ΙΗΒΖ ΡΟΗΞΝΙΗΠ (13 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΗΒΖ ΡΟΗΞΝΙΗΠ (13 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2010)"

Transcript

1 Γ/ΛΠΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΩΛ ΓΟΑΠΔΩΛ ΘΑΗ ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΩΛ ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑΠ Αξκόδηα: Κα Βηξγηλία Αιεμαλδξή Σει.: Fax : Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Δθαηνληάδεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αύμεζαλ ηηο εμαγσγέο ηνπο ζπκκεηέρνληαο, κεηαμύ άιισλ, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ δηνξγάλσζε ν ΟΠΔ ζε ζεκαληηθέο αγνξέο ζηόρνπο. Η ειιεληθή παξνπζία αξρίδεη κεηά από ρξόληα λα γίλεηαη θαη πάιη αηζζεηή ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηα ειιεληθά πξντόληα λα πξνθαινύλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ αγνξαζηώλ θαη επαγγεικαηηώλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, νη νπνίεο δηνξγαλώλνληαη από ην 2005, έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο καο λα αλνίμνπλ λένπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο κε αμηόινγνπο αγνξαζηέο, δηαλνκείο θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ζηηο αγνξέο ζηόρνπο. ΙΗΒΖ ΡΟΗΞΝΙΗΠ (13 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2010) ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΟΠΔ θαη κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ν ΟΠΔ δηνξγαλώλεη από 13 έως 15/12/2010, επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Ληβύεο, ηελ Σξίπνιε. Αλ ελδηαθέξεζηε λα επεθηείλεηε ηε δξαζηεξηόηεηά ζαο ζηελ Αγνξά ηεο Ληβύεο θαη Αλ νη δξαζηεξηόηεηέο ζαο αλήθνπλ ζηνπο παξαθάησ θιάδνπο: ΣΡΟΦΙΜΑ (ηδηαίηεξα: θνλζέξβεο, θέηα, ζνθνιάηεο, κπηζθόηα, παζηέιηα) ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ηδηαίηεξα: εμαξηήκαηα ζπξώλ θαη παξαζύξσλ, εμνπιηζκό θαη εμαξηήκαηα κπάληνπ θαη θνπδίλαο, κνλσηηθά, ειεθηξνινγηθό πιηθό, θσηηζηηθά) ΙΑΣΡΙΚΟ & ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ (ηδηαίηεξα: είδε κηαο ρξήζεο) ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΚΟΜΗΜΑΣΑ Ν ΝΞΔ ζας δίνει ηη δσναηόηηηα με ταμηλό κόζηος: λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε θαηάιιειεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη δηαλνκείο, ζηελ παξαπάλσ πόιε λα δηεξεπλήζεηε ηελ δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξά Κεηά και ηη ζσμμεηοτή ηοσ ΝΞΔ ζηη ζσνολική δαπάνη ηης επιτειρημαηικής αποζηολής, ηο κόζηος διαμορθώνεηαι ζε 1.100,00 ανά εηαιρεία/άηομο και περιλαμβάνει: πξόγξακκα ζπλαληήζεσλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα - Σξίπνιε Αζήλα παξακνλή ζε μελνδνρεία 4* ή 5 * κε πξσηλό κεηαθηλήζεηο εμσηεξηθνύ δηεξκελεία δεκνζηόηεηα & πξνβνιή

2 Βάζεη ηνπ ζπλεκκέλνπ θαλνληζκνύ ηνπ ΟΠΔ, γηα λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζαο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη, καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ηο αργόηερο μέτρι Ξαραζκεσή 29 Νκηωβρίοσ 2010 σο πξνθαηαβνιή, 550, γηα θάζε άηνκν πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ απνζηνιή. Η θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ κπνξεί λα γίλεη: είηε ζην ινγηζηήξην ηνπ ΟΠΔ, ζηελ Αζήλα, θαζεκεξηλά (08:00 14:00) ή ζηνλ ΟΠΔ Θεζζαινλίθεο (ηει.: ), ζε κεηξεηά ή κε επηηαγή κελόο είηε κε θαηάζεζε ζηελ Εκπνξηθή Σξάπεδα, αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ΟΠΔ 054/ Πηο καηαθεηήριο πρέπει να αναθέρεηαι η επωνσμία ηης επιτειρημαηικής αποζηολής και η επωνσμία ηης επιτείρηζης. Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο, παξαθαινύκε λα δηαβηβάδεηαη ζην fax: , ππόςε θαο Βηξγηλίαο Αιεμαλδξή Πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνθαηαβνιήο, νη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα απνζηείινπλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή A) ζπκπιεξσκέλε ηε ζσνημμένη δήλωζη ζσμμεηοτής θαζώο θαη B) ηο εηαιρικό ηοσς προθίλ, ζηα Αγγλικά ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 29 Οθησβξίνπ 2010, ζηνλ ΟΠΔ, ππόςε θαο Βηξγηλίαο Αιεμαλδξή, Σει.: , Fax: Νίθνο Υξόλεο Γηεπζπληήο Οη Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Ληβύε έθηαζαλ ην 2009 ζε 77,116 εθ., ζεκεηώλνληαο αύμεζε 63,42% ζε ζρέζε κε ην. Αληίζηνηρα, ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2010 μεπέξαζαλ ηα 51,799 εθ., θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28,26% ζε ζύγθξηζε κε ην ηνπ Σα θπξηόηεξα εμαγόκελα πξντόληα είλαη: αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη έηνηκα πιηθά θαηαζθεπώλ, πιηθό γηα ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνύ, ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, ηερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν & ράιπβα, ιέβεηεο, θαξκαθεπηηθά πξντόληα (πεξηιακβάλνληαη ηα θηεληαηξηθά) παξαζθεπάζκαηα θαη ρπκνί ιαραληθώλ θαη θξνύησλ, όξγαλα θαη ζπζθεπέο κηθξνρεηξνπξγηθήο, θαπλόο θαη απνξξίκκαηα, κεηξεηέο θαη ζπζθεπέο κεηξήζεσο, νξπθηά θαύζηκα, γαιαθηνθνκηθά, ςάξηα λσπά ε θαηεςπγκέλα, αινπκίλην θαη ηερλνπξγήκαηα, έπηπια, ραξηί θαη είδε ραξηηνύ, δάραξα & δαραξώδε παξαζθεπάζκαηα, κεραληθόο εμνπιηζκόο ζεξκάλζεσο & ςύμεσο, πξντόληα αξσκαηνπνηίαο, θαιιπληηθά θα. Οι αγορές των στοχευόμενων χωρών και οι ελληνικές επιχειρήσεις Η Ληβύε, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ησλ θηιηθώλ ζρέζεσλ κε ηελ Ειιάδα, αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο επηξξνήο ηελ νπνία εμαζθεί ζηνλ γεληθόηεξν ρώξν ησλ Αξαβηθώλ θξαηώλ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο γηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Σεκαληηθή ώζεζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα έδσζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε αλαθάιπςε θη εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαηνθόξσλ θνηηαζκάησλ, πνπ νη γεσηξήζεηο ηνπο άξρηζαλ από ακεξηθαληθέο θαη ηηαιηθέο εηαηξείεο ην Σήκεξα ε Ληβύε είλαη ε πξώηε πεηξειαηνπαξαγσγηθή ρώξα ηεο Αθξηθήο θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπ θόζκνπ. Η νηθνλνκία ηεο είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ κε πςειό θαηά θεθαιή εηζόδεκα θαη ν πινύηνο ηνπο θαη εμνρήλ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ. Η θπβέξλεζε θαηαβάιεη ζπλερώο πξνζπάζεηεο, γηα ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ θαη γηα ηελ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζπλζήθεο ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ. Η ηδηόηεηά ηεο σο πεηξειαηνπαξαγσγνύ ρώξαο ηελ θάλεη ζεκαληηθό εκπνξηθό ζηόρν γηα ηηο εμαγσγηθέο ρώξεο όινπ ηνπ θόζκνπ. Σηόρνο ηεο Ειιεληθήο Απνζηνιήο είλαη πξαγκαηνπνίεζε πξνθαζνξηζκέλσλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ελδηαθεξόκελεο γηα ζπλεξγαζία μέλεο εηαηξείεο θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζην ηνκέα ησλ εμαγσγώλ θαη ησλ ζπλεξγαζηώλ κε ακνηβαία νηθνλνκηθά νθέιε.

3 TRADE DELEGATION TO TRIPOLIS - LYBYA (13-15/12/2010) COMPANY NAME: ADDRESS: APPLICATION FORM CONTACT PERSON: TEL.: MOB.: FAX: WEB SITE: ACTIVITY: PRODUCER MANUFACTURER TRADER COMMISSION AGENCY WHOLESALER OTHER COMPANY ON (YEAR): ESTABLISHED NUMBER OF EMPLOYEES: ANNUAL TURNOVER: PRODUCTS DESCRIPTION: (detailed description of your products, brand names, packaging, export capacity, description of your current distribution strategy in your export markets) Market segment of your products:

4 Are there any specific companies in local market that you would like us to approach: Are you currently selling products/services in local market? In which area? Do you have a representative? Seeking collaboration with/for: IMPORTER DISTRIBUTORS WHOLESALER REPRESENTATIVE JOINT VENTURE OTHER (please specify): Other Information: Your company will be represented by: Mr./Mrs. (Σο ονομαηεπώνσμο Αγγλικά όπως αναγράθεηαι ζηο διαβαηήριο ηοσ εκπροζώποσ)

5 ΑΝΑΓΡΑΦΣΔ ΣΑ ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ * (Δπωνσμία Γιεσθύνζεις - Σηλέθωνα ΑΦΜ ΓΟΤ) εκεηώλνπκε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Αίηεζε είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πιένλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο επαθώλ ζην εμσηεξηθό, γη απηό παξαθαινύκε λα πξνζδηνξίζεηε επαθξηβώο ην είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέιεηε λα ζπλαληήζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα πξντόληα / ππεξεζίεο πνπ ελδηαθέξεζηε λα πξνσζήζεηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΑΝΑΓΡΑΦΣΔ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΣΑ ΠΛΗΡΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ Α ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ (VISA) ΣΗ ΥΧΡΑ ΣΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΞΩΛΚΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΑΟ ΓΗΑΒΑΡΖΟΗΝ / PASSPORT NO ΔΞΩΛΚΝ / SURNAME ΝΛΝΚΑ / NAME ΗΘΑΓΔΛΔΗΑ / NATIONALITY ΦΙΝ / SEX ΖΚ. ΓΔΛΛΖΠΖΠ / DATE OF BIRTH ΡΝΞΝΠ ΓΔΛΛΖΠΖΠ / PLC. BIRTH ΖΚ. ΔΘΓΝΠΖΠ / ISS. DATE ΖΚ. ΙΖΜΖΠ / DATE OF EXPIRY ΔΘΓ. ΑΟΣΖ / ISS. OFFICE ΗΜΕΙΩΝΟΤΜΕ ΟΣΙ Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΟΤ ΜΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

6 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΔΠ ΑΞΝΠΡΝΙΔΠ Α. ΠΚΚΔΡΝΣΖ Άξζξν 1 Άξζξν 2 Η ζπκκεηνρή κηαο επηρείξεζεο ζε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή γίλεηαη κεηά από ηελ ππνβνιή ηνπ εληύπνπ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ζπκπιεξσκέλνπ θαη ππνγεγξακκέλνπ) ζηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΟΠΔ ρξνληθά όξηα θαη ηζρύεη κεηά από έγγξαθε επηβεβαίσζε ηνπ Οξγαληζκνύ θαη κόλν κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο. Η επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα δώζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη ζην έληππν ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία γηα ηελ επηρείξεζε ρξεηαζηεί θαη ηεο δεηεζεί γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ησλ επαθώλ ηεο. Σελ επζύλε γηα ηελ πηζηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο, αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθό ηεο, θέξεη ε επηρείξεζε θαη κόλν. Άξζξν 3 Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη από ηνλ ΟΠΔ θαη θαηαβάιιεηαη από ηελ επηρείξεζε σο εμήο: α) Πξνθαηαβνιή ηνπ 50% ηνπ θόζηνπο ζπκκεηνρήο κε ηελ Αίηεζε β) Τπόινηπν θόζηνπο ζπκκεηνρήο: 7 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο Β. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΝΞΔ Άξζξν 4 Ο ΟΠΔ δεζκεύεηαη λα εμαζθαιίζεη αμηόπηζηεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο γηα θάζε εηαηξεία. Γ. ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Άξζξν 5 Ο ΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνθιεηζκνύ ηεο επηρείξεζεο: α) Όηαλ δελ θαηαβάιεη ηελ πξνθαηαβνιή. β) Όηαλ, κνινλόηη έρεη θαηαβάιεη ηελ πξνθαηαβνιή, δελ έρεη εμνθιήζεη εκπξόζεζκα ην ζπλνιηθό θόζηνο ζπκκεηνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηζηξέθεηαη ζηελ επηρείξεζε ε πξνθαηαβνιή. γ) Δθόζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ ζα ηεο δεηεζνύλ από ηνλ ΟΠΔ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2. ηελ πεξίπησζε απηή ν ΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαθξάηεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. Γ. ΑΛΑΒΝΙΖ Ή ΑΘΟΩΠΖ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΞΔ Άξζξν 6 Ο ΟΠΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαβνιήο ή αθύξσζεο ηεο απνζηνιήο, εθόζνλ είηε ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιόγνη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΟΠΔ, είηε, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, δελ εμππεξεηείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ε ειιεληθή παξνπζία ζηελ ρώξα πξννξηζκνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, αθελόο ν ΟΠΔ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη έγθαηξα ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ηνπο επηζηξέςεη νιόθιεξν ην πνζό πνπ ήδε έρνπλ θαηαβάιεη, αθεηέξνπ νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θακία απαίηεζε από ηνλ ΟΠΔ. Δ. ΑΘΟΩΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Άξζξν 7 Άξζξν 8 Η αθύξσζε ηεο ζπκκεηνρήο γίλεηαη εγγξάθσο θαη α) κέρξη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο απνζηνιήο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. β) 20 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο απνζηνιήο ε επηρείξεζε ράλεη ην δηθαίσκα δηεθδίθεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. γ) 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηεο απνζηνιήο, ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη θαη ηε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ΟΠΔ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ επαθώλ ηεο. Δπηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ζα εμαζθαιηζηνύλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα αθύξσζεο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία αθπξώζεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο όηαλ ηεο γλσζηνπνηεζνύλ νη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο από ηνλ ΟΠΔ θαη ηηο εθκεηαιιεπηεί γηα απεπζείαο επαθέο, ν ΟΠΔ επηθπιάζζεηαη γηα ηελ άζθεζε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο ηνπ. ΠΡ. ΑΞΝΓΝΣΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ Άξζξν 9 Με ηελ ππνγξαθή ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο, ν εθζέηεο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηα 9 άξζξα ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 15 Υεβρουαρίου 2011 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ. Πρωτ.: 1254 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν

Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταυοράς Εγγράυων & Δεμάτων από τη «BCS»: Γηα ηελ κεηαθνξά δεκάησλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απνζηνιήο θαη δηεθπεξαίσζεο ηεο «BCS», ν Απνζηνιέαο ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (5-8 εκεµβρίου 2010)

ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (5-8 εκεµβρίου 2010) /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 99 82 342 Fax : 210 99 69 100 E-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (5-8 εκεµβρίου 2010) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ ηης εηαιρίας. (σθιζηάμενη ή προηεινόμενη επωνσμία) σνηάτθηκε από ηην ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Τποβολής:. ηοιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα