αέξα. Η απνζεθεπκέλε ζε έλα ζψκα ζεξκφηεηα απνηειεί ην άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο φισλ ησλ κνξίσλ ηνπ θαη απμάλεηαη επζέσο αλάινγα κε Σελ πνζφηεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ πιηθνχ Σελ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ, δειαδή ηνλ αξηζκφ κνξίσλ πνπ πεξηέρεη ην πιηθφ. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε έλα θηηξηαθφ ζηνηρείν είλαη ηφζν κεγαιχηεξνο, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη φζν πςειφηεξε ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ ζηξσκάησλ κεηαμχ επηθάλεηαο θαη ηνπ ελ ιφγσ κνξίνπ. Άξα ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα αμηνπνηείηαη γξεγνξφηεξα θαη πιεξέζηεξα φζν κεγαιψλεη ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ελφο πιηθνχ. Όια ηα ζπζηήκαηα απνθνκηδήο ειηαθψλ θεξδψλ ζηεξίδνληαη ζηε ζπζζώξεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο κέζα ζε έλα πιηθφ γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ςχμεο επηδηψθνπλ λα αθαηξέζνπλ ζεξκφηεηα απφ έλα πιηθφ ψζηε λα πξνζιάβεη απηφ ζεξκφηεηα κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.

8 2.0 Πξνζεγγίζεηο κε ζηφρν ηελ πξνζθνκηδή ειηαθψλ θεξδψλ Πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έθιπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ιακβάλεη ρψξα ζε θηίξηα. Η ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα απνηειεί επνκέλσο θαη βηψζηκε ζηξαηεγηθή δφκεζεο. Η ειηαθή αξρηηεθηνληθή δελ απνηειεί ζχγρξνλε επηλφεζε αιιά επαλαθνξά ζην πξνζθήλην παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ θηάλνπλ κέρξη ηε λενιηζηθή επνρή θαη πξνέθπςαλ ζαλ απνηέιεζκα εκπεηξίαο, ινγηθήο θαη εγγελνχο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. Μηα κηθξή αλαδξνκή καο πεγαίλεη ζηνλ Ξελνθψληα, ν νπνίνο ην 400 π.υ. πεξίπνπ, ζηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ σθξάηε πεξηγξάθεη έλαλ ηχπν θαηνηθίαο, ζηξακκέλεο πξνο ην λφην, κε ζθηαζκέλν πξναχιην θαη ζηέγε κε θιίζε πξνο ην βνξά (ρήκα 2.1) Σρήκα 2.1: Η πξφηππε θαηά ην σθξάηε θαηνηθία, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Ξελνθψληα ηελ Πξηήλε ηεο Μηθξάο Αζίαο (ρήκα 2.2) έρνπκε θαηνηθίεο ζηξακκέλεο πξνο ην λφην, θηηζκέλεο θαηά ζεηξά κε εζσηεξηθέο απιέο ή αίζξηα, νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη απφ κνλψξνθα βνεζεηηθά θηίζκαηα. Οη ξσκαίνη ζθίαδαλ πεξηκεηξηθά ην αίζξην (atrium) κε έλα πεξηζηχιην. ΣΟΜΗ Σρήκα 2.2: Καηνηθίεο κε αίζξηα ζηελ Πξηήλε- αμνλνκεηξηθφ θαη ηνκή

9 ηε ξσκατθή βηβιηνγξαθία απαληνχκε ηα δέθα βηβιία ηνπ Βηηξνχβηνπ θαη αληίζηνηρα έξγα απφ ηνλ Πιίλην ηνλ Νεφηεξν θαη ηνλ Οπιπηαλφ, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη δηαδξνκέο ηνπ ήιηνπ ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά πιάηε, θαη δίλνληαη εθηελείο νδεγίεο γηα κηα δφκεζε ζε αξκνλία κε ηελ ηνπνζεζία θαη ην θιίκα. ε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο νη άλζξσπνη είραλ αληηιεθζεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππφζθαθεο δφκεζεο, πνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο ησλ πιηθψλ πέηξα θαη ρψκα. πλαληνχκε αμηφινγα δείγκαηα ππφζθαθεο δφκεζεο ζε πιήζνο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο, απφ ηηο θνηιάδεο ηεο Dordogne θαη ηεο Vézére ζηε Γαιιία, ηα ππφζθαθα ηεο Οίαο ζηε αληνξίλε θαη ηεο Matera ζηελ Ιηαιία κέρξη ηελ Καππαδνθία ζηελ Σνπξθία, ηε Matmata ζηελ Σπλεζία, ηε Mesa Verde ηνπ Κνινξάλην θαη ην Loyang ηεο Κίλαο (βιέπε θσηνγξαθηθφ πιηθφ). ηελ αξραία Πεξζία αιιά θαη ζε φιε ηε Μέζε Αλαηνιή ζπλαληνχκε αμηφινγα κέηξα θπζηθνχ θιηκαηηζκνχ ησλ θαηνηθηψλ γηα φιεο ηηο επνρέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε φγθσλ, θελνχ ρψξνπ θαη πδάηηλσλ επηθαλεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε επνρηαθή κεηαηφπηζε ησλ ρξήζεσλ ησλ ρψξσλ θαη αλεκφππξγνπο γηα ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ (ρήκα 2.3) Σρήκα 2.3: Φπζηθφο θιηκαηηζκφο ζηελ αλψλπκε αξραία πεξζηθή αξρηηεθηνληθή ε ςπρξά βφξεηα πιάηε αληίζεηα παξαηεξνχκε ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηελ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαη δηαηήξεζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλζξψπνπο θαη νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (ρήκα 2.4). Χζηφζν νη πξνζφςεηο θαη εθεί ζηξέθνληαη θαηά πξνηίκεζε πξνο ην Νφην. Σρήκα 2.3: Αγξνηθία ζηε Νφηηα Γεξκαλία πεξί ην 1300 κ.υ.

10 2.1 Πξνϋπνζέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο Οη ζηξαηεγηθέο δφκεζεο κε ζηφρν ηα ειηαθά θέξδε θαηά ελ ςπρξή πεξίνδν απαξηίδνληαη απφ κηα ζεηξά ηεξαξρεκέλσλ κέηξσλ. Σα πξσηεύνληα κέηξα αθνξνχλ ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία, ην ζρεδηαζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ θαηαζθεπή θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ρσξίο επηπιένλ ρξεκαηηθή δαπάλε. Σα δεπηεξεύνληα κέηξα αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη επηζχξνπλ θάπνηα επηπιένλ νηθνλνκηθή δαπάλε Πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο κε γλώκνλα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο Η κειέηε ησλ θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηφπνπ θαη ν θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο ελφο θηηξίνπ απνηεινχλ ηα πξψηα θξίζηκα ζηνηρεία θάζε ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ. Κέξδε απφ ηνλ ήιην είλαη δπλαηά φρη κφλν ζε παληαρφζελ ειεχζεξε δφκεζε ρσξίο εκπφδηα θαη ζθηαζκφ αιιά θαη ζε ππθλά δνκεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο Κιίκα Σν θιίκα κηαο ηνπνζεζίαο είλαη ην ζχλνιν ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβνιψλ θνληά ζην έδαθνο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γίλεηαη δηάθξηζε ζε Δπξχηεξε θιηκαηηθή δψλε, π.ρ. Βαιθάληα, Μεζφγεηνο. Σα θξίζηκα δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή επέκβαζε είλαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε ζάιαζζα θαη ε ζρέζε δνκεκέλνπ θαη ειεχζεξνπ ρψξνπ. Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηεη ζε γεληθέο γξακκέο ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ. Οξηζκέλε θιηκαηηθή δψλε, π.ρ. νξεηλή Διιάδα, λεζησηηθή Διιάδα, Θεζζαιία, θ.ι.π. Καηαρσξνχληαη ηα κείδνλα γεσγξαθηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, φπσο πνηακφο, ιίκλε, ζάιαζζα, βνπλφ θιπ., ην πςφκεηξν. Δπίζεο κειεηάηαη ε ηνπηθή θηηξηαθή κνξθνινγία, εθφζνλ ππάξρεη. Απφ ηα δεδνκέλα απηά πξνθχπηεη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε κνξθή θαη ε θαηαζθεπή. Σνπηθφ θιίκα, π.ρ. Κνηιάδα, χςσκα, πφιε, θιπ. Κξίζηκνη παξάγνληεο είλαη ε ζρέζε ηνπ θηίζκαηνο κε ηπρφλ πςψκαηα ή πδάηηλεο κάδεο, βιάζηεζε, ζπληειεζηέο δφκεζεο, νκαδνπνίεζε θηηζκάησλ, ζχζηεκα δφκεζεο, δηακφξθσζε ππαίζξησλ ρψξσλ. Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε ζέζε ηνπ θηίζκαηνο θαη ε κνξθή ηνπ. Μηθξνθιίκα. Δδψ ε θιίκαθα πεξηιακβάλεη ην νηθφπεδν, ηε ζέζε ηνπ θηίζκαηνο, ην κέγεζνο θαη ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο. Σα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη είλαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, ε θιίζε, ε βιάζηεζε, ηα πιηθά θαη ε θαηαζθεπή θαη ε ζχζηαζε ηνπ λεξνχ. Οξηζηηθνπνηείηαη έηζη ε κνξθή ηνπ θηηξίνπ, ηα επί κέξνπο θηηξηαθά ζηνηρεία, ε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ ππαίζξησλ θαη εκηππαίζξησλ ρψξσλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ νηθηζκψλ θαη θηηξίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ην ηνπηθφ θιίκα θαη ην κηθξνθιίκα. Δλδηαθέξνπλ νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίαο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ψξνπ, ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη νη άλεκνη, θαζψο επίζεο νη βξνρνπηψζεηο θαη ρηνλνπηψζεηο, ε πγξαζία ηνπ αέξα θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη επεξεάδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηελ ηνπνγξαθία, ηε βιάζηεζε, ηηο πδάηηλεο κάδεο θαη ηελ πθηζηάκελε δφκεζε. Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ιαθθψκαηα ή ζε θνξπθέο πςσκάησλ είλαη ρακειφηεξε απφ φ,ηη ζε πξνζηαηεπκέλεο απφ πςψκαηα ή άιια θηίζκαηα ηνπνζεζίεο, ζε παξαζαιάζζηα νηθφπεδα ή ζε λφηηεο πιαγηέο (ρήκα 2.5). ε ππθλά δνκεκέλν πεξηβάιινλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη κέρξη θαη θαηά 10 C πςειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμνρή (ρήκα 2.4). Αλαηνιηθέο, δπηηθέο θαη λφηηεο πιαγηέο είλαη πξνηηκφηεξεο απφ ελεξγεηαθή άπνςε ζε ζχγθξηζε κε θνηιάδεο, φπνπ θαηά ηε λχθηα θαζηδάλεη ςπρξφο αέξαο αιιά θαη ξχπνη ηνπ αέξα θαη δελ κπνξνχλ πιένλ λα δηαθχγνπλ θαη λα δηαρπζνχλ.

11 Σρήκα 2.4: Κιηκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ πφιεο θαη εμνρήο. Η πνζόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απνηεινχλ ηα θξίζηκα θξηηήξηα γηα ηελ απνθνκηδή ειηαθψλ θεξδψλ. Σα δεδνκέλα απηά δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη είλαη πξνζβάζηκα κέζσ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ππεξεζηψλ. Οξηζκέλα ινγηζκηθά θηηξηαθήο αλάιπζεο δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα απηά γηα κηα πιεηάδα πεξηνρψλ. Πιαγηέο πςσκάησλ ζηξακκέλεο πξνο ην λφην δέρνληαη 10-30% πεξηζζφηεξε ζπλνιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία θαη κέρξη 50% πεξηζζφηεξε άκεζε απφ φηη βφξεηεο πιαγηέο. Καηά ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά ν ζθηαζκφο απφ πςψκαηα, θπξίσο ην ρεηκψλα, θαζψο θαη απφ άιια εκπφδηα, φπσο βιάζηεζε θαη γεηηνληθά θηίζκαηα. εκαληηθφ ξφιν ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ θηηξίσλ παίδνπλ νη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα πεξηνρή. Καηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ν άλεκνο αθελφο απμάλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαηά ηνλ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη αθεηέξνπ εληζρχεη ηηο απψιεηεο κέζσ ηνπ θειχθνπο, θαζψο επηηαρχλεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ. Η ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ εμαξηάηαη απφ ην πςφκεηξν, ηε κνξθή ηνπ θηηξίνπ, ην χςνο ηνπ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ επηθαλεηψλ. Απμάλεηαη κε ην χςνο ηνπ θηηξίνπ - πάλσ απφ ηνλ δέθαην φξνθν ε αλεκνπίεζε απμάλεηαη ζην ηξηπιάζην- θαη εληζρχεηαη ζεκαληηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθνινγίεο ηνπ εδάθνπο, φπσο άθξεο γθξεκνχ, θνξπθέο πςσκάησλ θαη ζε ζηελέο θνηιάδεο θαη ξεκαηηέο. Αληίζεηα, ε νξκή ηνπ αλέκνπ αλαραηηίδεηαη απφ ηξαρείεο επηθάλεηεο, δέληξα, αλαρψκαηα θαη φκνξα θηίξηα (ρήκα 2.5). πγθεθξηκέλα κέηξα, φπσο ε θιηκαθσηή δηάηαμε ησλ θηηξίσλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ θηηζκάησλ ππφ γσλία 45 ζε ζρέζε κε ηελ θχξηα θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ην ρεηκψλα, ε θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ φγθσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ θηηξίνπ κεηξηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζην θηίξην. Η πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ πνιιψλ βξνρνπηψζεσλ ή θνληά ζε πδάηηλεο κάδεο, πξνθαιεί νκίριεο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ππνβαζκίδνπλ ηε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θειχθνπο. Η αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, πέξα απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα, επίζεο κεηψλεη ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Η ξχπαλζε εκθαλίδεηαη θαη εμνρή ζηηο πφιεηο αιιά επίζεο θαη ζε ππνρσξήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη νπνπδήπνηε εκπνδίδεηαη ε ελαιιαγή ηνπ αέξα.

12 Κνξπθή πςψκαηνο Δπίπεδν έδαθνο Λάθθσκα Νφηηα πιαγηά Διεχζεξε ηνπνζεζία Δθηεζεηκέλε ηνπνζεζία Πξνζηαηεπκέλε ηνπνζεζία Σρήκα 2.5: Καηαιιειφηεηα ζέζεσλ γηα θηίζκαηα, κε βάζε ζχγθξηζεο ηελ ηνπνζέηεζε ζε επίπεδν έδαθνο (100%). Παξαηεξνχκε επάλσ φηη ελψ ζε ππνρσξήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ζε θνξπθέο έρνπκε πεξηζζφηεξα ειηαθά θέξδε, ην ηζνδχγην απνβαίλεη αξλεηηθφ, ελψ ζε πξνζηαηεπκέλεο λφηηεο πιαγηέο δελ έρνπκε ζεξκηθέο απψιεηεο (+2 ). Κάησ βιέπνπκε επίζεο φηη ζε πξνζηαηεπκέλε πιαγηά ην θηίζκα δέρεηαη ην 50% ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ. Σα επίγεηα ύδαηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ηνπ λεξνχ, κεηξηάδνπλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε εγγχο πεξηνρέο. Με πιάηνο ηεο πδάηηλεο επηθάλεηαο κεγαιχηεξν απφ 300 κέηξα δεκηνπξγείηαη ηνπηθή θπθινθνξία αλέκσλ απφ θαη πξνο ην λεξφ. Αιιά επίζεο κηθξφηεξεο κάδεο, φπσο ξπάθηα κε βάζνο πάλσ απφ 1 κέηξν δεκηνπξγνχλ κηα δψλε ζεξκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηηο άκεζα γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο. Τδάηηλεο κάδεο ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο πξνζθέξνπλ ελίζρπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα, κέζσ αλάθιαζεο, ελψ ην θαινθαίξη δξνζίδνπλ ηελ πεξηνρή κέζσ ηεο εμαέξσζεο ηνπ λεξνχ. Η ζπλεξγηθή δξάζε ζεηηθψλ θιηκαηηθψλ παξακέηξσλ, κε ζσζηή εθκεηάιιεπζή ηνπο, δεκηνπξγεί ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο επκελέζηεξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε ζχγθξηζε κε πην απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο ηεο ίδηαο θιηκαηηθήο δψλεο. ηα αζηηθά θέληξα, ε ππθλή δφκεζε θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξν, αζηηθφ θιίκα. Σν θαηλφκελν απηφ επηηείλεηαη κε ηελ έιιεηςε βιάζηεζεο θαη πδαηίλσλ επηθαλεηψλ. Οη θιηκαηηθέο απηέο ζπλζήθεο είλαη κελ δπζάξεζηεο, ελ ηνχηνηο κεηψλνπλ ηηο αλάγθεο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα ην ρεηκψλα, κε ζεξκνθξαζίεο θαηά θαλφλα πςειφηεξεο θαηά 2 C έσο 5 C ζε ζρέζε κε ηελ χπαηζξν. Παξάιιεια βέβαηα απμάλνπλ ηελ αλάγθε ςχμεο ην θαινθαίξη, γηαηί ην λέθνο δελ επηηξέπεη ζηε ζεξκφηεηα πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηα πιηθά ησλ θηηξίσλ θαη ησλ νδψλ θαζψο θαη ζε απηή πνπ εθπεκπφκελεο απφ νρήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο λα δηαθχγεη πξνο ηνλ νπξαλφ. Οη ζεξηλέο αζηηθέο ζεξκνθξαζίεο κπνξνχλ λα αλέιζνπλ ηνπηθά έσο θαη 15 C ζε ζρέζε κε ηελ χπαηζξν θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. ηα ειιεληθά αζηηθά θέληξα κε ηελ ηεξάζηηα αλεπάξθεηα ζε επηθάλεηεο πξαζίλνπ πνπ ζθηάδνπλ θαη δξνζίδνπλ κέζσ εμάηκηζεο, νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο ην θαινθαίξη δελ είλαη βηψζηκεο. Δπνκέλσο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ην θαη εμνρήλ πξφβιεκα είλαη ε ςχμε.

13 2.1.2 Πνιενδνκηθόο θαη θηηξηαθόο ζρεδηαζκόο κε ζηόρν ειηαθά θέξδε Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην επίπεδν ζρεδηαζκνχ νηθηζκψλ θαη θηηξίσλ είλαη ζε ζέζε, ρσξίο λα επηθέξνπλ αμηφινγε επηπιένλ δαπάλε, λα πξνζθέξνπλ νηθνινγηθά θαη ελεξγεηαθά απνδεθηέο ιχζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη απηή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη ζεξκνηερληθψλ κέηξσλ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηα βφξεηα γεσγξαθηθά πιάηε, απφ 32 έσο 56, ε κεζεκβξηλή (λφηηα) πιεπξά ελφο θηηξίνπ πξνζιακβάλεη πεξίπνπ ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξε ειηαθή ελέξγεηα θαηά ην ρεηκψλα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαηνιηθή θαη ηε δπηηθή πιεπξά. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο νη ζπλζήθεο αληηζηξέθνληαη θαη ην θηίξην πξνζιακβάλεη πνιχ ιηγφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ζχγθξηζε κε ηε ζηέγε θαη ηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή πιεπξά (ρήκα 2.6). Σφζν ην ρεηκψλα, φζν θαη ην θαινθαίξη ε βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πξνζιακβάλεη ειάρηζηε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία (ρήκα 2.7β). ε εδάθε κε θιίζε ζπληζηάηαη ε κεξηθή ή νιηθή βχζηζε ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ ζην έδαθνο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε πνιχ ςπρξνχο ρεηκψλεο. Σρήκα 2.6: Ηιηαζκφο θηηξίσλ ην ρεηκψλα θαη ην θαινθαίξη α) β) Σρήκα 2.7: χγθξηζε ειηαζκνχ λφηηαο (α.) θαη βφξεηαο (β) πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε λφηηα πιεπξά, ελψ κελ βιέπεη ηνλ ήιην επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιφγσ ηεο κεγάιεο γσλίαο χςνπο ηνπ ήιηνπ θαη επνκέλσο ηεο κηθξήο γσλίαο πξφζπησζεο, ζθηάδεηαη πνιχ εχθνια θαη νηθνλνκηθά κε έλα νξηδφληην πέηαζκα (ρήκα 2.7 α).

14 Η αλαηνιηθή θαη ε δπηηθή πιεπξά είλαη δχζθνιν λα ζθηαζηνχλ κε ζηαζεξά πεηάζκαηα. Η δπζκελέζηεξε είλαη ε δπηηθή πιεπξά, γηαηί δέρεηαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ελφζσ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ήδε πςειή. Η βφξεηα πιεπξά είλαη ε ζθνηεηλφηεξε θαη ςπρξφηεξε ηνπ θηηξίνπ, άξα έλαο βνξηλφο ππαίζξηνο ή εκηππαίζξηνο ρψξνο είλαη εππξφζδεθηνο ην θαινθαίξη. Δπίζεο ζε θηίξηα γξαθείσλ, ζε ζρνιεία, εξγαζηήξηα θαη ηδίσο εθζεζηαθά θηίξηα ν θσηηζκφο απφ βνξξά πξνηηκάηαη γηαηί είλαη δηάρπηνο θαη ζηαζεξφο. Πξνθχπηεη φηη γηα θάζε επίκεθεο θηίξην ε πξνέθηαζε θαηά ηνλ αλαηνιηθφ δπηηθφ άμνλα είλαη πνιχ επκελέζηεξε απφ φηη κηα δηεχζπλζε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα βνξξά λφηνπ Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ν ειηαζκφο ηνπ νηθνπέδνπ Καίξην ξφιν ζην ζρεδηαζκφ παίδεη ε κειέηε ειηαζκνχ ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηνπ ζθηαζκνχ ηνπ απφ εκπφδηα, φπσο θηίξηα, δέλδξα ή πςψκαηα. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζθηαζκνχ ζηεξίδνληαη ζε δηαθαλείο κεκβξάλεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ ζε θπιηλδξηθή ή ζηεξενζθνπηθή πξνβνιή (ρήκα 2.8). Σα χςε ησλ ζθηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζηε κελ θπιηλδξηθή πξνβνιή κε εηδηθά φξγαλα, φπσο ην νξηδνληνζθφπην θαη ν ζενδφιηρνο, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην ειηαθφ δηάγξακκα, ζηε δε ζηεξενζθνπηθή πξνβνιή ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο θσηνγξαθηθφο θαθφο. ηε ζηεξενζθνπηθή κέζνδν θαηαρσξνχληαη νη ζθηέο γηα θάζε ψξα επάλσ ζε θσηνγξαθία (ρήκα 2.9) α) β) Σρήκα 2.8: Ηιηαθά δηαγξάκκαηα ζε θπιηλδξηθή (α) θαη ζηεξενζθνπηθή (β) πξνβνιή

15 Σρήκα 2.9: Καηαρψξεζε ζθηαζκνχ ζε θσηνγξαθία θαη ζε ειηαθφ δηάγξακκα Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ειηαζκνχ θαη ζθηαζκνχ είλαη ζε ζέζε ν κειεηεηήο λα πξνβεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή εθκεηάιιεπζεο ησλ ειηαθψλ θεξδψλ. Δάλ ην νηθφπεδν ζθηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ηφηε ην θηίξην πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. Δάλ ν ζθηαζκφο ζηε λφηηα πιεπξά είλαη ακειεηένο, ηφηε κπνξεί ην θηίξην λα δηακνξθσζεί κε ζηφρν ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ. ήκεξα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ειηαζκνχ θαη ηνπ ζθηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. Σα δηάθνξα ινγηζκηθά θηηξηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θηηξηαθήο αλάιπζεο, ζηα νπνία ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά, ελζσκαηψλνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θαηά βάζε ηα πξναλαθεξζέληα ειηαθά δηαγξάκκαηα ζε θπιηλδξηθή θαη ζηεξενζθνπηθή πξνβνιή. ην επίπεδν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δηαηίζεηαη επίζεο ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα δεδνκέλν ζεκείν ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ φκνξσλ θηηξίσλ, ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο (ρήκα 2.11). Σρήκα 2.11: Λνγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο GOSOL. Τπνινγηζκφο ηνπ ζθηαζκνχ ζε αζηηθή πεξηνρή

16 2.1.3 Η κνξθή ηνπ θηίζκαηνο Ο ιφγνο φγθνπ πξνο επηθάλεηα Έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο πνπ θαζνξίδεη ηε κνξθή θαη ηελ ππθλφηεηα εο δφκεζεο θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα ζεξκηθά θέξδε θαη ηηο απψιεηεο ησλ θηηξίσλ είλαη ε ζρέζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηνλ φγθν πνπ απηή πεξηθιείεη. Ο ιφγνο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο πξνο ηνλ φγθν Α/V είλαη πεξίπνπ 1.00 ζηελ πεξίπησζε ησλ κνλνθαηνηθηψλ θαη θηάλεη ηηκέο ηεο ηάμεο γηα πνιπψξνθα θηίξηα. Η ηηκή ηνπ επεξεάδεη άκεζα ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ησλ θηηξίσλ (ρήκα 2.12) Σρήκα 2.12: Λφγνο Α/V γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θηηξίσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε αζηηθέο ζπλζήθεο δφκεζεο νη απψιεηεο απφ ζεξκηθή κεηάβαζε κεηψλνληαη έσο θαη ζην 15% ησλ αληίζηνηρσλ απσιεηψλ ζε αξαηή δφκεζε κε κνλνθαηνηθίεο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο, φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δηακέλεη ζε αζηηθά θέληξα. Κεληξηθή επηδίσμε ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή δφκεζε ζε ειάρηζην δπλαηφ έδαθνο. Δθηφο απφ ην κέγεζνο ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ην ιφγν A/V, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε γεσκεηξία θαη ε δηάηαμε ησλ φγθσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζθαίξα θαη ν θχβνο είλαη κνξθέο θαηαιιειφηεξεο απφ φ,ηη νη πξηζκαηηθνί φγθνη. Η έληνλε θιηκάθσζε κηαο πξφζνςεο κε πξνεμνρέο θαη εζνρέο, θφγρεο θαη πξνβφινπο απμάλεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο κέρξη θαη ζην ηεηξαπιάζην. Χζηφζν κείσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο δελ ζεκαίλεη αλαινγηθή κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα κεγαιχηεξα θηίζκαηα έρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα γηα αεξηζκφ θαη θσηηζκφ. Μεγάιν ξφιν παίδεη νπσζδήπνηε θαη ην πνζνζηφ ησλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ κε κεησκέλε ζεξκνκφλσζε- ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ. Δμάιινπ, θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο είλαη επηζπκεηή κηα αχμεζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν λπθηεξηλόο αεξηζκόο είλαη ε πξνθξηλφκελε ζηξαηεγηθή ςχμεο (Βιέπε ζρεηηθφ θεθάιαην) Δλεξγέο θαη παζεηηθέο επηθάλεηεο Δλεξγέο είλαη νη επηθάλεηεο εθείλεο ηνπ θηηξίνπ πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα πξφζιεςε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, γηα παξάδεηγκα παιψζεηο, θαη νη νπνίεο είλαη φλησο εθηεζεηκέλεο ζηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία.

17 Παζεηηθέο είλαη φια νη ππφινηπεο επηθάλεηεο. Απηέο αλαιακβάλνπλ ηε ζεξκνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαη πξέπεη λα είλαη αλάινγα ζεξκνκνλσκέλεο πληειεζηήο θαηαιιειφηεηαο γηα ειηαθά θέξδε Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη έλα απιφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ θηίζκαηνο φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Δίλαη ν ιφγνο ηεο πξνβνιήο φισλ ησλ ελεξγψλ επηθαλεηψλ ζε έλα επίπεδν ζηξακκέλν αθξηβψο λφηηα πξνο ηε ζπλνιηθή εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ελεξγέο θαη παζεηηθέο επηθάλεηεο: E = FN / AΟΛ. ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 2.13) ζπγθξίλνληαη κεξηθέο απιέο κνξθέο θάηνςεο, Έζησ φηη πξφθεηηαη γηα δηψξνθα θηίξηα κε εκβαδφλ πεξίπνπ 70 m 2 αλά φξνθν, πνπ ζηεγάδνληαη κε δψκα. Γηα θάζε ηχπν θάηνςεο Α έσο D δίλεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο E. Σρήκα 2.13: πληειεζηέο θαηαιιειφηεηαο (EGZ) γηα ειηαθά θέξδε γηα δηάθνξεο κνξθέο θηηζκάησλ Παξαηεξνχκε φηη: Η ηεηξάγσλε θάηνςε δελ είλαη ε θαιχηεξε απφ άπνςε εθκεηάιιεπζεο ηνπ ήιηνπ Η επηκήθεο νξζνγψληα θάηνςε έρεη πνιχ θαιφ ζπληειεζηή E θαη ελδείθλπηαη γηα εθκεηάιιεπζε ειηαθψλ θεξδψλ. Ο ζπληειεζηήο βειηηψλεηαη φζν απμάλεη ην κήθνο ηεο πξφζνςεο πνπ δέρεηαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Οη κάιινλ αζπλήζηζηεο κνξθέο C θαη D εκθαλίδνπλ θαιχηεξνπο ζπληειεζηέο ζε ζχγθξηζε κε ην επίκεθεο νξζνγψλην Η κνξθή θηίζκαηνο πνπ κεγηζηνπνηεί ηα ειηαθά θέξδε Η ινγηθή ηεο κνξθνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη ζε κέγηζην βαζκφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ελδείθλπηαη θαη εμνρήλ ζε ζπλζήθεο αξαηήο δφκεζεο, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθηεζνχλ άκεζα ηα θηίξηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ξίρλνπλ ζθηά. Η ινγηθή απηή νδεγεί ζηελ επηινγή κηαο κνξθήο πνπ εθζέηεη ηε κέγηζηε δπλαηή ελεξγή επηθάλεηα ζηνλ ήιην (ρήκα 2.14). Σρήκα 2.14: Μνξθέο θηηξίσλ θαηάιιειεο γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ

18 Η κνξθή πνπ κεγηζηνπνηεί ηα ειηαθά θέξδε εθζέηεη ηε κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ήιην θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ηνπ έηνο θαη επηηξέπεη ηνλ ειηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζε βάζνο, γεγνλφο κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία θαη επεμία ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ. Δλδείθλπηαη γηα επαγή ηδξχκαηα φπσο λνζνθνκεία, ζαλαηφξηα θαη νίθνπο επγεξίαο. Η θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηέηνηαο κνξθήο θηηξίσλ είλαη ζρεηηθά δαπαλεξή. Γηα θηίξηα θαηνηθίαο πξέπεη λα ηζνδπγηζηεί ην φθεινο απφ ηα ειηαθά θέξδε ην ρεηκψλα κε ηε δαπάλε απαγσγήο ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ην θαινθαίξη. Δλδείθλπηαη ζε νκάδεο θαηνηθηψλ ζε ζεηξά Η κνξθή θηίζκαηνο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ηηο πφιεηο, κε ππθλή δφκεζε, κεγάια χςε θηηξίσλ θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ λα θαζνξίδεηαη απφ ηε ξπκνηνκία, είλαη ελ γέλεη δχζθνιν λα ππάξμνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηξαηεγηθέο κεγηζηνπνίεζεο σλ ειηαθψλ θεξδψλ. Δθεί πξνηείλεηαη κηα άιιε κνξθή θηηξίσλ, πην ζπκπαγή, κε αίζξην. Η βέιηηζηε πξφηαζε πξνβιέπεη θηίξην απνηεινχκελν απφ δύν επηκήθε ηκήκαηα κε ελδηάκεζν δηάδξνκν, φπνπ ην έλα ηκήκα είλαη ζηξακκέλν αλαηνιηθά θαη ην άιιν δπηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ν ειηαζκφο ησλ ρψξσλ ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ηκήκα ηεο εκέξαο. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, φπσο δηάδξνκνη, ζηνέο, αίζξηα ζηεγάδνληαη κε αλνηγόκελεο γπάιηλεο επηθάλεηεο νη νπνίεο ην ρεηκψλα πξνζθέξνπλ ειηαθά θέξδε θαη αεξηζκφ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ελψ θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν επηηξέπνπλ ηνλ θαηαθόξπθν αεξηζκφ (ρήκα 2.15). Σρήκα 2.15: Πξνηεηλφκελεο κνξθέο θηηξίσλ γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ Οη ζηεγαζκέλεο κε γπαιί δψλεο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ αμηνζεκείσηα ειηαθά θέξδε ην ρεηκψλα, αξθεί λα πξνβιέπεηαη επαξθήο αεξηζκφο θαη ελδερνκέλσο θαη ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη. Δπίζεο πξνζθέξνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη νη νξηδφληηεο δηαθαλείο επηθάλεηεο είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο απφ πιεπξάο θσηηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο θάζεηεο δηαθαλείο επηθάλεηεο. Μηα ζηξαηεγηθή ειαρηζηνπνίεζεο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ βξίζθεη εθαξκνγή ζε κεγάινπο θηηξηαθνχο φγθνπο. Οθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα εμαζθαιίδεη επαξθή ειηαζκφ, θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο. Να ιεθζεί ππφςε φηη ην ειηαθφ θσο ην ρεηκψλα είλαη ιηγφηεξν ζηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο πιεπξέο θαη δελ εηζρσξεί ζε αξθεηφ βάζνο, ελψ ην θαινθαίξη νη φςεηο απηέο δέρνληαη πνιχ ηζρπξή ειηαθή αθηηλνβνιία θαη πξνθαινχλ ππεξζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, άξα επηβάιιεηαη επαξθήο ειηνπξνζηαζία. Σέηνηα θηίξηα είλαη νπσζδήπνηε πην νηθνλνκηθά ζε ζχγθξηζε κε θηίξηα πνπ απνζθνπνχλ ζε κεγηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ, δεδνκέλνπ φηη ειαηηψλνληαη νη δαπαλεξέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Οη δχν ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ απνηεινχλ δχν άθξα. Πνιιέο θνξέο ν κειεηεηήο έρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ελδηάκεζεο, πην θαηάιιειεο ιχζεηο.

19 χγθξηζε ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ Η νξηζηηθή απφθαζε φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν κειεηεηήο ιακβάλεηαη ή δε ζην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ. Η ζηξαηεγηθή πνπ κεγηζηνπνηεί ηα ζεξκηθά θέξδε απνθέξεη ζπληειεζηέο θάιπςεο απφ 0.5 (κνλψξνθα θηίξηα) έσο 1.27 (ηεηξαψξνθα θηίξηα ζε ζεηξά, ρήκα 2.16). Σρήκα 2.16: Μεηαβνιέο ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, ηνπ ιφγνπ A/V θαη ηνπ ζπληειεζηή θαηαιιειφηεηαο γηα ειηαθά θέξδε κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νξφθσλ. Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη κε αχμεζε ησλ νξφθσλ βειηηψλεηαη (κηθξαίλεη) ν ιφγνο A/V ελψ ν ζπληειεζηήο Δ έρεη ηελ θαιχηεξε ηηκή ζε θηίξην δχν νξφθσλ. Σα κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ δφκεζεο αλαθέξνληαη ζε παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο. Η ηερλνινγία, ηδηαίηεξα απηή ησλ παινζηαζίσλ θαη θνπθσκάησλ, πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην ζαθήο ε ζχγθξηζε θηηξίσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ειηαθψλ θεξδψλ κε εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ, είλαη ζθφπηκν λα επηζηξέςνπκε ζηα ζρήκαηα 2.14 θαη 2.15 φπνπ εκθαλίδνληαη εθάζηνηε δχν ηχπνη θηηξίνπ γηα θάζε ζηξαηεγηθή, δει. G1, G2- κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ θαη V1 V2 ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ. Σν παξαθάησ γξάθεκα θαηαγξάθεη ηνπο φγθνπο, ηηο ζπλνιηθέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη ηνπο ζπληειεζηέο A/V θαη Δ γηα θάζε ηχπν (ρήκα 2.17).

20 Σρήκα 2.17: χγθξηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θηηξηαθψλ ηχπσλ Σχπνη G1 θαη G2 κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ Μεγάιν εκβαδφλ εμσηεξηθήο επηθάλεηαο. Τςειή πνηφηεηα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε ρψξνπο πξνζαλαηνιηζκέλνπο πξνο λφην θαη πνιχ επλντθέο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ειηαθψλ θεξδψλ. Λφγσ κεγάιεο επηθάλεηαο ζπιινγήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνθχπηεη πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζηα θνπθψκαηα, κε παινζηάζηα πςειήο ελεξγεηαθήο δηαπεξαηφηεηαο θαη πνιχ πςειήο ζεξκνκφλσζεο, ψζηε αθελφο λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζεξκηθέο απψιεηεο ηηο λχρηεο ηνπ ρεηκψλα θαη αθεηέξνπ λα αληηκεησπηζηεί ε ππεξζέξκαλζε ην θαινθαίξη. Τπφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, έλα ηέηνην θηίξην απνθηά πςειφ βαζκφ ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ζε κεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σχπνο V1 ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ Οηθνλνκηθή, ζπκπαγήο κνξθή. Σν ρεηκψλα ππάξρεη πξφβιεκα επάξθεηαο ειηαζκνχ, ν δηάδξνκνο παξακέλεη ζθνηεηλφο. Πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο απνθνκηδήο ειηαθψλ θεξδψλ. Σχπνο V2 ειαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ Απμεκέλε πνηφηεηα ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ιφγσ ηεο επξχρσξεο ελδηάκεζεο ζηνάο. Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο παζεηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Δλ γέλεη ζε ζπλζήθεο ππθλήο δφκεζεο ζπληζηάηαη επξχηεξε εθαξκνγή ιχζεσλ κε αίζξηα θαη ζηνέο ζηεγαζκέλεο κε γπαιί. Απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε εληζρχεηαη ε πιαζηηθφηεηα ηνπ φγθνπ θαη αλαβαζκίδεηαη ε αηζζεηηθή ηεο αξρηηεθηνληθήο πξφηαζεο. Απφ ελεξγεηαθή άπνςε, δεκηνπξγείηαη έλα επλντθφ κηθξνθιίκα, ιφγσ ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ην ρεηκψλα. Σν θαινθαίξη, ε κεγάιε ζεξκηθή κάδα ησλ θηηξίσλ εμνκαιχλεη ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο. Δθφζνλ νη γπάιηλεο επηθάλεηεο ηεο ζηέγεο κπνξνχλ λα αλνίγνπλ είλαη εθηθηά κέηξα δξνζηζκνχ κε δηακπεξή θαη θαηαθφξπθν αεξηζκφ.

21 3.0 Παζεηηθά ζπζηήκαηα ρξήζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πλήζσο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ελλνείηαη ε ρξήζε ζπιιεθηηθψλ επηθαλεηψλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ελέξγεηα ξνήο θαη ζεξκηθή ελέξγεηα. Η ελέξγεηα ξνήο ηνπ λεξνχ ή ηνπ αέξα νπζηαζηηθά ράλεηαη γηα ηνλ ρξήζηε. Απφ βηνινγηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε είλαη πξνηηκφηεξν λα επηηξέςνπκε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα γίλεη άκεζα ελεξγή. Απηφ είλαη εθηθηφ κε ηα ιεγφκελα παζεηηθά ζπζηήκαηα. ηελ πεξίπησζε ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα θέξδε ζε ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην είλαη άκεζα ρσξίο λα απαηηείηαη ελέξγεηα απφ έμσ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε θηλεηψλ ζηνηρείσλ γη απηφ θαη ν ραξαθηεξηζκφο «παζεηηθά». Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη επνκέλσο πην απιά θαη εχρξεζηα απφ ηα ελεξγά. ε ζχγθξηζε κε ηα ελεξγά ζπζηήκαηα, ηα παζεηηθά έρνπλ αθφκα ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζε ζπλζήθεο ρακειήο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο δελ ππάξρεη θξίζηκε ηηκή, πέξα απφ ηελ νπνία θάπνηα αληιία ζα κπεη ζε ιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηε ζεξκφηεηα. ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, κία ρακειήο έληαζεο αθηηλνβνιία κεηψλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο, κηα κέζεο έληαζεο αθηηλνβνιία επηθέξεη ηζνξξνπία κεηαμχ απσιεηψλ θαη θεξδψλ θαη πςειφηεξεο έληαζεο αθηηλνβνιία απνθέξεη θαζαξφ ζεξκηθφ θέξδνο. Άξα ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο. ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζην θηηξηαθφ θέιπθνο ε ειηαθή ελέξγεηα απνξξνθάηαη απφ θάπνηα αλεμάξηεηε ζπκπαγή εμσηεξηθή θαηαζθεπή, ε νπνία είηε είλαη απιά κία ηνηρνπνηία ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κε κεγάιε κάδα θαη ζθνχξν ρξψκα είηε παινζηάζηα ζην λφηην ηνίρν ή ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ. Η ειηαθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε θπζηθή θπθινθνξία ή κε αλεκηζηήξα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κεηάδνζε ζεξκφηεηαο θαηά θχξην ιφγν κε κεηαθνξά. Σν απινχζηεξν παζεηηθφ ζχζηεκα είλαη κία ζπκπαγήο ηνηρνπνηία κεγάιεο κάδαο, ζηξακκέλε ζην λφην. Νφηηεο νκνηνγελείο ηνηρνπνηίεο κεγάινπ βάξνπο απνξξνθνχλ ηελ πξνζπίπηνπζα θαη ηε δηάρπηε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζεξκαίλνληαη. Απηή ε απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο απνδίδεηαη ελ κέξεη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Σν ρεηκψλα σζηφζν κεγάιν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηελ εκέξα αθηηλνβνιείηαη πξνο ην εμσηεξηθφ θαηά ηε λχρηα. Απηή ε απψιεηα κπνξεί λα απνθεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 3.1 Καηεγνξηνπνίεζε Άκεζα ειηαθά θέξδε Η ειηαθή αθηηλνβνιία δηέξρεηαη κέζσ αλνηγκάησλ κε πάισζε, φπσο λφηηα παξάζπξα θαη θεγγίηεο νξνθήο, απνξξνθάηαη απφ ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα (ρήκα 3.1). Ο ρψξνο επσθειείηαη άκεζα απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Η άκεζε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αμηνινγνχκελε ππφ ην πξίζκα ηεο ζρέζεο δαπάλεο πξνο φθεινο, είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή παζεηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ηζρχνπλ σο πξνυπνζέζεηο ε ζσζηή δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αλνηγκάησλ, ηεο κάδαο πνπ δηαηίζεηαη γηα ζεξκνζπζζψξεπζε, ν ηχπνο ηεο πάισζεο, ε δηαηήξεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ηηο λπθηεξηλέο ψξεο κε αλάινγε ζεξκνκφλσζε θαη θπζηθή ε θαηάιιειε ειηνπξνζηαζία γηα ηε ζεξκή πεξίνδν. Δάλ δελ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ηφηε θαηά ηνλ κελ ρεηκψλα ζα ππάξρνπλ κεγάιεο ζεξκηθέο απψιεηεο, ην δε θαινθαίξη ζα επέιζεη ππεξζέξκαλζε.

22 Σρήκα 3.1: Άκεζα παζεηηθά ειηαθά θέξδε Έκκεζα ειηαθά θέξδε Η ειηαθή αθηηλνβνιία θηάλεη κέζσ κηαο γπάιηλεο επηθάλεηαο ζε κηα κάδα ζεξκνζπζζψξεπζεο θαη ηελ ζεξκαίλεη. Η κάδα ζεξκνζπζζψξεπζεο απνδίδεη ζεξκφηεηα κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηνλ γεηηνληθφ ρψξν. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα έκκεζεο παζεηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Σνίρνο Trombė Michel Δμσηεξηθά, εκπξφο απφ ηελ εμσηεξηθή νκνηνγελή ηνηρνπνηία, ε νπνία βάθεηαη κε ζθνχξν ρξψκα, ηνπνζεηείηαη γπαιί. Χο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ηνίρνπ ζπληζηάηαη αξγηιφρσκα, πιήξεηο νπηφπιηλζνη, πέηξα ή ζθπξφδεκα. Σν πάρνο ππνινγίδεηαη ηφζν, ψζηε ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα λα απνδίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 8 έσο 12 σξψλ θαη θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 30 cm. Η απφζηαζε κεηαμχ ηνηρνπνηίαο θαη παινπίλαθα είλαη πεξίπνπ 10 cm. Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα απνδψζεη πην γξήγνξα ζεξκφηεηα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο πξνβιέπνληαη αλνίγκαηα ρακειά θαη ςειά ζηελ ηνηρνπνηία. Ο αέξαο κεηαμχ ηνπ ηνίρνπ θαη ηνπ παινπίλαθα ζεξκαίλεηαη, αλεβαίλεη ςειά θαη εηζέξρεηαη ζην ρψξν απφ ην επάλσ άλνηγκα ελψ ν ςπρξφηεξνο αέξαο εηζέξρεηαη ζην δηάθελν απφ ην εζσηεξηθφ κέζα απφ ην θάησ άλνηγκα γηα λα αθνινπζήζεη ηνλ ίδην θχθιν. Έλαο αλεκηζηήξαο εληζρχεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο. Σηο λπθηεξηλέο ψξεο ε αληίζηξνθε ξνή ηνπ αέξα ςχρεη ην ρψξν Σα αλνίγκαηα θιείλνπλ κε έλα δηάθξαγκα θαη ην ζηξψκα αέξα ζην δηάθελν ιεηηνπξγεί σο κφλσζε γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ (ρήκα 3.2). Σρήκα 3.2: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο Trombė Michel

23 Ο ελεξγεηαθφο ηζνινγηζκφο ηνπ ηνίρνπ Trombė εμαξηάηαη απφ ηελ πάισζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα είλαη λφηηνο κε θαζφινπ ή κηθξή απφθιηζε πξνο ηα δπηηθά ή ηα αλαηνιηθά. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθνχ παινπίλαθα. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ν αέξαο ζην δηάθελν πξέπεη λα κπνξεί λα δηαθεχγεη πξνο ηα έμσ, εηδάιισο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ζθίαζεο ηνπ ηνίρνπ ψζηε λα κελ αλέρεηαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ηα επηηξεπηά επίπεδα. Οπζηαζηηθά ε επηλφεζε ηνπ ηνίρνπ Trombė απεηέιεζε ηελ απαξρή ηεο έξεπλαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηηξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δηαθαλέο πιηθφ ην νπνίν εγθισβίδεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ψζηε ε κάδα λα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχζεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κέξνο ηεο. Η δηαθαλήο ζεξκνκφλσζε (βιέπε Παξάγξαθν ) απνηειεί ην επφκελν ζηάδην εμέιημεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε Θεξκνθήπην πξνζαξηεκέλν ζην θηίξην Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ δηαδεδνκέλν παζεηηθφ ζχζηεκα έκκεζεο απνθνκηδήο ειηαθψλ θεξδψλ. Η ελζσκάησζε ζην θηίξην ελφο ρψξνπ κε πξάζηλν ζηε λφηηα πιεπξά θαζηζηά ηε ιχζε απηή πνιχ δεκνθηιή ζε κνλνθαηνηθίεο ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε (ρήκα 3.3). Η επηινγή ηνπνζέηεζεο κεγάιεο ζεξκηθήο κάδαο ζην ίδην ην ζεξκνθήπην απνηειεί ζέκα πξνο εμέηαζε. ηελ νπζία, ζην βαζκφ πνπ ν ρψξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξέπεη λα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκνο φιν ην ρξφλν, δελ ζπκθέξεη ην δάπεδφ ηνπ λα δηαζέηεη κεγάιε ζεξκηθή κάδα. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ζεξκαίλεηαη γξεγνξφηεξα θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν. Γίλεηαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο, φηαλ απηή βξίζθεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ εθάπηνληαη ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο εκθαλίδεηαη πξφβιεκα ππεξζέξκαλζεο ησλ ζεξκνθεπίσλ, κε απνηέιεζκα ζπρλά ηέηνηνη ρψξνη λα παξακέλνπλ ζθηαζκέλνη φιε ηελ εκέξα. Δίλαη ζθφπηκε ε πξφβιεςε αλνηγνκέλσλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ ρακειά ζην έδαθνο θαη ςειά ζηελ νξνθή. Οη αλνηγφκελεο απηέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ην 20% - 25% ηεο ζπλνιηθήο γπάιηλεο επηθάλεηαο. Ο θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηνλ Απξίιην, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο απηνκαηηζκψλ, φπσο ζεξκνζηαηψλ, θνπθσκάησλ πνπ αλνίγνπλ κε ηειερεηξηζκφ, εηδηθψλ απηνκάησλ ξνιψλ, αλεκηζηήξσλ, θιπ. Σα παξαπάλσ φηη ζε λφηηα θιίκαηα ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ εθηελψο νη ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ελδερφκελε κεγάιε δαπάλε, ε νπνία αληί λα απνδψζεη νθέιε, απνβεί ελ ηέιεη επηδήκηα (ζεξκνθήπην ζθηαζκέλν κε ξνιά επί έμε θαη πιένλ κήλεο ην ρξφλν).. Σρήκα 3.3: Θεξκνθήπην πξνζαξηεκέλν ζηε λφηηα πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ

24 Η ζεξκαηλφκελε πδάηηλε νξνθή Sky therm ηνπ H. Hay Σν ζχζηεκα απηφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηαηί παξέρεη ηφζν ζέξκαλζε φζν θαη ςχμε, είλαη νηθνλνκηθφ θαη έρεη βξεη εθαξκνγή ζε πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη ζεξκά θαινθαίξηα, φπσο ε Ιλδία. (ρήκα 3.4). Βαζίδεηαη ζηε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ λεξνχ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δεμακελή ζην δψκα. Πάλσ απφ ην ζηξψκα ηνπ λεξνχ ηνπνζεηείηαη θηλεηφ ζεξκνκνλσηηθφ ζηξψκα. Σν ρεηκψλα ε ζεξκνκφλσζε απνζχξεηαη ηελ εκέξα, ψζηε ε ειηαθή ελέξγεηα λα ζεξκάλεη ην λεξφ θαη επαλέξρεηαη ηε λχρηα γηα λα απνζνβήζεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. Σν θαινθαίξη ε δηαδηθαζία είλαη αληίζηξνθε. Η ζεξκνκφλσζε ιεηηνπξγεί ηελ εκέξα ψζηε λα απνηξέςεη ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ θαη απνζχξεηαη ηε λχρηα, νπφηε ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε, πξνθεηκέλνπ ην λεξφ λα ςπρζεί. Σρήκα 3.4: Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο sky-therm θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο Γηαθαλήο ζεξκνκφλσζε Μία ηνηρνπνηία κνλσκέλε κε αδηαθαλέο κνλσηηθφ πιηθφ κεηψλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο αιιά ηαπηφρξνλα εκπνδίδεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία λα εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνηρνπνηίαο θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζέξκαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ. Η ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν ζπρλά ππεξβαίλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο κέζσ ηνίρσλ ζπκβαηηθά κνλσκέλσλ. Άξα ε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ελφο θηηξίνπ ζε ζέξκαλζε. Απηή ε ζπιινγηζηηθή νδήγεζε ζηε δηαθαλή ζεξκνκφλσζε. Η δηαθαλήο ζεξκνκφλσζε κεηψλεη ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ησλ θηηξίσλ φπσο θαη ε κε δηαθαλήο ζεξκνκφλσζε. Όηαλ σζηφζν ην θηίξην δέρεηαη ειηαθή αθηηλνβνιία, ζεκεηψλνληαη ζεξκηθά θέξδε. Όηαλ έλα πιηθφ ΓΘΜ ηνπνζεηεζεί εκπξφο απφ έλα απνξξνθεηηθφ (ζθνπξφρξσκν, καη) ζηνηρείν, επηηξέπεη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο ελέξγεηαο λα θηάζεη ζην απνξξνθεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ αθηηλνβνιεί κέξνο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα κε κεγαιχηεξν κήθνο θχκαηνο. Η ΓΘΜ εκπνδίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο λα δηαθχγεη (ρήκα 3.5) Η δηαθαλήο ζεξκνκφλσζε ιεηηνπξγεί σο δίνδνο, ε νπνία επηηξέπεη κελ ηε ξνή ζεξκφηεηαο πξνο κία θαηεχζπλζε αιιά εκπνδίδεη ηε ξνή ηεο θαηά ηελ αληίζεηε έλλνηα.. Η αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηε κεξηθή ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ κε ηε βνήζεηα ηεο δηαθαλνχο ζεξκνκφλσζεο πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δπζηπρψο φκσο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο: Η δηαθαλήο ζεξκνκφλσζε σο ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηεο κάδαο ηνπ ηνίρνπ, ε νπνία αθηηλνβνιεί ελ ζπλερεία ζεξκφηεηα ζην ρψξν, αμηνπνηείηαη ηδαληθά ζε θιίκαηα ζρεηηθά ςπρξά κε κεγάιε ειηνθάλεηα. Καηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο επηβάιιεηαη ν ζθηαζκφο ηεο δηαθαλνχο ζεξκνκφλσζεο πξνο απνθπγή ππεξζέξκαλζεο. ε ζεξκά θιίκαηα ην θηηξηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα ζθηάδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έηνπο.

25 Σρήκα 3.5 χγθξηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αδηαθαλνχο ζεξκνκφλσζεο κε απηφλ ηεο δηαθαλνχο Θεξκηθά δηαρσξηζκέλν ζύζηεκα Η ειηαθή ελέξγεηα πξνζιακβάλεηαη φπσο ζηα έκκεζα ζπζηήκαηα, φκσο κεηαμχ ηνπ θηηξηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ ρψξνπ παξεκβάιιεηαη ζαθήο ζεξκηθφο δηαρσξηζκφο είηε κέζσ δηαθέλνπ είηε κέζσ ζεξκνκνλσηηθνχ ζηξψκαηνο (ρήκα 3.6). Σν ζηνηρείν ζεξκνζπζζψξεπζεο βξίζθεηαη ζην έδαθνο, ζηνλ ηνίρν, ζηε ζηέγε ή ην δψκα (ρήκαηα 3.7, α,β θαη 3.8). Σρήκα 3.6: Θεξκηθά δηαρσξηζκέλν ζχζηεκα εδάθνπο α β Σρήκα 3.7: Θεξκηθά δηαρσξηζκέλν ζχζηεκα ζε δψκα (α), θαη ζηέγε (β).

26 Σρήκα 3.8: Θεξκηθά δηαρσξηζκέλν ζχζηεκα ζε δψκα (α), ζηέγε (β) ή ζε ηνίρν (γ). Σα ζεξκηθά δηαρσξηζκέλα ζπζηήκαηα απνηεινχλ σο επί ην πιείζηνλ πβξηδηθά ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή επηπιένλ κεραληθά κέζα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο αλεκηζηήξεο, νη νπνίνη πξνσζνχλ ζεξκφ αέξα ζε ζεξκηθά δηαρσξηζκέλα ζπζηήκαηα, φπσο απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3.8. γ Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: Η επηιεθηηθή ελεξγεηαθή δηαπεξαηφηεηα ησλ παιψζεσλ (κήθνο θχκαηνο ηεο δηεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο) Η ζεξκνζπζζψξεπζε ησλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ή ηνπ θηηξηαθνχ ζηνηρείνπ φπνπ απνξξνθάηαη ε αθηηλνβνιία (π.ρ. ηνίρνο Trombė) Μέγεζνο ησλ παιψζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ζεξκνζπζζψξεπζεο. Σν κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ ζπιινγήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην, δειαδή ησλ παιψζεσλ, ησλ ηνίρσλ κε πάισζε ή δηαθαλή ζεξκνκφλσζε θαη ησλ ζεξκνθεπίσλ, θαζνξίδεηαη απφ ηε κνξθή ηνπ θηίζκαηνο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη ηε δηάηαμε ησλ ρψξσλ ηνπ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε εληζρπκέλε ζεξκνπξνζηαζία ησλ θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ: γηα ηηο ηνηρνπνηίεο απαηηείηαη ηηκή U κηθξφηεξε ησλ 0.5 W/m 2 K, γηα δψκαηα θαη ζηέγεο ηηκή θάησ ησλ 0.3 W/m 2 K.. Δηδηθά γηα ηηο παιψζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο ε ειηαθή ελέξγεηα πνπ ζα δηέιζεη ζα είλαη πεξηζζφηεξε απφ ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. Απηφ ζεκαίλεη ηηκέο U θάησ ησλ 1.4 W/m 2 K θαη ζπληειεζηήο ελεξγεηαθήο δηαπεξαηφηεηαο g > 50%. Οη ζχγρξνλεο παιψζεηο κε επηζηξψζεηο ρακειήο εθπνκπήο (low-e) πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θάζκαηνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ ζα επηηξαπεί λα δηέιζεη. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε επάξθεηα κάδαο ζεξκνζπζζψξεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε απνθνκηδή ειηαθψλ θεξδψλ αιιά θαη λα εμνκαιπλζεί ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρψξσλ. πλήζσο γηα ηε ζεξκνζπζζψξεπζε επηζηξαηεχνληαη θηηξηαθά ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, φπσο ηνηρία, ηνηρνπνηίεο θαη πιάθεο. Όζν κεγαιχηεξε ζεξκηθή κάδα δηαζέηεη ην θηίξην, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν.

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Εηζαγφγή Σα παινζηάζηα αλάινγα κε ηελ επειημία ηνπο ζε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο

6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο 6.0 Η γε σο κέζν ςύμεο Η επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο πθίζηαηαη κεγάιεο ελαιιαγέο αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Όζν όκσο απμάλεηαη ην βάζνο ηνπ γήηλνπ ζηξώκαηνο, ε ζεξκνθξαζία γίλεηαη ζηαζεξόηεξε.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Τμιμα Μθχανικών Σχεδίαςθσ προϊόντων και Συςτθμάτων Διπλωματικι εργαςία προπτυχιακών ςπουδών Συγγραφι Εργαςίασ: Μπάτηιοσ Παναγιώτθσ Επιβλζπων: Στακάκθσ Γεώργιοσ Μζλθ Επιτροπισ Παπανίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ

ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ «ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα