ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων των έργων: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινω νιακής Στρατηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης των Προγραμμάτων INTERREG IIIB / ARCHIMED, INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελ λάδα Βουλγαρία, INTERREG IIIΑ / Ελλάδα Κύ προς, INTERREG IIIA / Ελλάδα Ιταλία και των Προγραμμάτων Γειτνίασης Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ. και Ελλάδα Αλβανία» Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοι νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/ ) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ει δικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτού μενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινω νικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/ Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας ετών με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΥΔ 6558 (1) Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διεθνών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων των έργων: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρα τηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δρά σης των Προγραμμάτων INTERREG IIIB / ARCHIMED, INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία, INTERREG IIIΑ / Ελλάδα Κύπρος, INTERREG IIIA / Ελ λάδα Ιταλία και των Προγραμμάτων Γειτνίασης Ελ λάδα Π.Γ.Δ.Μ. και Ελλάδα Αλβανία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165). 3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Οι κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57). 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ Β 1948/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδι οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251). 6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο ήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α 3). 5. Την υπ αριθμ. Ε (2003) 117/ απόφαση της Επι τροπής για την έγκριση του προγράμματος INTERREG III B / ARCHIMED στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλί ας INTERREG III, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. Ε (2001) 4076/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος INTERREG III A / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III με ταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. Ε (2003) 108/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Ιταλία στο πλαίσιο της Κοι νοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. Ε (2002) 118/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος INTERREG III A / CARDS Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ. στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III μεταξύ Ελ λάδας και Π.Γ.Δ.Μ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. Ε (2002) 828/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Αλβανία στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Την υπ αριθμ. Ε (2000) 55/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Κύπρος στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 13732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Την υπ αριθμ /ΥΔ4927/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα Αλβανία του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους άξονες προτεραιότητας 1 2 του Προγράμματος INTERREG IIIA/ Ελλάδα Αλβανία». 12. Την από απόφαση της Επιτροπής Καθο δήγησης του ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα Κύπρος στη Μυτιλήνη για την έγκριση του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος INTERREG IIIΑ/ Ελλάδα Κύπρος». 13. Την υπ αριθμ /ΥΔ2885/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους άξονες προτεραιότητας 1 4 του Προγράμματος INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία». 14. Την από απόφαση της Επιτροπής Καθο δήγησης του ΠΚΠ INTERREG IIIA Ελλάδα Ιταλία στο Μπάρι Ιταλίας για την έγκριση του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος INTERREG IIIΑ/ Ελλάδα Ιταλία». 15. Την υπ αριθμ. 475/ΥΔ33/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης για την ένταξη στο Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα ΠΓΔΜ του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους άξονες προτεραιότητας 1 3 του Προγράμματος INTERREG IIIA/ CARDS Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ.». 16. Την από απόφαση της Επιτροπής Καθο δήγησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B/ARCHIMED στη Ρώμη για την έγκριση του έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προ γράμματος INTERREG IIIB/ ARCHIMED». 17. Την υπ αριθμ /ΥΔ 36555/ απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την επιλογή αναδόχων των έργων: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και εφαρμο γή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης των Προγραμμά των INTERREG IIIA / Ελλάδα Αλβανία, INTERREG IIIB / ARCHIMED, INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλ γαρία, INTERREG IIIΑ / Ελλάδα Κύπρος, INTERREG IIIΑ / CARDS Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ., INTERREG IIIA / Ελλάδα Ιταλία», αποφασίζει: 1. Την ματαίωση των έξι (6) ανοικτών διεθνών διαγωνι σμών, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ /ΥΔ 36555/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την επιλογή αναδόχων των έργων: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρα τηγικής και εφαρμογή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης των Προγραμμάτων INTERREG IIIA / Ελλάδα Αλβανία, INTERREG IIIB / ARCHIMED, INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία, INTERREG IIIΑ / Ελλάδα Κύπρος, INTERREG IIIΑ / CARDS Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ., INTERREG IIIA / Ελλάδα Ιταλία». 2. Την προκήρυξη έξι (6) ανοικτών διεθνών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων των έργων: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και εφαρμο γή Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης των Προγραμμάτων INTERREG IIIB / ARCHIMED, INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία, INTERREG IIIΑ / Ελλάδα Κύπρος, INTERREG IIIA / Ελλάδα Ιταλία και των Προγραμμάτων Γειτνίασης Ελλάδα Π.Γ.Δ.Μ. και Ελλάδα Αλβανία». 3. Την έγκριση των συνημμένων Τευχών Προκήρυξης ανοικτών διεθνών διαγωνισμών για τα ανωτέρω έργα. 4. Οι περιλήψεις των προκηρύξεων να σταλούν για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ). Μετά την ημερομηνία της αποστο λής στην ΕΕΕΚ των ανωτέρω δημοσιεύσεων, να δημο σιευθούν και στον ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το κόστος της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια Στήριξη του κάθε Προγράμματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F Αριθμ /18953 Τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/ ) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσί ας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. α. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 3 και 18 αυτού, β. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α / ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποι ήθηκε και ισχύει κάθε φορά, γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α / Τον υπ αριθμ. 1083/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμ βουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενι κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του υπ αριθμ. 1260/1999 κανονισμού (ΕΚ)». 3. Τον υπ αριθμ. 1081/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιου λίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ αριθμ. 1784/1999 κανονισμού (ΕΚ)». 4. Τον υπ αριθμ. 1828/2006 Κανονισμό (ΕΚ) της Επιτρο πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των υπ αριθμ. 1083/2006 και 1080/2006 Κανονισμών (ΕΚ). 5. Την υπ αριθμ. C/2007/5534/ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Ανά πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει. 6. Το ΕΣΠΑ και ειδικότερα τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Ε.Ε. και τα οποία περιέχουν δράσεις συγχρηματοδο τούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/τ. Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την αναδιάρ θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρημα τοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως ακολούθως: «Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Η συσταθείσα με το άρθρο 5 της υπ αριθμ /2001 (ΦΕΚ 599/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης στο Υπουρ γείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενερ γειών από το ΕΚΤ), η οποία υπάγεται απ ευθείας στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, αναδιαρθρώνεται βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ζ και του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3614/2007. Η Ειδική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου ως τελικού δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, στοιχ. στ) του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής είναι επίσης αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως δικαι ούχου φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.5 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α / ). Άρθρο 2 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εφαρμογής Συγχρη ματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ διαρθρώνεται σε (4) οργανωτικές μονάδες: Α. Μονάδα Α: Υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης Αν θρώπινου Δυναμικού Β. Μονάδα Β: Υλοποίηση Ενεργειών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρε σιών (ΣΥΥ) και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργα νώσεις (ΜΚΟ) Γ. Μονάδα Γ Ελέγχου Δ. Μονάδα Δ Οργάνωσης και Πληροφορικής Άρθρο 3 Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτού μενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι αρμόδια για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, ΣΥΥ, και δράσεων από τις ΜΚΟ του Ευρωπαϊκού Κοινω νικού Ταμείου (ΕΚΤ). Στο πλαίσιο του ΚΠΣ η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι αρμόδια για την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον Κοινοτικό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Τις αρμοδιό τητες της Μονάδας Β Υλοποίηση Ενεργειών Κατάρτισης και Απασχόλησης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας » υλοποιεί για το υπόλοιπο της 3ης προγραμ ματικής περιόδου η νέα Μονάδα Α. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Ι. Μονάδα Α : Υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης Αν θρώπινου Δυναμικού 1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των συγχρη ματοδοτούμενων ενεργειών των Ε.Π. σύμφωνα με τους ειδικούς Στόχους και την εξειδίκευση πράξεων στους Άξονες προτεραιότητας των ΕΠ. 2. Προβαίνει σε προκηρύξεις έργων προς τους υπο ψηφίους αναδόχους των πράξεων που της ανατίθενται από τα ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ένταξης, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητα τους. 3. Είναι αρμόδια για τη σύνταξη και υποβολή στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (έργων και υποέργων) και των τυχόν τροποποιήσεών τους. 4. Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτού μενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων και το σύστημα διαχείρι σης των εν λόγω ενεργειών. 5. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαί σιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης. Επίσης λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική, δια φανής και συνεπής προς τους όρους των συστημάτων διαχείρισης. 6. Εκπονεί συστήματα και οδηγούς διαχείρισης των προκηρυσσόμενων ενεργειών/ πράξεων για τα οποία διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 7. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσε ων που αφορούν στις προκηρύξεις των έργων. 8. Προετοιμάζει τις εγκριτικές αποφάσεις των ενερ γειών και τις αποστέλλει στους αναδόχους φορείς υλοποίησης. 9. Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. και εφαρ μόζει τις υπ αυτές εκπορευόμενες οδηγίες και κατευ θύνσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμματισμού. 10. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης των ενεργειών των αναδόχων φορέων, όπως αυτά καθο ρίζονται στο σύστημα διαχείρισης των ενεργειών και περιγράφονται στις εκάστοτε προκηρύξεις ή/και συμ βάσεις. 11. Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσι κού αντικειμένου των υποέργων που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των

4 13734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων ελέγχων όπου απαιτείται. 12. Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικει μένου των πράξεων (έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων και ο οποίος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου πιστοποίησης. Κατόπιν της πι στοποίησης του φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των εντύπων καταβολής χρηματοδότησης. 13. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων/παρατυπιών ενημερώνει την Μονάδα Γ για τη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου 14. Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων. 15. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ «Εργόραμα», για την παρακολού θηση των έργων και των υποέργων. 16. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπα ϊκών ελεγκτικών οργάνων. ΙΙ. Μονάδα Β : Υλοποίηση Ενεργειών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρε σιών (ΣΥΥ) και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργα νώσεις (ΜΚΟ) 1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού » και άλλες ΕΥΔ που τις αναθέτουν ενέργειες Ολοκληρωμένων Παρεμ βάσεων, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται η τήρηση των προδια γραφών ή εξειδικεύσεων των ΕΠ., σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του/των Αξόνων Προτεραιότητας. 2. Προβαίνει στην προκήρυξη έργων που εμπεριέχο νται σε μέτρο ή μέρος μέτρου του Ε.Π., που της ανατί θεται, βάσει της απόφασης ένταξης της πράξης που της ανατίθενται από τα Ε.Π., εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητά τους. 3. Είναι αρμόδια για τη σύνταξη και υποβολή στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. των Τεχνικών Δελτίων έργων και υποέργων και των πιθανών τροπο ποιήσεών τους. 4. Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτού μενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων και το σύστημα διαχείρι σης των εν λόγω ενεργειών. 5. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαί σιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης. Επίσης λαμβάνει κάθε πρόσφο ρο μέτρο προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική, διαφανής και συνεπής προς τους όρους του ειδικού θεσμικού πλαισίου. 6. Εκπονεί συστήματα και οδηγούς διαχείρισης των προκηρυσσόμενων ενεργειών/ πράξεων για τα οποία διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 7. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσε ων που αφορούν στις προκηρύξεις των έργων. 8. Προετοιμάζει τις εγκριτικές των ενεργειών αποφά σεις και τις αποστέλλει στους αναδόχους. 9. Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και εφαρμόζει τις υπ αυτήν εκπορευόμενες οδηγίες και κατευθύνσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 10. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης των ενεργειών των αναδόχων φορέων, όπως αυτά καθορί ζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις ή/και συμβάσεις. 11. Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσι κού αντικειμένου των υποέργων που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων ελέγχων όπου απαιτείται. 12. Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικει μένου των πράξεων (έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων και ο οποίος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου πιστοποίησης. Κατόπιν της πι στοποίησης του φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των εντύπων καταβολής χρηματοδότησης. 13. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων/παρατυπιών ενημερώνει την Μονάδα Γ για τη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου. 14. Παρέχει στη Μονάδα Γ τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων. 15. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ «Εργόραμα», για την παρακολού θηση των έργων και των υποέργων. 16. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπα ϊκών ελεγκτικών οργάνων. ΙΙΙ. Μονάδα Γ : Ελέγχου Μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων και ειδικότερα: 1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποέργων και πριν την αποπληρωμή τους προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στην έδρα υλο ποίησης των χρηματοδοτούμενων ενεργειών, για την επιβεβαίωση: α. της πραγματικής υλοποίησης των συγχρηματοδο τούμενων ενεργειών, σύμφωνα με την εγκριτική απόφα ση, τη σύμβαση και τα επί μέρους υποβληθέντα δικαιο λογητικά σχετικά με την πορεία υλοποίησής τους. β. της αξιοπιστίας και ακρίβειας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους αναδόχους γ. την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος από την εγκριτική απόφαση και τη σύμβαση δ. την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηματοδοτού μενων ενεργειών δύναται ο επιτόπιος έλεγχος να διε νεργείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τεκμηρι ωμένης μεθόδου δειγματοληψίας. 3. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου. 4. Επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων ενεργειών. 5. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, τα πορίσματα της οποίας κοινοποιούνται στην Μονάδα Α και Β, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και στον Ανάδοχο. 6. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αναδόχων ως προς επί μέρους συστάσεις που του έχουν τεθεί, σύμ φωνα με την έκθεση ελέγχου. 7. Με τα ανωτέρω πορίσματα είναι δυνατόν να επι βάλλονται διαφόρων ειδών κυρώσεις ακόμη και ακύ ρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης του υποέργου στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, οι οποίες θα καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο των έργων ή τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης καθώς και τις προκύπτουσες δημοσιονομικές επιπτώσεις. 8. Εφ όσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώ νονται μη επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και αχρεωστή τως ή παράνομα καταβληθέντα χρηματικά ποσά, στον ελεγχόμενο φορέα κοινοποιείται με το πόρισμα του ελέγχου και απόσπασμα της έκθεσης και εφαρμόζο νται οι διατάξεις της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ 1850/Β / ) για την «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε. στο πλαίσιο Ευρω παϊκού Κοινωνικού Ταμείου», όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειση γείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη των αναδόχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 10. Τηρεί αρχείο των διενεργουμένων επιτόπιων ελέγ χων, όπου για κάθε έλεγχο αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, η ημερομηνία και το αποτέλεσμα της ελέγχου, και τα μέτρα που λήφθηκαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. ΙΙΙ. Μονάδα Δ : Οργάνωσης και Πληροφορικής 1. Παρέχει οριζόντια υποστήριξη στις υπόλοιπες οργα νωτικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει οργανωτικά εργαλεία και μεθόδους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπόλοιπων μονάδων και τις υποστηρίζει με την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκπαίδευση σε πληροφορικά συστήματα. 2. Αναπτύσσει ή/και επιλέγει και θέτει στη διάθεση των υπόλοιπων μονάδων τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα για την αξιολόγηση, την έγκριση και την πα ρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων των αναδόχων φορέων. Μεριμνά ώστε να υπάρχει απόλυτη συμβατό τητα των στοιχείων με το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την ειδική υπηρεσία ΟΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας. 4. Διενεργεί τις απαιτούμενες δράσεις για την πληροφό ρηση και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενερ γειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί στα πλαίσια των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και των άλλων ΕΠ. έργα των οποίων υλοποιεί σε συνεργα σία με τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και με την Εθνική Αρχή Συ ντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερομένους εν δυνάμει ωφελούμενους. 6. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφά σεων και των άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότη τας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής, πλην εκείνων που ανήκουν στις αρμοδιότητες των άλλων μονάδων. Παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. 7. Προβαίνει στη λογιστική παρακολούθηση του οικο νομικού αντικείμενου των υλοποιούμενων έργων, σύμ φωνα με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης. 8. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού. 9. Οργανώνει και τηρεί το γενικό αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, τηρεί το πρωτόκολλο και έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων. 10. Είναι αρμόδια για την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ καθώς και αντιγράφων εκ των λοιπών πρωτοτύπων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της. 11. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, και υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, μέχρι την 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, ετή σιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτι κούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προ γραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις υπόλοι πες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγ χρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ γίνεται σύμ φωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 61 άτομα τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 48 άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 6 άτομα Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), 2 άτομα Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ μογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, προϊσταμένων των Μονάδων της και αναπλήρωση του προϊσταμένου της.

6 13736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενερ γειών από το ΕΚΤ, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος της, και ο οποίος προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση ορισμού του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας. Για τον ορισμό προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτού μενων Ενεργειών από το ΕΚΤ εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F Αριθμ. 1887/23/ (3) Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλι κίας ετών με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15, Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10, Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1, Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ. 2. Την υπ αριθμ. 683/17/ απόφαση της Επι τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ. 3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα: Tην αποδοχή της υπ αριθμ. 683/17/ απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ, που αφορά στην κα τάρτιση Προγράμματος νέων ελευθέρων επαγγελ ματιών ηλικίας ετών με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με τα μέτρα απασχόλησης, αυταπασχόλησης και δημοσιότητας, όπως αναφέρεται και αναλύεται στην εισήγηση, ως εξής: 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυ σης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι νέοι θα πρέπει: 1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδι κασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρημα τικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι και δύο(2) μέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπό θεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο εταιρικό κεφάλαιο της. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 3.1 Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συ νεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης. 3.2 Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατι κού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 3.3 Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, ερ γαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτε ρα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. 6 π.μ.), καθώς και επι χειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτο ρεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών. 3.4 Πλανόδιες επιχειρήσεις. 3.5 Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντι κείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμ βάνεται στις εξαιρέσεις. 3.6 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 3.7 Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λει τουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ. 3.8 Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν 3.9 Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια. 1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέ πει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά: η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμ βουλο του ΟΑΕΔ η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ 2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχει ρηματικών σχεδίων, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης, με προτεραιότητα σε καινο τόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομί ας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών. Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ. Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγω γικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχει ρήσεις Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης. 3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. 5. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζε ται στα ,00 σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακό πτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 6. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής: 6.1 Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει: Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού δια στήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμ φανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμέ να φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. 6.2 Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του. 6.3 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουρ γία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. 8. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος. 9. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανε ξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε 10. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα προβαίνει σε επι τόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/34255/0022/ κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψη φίων ή ενταγμένων στο πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος (μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφα σης στον ενδιαφερόμενο). 12. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προ γράμματος και την πληρέστερη ενημέρωση των νέων, ο ΟΑΕΔ θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Ημερίδα Προώθησης και Δημοσιότητας του προγράμματος, ενώ θα αξιοποιήσει δίκτυα διάχυσης της ενημέρωσης άλλων δημόσιων φορέων. Το κόστος κάθε Ημερίδας θα ανέρχε ται μέχρι του ποσού των 6.000, η δε δαπάνη του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 0851). 13. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους ,00 ΕΥΡΩ η οποία επιμερίζεται ως εξής: Για το έτος 2008: ,00 Για το έτος 2009: , ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των «αιτή σεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθο ριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Θα εκδοθεί εγκύκλιος του ΟΑΕΔ η οποία θα κα θορίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα ρούσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Μαΐου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

8 13738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ.1887/23/13-05-2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ΦΕΚ 1005/Τ.Β /30-05-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ &

Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 22-32 ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 33-64 ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.850/ΨΣ6007 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα