ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011"

Transcript

1 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ Τηλ: , Fax Website: Απανηήζειρ ηος Πποέδπος ηηρ Π.Δ.Δ.Π.Σ. ζε επωηήμαηα βοςλεςηών ζηην διαπκήρ επιηποπή ηηρ Βοςλήρ για ηην Γημόζια Γιοίκηζη, Γημόζια Τάξη και Γικαιοζύνη ζσεηικά με ηο ζσέδιο νόμος ηος Υπ. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη «Δθελονηιζμόρ ζηο Λιμενικό Σώμα Δλληνική Ακηοθςλακή και ζηο Πςποζβεζηικό Σώμα και άλλερ διαηάξειρ» ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\ ηελ Αζήλα ζήκεξα, 6 Οθησβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09.40, ζηελ Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γηάλλε Νηθ. Αιεπξά» (151), ζπλεδξίαζε ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, θ. Ησάλλε Βιαηή, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Δζεινληηζκφο ζην Ληκεληθφ ψκα-διιεληθή Αθηνθπιαθή θαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο. (2 ε πλεδξίαζε Φνξείο) ηελ Δπηηξνπή παξέζηεζαλ ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Υξήζηνο Παπνπηζήο, ν Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Δκκαλνπήι Όζσλαο, θαζψο θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. Δπίζεο, ζηελ επηηξνπή παξέζηε ν θ. Μάθεο Σζηνπγθξήο, Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έθαλε ηελ α αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Παξφληεο ήηαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ.: ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο καο. Σν ιφγν έρεη ν θ. Σζηνπγθξήο. ψκαηνο): αρτική ομιλία τοσ Προέδροσ της ΠΕΕΠΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Σξηαληαθπιιφπνπινο. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ (Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο): Καηαξράο, πξέπεη λα ζαο εμάξνπκε θαη λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκβνιή ζαο θαη ηνλ ξφιν ζαο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο

2 εζεινληηζκνχ, πνπ ηηο ζεσξνχκε φινη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο. Άιισζηε, εθθξάζηεθαλ φια ηα θφκκαηα ερζέο εδψ ζηελ Δπηηξνπή καο. Θα ήζεια λα θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Πξνθαζνξίδεηαη έλαο βαζηθφο αξηζκφο σξψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν λέν λνκνζρέδην ιέεη φηη απηφ ζα εγθξηζεί ή είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Αξρεγνχ. Γε λνκίδεηε φηη απηφ είλαη πην ινγηθφ, κε βάζε ηηο ελαιιαγέο πνπ έρνπκε ζε πνιιά πξάγκαηα. Ζ δσή αιιάδεη θαζεκεξηλά ζε ηερλνινγίεο, ζε ζπκβάληα, ζε πεξηζηαηηθά, ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Πηζαλφλ, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ρξεηαζηεί απηή ε εθπαίδεπζε λα είλαη 150 ή 200 ψξεο. Θεσξψ, δειαδή, φηη είλαη θαιχηεξν λα ππάξρεη απηή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα, δηφηη ν Αξρεγφο θαη ην ψκα θαηαιαβαίλεηε φηη ζέινπλ νπσζδήπνηε λα γίλεη ε κέγηζηε δπλαηή εθπαίδεπζε γηα ζαο. Άξα, ζα ήζεια κηα κεγαιχηεξε ηεθκεξίσζε πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. ε έλα άιιν ζεκείν, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο, γηαηί θαη εγψ ηνπνζεηήζεθα ρζεο επάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Θέισ λα ηεθκεξηψζεηε - γηαηί εγψ δελ ην μέξσ - απηφ πνπ ιέκε γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαίδεπζε, εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη επέκβαζε ζε ππξθαγηά. Γειαδή, πψο ην ελλνείηε απηφ; Γελ μέξσ ηη γηλφηαλ κέρξη ηψξα. Άξα, ζα ήζεια κηα κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ζαο ζε απηφ ην ζέκα. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Απνζηνιάθνο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ (Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο): Ήζεια λα κνπ δψζεηε κηα δηεπθξίληζε. Πξηλ δχν ρξφληα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία γηα ηε ζχληαμή ηνπ ζπδεηνχκελνπ λνκνζρεδίνπ. ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ δεκνζηνπνηήζεθε ην αξρηθφ θείκελν, ην νπνίν, πξνθαλψο, δηαθέξεη απφ απηφ ην νπνίν ζπδεηάκε ζήκεξα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. Θα ήζεια ηελ άπνςή ζαο γηα πνην ιφγν έγηλε απηφ. Αλ ζπκάκαη θαιά, απφ απηά πνπ έρεηε θαηαγξάςεη ζην ππφκλεκα ζαο, εζείο είραηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ζην αξρηθφ λνκνζρέδην, απηφ πνπ θαηαηέζεθε ηνλ Ηνχλην. Πξνθαλψο κεζνιάβεζαλ αληίζεηεο παξεκβάζεηο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Πνηα είλαη, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ε αηηία ε νπνία νδήγεζε ζε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, αλαηξνχλ ηε θηινζνθία ηνπ λνκνζρεδίνπ ζε θάπνην επίπεδν. Σν δεχηεξν εξψηεκα είλαη, αλ, σ κε γέλνηην, πάξνπκε ην ίδην λνκνζρέδην, θαηαγξάςαηε κία άπνςε πνπ κε αλεζπρεί πάξα πνιχ, φηη, αλ δελ έξζεη θακία βειηίσζε ή δηφξζσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζα απνηειέζεη απηφ ην ζρέδην λφκνπ αληηθίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην θίλεκα ηνπ εζεινληηζκνχ. Πφζν βάζηκν είλαη απηφ ην νπνίν θαηαγξάθεηε σο άπνςε; Γηφηη είλαη ζνβαξφ απηφ θαη ζα ήζεια λα αθνχζσ ηελ άπνςε ζαο γη' απηφ. Δπηπιένλ, έρεηε εηθφλα ηη ζπκβαίλεη κε απηήλ ηε ζνβαξή ππφζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Δ.Δ., δειαδή πψο θηλείηαη εθεί ην φιν ζχζηεκα; Θα ήζεια λα καο δψζεηε, αλ έρεηε, θάπνηα ελεκεξσηηθά ζηνηρεία θαη αλ έρεηε ππφςε ζαο αλ ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην, φρη κφλν ζην εζληθφ δίθαην ηεο θάζε ρψξαο-κέινπο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, αλ, δειαδή, ππάξρεη νδεγία ή θαλνληζκφο πνπ

3 λα ππνρξεψλεη ην νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα φζα νξίδνληαη ζε απηέο. Σέινο, σο Παλειιήληα Οκνζπνλδία είραηε επαθέο κε ηελ θπζηθή θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. θνπειίηεο. ΣΑΤΡΟ ΚΟΠΔΛΙΣΗ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ Κ.Κ.Δ.): Θα ήζεια, αξρηθά, λα δεηήζσ λα καο δψζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε πάλσ ζην λνκνζρέδην. Ζ εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη ε εμήο. Τπάξρνπλ αξθεηνί εζεινληέο, απ' φ,ηη γλσξίδσ, θπξίσο λένη ζε ειηθία άλζξσπνη, νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλαλ θνξέα. Πψο αληηκεησπίδεηε απφ ηελ πιεπξά ζαο ην δήηεκα απηφ; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Κνινθνηξψλεο. ΑΓΓΔΛΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ ΛΑ.Ο..): Θα κείλσ ζην άξζξν 19, ην νπνίν έρσ ηελ αίζζεζε φηη ζα έπξεπε λα ζαο απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν. Αλαθέξεη φηη νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζε εζεινληέο ππξνζβέζηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν ζε πεξηνρή ε νπνία έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. πρλά ε θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο γίλεηαη κεηά απφ κηα ή θαη δχν κέξεο, αθνχ έρεη αξρίζεη κηα ππξθαγηά ζην δάζνο. Δζείο, ελψ ζα έπξεπε λα επέκβεηε, θαηά ηε δηθή κνπ αληίιεςε, ακέζσο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε κία κε δχν κέξεο, δειαδή, γηα λα θεξπρζεί πξψηα ε πεξηνρή ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο; Απηφ είλαη ην πξψην εξψηεκα. Γεχηεξνλ, ζην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο ζην έξγν απηφ ζεσξείηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηελ θχξηα εξγαζία ηνπο, κε φια ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη, πιελ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ακνηβήο απφ ηνλ εξγνδφηε. Σελ εκέξα εθείλε, δειαδή, πνπ ζα απαζρνιεζείηε κε ηελ θαηάζβεζε κηαο ππξθαγηάο ην κεξνθάκαην πνηνο ζα ζαο ην θαηαβάιεη; Απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 19 θαη γεληθφηεξα ζην λνκφ. Αλαθέξεηαη κφλν ε πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Απηφ, δελ ην αληηκεησπίδεηε; Δζείο ηη απαληάηε; Γελ λνκίδεηε φηη ππάξρεη έλα θελφ; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία Ακκαλαηίδνπ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΣΙΓΟΤ-ΠΑΥΑΛΙΓΟΤ (Δηδηθή Αγνξήηξηα ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.): Δγψ, ζα επηκείλσ ιίγν ζην θνκκάηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηα λεζηά πνπ επηρεηξνχλ πξψηα νη εζεινληέο, δηφηη δελ ππάξρνπλ κφληκνη ζηαζκνί ππξνζβεζηηθήο θαη γη απηφ ην ιφγν ηη γίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Πψο ην αληηκεησπίδεηε; Έλα άιιν εξψηεκα είλαη ην εμήο. Δπεηδή πεξλάκε δχζθνιεο θαη θξίζηκεο ζηηγκέο, εηδηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εζεινληήο θαιείηαη λα θχγεη, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή ν εξγνδφηεο, ζέιεη ν εζεινληήο λα παξάμεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξέπεη λα παξακείλεη δηφηη είλαη απαξαίηεηνο, ζην πφζην πνπ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο εζεινληήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηη γίλεηαη; Σνλ

4 απνιχεη; Πέξα απφ ην φηη ιέεη ν λφκνο φηη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ απνιχζεη, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο φινη έρνπλ νηθνγέλεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηη ζα γίλεη; Θα ζηακαηήζνπλ λα είλαη εζεινληέο; Καηαιαβαίλεηε ζίγνπξα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ζέζε εξγαζίαο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, ε εζεινληηθή νκάδα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εηνηκφηεηα, φηαλ ππάξρνπλ ζπκβάληα ππξθαγηψλ. Άξα, λνκίδσ, φηη δελ θαιχπηνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο, δηφηη αχξην κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη απηέο νη δηαηάμεηο θαη επνκέλσο λα κελ ππάξμνπλ εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Όπσο αλέθεξα θαη ρζεο, πνιιέο θνξέο κπεξδεχνπκε ηηο ππνρξεψζεηο κε ηνλ εζεινληηζκφ. Δδψ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έρεη ππνρξεψζεηο ε πνιηηεία απέλαληη ζηνπο εζεινληέο. Απηά ηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ιχζεη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Παπιφπνπινο. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, πξψηα απ φια, ζέισ λα ζαο ζπγραξψ ζε θάηη, ζηε ζηάζε πνπ ηεξήζαηε θαη ηεξείηε σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πάλσ ζην ζέκα ηεο κνξηνδφηεζεο σο θηλήηξνπ γηα ηελ είζνδν ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Απηή, ήηαλ κηα γελλαία πξφηαζε πνπ θάλαηε, ιέγνληαο φηη εάλ ζεσξεί ην Τπνπξγείν, φηη ζηφρνο κφλν είλαη απηφο, ηφηε απφ εθεί θαη πέξα αο θαηαξγεζεί εληειψο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρσ ρεηξηζηεί ην ζέκα θαη ηηο απφςεηο πνπ είρα, ζέισ λα ζαο ηνλίζσ, φηη δελ κπνξεί θαη λα ζέιεηε λα θαηαξγεζεί απηή ε πνζφζησζε θαη ε κνξηνδφηεζε, είηε άκεζε είηε έκκεζε. Απηφ ην επηβάιεη ε Αξρή ηεο Ηζφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε έλα εζεινληηθφ ψκα, φπσο είλαη γλσζηφ ε Αξρή ηεο Ηζφηεηαο θαηά ην χληαγκα, ίζε κεηαρείξηζε ζε θαζεζηψο φκνησλ θαηαζηάζεσλ θαη άληζε κεηαρείξηζε ζηελ πεξίπησζε αλφκνησλ θαηαζηάζεσλ. Με δεδνκέλε ηελ απνζηνιή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είλαη αδχλαηνλ λα πεη θαλείο, φηη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη εζεινληέο θαη έρνπλ φια ηα ηππηθά πξνζφληα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα κπεη θαλείο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, δελ ζα έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαρείξηζε. Σφηε, ζα ηζνπεδψλακε ηα πάληα θαη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ εζεινληηθή πξνζθνξά ζα ηνπο εμνκνηψλακε κε εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ειιείςεη άιινπ επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, επηιέγνπλ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Άξα, ινηπφλ, εζείο κελ νξζψο θάλεηε θαη ην ιέηε απνδεηθλχνληαο ηελ αλπζηεξνβνπιία θαη ηνλ αιηξνπηζκφ ν νπνίνο δηαθξίλεη ηελ εζεινληηθή πξσηνβνπιία, αιιά πάλησο, ε πνζφζησζε απηή, πξέπεη λα ππάξρεη, αιιά εθείλν ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη είλαη ην πνζνζηφ. Σα ηξία εξσηήκαηα ηα νπνία ζα ζαο ζέζσ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη είλαη ηα εμήο. Σν πξψην εξψηεκα είλαη, επεηδή είπαηε φηη κέρξη ηψξα ην πνζνζηφ ην νπνίν πξνβιεπφηαλ δελ θαιχθηεθε πνηέ απφ δηαγσληζκνχο. Μπνξείηε λα καο πείηε πνην πνζνζηφ δηαρξνληθά έρεη θαιπθζεί ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο;

5 Σν δεχηεξν εξψηεκα είλαη εάλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ, ην νπνίν θαηά ηε γλψκε ζαο θαη κε βάζε ηελ επξσπατθή εκπεηξία ν θ. Απνζηνιάθνο ζαο ξψηεζε γηα ηελ επξσπατθή εκπεηξία φκσο εγψ ζα ήζεια λα ην εληνπίζσ ιίγν πεξηζζφηεξν, ηδίσο ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, γηαηί πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ίδηα κεγέζε. Γειαδή, ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν ππξθαγηάο θαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Βεβαίσο, κελ μερλάκε φηη έρνπκε ρψξεο κε ηεξάζηηα έθηαζε θαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή καο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηη ηζρχεη θαη εθεί πέξα. Πνηα είλαη ε αλαινγία. Όκσο, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, πνην ζα ήηαλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ ην νπνίν εηεζίσο ζα απαηηνχληαλ, γηα λα κπνξέζεη έλα εππξεπέο, αο ην πσ έηζη ψκα, λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Γειαδή ηη ρξήκαηα ζα απαηηνχληαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Μηα ηειεπηαία εξψηεζε, ε νπνία απεπζχλεηαη θαη ζηνλ θ. Τπνπξγφ. αο ην ιέσ επζέσο θ. Τπνπξγέ, απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έλσζεο, κε πξνβιεκάηηζε πνιχ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζνπκε εδψ, δηφηη δελ λνκίδσ φηη απηή είλαη ε εξκελεία πνπ δίλνπκε ν θ. Πξφεδξνο θαη ην Γ... ην άξζξν 27, φηαλ ιέηε λα ηδξπζεί έλαο εζεινληηθφο ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηαπηνρξφλσο δεκηνπξγνχληαη ηξεηο ζέζεηο νξγαληθέο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Αλζππνππξαγνχ, Ππξνλφκνπ, θαη έλαο νδεγφο Ππξνζβέζηεο. Ζ εξκελεία πνπ ιέηε είλαη φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο εζεινληηθφο ζηαζκφο, πξέπεη λα έρνπκε ηξεηο θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο, είλαη δψξν άδσξν. Γειαδή, είλαη ζαλ λα ιέκε φηη δελ ζα γίλεη, κέζα ζε απηήλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα. Δάλ ελλνείηε θ. Τπνπξγέ, φπσο εγψ βγάδσ ηελ εξκελεία απφ ην άξζξν 27, φηη απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππάξρεη θαη ππεξεηεί, λα ηνπνζεηνχληαη εθεί ηξεηο άλζξσπνη, ελ ήδε ηνπνζέηεζεο, απφζπαζεο φπσο ην λνκίδεηαη, ηφηε ε εξκελεία είλαη ζσζηή θαη έηζη πξέπεη λα παξακείλεη. Δάλ φκσο είλαη πξνυπφζεζε λα πεξηκέλνπλ ηξεηο θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο, είλαη θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ ηνπιάρηζηνλ, ζαλ λα κελ κπνξεί λα γίλεη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Πιεχξεο. ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΛΔΤΡΗ: Θα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ ην ηειεπηαίν, δηφηη θαηά ηελ άπνςή κνπ φπσο είλαη ε δηαηχπσζε, μεθάζαξα κηιάκε γηα θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο. Αλαθέξεη, φηη ζπλίζηαηαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη φρη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Άξα, ζα πξέπεη λα γίλεη ή κηα εξκελεπηηθή δήισζε, ή λα δηνξζσζεί. Γηαθνξεηηθά, δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ πνηέ απηά ηα θιηκάθηα, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο εκπεηξίαο. Θα μεθηλήζσ απφ απηφ ην νπνίν ζαο εξψηεζαλ θαη άιινη αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο. Δγψ έρσ κηα άιιε πξνζέγγηζε, δηφηη αληηιακβάλνκαη ην ζθεπηηθφ ην νπνίν γξάθεηαη θαη ζέισ λα ζαο ξσηήζσ. Μήπσο ππάξρεη θίλδπλνο, εάλ δελ κπεη κίληκνπκ σξψλ εθπαίδεπζεο, επεηδή ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ θάπνηεο αλάγθεο, λα επηιεγεί κηα εθπαίδεπζε πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο ζε ψξεο, απιψο κφλν θαη κφλν γηα λα ππάξρεη κηα ζηειέρσζε, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη επηρεηξεζηαθά έηνηκνη απηνί πνπ ζα νδεγεζνχλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Θεσξψ φηη είλαη αζθαιηζηηθφ θαη ν Αξρεγφο πξνθαλψο κπνξεί λα

6 βάιεη παξαπάλσ ψξεο εάλ ζέιεη, αιιά εδψ είλαη αζθαιηζηηθφ γηα ηνλ εζεινληή, λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κίληκνπκ, πνπ λα ην θαζνξίδεη ν λνκνζέηεο. Απηή είλαη ε πξνζέγγηζή ζαο. Δπίζεο, ζέισ λα ξσηήζσ, επεηδή δελ έρσ παξαθνινπζήζεη, αλαθνξηθά κε απηήλ ηελ πνζφζησζε, πνηα ήηαλ ηα ζρφιηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη εάλ ππήξρε θάπνηα αληίδξαζε έληνλε ζηε δηαβνχιεπζε πνπ νδήγεζε ζην Τπνπξγείν, λα απνζχξεη ην άξζξν. Μνπ θάλεη θαη κέλα εληχπσζε λα έρεηε έλα λνκνζρέδην θαη λα απνζχξνληαη άξζξα πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έληνλεο αο πνχκε θξηηηθήο ζηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο. Τπνηίζεηαη φηη κεηά ηε δηαβνχιεπζε βιέπνπκε ηηο ζέζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ. Δάλ νη ζέζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ δελ είλαη αξλεηηθέο, ηφηε γηα πνην ιφγν λα αιιάδεη έλα άξζξν. Θα ήζεια λα δσ πνηεο ήηαλ νη ζέζεηο ηεο δηαβνχιεπζεο. Θα ήζεια λα καο ελεκεξψζεηε αλ μέξεηε ηη γίλεηαη, ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ζηελ Δπξψπε, αλαθνξηθά κε ην άξζξν 19, δηφηη θαη εγψ νθείισ λα πσ φηη είκαη πξνβιεκαηηζκέλνο. Απηφ πνπ είπε ν Πξφεδξνο ην αθνχσ. Γειαδή, απφ ηελ άιιε πιεπξά λα ππνρξεψλεηο ηνλ εξγνδφηε λα δψζεη ηε ζπλεηζθνξά δελ είλαη δίθαην. Θα έβξηζθα πην ζσζηφ φηη ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα θαιχπηεη ην πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ εξγαζία εθείλεο ηεο εκέξαο. Έρνπκε θάπνηα εηθφλα γηα απηφ; Αθαηξείηαη ε ακνηβή θαη δεηεί ε Έλσζε λα θαιχπηεηαη ε ακνηβή απφ ηνλ εξγνδφηε. Λέεη «ζεσξείηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο, κε φια ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ακνηβήο απφ ηνλ εξγνδφηε». Δγψ πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ πην ζσζηφ ε ακνηβή απηή λα δίλεηαη απφ ην δεκφζην. Απιψο, παξαθαιψ, πέζηε καο, αλ μέξεηε, ηη ζπκβαίλεη έμσ. Σν φιν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ ζηνιή πνπ εγψ αληηιακβάλνκαη ηελ επαηζζεζία πνπ έρεηε θαη ζπλεγνξψ θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηε ζηνιή ζα αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη είζηε εζεινληέο, γηα πνην ιφγν δελ ζα έρεηε ηελ ίδηα ζηνιή ή ηνπιάρηζηνλ, θ. Τπνπξγέ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηνιή ίζεο καρεκφηεηαο. Απφ ην άξζξν πξνθχπηεη, φπσο αλαθέξεηαη, φηη ζεσξεηηθά, κπνξεί λα ηνπο δψζεηε ηα θνζθνξηδέ γηιέθα πνπ βιέπνπκε λα θνξνχλ δηάθνξνη ζηνπο δξφκνπο θαη λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ζηνιή. Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη ην ζεκαληηθφ εδψ είλαη, λνκνζεηηθά, λα μεθαζαξηζηεί φηη ε ζηνιή ζα είλαη ίδηαο αζθάιεηαο. Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Φαληάδνκαη φηη απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ζαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη ν εζεινληήο. Γελ έρσ άιιε εξψηεζε. Δπραξηζηψ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηψ ηνλ θ. Πιεχξε. Ο θχξηνο Σζνχθαιεο έρεη ην ιφγν. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ: Θα ήζεια λα ζέζσ κφλν κηα εξψηεζε, θχξηε Πξφεδξε. Πέξα απφ ηελ επηρεηξεζηαθή επάξθεηα πνπ είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα ππάξρεη, αθνχ αζρνιείζηε κε έλα αληηθείκελν ην νπνίν ίζσο λα ζαο ζηνηρίζεη ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή ζαο αθεξαηφηεηα θαη επεηδή δηάβαζα θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο, ζεσξψ φηη ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε εζάο θαη θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη ζηε ζθέςε ζαο κνλίκσο ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο. Οπζηαζηηθά, είζηε ν θξίθνο ή ν ηκάληαο ν νπνίνο κεηαθέξεη, απμάλεη ή πνιιαπιαζηάδεη ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία γχξσ απ' απηά ηα

7 ζέκαηα, δειαδή είζηε ν θξίθνο κεηαμχ ηεο ακηγνχο ππεξεζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ εθηίκεζή κνπ είλαη φηη φιε απηή ε δηαδηθαζία δηακνξθψλεηαη θαιχηεξα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο, δειαδή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Τπάξρεη ηδηαίηεξν άξζξν γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αλαθέξαηε θάηη γη' απηφ ζηελ εηζαγσγή ζαο. Θα ήζεια, ζαο παξαθαιψ πνιχ, λα δηεπθξηλίζεηε πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ θξίζηκν ηνκέα, δειαδή ηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ εζεινληψλ γεληθψο, φρη κφλν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο, κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πψο πξέπεη λα δηαξζξσζεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νχησο ψζηε, πξαγκαηηθά, ην έξγν ζαο λα έρεη κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία. Δπραξηζηψ πνιχ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Οινθιεξψλνπκε κε ηνλ θ. Νάθν. ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: Γελ μέξσ αλ ην θαηάιαβα θαιά θαη πνηνο ήηαλ απφ εζάο ή αλ επξφθεηην γηα θάπνηνλ άιινλ. Δρζέο, ζηελ ηειεφξαζε ηνπ «ΚΑΪ», ππήξμε κηα αληίδξαζε φζνλ αθνξά ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρέδην λφκνπ πεξί ζπλδξνκήο. Σν έληππν ζαο, φκσο, απηφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αλαθέξεη: «Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληή - Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο». Απφ θάπνηνπο, ππήξμε αληίξξεζε ζηνλ φξν «ζπλδξνκή» ερζέο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ (Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο): Απφ ηελ Έλσζε; ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ: Ναη. Δλψ εδψ, ινηπφλ, αλαθέξεηαη ε ζπλδξνκή, εθεί θαηαδηθάζηεθε ν φξνο απηφο. Ζ εξψηεζή κνπ είλαη κηα: Πψο επηηπγράλεηαη ε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηνπο εζεινληέο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο; Γηφηη είλαη ινγηθφ θαη νχηε εζείο ην δεηάηε, λα κελ ππάξρεη απφιπηε εμνκνίσζε ζηα θαζήθνληα, ζηνπο βαζκνχο θ.ιπ.. Απηή είλαη ε βαζηθή εξψηεζε. Ο εηζεγεηήο ηεο παξάηαμήο καο έρεη επηζεκάλεη ηηο αζπλέπεηεο θαη φια ηα άιια θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ν θ. Όζσλαο ζα ηα επαλαθέξεη ζε απηά πνπ ππνζρέζεθε. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Ννκίδσ φηη νινθιεξψζεθε ν θχθινο ησλ εξσηεκάησλ. Κχξηε Σζηνπγθξή, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε. ψκαηνο): αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηηο εξσηήζεηο. Θα δεηήζσ πξνθαηαβνιηθά ζπγλψκε θαη ζα δεηήζσ ηε βνήζεηά ζαο, επεηδή έγηλαλ αξθεηέο εξσηήζεηο, εάλ θάπνηεο απ' απηέο δελ ηηο απαληήζσ, παξαθαιψ λα επαλέιζνπλ νη θχξηνη Βνπιεπηέο γηα λα κπνξέζσ λα δψζσ δηεπθξηλίζεηο. Θα μεθηλήζσ κε ηελ πξσηαξρηθή εξψηεζε, φζνλ αθνξά ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο. Εεηήζακε λα κπνπλ 120 ψξεο εθπαίδεπζεο, βάζεη ηεο παγθφζκηαο εκπεηξίαο. Παληνχ απηφ είλαη ην κίληκνπκ, ην ειάρηζην πνπ απαζρνινχληαη θαη πνπ δεηνχλ φινη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ. εκαληηθφ γηα εκάο είλαη φηη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο πνπ ππεξεηνχλ ή θαη ζηα εζεινληηθά θιηκάθηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, αλ ππάξμεη κηα λεφηεξε εμέιημε ζηνλ ηξφπν θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ θαη απεγθισβηζκνχ ζπκάησλ απφ ηξνραίν, λα

8 πάλε αμησκαηηθνί απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ ηελ ψξα πνπ θάλνπλ ππεξεζία ή ηελ ψξα πνπ είλαη ζην εζεινληηθφ θιηκάθην. Άξα, ινηπφλ, νηηδήπνηε θαηλνχξγην γίλεηαη ππάξρεη δηάζεζε θαη απφ ηνλ Αξρεγφ θαληάδνκαη θαη γη' απηφ ιέκε λα κελ νξίδεηαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ Αξρεγφ, λα κάζεη ν εζεινληήο ππξνζβέζηεο απηή ηελ θαηλνχξγηα ηερλνινγία. Απηφ είλαη εληειψο απαξαίηεην γηαηί ζε φιν ηνλ θφζκν ζπκβαίλεη απηφ θαη ζα είκαζηε ε κνλαδηθή ρψξα πνπ δελ ζα έρνπκε έλα ειάρηζην κέζν φξν σξψλ εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ. Σν δεχηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηη ελλννχκε φζνλ αθνξά ηελ εξγνδνζία θαη ηελ ππεξεζία, μεθάζαξα ιέκε, δηφηη απηφ έρεη απνδείμεη θαη ε εκπεηξία, φηη θάπνηεο θνξέο, εκείο πνπ ππεξεηνχκε ζε θάπνηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο, ππάξρνπλ απμεκέλα ζπκβάληα είηε αζηηθά είηε δαζηθά ή έρνπκε πιεκκχξεο ή νηηδήπνηε. Δθείλε ηελ ψξα, ινηπφλ, πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζπάληα θαη φρη θάζε κέξα θαη έρεη απνδεηρηεί απφ ηελ ηζηνξία, ιέκε φηη εάλ ν Γηνηθεηήο ηνπ ζηαζκνχ ζεθψζεη ην ηειέθσλν θαη δεηήζεη θάπνηνπο εζεινληέο λα ζπλδξάκνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ππεξεζία, ν εζεινληήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θχγεη, ρσξίο λα έρεη πξφβιεκα απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ φρη εθείλε ηε ζηηγκή, γηαηί είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα ηνλ δηψμεη ηφηε, αιιά ζα ηνλ δηψμεη κεηά απφ έλα κήλα, λα κπνξεί λα θχγεη ν άλζξσπνο, λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ηνπ δχν ηξείο ψξεο ή κία κέξα θαη λα γπξίζεη μαλά ζηε δνπιεηά ηνπ. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ (Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο): Ο κφληκνο Γηνηθεηήο; ψκαηνο): Ο Γηνηθεηήο ηεο ππεξεζίαο. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ: Με ζπγθεθξηκέλε εληνιή; ψκαηνο): Ναη, βεβαίσο. Δάλ ν δηνηθεηήο θξίλεη φηη ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο, βεβαίσο ζα πάεη λα ζπλδξάκεη εζεινληήο ηελ θαηάζηαζε. Θέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη φηαλ έρεηο έλα εζεινληηθφ ππξνζβεζηηθφ θιηκάθην ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη ζα αλαθέξσ έλα πξφζθαην παξάδεηγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κε δηθή καο πξσηνβνπιία, αιιά θαη κε ηνπ αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζηνλ παιηφ δήκν Αηηάβπξνπ ζηε Ρφδν πνπ απφ εθεί απέρεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 80 ρηιηφκεηξα, εθεί ππάξρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Οχηε ν εζεινληήο κπνξεί λα είλαη φιε ηελ ψξα ζην εζεινληηθφ θιηκάθην, αιιά νχηε θαη ν Γηνηθεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηη γίλεηαη ζην θιηκάθην εθείλν. Άξα, ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηνο πξντζηάκελνο πνπ ειέγρεη ην θιηκάθην θαη φηαλ παξαζηεί αλάγθε, νη ίδηνη νη εζεινληέο, κπνξνχλ λα επέκβνπλ. Γη απηφ ην ιφγν, έρνπκε έλζηαζε ζην λα θεξπρηεί έλαο Ννκφο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ή ν ηφπνο εθεί. Γειαδή, εάλ έρνπλ έλα ηξνραίν θαη ππάξρνπλ εγθισβηζκέλνη, ζα πεξηκέλνπκε απφ ηε Ρφδν, θεξεηπείλ, απφ 80 ρηιηφκεηξα καθξηά, λα έξζνπλ λα θάλνπλ ηνλ απεγθισβηζκφ νη επαγγεικαηίεο θαη εκείο λα ζπλδξάκνπκε θ. Νάθν, αλαθέξνκαη θαη ζηε

9 ζπλδξνκή πνπ αλαθέξαηε -, ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ; ' απηφ δελ ππάξρεη ινγηθή θαη δελ ζπκβαίλεη πνπζελά ζηνλ θφζκν. Ο εζεινληήο εθπαηδεχεηαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα λα αληεπεμέιζεη ζε εθείλα ηα ζπκβάληα. Θα θξίλνπλ, ινηπφλ, νη εζεινληέο πνπ έρνπλ φινη ηελ εκπεηξία, εάλ ππάξρεη ιφγνο λα πθίζηαηαη θαη επαγγεικαηηθή ππεξεζία, εάλ έρεη ιάβεη κεγάιε έθηαζε ην ζπκβάλ ηφηε βεβαίσο ζα έξζνπλ επαγγεικαηίεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη έηζη. Έηζη αηζζάλεηαη αζθάιεηα ν πνιίηεο φηη, ζηελ νπζία, έρεη κηα θξαηηθή άκηζζε ππεξεζία εθεί πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο θαη είλαη ζίγνπξν φηη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ. ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ : Δπεηδή θάλαηε αλαθνξά θχξηε Πξφεδξε, είλαη πξνθαλέο, φηη εθεί πνπ δελ ππάξρεη Ππξνζβεζηηθφ ψκα απηφ πνπ δεηάηε είλαη απηνλφεην. Σν ζέκα είλαη εθεί πνπ ππάξρεη Ππξνζβεζηηθφ ψκα αλ ππάξρεη ζπλδξνκή θαη πσο ελλνείηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλδξνκήο; ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά γηα πνην ιφγν άιιαμε ην λνκνζρέδην, πνπ είρε πξνσζεζεί ζην Τπνπξγείν απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη κάιηζηα, είρε βγάιεη θαη δειηίν ηχπνπ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη καο θάιππηε θαηά 100%, απηφ πνπ είδακε θαη καο ελζνπζίαζε γηαηί είδακε φηη ππήξρε δηάζεζε γηα λα καο βνεζήζνπλ, φκσο κεηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη κεηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε άιιαμαλ φια. Αδπλαηνχκε λα ζαο πνχκε γηαηί έγηλε απηφ. Σν είδακε ηπραία ηελ Παξαζθεπή ην βξάδπ θαη δελ μέξνπκε ηη ζπλέβε θαη ππάξρεη κία αιιαγή θαηά 50%, ζε απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη κε ην Τπνπξγείν. Γη απηφ κηιήζακε γηα ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε εάλ απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Απφ ηηο δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην δηαδίθηπν πξνέθπςε ζέζε; ψκαηνο) : ε θακία πεξίπησζε. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Άξα, εγψ κπνξψ λα ζπκπεξάλσ, φηη ήηαλ ζέκα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΟΘΩΝΑ(Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) : Θέισ λα δηεπθξηλίζσ αλ ξσηάηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο πνζφζησζεο ή κνξηνδφηεζεο, αλ ππήξμαλ αλαθνξέο ή γεληθά; (Μηινχλ εθηφο κηθξνθψλνπ). ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά ζηηο Δπξσπατθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζα κνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζαο πσ ηη ζπκβαίλεη αθξηβψο, κε λνχκεξα. ηελ Απζηξία έρνπκε επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο.ηε Φηιαλδία έρνπκε επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηελ Πνξηνγαιία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο

10 ππξνζβέζηεο. ηε Ρνπκαλία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηε Γαιιία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηε Γεξκαλία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηελ Διιάδα έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Απηά είλαη ηα λνχκεξα θαη έηζη απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα ηη ζπκβαίλεη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη παγθφζκηα, αθφκα θαη νη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξίδνπλ ην ζεζκφ θαη νη εζεινληέο είλαη πάληα ζηελ πξψηε γξακκή. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ : Απηά ηα λνχκεξα επηβεβαηψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν; ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΟΘΩΝΑ(Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) : Δπηβεβαηψλεηαη ε φηη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ε αλαινγία είλαη απηή. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ(Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Δίλαη γλσζηφ φηη ν εζεινληηζκφο ζηε ρψξα καο δελ είλαη θαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά ζηελ αλαινγία εζεινληψλ ζηελ Ακεξηθή φπνπ θαη ζα επηζθεθηνχκε ηέινο ηνπ κήλα, είλαη 75% εζεινληέο ππξνζβέζηεο θαη ην ππφινηπφ 15% είλαη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη επαγγεικαηίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο φπσο ε Νέα Τφξθε πνπ ρξεηάδεηαη 24σξε, επέκβαζε ππεξεζίαο θαη είλαη κεγάιε ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ. Γηα εκάο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ επηκέλνπκε φια απηά ηα ρξφληα θαη δίλνπκε ηε κάρε λα θηάζνπκε ζε επξσπατθά ζηάληαξλη γηα λα κπνξέζνπκε λα ιέκε, φηη είκαζηε κηα ζχγρξνλε επξσπατθή ρψξα φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα πξφιεςεο θαη ππξαζθάιεηαο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Δπίζεο, ζαο έρσ ξσηήζεη αλ έρεηε γλψζε ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ ππξνπξνζηαζία ζε επίπεδν Δ.Δ. ή αλ έρεηε ππφςε ζαο, αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην είηε ππφ ηε κνξθή εζληθνχ δηθαίνπ είηε ππφ ηε κνξθή θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ή απνθάζεσλ. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ(Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο) : Δπεηδή είλαη δχν πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα απηφ ηεο κνξηνδφηεζεο θαη απηφ ηεο πνζφζησζεο ππάξρεη αλάινγε εκπεηξία απφ ηελ Δ.Δ., δηφηη βιέπσ πςειά λνχκεξα, δειαδή αλ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξφλνηα ηνπ θξάηνπο ππφ ηελ κνξθή θηλήηξσλ έηζη, φπσο, εζείο ην ελλνείηε; ψκαηνο) : Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη θαη γλσξίδσ, ηνπιάρηζηνλ, ζηνλ Καλαδά φπνπ έρσ δήζεη αξθεηά ρξφληα, είλαη φηη αλ θάπνηνο είλαη εζεινληήο ππξνζβέζηεο αμηνινγείηαη απφ ηελ ππξνζβεζηηθή θαη αλ δειψζεη ν ίδηνο ελδηαθέξνλ λα γίλεη επαγγεικαηίαο ππξνζβέζηεο ζαθψο, ζα πξνηηκεζεί απφ θάπνηνλ ηδηψηε. ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο δελ ππάξρεη θαη δελ κπνξψ λα ζαο πσ, αθξηβψο, ηη ηζρχεη, φκσο μέξσ φηη θαη ζηε Γάιιηα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο εζεινληέο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο. Ζ ινγηθή φκσο ζε φια ηα θξάηε είλαη φηη δίλνπλ πεξηζζφηεξε βάζε ζηνλ εζεινληηζκφ

11 ψζηε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο πάξα ζηνπο επαγγεικαηίεο. Οη επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο είλαη γεγνλφο φηη είλαη αλάγθε ζηηο κεγάιεο πφιεηο πνπ ρξεηάδνληαη 24σξε παξνπζία. Δπίζεο, λα ζαο πσ θαη καθξηά απφ εκάο, φηη ππάξρεη θαη ε ακνηβή ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ γηα ηελ ψξα πνπ απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Θα ζέζσ ηελ εξψηεζε κνπ γηα ηξίηε θνξά. Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη ζε επίπεδν Δ.Δ. θάπνηνο θαλνληζκφο ή Οδεγία ή απφθαζε πνπ λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ εζεινληηζκνχ θαηά ηξφπν ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.; ψκαηνο) : Κάζε ρψξα ξπζκίδεη κε λφκν ηα δηθά ηεο εζσηεξηθά ζέκαηα ε ινγηθή φκσο, φισλ, είλαη φηη δίλνπκε απφιπηε ζηήξημε ζηνλ εζεινληή ππξνζβέζηε. Απφ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη θαη φια απηά πνπ δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ εζεινληή, λνκίδσ φηη θαίλεηαη μεθάζαξα πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξμεη ζηήξημε ζηνλ ζεζκφ θαη εθεί δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηνλ εξγνδφηε, φπνπ ζεσξεί αζθάιεηα θαη ηηκή λα έρεη έλαλ ππξνζβέζηε ζηελ επηρείξεζε ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε θαη κε πνιχ ραξά ηνλ αθήλεη λα πάεη λα ζβήζεη ηε θσηηά. Θα δείηε ζηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, φηη δείρλνπλ θάπνην γηαηξφ λα εμεηάδεη έλαλ αζζελή, ηνλ εηδνπνηνχλ γηα ην ζπκβάλ θαη δίλεη ηνλ αζζελή ζηνλ βνεζφ ηνπ θαη θεχγεη γηα ηελ ππεξεζία, γηα λα επέκβεη θαη επηζηξέθεη. Όζνλ αθνξά ζηηο επαθέο κε ην Τπνπξγείν θαη κε ην Αξρεγείν, είρακε επαθέο θαη κε ηνλ Τθππνπξγφ, θ. Όζσλα, φπνπ είρακε αξθεηά θαιή ζπλεξγαζία φπσο, επίζεο, είρακε θαη κε ην Αξρεγείν, φρη ζε επίπεδν Αξρεγνχ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, φπνπ ζπκθσλήζακε. Ξεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα, αθνχ αλαιχζακε ηνλ λφκν απφ ηελ αξρή κε ηελ θπξία Υαηδεδάθε, ηελ ζχκβνπιν ηνπ Τπνπξγνχ θαη θχγακε επραξηζηεκέλνη, γηαηί είδακε φηη ππήξρε πξφζεζε απφ ην Τπνπξγείν, λα ζηεξίμνπλ απηφ ην ζέκα θαη απφ φια απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ηφηε, έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ζήκεξα, λα δηεθδηθνχκε ηα απηνλφεηα. Τπήξμε ζπλεξγαζία κε ην Αξρεγείν, βεβαίσο κε ην ηκήκα εζεινληηζκνχ φπνπ ήκνπλ θη εγψ ζηελ Δπηηξνπή. ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ : Μεζνιάβεζε ην δειηίν ηχπνπ, πνπ ήξζε ηνλ Ηνχλην, αιιά θαη ην πξψην ζρέδην ην νπνίν βγήθε ζε δηαβνχιεπζε θαη ζαο θάιππηε απφιπηα. σζηά; ψκαηνο) : Μέρξη θαη ηε δηαβνχιεπζε φια ήηαλ θαιά απφ εθεί θαη κεηά φια άιιαμαλ. Θέισ λα ζαο πσ φηη δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην πνπ μεθίλεζε απηφο ν λφκνο. Απηή ε πξνζπάζεηα είρε μεθηλήζεη εδψ θαη 4 ρξφληα, φηαλ είρακε ζπλαληεζεί κε ηνλ θχξην Παπιφπνπιν, ζην γξαθείν ηνπ θαη ζα ηνλ επραξηζηήζσ δεκφζηα γηα απηφ θαη επί δχν ψξεο ζπδεηήζακε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπ εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Σφηε θαηαιήμακε θαη ζπκθσλήζακε ζε έλα ζρέδην λφκνπ πνπ ήηαλ πνιχ θαιφ. Έπεηηα κεζνιάβεζαλ νη εθινγέο θαη κεηά δεηήζεθε απφ ηνλ θχξην Υξπζνρντδε θαη ηνλ θχξην Βνχγηα, λα γίλεη θάηη θαηλνχξγην. Σν θαηλνχξγην, ινηπφλ έγηλε ηφηε, κεηά έγηλε αιιαγή εγεζίαο θαη

12 θηάζακε ζην ζεκείν λα αλαξσηηφκαζηε φινη καο, ηη ζα γίλεη επηηέινπο; Τπάξρεη δηάζεζε λα θάλνπλ θάηη θαιφ; Όζνλ αθνξά ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζέισ λα δψζσ κηα δηεπθξίληζε. Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Σν πξνέβιεπε θαη ν λφκνο 1951/91 θαη ην λέν ζρέδην λφκνπ ην πξνβιέπεη. Έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ζεσξείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα, εάλ θάπνηνο εζεινληήο ηξαπκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Δάλ είλαη άλεξγνο, ππάξρεη πξφβιεςε λα θαιχπηεηαη απφ ην δεκφζην θαη λα πεξηζάιπεηαη ζην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν πνπ πεγαίλνπλ θαη νη επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο. Άξα, ππάξρεη θάιπςε θαη ζε απηφ ην ζέκα δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Οη ζηνιέο είλαη έλα δεηνχκελν θαη εθεί ήηαλ φηη ππήξμαλ πάιη αιιαγέο. Έλα ίδξπκα ηδησηηθφ έρεη δσξίζεη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα 3000 ζηνιέο. Μάιηζηα, 1500 ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Σν ίδξπκα «Λάηζε» δψξηζε απηέο ηηο ζηνιέο, ψζηε λα ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία θαη πάλσ απ' φια κηα αζθάιεηα. Άξα, ινηπφλ, φηαλ αξρίδνπκε θαη ιέκε φηη πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ηεο ζηνιήο, ελψ ππάξρνπλ ζηνιέο, πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη θάπνηνη άλζξσπνη, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, έδσζαλ ζηνπο εζεινληέο ππξνζβέζηεο απηέο ηηο ζηνιέο, κεηά ηδηαίηεξα απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ Τπάξρνπλ, ινηπφλ, ζηνιέο. Γελ έρνπκε θάπνην πξφβιεκα λα αιιάμνπλ ηα δηαθξηηηθά ησλ ζηφισλ καο. Πνηέ δελ ζέινπκε λα βάινπκε βαζκνχο πνπ ηνπο παίξλνπκε θαη είλαη ηηκεηηθνί θαη άκηζζνη θαη θηάλνπλ κέρξη ην βαζκφ ηνπ ππξνλφκνπ. Εεηήζακε ζηελ επηηξνπή ηνπ Αξρεγείνπ λα αιιάμεη θαη ην δηαθξηηηθφ, ψζηε λα κε γίλεηαη ζχγρπζε κε ηνλ επαγγεικαηία ππξνζβέζηε θαη εθείλνη ηφηε δελ ην δέρηεθαλ. Γελ θηαίκε εκείο ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε, φηαλ μεθηλάκε θαη ζθεθηφκαζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ εζεινληηθά ππξνζβεζηηθά θιηκάθηα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φηη ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο πνιίηεο πεξηκέλεη λα δεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα εθεί. Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηνιή, έρεη ην εζλφζεκν, έρεη ην ζήκα ηνπ, άξα, θαη ν εζεινληήο πνπ ππεξεηεί ζε κηα θξαηηθή ππεξεζία άκηζζα είλαη έλαο ππξνζβέζηεο. Έηζη, ζα αηζζάλεηαη ηελ αζθάιεηα ν πνιίηεο φηη ππάξρεη ην θξάηνο δίπια ηνπ. Γελ κπνξείο ζε θακία πεξίπησζε λα βάιεηο κηα άιιε ζηνιή θαη λα ππάξμεη ζχγρπζε ηνπ πνιίηε, φπσο ππάξρεη ζχγρπζε απηή ηε ζηηγκή πνιιέο θνξέο γηα ην πνηνο επεκβαίλεη πνχ κε ηνπο εζεινληέο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη είλαη αλαζθάιηζηνη. Ζ πνιηηεία έρεη πεη φηη ζα εμεηάζεη θαη απηφ ην ζέκα, αιιά δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο. Όζνλ αθνξά ζηελ απηνδηνίθεζε, θαη ην Τπνπξγείν είρε ζπκθσλήζεη, αθνχ φινη είδακε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζνχλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο καο - θαη είλαη ινγηθφ λα κελ είλαη δπλαηφλ, γηαηί ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ είλαη ειάρηζηε - σο έλα θίλεηξν, γηα λα κπνξέζνπλ νη δήκαξρνη θαη λα πξνσζήζνπλ θφζκν, αιιά θαη λα ζειήζνπλ πξαγκαηηθά θαη λα

13 πηζηέςνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εζεινληηθψλ θιηκαθίσλ, λα ππάξρεη απφ ηνλ ηαθηηθφ εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε κέρξη 20% (κπνξεί λα είλαη 1%, 2%) ζε απηνχο πνπ ζα δεηήζνπλ λα θηηάμνπλ εζεινληηθφ θιηκάθην. Πξφθεηηαη γηα έλα θίλεηξν πνπ ζα έδηλε ψζεζε, ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξνη δήκαξρνη, γηαηί, θαθά ηα ςέκαηα, νη ίδηνη δελ έρνπλ ελδηαθεξζεί φια απηά ηα ρξφληα λα θάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ππξαζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ινγηθή απηή ε ζέζε απφ ην λα έρεηο κηα επαγγεικαηηθή ππεξεζία κε 15 επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο, νη νπνίνη ζα επέκβνπλ κηα θνξά ζην ηφζν, εάλ ηχρεη έλα ζπκβάλ θαη κεγάιεο πφιεηο, φπσο ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ή ηεο Θεζζαινλίθεο ή άιιεο λα ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηψλ ππξνζβεζηψλ, πνπ ρξεηάδνληαη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία Κπξηαθνπνχινπ. ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ, γηαηί δελ θαηάιαβα, πνηνο θάλεη ηελ αμηνιφγεζε ζηνλ Καλαδά. ΜΑΚΗ ΣΙΟΤΓΚΡΗ: Σελ αμηνιφγεζε ζηνλ Καλαδά ηελ θάλεη ν δηνηθεηήο ηεο ηνπηθήο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, φπνπ ππεξεηεί ν εζεινληήο. Δθεί βιέπεη, ινηπφλ, ηνλ εζεινληή - ππάξρεη, φκσο, κηα δηαθάλεηα ζε απηφ ην ζέκα - θαη απνθαίλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα - γηαηί εθεί είλαη θαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ ππξνζβεζηψλ, ηνπο πξνζιακβάλεη ν δήκνο θαη φρη ην θξάηνο - γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ σο επαγγεικαηία. Γηα λα γίλεη επαγγεικαηίαο εθπαηδεχεηαη έλα ρξφλν. ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Ο ρξφλνο απηφο είλαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο; ΜΑΚΗ ΣΙΟΤΓΚΡΗ: Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ δηνηθεηή θαη απφ ην ρξφλν πνπ έρεη ν εζεινληήο. Σν ζπκθσλνχλ, δειαδή, κεηαμχ ηνπο. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Τπνπξγφο.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

F I N A N C I A L N E W. Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 F I N A N C I A L N E W Πεπιοδική Έκδοζη Π.Α..Π Παν. Μακεδονιαρ ζηο Σμήμα Λογιζηικήρ & Υπημαηοοικονομικήρ S ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 Αγαπεηνί πλάδειθνη, ζαο ραηξεηίδνπκε κε ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ Financial News.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα