Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι"

Transcript

1 Π Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Θεζζαλονίκη 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξωηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ βαζηζκέλωλ ζε ΤΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η. Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνο ππν-νκάδαο εξγαζίαο ινγνηερλίαο: Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 25

3 Πεπιεσόμενα Ταυτότητα Σεναρίου... 4 Ειςαγωγή... 4 Σκοποθεςία... 6 Δεξιότητεσ... 7 Aξιοποίηςη των ΤΠΕ... 8 Κείμενα... 8 Μεθόδευςη τησ διδαςκαλίασ Αναλυτική περιγραφή των φάςεων υλοποίηςησ του ςεναρίου Α φάςη: Πριν από την ανάγνωςη Β Φάςη: Ανάγνωςη Γ Φάςη: Μετά την ανάγνωςη Αξιολόγηςη Φφλλα Εργαςίασ Άλλεσ εκδοχζσ - Κριτική Βιβλιογραφία για τον εκπαιδευτικό ειίδα 3 απφ 25

4 Ταυτότητα Σεναρίου Tίηλορ: «Αλαηξεπηηθφ παξακχζη» Σάξη: Β Γημιοςπγόρ: Σζαξκπνπνχινπ Αληηγφλε Γνωζηικό ανηικείμενο: Νενειιεληθή ινγνηερλία ςμβαηόηηηα με ηο νέο Π: Δληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε δηδαθηηθή ελφηεηα κε ζέκα ην «Παξακχζη» πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε Β Γεκνηηθνχ. Δίδορ διδακηικήρ ππακηικήρ: project, νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ζε ζπλδπαζκφ κε κεησπηθή κε ηελ πξψηε λα θαηαιακβάλεη, ζηαδηαθά, φιν θαη πεξηζζφηεξν δηδαθηηθφ ρξφλν. Πποηεινόμενη διάπκεια: 15 δηδαθηηθέο ψξεο Γοκιμάζηηκε ζηο ζσολείο ή όσι: Πξφθεηηαη γηα παξαδεηγκαηηθφ ζελάξην πνπ πξννξίδεηαη γηα πηινηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζην πιαίζην ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ. Μποπεί να εθαπμοζηεί ζηην ηςπική ή/και ζηην άηςπη εκπαίδεςζη: Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Δπηκέξνπο ζεκεία ηνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εκηηππηθήο ή θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ζηηο ψξεο ηεο επέιηθηεο δψλεο). Ειςαγωγή Ο φξνο αλαηξεπηηθά παξακύζηα ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο ησλ λεσηεξηθψλ παξακπζηψλ πνπ απνδνκνχλ ηα ηδενινγηθά ειίδα 4 απφ 25

5 ζηεξεφηππα ή παξσδνχλ πξσηφηππα θιαζηθά έξγα, αληηζηξέθνληαο ηνπο ξφινπο ησλ πξσηαγσληζηψλ. Σν είδνο εκθαλίδεηαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα θαη αληαλαθιά ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ηελ πεξίνδν απηή ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηεο ζπγγξαθήο θεηκέλσλ ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, εθθξάδνληαο νηθνινγηθέο, αληηαπηαξρηθέο, αληηξαηζηζηηθέο θαη αληηζεμηζηηθέο αληηιήςεηο. Χο απνηέιεζκα ηεο ηάζεο απηήο, πνιιά απφ ηα θιαζηθά παηδηθά θείκελα θαη παξακχζηα κεηαγξάθεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαηξέπνπλ θπξίαξρα ηδενινγηθά θαη θνηλσληθά ζηεξεφηππα, αιιά θαη λα πξνβάιινπλ λέα κελχκαηα ζηα παηδηά ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε δεηήκαηα έκθπιεο, εζληθήο ή άιινπ είδνπο ηαπηφηεηαο. Οη ζπγγξαθείο ησλ λεσηεξηθψλ απηψλ παηδηθψλ έξγσλ δηαηππψλνπλ κηα άιιε άπνςε ηεο αιήζεηαο, θαηά ηελ νπνία ην «θαληαζηαθφ» ζηνηρείν ιεηηνπξγεί ιπηξσηηθά πξνβάιινληαο αληηιήςεηο θαη κνληέια δσήο πνπ απειεπζεξψλνπλ ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ζθνπφο ηνπ παξφληνο ζελαξίνπ δελ είλαη ε θαηαμίσζε ησλ «πνιηηηθψο νξζψλ» θεηκέλσλ, φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξνληαη ηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα ζπρλά, θαζψο πνιιά απφ απηά γξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πξφζεζε θαη δελ απνθεχγνπλ έλα είδνο δηδαθηηζκνχ, εμίζνπ αζθπθηηθνχ κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ πην παξαδνζηαθψλ παξακπζηψλ. Αληίζεηα, ην είδνο επηιέγεηαη κε θπξίαξρν ζθνπφ λα πξνβιεζεί ζηελ ηάμε κηα ελαιιαθηηθή εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ε νπνία ζα ηξνθνδνηήζεη ηελ ηάζε ακθηζβήηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά γεληθά, θαη, ηαπηφρξνλα, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο λα γίλνπλ ζπκπαίθηεο ζηελ παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο, θαηαλνψληαο φηη ηα θείκελα δελ είλαη ηεξά θαη ακεηάβιεηα, αιιά κπνξνχλ λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο αλάγλσζεο ησλ αλαηξεπηηθψλ παξακπζηψλ ζηελ ηάμε δελ είλαη λα παξνπιηζηνχλ σο παξσρεκέλα ηα θιαζηθά παξακχζηα, αιιά λα κπήζεη ειίδα 5 απφ 25

6 ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία αλαηξνπήο ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ κεηαγξάθνληαο ηα ζεκαηνινγηθά θαη ραξαθηεξνινγηθά ζηεξεφηππα ησλ θιαζηθψλ παξακπζηψλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλαηξεπηηθψλ παξακπζηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη γλσζηέο «παξακπζνζαιάηεο», βηβιία, δειαδή, πνπ πεξηπιέθνπλ ζε λέα πινθή γλσζηνχο ήξσεο «θιαζηθψλ» έξγσλ, ή βηβιία ε αλάγλσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί κηα πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, επηιέγνληαο ην ηέινο ηεο απφ έλαλ αλνηρηφ θαηάινγν πηζαλψλ εθβάζεσλ. Σκοποθεςία Με ηε δηδαζθαιία ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ παξακπζηνχ είλαη ε πινθή, ηα πξφζσπα, νη ιεηηνπξγίεο θαη ην καγηθφ ή θαληαζηαθφ ζηνηρείν. Να αληηιακβάλνληαη φηη κηα ηζηνξία πξνθνξηθή, γξαπηή ή εηθνληθή είλαη έλα ζχλνιν κε αιιεινπρία γεγνλφησλ. Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα απνθηνχλ ζεκαζία θαηά θαλφλα κέζα απφ ηηο δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε άιια θιαζηθά θείκελα θαη παξακχζηα. Να θαηαλνήζνπλ φηη, ελψ ηα θιαζηθά παξακχζηα απνηεινχζαλ (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζχλζεζε) πξνθνξηθφ είδνο, ηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα απνηεινχλ γξαπηφ είδνο πνπ αλήθεη ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ηεο παξαδνζηαθήο εζηθήο ζχγθξνπζεο θαινχ θαθνχ, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηα θιαζηθά ιατθά παξακχζηα, αλαλεψλνληαο ηαπηφρξνλα ζεκαηνινγηθά ην θεηκεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλαγλψζηε. ειίδα 6 απφ 25

7 Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα εθθξάδνπλ ζπρλά ηε ρηνπκνξηζηηθή ηάζε θαη ην γισζζηθφ παηρλίδηζκα ησλ ζπγγξαθέσλ. Δεξιότητεσ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζελαξίνπ επηδηψθνπκε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα είλαη ζε ζέζε: Να δηαθξίλνπλ έλα παξακχζη απφ άιια είδε αθήγεζεο. Να κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ κηα ηζηνξία κφλν απφ κηα εηθφλα ή κηα ζεηξά εηθφλσλ. Να αλαπαξηζηνχλ έλα πξνθνξηθφ ή γξαπηφ θείκελν ζε εηθφλεο. Να αλαδηεγνχληαη κηα ηζηνξία ή έλα παξακχζη παίξλνληαο ηνλ ξφιν ελφο πξνζψπνπ ηεο ηζηνξίαο. Να κπνξνχλ λα βξνχλε ηα βαζηθά πξφζσπα ηνπ παξακπζηνχ. Να ζπλδένπλ ηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα κε θιαζηθά παξακχζηα ηα νπνία κεηαγξάθνπλ. Να πεξηγξάθνπλ ηελ ππεξβνιή πνπ ππάξρεη ζηε ζθηαγξάθεζε ησλ εξψσλ ζηα θιαζηθά παξακχζηα, ηνλ θάζεην δηαρσξηζκφ θαιψλ θαη θαθψλ ραξαθηήξσλ αιιά θαη ηελ παξνπζίαζε δψσλ κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Να εληνπίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ηηο πξάμεηο-ιεηηνπξγίεο ηνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα αλαηξεπηηθά παξακχζηα ζε ζρέζε κε ηα θιαζηθά παξακχζηα. ειίδα 7 απφ 25

8 Να εληνπίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο ζπκβάζεηο ησλ παξακπζηψλ. Να εληνπίδνπλ ηα ρηνπκνξηζηηθά ζηνηρεία φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, ηελ ηδηφηππε ρξήζε ησλ ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηηο ηερληθέο αζπλαξηεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά νη ζπγγξαθείο. Aξιοποίηςη των ΤΠΕ Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνηεηλφκελε κεζφδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ παξαθάησ, ζηνρεχεη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθψλ θιεηζηνχ θαη, θπξίσο, αλνηρηνχ ηχπνπ (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζκηθά ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Γιψζζα, ινγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο θαη δσγξαθηθήο, Λνγηζκηθά ζρεδηαζκνχ θφκηθο (φπσο π.ρ. Pixton for schools, βι. Cartoon story maker, βι. ην νπνίν δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν) πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο πνπ ζρεκαηίδνπλ απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ. Να έξζνπλ ζε επαθή κε πεξηζζφηεξα ινγνηερληθά έξγα, δηαβάδνληαο ή αθνχγνληαο θείκελα απφ επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο (π.ρ. Μηθξόο αλαγλώζηεο ηνπ ΔΚΔΒΗ, ή θ.ά.). Κείμενα 1) Απφ ην Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ θεηκέλσλ Ρφαιλη Νηαι, Η ηξεράια (Γ -Γ Γεκνηηθνχ) ειίδα 8 απφ 25

9 Δπγέληνο Σξηβηδάο, Η Γόλα Τεξεδόλα (Γ -Γ Γεκνηηθνχ) 2) Οιφθιεξα θείκελα Υαξά Γηαλλαθνπνχινπ, Αξγπξψ Πηπίλε & Κψζηαο Υαξαιάο, Μηα αγάπε επηά ρξώκαηα θαη έλαο ιύθνο. Αζήλα: Μεηαίρκην, Elisabeth Duval, Ο ιύθνο πάεη ζρνιείν. Μηθξ. Ράληα Εσίδε. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, Γήκεηξα Μήηηα, Ο ρνξηνθάγνο ιύθνο. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ηέιια Μηραειίδνπ, Πεξπαηώ εηο ην δάζνο. Θεζζαινλίθε: Δπφκελνο ηαζκφο, Μπέθε Μπινπκ, Ο Λαγόο θαη ε ρειώλα. Μηθ Κψζηαο Παπαδφπνπινο. Αζήλα: Σαμηδεπηήο, Ρφαιλη Νηαι, Ζ αιεπνχ θσηνγξάθνο, ζην Παξακύζηα ζαλ πιαηύ ρακόγειν. Μηθξ. Αλαζηαζία Κακβχζε. Αζήλα: Μεηαίρκην, Μπηέ Παζθάι, Έλαο θαιιηεξγεκέλνο ιύθνο. Μηθξ. Μπέθε Μπινπκ. Αζήλα: Εεβξφδεηινο, Geoffroy Pennart, Ο θαιόθαξδνο ιύθνο. Μηθξ. Γηάλλεο Παπαδφπνπινο. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, 1998 GeoffroyPennart, Τν γεύκα ηωλ ιύθωλ. Μηθξ. Γηάλλεο Παπαδφπνπινο. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, Geoffroy Pennart, Η Σηξνγγπινζθνπθίηζα. Μηθξ. Μάξα Μνίξα. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, Ληδ Πίηζνλ, Τα ηξία απαίζηα γνπξνπλάθηα. Μηθξ. Ράληα Εσίδε. Αζήλα: Παπαδφπνπινο, ειίδα 9 απφ 25

10 Δπγέληνο Σξηβηδάο, Η Γόλα Τεξεδόλα θαη ην κπζηηθό ηεο γακήιηαο ηνύξηαο. Αζήλα: Καιέληεο, Δπγέληνο Σξηβηδάο, Ο Ιγλάηηνο θαη ε γάηα. Αζήλα: Καιέληεο, Δπγέληνο Σξηβηδάο, Οη ρειώλεο ηνπ Βαξώλνπ. Αζήλα: Καιέληε, Δπγέληνο Σξηβηδάο, Τα ηξία κηθξά ιπθάθηα. Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα, Γηάληο Υάηληο, Η πξηγθίπηζζα θαη ε θνινθύζα. Μηθξ. Υαξά ηξψλε. Αζήλα: Κάζησξ, ) Σαηλίεο Woodwinked, Cory Edwards, Todd Edwards, (2005) Ο απίζαλνο θύξηνο Φνμ, Οπέο Άληεξζνλ, (2009) 4) Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Σν ινγηζκηθφ γηα ηε Γιψζζα Α -Β Υξήζηκεο ηζηνζειίδεο: Μεθόδευςη τησ διδαςκαλίασ Ζ κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε κέζνδνproject. Αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο θάζεηο μεθηλψληαο απφ ηε θάζε πξηλ απφ ηελ αλάγλσζε νιφθιεξσλ βηβιίσλ, θαηά ηελ νπνία δίλνληαη εξεζίζκαηα ζηα παηδηά θαη ειίδα 10 απφ 25

11 θαιιηεξγείηαη ζηελ ηάμε κηα αηκφζθαηξα αλαηξνπήο, έλα παηρλίδη αλάκεημεο γλσζηψλ ηζηνξηψλ θαη εξψσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, πνιιά παηδηά ζπρλά αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο θαη, ηδηαίηεξα εάλ έρνπλ κεγαιψζεη κε ηα παιηά παξακχζηα, δελ ζέινπλ λα ηνπο ηα αιιάμνπλ. Δπνκέλσο, εάλ νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπο έρνπλ θαζνξηζηεί ήδε απφ κηα ζπληεξεηηθή δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο, βξίζθνπλ ηηο αιιαγέο ζηα παξακχζηα θσκηθέο, αιιά ζπρλά άδηθεο θαη αλεζπρεηηθέο, αθφκε θη αλ ηα παξακχζηα ζθνπεχνπλ λα είλαη πξνο φθειφο ηνπο θαη επηδηψθνπλ ηε δηθή ηνπο ρεηξαθέηεζε. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα δηαβάζνπλ νιφθιεξα βηβιία κε ήξσεο θαη ζέκαηα πνπ επηιέγνπλ ηα ίδηα, λα εμεηάζνπλ αλαηξνπέο γλσζηψλ κχζσλ, ελψ παίδνπλ ηα ίδηα κε ηε κεηαγξαθή ησλ βηβιίσλ ηνπο, θπξίσο κε κέζα εηθαζηηθά θαη ζεαηξηθά. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζθνπφ έρνπλ λα θαιιηεξγεζεί, ζηελ ηειηθή θάζε, ε επηζπκία ησλ παηδηψλ λα γξάςνπλ ή λα ζθελνζεηήζνπλ ηα ίδηα κηα αλαηξεπηηθή ηζηνξία, βαζηζκέλε ζε γλσζηνχο ήξσεο θαη θιαζηθά παξακχζηα. Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην παξφλ ζελάξην πξνηείλεηαη γηα ηηο αξρέο ηεο Β Γεκνηηθνχ πνπ ηα παηδηά κφιηο έρνπλ θαηαθηήζεη ηνλ κεραληζκφ αλάγλσζεο θαη γξαθήο, νη παξνπζηάζεηο ηνπο θαη ηα κηθξά θείκελα πνπ ζπλζέηνπλ ζθνπφ έρνπλ, θπξίσο, λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα παίμνπλ κε απηφ πνπ είλαη αγαπεκέλν θαη γλσζηφ θαη λα δηαζθεδάζνπλ κε ηηο «παξακπζνζαιάηεο» ηνπο, παξά λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγήζνπλ επαξθψο ηηο επηινγέο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα παξακχζηα πνπ ζα γξάςνπλ δελ θξίλνληαη πξνθαλψο κε θξηηήξηα ελειίθσλ, αιιά κε βάζε ην θαηά πφζν είλαη ζχκθσλα κε απηά πνπ ηνπο δεηήζεθαλ. Αμηνινγείηαη ε πξνζπκία λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο, ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ε ζπκκεηνρή ηνπο γεληθά. Σα θείκελα πνπ παξάγνληαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε φπνην ηξφπν λνκίδνπλ (δξακαηνπνηεκέλα, εηθνλνγξαθεκέλα, θ.ιπ.) θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειίδα 11 απφ 25

12 project ζε γεηηνληθέο ηάμεηο ή ζηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ε κηα κέξα θαηά ηελ νπνία δηνξγαλψλεηαη δηαγσληζκφο αλαηξεπηηθψλ παξακπζηψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη πην εθηελψο παξαθάησ, ζηε θάζε κεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ βηβιίσλ ζηελ ηάμε. Αναλυτική περιγραφή των φάςεων υλοποίηςησ του ςεναρίου Α φάςη: Πριν από την ανάγνωςη (3-4 ψξεο) Μηα εηζαγσγηθή άζθεζε πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθνχλ ηα παηδηά πην ελεξγά ζην κπέξδεκα ησλ ηζηνξηψλ είλαη ε θπθιηθή αθήγεζε, δειαδή ηα παηδηά, θαζηζκέλα ζε θχθιν μεθηλνχλ κηα ηζηνξία θαη ν έλαο κεηά ηνλ άιιν παίξλεη ηε ζθπηάιε ηεο αθήγεζεο θαη ζπλερίδεη ηελ ηζηνξία. ηελ πεξίπησζή καο κπνξνχκε λα νξίζνπκε φηη πξέπεη ην θάζε παηδί λα εηζαγάγεη θαη έλαλ γλσζηφ ήξσα απφ ηα θιαζηθά παξακχζηα πνπ ζα θάλεη θάηη ζε ζρέζε κε ηνπο ήξσεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (ή κε πξνβνιηθφ ζχζηεκα) ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η. γηα ηε Γιψζζα Α - Β Γεκνηηθνχ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο «Σν παξακχζη: Θπκήζνπ θαη μαλαθηηάμε ηελ ηζηνξία», κε ζθνπφ ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ φηη κηα αθήγεζε απνηειείηαη απφ κηα αιιεινπρία εηθφλσλ θαη γεγνλφησλ. ηελ ηζηνξία ηνπ ινγηζκηθνχ ήδε ππάξρεη κηα δηαθνξά απφ ην θιαζηθφ παξακχζη ησλ αδειθψλ Grimm, o ιχθνο δελ ηξψεη ηε γηαγηά, αιιά ηελ θιεηδψλεη ζην κπανχιν θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα πνηνλ ζθνπφ είλαη πηζαλφ λα εμππεξεηεί ε αιιαγή απηή. Δπίζεο, παξαθνινπζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε ην βίληεν «Έρσ ξάκκαηα γηα ηε γνχλα ζνπ» θαη πξνζπαζνχλ λα βξνχλε απφ πνηα παξακχζηα πξνέξρνληαη νη ιχθνη πνπ αλαθέξνληαη. Σα αθεγνχληαη ζχληνκα. ηε ζπλέρεηα αθνχλε ην παξακχζη «Ζ θνθθηλνζθνπθίηζα απφ κέζα», ειίδα 12 απφ 25

13 απφ ηελ ηζηνζειίδα Μηθξόο αλαγλώζηεο ηνπ ΔΚΔΒΗ, (βι. θαη ηα παηδηά ζπδεηάλε γηα ην ηη ζα έθαλαλ νη ίδηνη, ζα έκπαηλαλ ή φρη ζην ζηφκα ηνπ ιχθνπ, εάλ βξίζθνληαλ ζην ρψξν ηνπ παξακπζηνχ; Γηαηί ζα ην έθαλαλ; (ίζσο γηα λα δηαζθεδάζνπλ, γηα λα δήζνπλ κηα πεξηπέηεηα, γηα λα κε θνβνχληαη πηα;) Δπίζεο, ζηελ εηζαγσγηθή απηή θάζε ηα παηδηά κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζε dvd ηελ ηαηλία θηλνχκελσλ ζρεδίσλ «Hoodwinked», κηα δηαζθεδαζηηθή αλαηξνπή ηεο γλσζηήο «Κνθθηλνζθνπθίηζαο», θαη λα ζπδεηήζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηηο δηαθνξέο απφ ην θιαζηθφ παξακχζη, εάλ γίλεηαη πην αζηεία ή πην πεξηπεηεηψδεο ε ηζηνξία ζηε ζχγρξνλε εθδνρή, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη κνληέξλνη ήξσεο θαη πψο επεξεάδεηαη ε πινθή ηεο ηζηνξίαο. Β Φάςη: Ανάγνωςη (5-7 ψξεο) ηε δεχηεξε θάζε, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηνπο ήξσεο ή ηα παξακχζηα πνπ επηζπκνχλ λα «αλαθαηέςνπλ», φπσο ηνπο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο. Οη επηζπκίεο ηνπο έρνπλ ήδε δηαθαλεί θαηά ηελ θπθιηθή αθήγεζε ηεο Α θάζεο. Μπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ηνλ ήξσα ή λα γξάςνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ παξακπζηνχ πνπ δηάιεμαλ θαη λα θηηάμνπλ ην ζήκα ηεο νκάδαο ηνπο, ην νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ φπνπ ζα θηινμελεζνχλ νη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ project. Σα θείκελα πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε θάζε νκάδα απνθαζίδεη ςεθίδνληαο πνην ζα δηαβάζεη θαη ζα παξνπζηάζεη ηειηθά ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά δηαβάδνπλ ηα βηβιία ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη ζηελ ηάμε κε ηελ νκάδα ηνπο, γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη κεηαμχ ηνπο, εμεηάδνπλ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα αθφινπζα ζέκαηα: ειίδα 13 απφ 25

14 Τπάξρνπλ ζηνηρεία ππεξβνιήο ζηηο δηεγήζεηο απηέο θαη πνηα είλαη; Τπάξρνπλ ζηνηρεία ρηνπκνξηζηηθά; Ζ αλαηξνπή ηη απνηέιεζκα πξνθαιεί (ε δηδαρή παξακέλεη πάληα σο ζηφρνο, αιιά απεπζχλεηαη ζην ζχγρξνλν παηδί κε ζθνπφ λα ην πξνβιεκαηίζεη γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη, π.ρ. νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, ζπλήζεηεο πγηεηλήο, επηξξνή δηαθήκηζεο, θιπ). Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην βηβιίν ηεο ζηελ ππφινηπε ηάμε, ε θάζε νκάδα κπνξεί λα θάλεη πην εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην βηβιίν ηεο, ηηο νπνίεο πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθφο, θαζψο πεξλά απφ θάζε νκάδα θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ηεο. Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζελαξίνπ. Δραστηριότητες για τα κείμενα των ανθολογίων: ηε θάζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη δχν θείκελα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα ζρνιηθά αλζνιφγηα θαη παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία αλαηξνπήο ζηεξενηχπσλ θαη θιαζηθψλ εξψσλ. Πξφθεηηαη γηα δχν απνζπάζκαηα απφ ην Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ θεηκέλωλ (Γ -Γ Γεκνηηθνχ), ην πξψην κε ηίηιν «Ζ ηξεράια» ηνπ Ρφαιλη Νηαι θαη ην δεχηεξν κε ηίηιν «Ζ Γφλα Σεξεδφλα» ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά. Σν θείκελν ηνπ Νηαι παξνπζηάδεη ηελ αιεπνχ θαιή θαη ηνπο αλζξψπνπο αλειέεηνπο, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε εηθφλα ηεο, θπξίσο, ζηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ, ελψ ν Σξηβηδάο παίδεη κε ηε Υηνλάηε, αιιά ε θαθηά κάγηζζα ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία επηζπκεί πάζε ζπζία λα έρεη ην πην σξαίν. ειίδα 14 απφ 25

15 Παξαθάησ, πξνηείλνληαη θαη θάπνηεο επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα θείκελα απηά, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηεο νκάδεο επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα δηαβάζνπλ νιφθιεξα ηα βηβιία,. ηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ρφαιλη Νηαι, Ο απίζαλνο θύξηνο Φνμ, επεηδή ην θείκελν είλαη δχζθνιν γηα ηα παηδηά ηεο Β Γεκνηηθνχ, ε δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε ηεο αιεπνχο ζην απφζπαζκα ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο Ο απίζαλνο θύξηνο Φνμ (βι. θαη λα ζπγθξίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θχξηνο Φνμ ρξεζηκνπνηεί ηελ πνλεξηά ηνπ γηα λα μεθχγεη απφ ηνπο αλζξψπνπο, κε ηελ πνλεξηά πνπ επηδεηθλχεη ε αιεπνχ ζηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ (βι. ελδεηθηηθά ζην δηήγεκα «Ζ αιεπνχ θσηνγξάθνο» απφ ην βηβιίν ηνπ Σδηάλλη Ρνληάξη, Παξακύζηα ζαλ πιαηύ ρακόγειν (βι. θαη Ζ νκάδα κπνξεί λα θάλεη κηα κηθξή έξεπλα γηα ηελ αιεπνχ θαη λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηεο απνδφζεθε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνλεξηάο. ηελ πεξίπησζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σξηβηδά, ηα παηδηά ηεο Β Γεκνηηθνχ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ εχθνια νιφθιεξν ην βηβιίν Η Γόλα Τεξεδόλα, ζην νπνίν ε θαθηά εξσίδα κνηάδεη κε ηελ θαθηά βαζίιηζζα ηνπ παξακπζηνχ Η Χηνλάηε θαη νη επηά λάλνη ησλ αδειθψλ Grimm, αιιά ε ζχγρξνλε θαιή εξσίδα, ε Λνπθία, εκθαλίδεηαη πην δπλακηθή απφ ηε Υηνλάηε, θαζψο αλαιακβάλεη δξάζε ε ίδηα θαη φρη ην βαζηιφπνπιν πνπ ηε ζψδεη. Ζ νκάδα ηνπ βηβιίνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Αλ ε Γφλα Σεξεδφλα είρε ζηελ ππεξεζία ηεο κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξεία, λα θηηάμνπλ ηε δηαθήκηζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα πξνβάιιεη ηα γιπθά ηεο (κπνξνχλ λα θηηάμνπλ θαη έλα ζρεηηθφ ηξαγνχδη). Ζ Υηνλάηε πέθηεη ζηελ παγίδα ηεο κάγηζζαο θαη δειεηεξηάδεηαη απφ θάηη πγηεηλφ, ελψ ε Λνπθία ελδίδεη ηειηθά ζε έλαλ πεηξαζκφ γηα ην αλζπγηεηλφ πεξηερφκελν, φκσο, ηνπ νπνίνπ, είλαη ελεκεξσκέλε. Πψο έρεη ελεκεξσζεί; Να ειίδα 15 απφ 25

16 θαληαζηνχλ κηα εκβφιηκε ζθελή (ρξήζε ηερληθήο δξακαηνπνίεζεο «ν καλδχαο ηνπ εηδηθνχ») πνπ ε Λνπθία καζαίλεη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ ηα γιπθά (απφ έλαλ νδνληίαηξν πνπ επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν, απφ ηνπο γνλείο ηεο, απφ ελεκεξσηηθφ ζπνη ηεο ηειεφξαζεο) θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Δραστηριότητες για την παροσσίαση των προτεινόμενων βιβλίων: Υάηληο Γηάληο (1999), Η πξηγθίπηζζα θαη ε θνινθύζα. Σν βηβιίν παίδεη κε ην γλσζηφ παξακχζη ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ Η πξηγθίπηζζα θαη ην κπηδέιη, αιιά ν πξίγθηπαο ζην ζχγρξνλν παξακχζη αλαδεηά κηα ζχδπγν φρη θαη ηφζν επαίζζεηε, αιιά «λα κπνξεί λα θνηκεζεί ζε ζηξψκα πνπ έρεη κηα νιφθιεξε θνινθχζα απφ θάησ!» Όηαλ ηε βξίζθεη, απηή κε ηε ζεηξά ηεο βάδεη ηηο δηθέο ηεο δνθηκαζίεο ζηνλ πξίγθηπά ηεο. Να θάλνπλ έλαλ θαηάινγν κε ηηο δνθηκαζίεο πνπ ζα έβαδαλ θαη ζηνπο δχν. Δπγέληνο Σξηβηδάο, Οη ρειώλεο ηνπ Βαξώλνπ. ην βηβιίν ν βαξψλνο Φιαθ θνλ Φινπθ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηνλ θξνπηδ Μαθ Νηαθ, ηνλ πάκπινπην ζείν ηνπ Νηφλαιλη Νηαθ ζην γλσζηφ θφκηθ ηεο Walt Disney. Να ζρεδηάζνπλ ηνπο ήξσεο ηνπ θφκηθ (παηδηά κε αλαπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο δσγξαθηθήο ή ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο παηηηνχξαο, ή εθηππψλνληαο θηγνχξεο απφ εηθφλεο ηνπ θφκηθ θαη θνπή ηνπ πεξηγξάκκαηνο) θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο ζην γλσζηφ πεξηβάιινλ ηνπ θφκηθ, π.ρ. ν Νηφλαιλη θαη ηα αληςάθηα λα είλαη νη ζπγγελείο πνπ δηψρλεη ν ηζηγθνχλεο ζείνο, θάπνηνη άιινη ήξσεο ην ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ, ν δηαξξήθηεο ν καχξνο Πήη θιπ, κεηαηξέπνληαο ζε θφκηθ ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ. ειίδα 16 απφ 25

17 Δπγέληνο Σξηβηδάο, Ο Ιγλάηηνο θαη ε γάηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ελφο λεαξνχ, έμππλνπ θαη επαξκέλνπ πνληηθνχ πνπ δεη ζε κηα θεκηζκέλε βηβιηνζήθε θαη απνθαζίδεη λα κνξθσζεί θαηαβξνρζίδνληαο βηβιία, ψζπνπ αλαιακβάλεη ηελ επηθίλδπλε απνζηνιή λα θάεη κηα αιεζηλή γάηα, κφλν θαη κφλν επεηδή έθαγε κηα δσγξαθηζηή απφ κηα εηθφλα ησλ βηβιίσλ θαη δεκηνχξγεζε κηα ιαλζαζκέλε θήκε γχξσ απφ ην φλνκά ηνπ. Να πεξηγξάςνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σξηβηδά θαη ηνπ θιαζηθνχ κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ Η ζπλέιεπζε ηωλ πνληηθώλ (βι. Να αθνχζνπλ ην ηξαγνχδη ησλ Υάξε θαη Πάλνπ Καηζηκίρα «Ζ ζπλέιεπζε ησλ πνληηθψλ», εκπλεπζκέλν απφ ηνλ γλσζηφ κχζν θαη λα θηηάμνπλ έλα ηξαγνχδη γηα ηνλ Ηγλάηην πάλσ ζε κηα γλσζηή κεισδία. Θα κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη κε ηνλ δάζθαιν ή ηε δαζθάια ηεο κνπζηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλζέζνπλ ην ηξαγνχδη ηνπο ή λα ην εθηειέζνπλ κε ηε βνήζεηα θάπνησλ απιψλ θξνπζηψλ νξγάλσλ. Δπγέληνο Σξηβηδάο, Τα ηξία κηθξά ιπθάθηα. Σν γλσζηφ βηβιίν ηνπ Σξηβηδά, φπνπ αλαηξέπνληαο ην παξακχζη ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ Τα ηξία γνπξνπλάθηα, ν Ρνχλη Ρνχλη, ην χπνπιν θαθφ γνπξνχλη, γθξεκίδεη ζπλερψο ηα ζπηηάθηα πνπ ηα ιπθάθηα ρηίδνπλ, ψζπνπ ζην ηέινο βξίζθεηαη έλαο ηξφπνο ζπκθηιίσζεο θαη ζπκβίσζεο κεηαμχ ηνπο. Να θηηάμνπλ, δσγξαθίζνπλ, θαη γεληθά λα εηθνλνπνηήζνπλ κε φπνην ηξφπν ζέινπλ ηα ζπίηηα πνπ ζα έρηηδαλ απηνί, αλ ήηαλ ηα ηξία κηθξά ιπθάθηα, λα θαληαζηνχλ πνηνο ζα ηνπο πξνκήζεπε ηα πιηθά, λα δσγξαθίζνπλ ην ζπίηη κε ην νπνίν λνκίδνπλ φηη ζα ήηαλ ραξνχκελνο θαη θηιηθφο ν Ρνχλη, ην χπνπιν θαθφ γνπξνχλη. Παζθάι Μπηέ, Έλαο θαιιηεξγεκέλνο ιύθνο ειίδα 17 απφ 25

18 ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπ Π.Η. γηα ηε Γιώζζα Α - Β Γεκνηηθνχ (δξαζηεξηφηεηα «Ο ιχθνο θαη νη ηέζζεξηο επνρέο: Σν παξακχζη»), φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξακχζη κε κνξθή animation). Να παξνπζηάζνπλ κε «δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε» (ηερληθή δξακαηνπνίεζεο) ηε ζθελή ζηελ νπνία ν ιχθνο δηαβάδεη ζηα ππφινηπα δψα ην βηβιίν πνπ αγφξαζε θαη, αθνχ απνθαζίζνπλ πνην βηβιίν ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ, λα «θηηάμνπλ» ην βηβιίν απηφ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία ην θάζε παηδί κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη γξάθνληαο, εηθνλνγξαθψληαο ή βάδνληαο ηηο ιεδάληεο ζηελ ηζηνξία πνπ επέιεμαλ θαη λα ην δηαβάζνπλ παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ ιχθνπ. Ζ ππφινηπε ηάμε απηνζρεδηάδεη παίδνληαο ηνλ ξφιν ησλ αθξναηψλ-δψσλ ηεο ηζηνξίαο. Να πξνηείλνπλ ηίηινπο απφ δηθά ηνπο πξνζσπηθά αλαγλψζκαηα γηα θάζε θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ δαλείδεηαη ν ιχθνο απφ ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. Σερληθή δξακαηνπνίεζεο «πλέληεπμε κε ηνπο ήξσεο»: 1. Γηαηί ηα δσάθηα πνπ δηαβάδνπλ δελ θνβνχληαη φπσο ηα ππφινηπα ην ιχθν; 2. Γηαηί ν ιχθνο αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά θαη ζέιεη λα κάζεη λα δηαβάδεη; Geoffroy Pennart, Ο θαιόθαξδνο ιύθνο ην βηβιίν ν θαιφθαξδνο ιχθνο παξφιν πνπ επηζπκεί λα θάεη ηνπο γλσζηνχο ήξσεο ησλ παξακπζηψλ, δειαδή ζπκπεξηθέξεηαη σο θπζηνινγηθφο ιχθνο, ε θαινζχλε ηνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θάεη ηνπο αδχλακνπο ήξσεο αιιά θαηαβξνρζίδεη, ζην ηέινο, κε επραξίζηεζε ηνλ θαθφ Γίγαληα. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή δξακαηνπνίεζεο «Αληηθξνπφκελεο ζθέςεηο ή ζπκβνπιέο», λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζθελέο πνπ νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο παξαθαινχλ ηνλ ιχθν λα κελ ηα θάεη θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ αλάινγα, θαη νη ππφινηπνη παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ γνληψλ ηνπ νη νπνίνη ηνπ δίλνπλ αληίζεηεο ζπκβνπιέο. Να απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλεη ν λεαξφο ιχθνο ηειηθά. ειίδα 18 απφ 25

19 Geoffroy Pennart, Τν γεύκα ηωλ ιύθωλ Ο ίδηνο ήξσαο κε ην πξνεγνχκελν βηβιίν, ν λεαξφο ιχθνο Λνπθάο, πηάλεη έλα γνπξνπλάθη θαη ζθνπεχεη λα ην καγεηξέςεη γηα λα θάλεη ην ηξαπέδη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ην κεηαμχ αλαπηχζζεηαη κηα θηιία αλάκεζά ηνπο πνπ δνθηκάδεηαη ηελ εκέξα ηνπ γεχκαηνο, φηαλ θαηαθζάλεη πεηλαζκέλε ε νηθνγέλεηα ησλ ιχθσλ. Να ζπκπιεξψζνπλ ην εκεξνιφγην ηνπ Λνπθά ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, θαζψο γλσξίδεη θαιχηεξα θαη ζπκπαζεί ηνλ Μειέηε. Σερληθή δξακαηνπνίεζεο: «Μηα κέξα απφ ηε δσή ηνπ ήξσα». Αθνχ αθεγεζνχλ ηελ ηζηνξία θαινχλ κηα άιιε νκάδα λα παίμεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Λνπθά θαη απηνί αλαιακβάλνπλ λα ηνπο θάλνπλ ην ηξαπέδη, παξνπζηάδνληαο ην κελνχ πνπ έρνπλ εηνηκάζεη (κπνξνχλ λα ην έρνπλ εηθνλνγξαθήζεη). Κάζε παηδί πξέπεη λα είλαη έηνηκν λα πεξηγξάςεη έλα ρνξηνθαγηθφ πηάην ζε πεξίπησζε πνπ δείμεη ελδηαθέξνλ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ιχθσλ. Ζ νκάδα ησλ ιχθσλ αληηδξά απηνζρεδηάδνληαο ειεχζεξα, αλάινγα κε ηα αηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ ηα θαγεηά ηνπ κελνχ. Γήκεηξα Μήηηα, Ο ρνξηνθάγνο ιύθνο. Ζ ηζηνξία ελφο ηδηαίηεξνπ ιχθνπ, πνπ δηέθεξε απφ ηνπο άιινπο γηαηί ηνπ άξεζε ην θχιηζκα ζην ρνξηάξη, νη πεηαινχδεο θαη ηα παηρλίδηα. ην ηέινο κεηαηξέπεηαη ζε ρνξηνθάγν πξνθεηκέλνπ λα είλαη θίινο κε ηα αγαπεκέλα ηνπ δσάθηα θαη έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ θαηαθξαπγή ησλ δηθψλ ηνπ ζπγγελψλ. Με δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε παξνπζηάδνπλ ηε ζθελή πνπ ν ιχθνο γλσξίδεηαη κε ηα θαηζηθάθηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή δξακαηνπνίεζεο «Αληηθξνπφκελεο ζθέςεηο ή ζπκβνπιέο», θάπνηα παηδηά ηεο νκάδαο αλαιακβάλνπλ λα παίμνπλ ηνλ ξφιν απφ ηνπο γνλείο ησλ δηαθφξσλ δψσλ (ηνπ ιχθνπ θαη ησλ θπηνθάγσλ θίισλ ηνπ) θαη λα ηα ζπκβνπιέςνπλ θαηάιιεια γηα απηή ηελ πεξίεξγε θηιία κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ε ίδηα ζθελή παίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή δξακαηνπνίεζεο «Αλίρλεπζε ειίδα 19 απφ 25

20 ηεο ζθέςεο», δειαδή νη γνλείο απνζχξνληαη θαη, θαζψο ε δξάζε παγψλεη ζε θάπνην θξίζηκν ζεκείν, ηα παηδηά ζηνλ ξφιν ησλ κηθξψλ δψσλ θαινχληαη λα απνθαιχςνπλ ηηο βαζχηεξεο επηζπκίεο ηνπο, ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ληδ Πίηζνλ, Τα ηξία απαίζηα γνπξνπλάθηα Σα ηξία κηθξά γνπξνπλάθηα είλαη πνιχ ηεκπέιηθα, αξλνχληαη ζπζηεκαηηθά ηε βνήζεηα ηνπ εξγαηηθνχ ιχθνπ, αιιά, ζην ηέινο, αλαγθάδνληαη λα θαηαθχγνπλ ζηνλ ιχθν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο. Να γξάςνπλ ην επραξηζηήξην γξάκκα πνπ ζηέιλνπλ νη κακάδεο ησλ ηξηψλ απαίζησλ κηθξψλ γνπξνπληψλ ζηνλ Λχθν γηα λα ηνλ επραξηζηήζνπλ γηα φζα έθαλε γηα ηα παηδηά ηνπο θαη λα ηνπ δεηήζνπλ ζπγγλψκε γηα ηελ θαθηά εηθφλα πνπ είραλ ζρεκαηίζεη γη απηφλ. Μπέθε Μπινπκ, Ο Λαγόο θαη ε ρειώλα Ο ιαγφο ηεο ηζηνξίαο, παξαιιάζζνληαο ηνλ κχζν ηνπ Αηζψπνπ, κε ηελ ππεξνςία ηνπ αλακθηζβήηεηνπ πξσηαζιεηή παξαθνινπζεί ηνπο θαζεκεξηλνχο ηζαθσκνχο ησλ άιισλ δψσλ ζην δάζνο. Όια φκσο αιιάδνπλ φηαλ ζην δάζνο έξρεηαη ε «ζπνξηίθ» ρειψλα θαη ηα άιια δψα απνθηνχλ έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ παξακεξίδνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο. Να εηνηκάζνπλ κηα αζιεηηθή δηνξγάλσζε (κε παηρλίδηα, δηαγσληζκφ ηαρχηεηαο, επηδεμηφηεηαο, θιπ. ζην πλεχκα ηεο ρειψλαο ηεο ηζηνξίαο). Σερληθή δξακαηνπνίεζεο: «πλέληεπμε» απφ ηνλ ιαγφ κεηά ηε λίθε ηνπ ζηνλ αγψλα. Πψο αηζζάλεηαη; Πνην είλαη ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ηνπ; Elisabeth Duval, Ο ιύθνο πάεη ζρνιείν. ειίδα 20 απφ 25

21 ην βηβιίν έλαο ιχθνο ζέιεη λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, αιιά ην κνλαδηθφ ζρνιείν πνπ βξίζθεη είλαη γηα πξφβαηα. Καηαθέξλεη ην ζθνπφ ηνπ κεηακθηεζκέλνο ζε πξφβαην, θάλεη θίινπο, θαη ην κφλν ηνπ πξφβιεκα είλαη ηα θνθηεξά ηνπ δφληηα. ην εζψθπιιν ηνπ βηβιίνπ αλαξηψληαη δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο φπνπ δεηνχληαη ιχθνη γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο, φκσο, απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο. Σα παηδηά ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα παίμνπλ κηα ζθελή (ηερληθή δξακαηνπνίεζεο: «Μηα κέξα ζηε δσή ηνπ ήξσα ή αλαδξνκή ζην παξειζφλ ηνπ») φπνπ απνγνεηεχεηαη πνπ δελ παίξλεη ηε δνπιεηά επεηδή δελ μέξεη λα δηαβάδεη. Με θεληξηθφ εξψηεκα «Ση ζπλέβε ζηε δσή ηνπ ιχθνπ θαη επηζπκεί λα πάεη ζρνιείν;» λα ζθεθηνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κε ηελ παξαπάλσ ηερληθή δξακαηνπνίεζεο κηα νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε πνπ ε γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο είλαη απαξαίηεηε θαη ν ιχθνο απνθαζίδεη λα κάζεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη (π.ρ. ηνπ ραξίδνπλ έλα δψξν θαη δελ μέξεη πψο λα ην παίμεη ή νη θίινη ηνπ αθήλνπλ έλα ζεκείσκα πνχ ζα είλαη γηα λα παίμεη καδί ηνπο θαη δελ κπνξεί λα ηνπο βξεη, ή ηνπ ιέλε γηα έλα ππέξνρν βηβιίν θαη ζέιεη λα ην δηαβάζεη, θ.ιπ.). Με ηελ ίδηα ινγηθή κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηη θάλεη, φηαλ θεχγεη απφ ην ζρνιείν θαη κε παηρλίδη ξφισλ ή «παγσκέλεο εηθφλεο» (ηερληθή δξακαηνπνίεζεο) λα παξνπζηάζνπλ κηθξέο ζθελέο πνπ λα δείρλνπλ πψο αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ. Γ Φάςη: Μετά την ανάγνωςη (3-4 ψξεο) ηε θάζε απηή, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο παξάγνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ιφγν γηα ην είδνο ησλ αλαηξεπηηθψλ παξακπζηψλ, πξνζπαζψληαο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο πνπ ζρεκάηηζαλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαηά ηελ αλάγλσζή ηνπο θαη ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο. ειίδα 21 απφ 25

22 Δπεηδή ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ είλαη δχζθνιε ε ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ νκαδηθή ζπγγξαθή θεηκέλσλ, ζηε θάζε απηή δεηείηαη ζηελ νπζία απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κηα παξακπζνζαιάηα (ζηελ νπνία αλακεηγλχνπλ ηα παξακχζηα ή κεηαγξάθεηαη έλα θιαζηθφ παξακχζη κε έλαλ πξσηφηππν ηξφπν) κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε αθξηβψο ηεο δπζθνιίαο απηήο, εθφζνλ ε φπνηα αζπλέρεηα εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ ή απζαίξεηε παξεθηξνπή νπζηαζηηθά ελζαξξχλεηαη ζπγγξαθηθά παξά αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα. ε θάζε πεξίπησζε, αηνκηθά ή νκαδηθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ θαη λα εηθνλνγξαθήζνπλ κηα παξακπζνζαιάηα θαηά ην πξφηππν ηνπ βηβιίνπ Πεξπαηώ εηο ην δάζνο, ζεαηξηθφ θείκελν ηεο ηέιιαο Μηραειίδνπ. Δλαιιαθηηθά ζηε θάζε απηή, ηα παηδηά κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ έλαλ δηαγσληζκφ ζπγγξαθήο θαιχηεξνπ αλαηξεπηηθνχ παξακπζηνχ, ζηνλ νπνίν ζα θαιέζνπλ φια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ πνην ζα είλαη ην βξαβείν. Μπνξνχλ λα δηαθεκίζνπλ ηνλ δηαγσληζκφ, λα εηνηκάζνπλ αθίζεο, λα ζηείινπλ επηζηνιή/πξφζθιεζε ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Ο δηαγσληζκφο κπνξεί λα αξρίζεη λα νξγαλψλεηαη απφ ηε Β θάζε, παξάιιεια κε ηελ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ, θαη ζηε Γ θάζε λα γίλνπλ νη βξαβεχζεηο θαη ε ηάμε κε ηε ζεηξά ηεο λα παξνπζηάζεη ηηο δηθέο ηεο εξγαζίεο ή θάπνηεο ζθελέο απφ ηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπο. Αξιολόγηςη Οη καζεηέο αμηνινγνχληαη ηφζν γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο ηνπο φζν θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο. Αμηνινγνχληαη γηα ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπο ιφγν, ηε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δνπιεηά ηεο νκάδαο ηνπο. Αμηνινγνχκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ: ειίδα 22 απφ 25

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ Π.3.1.4 Ολοκληπυμένα παπαδείγμαηα εκπαιδεςηικών ζεναπίυν ανά γνυζηικό ανηικείμενο με εθαπμογή ηυν απσών ζσεδίαζηρ Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Δ Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Λογοηεσνία και κινημαηογπάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα