ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, τα οποία διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπου ριγική απόφαση (ΦΕΚ 2057 Β ) «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ. Λ.» και συγκεκριμένα ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕK της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγ χο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης», όπως ισχύει Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 5400/625/2008 «Πληροφοριακό σύστημα συγκρό τησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδη γών και υποψηφίων οδηγών»... 4 Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδι κείου και Πταισματοδικείου Τρικάλων... 5 Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009»... 6 Ορισμός Εκπαιδευτικής Μονάδας, Κέντρου Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), η οποία θα λειτουργεί στα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευ σης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ της Ρόδου στο Ν. Δωδεκανήσου Ορισμός Εκπαιδευτικών Μονάδων, Κέντρων Επαγ γελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι οποίες θα λει τουργούν στα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις πόλεις του Αγρινίου, της Αργολίδας, της Βέροιας, του Βόλου, της Ελευσίνας, των Ιωαννίνων, της Καλα μάτας, της Καρδίτσας, της Κοζάνης, του Πειραιά, του Ρέντη, του Ωραιόκαστρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/8/ 6847 (1) Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, τα οποία διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α / ), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/ Α / ) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α / ). β) Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρ νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.». γ) Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α / ). δ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). ε) Της παρ. 1, του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/ Α /281/ ) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 Ίδρυ ση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ίδρυση Εθνι κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκη σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. στ) Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/ ) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δη μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης». 2. Τις διατάξεις του εδαφίου α του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/

2 7370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950 Β ) απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας». 5. Του ν. 2956/2001 (Φ.Ε.Κ. 258/Α/ ) «Αναδιάρ θρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/ ) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις», σχετικά με τη δυνατότητα συνεργα σίας του Ο.Α.Ε.Δ. με φορείς του Δημοσίου με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Φ.Ε.Κ. 70/Α / ) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροπο ποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/Α/ ) και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (Φ.Ε.Κ. 188/Α/ )». 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/ (Φ.Ε.Κ.1276 Β ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιε χομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)». 9. Το υπ αριθμ /1144/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 10. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α) Οι διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορούν τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ διεκπεραιώνο νται και μέσω των ΚΕΠ. Β) Το έντυπο της αίτησης για κάθε πρόγραμμα απα σχόλησης θα συμπληρώνεται μέσω διασύνδεσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ΚΕΠ e kep με το ηλε κτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ. Γ) Για κάθε πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ που θα υλοποιείται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων και να αποστείλει στην υπηρεσία αυτή εντός της ίδιας προθεσμίας υπόδειγμα του τύπου της αίτησης που θα χρησιμοποιηθεί μαζί με οδηγίες για την συμπλήρωσή της και ορισμό του χρόνου εντός του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ /Γ2 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Γ2/ υπουρι γική απόφαση (ΦΕΚ 2057 Β ) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και συγκε κριμένα ό,τι αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ) «Οργάνωση και λειτουρ γία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο Τις εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικής και Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτές διατυπώθηκαν με τις Πράξεις 16/ και 17/ Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 2057 Β ), που αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη. 6. Την υπ αριθμ. Υ251/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1944 Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Γ2/ υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 2057/Β ) με τίτλο: «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α, Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» κατά το μέρος που αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., ως ακολούθως: 1. Το εδάφιο της παραγράφου Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟ ΓΗΣ «Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διό τι είναι μάθημα ειδικότητας» από το Ωρολόγιο Πρόγραμ μα της Γ τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ. αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ εξαίρεση, οι μαθητές όλων των Τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων που επιθυμούν να δηλώσουν Σχολές ή τμήματα Σχολών του επιστημονικού πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης» υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα επιλογής και συγκεκριμένα τα μαθήματα: 1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Συνεπώς οι μαθητές θα παρακολουθούν πρόγραμμα μαθημάτων συνολικής διάρκειας 37 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα (35 ώρες+2 ώρες για τη διδασκαλία του δεύτερου μαθήματος επιλογής). Οι μαθητές που είναι υποψήφιοι για τμήματα Πα νεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ. (Ομάδα Β), δεν μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής το μάθημα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», διότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν εξετάζεται στις Πανελλή νιες εξετάσεις». 2. Ο τίτλος του μαθήματος ειδικότητας «Αρχές Οικονο μικής Θεωρίας» του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7371 Υπηρεσιών των ειδικοτήτων «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» και «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. αντικαθί σταται με τον τίτλο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II». 3. Η υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση (ΦΕΚ 1972/Β ) παύει να ισχύει. Κατά τα λοιπά, η με υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2057/Β ) ισχύει ως έχει. Μαρούσι, 13 Μαρτίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ. Γ6/οικ /1248 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προ σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της οδηγίας 2000/30/ΕK της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης», όπως ισχύει. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Tις διατάξεις: (α) Tης παρ. 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α). (β) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/ Α) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». (γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κωδικο ποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας» (ΦΕΚ 98/Α). (δ) Της υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας 2000/30/Εκ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την ανάγκη ενίσχυσης της αποδοτικότητας, απο τελεσματικότητας και αντικειμενικότητας των οδικών τεχνικών ελέγχων των οχημάτων επαγγελματικής χρή σης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Φ2/55009/4626/00 (ΦΕΚ 1028/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη γίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης», όπως ισχύει, ως εξής: 1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το έργο του οδικού τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.) των οποίων η συγκρότηση και λειτουργία καθορίζεται από το άρθρο 1 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006). Ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο εκπροσώπων της Υπηρεσί ας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο. της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι κάτοχος ισχύοντος Πιστοποιητικού Ελεγκτή Δημοσίου Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ2/75443/3519 (ΦΕΚ 1989/ Β/1999) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι κοινωνιών, «Καθορισμός προσόντων υπαλλήλων που συμμετέχουν στο έργο του τεχνικού ελέγχου των οχη μάτων», όπως κάθε φορά ισχύει. Τα Μ.Κ.Ε. προτού προβούν σε επιθεώρηση των ση μείων που απαριθμούνται στον κατάλογο του Παραρ τήματος Ι σημείο 10, λαμβάνουν υπόψη το τελευταίο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ή/και έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου η οποία έχει εκπονηθεί πρόσφατα και τα οποία προσκομίζει, ενδεχομένως, ο οδηγός. Όταν τα ως άνω πιστοποιητικά ή/και η έκθεση πα ρέχουν την απόδειξη ότι έχει πραγματοποιηθεί επι θεώρηση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες σε ένα από τα σημεία που απαριθμούνται στον κατάλογο που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι σημείο 10, το σημείο αυτό δεν ελέγχεται εκ νέου, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται ιδίως εξαιτίας ελαττώματος ή/και προφανούς μη συμ μόρφωσης». 2. Στο άρθρο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 1α: «1α. Τα ΜΚΕ, κατά την διαδικασία κατάρτισης της έκθε σης οδικού τεχνικού ελέγχου και εφόσον διαπιστωθούν μία ή περισσότερες σοβαρές ή/και επικίνδυνες ελλεί ψεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης, προχωρούν στην ψηφιακή φωτογραφική αποτύπωση των ελλείψεων αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι ψηφιακές φωτογρα φίες παραμένουν στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και συνοδεύουν την έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου που συντάχθηκε. Αντίγραφο αυτών των φωτογραφιών λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και οι δικαστικές εισαγγελικές αρχές εφόσον το ζη τήσουν. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος, καθώς και αναπληρωτής αυτού, για την επεξεργασία των ψη φιακών φωτογραφιών.» 3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι οικείες Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνι ών, στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σοβαρά ελαττώματα κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος επαγγελματικής χρήσης το οποίο ανήκει σε μη μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, ιδίως εκείνα που προκάλεσαν την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, διαβιβάζουν επιπρόσθετα στην Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Με ταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τη σχετική έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου, καθώς και τις τυχόν ψηφιακές φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτή,

4 7372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προκειμένου να αναφερθούν αυτά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου έχει λάβει άδεια κυκλοφο ρίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, υπό την επιφύλαξη άσκησης δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας». 4. Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Επιθεώρηση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα συντήρησης σε όλα τα σημεία ελέγχου που απαριθμούνται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι (σημείο 10, από ε έως ιβ) της παρούσας απόφασης. Οι ανωτέρω οπτικοί έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ αριθμόν 44800/123/85 (781 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Μετα φορών και Επικοινωνιών και οι διαπιστούμενες ελλεί ψεις χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ίδια απόφαση. α. Σε περίπτωση διαπίστωσης μιας ή περισσοτέρων σοβαρών ελλείψεων επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο 200 ευρώ, για κάθε έλλειψη. β. Σε περίπτωση διαπίστωσης μιας ή περισσοτέρων επικίνδυνων ελλείψεων επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος πρόστιμο 400 ευρώ, για κάθε έλλειψη. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση του οχήματος με γερανοφόρο όχημα προς συνεργείο επι σκευής αυτοκινήτων. γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) επιβάλλεται επιπρόσθετα και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφο ρίας του οχήματος, τα οποία επιστρέφονται όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει βεβαίωση δημοσίου ΚΤΕΟ για τη σωστή λειτουργία των αντιστοίχων συστημά των. Ωστόσο, το Μ.Κ.Ε. που διαπίστωσε την παράβαση μπορεί, εφόσον είναι εφικτό, μετά την ιδία επιβεβαίωση αποκατάστασης των ελλείψεων να επιστρέψει αυθημε ρόν τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος.» Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 2758/361 (4) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 5400/625/2008 «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότη σης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Tου άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α ) «Σύ σταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις». β. Tου άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Ότι είναι υποχρεωτική πλέον εκ μέρους των υπη ρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχια κών Αυτοδιοικήσεων η εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή, κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αδιάβλητο, των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 3. Το γεγονός ότι το πληροφοριακό σύστημα επιλο γής εξεταστών, συγκρότησης και διαχείρισης των επι τροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την χώρα. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 της υπ αριθμ. οικ. 5400/625/2008 (Β 155) απόφασης «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπων των πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» τροποποι είται ως εξής: «α) Οι εξεταστές με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ταξινομούνται σε ενιαίο πίνακα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: κλάδος (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) βαθμός (Α,Β,Γ,Δ) ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο των εξετάσεων. Οι εξεταστές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που δεν έχουν βαθμό, κατατάσσονται μετά τον τελευταίο μόνιμο υπάλληλο με βαθμό του ιδίου κλάδου, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση ομόβαθμων μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου χρόνου με ίδιο χρόνο προϋπηρε σίας στην κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ , (5) Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Τρικάλων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Τις διατάξεις: α)του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι καστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α 35) και β)του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2) Το υπ αριθμ. 63/ έγγραφο των Προϊσταμέ νων του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Τρικάλων (σε ορθή επανάληψη).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε, από ως νέο Δικαστικό Κατάστημα του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Τρικάλων το ισόγειο του Παλαιού Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Δικαστηρίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και Χατζηγάκη γωνία, στα Τρίκαλα. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Αριθμ. Β (6) Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλι κίας ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. Απόφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 1075/ ) Εχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10 Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1 Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ ΙΔ. 2. Την με υπ αριθμ. 481/9/ απόφαση της Επι τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ. 3.Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Ομόφωνα: Tην αποδοχή της με υπ αριθμ. 481/9/ απόφα σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που αφορά στην κατάρτιση προγράμματος νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας ετών με το διακριτικό τίτ λο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009», όπως αναφέρεται και αναλύεται στην εισήγηση, ως εξής: 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 2. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΟΣ Από τις 4500 θέσεις: θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας ετών θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει: 1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδι κασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 5) Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την και μετά. Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋ πόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος: Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρ ρυθμο μέλος της και Ε.Π.Ε., Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγω γής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τα προγράμματα α) «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Β κύκλος (Η με υπ αριθμ. 4755/ απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ΦΕΚ 2298Β/ ) και β) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΓΕΝΙΚΟ) ΕΤΟΥΣ 2008 (Η με υπ αριθμ /836/ απόφαση του Υπουργού Οικονομί ας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 2345/Β/ ) και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη δη μοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 3.1 Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέ σης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφε ρόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης. 3.2 Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 3.3 Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρή σεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστή ρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10:00 μ.μ. 6:00 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυ χαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχα γωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 3.4 Πλανόδιες επιχειρήσεις. 3.5 Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι κείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμ βάνεται στις εξαιρέσεις. 3.6 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 3.7 Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λει τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

6 7374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.8 Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν. 3.9 Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την και μετά. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια. 1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά: η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμ βουλο του ΟΑΕΔ η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ 2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχει ρηματικών σχεδίων, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης, με προτεραιότητα σε καινο τόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν: Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού. Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομί ας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ. Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγω γικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχει ρήσεις. Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. 3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού 5. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορί ζεται ως εξής: Για ανέργους ηλικίας στα ,00 Για ανέργους ηλικίας στα ,00, Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται ως εξής: Η προκαταβολή και η πρώτη δόση θα είναι ίση με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση ίση με το 30% της επιχορήγησης. Το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 στις περιπτώσεις: μέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), όπως περιγράφεται στην παρ. 2 της πα ρούσας όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60% και επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επι δότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους. Οι ΝΕΕ που θα διατηρήσουν την επιχείρηση τους για δώδεκα(12) επιπλέον μήνες μετά το δωδεκάμηνο διά στημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επι πλέον ποσό των 5.000,00, το οποίο θα καταβάλλεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από την λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου. 6. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημε ρομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκο μίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε ρότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή. 6.1 Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμ μα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, να προσκομίσει: Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού δια στήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμ φανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμέ να φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. 6.2 Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του. 6.3 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουρ γία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζο νται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν.1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. 8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. 9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανε ξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα προβαίνει σε επιτό πιους ελέγχους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/34255/ 0022/ κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψη φίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος (μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποί ηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο). 12. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493) η οποία επιμερίζεται ως εξής: Για το έτος 2009: ,00 Για το έτος 2010: ,00 Για το έτος 2011: ,00 Για το έτος 2012: , ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων καθώς και η κατανομή των θέσεων θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Θα εκδοθεί εγκύκλιος του ΟΑΕΔ η οποία θα κα θορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα ρούσης. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 Ο Πρόεδρος Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. B (7) Ορισμός Εκπαιδευτικής Μονάδας, Κέντρου Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), η οποία θα λειτουργεί στα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ της Ρόδου στο Ν. Δωδε κανήσου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του β.δ. 405/1971 «Περί Οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α 123). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 188). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμό 40109/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρ τισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Β 831). αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορίζουμε ότι στο Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. της Ρόδου στο Ν. Δωδεκανήσου, εκτός από τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, θα λειτουργεί και Κέντρο Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Άρθρο 2 Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχι ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για ανέρ γους, απασχολουμένους και αυτοαπασχολουμένους. Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρί των χωρών. Άρθρο 3 Η λειτουργία του Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας δι έπεται από τις διατάξεις των με υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 45), 40109/ (ΦΕΚ Β 831) και / (ΦΕΚ Β 1589) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτές ισχύουν. Άρθρο 4 Στο Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας, η συγκρότηση τμημάτων κατά ειδικότητα γίνεται ανάλογα με το πε ριεχόμενο των προγραμμάτων ΣΕΚ που υλοποιούνται κάθε φορά. Άρθρο 5 Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας ρυθμίζεται με απόφασή μας. Από τη συγκεκριμένη απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους , η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ που προβλέπονται στους ΚΑΕ 0211, 0221, 0225, 0267, 0274, 0431, 0545, 0551, 0711, 0721, 0813, 0829, 0831, 0832, 0841, 0842, 0855, 0863, 0889, 0899, 1259, και 2659 για το έτος 2009 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Άλιμος, 12 Μαρτίου 2009 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Αριθμ. Β (8) Ορισμός Εκπαιδευτικών Μονάδων, Κέντρων Επαγγελ ματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), οι οποίες θα λειτουρ γούν στα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαί δευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις πόλεις του Αγρινίου, της Αργολίδας, της Βέροιας, του Βόλου, της Ελευσίνας, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, της Καρδίτσας, της Κοζάνης, του Πειραιά, του Ρέντη, του Ωραιόκαστρου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του β.δ. 405/1971 «Περί Οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των

8 7376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ Α 123). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελ ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 188) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με υπ αριθμ / απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι νωνικών Ασφαλίσεων «Συγκρότηση, διάρθρωση και λει τουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρ τισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ Β 831), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορίζουμε ότι στα Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης του ΟΑΕΔ στις πόλεις του Αγρινίου, της Αργολίδας, της Βέροιας, του Βόλου, της Ελευσίνας, των Ιωαννίνων, της Καλαμάτας, της Καρδί τσας, της Κοζάνης, του Πειραιά, του Ρέντη, του Ωραιό καστρου, εκτός από τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, θα λειτουργεί και Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Άρθρο 2 Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχι ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για ανέρ γους, απασχολουμένους και αυτοαπασχολουμένους. Στα ανωτέρω προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν και πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρί των χωρών. Άρθρο 3 Η λειτουργία του Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας δι έπεται από τις διατάξεις των με υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 45), 40109/ (ΦΕΚ Β 831) και / (ΦΕΚ Β 1589) αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως αυτές ισχύουν. Άρθρο 4 Στο Κ.Ε.Κ. του άρθρου 1 της παρούσας, η συγκρότηση τμημάτων κατά ειδικότητα γίνεται ανάλογα με το πε ριεχόμενο των προγραμμάτων ΣΕΚ που υλοποιούνται κάθε φορά. Άρθρο 5 Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας ρυθμίζεται με απόφασή μας. Από τη συγκεκριμένη απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους , η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ που προβλέπονται στους ΚΑΕ 0211, 0221, 0225, 0267, 0274, 0431, 0545, 0551, 0711, 0721, 0813, 0829, 0831, 0832, 0841, 0842, 0855, 0863, 0889, 0899, 1259, και 2659 για το έτος 2009 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Αλιμος, 12 Μαρτίου 2009 Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3399 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27 4 2012/ απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 26365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 0.18805/Οικ.3.3071 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων και επιχειρή σεων εντός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 0.18806/Οικ.3.3072 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2844 23 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΓΠ/20082 Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαι δευτών Ενηλίκων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα