ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2654 AΡ.ΑΠΟΦ:71 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με: τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 358/2014, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 577 /2014 και την απόφαση 26/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια: Φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη προμήθειας Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 23%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, με διατιθεμένη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού στους KA: και το KA: και με τίτλο: «Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΑΡΘΡΟ 2 ο Διατάξεις Η παραπάνω προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» του άρθρου 2 παρ.3 εδάφιο γ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α / ) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» της Υπ. Αποφ. του Υπ. Ανάπτυξης ΠΕ1/7445/ (ΦΕΚ 112 Β / ) περί εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (χρηματικά όρια) της Εγκυκλίου 48/ του ΥΠ.ΕΣ., περί «Αρμόδιων οργάνων ΟΤΑ Α Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απ ευθείας Ανάθεση, Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο και με Διαπραγμάτευση)» 1

2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας από τo γραφείο Προμηθειών, στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Δ.Κ. Περαίας, Δήμος Θερμαϊκού και να επικοινωνούν στο Τηλ. : ή στο Fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,αρμόδια υπάλληλος κα Βικτωρία Καρακώστα. ΑΡΘΡΟ 4 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ύψους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. δηλ ,49 (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Αλλοδαποί πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ δηλ ,49. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της προηγούμενης παραγράφου Α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμων επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 2

3 Γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, το οποίο θα εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο. Δ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2δ και 2ε του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93). ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών α) Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στo πρώην Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Επιβατών, στην οδό Λογοθέτου 1, Τ.Κ (άρθρα3παρ.6,11παρ.4εκποτα) β) Αποστολή των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία: Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Θερμαϊκού και στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία (Δημαρχείο Περαίας) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 1. Εάν από την υπηρεσία ζητούνται δείγματα, αυτά πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία εγκαίρως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 3. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: -Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια -Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). -Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού -Τα στοιχεία του αποστολέα -Εμφανής ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 7. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ αυτόν. 3

4 9. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. 11.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά την σύνταξη της προσφοράς του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τεχνική προσφορά Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών αναλυτικά. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8 ο Αντιπροσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Νόμισμα Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γλώσσα Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 11 ο Προέλευση υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 4

5 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ αυτόν ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Τόπος Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20 / 02 /2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει ορισθεί με την υπ αριθμ. 655/2014 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ /93 (ΦΕΚ 185 Β ) ΕΚΠΟΤΑ, Τόπος αποσφράγισης ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, οδός Λογοθέτου 1, Δ.Κ. Ν. Επιβάτες. Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί εάν η προσφορά είναι σύμφωνη, με τη διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 14 ο Επανάληψη δημοπρασίας Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε). ΑΡΘΡΟ 15 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας, όπως αυστηρά ορίζεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Σ αυτήν λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η προσφερόμενη τιμή Η ποιότητα των υλικών βάσει των προδιαγραφών Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης Προσφορές για συσκευασίες μεγαλύτερες, όπου ζητείται, κρίνονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 16 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση συμμετοχής Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ύψους έως 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης από την υπηρεσία, εκτός ΦΠΑ., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ήτοι το ποσό των 1.017,49. Η εγγυητική θα αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή 7. Τον τίτλο της Διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). και την ημερομηνία του διαγωνισμού 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 6

7 12. Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 13. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 18 ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος. ΑΡΘΡΟ 19 ο Γενικοί όροι Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού) και φορτοεκφόρτωσής τους. Τα υλικά θα παραδοθούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου που θα προσδιορίζει, την ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης. Η παραγγελία παράδοσης, θα δοθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ενωρίτερα της ημερομηνίας παράδοσης και θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Μπορεί βέβαια να δοθεί και σε μικρότερο διάστημα κατόπιν συνεννοήσεως με τον προμηθευτή. Πριν από την παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παράδοσης της προμήθειας εντός του έτους 2015 και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια αυτή οι τιμές παραμένουν σταθερές (οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό προσφοράς) ανεξάρτητα οποιοδήποτε πιθανόν ανατιμήσεων. Η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας, κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 24 1,2,3 του ΕΚΠΟΤΑ) προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% 2.543,725 της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Περαία, 06/02/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,69 Φ.Π.Α. 13% και Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2014 KA: και KA: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Περαία, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8

9 I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης, του Δήμου Θερμαϊκού. Με την προμήθεια φυτών, (δένδρων, θάμνων και εποχιακών), θα καλυφθούν τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου του Δήμου, καθώς και στους ανθώνες που έχουν δημιουργηθεί και στους οποίους γίνονται διαδοχικές εποχιακές φυτεύσεις. Τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, έχουν δημιουργηθεί λόγω καταστροφής των φυτών από τον ανθρώπινο παράγοντα, λόγω προσβολής από μυκητολογικές ή εντομολογικές ασθένειες και λόγω παγετού. Με την προμήθεια λιπασμάτων, θα καλυφθούν οι ανάγκες βασικής λίπανσης όλων των χώρων πρασίνου. Με την προμήθεια σπόρων, θα ανακατασκευασθούν οι ήδη υπάρχοντες χώροι πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και της αντοχής τους. Με την προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, θα εφαρμοστεί φυτοπροστασία και ζιζανιοκτονία στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, σε χώρους του Δήμου θα αντιμετωπιστούν και θα καταπολεμηθούν έντομα, τρωκτικά και ερπετά. Και τέλος, με την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού άρδευσης, θα καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σωλήνες άρδευσης πολυαιθυλενίου,σύνδεσμοι ρακόρ, πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες, και προγραμματιστές άρδευσης. Η δαπάνη των προμηθειών ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 23% ανάλογα με το είδος της επί μέρους προμήθειας, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, θα εκτελεστεί με Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, με δυνατότητα επιλεκτικής προσφοράς για τις επί μέρους κατηγορίες της γενικής προμήθειας και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95, του Ν.3469/06 (ΔΚΚ), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ.60/2007 και λοιπών συναφών διατάξεων. Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 9 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

10 II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ Α.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των φυτών, με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: -Προέλευση του φυτικού υλικού από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 καιι Ν.2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/ ), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 50/2007(ΦΕΚ52/07) περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι Παρούσες Προδιαγραφές και τα ζητούμενα πιστοποητικά των φυτοϋγειονομικών ελέγχων δεν παρέχουν από μόνα τους οποιαδήποτε εγγύηση για την υγεία των φυτών. Γι αυτό κάθε παρτίδα φυτών πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άρρωστα φυτά σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις κλπ.). Α.2.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ Α.2.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κατηγορία Κοινή-Επιστημονική 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora Δ2 2 Αγγελική- Pittosporum spp Θ3 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) Θ3 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus Θ3 5 Βερβερίς-berberis spp. Θ3 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. Θ3 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. Θ3 8 Ελιά-Olea europae Δ3 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis Θ3 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis Δ2 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum Δ4 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander Δ1 13 Σοφόρα japonica Δ3 1

11 14 Σφενδάμι-Acer spp. Δ3 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Θ3 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά Π1 Α.2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική Μπάλα χώματος lt Ύψος m 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 3 1-1, Περίμετ ρος κορμού cm 2 Αγγελική- Pittosporum spp 3 0, Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira 3 0,30 >5 (Wheels Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 10 1, Βερβερίς-berberis spp. 10 0, Γιουνίπερους- Juniperus spp. 3 0, Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 0, Ελιά-Olea europae 7 1,75-2, Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο- 3 0,60 3 Cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland 3 1,00-1,25 -Cupressocyparis leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis 7 1,75-2, siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 3 0,80-1,00 13 Σοφόρα japonica 7 1,75-2, Σφενδάμι-Acer spp. 7 1,75-2, Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 3 0,60-0,80 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή Βολβώδη κλπ. φυτά 0,10 0,10-0,30 Αριθμός κλάδων 1

12 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Β.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία και η ποιότητα του λιπάσματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. - Να είναι κοκκώδες με ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους- συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή. - Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη, άθικτη, στεγνή και καθαρή. - Να είναι επίσης σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του λιπάσματος, να γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ», τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολό τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή. -Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και να παραμένουν έτσι. -Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα. Β.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λιπάσματος με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: α/α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνθετο Λίπασμα, μικρής κοκκοποίησης, βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία, σάκος 25Kg, διάρκεια δράσης έως 4 μήνες. Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γ.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: Ο σπόρος πρέπει να είναι ο καλύτερα ποιοτικά διαθέσιμος του είδους και της ποικιλίας που ζητείται με την παρούσα μελέτη. Ο σπόρος πρέπει να πρόσφατης εσοδείας, καθαρός, ώριμος, απολυμασμένος, απεντομωμένος και να έχει στιλπνό χρώμα. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ή με άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένος μέσα σε σάκους, και με αναρτημένες καρτέλες στις οποίες θα αναγράφονται: α. Ο βαθμός καθαρότητας (πάνω από 98%) β. Ο βαθμός βλαστικότητας (πάνω από 85%) γ. Η ημερομηνία πιστοποίησης (ο σπόρος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες) δ. Η ημερομηνία του οίκου παραγωγής. ε. Ο αριθμός σπορομερίδας (LOT) στ. Τα αδρανή υλικά (<3%) η. Το ποσοστό περιεχομένων σπόρων ζιζανίων (0%) 1

13 Γ.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σπόρος Festuca Arudinaceae ποικιλίας αντίστοιχης rebel IV 1 Ποικιλία μεσόφυλλης φεστούκας που δίνει πυκνό χλοοτάπητα, με σκούρο πράσινο χρώμα, ανθεκτικό στην καταπόνηση, με λιγότερες απαιτήσεις σε κουρέματα, αργή ανάπτυξη, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία, στο κρύο παραμένοντας πράσινη και τον χειμώνα. Με πλούσιο ριζικό σύστημα και ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Σε συσκευασία 25Kg. Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων, τα οποία διακινούνται σύμφωνα με το Ν.4036/2012. Για όλα τα προς προμήθεια είδη, υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ημερομηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προμήθεια σκευάσματος δεν θα είναι προγενέστερη από τις Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Δ.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων: 1 α/ α Είδος γεωργικού φαρμάκου Ζιζανιοκτόνο (μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό για την καταπολέμηση ετήσιων κ πολυετών αγροστωδών, πλατύφυλλων, ξυλωδών κ. υδροχαρών ζιζανίων) 2 Ζιζανιοκτόνο (ταχείας δράσης, μη εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό, επαφής για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων) Δραστική ουσία Glyphosate 36% Diquat 20% 1

14 Απωθητικό φιδιών (σε κοκκώδη μορφή, βραδείας αποδέσμευσης, με διάρκεια δράσης πάνω από 3 μήνες, ανεπηρέαστο από υγρασία ή βροχή, ασφαλές για τον άνθρωπο κ τα θηλαστικά) Εντομοκτόνο (πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους) Τρωκτικοκτόνο (αντιπηκτικό αίματος, ενός μόνο γεύματος, σε μορφή pellet) Μυκητοκτόνο (επαφής, με προστατευτική δράση, σε μορφή σκόνης επίπασης) Alpha cypermethrin 6% Brodifacoum 0,005% Sulphur 96% Ε. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ι Δ Ω Ν Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ - Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ16, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ20, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ25 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ32 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με ενσωματωμένους σταλάκτες μακράς διαδρομής, ανά cm Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 20 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 32 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt 1

15 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 7cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 10cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 15cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 30cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός Εκτοξευτήρας γραναζωτός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα ακτίνα 20,5-27m πλήρους κύκλου και ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου (έως και 345 μοίρες) Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής, εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC, δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 100% αδιάβροχος, οθόνη υγρών κρυστάλλων εικονίδιο ένδειξης του επιπέδου ισχύος τάσης της μπαταρίας εργονομικό πληκτρολόγιο χειροκίνητη έναρξη μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar μπαταρία 9 Βολτ 1

16 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 σε πλαστικό αδιάβροχο κουτί εσωτερικός μετασχηματιστής 2 το ελάχιστο ανεξάρτητα προγράμματα πρόγραμμα και χειροκίνητο διατήρηση προγραμμάτων, διατήρηση ημερομηνίας και ώρας Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

17 Ι Ι Ι. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά φυτών τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες φύτευσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΑΡΘΡΟ Αριθμός Τιμή μονάδος( ) Μερικό Σύνολο ( ) 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 2 Αγγελική- Pittosporum spp Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels 3 Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 5 Βερβερίς-berberis spp. 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 Ελιά-Olea europae Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster 9 horizontalis Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis 10 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 13 Σοφόρα japonica 14 Σφενδάμι-Acer spp. 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, 16 βολβώδη, κλπ φυτά ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ1.4 ΠΡΣ Δ1.1 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ , , , , , , , , , , , , , ,50 5 7, ,85 195,00 74,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 62,50 74,00 65,00 125,00 43,00 62,50 62,50 37, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.790,50 ΦΠΑ 13% 752,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.543,27 1

18 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά λιπασμάτων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες λίπανσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος λιπάσματος Αριθμός (σάκκος 25 κιλών.) Μερικό Σύνολο Τιμή μονάδος( ) (σάκκος 25 κιλών) ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία ή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες σάκκος 25 kg , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 1.996,80 Γενικό Σύνολο ,80 Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά σπόρων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες σποράς των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος ( ) Μερικό Α/Α Είδος σπόρου σύνολο ( ) 1 Festuca Arudinaceae kg 780,00 6, ,00 Σύνολο ( ) 4.680,00 Φ.Π.Α. 13% ( ) 608,40 Γενικό Σύνολο ( ) 5.288,40 1

19 Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η προμήθεια αφορά αγορά γεωργικών φαρμάκων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζιζανίων στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών και ερπετών σε κατοικημένους χώρους (π.χ. σχολεία) του Δήμου Θερμαϊκού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Μ. Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ζιζανιοκτόνο Glyphosate 36% lt 4 15,00 60,00 Ζιζανιοκτόνο Diquat 20% lt 3 24,00 72,00 Απωθητικό φιδιών κοκκώδες kg 2 26,00 52,00 Εντομοκτόνο Alpha cypermethrin 6% lt 1 130,00 130,00 Τρωκτικοκτόνο Brodifacoum 0,005% kg 7 55,00 385,00 Μυκητοκτόνο Sulphur 96% kg 10 1,00 10,00 Σύνολο 709,00 Φ.Π.Α. 13% 92,17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 801,17 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η προμήθεια ειδών εξοπλισμού άρδευσης, αφορά είδη τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης Φ.Π.Α. 13% και 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59921,69 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :22/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΜΕΤΡΗΣΗΣ( ) /μονάδα 1 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,26 130,00 2 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,32 640,00 3 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 4 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 5 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με σταλάκτες μακράς διαδρομής m 0,38 760,00 6 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,56 28,00 7 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,00 50,00 8 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 1,80 90,00 9 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,39 19,50 10 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,65 32,50 11 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,05 52,50 12 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 50 τεμάχια 0,98 49,00 13 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 50 τεμάχια 1,80 90,00 14 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 50 τεμάχια 3,50 175,00 15 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,80 40,00 16 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 17 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 50 τεμάχια 2,60 130,00 18 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,78 39,00 19 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 2,70 135,00 21 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,65 32,50 22 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,85 42,50 23 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,80 90,00 24 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,40 20,00 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,75 37,50 26 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 1,20 60,00 27 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt τεμάχια 0,08 160,00 28 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας 20 τεμάχια 4,50 90,00 29 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 7,00 140,00 30 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 21,00 420,00 31 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών 5 τεμάχια 45,00 225,00 32 Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 100 τεμάχια 0,42 42,00 33 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 34 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 50 τεμάχια 0,55 27,50 35 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 50 τεμάχια 0,95 47,50 36 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 50 τεμάχια 0,95 47,50 37 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 50 τεμάχια 0,95 47,50 38 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 50 τεμάχια 1,50 75,00 39 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 40 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,20 60,00 41 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 3,00 150,00 42 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 2,30 115,00 43 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 1,90 95,00 44 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 4,50 225,00 45 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 50 τεμάχια 4,70 235,00 46 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 7cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 47 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 10cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 48 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 15cm 30 τεμάχια 13,00 390,00 49 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 30cm 30 τεμάχια 17,00 510,00 50 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός 50 τεμάχια 25, ,00 51 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός 50 τεμάχια 30, ,00 52 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 20,5-27m 10 τεμάχια 375, ,00 53 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 21,5-29m 10 τεμάχια 560, ,00 54 Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 25 τεμάχια 80, ,00 55 Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 20 τεμάχια 28,00 560,00 56 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 2 τεμάχια 250,00 500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 24335,00 ΦΠΑ 23% 5597,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 29932,05 2

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.790,50 752, ,27 Β Γ Δ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΕΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , , ,00 608, ,40 709,00 92,17 801, , , ,05 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,69 Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

22 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. Πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 1: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. 2: Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 3: Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4: Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 5: Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η πίστωση θα επιβαρύνει: τον κωδικό KA: και τον κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της συνολικής προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές, Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Το κριτήριο της επιλογής του Αναδόχου, θα είναι η χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης, και των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007. Άρθρο 4 2

23 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Η Διακήρυξη β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές ε) Η Συγγραφή υποχρεώσεων στ) Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου Άρθρο 5 Συμμετοχή προμηθευτών. Oι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των πέντε ειδών προμηθειών ή και για λιγότερες των πέντε ειδών προμηθειών που αναφέρονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος προμήθειας. Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Ανάδοχος για κάθε είδος προμήθειας, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 6 Σύμβαση. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας υποχρεούνται μετά την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης της κατακύρωσης της Δημοπρασίας, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο (5 έως 10) ημερών, για να υπογράψουν την σύμβαση και να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ., σύμφωνα με το Άρθρο 157 (Ν. 4281/2014), παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Ποιότητα υλικών Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, γεγονός που θα αποδεικνύεται και με την κατάθεση των σχετικών χημικών αναλύσεων ή πιστοποιητικών ανάλογα με το είδος του υλικού. Άρθρο 9 Συσκευασία Μεταφορά Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συσκευασία κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητά του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Άρθρο 10 Έλεγχος ποιότητας Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Άρθρο 11 2

24 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 12 Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. Άρθρο 13 Παράδοση-Παραλαβή Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές. Η παραλαβή των θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμένων υλικών ή την αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να την εκτελέσει μέσα στα χρoνικά όρια της συμβάσεως. Η προμήθεια θα γίνει με τις γραπτές ή προφορικές απαιτήσεις του Δήμου και τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. Άρθρο 14 Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ αριθ / κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β /945/ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

25 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα και γεωργικών φαρμάκων, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Θερμαϊκού. Ανάδοχος δε ο μειοδότης ή οι μειοδότες ανάλογα με το είδος της παραπάνω γενικής προμήθειας. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 3 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκειά της είναι ένα έτος. Άρθρο 5 Σταθερότητα τιμών. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Άρθρο 6 Τρόπος, Τόπος και χρόνος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές, κατόπιν παραγγελίας του Γραφείου Προμηθειών προς τον Ανάδοχο, σε χρόνο που καθορίζεται από αυτήν και ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 5 εργάσιμες ημέρες. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Άρθρο 7 2

26 Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του Αναδόχου Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των υλικών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερόμενων υλικών. Άρθρο 8 Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας, θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδίδεται μετά την συνολική ή τμηματική κατά περίπτωση, παραλαβή των ειδών και βάση πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδια επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων. Άρθρο 9 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης, θα αποφασίζεται μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

27 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ( ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 6,50 2 Αγγελική- Pittosporum spp 7,40 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) 7,40 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 7,40 5 Βερβερίς-berberis spp. 7,40 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7,40 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 7,40 8 Ελιά-Olea europae 12,50 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis leylandii 6,50 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12,50 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 4,30 13 Σοφόρα japonica 12,50 14 Σφενδάμι-Acer spp. 12,50 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 7,40 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 0,85 7,40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α/Α Είδος λιπάσματος ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχείαή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες Σάκκος 25 κιλών 48,00 2

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελ.: 22/2014 Προϋπολογισμού: 29.932,05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελ.: 22/2014 Προϋπολογισμού: 29.932,05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια φυτών, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ γεωργικών φαρμάκων και ειδών Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ εξοπλισμού άρδευσης μετά την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 27/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4166 ΑΡ.ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 90 /15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 11-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 35928/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 ΦΑΞ: 2373065791 Ε-MAIL: rania@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Κοµοτηνής, προκειµένου να συντηρήσει τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τους χώρους των κοιµητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761622 2015-05-08

15PROC002761622 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 08/05/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Αρθ. Πρωτ.: 11066 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ 30-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΡ ΠΡ. 4291 ΝΠΔΔ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα