Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3)."

Transcript

1

2

3 Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Γ. ΠΩ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Δ. ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΣΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.. ΕΚΔΟΘΕΝΣΑ ΣΗ ΧΡΗΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΕΙ ΠΟΤ ΕΙΠΡΑΧΣΗΚΑΝ Σελίδα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ - ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α', Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΡΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α ι Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ H' ΓΕΝΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΒ Σελίδα 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΓΕΝΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΟΤ ΚΒ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΚΑΘΑΡΙΣΑ ΕΟΔΑ & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΤΣΟΕΛΕΓΧΟΤ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ν.3296/04 (για επιχ. και ελεφκ. επαγ/τιεσ άρκρ.14ν.3296/04) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ' ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΜΑ ΒΑΗ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ' ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΜΑ ΒΑΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ' ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ' ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΙΡΠΣΩΕΙ Παραγράφου άρκρου 33 ν.2238/1994 ΠΙΝΑΚΑ ΙΕ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Δ.Χ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ' ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ Παρ.6,7 και 8 άρκρου 33 ν.2238/94 (Ενοικιαηόμενα δωμάτια, διαμερίςματα - Κάμπινγκ - Λιανοπωλθτζσ) Σημειώσεις Φορολογουμζνου : π.χ. πράκτορεσ κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΣΣΟ κ ςυναφι), εφθμεριδοπώλεσ κ.λπ.

4 Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ3 1. ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΞΔΓΗΑ: α) Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ηεο κνξθήο 01/01/ /12/2010. β) Γ.Ν.. επηινγή από ιίζηα (θ.α ). γ) Θαηεγνξία Βηβιίσλ (θ.α. 019) ή αηηία κε ηήξεζεο (θ.α. 726). δ) ΘΑΓ έδξαο (θ.α. 705) θαη ΘΑΓ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα (θ.α. 705). ε) Α.Φ.Κ. ινγηζηή θσδ. 010 (ΞΝΙ. 1008/2011). 2. ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΡ : Ν πίλαθαο απηόο ζπκπιεξώλεηαη από όζνπο ηεξνύλ βηβιία Α, Β θαηεγνξίαο ΘΒΠ θαη από όζνπο δελ ηεξνύλ βηβιία. Πηνλ ππνπίλαθα ζη πξνζδηνξίδνπλ εμσινγηζηηθά θαζαξά θέξδε ΚΝΛΝ νη ηεξνύληεο βηβιία Α θαηεγνξίαο ΘΒΠ θαη όζνη δελ ηεξνύλ. Όζνη ηεξνύλ βηβιία Β θαηεγνξίαο είηε ζειήζνπλ λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ απηνειέγρνπ ηνπ λ. 3296/04 είηε όρη, ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ζηνλ ππνπίλαθα ζη ηηο ζηήιεο «θσδ.αξηζ. πηλάθσλ Κ.Π.Θ.Θ.», «αθαζάξηζηα έζνδα» θαη «ζπληειεζηήο θαζαξνύ θέξδνπο», δειαδή ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο αλά Κ.Π.Θ.Θ. ΞΟΝΠΝΣΖ: ΓΔΛ ΠΚΞΙΖΟΩΛΔΡΑΗ Ζ ΠΡΖΙΖ «Θαζαξά Θέξδε» 3. Όζνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο άιιαμαλ θαηεγνξία βηβιίσλ από Α ζε Β γηα ην δηάζηεκα πνπ ηεξνύζαλ Α ζα ζπκπιεξώλνπλ ΚΝΛΝ ηηο νηθίεο ελδείμεηο ηνπ ππνπίλαθα ζη ηνπ Ξίλαθα ΠΡ θαη ζα πξνζδηνξίδνπλ εμσινγηζηηθά ηα θαζαξά θέξδε. Αγνξέο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ην δηάζηεκα πνπ ηεξνύληαλ βηβιία Α θαηεγνξίαο, ζα αλαγξαθνύλ ζηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνπκέλνπ ζην ηέινο ηνπ εληύπνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ζειήζνπλ λα ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ απηνειέγρνπ, νη αλσηέξσ αγνξέο θαη δαπάλεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο ηνπ πίλαθα Η. 4. ΞΗΛΑΘΑΠ Η: Ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο θα. 101, 104, θαη 114 θαζώο θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ θα. 125, 105, 115 ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. Ν θνξνινγνύκελνο αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπ, ζπκπιεξώλεη ηνπο θσδ. 121, 122, 102, 112, 126, 106, 116 ζηνλ πξώην πίλαθα θαη ηνπο θσδ. 128, 133, 138, 130, 135 θαη 140 ζην δεύηεξν πίλαθα. 5. Όηαλ κία επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα γηα λα ππαρζεί ζηνλ απηνέιεγρν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν θα. 121 ηνπ Ξίλαθα Η (Δ3) κε ηελ έλδεημε 1,00. Ζ δπλαηόηεηα απηή ζα είλαη δηαζέζηκε από 18/4/ Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηά θαζαξά θέξδε (ηερληθέο νηθνδνκηθέο), αγνξέο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηεθκαξηό πξνζδηνξηζκό ηηο αλαγξάθνπλ ΚΝΛΝ ζηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνπκέλνπ. 7. ΠΣΔΡΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΞΝΙ: 1053/2011, 1008/2011, 1065/2011, 1191/2010, 1020/2005, 1027/2005 θ.ι.π. Ξεγή: ΓΓΞΠ 2011

5 Πειίδα 1 Α. ΞΝΗΝΗ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ3 Ρν έληππν απηό ππνβάιιεηαη από όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή, ην είδνο θαη ην ραξαθηήξα ηνπο (θεξδνζθνπηθό ή κε), εθόζνλ ηεξνύλ βηβιία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ ή ππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ηέηνησλ βηβιίσλ θαη δελ ηα ηεξνύλ ή απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ ΘΒΠ. Γειαδή ππνβάιιεηαη ηόζν από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, όζν θαη από ηηο Ν.Δ. θαη ηηο Δ.Δ., ηηο θνηλσλίεο αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, ηηο αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ηηο ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο, ηηο θνηλνπξαμίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΘΒΠ, ηηο Δ.Ξ.Δ., ηηο Α.Δ., θαζώο θαη ηα ππόινηπα ππόρξεα λνκηθά πξόζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Λ.2238/1994. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα, ππνβάιιεηαη έλα έληππν γηα ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο. Ρν Έληππν Δ3 δελ ππνβάιιεηαη από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη εηαίξνη ή κέιε, θαηά πεξίπησζε, ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. Νη αιινδαπέο εκπνξνβηνκεραληθέο θαη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη ζηε ρώξα καο γξαθεία, ζύκθσλα κε ηνπο Α.Λ.378/1968 θαη Α.Λ.89/1967, όπσο ηζρύνπλ, θαζώο θαη νη εκεδαπέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θνξνινγνύληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.27/1975, δελ ππνρξενύληαη ζηελ ππνβνιή ηνπ εληύπνπ "Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλ. Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ", θαζόζνλ δελ θνξνινγνύληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνύλ ζηελ Διιάδα εηζνδήκαηα από ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ, αθνύ δελ έρνπλ κόληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρώξα καο θαη δελ απνθηνύλ άιια εηζνδήκαηα πιελ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ. Νη απηνθηλεηηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Η.Κ.Δ. δηαηεξνύλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.383/1976, ηελ ηδηόηεηα ηνπ επαγγεικαηία απηνθηλεηηζηή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη, θαη' αθνινπζία, σο εθκεηαιιεπηέο απηνθηλήησλ θνξηεγώλ δεκόζηαο ρξήζεο, ππνρξενύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΒΠ λα ηεξνύλ βηβιία εζόδσλ - εμόδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππνβάιινπλ θαλνληθά θαη ην έληππν απηό. Νη θνηλσλίεο ιεσθνξείσλ εληαγκέλσλ ζε ΘΡΔΙ ππνβάιινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Έληππν Δ5) ζην όλνκά ηνπο θαη κε ηε δήισζε απηή ζπλππνβάιινπλ θαη ην Έληππν Δ3.

6 Πε πεξίπησζε κεηαηξνπήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 2010 Δ.Δ. ζε Ν.Δ. θαη αληίζηξνθα, ππνβάιιεηαη κία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαζαξά θέξδε όιεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη έλα κόλν Έληππν Δ3 κε όια ηα δεδνκέλα. Φπζηθά πξόζσπα ηα νπνία αζθνύλ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηα νπνία δελ ηεξνύλ ή ηεξνύλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ, δελ ζπλππνβάιινπλ ην έληππν απηό. Αληίζεηα, ην έληππν απηό ζα ζπλππνβιεζεί κε ην Έληππν Δ5 από ηνπο ππόρξενπο πνπ δειώλνπλ εηζνδήκαηα από γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. Β. ΞΩΠ ΘΑΗ ΞΝΡΔ ΞΝΒΑΙΙΔΡΑΗ ΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ3 Ρν Έληππν Δ3 ζπλνδεύεη ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππόρξενπ θαη ππνβάιιεηαη ζε δύν αληίηππα. Ρξίην αληίηππν ηνπ εληύπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηελ νηθεία έλδεημε από ηνλ ππάιιειν ηεο ΓΝ πνπ παξαιακβάλεη ηε δήισζε θαη λα επηζηξαθεί ζην θνξνινγνύκελν σο απόδεημε παξαιαβήο (θαη όρη αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ). Ρν έληππν απηό ζπλππνβάιιεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ππόρξενπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ), ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ππνβιεζεί ρσξηζηά από ην θπξίσο έληππν ηεο δήισζεο. Ρν Έληππν Δ3 δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη ζε ζπλερή κεραλνγξαθηθά έληππα, γηα ηα νπνία ηζρύνπλ αλάινγα όζα νξίδνληαη ζηελ ππ' αξηζ /2760/Α0012/ΞΝΙ.1295/ απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ. Γ. ΞΩΠ ΠΚΞΙΖΟΩΛΔΡΑΗ ΡΝ ΔΛΡΞΝ Δ3 Θάζε θνξνινγνύκελνο από ηνπο ππόρξενπο ζα ζπκπιεξώλεη ηνπο πίλαθεο εθείλνπο ηνπ εληύπνπ πνπ ηνλ αθνξνύλ. Αλ ν ρώξνο θάπνηνπ πίλαθα ηνπ Δληύπνπ Δ3 δελ επαξθεί γηα ηελ αλαιπηηθή θαηαρώξηζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ππόρξενπ, απηά ζα γξάθνληαη ζε ρσξηζηό ραξηί πνπ ζα έρεη ηελ ίδηα γξακκνγξάθεζε κε ηνλ νηθείν πίλαθα θαη ην νπνίν ζα ζπξξάπηεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Δληύπνπ Δ3 γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίζζεθε. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απόζπαζκα άιινπ εληύπνπ. Πε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί "Σ" ζε ηεηξαγσλίδην θαη ην ηεηξαγσλίδην έρεη ιεθηηθό θαη αξηζκεηηθό κέξνο, ην "Σ" ζεκεηώλεηαη ζην ιεθηηθό κέξνο ηνπ ηεηξαγσληδίνπ θαη όρη ζην αξηζκεηηθό.

7 ΞΟΝΠΝΣΖ Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2010, όπσο π.ρ. αιιαγή επσλπκίαο, αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο, αληηθεηκέλνπ εξγαζηώλ, ίδξπζεο ή θαηάξγεζεο ππνθαηαζηεκάησλ - γξαθείσλ - απνζεθώλ θ.ιπ., δελ κπνξεί λα δεισζεί ζην Δληππν Δ3, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη δεισζεί ζην Ρκήκα Κεηξώνπ ηεο αξκόδηαο ΓΝ. Ζ κε ππνβνιή ηεο δήισζεο κεηαβνιήο επηθέξεη ηηο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.2523/1997. Γ. ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΞΗΛΑΘΩΛ - ΘΩΓΗΘΩΛ Θσδηθόο : Γξάςηε ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ πνπ αθνξά ην έληππν πνπ ππνβάιιεηε. Θσδηθόο 004: Ππκπιεξώλεηαη από ηελ ππεξεζία. Θσδηθόο 005: Γξάςηε ηνλ θσδηθό ηεο αξκόδηαο ΓΝ πνπ ππάγεηαη ν θνξνινγνύκελνο. Αλ πξόθεηηαη γηα ηε ζύδπγν πνπ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην έληππν ζηε ΓΝ ηνπ ζπδύγνπ, γξάςηε ηνλ θσδηθό ηεο ΓΝ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε επηρείξεζή ηεο. Αξηζηεξά από ηνλ θσδηθό ζπκπιεξώζηε, ζηνλ εηδηθό ρώξν, ηε ΓΝ πνπ ν θσδηθόο ηεο αλαθέξεηαη ζηνλ Θσδηθό 005 ηνπ Δληύπνπ Δ3 (π.ρ. Ξαιαηνύ Φαιήξνπ). Θσδηθόο 006: Γξάςηε ηνλ αξηζκό θαθέινπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Α.Δ. Θσδηθόο 007: Γξάςηε ηνλ θσδηθό ηεο ΓΝ ζηελ νπνία ζπλππνβάιιαηε γηα ηειεπηαία θνξά Δ3. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θσδηθνύ απηνύ ηζρύνπλ αλάινγα όζα αλαθέξζεθαλ Θσδηθόο 008: Γηαγξακκίζηε κε "Σ" ην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην, όηαλ πξόθεηηαη γηα ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθνύ ή αλαθιεηηθνύ εληύπνπ. Θσδηθόο 017: Ππκπιεξώλεηαη ην αξκόδην ειεγθηηθό θέληξν.

8 Θσδηθόο 019: Πεκεηώζηε Σ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην κε ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ ΘΒΠ πνπ ηεξνύζαηε θαηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ ή δελ ηεξήζαηε, αλ θαη είραηε ππνρξέσζε. Αλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηεξήζαηε δύν θαηεγνξίεο βηβιίσλ, ζεκεηώζηε κόλν ηε κεγαιύηεξε θαηεγνξία. Δθείλνη πνπ ηήξεζαλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο, αιιά παξάιιεια δηαηήξεζαλ θαη θιάδνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζύκθσλα κε ηνλ ΘΒΠ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε βηβιίνπ αγνξώλ (π.ρ. πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκσλ), ζεκεηώλνπλ Σ ζηα ηεηξαγσλίδηα ΑΒ ή ΑΓ, αληίζηνηρα. Δθόζνλ δελ είραηε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ, ν Θσδηθόο 019 παξακέλεη θελόο. Θσδηθόο 726: Δθόζνλ δελ ηεξήζαηε βηβιία θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε, δηαγξακκίζηε ην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην.ζ ηξίηε επηινγή ηζρύεη γηα εθείλνπο πνπ απαιιάρηεθαλ από ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, κε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε πξντζηακέλνπ ΓΝ. Θσδηθόο 730: Σξήζεηο πνπ θιείζαηε (πεξαηώζαηε) κέζα ζηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ύζηεξα από ηαθηηθό έιεγρν ή κε απνδνρή ηνπ ζεκεηώκαηνο πεξαίσζεο ηνπ Λ.3259/04,N. 3697/08 ή Λ. 3888/10 ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, εθόζνλ ην θιείζηκν έρεη θαηαζηεί νξηζηηθό. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη όηη ην άζξνηζκα ησλ Θσδηθώλ 730 θαη 071 πξέπεη λα ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ 1 πιένλ ηνπ αξηζκνύ πνπ γξάθηεθε ζηνλ Θσδηθό 071 ηνπ Δληύπνπ Δ3 ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. Δπίζεο νη ρξήζεηο νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ πεξαίσζε ηνπ Λ. 3296/04 (απηνέιεγρνο) γξάθνληαη ζηνλ θσδηθό απηό. ΞΗΛΑΘΑΠ Α' ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΦΝΟΝΙΝΓΝΚΔΛΝ Πηνλ πίλαθα απηό γξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην θνξνινγνύκελν, αλεμάξηεηα εάλ απηόο είλαη θπζηθό ή κε θπζηθό πξόζσπν. Πεκεηώλεηαη όηη ζηα κε θπζηθά πξόζσπα πεξηιακβάλνληαη ηα λνκηθά πξόζσπα, θεξδνζθνπηθά ή κε, νη θνηλνπξαμίεο, νη θνηλσλίεο, ε νκάδα πεξηνπζίαο, ε ζρνιάδνπζα θιεξνλνκηά θαη νη ινηπνί ππόρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξεζνύλ θπζηθά πξόζσπα. Θσδηθόο 018: Γξάςηε ηνλ ΑΦΚ ηνπ θπζηθνύ ή κε θπζηθνύ πξνζώπνπ. Αλ πξόθεηηαη γηα ηε ζύδπγν πνπ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ην Δληππν Δ3, γξάςηε ην δηθό ηεο ΑΦΚ.

9 Ππκπιεξώζηε ηα πεδία κε ηνλ ΑΦΚ από ην ηέινο πξνο ηελ αξρή. Ρα ηξία πξώηα πεδία κέλνπλ θελά. Θσδηθόο 705: Ππκπιεξώζηε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αζθεί ε επηρείξεζε, επηιέγνληαο από ηελ Δζληθή Νλνκαηνινγία ησλ Νηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεηξαςήθην, πεληαςήθην, εμαςήθην ή ηνλ νθηαςήθην θσδηθό, αλάινγα κε ην βαζκό εμεηδίθεπζεο. Θσδηθνγξάθεζε κε αξηζκό αλώηεξν ηνπ ηεηξαςήθηνπ (π.ρ. ηξηςήθην) δελ επηηξέπεηαη. Θσδηθόο 761: Γξάςηε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Ξαξάδεηγκα: Αλ ε επηρείξεζε έρεη από ηελ θύξηα δξαζηεξηόηεηά ηεο, πνπ είλαη ε παξαγσγή ηερλεηώλ θεξηώλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ θεξηώλ (ΘΑΓ ), αθαζάξηζηα έζνδα θαη από ηε δεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηά ηεο, πνπ είλαη ε παξαγσγή ζηηιβσηηθώλ νπζηώλ θαη θξεκώλ γηα ππνδήκαηα, έπηπια, δάπεδα, ακαμώκαηα, γπαιηά ή κέηαιια (ΘΑΓ ), ,00 επξώ αθαζάξηζηα έζνδα, ζηνλ Θσδηθό 761 ζα αλαγξαθεί ν ΘΑΓ Γξάςηε ηε δξαζηεξηόηεηα από ηελ νπνία έρεηε ηα κεγαιύηεξα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ηεο επηρείξεζεο. Γξάςηε ην επώλπκν ηνπ επηρεηξεκαηία. Γξάςηε ην δεύηεξν επώλπκν ηνπ επηρεηξεκαηία, κόλν εθόζνλ απηό αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηόηεηά ηνπ. Ξ.ρ. Ξαππάο-Πηάκνπ Ληθόιανο. Πηνλ θσδηθό απηό γξάθεηαη "Πηάκνπ". Γξάςηε ην όλνκα ηνπ επηρεηξεκαηία. Γξάςηε ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ επηρεηξεκαηία. Αλ ην έληππν αθνξά ηε ζύδπγν, πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γξαθεί ην όλνκα ηνπ παηέξα ηεο, άζρεηα εάλ ρξεζηκνπνηεί ην παηξηθό ηεο επώλπκν ή όρη. Γξάςηε ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο. Γξάςηε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επσλπκίαο. Νη παξαθάησ Θσδηθνί 041 ζπκπιεξώλνληαη κόλν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηε ζύδπγν. Θσδηθόο 041: Γξάςηε ηνλ ΑΦΚ ηνπ ζπδύγνπ. Γξάςηε ην επώλπκν ηνπ ζπδύγνπ. Γξάςηε ην όλνκα ηνπ ζπδύγνπ.

10 Γξάςηε ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ ζπδύγνπ. ΞΗΛΑΘΑΠ Β' ΠΡΝΗΣΔΗΑ Θ.Β.Π. ΔΘΓΝΘΔΛΡΑ ΠΡΖ ΣΟΖΠΖ Γξάςηε ζηηο νηθείεο ζέζεηο: Ρνλ ηίηιν ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηνηρείσλ ηνπ Θ.Β.Π. πνπ εθδόζαηε γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε, θαζώο θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηνηρείνπ ηεο θάζε θαηεγνξίαο πνπ εθδόζεθε κέζα ζηε ρξήζε. Ν πίλαθαο απηόο δε ζπκπιεξώλεηαη από όζνπο ηεξνύλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. ΞΗΛΑΘΑΠ Γ' ΙΝΗΞΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Θσδηθόο 061: Γξάςηε ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζαο. Αλ δελ έρεηε ππνθαηαζηήκαηα, γξάςηε "0" (κεδέλ). Ππκπεξηιάβεηε ρώξνπο πνπ είλαη ππνθαηαζηήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΘΒΠ, αλεμάξηεηα αλ πξνθύπηεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο ή όρη. Κελ ζπκπεξηιάβεηε εξγνηάμηα (ηερληθέο - νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο), ηα νπνία ζα γξαθνύλ ζηνλ Θσδηθό 070 ηνπ ίδηνπ πίλαθα, νύηε άιινπ είδνπο πξόζθαηξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα γξαθνύλ ζηνλ Θσδηθό 073. πελζπκίδεηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη εθζέζεηο θαη απνζήθεο, όπνπ δελ ιακβάλεη ρώξα παξαγσγηθή ή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θνξνινγηθέο απνζήθεο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.2859/2000.

11 Θσδηθόο 062: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ θνξνινγηθώλ απνζεθώλ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.2859/2000 ησλ νπνίσλ είζζε ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΡΖΠ. Θσδηθόο 063: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο ηεξήζαηε βηβιίν απνζήθεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, επεηδή είραηε ππνρξέσζε. Αλ ηεξήζαηε βηβιίν απνζήθεο, παξόιν πνπ δελ πξνέθππηε ππνρξέσζή ζαο από ηνλ ΘΒΠ, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ". Δάλ δελ ηεξήζαηε βηβιίν απνζήθεο (αλεμάξηεηα αλ είραηε ή όρη ππνρξέσζε), ζεκεηώζηε "Σ" ζηελ έλδεημε "ΝΣΗ". Θσδηθόο 064: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Κελ ζπκπεξηιάβεηε θαη απνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε κέζα ζηνπο ρώξνπο ηεο έδξαο ή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. Κόλν απνζήθεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζαλ ηέηνηεο κε δήισζε κεηαβνιώλ θαη όρη ρώξνπο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Θσδηθό 061. Θσδηθόο 065: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη κόληκα ζηελ επηρείξεζε. Ππκπεξηιάβεηε θαη ηπρόλ ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηρείξεζε, όπσο θαη ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηπρόλ άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ ή ηξίηνπο, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ ηππηθή ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε. Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ κέζα ζηε ρξήζε δελ ήηαλ ζηαζεξόο, γξάςηε ην κέζν όξν απηώλ. Θσδηθόο 066: Ππκπιεξώλεηαη αλάινγα κε ηνλ Θσδηθό 063. Θσδηθόο 067: Ηζρύνπλ αλάινγα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ Θσδηθό 064. Θσδηθόο 068: Ηζρύνπλ αλάινγα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ Θσδηθό 065. Θσδηθόο 069: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε ηεξήζαηε ππνρξεσηηθά Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή ή ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ", αλ ηεξήζαηε Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή ρσξίο λα έρεηε ππνρξέσζε. Αλ δελ ηεξήζαηε, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είραηε ππνρξέσζε, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ". Θσδηθόο 070: Γξάςηε ηα εξγνηάμηα ηερληθώλ θαη νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ζπκπεξηιάβαηε ζηνλ Θσδηθό 061. Θσδηθόο 071: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξήζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θιεηνκέλεο, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηε ην Δληππν Δ3) πνπ δελ έρνπλ πεξαησζεί κε βάζε απόθαζε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν.

12 Θσδηθόο 072: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ ηεξείηε ηα βηβιία ζαο κεραλνγξαθηθά θαη ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ" ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Πεκεηώζηε "Σ" ζην παξαιιειόγξακκν "ΚΔΗΘΡΑ", ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα γηα επηκέξνπο εξγαζίεο ηήξεζεο βηβιίσλ, ελώ ηεξείηε άιια ρεηξόγξαθα, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηεξνύληαη κεραλνγξαθηθά εθηόο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα εάλ ππάξρεη ή όρη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΝ γη' απηό. Θσδηθόο 073: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ πξόζθαηξσλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεώλ ζαο πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο Θσδηθνύο 061, 064, 067, 070 θαη 062. Θσδηθόο 074: Γξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Λ.2190/1920 (πεξί Α.Δ.), όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. Δάλ δελ ππάξρνπλ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, γξάςηε "0" (κεδέλ). Θσδηθόο 075: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ έρεηε ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθώλ θαη θαηάξηηζεο απνγξαθήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΒΠ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ". Ρέινο, ζεκεηώζηε "Σ" ζην παξαιιειόγξακκν "ΛΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ", ζε πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθώλ παξόιν πνπ δελ πξνθύπηεη ηέηνηα ππνρξέσζή ζαο από ηνλ ΘΒΠ. Θσδηθόο 076: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ πξαγκαηνπνηνύληαη πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ". Θσδηθόο 077: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξνρή ππεξεζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ". Θσδηθόο 078: Πεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΛΑΗ", αλ ηεξνύληαη ηα βηβιία ζύκθσλα κε ηα Γ.Ι.Ξ.. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ζεκεηώζηε "Σ" ζην ηεηξαγσλίδην "ΝΣΗ". Ρέινο, ζεκεηώζηε "Σ" ζην παξαιιειόγξακκν "ΛΑΗ ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΑ", ζε πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη πξναηξεηηθά.

13 ΞΗΛΑΘΑΠ Γ' ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΖΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΔΘΛΝ ΓΗΑ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΝ ΔΛΡΞΝ ΘΑΗ ΡΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Θσδηθόο 736: Πεκεηώζηε «Σ» ζηελ επηινγή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη ην Δ3. Πε πεξίπησζε πνπ ν δειώλ είλαη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο, ηα ζηνηρεία ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα Α'. Θσδηθνί 741: Πηνπο θσδηθνύο απηνύο ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη ην έληππν σο «Ν ΓΖΙΩΛ». Πε πεξίπησζε πνπ ν δειώλ είλαη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο (αηνκηθή επηρείξεζε), ηα ζηνηρεία ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε αλαγξαθεί ζηνλ πίλαθα Α' ηνπ εληύπνπ, νπόηε ε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθώλ απηώλ δελ είλαη απαξαίηεηε. Θσδηθόο 750: Πεκεηώζηε «Σ» ζηελ επηινγή πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζπκπιήξσζε ην έληππν Δ3. Ξξόθεηηαη γηα ηα ζηνηρεία εθείλνπ πνπ ζα βεβαηώζεη ηελ νξζή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ από ηα βηβιία θαη ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. Γηαγξακκίζηε ην ηεηξαγσλίδην «ΡΝΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΑ» (επηινγή 1) ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα εθηόο από απηή ηνπ ινγηζηή. Δάλ είζηε ινγηζηήο, κηζζσηόο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ην έληππν, δηαγξακκίζηε ην ηεηξαγσλίδην «ΚΗΠΘΩΡΝ ΙΝΓΗΠΡΖ» (επηινγή 2). Ρέινο, εάλ είζηε ινγηζηήο - ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, εθηόο ηεο παξνρήο κηζζσηήο εξγαζίαο, δηαγξακκίζηε ην ηειεπηαίν ηεηξαγσλίδην «ΙΝΓΗΠΡΖ ΝΣΗ ΚΗΠΘΩΡΝ» (επηινγή 3).

14 ΞΗΛΑΘΑΠ Δ' ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑ ΞΝ ΘΑΡΑΒΙΖΘΖΘΑΛ ΘΑΗ ΔΞΗΓΝΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΔΗΠΞΟΑΣΡΖΘΑΛ Θσδηθόο 681: Γξάςηε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ηπρόλ εηζπξάμαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Θσδηθόο 904: Γξάςηε ην πνζό ησλ ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ πνπ εηζπξάμαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Θσδηθόο 905: Γξάςηε ην ζύλνιν ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε απηώλ ησλ ελνηθίσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ζηηο ππόινηπεο γξακκέο ηνπ πίλαθα E. Δάλ νη γξακκέο ηνπ πίλαθα δελ επαξθνύλ, ππνβάιαηε μερσξηζηή θαηάζηαζε, γξακκνγξαθεκέλε κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηνλ πίλαθα ή ρξεζηκνπνηήζηε πίλαθα από άιιν έληππν Δ3. Πηήιε Γηεύζπλζε εγθαηάζηαζεο : Γξάςηε ηηο δηεπζύλζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζαο (θεληξηθνύ, ππνθαηαζηήκαηνο θηι). Πηήιε ραξαθηεξηζκόο εγθαηάζηαζεο Γξάςηε αλάινγα εάλ είλαη θεληξηθό, ππνθαηάζηεκα, θ.ιπ. Πηήιε Ξεξίνδνο κίζζσζεο : Γξάςηε ην ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ αθνξά ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιαηε. Πηήιε Νλνκαηεπώλπκν Δθκηζζσηή : Γξάςηε ην επώλπκν θαη ην όλνκα ηνπ εθκηζζσηή ηεο αληίζηνηρεο εγθαηάζηαζεο.

15 Θσδηθνί: 671, 673, 675, 677, 679 Πηήιε Α.Φ.Κ Δθκηζζσηή : Γξάςηε ηνλ Α.Φ.Κ ηνπ εθκηζζσηή ηεο αληίζηνηρεο εγθαηάζηαζεο. Θσδηθνί: 672, 674, 676, 678, 680 Πηήιε Ξνζό. Γξάςηε ην Ξνζό ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιαηε. Θσδηθόο 906: Γξάςηε ηνλ Α.Φ.Κ. ηνπ δσξεάλ παξαρσξεηή. Θσδηθόο 010: Α.Φ.Κ. Ινγηζηή : Γξάθεηαη ν Α.Φ.Κ ηνπ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο. Θσδηθόο 011: Ζκεξνκελία ππνβνιήο : Ππκπιεξώλεηαη αλάινγα. Θσδηθόο 012: Α.Φ.Κ ηνπ ππνβάιινληνο ηελ δήισζε : Γξάθεηαη ν Α.Φ.Κ. ηνπ ππνβάιινληνο ηελ δήισζε (επηρεηξεκαηία ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ.

16 Πειίδα 2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΡ' ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ - ΔΙΔΘΔΟΝΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΔΠ ΚΔ ΒΗΒΙΗΑ Α', Β' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ Πηνλ πίλαθα απηό πξνζδηνξίδνληαη ηα θαζαξά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε πξνζδηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Λ.2238/1994, όζν θαη απηώλ πνπ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ, δειαδή απηώλ πνπ ππάγνληαη ζην λέν ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ησλ θεξδώλ, θαζώο επίζεο θαη γεληθά ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ. Δηδηθόηεξα, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ πνπ ππάγνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 52 ηνπ Λ.2238/1994 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πίλαθα απηνύ, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, δηελεξγείηαη σο αθνινύζσο:

17 Δηδηθόηεξα: πνπίλαθαο α' - Αγνξέο. Πηνλ ππνπίλαθα απηόλ γξάθνληαη νη αγνξέο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κε ηε δηάθξηζε ζηνπο θσδηθνύο 231, 235, 239, 243, 247 ησλ αγνξώλ εζσηεξηθνύ θαη ζηνπο θσδηθνύο 232, 236,240,244,248 ησλ εηζαγσγώλ. πνπίλαθαο β' - Απνγξαθή. Γίλνληαη δηεπθξηλήζεηο παξαθάησ. πνπίλαθαο δ' - Γαπάλεο. Γξάςηε ηηο δαπάλεο θαηά είδνο. Θσδηθνί : Γξάςηε ηηο ακνηβέο πξνζσπηθνύ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Θσδηθνί : Γξάςηε ηηο ακνηβέο θαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιαηε ζε ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ινηπνύο ηξίηνπο. Θσδηθνί : Γξάςηε ηα κηζζώκαηα ηεο ρξήζεο, όπσο θαη ηηο δαπάλεο γηα ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΔΓΑΞ θηι. ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζαο ρώξνπ, θαζώο θαη ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη ινηπά έμνδα πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηε ρξήζε. Θσδηθνί : Ηδηόρξεζε Θσδηθνί : Γξάςηε ηα έμνδα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνπο επαγγεικαηηθνύο ζαο ζθνπνύο, όπσο επίζεο θαη άιια έμνδα π.ρ. γηα έληππα θαη γξαθηθά, γηα θσηναληίγξαθα, έμνδα πνπ θάλαηε γηα πεξηπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ή ησλ πειαηώλ ζαο θαη άιια έμνδα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο. Θσδηθνί : Γξάςηε ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο δαλείσλ πνπ έρεηε ζπλάςεη γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο θαη αλαινγνύλ ζηε ρξήζε. Θσδηθνί : Γξάςηε ηηο απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο θιεηζκέλεο ρξήζεο. πνπίλαθαο γ' - Αθαζάξηζηα έζνδα εκπνξίαο - κεηαπνίεζεο. Θσδηθνί 263, 266, 269 θαη 272: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από πσιήζεηο, αληίζηνηρα ζε θάζε θσδηθό πνπ αθνξά. Θσδηθόο 273: Γξάςηε ηα ινηπά αθαζάξηζηα έζνδα ηεο δξαζηεξηόηεηαο. πνπίλαθαο ζη' - Αθαζάξηζηα έζνδα παξνρήο ππεξεζηώλ. Θσδηθόο 279: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ ζην Γεκόζην.

18 Θσδηθνί 276 θαη 519: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ, θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε θαη ζπκπιεξώζηε ζηε δηάζηηθηε γξακκή ην είδνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ. Θσδηθόο 282: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ινηπέο πξάμεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο άιινπο θσδηθνύο ηνπ ππνπίλαθα απηνύ, θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. πνπίλαθαο δ' - Αθαζάξηζηα έζνδα ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ (άξζξν 48 λ. 2238/1994). Θσδηθόο 274: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηδηώηεο. Θσδηθόο 277: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ην Γεκόζην, Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη Αζθαιηζηηθά Ρακεία. Θσδηθόο 280: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο επηηεδεπκαηίεο, νη νπνίνη θαηά ηελ θαηαβνιή απηώλ ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ, παξαθξάηεζαλ θόξν εηζνδήκαηνο. Θσδηθόο 275: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ, θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. Θσδηθόο 278: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε, ηα νπνία δελ ηα έρεηε πεξηιάβεη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ έρεηε γξάςεη ζηνπο θσδηθνύο 274, 275, 277 θαη 280. Δηδηθόηεξα, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ πνπ ππάγνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ λ. 2238/1994 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πίλαθα απηνύ, αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, δηελεξγείηαη σο αθνινύζσο: ζη) Δμσινγηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο θεξδώλ επηρ/ζεσλ κε βηβιία Α' θαη Β' θαη.(άξζξ. 32 ηνπ λ. 2238/1994 θαη αθαζάξηζηα έζνδα αλά Κ.Π.Θ.Θ. θαη βηβιία Β' θαηεγ. Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ εμσινγηζηηθώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ππνπίλαθαο ζη' θαη ην ζπλνιηθό πνζό θαζαξώλ θεξδώλ ηνπ θσδηθνύ 345 κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 346 ηνπ ππνπίλαθα Ε'. Πε πεξίπησζε πνπ νη γξακκέο ηνπ ππνπίλαθα ζη' δελ επαξθνύλ γηα λα αλαθέξεηε όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο, πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε ηηο έμη (6) πξώηεο γξακκέο ηνπ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα λα

19 ζπκπιεξώζεηε ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ζαο ζε θαηάζηαζε, πνπ ζα θέξεη ηελ ίδηα γξακκνγξάθεζε κε ηνλ ππνπίλαθα απηό (κπνξεί λα απνθνπεί ν ππνπίλαθαο από άιιν έληππν) θαη ηα αζξνίζκαηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζα κεηαθεξζνύλ ζηελ έβδνκε (7ε) ζεηξά (θσδηθνί 834, 835 θαη 836). Πε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ηα γεληθά ζύλνια ζα γξαθηνύλ ζηνπο θσδηθνύο 343, 344 θαη 345, αληίζηνηρα. Πηήιε «Θσδηθόο αξηζ. πηλάθσλ Κ.Π.Θ.Θ.»: Γξάςηε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ Κ.Π.Θ.Θ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, όπσο απηόο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθό πίλαθα ζπληειεζηώλ θαζαξνύ θέξδνπο. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζαο ή ζπλαθή ή ζπγγελή κε απηή δελ πξνβιέπεηαη Κ.Π.Θ.Θ., ζπκπιεξώζηε ηελ όγδνε (8ε) γξακκή ηνπ ππνπίλαθα (θσδηθνί 339, 340 θαη 341). ε) Ινγηζηηθόο πξνζδηνξηζκόο θαζαξώλ θεξδώλ επηρεηξήζεσλ κε βηβιία Β' Θαηεγνξίαο Δκπνξίαο Κεηαπνίεζεο Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ζην πνζό ηνπ θσδηθνύ 520 ηνπ ππνπίλαθα β' πξνζηίζεηαη ην άζξνηζκα ησλ θσδηθώλ 251 θαη 252 ηνπ ππνπίλαθα α' θαη από ην άζξνηζκα πνπ πξνθύπηεη αθαηξείηαη ην πνζό ηνπ θσδηθνύ 521 ηνπ ππνπίλαθα β'. Ρν θόζηνο πσιεζέλησλ ή παξαρζέλησλ πνπ πξνθύπηεη κε ηνλ ηξόπν απηό κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 552 ηνπ ππνπίλαθα ε'. Ρα πνζά ησλ θσδηθώλ 540 ηνπ ππνπίλαθα γ' θαη 544 ηνπ ππνπίλαθα δ' κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηνπο θσδηθνύο 548 θαη 556 ηνπ ππόπίλαθα ε. Πηνλ θσδηθό 564 ηνπ ππνπίλαθα ε' αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο θσδηθνύο 522 έσο θαη 541 ηνπ ππνπίλαθα δ', νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε από ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.2238/1994. Ρν πνζό ηνπ θσδηθνύ 568 ηνπ ππνπίλαθα ε' κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 346 ηνπ πίλαθα Ε'. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθώλ 256 έσο θαη 270 ηνπ ππνπίλαθα β, γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο πνπ δελ είραλ ππνρξέσζε απνγξαθήο ζηηο , ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ εληύπνπ θαη ζην ρώξν κε ηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνπκέλνπ ζα αλαγξαθνύλ ηα πνζά ησλ αγνξώλ ησλ εκπνξεύζηκσλ ζηνηρείσλ (πνπ πξνβιέπνληαη γεληθά από ηνλ Θ.Β.Π. λα απνγξάθνληαη), αλά είδνο, ηεο ρξήζεο 2010, νη δε θσδηθνί απηνί ηνπ ππνπίλαθα β' ζα ζπκπιεξσζνύλ κε ην πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ αγνξώλ απηώλ ηεο ρξήζεο Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθνληαη ηα πνζά αλά είδνο εκπνξεύζηκσλ ζηνηρείσλ (πνπ πξνβιέπεηαη γεληθά από ηνλ Θ.Β.Π. λα απνγξάθεηαη) π.ρ. γηα αγνξέο πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ ρξήζεο επξώ θαη αγνξέο π.ρ. αληαιιαθηηθώλ παγίσλ ρξήζεο 2010 (πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε απνγξαθή ηνπο) 5.000, επξώ, ζηνλ ππνπίλαθα β' ησλ απνγξαθώλ ζα ζπκπιεξσζεί ν θσδηθόο 261 κε ην πνζό ησλ 1.500,00 επξώ

20 (15.000,00 Σ 10%). Θαηά ζπλέπεηα, αλαγξάθεηαη γεληθά ην είδνο ηνπ εκπνξεύζηκνπ ζηνηρείνπ (εκπνξεύκαηα γεληθά - πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο γεληθά θηι.) θαη όρη ε επηκέξνπο δηάθξηζε απηώλ π.ρ. δηάθξηζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα είδε απηώλ. Ξαξνρήο πεξεζίσλ Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ηα πνζά ησλ θσδηθώλ 547 ηνπ ππνπίλαθα ε' θαη 545 ηνπ ππνπίλαθα δ' κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηνπο θσδηθνύο 549 θαη 557 ηνπ ππόπίλαθα ε. Πηνλ θσδηθό 565 ηνπ ππνπίλαθα ε' αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο θσδηθνύο 523 έσο θαη 542 ηνπ ππνπίλαθα δ', νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε από ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.2238/1994. Ρν πνζό ηνπ θσδηθνύ 569 ηνπ ππνπίλαθα ε' κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 346 ηνπ πίλαθα Ε'. Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ ινγηζηηθώλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ηα πνζά ησλ θσδηθώλ 283 ηνπ ππνπίλαθα ε' θαη 546 ηνπ ππνπίλαθα δ' κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηνπο θσδηθνύο 550 θαη 558 ηνπ ππόπίλαθα ε. Πηνλ θσδηθό 566 ηνπ ππνπίλαθα ε' αλαγξάθεηαη ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία θαη έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνπο θσδηθνύο 524 έσο θαη 543 ηνπ ππνπίλαθα δ', νη νπνίεο δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε από ηα αθαζάξηζηα έζνδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.2238/1994. Ρν πνζό ηνπ θσδηθνύ 570 ηνπ ππνπίλαθα ε' κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδηθό 346 ηνπ πίλαθα Ε'. Γηα πξώηε θνξά εθέηνο ζα ζπκπιεξώλεηαη θαη ε θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο (ζύκθσλα κε ηελ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010) ε νπνία πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα πνζά ηεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο θαηά θαηεγνξία δαπαλώλ, πίλαθα κε ηα πνζά ησλ θόξσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί, πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ν αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαη πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα απηνθίλεηα ηεο επηρείξεζεο κε ηα θπβηθά ηνπο. ΞΟΝΠΝΣΖ. Ρν ζύλνιν πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα ηεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο ζα κεηαθέξεηαη : 1) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θ.Φ.Δ. πνπ ηεξνύλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. αλάινγα κε ηελ δξαζηεξηόηεηα, ζηνπο θσδηθνύο 564, 565 θαη 566 ηνπ ππνπίλαθα ε ηνπ πίλαθα ΠΡ ηεο 2εο ζειίδαο ηνπ εληύπνπ Δ3. 2) γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππόρξενπο ηεο παξαγξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θ.Φ.Δ. πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Θ.Β.Π. ζηηο "Πεκεηώζεηο Φνξνινγνπκέλνπ", ηεο ηέηαξηεο ζειίδαο ηνπ ίδηνπ εληύπνπ, ζα αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα πξνθύπηεη από ηελ θαηάζηαζε αλακόξθσζεο (ΠΛΝΙΗΘΝ ΞΝΠΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΑΛΑΚΝΟΦΩΠΖΠ:.. ΔΟΩ ), κε ηελ ζεκείσζε όηη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο (ππόρξενη

21 παξαγξ. 4 άξζξνπ 2 ηνπ Θ.Φ.Δ.) ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ θσδ. 022 ηεο δεύηεξεο ζειίδαο ηνπ εληύπνπ Δ5. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ νη ππόινηπνη θσδηθνί 018,019,020,450,021, θαη 023 ηεο ίδηαο ζειίδαο. ΞΗΛΑΘΑΠ Ε. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΦΝΟΝΟΙΝΓΖΡΔΩΛ ΘΑΘΑΟΩΛ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΚΔ ΒΗΒΙΗΑ Α ή Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΔΙΔΘΔΟΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΩΛ Θσδηθνί 840, 592, 336, 318, 342, 313, 312: ζπκπιεξώλνληαη αλάινγα. Θσδηθόο 840: Αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 50 λ.2238/1994 Θσδηθόο 592: Αθνξνιόγεηεο εθπηώζεηο αλαπηπμηαθώλ λόκσλ. Θσδηθόο 336: Κόλν ζηελ πεξίπησζε εμσινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ. Θσδηθόο 313: επξώ έθπησζε γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε. Θσδηθόο 312: Ιακβάλεηαη σο αξλεηηθόο αξηζκόο πρ. ε επηδόηεζε ΝΑΔΓ όηαλ δελ ζέινπκε λα θάλνπκε απηνέιεγρν λ.3296/2004. Ρα ηειηθά θνξνινγεηέα θαζαξά θέξδε ηα νπνία γξάθνληαη ζηνλ θσδηθό 346 ηνπ ππνπίλαθα Ε' κεηαθέξνληαη ζηηο νηθείεο ελδείμεηο ηνπ εληύπνπ ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ (έληππν Δ1) ή ησλ ππόρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2238/1994 (έληππν Δ5). Κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3842/2010 ηξνπνπνηήζεθαλ νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη από ην θαζαξό εηζόδεκα ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη κεραληθώλ θαζώο θαη ησλ γεσιόγσλ κειεηεηώλ γηα ηηο κειέηεο θαη επηβιέςεηο ηνπο ζα πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Θ.Β.Π. Νη πξνβιεπόκελνη από ηνλ Θ.Φ.Δ. ζπληειεζηέο θνξνιόγεζεο αλά θαηεγνξία κειέηεο ζα ηζρύνπλ κόλν ζε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο.

22 Θαηόπηλ απηνύ ζηνλ πίλαθα Ε ηνπ λένπ εληύπνπ Δ3 απαιείθζεθε ν θ.α. 324 "δηαθνξά δαπαλώλ" πνπ αθνξνύζε κεραληθνύο - αξρηηέθηνλεο, θαζόζνλ θαηαξγήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηόο ηνπο κε ζπληειεζηέο, παξέκεηλε σζηόζν ν θ.α. 342 "είδνο κειέηεο" γηα πιεξνθνξηαθνύο ιόγνπο. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3842/2010 ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο 17 ηνπ λ. 3296/2004 (ΦΔΘ Α 253), ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ "απηνειέγρνπ" ησλ ππνβαιιόκελσλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ έηνπο 2010 πξνζδηόξηδαλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά είηε πξνβιεπόηαλ ε θαηαβνιή εηήζηνπ πνζνύ θόξνπ( άξζξν 33 λ.2238/94) θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3842/2010 εληάρζεθαλ ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ θαη σο εθ ηνύηνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά, ζηνλ πίλαθα Η ηνπ εληύπνπ Δ3, ζα κεηαθέξνπλ κόλν ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. ΞΗΛΑΘΑΠ H'. ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΚΔ ΒΗΒΙΗΑ Γ' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΡΝ ΘΒΠ πνπίλαθαο α' Ηζνινγηζκνύ Θσδηθνί : Νη κνλνί θσδηθνί ζπκπιεξώλνληαη κε ηα ζηνηρεία έλαξμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη νη δπγνί κε ηα ζηνηρεία ιήμεο. Δάλ πξόθεηηαη γηα ππεξδσδεθάκελε πξώηε ρξήζε, σο δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ιακβάλεηαη όιν ην ππεξδσδεθάκελν δηάζηεκα θαη ζηε ζηήιε «Δλαξμεο» αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ ηζνινγηζκνύ έλαξμεο.

23 Πε πεξίπησζε πνπ ππνβάιαηε Έληππν Δ3 θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο κε ζπκπιεξσκέλε ηε ζηήιε «Ιήμεο», δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε «Έλαξμεο», αθνύ ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ήδε γλσζηά. Νη πεξηγξαθέο ησλ θσδηθώλ, αιιά θαη νη εληόο παξελζέζεσο δείθηεο πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ, πξνέξρνληαη από ην ππόδεηγκα ηζνινγηζκνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξ.Γ.1123/1980 (ΔΓΙΠ) πνπ ηζρύεη ζήκεξα. πνπίλαθαο β' Δζνδα: Γξάςηε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπίλαθα, κεηαθέξνληάο ηα από ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. πνπίλαθαο γ' Θόζηε: Νη θσδηθνί ηνπ ππνπίλαθα απηνύ είλαη πιεξνθνξηαθνί. Ρα πνζά πνπ ζα αλαγξαθνύλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Θσδ. 404 θαη 408 ηνπ πνπίλαθα γ' ηνπ Ξίλαθα Ζ' (θόζηνο πξντόλησλ εκπνξεπκάησλ). πνπίλαθαο δ' Γαπάλεο Θσδηθόο 461: Ν θσδηθόο απηόο είλαη πιεξνθνξηαθόο. Ρν πνζό ηνπ θσδηθνύ απηνύ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηα πνζά ησλ θσδηθώλ ηνπ πνπίλαθα ζη' ηνπ Ξίλαθα Ζ'. Ζ δηαθνξά ηνπ πνζνύ ηνπ θσδηθνύ απηνύ από ην άζξνηζκα ησλ θσδηθώλ ηνπ πνπίλαθα β' ηνπ Ξίλαθα Ζ' ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο από ηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηώλ. Θσδηθόο 477: Ρν πνζό ηνπ θσδηθνύ απηνύ κεηαθέξεηαη από ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πνζά ησλ θσδηθώλ ηνπ πνπίλαθα ζη' ηνπ Ξίλαθα Ζ'.

24 Πειίδα 3 ΞΗΛΑΘΑΠ Θ': ΓΔΛΗΘΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΚΔ ΒΗΒΙΗΑ Γ' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΡΝ ΘΒΠ πνπίλαθαο α' Ξσιήζεηο: Πηνπο θσδηθνύο ηνπ πίλαθα απηνύ αλαγξάθνληαη θαη' είδνο νη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Νη θσδηθνί πνπ αλαθέξνληαη νη πσιήζεηο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ, όπσο θαη εθείλνη πνπ αλαθέξνληαη ζε πσιήζεηο παγίσλ, δελ αζξνίδνληαη ζην ζύλνιν πσιήζεσλ, όπσο απηό αλαγξάθεηαη ζηνπο Θσδ. 488, 863, 864, 865 θαη 866. πνπίλαθαο β' Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ: Ν πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη από ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ή από ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηώλ. Ρν ιεθηηθό ησλ Θσδ. 457, 876 θαη 877 ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε. πνπίλαθαο γ' Θόζηνο πξντόλησλ εκπνξεπκάησλ (θιεηόκελε ρξήζε): Γξάςηε ηα αληίζηνηρα θόζηε, όπσο πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηελ θαηάζηξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.

25 πνπίλαθαο δ' Αγνξέο: Γξάςηε ηηο αγνξέο ηεο ρξήζεο από ην εζσηεξηθό, από ηξίηεο ρώξεο θαη ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο θαη είδνο, ζηελ αληίζηνηρε γξακκή θαη ζηήιε. Πηνπο Θσδ γξάςηε ηηο αγνξέο παγίσλ θαη' είδνο. Ρα πνζά ησλ θσδηθώλ απηώλ δελ αζξνίδνληαη ζηα ζύλνια αγνξώλ (Θσδ ). πνπίλαθαο ε' Απνγξαθή εκπνξεύζηκσλ ζηνηρείσλ, πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ: Γξάςηε ηελ απνγξαθή απνζεκάησλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο θαη' είδνο, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Θαηάζηαζε Ινγαξηαζκνύ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ππνβάιαηε Έληππν Δ3 θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο κε ζπκπιεξσκέλε ηε ζηήιε «Ιήμεο», δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε «Έλαξμεο», αθνύ ηα πνζά είλαη ήδε γλσζηά. πνπίλαθαο ζη' Γαπάλεο (ζπλνιηθά): Ππκπιεξώζηε ηνπο θσδηθνύο κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο θαηά πξσηνβάζκην ινγαξηαζκό, όπσο εκθαλίδνληαη ζε θάζε θσδηθό. Πηνλ Θσδ. 460, εθόζνλ ην πξόζεκν ηνπ αζξνίζκαηνο είλαη ζεηηθό (+), δελ ρξεηάδεηαη ην πξόζεκν απηό λα αλαγξαθεί. Πεκεηώλεηαη όηη ηπρόλ δαπάλεο παξαγσγήο πνπ γξάθηεθαλ ζηνλ Θσδ. 428, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ζηηο δαπάλεο ηνπ ππνπίλαθα απηνύ. πνπίλαθαο δ' Απνηειέζκαηα θαη δείθηεο Πηνλ Θσδ. 463 γξάςηε ην κηθηό απνηέιεζκα από παξνρή ππεξεζηώλ (ζα πξέπεη λα είλαη ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ Θσδ κείνλ 461). Πηνλ Θσδ. 496 γξάςηε ην κηθηό απνηέιεζκα από πσιήζεηο (ζα πξέπεη λα είλαη ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ Θσδ κείνλ 434). Πηνπο Θσδ. 473, 479, 481 θαη 485 κεηαθέξνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά από ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Πηνλ Θσδ. 500 αλαγξάθεηαη ν ζπληειεζηήο κηθηνύ θέξδνπο, εθπεθξαζκέλνο ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο επί ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ [(πσιήζεηο θόζηνο πσιεζέλησλ) : θόζηνο πσιεζέλησλ x 100]. Πηνλ Θσδ. 504 αλαγξάθεηαη ν ζπληειεζηήο κηθηνύ θέξδνπο, εθπεθξαζκέλνο ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο επί ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ [(πσιήζεηο θόζηνο πσιεζέλησλ) : πσιήζεηο x 100].

26 Πηνλ Θσδ. 884 αλαγξάθεηαη ν ζπληειεζηήο παξνρήο ππεξεζηώλ επί εζόδσλ από παξνρή ππεξεζηώλ [(έζνδα Ξ δαπάλεο Ξ) : έζνδα Ξ x 100]. πνπίλαθαο ε' Έζνδα θαηά Κ.Π.Θ.Θ. Πηήιε «Θσδηθόο αξηζ. πηλάθσλ Κ.Π.Θ.Θ.» (Κνλαδηθνί Ππληειεζηέο Θαζαξνύ Θέξδνπο): Γξάςηε ηνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ ΚΠΘΘ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηά ζαο, όπσο απηόο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ζπληειεζηώλ θαζαξνύ θέξδνπο επί πσιήζεσλ ( /16701/Γ0012/ΞΝΙ.1122/ ). Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ή γηα ζπλαθή ή ζπγγελή κ απηή δελ πξνβιέπεηαη ΚΠΘΘ, κελ ζπκπιεξώζεηε ηε ζρεηηθή γξακκή, αιιά ζπκπιεξώζηε κόλν ην έζνδν πνπ αληηζηνηρεί ζ' απηή ζηνλ Θσδ Πηήιε «Έζνδα θαηά Κ.Π.Θ.Θ.»: Ππκπιεξώζηε ηα έζνδα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θάζε κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. ΞΗΛΑΘΑΠ Η. ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΑ ΔΠΝΓΑ & ΘΑΘΑΟΑ ΘΔΟΓΖ ΑΡΝΔΙΔΓΣΝ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 15 λ.3296/04 (γηα επηρ.θαη ειεύζ.επαγ/ηηεο άξζξ.14λ.3296/04) α. Δπηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ : Νη επηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ (θ.α. 125) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν απηνύ πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ (εκπνξεπκάησλ ή πξντόλησλ) (θ.α.121) θαη ησλ εμόδσλ θαη δαπαλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνύλ (θ.α. 122), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο (θ.α. 101) απηνύ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη

27 ηνλ αξηζκό εθαηό (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκό εθαηό (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπόκελν κνλαδηθό ζπληειεζηή θαζαξνύ θέξδνπο (Κ.Π.Θ.Θ.). Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκόδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ Κ.Π.Θ.Θ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Ξξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκόδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθόο ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθώλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Κ.Π.Θ.Θ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζόδσλ δηα ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Δθόζνλ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή αλαγσγήο πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο κε πεξηζζόηεξα από πέληε δεθαδηθά ςεθία απηνύ.( π.ρ. ν ζπληειεζηήο αλαγσγήο 1, πεξηνξίδεηαη ζε 1,23456.). β. Δπηρεηξήζεηο ακηγώο παξνρήο ππεξεζηώλ: Νη επηρεηξήζεηο ακηγώο παξνρήο ππεξεζηώλ πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ (θ.α. 105) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν απηνύ πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμόδσλ θαη δαπαλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνύλ (θ.α. 102), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο απηνύ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο (θ.α. 104) ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκό εθαηό (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκό εθαηό (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπόκελν κνλαδηθό ζπληειεζηή θαζαξνύ θέξδνπο (Κ.Π.Θ.Θ.). Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηελ επηρείξεζε Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκόδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ Κ.Π.Θ.Θ. ηνπ νηθείνπ πίλαθα ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Ξξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο Κ.Π.Θ.Θ., εθαξκόδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθόο ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθώλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ Κ.Π.Θ.Θ. θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζόδσλ δηα ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Γειαδή θαη νη επηρεηξήζεηο ακηγώο παξνρήο ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνύλ ζηνλ απηνέιεγρν, πξέπεη λα δειώλνπλ ην πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ πνπ πξνθύπηεη κε ηελ ίδηα κέζνδν όπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ. Δπνκέλσο, όζα αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε α' γηα ηηο επηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζώο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρύνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. γ. Κηθηέο επηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ : Νη κηθηέο επηρεηξήζεηο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ

28 πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο ππνπεξηπηώζεηο α' θαη β', κε επηκεξηζκό ησλ θνηλώλ δαπαλώλ ζηηο επί κέξνπο δξαζηεξηόηεηεο αλάινγα κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. δ. Ακηγώο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο : Νη ακηγώο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ (θ.α.115) ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν απηνύ πνπ πξνθύπηεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγώο παξνρήο ππεξεζηώλ. Γειαδή, πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν απηνύ πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ εμόδσλ θαη δαπαλώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ησλ απνζβέζεσλ πνπ αλαινγνύλ (θ.α. 112), κε ην ζπληειεζηή αλαγσγήο (θ.α. 114) απηνύ ζε αθαζάξηζηα έζνδα. Ωο ζπληειεζηήο αλαγσγήο ιακβάλεηαη ν ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζρέζε ηνπ θιάζκαηνο πνπ αξηζκεηή έρεη ηνλ αξηζκό εθαηό (100) θαη παξνλνκαζηή ηνλ αξηζκό εθαηό (100) κείνλ ηνλ πξνβιεπόκελν ζπληειεζηή θαζαξώλ ακνηβώλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ειεύζεξν επαγγεικαηία ζπληειεζηήο θαζαξώλ ακνηβώλ (Δ.16382/ΞΝΙ 371/ ), εθαξκόδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ ζπληειεζηώλ θαζαξώλ ακνηβώλ (47,75%). Ξξνθεηκέλνπ γηα ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ζπληειεζηέο θαζαξώλ ακνηβώλ, εθαξκόδεηαη ν κέζνο ζηαζκηθόο ζπληειεζηήο πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθώλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ θαζαξώλ ακνηβώλ θαηά θαηεγνξία αθαζάξηζησλ εζόδσλ δηα ησλ ζπλνιηθώλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ. Δπνκέλσο, όζα αλαθέξνληαη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε β' γηα ηηο επηρεηξήζεηο ακηγώο παξνρήο ππεξεζηώλ, ζρεηηθά κε ηα έμνδα θαη ηηο δαπάλεο θαζώο θαη ηηο απνζβέζεηο, ηζρύνπλ αλάινγα θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. ε. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο κε παξάιιειε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηώλ : Νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ παξάιιεια αζθνύλ θαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα πώιεζεο εκπνξεπκάησλ ή θαη παξαγσγήο πξντόλησλ ή θαη παξνρήο ππεξεζηώλ πξέπεη λα δειώλνπλ πνζό αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν ή κεγαιύηεξν απηνύ πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά θαηεγνξία δξαζηεξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο δ', α' θαη β', θαηά πεξίπησζε, θαη κε αλάινγε εθαξκνγή όζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνύκελε

29 πεξίπησζε γ' ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκό ησλ θνηλώλ δαπαλώλ. Θαζαξά θέξδε ππαγνκέλσλ ζηνλ απηνέιεγρν. Ρα αθαζάξηζηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα πνιιαπιαζηαζηνύλ κε ην Κ.Π.Θ.Θ. ή κέζν όξν ησλ Κ.Π.Θ.Θ. ή κέζν ζηαζκηθό Π.Θ.Θ. θαηά πεξίπησζε (θ.α. 128,133,138) γηα λα πξνθύςνπλ ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ (θ.α. 129, 134, 139). Ρα θέξδε απηά ζπγθξίλνληαη κε ηα ινγηζηηθά θαζαξά θέξδε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Φ.Δ. θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ Θ.Β.Π. (θ.α. 130, 135, 140) θαη ηειηθώο επηιέγνληαη ηα κεγαιύηεξα πξνο θνξνιόγεζε (θ.α. 131, 136, 141) πξνθεηκέλνπ απηά λα κεηαθεξζνύλ ζηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππα Δ1 θαη Δ5). Ρα θέξδε πνπ ηειηθά επηιέγνληαη πξνο θνξνιόγεζε ( ηα κεγαιύηεξα από ηε ζύγθξηζε πηλάθσλ ΠΡ θαη Η ) αλαπξνζαξκόδνληαη κε ηα πνζά ηνπ πίλαθα Ε. ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΑ'. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΘΑΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΚΑ ΒΑΠΖ ΡΑ ΒΗΒΙΗΑ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ν πίλαθαο απηόο ζπκπιεξώλεηαη από επηρεηξήζεηο Λνκηθά πξόζσπα κε γεσξγηθό εηζόδεκα. ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΚΝΛΑΓΗΘΩΛ ΠΛΡΔΙΔΠΡΩΛ ΘΑΘΑΟΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΘΑΘΑΟΗΠΡΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ ΡΝΠ 1. Ξξντόληα θπηηθήο παξαγσγήο Ππληειεζηήο α) Ππνξνπαξαγσγνί 5-8% (άξζξν 9 λ.δ.4535/66) β) Αλζνπαξαγσγνί (εθόζνλ δηαζέηνπλ ηα άλζε κέζσ αλζαγσξώλ) 8% 2. Ξξντόληα δστθήο παξαγσγήο Ππληειεζηήο

30 α) Βννηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο 5% β) Σνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο 5% γ) Ξηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεύζεηο 6% 3. Γηα ηηο ινηπέο παξαγσγέο ηζρύνπλ νη ζπληειεζηέο από 10-20%. Πην Δ3,ζα γξάςεηε όζεο γξακκέο ππάξρνπλ θαη ζα θξαηήζεηε σο ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ζην αξρείν ζαο ζε πεξίπησζε ηπρόλ έιεγρνπ από ηελ Γ.Ν.. Πειίδα 4 ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΒ'. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΘΑΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΚΑ ΒΑΠΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ Ππκπιεξώλεηαη ππνρξεσηηθά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θαζαξό γεσξγηθό εηζόδεκα κε ηελ αληηθεηκεληθή κέζνδν ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.2238/1994. Πρεηηθνί Ξίλαθεο Από ην θαζαξό γεσξγηθό εηζόδεκα, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή κέζνδν ηνπ άξζξνπ 42, εθπίπηνπλ: α) Ρν πνζό ηνπ θαηαβαιιόκελνπ ελνηθίνπ γηα εθκίζζσζε ηεο γεσξγηθήο γεο. β) Ξνζό ίζν κε ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%), ηεο δαπάλεο αγνξάο θαηλνύξγηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, εθάπαμ θαηά ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, ρσξίο δπλαηόηεηα έθπησζεο απηήο, νιηθά ή κεξηθά, ζε επόκελεο ρξήζεηο. Δηδηθά γηα εθείλνπο πνπ ζηελ αξρή ηεο θνξνινγνύκελεο ρξήζεσο είλαη λένη αγξόηεο, ην παξαπάλσ πνζό αλέξρεηαη ζε πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%

31 ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΓ'. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΎ ΘΑΘΑΟΩΛ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηεθκαξηά θαζαξά θέξδε (ηερληθέο νηθνδνκηθέο), αγνξέο θαη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηεθκαξηό πξνζδηνξηζκό ηηο αλαγξάθνπλ ΚΝΛΝ ζηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνπκέλνπ. Ν ππνπίλαθαο ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ηνπ πίλαθα απηνύ ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ππόρξενπο γηα ηα εηζνδήκαηα από εθηέιεζε ηερληθώλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κέρξη ηελ 31/12/2006. Πεκεηώλεηαη όηη επηρεηξήζεηο ηνπ πίλαθα απηνύ (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή ππόρξενη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.2238/1994) πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο ηνπ ΘΒΠ θαη ηα δεινύκελα θέξδε ηνπο είλαη κεγαιύηεξα από ηα ηεθκαξηά ηνπο, ζα πξέπεη ζην ρώξν «Πεκεηώζεηο θνξνινγνπκέλνπ» λα πξνζδηνξίζνπλ αξηζκεηηθώο αλαιπηηθά ηα ηειηθά θνξνινγεηέα θέξδε ηνπο, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2238/1994. Θσδηθνί : Γξάςηε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Θσδηθνί : Γξάςηε ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε από ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θαζαξνύ θέξδνπο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ πνπ πξνήιζαλ από απηό. Θσδηθόο 617: Αλαγξάθεηαη ην 40% ηεο δηαθνξάο ινγηζηηθώλ - ηεθκαξηώλ θεξδώλ ζηελ πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Γ θαηεγ. ηνπ Θ.Β.Π. Ν ππνπίλαθαο ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ηνπ πίλαθα απηνύ ζπκπιεξώλεηαη γηα ηνλ ηεθκαξηό πξνζδηνξηζκό θαζαξνύ εηζνδήκαηνο από ηνπο ππόρξενπο (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή ππόρξενη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.2238/1994 ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξόζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.2238/1994).

32 Θσδηθνί : Γξάςηε ηε ζπλνιηθή αμία ησλ εξγνιαβηθώλ ή ησλ ζπκβνιαίσλ αγνξάο νηθνπέδσλ ηεο ρξήζεο. Θσδηθνί : Γξάςηε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα από πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ θαη ινηπώλ θηηζκάησλ πνπ αλεγείξαηε. Θσδηθνί : Γξάςηε ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε από ηελ πώιεζε δηακεξηζκάησλ θ.ιπ., όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή θαζαξνύ θέξδνπο (20%) επί ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ πνπ πξνήιζαλ από απηά. Θσδηθόο 691: Αλαγξάθεηαη ην 40% ηεο δηαθνξάο ινγηζηηθώλ - ηεθκαξηώλ θεξδώλ ζηελ πεξίπησζε ηήξεζεο βηβιίσλ Γ θαηεγ. ηνπ Θ.Β.Π. Πηήιε «Α/Α εξγνιαβηθνύ ή ζπκβνιαίνπ αγνξάο αθηλήηνπ θαη νλνκαηεπώλπκν ζπκβνιαηνγξάθνπ»: Γξάςηε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ εξγνιαβηθνύ ή ηνπ ζπκβνιαίνπ αγνξάο νηθνπέδνπ θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ πνπ ηα ζπλέηαμε, ηα νπνία αθνξνύλ θάζε αθίλεην από απηά πνπ αλεγείξαηε θαη πνπιήζαηε θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε. Πηήιε «Ρνπνζεζία νηθνδνκήο ή έξγνπ»: Γξάςηε ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε νηθνδνκή. Πηήιε «Αμία εξγνιαβηθνύ ή ζπκβνιαίνπ αγνξάο νηθνπέδνπ»: Γξάςηε ηελ αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγνιαβηθνύ ή ζπκβνιαίνπ αγνξάο νηθνπέδνπ. Ξξόθεηηαη γηα αλάιπζε ηνπ πνζνύ ησλ Θσδ Πηήιε «Αθαζάξηζηα έζνδα από πσιήζεηο δηακεξηζκάησλ θηι.»: Γξάςηε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ απνθηήζαηε θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ έιεμε από ηελ πώιεζε δηακεξίζκαηνο θ.ιπ. πνπ αλεγείξαηε, κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν εξγνιαβηθό ή επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ πνπ αγνξάζαηε. Ξξόθεηηαη γηα αλάιπζε ηνπ πνζνύ ησλ Θσδ ΞΟΝΠΝΣΖ: Ρα αθαζάξηζηα έζνδα από ηελ πώιεζε θάζε δηακεξίζκαηνο θ.ιπ. δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξα από ηελ αμία ζηελ νπνία επηβιήζεθε θόξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, αιιά νύηε θαη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο νηθνδνκήο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Λ.2238/1994. Πηήιε «Ππληειεζηήο θαζαξνύ θέξδνπο»: Γξάςηε ην ζπληειεζηή θαζαξνύ θέξδνπο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο πσιήζεηο αλεγεηξόκελσλ νηθνδνκώλ (20% από 01/01/2010 λ.3842/2010). Πηήιε «Θαζαξά (Ρεθκαξηά) Θέξδε»: Γξάςηε ηα θαζαξά θέξδε από ηελ πώιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζαξνύ θέξδνπο επί ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ από απηή ηελ πώιεζε. Ξξόθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πνζνύ ησλ Θσδ

33 ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΓ'. ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΔΗΟΞΡΩΠΔΗΠ Ξαξαγξάθνπ άξζξνπ 33 λ.2238/1994 Δθκεηαιιεπηέο απηνθηλήησλ δεκόζηαο ρξήζεο (ΡΑΜΗ): Νη εθκεηαιιεπηέο απηνί από θαη κεηά πξνζδηνξίδνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ινγηζηηθά κε βάζε ηα ηεξνύκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Θ.Β.Π., δειαδή κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Γηα ην πξώην όκσο εμάκελν ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 2010, νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο θνξνινγνύληαη κε ηα ηεθκαξηά πνζά θαζαξνύ εηζνδήκαηνο, πξνζαπμεκέλα θαηά 50% ηα νπνία όκσο πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα, αλάινγα κε ηνπο κήλεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ΡΑΜΗ ζην δηάζηεκα απηό. Νη εθκεηαιιεπηέο ΡΑΜΗ, γηα ην κέξνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 2010 πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα 1/1/2010 έσο 30/6/2010, θνξνινγνύληαη κε ηα ηεθκαξηά πνζά εηζνδήκαηνο, πνύ ίζρπαλ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2009, πξνζαπμεκέλα θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό 50% δειαδή (16.000, % = ,00 Σ 6/12 = ,00). Ρα ηεθκαξηά πνζά, πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ πξνζαύμεζε απηή, κεηώλνληαη γηα ηα ΡΑΜΗ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πόιεηο κε πιεζπζκό θάησ από δηαθόζηεο ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%) θαη γηα ηα ΡΑΜΗ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε πόιεηο θάησ από πελήληα ρηιηάδεο (50.000) θαηνίθνπο θαηά πνζνζηό ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%). Γηα κε εξγαδόκελνπο ζπληαμηνύρνπο ηδηνθηήηεο ΡΑΜΗ, ηα λέα ηεθκαξηά πνζά κεηώλνληαη θαηά πεληαθόζηα επξώ (500). Ρα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε δσδέθαηα, αλάινγα κε ην ρξόλν εθκεηάιιεπζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπνκέλσο ην ηεθκαξηά θέξδε ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηνλ θ.α 890 ηνπ πίλαθα ΗΓ ηνπ εληύπνπ Δ3 θαη ηα θαζαξά θέξδε ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ πνπ πξνθύπηνπλ ινγηζηηθά θαη αλαγξάθνληαη ζηνλ θ.α 346 ηνπ πίλαθα Ε ηνπ ίδηνπ εληύπνπ, αζξνίδνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ θ.α 401 ηνπ πίλαθα 4Γ ηνπ εληύπνπ Δ1.

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα