ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011"

Transcript

1 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ Τηλ: , Fax Website: Απανηήζειρ ηος Πποέδπος ηηρ Π.Δ.Δ.Π.Σ. ζε επωηήμαηα βοςλεςηών ζηην διαπκήρ επιηποπή ηηρ Βοςλήρ για ηην Γημόζια Γιοίκηζη, Γημόζια Τάξη και Γικαιοζύνη ζσεηικά με ηο ζσέδιο νόμος ηος Υπ. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη «Δθελονηιζμόρ ζηο Λιμενικό Σώμα Δλληνική Ακηοθςλακή και ζηο Πςποζβεζηικό Σώμα και άλλερ διαηάξειρ» ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\ ηελ Αζήλα ζήκεξα, 6 Οθησβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 09.40, ζηελ Αίζνπζα «Πξνέδξνπ Γηάλλε Νηθ. Αιεπξά» (151), ζπλεδξίαζε ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, θ. Ησάλλε Βιαηή, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: Δπεμεξγαζία θαη εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Δζεινληηζκφο ζην Ληκεληθφ ψκα-διιεληθή Αθηνθπιαθή θαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο. (2 ε πλεδξίαζε Φνξείο) ηελ Δπηηξνπή παξέζηεζαλ ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Υξήζηνο Παπνπηζήο, ν Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Δκκαλνπήι Όζσλαο, θαζψο θαη αξκφδηνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο. Δπίζεο, ζηελ επηηξνπή παξέζηε ν θ. Μάθεο Σζηνπγθξήο, Πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ δηαπίζησζε ηελ χπαξμε απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη έθαλε ηελ α αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Παξφληεο ήηαλ νη Βνπιεπηέο θ.θ.: ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, μεθηλάεη ε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο καο. Σν ιφγν έρεη ν θ. Σζηνπγθξήο. ψκαηνο): αρτική ομιλία τοσ Προέδροσ της ΠΕΕΠΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Σξηαληαθπιιφπνπινο. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ (Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο): Καηαξράο, πξέπεη λα ζαο εμάξνπκε θαη λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκβνιή ζαο θαη ηνλ ξφιν ζαο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο

2 εζεινληηζκνχ, πνπ ηηο ζεσξνχκε φινη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο. Άιισζηε, εθθξάζηεθαλ φια ηα θφκκαηα ερζέο εδψ ζηελ Δπηηξνπή καο. Θα ήζεια λα θάλσ κεξηθέο εξσηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Πξνθαζνξίδεηαη έλαο βαζηθφο αξηζκφο σξψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Σν λέν λνκνζρέδην ιέεη φηη απηφ ζα εγθξηζεί ή είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Αξρεγνχ. Γε λνκίδεηε φηη απηφ είλαη πην ινγηθφ, κε βάζε ηηο ελαιιαγέο πνπ έρνπκε ζε πνιιά πξάγκαηα. Ζ δσή αιιάδεη θαζεκεξηλά ζε ηερλνινγίεο, ζε ζπκβάληα, ζε πεξηζηαηηθά, ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Πηζαλφλ, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, λα ρξεηαζηεί απηή ε εθπαίδεπζε λα είλαη 150 ή 200 ψξεο. Θεσξψ, δειαδή, φηη είλαη θαιχηεξν λα ππάξρεη απηή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα, δηφηη ν Αξρεγφο θαη ην ψκα θαηαιαβαίλεηε φηη ζέινπλ νπσζδήπνηε λα γίλεη ε κέγηζηε δπλαηή εθπαίδεπζε γηα ζαο. Άξα, ζα ήζεια κηα κεγαιχηεξε ηεθκεξίσζε πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. ε έλα άιιν ζεκείν, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ζε ζρέζε κε ηηο ακνηβέο, γηαηί θαη εγψ ηνπνζεηήζεθα ρζεο επάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Θέισ λα ηεθκεξηψζεηε - γηαηί εγψ δελ ην μέξσ - απηφ πνπ ιέκε γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαίδεπζε, εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη επέκβαζε ζε ππξθαγηά. Γειαδή, πψο ην ελλνείηε απηφ; Γελ μέξσ ηη γηλφηαλ κέρξη ηψξα. Άξα, ζα ήζεια κηα κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ζαο ζε απηφ ην ζέκα. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Απνζηνιάθνο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ (Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο): Ήζεια λα κνπ δψζεηε κηα δηεπθξίληζε. Πξηλ δχν ρξφληα μεθίλεζε ε δηαδηθαζία γηα ηε ζχληαμή ηνπ ζπδεηνχκελνπ λνκνζρεδίνπ. ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ δεκνζηνπνηήζεθε ην αξρηθφ θείκελν, ην νπνίν, πξνθαλψο, δηαθέξεη απφ απηφ ην νπνίν ζπδεηάκε ζήκεξα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. Θα ήζεια ηελ άπνςή ζαο γηα πνην ιφγν έγηλε απηφ. Αλ ζπκάκαη θαιά, απφ απηά πνπ έρεηε θαηαγξάςεη ζην ππφκλεκα ζαο, εζείο είραηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ζην αξρηθφ λνκνζρέδην, απηφ πνπ θαηαηέζεθε ηνλ Ηνχλην. Πξνθαλψο κεζνιάβεζαλ αληίζεηεο παξεκβάζεηο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Πνηα είλαη, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, ε αηηία ε νπνία νδήγεζε ζε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ, πνπ, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, αλαηξνχλ ηε θηινζνθία ηνπ λνκνζρεδίνπ ζε θάπνην επίπεδν. Σν δεχηεξν εξψηεκα είλαη, αλ, σ κε γέλνηην, πάξνπκε ην ίδην λνκνζρέδην, θαηαγξάςαηε κία άπνςε πνπ κε αλεζπρεί πάξα πνιχ, φηη, αλ δελ έξζεη θακία βειηίσζε ή δηφξζσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζα απνηειέζεη απηφ ην ζρέδην λφκνπ αληηθίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζην θίλεκα ηνπ εζεινληηζκνχ. Πφζν βάζηκν είλαη απηφ ην νπνίν θαηαγξάθεηε σο άπνςε; Γηφηη είλαη ζνβαξφ απηφ θαη ζα ήζεια λα αθνχζσ ηελ άπνςε ζαο γη' απηφ. Δπηπιένλ, έρεηε εηθφλα ηη ζπκβαίλεη κε απηήλ ηε ζνβαξή ππφζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηελ Δ.Δ., δειαδή πψο θηλείηαη εθεί ην φιν ζχζηεκα; Θα ήζεια λα καο δψζεηε, αλ έρεηε, θάπνηα ελεκεξσηηθά ζηνηρεία θαη αλ έρεηε ππφςε ζαο αλ ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην, φρη κφλν ζην εζληθφ δίθαην ηεο θάζε ρψξαο-κέινπο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, αλ, δειαδή, ππάξρεη νδεγία ή θαλνληζκφο πνπ

3 λα ππνρξεψλεη ην νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα φζα νξίδνληαη ζε απηέο. Σέινο, σο Παλειιήληα Οκνζπνλδία είραηε επαθέο κε ηελ θπζηθή θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. θνπειίηεο. ΣΑΤΡΟ ΚΟΠΔΛΙΣΗ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ Κ.Κ.Δ.): Θα ήζεια, αξρηθά, λα δεηήζσ λα καο δψζεηε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε πάλσ ζην λνκνζρέδην. Ζ εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη ε εμήο. Τπάξρνπλ αξθεηνί εζεινληέο, απ' φ,ηη γλσξίδσ, θπξίσο λένη ζε ειηθία άλζξσπνη, νη νπνίνη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλαλ θνξέα. Πψο αληηκεησπίδεηε απφ ηελ πιεπξά ζαο ην δήηεκα απηφ; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σνλ ιφγν έρεη ν θ. Κνινθνηξψλεο. ΑΓΓΔΛΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ (Δηδηθφο Αγνξεηήο ηνπ ΛΑ.Ο..): Θα κείλσ ζην άξζξν 19, ην νπνίν έρσ ηελ αίζζεζε φηη ζα έπξεπε λα ζαο απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν. Αλαθέξεη φηη νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζε εζεινληέο ππξνζβέζηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζην ππξνζβεζηηθφ έξγν ζε πεξηνρή ε νπνία έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο. πρλά ε θήξπμε κηαο πεξηνρήο ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο γίλεηαη κεηά απφ κηα ή θαη δχν κέξεο, αθνχ έρεη αξρίζεη κηα ππξθαγηά ζην δάζνο. Δζείο, ελψ ζα έπξεπε λα επέκβεηε, θαηά ηε δηθή κνπ αληίιεςε, ακέζσο, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε κία κε δχν κέξεο, δειαδή, γηα λα θεξπρζεί πξψηα ε πεξηνρή ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο; Απηφ είλαη ην πξψην εξψηεκα. Γεχηεξνλ, ζην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο ζην έξγν απηφ ζεσξείηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηελ θχξηα εξγαζία ηνπο, κε φια ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη, πιελ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ακνηβήο απφ ηνλ εξγνδφηε. Σελ εκέξα εθείλε, δειαδή, πνπ ζα απαζρνιεζείηε κε ηελ θαηάζβεζε κηαο ππξθαγηάο ην κεξνθάκαην πνηνο ζα ζαο ην θαηαβάιεη; Απηφ δελ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 19 θαη γεληθφηεξα ζην λνκφ. Αλαθέξεηαη κφλν ε πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Απηφ, δελ ην αληηκεησπίδεηε; Δζείο ηη απαληάηε; Γελ λνκίδεηε φηη ππάξρεη έλα θελφ; ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία Ακκαλαηίδνπ. ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΣΙΓΟΤ-ΠΑΥΑΛΙΓΟΤ (Δηδηθή Αγνξήηξηα ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α.): Δγψ, ζα επηκείλσ ιίγν ζην θνκκάηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηα λεζηά πνπ επηρεηξνχλ πξψηα νη εζεινληέο, δηφηη δελ ππάξρνπλ κφληκνη ζηαζκνί ππξνζβεζηηθήο θαη γη απηφ ην ιφγν ηη γίλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Πψο ην αληηκεησπίδεηε; Έλα άιιν εξψηεκα είλαη ην εμήο. Δπεηδή πεξλάκε δχζθνιεο θαη θξίζηκεο ζηηγκέο, εηδηθά γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εζεινληήο θαιείηαη λα θχγεη, αιιά εθείλε ηε ζηηγκή ν εξγνδφηεο, ζέιεη ν εζεινληήο λα παξάμεη ηελ εξγαζία ηνπ θαη πξέπεη λα παξακείλεη δηφηη είλαη απαξαίηεηνο, ζην πφζην πνπ είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο εζεινληήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηη γίλεηαη; Σνλ

4 απνιχεη; Πέξα απφ ην φηη ιέεη ν λφκνο φηη δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηνλ απνιχζεη, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο φινη έρνπλ νηθνγέλεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηη ζα γίλεη; Θα ζηακαηήζνπλ λα είλαη εζεινληέο; Καηαιαβαίλεηε ζίγνπξα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ζέζε εξγαζίαο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, ε εζεινληηθή νκάδα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, απαηηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εηνηκφηεηα, φηαλ ππάξρνπλ ζπκβάληα ππξθαγηψλ. Άξα, λνκίδσ, φηη δελ θαιχπηνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο, δηφηη αχξην κπνξεί λα αιιάμνπλ θαη απηέο νη δηαηάμεηο θαη επνκέλσο λα κελ ππάξμνπλ εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Όπσο αλέθεξα θαη ρζεο, πνιιέο θνξέο κπεξδεχνπκε ηηο ππνρξεψζεηο κε ηνλ εζεινληηζκφ. Δδψ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έρεη ππνρξεψζεηο ε πνιηηεία απέλαληη ζηνπο εζεινληέο. Απηά ηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ιχζεη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Παπιφπνπινο. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, πξψηα απ φια, ζέισ λα ζαο ζπγραξψ ζε θάηη, ζηε ζηάζε πνπ ηεξήζαηε θαη ηεξείηε σο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πάλσ ζην ζέκα ηεο κνξηνδφηεζεο σο θηλήηξνπ γηα ηελ είζνδν ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Απηή, ήηαλ κηα γελλαία πξφηαζε πνπ θάλαηε, ιέγνληαο φηη εάλ ζεσξεί ην Τπνπξγείν, φηη ζηφρνο κφλν είλαη απηφο, ηφηε απφ εθεί θαη πέξα αο θαηαξγεζεί εληειψο. ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρσ ρεηξηζηεί ην ζέκα θαη ηηο απφςεηο πνπ είρα, ζέισ λα ζαο ηνλίζσ, φηη δελ κπνξεί θαη λα ζέιεηε λα θαηαξγεζεί απηή ε πνζφζησζε θαη ε κνξηνδφηεζε, είηε άκεζε είηε έκκεζε. Απηφ ην επηβάιεη ε Αξρή ηεο Ηζφηεηαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε έλα εζεινληηθφ ψκα, φπσο είλαη γλσζηφ ε Αξρή ηεο Ηζφηεηαο θαηά ην χληαγκα, ίζε κεηαρείξηζε ζε θαζεζηψο φκνησλ θαηαζηάζεσλ θαη άληζε κεηαρείξηζε ζηελ πεξίπησζε αλφκνησλ θαηαζηάζεσλ. Με δεδνκέλε ηελ απνζηνιή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, είλαη αδχλαηνλ λα πεη θαλείο, φηη άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη εζεινληέο θαη έρνπλ φια ηα ηππηθά πξνζφληα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα κπεη θαλείο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, δελ ζα έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαρείξηζε. Σφηε, ζα ηζνπεδψλακε ηα πάληα θαη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ εζεινληηθή πξνζθνξά ζα ηνπο εμνκνηψλακε κε εθείλνπο ηνπο νπνίνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ειιείςεη άιινπ επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, επηιέγνπλ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Άξα, ινηπφλ, εζείο κελ νξζψο θάλεηε θαη ην ιέηε απνδεηθλχνληαο ηελ αλπζηεξνβνπιία θαη ηνλ αιηξνπηζκφ ν νπνίνο δηαθξίλεη ηελ εζεινληηθή πξσηνβνπιία, αιιά πάλησο, ε πνζφζησζε απηή, πξέπεη λα ππάξρεη, αιιά εθείλν ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη είλαη ην πνζνζηφ. Σα ηξία εξσηήκαηα ηα νπνία ζα ζαο ζέζσ είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη είλαη ηα εμήο. Σν πξψην εξψηεκα είλαη, επεηδή είπαηε φηη κέρξη ηψξα ην πνζνζηφ ην νπνίν πξνβιεπφηαλ δελ θαιχθηεθε πνηέ απφ δηαγσληζκνχο. Μπνξείηε λα καο πείηε πνην πνζνζηφ δηαρξνληθά έρεη θαιπθζεί ζηνπο δηαγσληζκνχο απηνχο;

5 Σν δεχηεξν εξψηεκα είλαη εάλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ, ην νπνίν θαηά ηε γλψκε ζαο θαη κε βάζε ηελ επξσπατθή εκπεηξία ν θ. Απνζηνιάθνο ζαο ξψηεζε γηα ηελ επξσπατθή εκπεηξία φκσο εγψ ζα ήζεια λα ην εληνπίζσ ιίγν πεξηζζφηεξν, ηδίσο ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ, γηαηί πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε ίδηα κεγέζε. Γειαδή, ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ ηνλ ίδην θίλδπλν ππξθαγηάο θαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Βεβαίσο, κελ μερλάκε φηη έρνπκε ρψξεο κε ηεξάζηηα έθηαζε θαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή καο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηη ηζρχεη θαη εθεί πέξα. Πνηα είλαη ε αλαινγία. Όκσο, θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο, πνην ζα ήηαλ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ ην νπνίν εηεζίσο ζα απαηηνχληαλ, γηα λα κπνξέζεη έλα εππξεπέο, αο ην πσ έηζη ψκα, λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη. Γειαδή ηη ρξήκαηα ζα απαηηνχληαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Μηα ηειεπηαία εξψηεζε, ε νπνία απεπζχλεηαη θαη ζηνλ θ. Τπνπξγφ. αο ην ιέσ επζέσο θ. Τπνπξγέ, απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο έλσζεο, κε πξνβιεκάηηζε πνιχ θαη λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζνπκε εδψ, δηφηη δελ λνκίδσ φηη απηή είλαη ε εξκελεία πνπ δίλνπκε ν θ. Πξφεδξνο θαη ην Γ... ην άξζξν 27, φηαλ ιέηε λα ηδξπζεί έλαο εζεινληηθφο ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηαπηνρξφλσο δεκηνπξγνχληαη ηξεηο ζέζεηο νξγαληθέο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Αλζππνππξαγνχ, Ππξνλφκνπ, θαη έλαο νδεγφο Ππξνζβέζηεο. Ζ εξκελεία πνπ ιέηε είλαη φηη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο εζεινληηθφο ζηαζκφο, πξέπεη λα έρνπκε ηξεηο θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο, είλαη δψξν άδσξν. Γειαδή, είλαη ζαλ λα ιέκε φηη δελ ζα γίλεη, κέζα ζε απηήλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα. Δάλ ελλνείηε θ. Τπνπξγέ, φπσο εγψ βγάδσ ηελ εξκελεία απφ ην άξζξν 27, φηη απφ ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππάξρεη θαη ππεξεηεί, λα ηνπνζεηνχληαη εθεί ηξεηο άλζξσπνη, ελ ήδε ηνπνζέηεζεο, απφζπαζεο φπσο ην λνκίδεηαη, ηφηε ε εξκελεία είλαη ζσζηή θαη έηζη πξέπεη λα παξακείλεη. Δάλ φκσο είλαη πξνυπφζεζε λα πεξηκέλνπλ ηξεηο θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο, είλαη θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ ηνπιάρηζηνλ, ζαλ λα κελ κπνξεί λα γίλεη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Πιεχξεο. ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΛΔΤΡΗ: Θα μεθηλήζσ θαη εγψ απφ ην ηειεπηαίν, δηφηη θαηά ηελ άπνςή κνπ φπσο είλαη ε δηαηχπσζε, μεθάζαξα κηιάκε γηα θαηλνχξγηεο νξγαληθέο ζέζεηο. Αλαθέξεη, φηη ζπλίζηαηαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη φρη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Άξα, ζα πξέπεη λα γίλεη ή κηα εξκελεπηηθή δήισζε, ή λα δηνξζσζεί. Γηαθνξεηηθά, δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ πνηέ απηά ηα θιηκάθηα, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο εκπεηξίαο. Θα μεθηλήζσ απφ απηφ ην νπνίν ζαο εξψηεζαλ θαη άιινη αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο. Δγψ έρσ κηα άιιε πξνζέγγηζε, δηφηη αληηιακβάλνκαη ην ζθεπηηθφ ην νπνίν γξάθεηαη θαη ζέισ λα ζαο ξσηήζσ. Μήπσο ππάξρεη θίλδπλνο, εάλ δελ κπεη κίληκνπκ σξψλ εθπαίδεπζεο, επεηδή ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ θάπνηεο αλάγθεο, λα επηιεγεί κηα εθπαίδεπζε πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο ζε ψξεο, απιψο κφλν θαη κφλν γηα λα ππάξρεη κηα ζηειέρσζε, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη επηρεηξεζηαθά έηνηκνη απηνί πνπ ζα νδεγεζνχλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Θεσξψ φηη είλαη αζθαιηζηηθφ θαη ν Αξρεγφο πξνθαλψο κπνξεί λα

6 βάιεη παξαπάλσ ψξεο εάλ ζέιεη, αιιά εδψ είλαη αζθαιηζηηθφ γηα ηνλ εζεινληή, λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κίληκνπκ, πνπ λα ην θαζνξίδεη ν λνκνζέηεο. Απηή είλαη ε πξνζέγγηζή ζαο. Δπίζεο, ζέισ λα ξσηήζσ, επεηδή δελ έρσ παξαθνινπζήζεη, αλαθνξηθά κε απηήλ ηελ πνζφζησζε, πνηα ήηαλ ηα ζρφιηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη εάλ ππήξρε θάπνηα αληίδξαζε έληνλε ζηε δηαβνχιεπζε πνπ νδήγεζε ζην Τπνπξγείν, λα απνζχξεη ην άξζξν. Μνπ θάλεη θαη κέλα εληχπσζε λα έρεηε έλα λνκνζρέδην θαη λα απνζχξνληαη άξζξα πνπ δελ έρνπλ ηχρεη έληνλεο αο πνχκε θξηηηθήο ζηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο. Τπνηίζεηαη φηη κεηά ηε δηαβνχιεπζε βιέπνπκε ηηο ζέζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ. Δάλ νη ζέζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ δελ είλαη αξλεηηθέο, ηφηε γηα πνην ιφγν λα αιιάδεη έλα άξζξν. Θα ήζεια λα δσ πνηεο ήηαλ νη ζέζεηο ηεο δηαβνχιεπζεο. Θα ήζεια λα καο ελεκεξψζεηε αλ μέξεηε ηη γίλεηαη, ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ζηελ Δπξψπε, αλαθνξηθά κε ην άξζξν 19, δηφηη θαη εγψ νθείισ λα πσ φηη είκαη πξνβιεκαηηζκέλνο. Απηφ πνπ είπε ν Πξφεδξνο ην αθνχσ. Γειαδή, απφ ηελ άιιε πιεπξά λα ππνρξεψλεηο ηνλ εξγνδφηε λα δψζεη ηε ζπλεηζθνξά δελ είλαη δίθαην. Θα έβξηζθα πην ζσζηφ φηη ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα θαιχπηεη ην πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ εξγαζία εθείλεο ηεο εκέξαο. Έρνπκε θάπνηα εηθφλα γηα απηφ; Αθαηξείηαη ε ακνηβή θαη δεηεί ε Έλσζε λα θαιχπηεηαη ε ακνηβή απφ ηνλ εξγνδφηε. Λέεη «ζεσξείηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο, κε φια ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ακνηβήο απφ ηνλ εξγνδφηε». Δγψ πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ πην ζσζηφ ε ακνηβή απηή λα δίλεηαη απφ ην δεκφζην. Απιψο, παξαθαιψ, πέζηε καο, αλ μέξεηε, ηη ζπκβαίλεη έμσ. Σν φιν ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ ζηνιή πνπ εγψ αληηιακβάλνκαη ηελ επαηζζεζία πνπ έρεηε θαη ζπλεγνξψ θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηε ζηνιή ζα αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη είζηε εζεινληέο, γηα πνην ιφγν δελ ζα έρεηε ηελ ίδηα ζηνιή ή ηνπιάρηζηνλ, θ. Τπνπξγέ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηνιή ίζεο καρεκφηεηαο. Απφ ην άξζξν πξνθχπηεη, φπσο αλαθέξεηαη, φηη ζεσξεηηθά, κπνξεί λα ηνπο δψζεηε ηα θνζθνξηδέ γηιέθα πνπ βιέπνπκε λα θνξνχλ δηάθνξνη ζηνπο δξφκνπο θαη λα ζεσξεζεί φηη έρνπλ ζηνιή. Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη ην ζεκαληηθφ εδψ είλαη, λνκνζεηηθά, λα μεθαζαξηζηεί φηη ε ζηνιή ζα είλαη ίδηαο αζθάιεηαο. Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ. Φαληάδνκαη φηη απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ ζαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαθέξεηαη ν εζεινληήο. Γελ έρσ άιιε εξψηεζε. Δπραξηζηψ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Δπραξηζηψ ηνλ θ. Πιεχξε. Ο θχξηνο Σζνχθαιεο έρεη ην ιφγν. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ: Θα ήζεια λα ζέζσ κφλν κηα εξψηεζε, θχξηε Πξφεδξε. Πέξα απφ ηελ επηρεηξεζηαθή επάξθεηα πνπ είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα ππάξρεη, αθνχ αζρνιείζηε κε έλα αληηθείκελν ην νπνίν ίζσο λα ζαο ζηνηρίζεη ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή ζαο αθεξαηφηεηα θαη επεηδή δηάβαζα θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο, ζεσξψ φηη ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε εζάο θαη θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη ζηε ζθέςε ζαο κνλίκσο ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο κφληκνπο. Οπζηαζηηθά, είζηε ν θξίθνο ή ν ηκάληαο ν νπνίνο κεηαθέξεη, απμάλεη ή πνιιαπιαζηάδεη ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία γχξσ απ' απηά ηα

7 ζέκαηα, δειαδή είζηε ν θξίθνο κεηαμχ ηεο ακηγνχο ππεξεζίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ εθηίκεζή κνπ είλαη φηη φιε απηή ε δηαδηθαζία δηακνξθψλεηαη θαιχηεξα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο, δειαδή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Τπάξρεη ηδηαίηεξν άξζξν γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αλαθέξαηε θάηη γη' απηφ ζηελ εηζαγσγή ζαο. Θα ήζεια, ζαο παξαθαιψ πνιχ, λα δηεπθξηλίζεηε πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ θξίζηκν ηνκέα, δειαδή ηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ εζεινληψλ γεληθψο, φρη κφλν ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο, κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πψο πξέπεη λα δηαξζξσζεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νχησο ψζηε, πξαγκαηηθά, ην έξγν ζαο λα έρεη κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία. Δπραξηζηψ πνιχ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Οινθιεξψλνπκε κε ηνλ θ. Νάθν. ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο: Γελ μέξσ αλ ην θαηάιαβα θαιά θαη πνηνο ήηαλ απφ εζάο ή αλ επξφθεηην γηα θάπνηνλ άιινλ. Δρζέο, ζηελ ηειεφξαζε ηνπ «ΚΑΪ», ππήξμε κηα αληίδξαζε φζνλ αθνξά ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρέδην λφκνπ πεξί ζπλδξνκήο. Σν έληππν ζαο, φκσο, απηφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αλαθέξεη: «Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληή - Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο». Απφ θάπνηνπο, ππήξμε αληίξξεζε ζηνλ φξν «ζπλδξνκή» ερζέο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ (Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο): Απφ ηελ Έλσζε; ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ: Ναη. Δλψ εδψ, ινηπφλ, αλαθέξεηαη ε ζπλδξνκή, εθεί θαηαδηθάζηεθε ν φξνο απηφο. Ζ εξψηεζή κνπ είλαη κηα: Πψο επηηπγράλεηαη ε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζηνπο εζεινληέο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο; Γηφηη είλαη ινγηθφ θαη νχηε εζείο ην δεηάηε, λα κελ ππάξρεη απφιπηε εμνκνίσζε ζηα θαζήθνληα, ζηνπο βαζκνχο θ.ιπ.. Απηή είλαη ε βαζηθή εξψηεζε. Ο εηζεγεηήο ηεο παξάηαμήο καο έρεη επηζεκάλεη ηηο αζπλέπεηεο θαη φια ηα άιια θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη ν θ. Όζσλαο ζα ηα επαλαθέξεη ζε απηά πνπ ππνζρέζεθε. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Ννκίδσ φηη νινθιεξψζεθε ν θχθινο ησλ εξσηεκάησλ. Κχξηε Σζηνπγθξή, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε. ψκαηνο): αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηηο εξσηήζεηο. Θα δεηήζσ πξνθαηαβνιηθά ζπγλψκε θαη ζα δεηήζσ ηε βνήζεηά ζαο, επεηδή έγηλαλ αξθεηέο εξσηήζεηο, εάλ θάπνηεο απ' απηέο δελ ηηο απαληήζσ, παξαθαιψ λα επαλέιζνπλ νη θχξηνη Βνπιεπηέο γηα λα κπνξέζσ λα δψζσ δηεπθξηλίζεηο. Θα μεθηλήζσ κε ηελ πξσηαξρηθή εξψηεζε, φζνλ αθνξά ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο. Εεηήζακε λα κπνπλ 120 ψξεο εθπαίδεπζεο, βάζεη ηεο παγθφζκηαο εκπεηξίαο. Παληνχ απηφ είλαη ην κίληκνπκ, ην ειάρηζην πνπ απαζρνινχληαη θαη πνπ δεηνχλ φινη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ. εκαληηθφ γηα εκάο είλαη φηη νη εζεινληέο ππξνζβέζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, ζηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο πνπ ππεξεηνχλ ή θαη ζηα εζεινληηθά θιηκάθηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, αλ ππάξμεη κηα λεφηεξε εμέιημε ζηνλ ηξφπν θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ θαη απεγθισβηζκνχ ζπκάησλ απφ ηξνραίν, λα

8 πάλε αμησκαηηθνί απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ ηελ ψξα πνπ θάλνπλ ππεξεζία ή ηελ ψξα πνπ είλαη ζην εζεινληηθφ θιηκάθην. Άξα, ινηπφλ, νηηδήπνηε θαηλνχξγην γίλεηαη ππάξρεη δηάζεζε θαη απφ ηνλ Αξρεγφ θαληάδνκαη θαη γη' απηφ ιέκε λα κελ νξίδεηαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ Αξρεγφ, λα κάζεη ν εζεινληήο ππξνζβέζηεο απηή ηελ θαηλνχξγηα ηερλνινγία. Απηφ είλαη εληειψο απαξαίηεην γηαηί ζε φιν ηνλ θφζκν ζπκβαίλεη απηφ θαη ζα είκαζηε ε κνλαδηθή ρψξα πνπ δελ ζα έρνπκε έλα ειάρηζην κέζν φξν σξψλ εθπαίδεπζεο ησλ εζεινληψλ. Σν δεχηεξν ζέκα πνπ αθνξά ηη ελλννχκε φζνλ αθνξά ηελ εξγνδνζία θαη ηελ ππεξεζία, μεθάζαξα ιέκε, δηφηη απηφ έρεη απνδείμεη θαη ε εκπεηξία, φηη θάπνηεο θνξέο, εκείο πνπ ππεξεηνχκε ζε θάπνηνπο ππξνζβεζηηθνχο ζηαζκνχο, ππάξρνπλ απμεκέλα ζπκβάληα είηε αζηηθά είηε δαζηθά ή έρνπκε πιεκκχξεο ή νηηδήπνηε. Δθείλε ηελ ψξα, ινηπφλ, πνπ απηφ ζπκβαίλεη ζπάληα θαη φρη θάζε κέξα θαη έρεη απνδεηρηεί απφ ηελ ηζηνξία, ιέκε φηη εάλ ν Γηνηθεηήο ηνπ ζηαζκνχ ζεθψζεη ην ηειέθσλν θαη δεηήζεη θάπνηνπο εζεινληέο λα ζπλδξάκνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ππεξεζία, ν εζεινληήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θχγεη, ρσξίο λα έρεη πξφβιεκα απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ φρη εθείλε ηε ζηηγκή, γηαηί είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα ηνλ δηψμεη ηφηε, αιιά ζα ηνλ δηψμεη κεηά απφ έλα κήλα, λα κπνξεί λα θχγεη ν άλζξσπνο, λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ηνπ δχν ηξείο ψξεο ή κία κέξα θαη λα γπξίζεη μαλά ζηε δνπιεηά ηνπ. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ (Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο): Ο κφληκνο Γηνηθεηήο; ψκαηνο): Ο Γηνηθεηήο ηεο ππεξεζίαο. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ: Με ζπγθεθξηκέλε εληνιή; ψκαηνο): Ναη, βεβαίσο. Δάλ ν δηνηθεηήο θξίλεη φηη ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο, βεβαίσο ζα πάεη λα ζπλδξάκεη εζεινληήο ηελ θαηάζηαζε. Θέισ λα δηεπθξηλίζσ φηη φηαλ έρεηο έλα εζεινληηθφ ππξνζβεζηηθφ θιηκάθην ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή θαη ζα αλαθέξσ έλα πξφζθαην παξάδεηγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη κε δηθή καο πξσηνβνπιία, αιιά θαη κε ηνπ αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζηνλ παιηφ δήκν Αηηάβπξνπ ζηε Ρφδν πνπ απφ εθεί απέρεη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 80 ρηιηφκεηξα, εθεί ππάξρνπλ θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Οχηε ν εζεινληήο κπνξεί λα είλαη φιε ηελ ψξα ζην εζεινληηθφ θιηκάθην, αιιά νχηε θαη ν Γηνηθεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηη γίλεηαη ζην θιηκάθην εθείλν. Άξα, ινηπφλ, ππάξρεη θάπνηνο πξντζηάκελνο πνπ ειέγρεη ην θιηκάθην θαη φηαλ παξαζηεί αλάγθε, νη ίδηνη νη εζεινληέο, κπνξνχλ λα επέκβνπλ. Γη απηφ ην ιφγν, έρνπκε έλζηαζε ζην λα θεξπρηεί έλαο Ννκφο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ή ν ηφπνο εθεί. Γειαδή, εάλ έρνπλ έλα ηξνραίν θαη ππάξρνπλ εγθισβηζκέλνη, ζα πεξηκέλνπκε απφ ηε Ρφδν, θεξεηπείλ, απφ 80 ρηιηφκεηξα καθξηά, λα έξζνπλ λα θάλνπλ ηνλ απεγθισβηζκφ νη επαγγεικαηίεο θαη εκείο λα ζπλδξάκνπκε θ. Νάθν, αλαθέξνκαη θαη ζηε

9 ζπλδξνκή πνπ αλαθέξαηε -, ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ; ' απηφ δελ ππάξρεη ινγηθή θαη δελ ζπκβαίλεη πνπζελά ζηνλ θφζκν. Ο εζεινληήο εθπαηδεχεηαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα λα αληεπεμέιζεη ζε εθείλα ηα ζπκβάληα. Θα θξίλνπλ, ινηπφλ, νη εζεινληέο πνπ έρνπλ φινη ηελ εκπεηξία, εάλ ππάξρεη ιφγνο λα πθίζηαηαη θαη επαγγεικαηηθή ππεξεζία, εάλ έρεη ιάβεη κεγάιε έθηαζε ην ζπκβάλ ηφηε βεβαίσο ζα έξζνπλ επαγγεικαηίεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη έηζη. Έηζη αηζζάλεηαη αζθάιεηα ν πνιίηεο φηη, ζηελ νπζία, έρεη κηα θξαηηθή άκηζζε ππεξεζία εθεί πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο θαη είλαη ζίγνπξν φηη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ. ΑΘΑΝΑΙΟ ΝΑΚΟ : Δπεηδή θάλαηε αλαθνξά θχξηε Πξφεδξε, είλαη πξνθαλέο, φηη εθεί πνπ δελ ππάξρεη Ππξνζβεζηηθφ ψκα απηφ πνπ δεηάηε είλαη απηνλφεην. Σν ζέκα είλαη εθεί πνπ ππάξρεη Ππξνζβεζηηθφ ψκα αλ ππάξρεη ζπλδξνκή θαη πσο ελλνείηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλδξνκήο; ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά γηα πνην ιφγν άιιαμε ην λνκνζρέδην, πνπ είρε πξνσζεζεί ζην Τπνπξγείν απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη κάιηζηα, είρε βγάιεη θαη δειηίν ηχπνπ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη καο θάιππηε θαηά 100%, απηφ πνπ είδακε θαη καο ελζνπζίαζε γηαηί είδακε φηη ππήξρε δηάζεζε γηα λα καο βνεζήζνπλ, φκσο κεηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη κεηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε άιιαμαλ φια. Αδπλαηνχκε λα ζαο πνχκε γηαηί έγηλε απηφ. Σν είδακε ηπραία ηελ Παξαζθεπή ην βξάδπ θαη δελ μέξνπκε ηη ζπλέβε θαη ππάξρεη κία αιιαγή θαηά 50%, ζε απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη κε ην Τπνπξγείν. Γη απηφ κηιήζακε γηα ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε εάλ απηφ γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Απφ ηηο δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ζην δηαδίθηπν πξνέθπςε ζέζε; ψκαηνο) : ε θακία πεξίπησζε. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Άξα, εγψ κπνξψ λα ζπκπεξάλσ, φηη ήηαλ ζέκα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΟΘΩΝΑ(Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) : Θέισ λα δηεπθξηλίζσ αλ ξσηάηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο πνζφζησζεο ή κνξηνδφηεζεο, αλ ππήξμαλ αλαθνξέο ή γεληθά; (Μηινχλ εθηφο κηθξνθψλνπ). ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά ζηηο Δπξσπατθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζα κνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζαο πσ ηη ζπκβαίλεη αθξηβψο, κε λνχκεξα. ηελ Απζηξία έρνπκε επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο.ηε Φηιαλδία έρνπκε επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηελ Πνξηνγαιία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο

10 ππξνζβέζηεο. ηε Ρνπκαλία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηε Γαιιία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηε Γεξκαλία έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. ηελ Διιάδα έρνπκε επαγγεικαηίεο θαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Απηά είλαη ηα λνχκεξα θαη έηζη απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα ηη ζπκβαίλεη ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη παγθφζκηα, αθφκα θαη νη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξίδνπλ ην ζεζκφ θαη νη εζεινληέο είλαη πάληα ζηελ πξψηε γξακκή. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΗ : Απηά ηα λνχκεξα επηβεβαηψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν; ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΟΘΩΝΑ(Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) : Δπηβεβαηψλεηαη ε φηη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζε πάξα πνιιέο ρψξεο ε αλαινγία είλαη απηή. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ(Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο) : Δίλαη γλσζηφ φηη ν εζεινληηζκφο ζηε ρψξα καο δελ είλαη θαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα. ψκαηνο) : Όζνλ αθνξά ζηελ αλαινγία εζεινληψλ ζηελ Ακεξηθή φπνπ θαη ζα επηζθεθηνχκε ηέινο ηνπ κήλα, είλαη 75% εζεινληέο ππξνζβέζηεο θαη ην ππφινηπφ 15% είλαη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη επαγγεικαηίεο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο πφιεηο φπσο ε Νέα Τφξθε πνπ ρξεηάδεηαη 24σξε, επέκβαζε ππεξεζίαο θαη είλαη κεγάιε ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ. Γηα εκάο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ επηκέλνπκε φια απηά ηα ρξφληα θαη δίλνπκε ηε κάρε λα θηάζνπκε ζε επξσπατθά ζηάληαξλη γηα λα κπνξέζνπκε λα ιέκε, φηη είκαζηε κηα ζχγρξνλε επξσπατθή ρψξα φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα πξφιεςεο θαη ππξαζθάιεηαο. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Δπίζεο, ζαο έρσ ξσηήζεη αλ έρεηε γλψζε ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ρσξψλ, φζνλ αθνξά ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ ππξνπξνζηαζία ζε επίπεδν Δ.Δ. ή αλ έρεηε ππφςε ζαο, αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην είηε ππφ ηε κνξθή εζληθνχ δηθαίνπ είηε ππφ ηε κνξθή θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ ή απνθάζεσλ. ΑΝΓΡΔΑ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ(Δηζεγεηήο ηεο Πιεηνςεθίαο) : Δπεηδή είλαη δχν πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα απηφ ηεο κνξηνδφηεζεο θαη απηφ ηεο πνζφζησζεο ππάξρεη αλάινγε εκπεηξία απφ ηελ Δ.Δ., δηφηη βιέπσ πςειά λνχκεξα, δειαδή αλ ππάξρεη ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξφλνηα ηνπ θξάηνπο ππφ ηελ κνξθή θηλήηξσλ έηζη, φπσο, εζείο ην ελλνείηε; ψκαηνο) : Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη θαη γλσξίδσ, ηνπιάρηζηνλ, ζηνλ Καλαδά φπνπ έρσ δήζεη αξθεηά ρξφληα, είλαη φηη αλ θάπνηνο είλαη εζεινληήο ππξνζβέζηεο αμηνινγείηαη απφ ηελ ππξνζβεζηηθή θαη αλ δειψζεη ν ίδηνο ελδηαθέξνλ λα γίλεη επαγγεικαηίαο ππξνζβέζηεο ζαθψο, ζα πξνηηκεζεί απφ θάπνηνλ ηδηψηε. ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο δελ ππάξρεη θαη δελ κπνξψ λα ζαο πσ, αθξηβψο, ηη ηζρχεη, φκσο μέξσ φηη θαη ζηε Γάιιηα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηνπο εζεινληέο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο. Ζ ινγηθή φκσο ζε φια ηα θξάηε είλαη φηη δίλνπλ πεξηζζφηεξε βάζε ζηνλ εζεινληηζκφ

11 ψζηε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο πάξα ζηνπο επαγγεικαηίεο. Οη επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο είλαη γεγνλφο φηη είλαη αλάγθε ζηηο κεγάιεο πφιεηο πνπ ρξεηάδνληαη 24σξε παξνπζία. Δπίζεο, λα ζαο πσ θαη καθξηά απφ εκάο, φηη ππάξρεη θαη ε ακνηβή ησλ εζεινληψλ ππξνζβεζηψλ γηα ηελ ψξα πνπ απαζρνινχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ(Δηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο) : Θα ζέζσ ηελ εξψηεζε κνπ γηα ηξίηε θνξά. Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη ζε επίπεδν Δ.Δ. θάπνηνο θαλνληζκφο ή Οδεγία ή απφθαζε πνπ λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ εζεινληηζκνχ θαηά ηξφπν ππνρξεσηηθφ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.; ψκαηνο) : Κάζε ρψξα ξπζκίδεη κε λφκν ηα δηθά ηεο εζσηεξηθά ζέκαηα ε ινγηθή φκσο, φισλ, είλαη φηη δίλνπκε απφιπηε ζηήξημε ζηνλ εζεινληή ππξνζβέζηε. Απφ ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη θαη φια απηά πνπ δίλνπλ θίλεηξα ζηνλ εζεινληή, λνκίδσ φηη θαίλεηαη μεθάζαξα πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξμεη ζηήξημε ζηνλ ζεζκφ θαη εθεί δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηνλ εξγνδφηε, φπνπ ζεσξεί αζθάιεηα θαη ηηκή λα έρεη έλαλ ππξνζβέζηε ζηελ επηρείξεζε ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε θαη κε πνιχ ραξά ηνλ αθήλεη λα πάεη λα ζβήζεη ηε θσηηά. Θα δείηε ζηα δηαθεκηζηηθά ζπνη ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, φηη δείρλνπλ θάπνην γηαηξφ λα εμεηάδεη έλαλ αζζελή, ηνλ εηδνπνηνχλ γηα ην ζπκβάλ θαη δίλεη ηνλ αζζελή ζηνλ βνεζφ ηνπ θαη θεχγεη γηα ηελ ππεξεζία, γηα λα επέκβεη θαη επηζηξέθεη. Όζνλ αθνξά ζηηο επαθέο κε ην Τπνπξγείν θαη κε ην Αξρεγείν, είρακε επαθέο θαη κε ηνλ Τθππνπξγφ, θ. Όζσλα, φπνπ είρακε αξθεηά θαιή ζπλεξγαζία φπσο, επίζεο, είρακε θαη κε ην Αξρεγείν, φρη ζε επίπεδν Αξρεγνχ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, φπνπ ζπκθσλήζακε. Ξεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα, αθνχ αλαιχζακε ηνλ λφκν απφ ηελ αξρή κε ηελ θπξία Υαηδεδάθε, ηελ ζχκβνπιν ηνπ Τπνπξγνχ θαη θχγακε επραξηζηεκέλνη, γηαηί είδακε φηη ππήξρε πξφζεζε απφ ην Τπνπξγείν, λα ζηεξίμνπλ απηφ ην ζέκα θαη απφ φια απηά πνπ είρακε ζπκθσλήζεη ηφηε, έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν ζήκεξα, λα δηεθδηθνχκε ηα απηνλφεηα. Τπήξμε ζπλεξγαζία κε ην Αξρεγείν, βεβαίσο κε ην ηκήκα εζεινληηζκνχ φπνπ ήκνπλ θη εγψ ζηελ Δπηηξνπή. ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ : Μεζνιάβεζε ην δειηίν ηχπνπ, πνπ ήξζε ηνλ Ηνχλην, αιιά θαη ην πξψην ζρέδην ην νπνίν βγήθε ζε δηαβνχιεπζε θαη ζαο θάιππηε απφιπηα. σζηά; ψκαηνο) : Μέρξη θαη ηε δηαβνχιεπζε φια ήηαλ θαιά απφ εθεί θαη κεηά φια άιιαμαλ. Θέισ λα ζαο πσ φηη δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην πνπ μεθίλεζε απηφο ν λφκνο. Απηή ε πξνζπάζεηα είρε μεθηλήζεη εδψ θαη 4 ρξφληα, φηαλ είρακε ζπλαληεζεί κε ηνλ θχξην Παπιφπνπιν, ζην γξαθείν ηνπ θαη ζα ηνλ επραξηζηήζσ δεκφζηα γηα απηφ θαη επί δχν ψξεο ζπδεηήζακε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπ εζεινληέο ππξνζβέζηεο. Σφηε θαηαιήμακε θαη ζπκθσλήζακε ζε έλα ζρέδην λφκνπ πνπ ήηαλ πνιχ θαιφ. Έπεηηα κεζνιάβεζαλ νη εθινγέο θαη κεηά δεηήζεθε απφ ηνλ θχξην Υξπζνρντδε θαη ηνλ θχξην Βνχγηα, λα γίλεη θάηη θαηλνχξγην. Σν θαηλνχξγην, ινηπφλ έγηλε ηφηε, κεηά έγηλε αιιαγή εγεζίαο θαη

12 θηάζακε ζην ζεκείν λα αλαξσηηφκαζηε φινη καο, ηη ζα γίλεη επηηέινπο; Τπάξρεη δηάζεζε λα θάλνπλ θάηη θαιφ; Όζνλ αθνξά ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζέισ λα δψζσ κηα δηεπθξίληζε. Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε. Σν πξνέβιεπε θαη ν λφκνο 1951/91 θαη ην λέν ζρέδην λφκνπ ην πξνβιέπεη. Έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ζεσξείηαη εξγαηηθφ αηχρεκα, εάλ θάπνηνο εζεινληήο ηξαπκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. Δάλ είλαη άλεξγνο, ππάξρεη πξφβιεςε λα θαιχπηεηαη απφ ην δεκφζην θαη λα πεξηζάιπεηαη ζην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν πνπ πεγαίλνπλ θαη νη επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο. Άξα, ππάξρεη θάιπςε θαη ζε απηφ ην ζέκα δελ έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. Οη ζηνιέο είλαη έλα δεηνχκελν θαη εθεί ήηαλ φηη ππήξμαλ πάιη αιιαγέο. Έλα ίδξπκα ηδησηηθφ έρεη δσξίζεη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα 3000 ζηνιέο. Μάιηζηα, 1500 ππάξρνπλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Σν ίδξπκα «Λάηζε» δψξηζε απηέο ηηο ζηνιέο, ψζηε λα ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία θαη πάλσ απ' φια κηα αζθάιεηα. Άξα, ινηπφλ, φηαλ αξρίδνπκε θαη ιέκε φηη πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ηεο ζηνιήο, ελψ ππάξρνπλ ζηνιέο, πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Δπίζεο, πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη θάπνηνη άλζξσπνη, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, έδσζαλ ζηνπο εζεινληέο ππξνζβέζηεο απηέο ηηο ζηνιέο, κεηά ηδηαίηεξα απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ Τπάξρνπλ, ινηπφλ, ζηνιέο. Γελ έρνπκε θάπνην πξφβιεκα λα αιιάμνπλ ηα δηαθξηηηθά ησλ ζηφισλ καο. Πνηέ δελ ζέινπκε λα βάινπκε βαζκνχο πνπ ηνπο παίξλνπκε θαη είλαη ηηκεηηθνί θαη άκηζζνη θαη θηάλνπλ κέρξη ην βαζκφ ηνπ ππξνλφκνπ. Εεηήζακε ζηελ επηηξνπή ηνπ Αξρεγείνπ λα αιιάμεη θαη ην δηαθξηηηθφ, ψζηε λα κε γίλεηαη ζχγρπζε κε ηνλ επαγγεικαηία ππξνζβέζηε θαη εθείλνη ηφηε δελ ην δέρηεθαλ. Γελ θηαίκε εκείο ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε, φηαλ μεθηλάκε θαη ζθεθηφκαζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ εζεινληηθά ππξνζβεζηηθά θιηκάθηα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φηη ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο πνιίηεο πεξηκέλεη λα δεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα εθεί. Σν Ππξνζβεζηηθφ ψκα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηνιή, έρεη ην εζλφζεκν, έρεη ην ζήκα ηνπ, άξα, θαη ν εζεινληήο πνπ ππεξεηεί ζε κηα θξαηηθή ππεξεζία άκηζζα είλαη έλαο ππξνζβέζηεο. Έηζη, ζα αηζζάλεηαη ηελ αζθάιεηα ν πνιίηεο φηη ππάξρεη ην θξάηνο δίπια ηνπ. Γελ κπνξείο ζε θακία πεξίπησζε λα βάιεηο κηα άιιε ζηνιή θαη λα ππάξμεη ζχγρπζε ηνπ πνιίηε, φπσο ππάξρεη ζχγρπζε απηή ηε ζηηγκή πνιιέο θνξέο γηα ην πνηνο επεκβαίλεη πνχ κε ηνπο εζεινληέο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίνη είλαη αλαζθάιηζηνη. Ζ πνιηηεία έρεη πεη φηη ζα εμεηάζεη θαη απηφ ην ζέκα, αιιά δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο. Όζνλ αθνξά ζηελ απηνδηνίθεζε, θαη ην Τπνπξγείν είρε ζπκθσλήζεη, αθνχ φινη είδακε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα εγθξηζνχλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρψξαο καο - θαη είλαη ινγηθφ λα κελ είλαη δπλαηφλ, γηαηί ε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ είλαη ειάρηζηε - σο έλα θίλεηξν, γηα λα κπνξέζνπλ νη δήκαξρνη θαη λα πξνσζήζνπλ θφζκν, αιιά θαη λα ζειήζνπλ πξαγκαηηθά θαη λα

13 πηζηέςνπλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εζεινληηθψλ θιηκαθίσλ, λα ππάξρεη απφ ηνλ ηαθηηθφ εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε κέρξη 20% (κπνξεί λα είλαη 1%, 2%) ζε απηνχο πνπ ζα δεηήζνπλ λα θηηάμνπλ εζεινληηθφ θιηκάθην. Πξφθεηηαη γηα έλα θίλεηξν πνπ ζα έδηλε ψζεζε, ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξνη δήκαξρνη, γηαηί, θαθά ηα ςέκαηα, νη ίδηνη δελ έρνπλ ελδηαθεξζεί φια απηά ηα ρξφληα λα θάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ππξαζθάιεηα ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ινγηθή απηή ε ζέζε απφ ην λα έρεηο κηα επαγγεικαηηθή ππεξεζία κε 15 επαγγεικαηίεο ππξνζβέζηεο, νη νπνίνη ζα επέκβνπλ κηα θνξά ζην ηφζν, εάλ ηχρεη έλα ζπκβάλ θαη κεγάιεο πφιεηο, φπσο ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ή ηεο Θεζζαινλίθεο ή άιιεο λα ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηψλ ππξνζβεζηψλ, πνπ ρξεηάδνληαη. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ε θπξία Κπξηαθνπνχινπ. ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ, γηαηί δελ θαηάιαβα, πνηνο θάλεη ηελ αμηνιφγεζε ζηνλ Καλαδά. ΜΑΚΗ ΣΙΟΤΓΚΡΗ: Σελ αμηνιφγεζε ζηνλ Καλαδά ηελ θάλεη ν δηνηθεηήο ηεο ηνπηθήο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο, φπνπ ππεξεηεί ν εζεινληήο. Δθεί βιέπεη, ινηπφλ, ηνλ εζεινληή - ππάξρεη, φκσο, κηα δηαθάλεηα ζε απηφ ην ζέκα - θαη απνθαίλεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα - γηαηί εθεί είλαη θαη δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο πξφζιεςεο ησλ ππξνζβεζηψλ, ηνπο πξνζιακβάλεη ν δήκνο θαη φρη ην θξάηνο - γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ σο επαγγεικαηία. Γηα λα γίλεη επαγγεικαηίαο εθπαηδεχεηαη έλα ρξφλν. ΜΑΡΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Ο ρξφλνο απηφο είλαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο; ΜΑΚΗ ΣΙΟΤΓΚΡΗ: Απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ δηνηθεηή θαη απφ ην ρξφλν πνπ έρεη ν εζεινληήο. Σν ζπκθσλνχλ, δειαδή, κεηαμχ ηνπο. ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΣΗ (Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιφγν έρεη ν θ. Τπνπξγφο.

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ

Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Πξαθηηθά 3 νπ Δηήζηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 20 & 21 Απξηιίνπ 2007 Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων

Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Ένας χρόνος δράσης Ένασ χρόνοσ παρεμβάςεων Παναγιώτησ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ύμβουλοσ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ Ο ηφπνο καο ε Αξθαδία, φπσο θαη νιφθιεξε ε ρψξα βηψλεη κηα πξσηφγλσξε θαηάζηαζε. Σψξα, ζε απηή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο,

ηθαλφηεηα λα κεηαδίδεηαη εχθνια απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. Μέρξη ζηηγκήο, ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΩΩΩΩΩΩΩΩΩΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ

Διαβάστε περισσότερα