Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : , 245, 246, 247 FAX : E mail : Αθήνα 21/3/2011 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 22 ΠΡΟΣ: Του αποδέκτε του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ω ο συνημμένο πίνακα διανομή ΘΕΜΑ : «Πρόγραμμα ενίσχυση εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων» ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010, 70/2010, 79/2010 & Γεν. Έγγραφο Ε40/530/ Σα κοινοποιούμε τι διατάξει τη με αριθ /752/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1663/τ.Β /2010) που αφορούν «Πρόγραμμα ενίσχυση εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων» και θέτουμε υπόψη σα τα εξή : ΓΕΝΙΚΑ Σκοπό του προγράμματο είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασία σε ιδιωτικέ επιχειρήσει, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, ω κίνητρο για την πρόσληψη ανέργων εκ των οποίων οι με πλήρη απασχόληση και οι 100 με μερική. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση του προσωπικού τη, λόγω καταγγελία σύμβαση εργασία ή εθελουσία εξόδου που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχή οικονομικών κυρίω κινήτρων. Σε περίπτωση απόλυση, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έω την ημερομηνία υποβολή τη αίτηση συμμετοχή στο πρόγραμμα.

2 Λεπτομέρειε για του δικαιούχου εργοδότε, ωφελούμενα άτομα καθώ επίση και προϋποθέσει συμμετοχή στο πρόγραμμα αναφέρονται στο άρθρο 4 τη κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΠΟΣΟ - ΟΡΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ : Η διάρκεια τη επιχορήγηση ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνε. Μετά τη λήξη τη επιχορήγηση οι επιχειρήσει δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνε ακόμα. Ω ποσό επιχορήγηση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στι ασφαλιστικέ εισφορέ, για όλου του κλάδου κύρια ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. και τη επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώ και στι ασφαλιστικέ εισφορέ, εκείνων που το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνική Ασφάλιση. Επίση, ω ποσό επιχορήγηση ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στι ασφαλιστικέ εισφορέ, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδεία, για του μήνε που αυτά καταβάλλονται. Ω βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγηση λαμβάνονται οι πραγματικέ ακαθάριστε αποδοχέ των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψου του κατώτατου βασικού μισθού, όπω ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Το ποσό επιχορήγηση υπολογίζεται σε ποσοστό εκατό τοι εκατό (100%) επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στην πλήρη ή μερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται μέσω τη χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ο.Α.Ε.Δ. και τη αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη, εκτό του ποσού επιχορήγηση, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικέ εισφορέ, των λοιπών επικουρικών ταμείων, το οποίο καταβάλλεται απευθεία στην επιχείρηση. Ω μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση του εργαζόμενου. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρου απασχόληση για του μισθωτού και για του ημερομισθίου, εφόσον υπάρχουν 15 τουλάχιστον ημέρε ασφάλιση που αντιστοιχούν σε πλήρε ωράριο εργασία για εργαζόμενου Α.με.Α. και 20 τουλάχιστον ημέρε ασφάλιση για τι υπόλοιπε ομάδε. Οι αναφερόμενε υποχρεώσει ισχύουν ανάλογα και για του επιχορηγούμενου λόγω μερική απασχόληση. Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό τη επιχείρηση ασφαλιζόταν για λιγότερο από (20) ημέρε το μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώ απασχόλησή του και μετά την υπαγωγή τη επιχείρηση στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. 2

3 Σε αντίθετη όμω περίπτωση (πλήρη απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το ασφαλίσει για (20) τουλάχιστον ημέρε κατά μήνα. Κατά τη διάρκεια τη δέσμευση πρέπει να υπάρχουν δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρε ασφάλιση κατά μήνα για επιδοτούμενου Α.με.Α. και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρε ασφάλιση κατά μήνα για τι υπόλοιπε ομάδε ω και για κάθε μη επιχορηγούμενο μισθωτό. Κατά τη συνολική διάρκεια ισχύο του προγράμματο (διάρκεια επιχορήγηση και περίοδο δέσμευση ) είναι δυνατόν ο μισθωτό, επιχορηγούμενο ή μη, να πραγματοποιήσει μόνο για (3) τρεί μήνε κατ έτο, κάτω των ανωτέρω αναφερομένων ημερών ασφάλιση. Οι επιχειρήσει υποχρεούνται να διατηρήσουν τι θέσει εργασία (παλαιέ και νέε ) καθ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράμματο, που ανέρχεται συνολικά σε 48 μήνε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Οι εργοδότε οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, του Ο.Α.Ε.Δ., θα υποβάλλουν Κανονικέ (01) Α.Π.Δ. Α τριμήνου 2011, στι προθεσμίε που ορίζονται με το Γενικό Έγγραφο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Ε40/7/ με καταχωρημένου όλου του εργαζόμενού του. Οι επιχειρήσει οι οποίε εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου 2010 δύνανται να υποβάλλουν την Α.Π.Δ. Δ τριμήνου 2010 έω 29/4/2011 χωρί την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικέ 01 Α.Π.Δ. και Συμπληρωματικέ 04 Α.Π.Δ.) στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. τη έδρα του εργοδότη. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ που αφορούν στου επιδοτούμενου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στι αποδοχέ μισθολογικών περιόδων 10 ο, 11 ο, 12 ο /2010, 1 ο /2011 και 2 ο /2011 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμε (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έω 29/4/2011. Μετά την πάροδο τη προθεσμία αυτή θα επιβάλλονται οι σχετικέ κυρώσει κατά τα γνωστά. Εάν έχουν αποδοθεί, από επιδοτούμενε επιχειρήσει, επιπλέον ασφαλιστικέ εισφορέ ενώ δεν τι όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ω αχρεωστήτω καταβληθείσε ή να συμψηφιστούν. Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των επιδοτουμένων/εργαζομένων στι Α.Π.Δ. των εργοδοτών, κατωτέρω παραθέτουμε σχετικό παράδειγμα : 3

4 Εργοδότη έχει ενταχθεί τον 10 ο /2010 στο ειδικό τριετέ πρόγραμμα ενίσχυση με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η εγγραφή μηνό 11 ου /2010 για επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίο αμείβεται με μικτέ αποδοχέ 739,56, θα εμφανίζεται ω εξή : 32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 739,56 40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 118,33 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 207,52 42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 325,85 44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 325,85 46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχέ (πεδίο 39) υπερβαίνουν τον κατώτατο βασικό μισθό (ΕΓΣΣΕ ), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών : 32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 280,60 42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 440,60 44 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ) 325,85 46 ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 114,75 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σε περίπτωση ένταξη τη επιχείρηση στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα, η απεικόνιση τη ασφάλιση θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση δύο (2) εγγραφών (το άθροισμα των ημερών ασφάλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τι ημερολογιακέ του μήνα αναφορά ). Συν/να : 5 φύλλα Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ C:DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\ΚΕΜΕΝΑ\2011\ΒΛΑΤ.\ΕΓΚΥΚΛ. 4

5 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράµµατος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από εξαρτη σιογόνες ουσίες και Αποφυλακισµένων ατόµων και Προγράµµατος Επιχορήγησης 50 θέσεων Ερ γονοµικής ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α)... 1 Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράµµατος ενίσχυ σης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Ατόµων µε Ανα πηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογό νες ουσίες, Αποφυλακισµένων, Νεαρών Παραβατι κών Ατόµων ή Νεαρών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράµµατος Επιχορήγη σης 50 θέσεων Εργονοµικής ιευθέτησης του χώ ρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α)... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /751 (1) Κατάρτιση Προγράµµατος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύ θερων Επαγγελµατιών ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισµένων ατόµων και Προγράµµατος Επι χορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 (A 70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 7 του ν.1836/89 (A 79), το άρθρο 6 του ν. 2434/96 (A 188) και τις διατάξεις του Π. /τος 245/1986 (Α 117). 2. Τις διατάξεις του ν.1346/83 (Α 46) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων» 3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.. και άλλες διατάξεις» (A 258). 4. Τις διατάξεις του ν.2434/96 (A 188) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. /τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A. 98). 6. Τις διατάξεις του Π. /τος 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (A 163), όπως ισχύει σήµερα. 7. Τις διατάξεις του Ν. /τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και ιοικήσεως του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργα τικού υναµικού» (A 112). 8. Τις υπ αριθ και 3335/ αποφάσεις του.σ. του Ο.Α.Ε.., οι οποίες µας διαβιβάσθηκαν µε το υπ αριθ. Β / έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. 9. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία που αφορά την Υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 11. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006). 12. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµο γή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί σχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/α/ ). 14. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρι σης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθ / ΕΥΘΥ 2041/ Υπουργική απόφαση του ΥΠΟΙΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L210/25 της 31/07/2006). 16. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για

6 26424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) από την αρµόδια ιεύθυνση ιοικητικού, σε ζεύγος ελε γκτών. Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειµένου να δι απιστωθεί η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης ή µη της αιτούµενης εργονοµικής διευθέτησης. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής από φασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. Εφ όσον η απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας είναι εγκριτική διενεργείται ο δεύτερος έλεγ χος, κατόπιν συνεννόησης µε την επιχείρηση, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη εργονοµική διευθέτηση. Κατά τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά τιµολόγια εξοφληµένα. Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονοµικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρµόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης. ικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κό στους της εργονοµικής διευθέτησης, η επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση, µαζί µε τα σχετικά τιµολόγια για τη δαπάνη της εργονοµικής διευθέτησης, στην αρµόδια Υπηρεσία πληρωµής του ΟΑΕ. Η αρµόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.. µετά τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογη τικών προβαίνει στην πληρωµή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.. (σε ποσοστό 90% επί του συνολικού ύψους της κάθε δαπάνης), χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόµενο δηλαδή τα 2.500,00 ΕΥΡΩ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα άρθρα 13 (Επίλυση διαφορών), 14 ( ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράµµατος) και 16 (Τελικές διατάξεις) του Κεφ. Α της παρούσας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ö Αριθµ /752 (2) Κατάρτιση Ειδικού Τριετούς Προγράµµατος ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρό σληψη ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Απο φυλακισµένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόµων ή Νε αρών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Προγράµµατος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργο νοµικής ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτο µα µε Αναπηρίες (A.µε.Α). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/82 (A.70) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 7 του ν.1836/89 (A 79), το άρθρο 6 του ν. 2434/96 (A 188) και τις διατάξεις του Π. /τος 245/1986 (Α 117). 2. Τις διατάξεις του ν.1346/83 (Α 46) «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων» 3. Τις διατάξεις του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.. και άλλες διατάξεις» (A 258). 4. Τις διατάξεις του ν.2434/96 (A 188) «Μέτρα Πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π. /τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (A 98). 6. Τις διατάξεις του Π. /τος 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (A 163), όπως ισχύει σήµερα. 7. Τις διατάξεις του Ν. /τος 212/69 «Περί Οργανώσεως και ιοικήσεως του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργα τικού υναµικού» (A 112). 8. Τις υπ αριθ και 3335/ αποφάσεις του.σ. του Ο.Α.Ε.., οι οποίες µας διαβιβάσθηκαν µε το υπ αριθ. Β / έγγραφο της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. 9. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµο γή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει. 10. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). 11. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενί σχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/α/ ). 12. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/ Β/2008) Υπουργική απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ αριθ /ΕΥΘΥ 2041/ Υπουργική απόφαση του ΥΠΟΙΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών διατάξε ων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L210/25 της 31/07/2006). 14. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργη ση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 (ΕΕ L210/12 της 31/07/2006). 15. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτρο πής της 8ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών δι ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ Λ371/1 της 27/12/2006). 16. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτρο πής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) σονος σηµασίας (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L379/5 της 28/12/2006). 17. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία που αφορά την Υλοποίηση και διαχείριση προγραµµάτων. 18. Την ισχύουσα Φορολογική Νοµοθεσία και ιδίως το νο µότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών. 19. Την ανάγκη δηµιουργίας συστήµατος διαχείρισης, παρα κολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εξειδίκευσης των ενερ γειών των προγραµµάτων εξατοµικευµένης παρέµβασης. 20. Την µε αριθµό C/2007/5534/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 21. Την αριθµ. 2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 2408/ Β/ ). 22. Την υπ αριθµ. Υ275/ Απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουµάνη» (ΦΕΚ 1595/Β/ Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπο λογισµού του ΟΑΕ (ΚΑΕ 0639) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό): Α) απάνη ύψους ΕΥΡΩ περίπου ( ΕΥΡΩ περίπου για το Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασί ας για τα Α.µε.Α. και ΕΥΡΩ περίπου για το Πρό γραµµα Εργονοµικής ιευθέτησης), η οποία αναλύεται κατ έτος ως ακολούθως: Πρόγραµµα ΝΘΕ Πρόγραµµα Εργονοµ. ιευθ. Σύνολο Σύνολο Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕ (ΚΑΕ 0639), ο οποίος επιχο ρηγείται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ερ γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ειδ. Φ , ΚΑΕ 2472) για την αιτία αυτή. Β) απάνη ύψους ΕΥΡΩ περίπου για το Πρόγραµ µα Νέων Θέσεων Εργασίας για τις λοιπές κατηγορίες πλην των Α.µε.Α., η οποία αναλύεται κατ έτος ως ακολούθως: Σύνολο Για τα οικονοµικά έτη θα ληφθεί µέριµνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο γισµό του Ο.Α.Ε.. (ΚΑΕ0639). Γ) απάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η οποία δεν µπορεί να εκτιµηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγµα τικά γεγονότα (αριθµός πραγµατοποιούµενων ελέγχων, κ.λπ.), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούµενες πιστώσεις στον προϋπο λογισµό του ΟΑΕ (ΚΑΕ 4419), ενώ για τα επόµενα οικονοµικά έτη θα ληφθεί µέριµνα για την εγγραφή των αντίσχοιχων πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισµό, αποφασίζουµε: Την κατάρτιση των κατωτέρω Προγραµµάτων: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επι χορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλι στικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Ατόµων µε Αναπηρίες (A.µε.Α), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισµένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόµων ή Νεαρών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Άρθρο 1 Αντικείµενο προγράµµατος Στόχος του προγράµµατος Σκοπός του προγράµµατος αυτού είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την επιχορήγηση µέρους του µισθο λογικού και µη µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογι σµού λαµβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη άνεργων, ατόµων ευπαθών κοινωνι κών οµάδων εκ των οποίων οι µε πλήρη απασχόληση και οι 100 µε µερική. Εκ του συνόλου των θέσεων οι: 2080 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα µε Αναπηρίες (A.µε.Α) ηλικίας ετών 50 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα Αποφυ λακισµένα ηλικίας ετών 150 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτοµα Απεξαρ τηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας18 64 ετών 20 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα Νεαρά Παραβα τικά άτοµα ή Νεαρά άτοµα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ηλικίας 16 21ετών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, µε προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα κατά την ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραµµα. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δηµιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Άρθρο 2 Πλαίσιο ένταξης χρηµατοδότηση επιλέξιµες περιοχές 1. Η µεγίστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράµ µατος θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα ευρώ περίπου θα καλυφθούν από πόρους του ΟΑΕ και τα ευρώ περίπου από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό, για τα Άτοµα µε αναπηρίες. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0639 του προϋπολογισµού του ΟΑΕ και θα αποδοθεί µέσω του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ ΟΑΕ. Ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανοµή του έργου σε πε ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

8 26426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Άξονας Προτεραιότητας Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υ τική Ελλάδα και Πελοπόννησος, Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία και Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόµενες πράξεις του προγράµµα τος εξειδικεύονται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Περι φέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό ,00 και θέσεις Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό ,00 και 950 θέσεις Άξονας Προτεραιότητας στις δύο ως άνω Περιφέ ρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό ,00 και 300 θέσεις. Ο προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου ( ,00 ευρώ) κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: 2011: , : , : , : , : ,00 2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χο ρηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Άρθρο 3 Ρόλος του ΟΑΕ ικαιούχοι των πράξεων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1346/83 (ΦΕΚ Α 46/83) «τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατι κής νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων» του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α 258), µεταξύ των σκοπών του ΟΑΕ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του αν θρώπινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας, και σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) ο ΟΑΕ µπορεί να επιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για προσλαµβανόµενους µισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες. Άρθρο 4 ικαιούχοι, ωφελούµενοι και προϋποθέσεις συµµετοχής 1. ικαιούχοι ικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρι σµοί, Επαγγελµατικά Σωµατεία και Ενώσεις αυτών, Σω µατεία, Αστικές Εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί (Ν.2716/ ), Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Προκειµένου οι ανωτέρω δικαιούχοι να υπαχθούν στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση του προσωπικού τους, λόγω κα ταγγελίας σύµβασης εργασίας ή εθελουσίας εξόδου που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµ µάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων. Σε περί πτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δηµιουργήθηκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστη ριότητας. εν θεωρείται µείωση η καταγγελία σύµβασης εργα σίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόµενο, εφόσον προσκοµί ζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. εν υπάγονται: Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/ ) όπως τροποποιήθη κε µε το Ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α/ ). Εξαιρούνται και δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραµµα α) οι επιχειρή σεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθµού για την απασχόληση Α.µε.Α. σε εφαρµογή του Ν.3812/ , άρθρο 1 περίπτωση ιη της παρ. 2 και β) το Κέντρο Ελέγ χου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσο κοµείο Αττικής (Ψ.Ν.Α) και το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) για την απασχόληση θεραπευτών στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικοµανείς για τα προ γράµµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Ν.3812/2009 άρθρο1, περίπτωση στ παρ. 2). Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές ο ΟΑΕ καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζοµένου µε την προϋπόθεση η συ γκεκριµένη δαπάνη να µην καλύπτεται από άλλη πηγή χρηµατοδότησης. Τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκ µετάλλευσης ψυχαγωγικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών τυχερού χαρακτήρα. Εξαιρούνται και δύνανται να υπα χθούν οι επιχειρήσεις ΠΡΟΠΟ και ΛΟΤΤΟ καθώς και οι Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001), για µισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης). Ατοµικές επιχειρήσεις για την απασχόληση ατόµων που είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε α βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του.σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας αυτών. Οι Συνεταιρισµοί, τα Επαγγελµατικά Σωµατεία και οι Ενώσεις αυτών ή τα Σωµατεία γενικά για την απα σχόληση µελών του.σ. συµπεριλαµβανοµένων και των ιδρυτικών µελών. Οι εργοδότες για την πρόσληψη ατόµων, τα οποία απασχολούνται σε κατ οίκον εργασίες (οικιακοί βοηθοί,

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) αποκλειστικές νοσοκόµες κ.λπ.). Εξαιρούνται και δύνα νται να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν άτοµα για άσκηση επαγγέλµατος µέσω τηλεργασίας µε έδρα την οικία των εργαζοµένων εφ όσον τα άτοµα αυτά, λόγω της αναπηρίας τους αντιµετωπίζουν προβλή µατα στη µετακίνησή τους και συγκεκριµένα άτοµα µε παραπληγία/τετραπληγία ή µυϊκή δυστροφία ή τύφλωση ή αυτά που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση. Στις περι πτώσεις αυτές ένας χώρος της οικίας του εργαζόµενου θα πρέπει να µετατραπεί σε τυπικό γραφείο και να εξο πλιστεί αναλόγως µε τις απαιτήσεις του αντικειµένου της εργασίας τους. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν υπαχθεί σε πρό γραµµα επιδότησης ΝΘΕ ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων παρελθόντων ετών, αλλά αποδεδειγµένα δεν τήρησαν τους όρους των προηγούµενων προγραµµά των π.χ. προέβησαν σε πολλαπλές απολύσεις, αντικα ταστάσεις, δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόµενους και γενικά δεν προώθησαν την απασχόληση των ατόµων αυτών. Όταν το αντικείµενο εργασιών µιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα εξ αυτών εξαιρείται του προγράµ µατος. Επιχειρήσεις που εξαιρούνται σύµφωνα µε τον Κα νονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενι σχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατο καλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εµπορία των προϊόντων τους στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κ.λπ.), Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση µεταφέρεται στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκ µετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποιητικές επιχειρήσεις]. Οι επιχειρήσεις για τα άτοµα που κατά το τελευ ταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υπαγωγής τους στο πρόγραµµα, είχαν απασχοληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που µε ταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσε ων για την απασχόληση των ίδιων ατόµων, εφ όσον: α Η επιχείρηση είχε υπαχθεί σε προηγούµενο πρό γραµµα Σύµβασης Ορισµένου Χρόνου για την απασχό ληση Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων και έληξε κατά το δωδεκάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα. β Τα άτοµα βρίσκονται το ανώτερο πέντε χρόνια πριν την θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους συνταξιοδότησής τους. Ως όριο συνταξιοδότησης νοείται το όριο ηλικίας όπως αυτό κατά περίπτωση ορίζεται από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις γ Πρόκειται για άτοµα µε ψυχική διαταραχή ή µε νο ητική υστέρηση ή τύφλωση ή παραπληγία/τετραπληγία ή µυϊκή δυστροφία ή αυτά που υποβάλλονται σε αιµο κάθαρση ή πάσχουν από µεσογειακή αναιµία. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβλη µατικές. i. Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προ βληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους: α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογα ριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφο ρικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου. ii. Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγε γραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαρια σµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτω χευτική διαδικασία. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατι κή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµά των, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

10 26428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Για άτοµα που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/ Άνεργοι Ωφελούµενα άτοµα είναι Α.µε.Α., Αποφυλακισµένα, Απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, Νεαρά Πα ραβατικά ή Νεαρά Άτοµα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα και θα πρέπει: Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την Υπηκοότη τα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι Έλληνες Οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχό λησης στη χώρα µας να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο Έντυπο εξα τοµικευµένης παρέµβασης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. Τα Άτοµα µε Αναπηρίες να διαθέτουν: Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., του ν.2643/1998, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. εν γίνεται δεκτή απόφα ση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ στην οποία αναφέρεται ότι το άτοµο µε Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία». Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτοµα προσκο µίζουν απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ µε πάθηση προερχόµενη από χρήση τοξικών ή άλλων ου σιών, για την ένταξή τους στη συγκεκριµένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα µητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης. Τα Αποφυλακισµένα Άτοµα να διαθέτουν: α) Αποφυλακιστήριο µε χρονολογία αποφυλάκισης από και µετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραµµα των ατόµων που θα προσκοµίσουν αποφυ λακιστήριο από χώρες Ε.Ε. β) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του /ντή του Σωφρονιστικού καταστήµατος, ότι το άτοµο έχει ανάγκη κοινωνικο οικονοµικής στήριξης και προτεί νεται να ενταχθεί στο πρόγραµµα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕ. Επισηµαίνεται ότι: τα άτοµα που θα υπαχθούν σε αυτά τα προγράµµατα θα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση έξι (6) µηνών, τουλάχιστον. Τα Απεξαρτηµένα Άτοµα να διαθέτουν: Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσµοθε τηµένο φορέα ηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότη τες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτοµο ολοκλήρωσε πρόγραµµα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2006 και µετά ή Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. µε την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από ηµόσια Αρχή της χώρας αυτής ή Βεβαίωση από θεσµοθετηµένο φορέα απεξάρτησης ότι τo άτοµο βρίσκεται: α) στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούµενου από θεσµοθετηµένο φορέα προγράµµατος απεξάρτη σης ή β) στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράµ µατος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η σύµφωνη γνώµη (γραπτώς) του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτοµο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να ορίζεται επιστηµονικός σύµβουλος για τη στήριξη του απασχο λούµενου, ο οποίος θα συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του ΟΑΕ. Τα Νεαρά Παραβατικά Άτοµα (άτοµα που τους έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα ή περιορισµός σε ειδι κό κατάστηµα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτοµα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο να διαθέτουν: Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρο νιστικών Ιδρυµάτων ή Ιδρυµάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή ικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπη ρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων ή αρµοδίων Φορέων του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας ή των Νοµαρχιών ή ήµων ή άλλου Αρµόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέµβασης ή του «Χαµόγελο του παιδιού», ή των Χωριών SOS κ.λπ., ότι το άτοµο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο οικονοµικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕ. Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προ βλέπεται. Άρθρο 5 ιαδικασία υπαγωγής Προθεσµία υποβολής αιτήσεων Οι δικαιούχοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρό γραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα, τότε η αί τηση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθεί το προς επιχορήγηση προσωπικό. Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των Γρ. Εργασίας ΕΚΟ, ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η προθεσµία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραµµα των υποψηφίων, θα καθοριστεί µε σχετικές αποφάσεις του ιοικητή του ΟΑΕ. Άρθρο 6 Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος 1. Μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για υπα γωγή στο πρόγραµµα πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος, ο οποίος διενεργείται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από την αρµόδια ιεύθυνση ιοικητι κού µε απόφαση ανάθεσης, προκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα (λειτουργία της επιχείρησης, µείωση προσωπικού κατά το προηγούµενο 6µηνο, καταλληλότητα συνθηκών ερ γασίας κ.λπ.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, η οποία θα κοινοποι είται στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης. 2. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άµεσα από τον αρµόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η δι αθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και όλους τους εργασιακούς συµβούλους της Υπηρεσίας. 3. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστηµα προσφοράς ζήτησης εργασίας, και ύστε ρα από την διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τις προτάσεις που περιέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραποµπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συµβούλους των Υπηρεσιών, µε στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. 4. Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ηµερών από την εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό η αίτηση τίθεται σε «ανα µονή» διάρκειας επτά (7) ηµερών µετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ηµερών. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανω τέρω προθεσµίας θεωρούνται άκυρες. 5. Μετά την εξατοµικευµένη προσέγγιση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενηµερώνει το σύστηµα ότι η αίτηση περνάει στο στά διο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστηµα. Άρθρο 7 ιάρκεια και ποσό επιχορήγησης Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δε σµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12)µήνες ακόµα. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντι στοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλι σης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους εργαζόµενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφα λίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταµεία, ως ποσό επιχορή γησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργο δοτών και εργαζοµένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταµείων, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλονται. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές ακα θάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/ επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασι κού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό εκα τό τοις εκατό (100%) επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στην πλήρη ή µερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη και αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ ΟΑΕ και της αντίστοι χης πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη, εκτός του ποσού επιχορήγησης, που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές, των λοιπών επικουρικών ταµείων, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση. Οµοίως θα καταβάλλονται απευθείας στους εργοδό τες ποσά επιχορήγησης που ικανοποιούνται µετά από την θεραπεία των ενστάσεων τους. Στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, µέρος του αναφερό µενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει απο δοθεί µέσω του αλληλόχρεου στο προηγούµενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήµα και επαγγελµατικού κίνδυνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε χρήµα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισό ποσα o αλληλόχρεος, αφού οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρµόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούµενων επιχειρή σεων και των ασφαλισµένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραµµα. Ως µερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραµµα θεωρείται η κατ ελάχιστον τετράωρη ηµερήσια απασχό ληση του εργαζόµενου. Άρθρο 8 Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης ικαιολογητικά Η αρµόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην, αναφερόµενη στο άρθρο 7, καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούµενη επι χείρηση υποβάλλει: 1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει: το ονοµατεπώνυµο των προσληφθέντων βάσει του προγράµµατος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα, το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού ται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.), το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές µε τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εµφανίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις (Α.Π..), το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µε το οποίο βαρύ νεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ ΟΑΕ, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ ΟΑΕ στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων µισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. 2) Μισθοδοτικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδι κές δηλώσεις (Α.Π..),οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή. 3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω ρηµένη από το Σ.Ε.Π.Ε. 4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερό τητας, όπου απαιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΙΑ Π/

12 26430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Α/10067/2007 και ΙΑ Π/Φ.Α.1.1/2407/ ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατεί ται και δεν εκχωρείται. 5) Τιµολόγιο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης ιαδικασία καταβολής επιχορήγησης Εντός των πρώτων τριάντα (30) ηµερών, που ακολου θεί τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.. του κάθε τριµήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης, όπως αναφέρονται στη ανωτέρω παρά γραφο. Η Υπηρεσία εκδίδει άµεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριµή νου και µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος µέ χρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο κατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρµόδια Περιφερειακή ιεύθυνση για ενταλµατοποίηση της δαπάνης την εγκρι τική απόφαση µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκα τάστηµα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στην αρµόδια Υπηρεσία πληρωµής του ΟΑΕ χρηµατικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφο ρών που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασµού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασµού (ΙΚΑ ΟΑΕ ). Όροι: Κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα επιχορη γείται από την ηµεροµηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλή ρους απασχόλησης για τους µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους, εφόσον υπάρχουν 15 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασί ας για εργαζόµενους Α.µε.Α. και 20 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης για τις υπόλοιπες οµάδες της παρούσας. Οι αναφερόµενες υποχρεώσεις ισχύουν ανάλογα και για τους επιχορηγούµενους λόγω µερικής απασχόλη σης. Εφόσον το προηγούµενο προσωπικό της επιχείρησης ασφαλιζόταν για λιγότερο από (20) ηµέρες το µήνα και εξακολουθεί να εφαρµόζεται το ίδιο καθεστώς απα σχόλησής του και µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επι χορήγηση. Σε αντίθετη όµως περίπτωση (πλήρης απασχόλησης του µη επιχορηγούµενου προσωπικού) η επιχείρηση υπο χρεούται να το ασφαλίσει για (20) τουλάχιστον ηµέρες κατά µήνα. Κατά τη διάρκεια της δέσµευσης πρέπει να υπάρχουν δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα για επιδοτούµενους Α.µε.Α. και είκοσι (20) τουλά χιστον ηµέρες ασφάλισης κατά µήνα για τις υπόλοιπες οµάδες της παρούσας ως και για κάθε µη επιχορηγού µενο µισθωτό. Κατά την συνολική διάρκεια ισχύος του προγράµµατος (διάρκεια επιχορήγησης και περίοδος δέσµευσης) είναι δυνατόν ο µισθωτός, επιχορηγούµενος ή µη, να πραγµα τοποιήσει µόνο για (3) τρεις µήνες κατ έτος, κάτω των ανωτέρω αναφεροµένων ηµερών ασφάλισης. Ως τρίµηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος θεωρούνται τα τρίµηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.. (Ια νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέµβριος, Οκτώβριος έως εκέµβριος). Άρθρο 9 Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης εσµεύσεις Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέ σεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ όλη τη διάρκεια του συνολικού προγράµµατος, που ανέρχεται συνολικά σε 48 µήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες, το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύµ φωνα µε τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως µείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύµ βασης εργασίας ή εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων πα ροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων. Άρθρο 10 Επιµήκυνση Προγράµµατος Είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης από ένα µήνα (1) έως και έξι (6) µήνες το ανώτερο µόνο σε περιπτώσεις: σοβαρής ασθένειας του εργαζοµένου που τον καθι στά ανίκανο να εργαστεί άδειας κυοφορίας τοκετού χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της µητρό τητας άλλης σοβαρής αιτίας (π.χ. επαναφυλάκισης λόγω εκδίκασης παλαιών εκκρεµοτήτων, κ.λπ.) άδεια άνευ αποδοχών (µέχρι 60 ηµέρες) που χορη γείται µετά από αίτηση του εργαζόµενου Στις περιπτώσεις στράτευσης εργαζοµένου και χορή γησης της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας το πρόγραµµα επιµηκύνεται για όσο διάστηµα διήρκεσε η θητεία ή η ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας. Η επιµήκυνση του Προγράµµατος θα εγκρίνεται µετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊστα µένου της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕ. Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση επιµήκυνσης του προ γράµµατος το επιχορηγούµενο διάστηµα συµπεριλαµβα νοµένου και του διαστήµατος που θα επιµηκυνθεί, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους 36 µήνες. Άρθρο 11 ιακοπή επιχορήγησης Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, µετά από οποιαδήποτε καταβολή πο σού της επιχορήγησης στην επιχείρηση µε απόδοση µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ), για την διακοπή της επιχορήγησης.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα ταβληθεί από τον ΟΑΕ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕ. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕ, και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας, που αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης µε επι στροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό του καταβλη θέντος ποσού επί των µηνών που δεν τήρησε η επιχεί ρηση τους όρους του προγράµµατος δια των µηνών του συνολικού προγράµµατος. Άρθρο 12 Παραγραφή αξίωσης Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιο λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών του µήνα που ακο λουθεί τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της Α.Π.. του κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριµένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράµµατος. Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, µετά από απόφαση του Προ ϊσταµένου της Υπηρεσίας. Άρθρο 13 Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραµµα Εάν µετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρό γραµµα, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι ή οι προϋποθέσεις του προγράµµατος, ο προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας µε απόφαση του θα ανακαλεί την υπαγωγή της. Οι ανακλητικές αποφάσεις εκδίδονται στις περιπτώσεις που δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό επιχορήγησης. Άρθρο 14 Επίλυση διαφορών Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγµέ νων στο πρόγραµµα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2) θα επιλύεται µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ιοίκηση Υπηρε σία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του ΟΑΕ, µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας, εντός τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος ή της απορριπτικής απόφασης. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του ΟΑΕ και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕ επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Άρθρο 15 ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράµµατος Ο ΟΑΕ ασκεί τους προβλεπόµενους από την υπ αριθµ. 2/34255/0022/ Κοινή Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράµµατος οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράµµατος. Οι έλεγχοι θα πραγµατο ποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε µέσα στο τρίµηνο αναφοράς. Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιού νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ γράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα και στις οποίες καταγράφο νται µε λεπτοµέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση. Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του συνολικού προγράµµατος, ο Ο.Α.Ε.. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσ σεται στο πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε το συνολικό πρόγραµµα, ξεκινώντας από την αίτηση και µέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσω πικού (δικαιολογητικά υπαγωγής και καταβολής της επι χορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της αναδόχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ.) Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται: Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους. Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωµή του προγράµµατος. Για την οµαλή πορεία των προγραµµάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε µήνα: οι δεσµευθείσες θέσεις οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν µετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ. Η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος διενερ γείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην οποία κατα χωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούµενη επιχεί ρηση, όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατι κών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης). Άρθρο 16 Τελικές διατάξεις Λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, εξειδι κεύονται περαιτέρω µε αποφάσεις του.σ. του ΟΑΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Πρόγραµµα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ιευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτοµα µε Ανα πηρίες (A.µε.Α) Αντικείµενο προγράµµατος Στόχος του προγράµ µατος Σκοπός του προγράµµατος είναι η δυνατότητα βελ τίωσης των συνθηκών εργασίας των απασχολουµένων ατόµων µε Αναπηρίες, η στήριξή τους στον εργασιακό

14 26432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) χώρο, η εξάλειψη των εµποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων για Εργο νοµική ιευθέτηση του χώρου εργασίας. Ο αριθµός των συνολικά ωφελούµενων ατόµων θα ανέλθει στα 50 άτοµα. Πλαίσιο ένταξης χρηµατοδότηση Η δαπάνη για την εφαρµογή του µέτρου αυτού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ. Ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανοµή του έργου σε πε ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πε λοπόννησος, Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία και Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. Για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράµµατος θα προκληθεί δαπάνη ύψους ,00 ευρώ (ΚΑΕ 0639) η οποία επιµερίζεται ως εξής: Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόµενες πράξεις του προγράµµα τος εξειδικεύονται ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας για τις οκτώ ως άνω Πε ριφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό ,00 και 17 θέσεις Άξονας Προτεραιότητας για τις τρεις ως άνω Πε ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό ,00 και 25 θέσεις Άξονας Προτεραιότητας στις δύο ως άνω Περιφέρει ες Σταδιακής Εισόδου: ποσό ,00 και 8 θέσεις Ο προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου θα ανέλθει στα ,00 ευρώ και κατανέµεται σε ετήσια βάση ως εξής: 2011: , : ,00 Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χο ρηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. ικαιούχοι και προϋποθέσεις συµµετοχής: ικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρι σµοί, Επαγγελµατικά Σωµατεία και Ενώσεις αυτών, Σω µατεία, Αστικές Εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί (Ν.2716/ ), Κοινοπραξίες και γενικά Εργοδότες που θα απασχολήσουν Άτοµα µε Αναπηρίες και θα ενταχθούν στο πρόγραµµα του Κεφ. Α της παρούσας. Ποσό Επιχορήγησης: Ο ΟΑΕ, εφ όσον κρίνεται απαραίτητο, συµµετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούµενης δαπάνης για κάθε µία από τις εργονοµικές διευθετήσεις του χώ ρου εργασίας (προσαρµοσµένες βοηθητικές τεχνολογι κές εγκαταστάσεις, προσαρµογή του χώρου εργασίας, * * ειδικός εξοπλισµός, αγορά λογισµικού για άτοµα µε αναπηρία, κ.λπ.) και µέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε µία από αυτές. ικαιολογητικά Υπαγωγής στο πρόγραµµα: Για την υπαγωγή στο πρόγραµµα απαιτείται: Αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το Α.µε.Α, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ (Γρ. Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω των Γρ. Εργασίας ΕΚΟ, ή ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος: Μετά την αίτηση της επιχείρησης διενεργούνται δύο (2) επιτόπιοι έλεγχοι ύστερα από απόφαση ανάθεσης από την αρµόδια ιεύθυνση ιοικητικού, σε ζεύγος ελε γκτών. Ο πρώτος έλεγχος, διενεργείται προκειµένου να δι απιστωθεί η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης ή µη της αιτούµενης εργονοµικής διευθέτησης. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για την έκδοση από τον Προϊστάµε νο της αρµόδιας Υπηρεσίας εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Η σχετική απόφαση θα εκδίδεται εντός εί κοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου και η οποία κοινοποιείται στην επι χείρηση. Εφ όσον η απόφαση του Προϊσταµένου της αρµό διας Υπηρεσίας είναι εγκριτική διενεργείται ο δεύτε ρος έλεγχος, κατόπιν συνεννόησης µε την επιχείρηση, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη εργονοµική διευθέτηση. Κατά τον έλεγ χο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά τιµολόγια εξοφληµένα. Μετά τα ανωτέρω εκδίδεται απόφαση υλοποίησης της εργονοµικής διευθέτησης, η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση και στην αρµόδια Υπηρεσία καταβολής της επιχορήγησης. ικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης: Για την καταβολή του αναλογούντος ποσού του κό στους της εργονοµικής διευθέτησης, η επιχείρηση θα υποβάλει αίτηση, µαζί µε τα σχετικά τιµολόγια για τη δαπάνη της εργονοµικής διευθέτησης, στην αρµόδια Υπηρεσία πληρωµής του ΟΑΕ. Η αρµόδια για την καταβολή της επιχορήγησης Υπη ρεσία του Ο.Α.Ε.. µετά τον έλεγχο των απαιτούµενων δικαιολογητικών προβαίνει στην πληρωµή του ποσού που αντιστοιχεί στον Ο.Α.Ε.. (σε ποσοστό 90% επί του συνολικού ύψους της κάθε δαπάνης), χωρίς το ποσό αυτό να υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόµενο δηλαδή τα 2.500,00 ΕΥΡΩ. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα άρθρα 14 (Επίλυση διαφορών),15 ( ιαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράµµατος) και 16 (Τελικές διατάξεις) του Κεφ. Α της παρούσας. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας»

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το πρόγραμμα αφορά στην επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 27-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1573/86 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 21-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1194/70 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34 Άρχισε από την περασμένη εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προβλέπει την επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ν.1346/1983 (Α' 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»

2. Τις διατάξεις του ν.1346/1983 (Α' 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» Κ.Υ.Α. Αριθμ. 20537/752/18.10.2010 Κατάρτιση Ειδικού Τ ριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ν. Γαρδέλη

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ν. Γαρδέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 21-01-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 25602/974 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 5242942 ΤΗΛ: 5295227 Πληροφορίες:Ελισάβετ ανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΞΛ-1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ: 20537/752

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΞΛ-1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ: 20537/752 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Fαx : 2105295403

Διαβάστε περισσότερα

Έµφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές οµάδες ανέργων οι οϖοίες αναλύονται ως εξής : άνεργοι ϖου βρίσκονται στο στάδιο ϖλησίον της σ

Έµφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές οµάδες ανέργων οι οϖοίες αναλύονται ως εξής : άνεργοι ϖου βρίσκονται στο στάδιο ϖλησίον της σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.

ΘΕΜΑ: Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμ. Πρωτ: 6251/245 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράµµατος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 15624/563 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 21/3/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/179. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 4826/190/25-5-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 977/τ.Β /2011) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤ ΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤ ΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 12-09-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 8926/327 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα 30-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 15623/562 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 15 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 13251/531 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182

Διαβάστε περισσότερα

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1) «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ: 19721/790 Ταχ. /νση: Τ.Κ.: Τηλ: Fax: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΛ-7Θ8. Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΔΑ: 45ΒΣΛ-7Θ8. Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 12-9- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14354/522 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ με Επιδότηση 100% ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ (δημοσιεύτηκε στην Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012) Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις επιδοτήσεις.

Τα πάντα για τις επιδοτήσεις. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1)«Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 και 15 της υπ αριθμ. 6248/31.03.2010 Κ.Υ.Α., με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη 17.11.15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ: 19721/790 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 364 31 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχό λησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail:

Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : : FAX: Ε mail: Αθήνα 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/258 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 4589/182/8.11.2011 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education ΑΠΟΦΑΣΗ 27626/898(3)/2009 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 54072/837/3.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008» ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα,27 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο

Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο 31211/10.8.2007 Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο Κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ

Θέμα: Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 300 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας ετών για την Περιφέρεια Αττικής

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 300 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας ετών για την Περιφέρεια Αττικής Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 300 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18 64 ετών για την Περιφέρεια Αττικής Σας πληροφορούμε ότι με την υπά αριθμ. 4498/46/14-10-2008 απόφαση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΦ-0ΩΠ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΦ-0ΩΠ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι και Επιχειρηματικότητα» του ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3.000 επιπλέον θέσεις στο πρόγραμμα «Νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ»

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας σε εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ» Αθήνα 01 /08/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε57/42 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27-11-12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 72 28 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 26139/987 Τροποποίηση της αριθμ. 19721/15 10 2010 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας»

«Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους Φορείς Ψυχικής Υγείας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΠ4691ΩΓ-Δ3Η Αθήνα, 20/02/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Ε57/3 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα, 9/4/2010. Αριθμ. Πρωτ.: A20/251/26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα, 9/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 14 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιό δου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, που αφορούν στις αντίστοιχες παραγράφους της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επίσης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, που αφορούν στις αντίστοιχες παραγράφους της ανωτέρω ΚΥΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους

επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - Νέοι επιστήμονες έτους Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών Έγκριση προγράμματος επιχορήγησης τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε) με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Δικαιώματα μαθητευομένων Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα