ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2654 AΡ.ΑΠΟΦ:71 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με: τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 358/2014, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 577 /2014 και την απόφαση 26/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια: Φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη προμήθειας Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 23%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, με διατιθεμένη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού στους KA: και το KA: και με τίτλο: «Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΑΡΘΡΟ 2 ο Διατάξεις Η παραπάνω προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» του άρθρου 2 παρ.3 εδάφιο γ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α / ) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» της Υπ. Αποφ. του Υπ. Ανάπτυξης ΠΕ1/7445/ (ΦΕΚ 112 Β / ) περί εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (χρηματικά όρια) της Εγκυκλίου 48/ του ΥΠ.ΕΣ., περί «Αρμόδιων οργάνων ΟΤΑ Α Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απ ευθείας Ανάθεση, Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο και με Διαπραγμάτευση)» 1

2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας από τo γραφείο Προμηθειών, στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Δ.Κ. Περαίας, Δήμος Θερμαϊκού και να επικοινωνούν στο Τηλ. : ή στο Fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,αρμόδια υπάλληλος κα Βικτωρία Καρακώστα. ΑΡΘΡΟ 4 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ύψους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. δηλ ,49 (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Αλλοδαποί πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ δηλ ,49. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της προηγούμενης παραγράφου Α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμων επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 2

3 Γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, το οποίο θα εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο. Δ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2δ και 2ε του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93). ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών α) Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στo πρώην Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Επιβατών, στην οδό Λογοθέτου 1, Τ.Κ (άρθρα3παρ.6,11παρ.4εκποτα) β) Αποστολή των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία: Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Θερμαϊκού και στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία (Δημαρχείο Περαίας) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 1. Εάν από την υπηρεσία ζητούνται δείγματα, αυτά πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία εγκαίρως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 3. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: -Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια -Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). -Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού -Τα στοιχεία του αποστολέα -Εμφανής ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 7. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ αυτόν. 3

4 9. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. 11.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά την σύνταξη της προσφοράς του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τεχνική προσφορά Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών αναλυτικά. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8 ο Αντιπροσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Νόμισμα Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γλώσσα Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 11 ο Προέλευση υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 4

5 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ αυτόν ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Τόπος Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20 / 02 /2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει ορισθεί με την υπ αριθμ. 655/2014 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ /93 (ΦΕΚ 185 Β ) ΕΚΠΟΤΑ, Τόπος αποσφράγισης ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, οδός Λογοθέτου 1, Δ.Κ. Ν. Επιβάτες. Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί εάν η προσφορά είναι σύμφωνη, με τη διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 14 ο Επανάληψη δημοπρασίας Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε). ΑΡΘΡΟ 15 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας, όπως αυστηρά ορίζεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Σ αυτήν λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η προσφερόμενη τιμή Η ποιότητα των υλικών βάσει των προδιαγραφών Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης Προσφορές για συσκευασίες μεγαλύτερες, όπου ζητείται, κρίνονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 16 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση συμμετοχής Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ύψους έως 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης από την υπηρεσία, εκτός ΦΠΑ., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ήτοι το ποσό των 1.017,49. Η εγγυητική θα αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή 7. Τον τίτλο της Διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). και την ημερομηνία του διαγωνισμού 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 6

7 12. Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 13. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 18 ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος. ΑΡΘΡΟ 19 ο Γενικοί όροι Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού) και φορτοεκφόρτωσής τους. Τα υλικά θα παραδοθούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου που θα προσδιορίζει, την ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης. Η παραγγελία παράδοσης, θα δοθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ενωρίτερα της ημερομηνίας παράδοσης και θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Μπορεί βέβαια να δοθεί και σε μικρότερο διάστημα κατόπιν συνεννοήσεως με τον προμηθευτή. Πριν από την παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παράδοσης της προμήθειας εντός του έτους 2015 και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια αυτή οι τιμές παραμένουν σταθερές (οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό προσφοράς) ανεξάρτητα οποιοδήποτε πιθανόν ανατιμήσεων. Η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας, κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 24 1,2,3 του ΕΚΠΟΤΑ) προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% 2.543,725 της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Περαία, 06/02/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,69 Φ.Π.Α. 13% και Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2014 KA: και KA: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Περαία, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8

9 I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης, του Δήμου Θερμαϊκού. Με την προμήθεια φυτών, (δένδρων, θάμνων και εποχιακών), θα καλυφθούν τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου του Δήμου, καθώς και στους ανθώνες που έχουν δημιουργηθεί και στους οποίους γίνονται διαδοχικές εποχιακές φυτεύσεις. Τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, έχουν δημιουργηθεί λόγω καταστροφής των φυτών από τον ανθρώπινο παράγοντα, λόγω προσβολής από μυκητολογικές ή εντομολογικές ασθένειες και λόγω παγετού. Με την προμήθεια λιπασμάτων, θα καλυφθούν οι ανάγκες βασικής λίπανσης όλων των χώρων πρασίνου. Με την προμήθεια σπόρων, θα ανακατασκευασθούν οι ήδη υπάρχοντες χώροι πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και της αντοχής τους. Με την προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, θα εφαρμοστεί φυτοπροστασία και ζιζανιοκτονία στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, σε χώρους του Δήμου θα αντιμετωπιστούν και θα καταπολεμηθούν έντομα, τρωκτικά και ερπετά. Και τέλος, με την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού άρδευσης, θα καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σωλήνες άρδευσης πολυαιθυλενίου,σύνδεσμοι ρακόρ, πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες, και προγραμματιστές άρδευσης. Η δαπάνη των προμηθειών ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 23% ανάλογα με το είδος της επί μέρους προμήθειας, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, θα εκτελεστεί με Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, με δυνατότητα επιλεκτικής προσφοράς για τις επί μέρους κατηγορίες της γενικής προμήθειας και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95, του Ν.3469/06 (ΔΚΚ), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ.60/2007 και λοιπών συναφών διατάξεων. Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 9 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

10 II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ Α.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των φυτών, με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: -Προέλευση του φυτικού υλικού από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 καιι Ν.2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/ ), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 50/2007(ΦΕΚ52/07) περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι Παρούσες Προδιαγραφές και τα ζητούμενα πιστοποητικά των φυτοϋγειονομικών ελέγχων δεν παρέχουν από μόνα τους οποιαδήποτε εγγύηση για την υγεία των φυτών. Γι αυτό κάθε παρτίδα φυτών πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άρρωστα φυτά σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις κλπ.). Α.2.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ Α.2.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κατηγορία Κοινή-Επιστημονική 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora Δ2 2 Αγγελική- Pittosporum spp Θ3 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) Θ3 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus Θ3 5 Βερβερίς-berberis spp. Θ3 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. Θ3 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. Θ3 8 Ελιά-Olea europae Δ3 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis Θ3 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis Δ2 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum Δ4 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander Δ1 13 Σοφόρα japonica Δ3 1

11 14 Σφενδάμι-Acer spp. Δ3 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Θ3 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά Π1 Α.2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική Μπάλα χώματος lt Ύψος m 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 3 1-1, Περίμετ ρος κορμού cm 2 Αγγελική- Pittosporum spp 3 0, Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira 3 0,30 >5 (Wheels Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 10 1, Βερβερίς-berberis spp. 10 0, Γιουνίπερους- Juniperus spp. 3 0, Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 0, Ελιά-Olea europae 7 1,75-2, Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο- 3 0,60 3 Cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland 3 1,00-1,25 -Cupressocyparis leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis 7 1,75-2, siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 3 0,80-1,00 13 Σοφόρα japonica 7 1,75-2, Σφενδάμι-Acer spp. 7 1,75-2, Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 3 0,60-0,80 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή Βολβώδη κλπ. φυτά 0,10 0,10-0,30 Αριθμός κλάδων 1

12 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Β.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία και η ποιότητα του λιπάσματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. - Να είναι κοκκώδες με ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους- συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή. - Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη, άθικτη, στεγνή και καθαρή. - Να είναι επίσης σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του λιπάσματος, να γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ», τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολό τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή. -Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και να παραμένουν έτσι. -Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα. Β.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λιπάσματος με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: α/α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνθετο Λίπασμα, μικρής κοκκοποίησης, βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία, σάκος 25Kg, διάρκεια δράσης έως 4 μήνες. Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γ.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: Ο σπόρος πρέπει να είναι ο καλύτερα ποιοτικά διαθέσιμος του είδους και της ποικιλίας που ζητείται με την παρούσα μελέτη. Ο σπόρος πρέπει να πρόσφατης εσοδείας, καθαρός, ώριμος, απολυμασμένος, απεντομωμένος και να έχει στιλπνό χρώμα. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ή με άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένος μέσα σε σάκους, και με αναρτημένες καρτέλες στις οποίες θα αναγράφονται: α. Ο βαθμός καθαρότητας (πάνω από 98%) β. Ο βαθμός βλαστικότητας (πάνω από 85%) γ. Η ημερομηνία πιστοποίησης (ο σπόρος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες) δ. Η ημερομηνία του οίκου παραγωγής. ε. Ο αριθμός σπορομερίδας (LOT) στ. Τα αδρανή υλικά (<3%) η. Το ποσοστό περιεχομένων σπόρων ζιζανίων (0%) 1

13 Γ.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σπόρος Festuca Arudinaceae ποικιλίας αντίστοιχης rebel IV 1 Ποικιλία μεσόφυλλης φεστούκας που δίνει πυκνό χλοοτάπητα, με σκούρο πράσινο χρώμα, ανθεκτικό στην καταπόνηση, με λιγότερες απαιτήσεις σε κουρέματα, αργή ανάπτυξη, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία, στο κρύο παραμένοντας πράσινη και τον χειμώνα. Με πλούσιο ριζικό σύστημα και ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Σε συσκευασία 25Kg. Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων, τα οποία διακινούνται σύμφωνα με το Ν.4036/2012. Για όλα τα προς προμήθεια είδη, υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ημερομηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προμήθεια σκευάσματος δεν θα είναι προγενέστερη από τις Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Δ.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων: 1 α/ α Είδος γεωργικού φαρμάκου Ζιζανιοκτόνο (μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό για την καταπολέμηση ετήσιων κ πολυετών αγροστωδών, πλατύφυλλων, ξυλωδών κ. υδροχαρών ζιζανίων) 2 Ζιζανιοκτόνο (ταχείας δράσης, μη εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό, επαφής για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων) Δραστική ουσία Glyphosate 36% Diquat 20% 1

14 Απωθητικό φιδιών (σε κοκκώδη μορφή, βραδείας αποδέσμευσης, με διάρκεια δράσης πάνω από 3 μήνες, ανεπηρέαστο από υγρασία ή βροχή, ασφαλές για τον άνθρωπο κ τα θηλαστικά) Εντομοκτόνο (πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους) Τρωκτικοκτόνο (αντιπηκτικό αίματος, ενός μόνο γεύματος, σε μορφή pellet) Μυκητοκτόνο (επαφής, με προστατευτική δράση, σε μορφή σκόνης επίπασης) Alpha cypermethrin 6% Brodifacoum 0,005% Sulphur 96% Ε. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ι Δ Ω Ν Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ - Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ16, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ20, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ25 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ32 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με ενσωματωμένους σταλάκτες μακράς διαδρομής, ανά cm Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 20 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 32 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt 1

15 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 7cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 10cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 15cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 30cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός Εκτοξευτήρας γραναζωτός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα ακτίνα 20,5-27m πλήρους κύκλου και ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου (έως και 345 μοίρες) Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής, εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC, δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 100% αδιάβροχος, οθόνη υγρών κρυστάλλων εικονίδιο ένδειξης του επιπέδου ισχύος τάσης της μπαταρίας εργονομικό πληκτρολόγιο χειροκίνητη έναρξη μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar μπαταρία 9 Βολτ 1

16 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 σε πλαστικό αδιάβροχο κουτί εσωτερικός μετασχηματιστής 2 το ελάχιστο ανεξάρτητα προγράμματα πρόγραμμα και χειροκίνητο διατήρηση προγραμμάτων, διατήρηση ημερομηνίας και ώρας Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

17 Ι Ι Ι. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά φυτών τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες φύτευσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΑΡΘΡΟ Αριθμός Τιμή μονάδος( ) Μερικό Σύνολο ( ) 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 2 Αγγελική- Pittosporum spp Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels 3 Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 5 Βερβερίς-berberis spp. 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 Ελιά-Olea europae Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster 9 horizontalis Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis 10 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 13 Σοφόρα japonica 14 Σφενδάμι-Acer spp. 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, 16 βολβώδη, κλπ φυτά ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ1.4 ΠΡΣ Δ1.1 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ , , , , , , , , , , , , , ,50 5 7, ,85 195,00 74,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 62,50 74,00 65,00 125,00 43,00 62,50 62,50 37, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.790,50 ΦΠΑ 13% 752,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.543,27 1

18 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά λιπασμάτων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες λίπανσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος λιπάσματος Αριθμός (σάκκος 25 κιλών.) Μερικό Σύνολο Τιμή μονάδος( ) (σάκκος 25 κιλών) ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία ή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες σάκκος 25 kg , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 1.996,80 Γενικό Σύνολο ,80 Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά σπόρων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες σποράς των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος ( ) Μερικό Α/Α Είδος σπόρου σύνολο ( ) 1 Festuca Arudinaceae kg 780,00 6, ,00 Σύνολο ( ) 4.680,00 Φ.Π.Α. 13% ( ) 608,40 Γενικό Σύνολο ( ) 5.288,40 1

19 Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η προμήθεια αφορά αγορά γεωργικών φαρμάκων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζιζανίων στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών και ερπετών σε κατοικημένους χώρους (π.χ. σχολεία) του Δήμου Θερμαϊκού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Μ. Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ζιζανιοκτόνο Glyphosate 36% lt 4 15,00 60,00 Ζιζανιοκτόνο Diquat 20% lt 3 24,00 72,00 Απωθητικό φιδιών κοκκώδες kg 2 26,00 52,00 Εντομοκτόνο Alpha cypermethrin 6% lt 1 130,00 130,00 Τρωκτικοκτόνο Brodifacoum 0,005% kg 7 55,00 385,00 Μυκητοκτόνο Sulphur 96% kg 10 1,00 10,00 Σύνολο 709,00 Φ.Π.Α. 13% 92,17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 801,17 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η προμήθεια ειδών εξοπλισμού άρδευσης, αφορά είδη τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης Φ.Π.Α. 13% και 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59921,69 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :22/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΜΕΤΡΗΣΗΣ( ) /μονάδα 1 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,26 130,00 2 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,32 640,00 3 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 4 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 5 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με σταλάκτες μακράς διαδρομής m 0,38 760,00 6 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,56 28,00 7 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,00 50,00 8 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 1,80 90,00 9 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,39 19,50 10 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,65 32,50 11 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,05 52,50 12 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 50 τεμάχια 0,98 49,00 13 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 50 τεμάχια 1,80 90,00 14 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 50 τεμάχια 3,50 175,00 15 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,80 40,00 16 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 17 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 50 τεμάχια 2,60 130,00 18 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,78 39,00 19 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 2,70 135,00 21 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,65 32,50 22 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,85 42,50 23 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,80 90,00 24 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,40 20,00 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,75 37,50 26 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 1,20 60,00 27 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt τεμάχια 0,08 160,00 28 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας 20 τεμάχια 4,50 90,00 29 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 7,00 140,00 30 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 21,00 420,00 31 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών 5 τεμάχια 45,00 225,00 32 Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 100 τεμάχια 0,42 42,00 33 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 34 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 50 τεμάχια 0,55 27,50 35 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 50 τεμάχια 0,95 47,50 36 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 50 τεμάχια 0,95 47,50 37 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 50 τεμάχια 0,95 47,50 38 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 50 τεμάχια 1,50 75,00 39 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 40 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,20 60,00 41 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 3,00 150,00 42 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 2,30 115,00 43 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 1,90 95,00 44 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 4,50 225,00 45 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 50 τεμάχια 4,70 235,00 46 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 7cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 47 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 10cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 48 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 15cm 30 τεμάχια 13,00 390,00 49 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 30cm 30 τεμάχια 17,00 510,00 50 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός 50 τεμάχια 25, ,00 51 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός 50 τεμάχια 30, ,00 52 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 20,5-27m 10 τεμάχια 375, ,00 53 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 21,5-29m 10 τεμάχια 560, ,00 54 Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 25 τεμάχια 80, ,00 55 Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 20 τεμάχια 28,00 560,00 56 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 2 τεμάχια 250,00 500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 24335,00 ΦΠΑ 23% 5597,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 29932,05 2

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.790,50 752, ,27 Β Γ Δ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΕΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , , ,00 608, ,40 709,00 92,17 801, , , ,05 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,69 Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

22 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. Πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 1: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. 2: Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 3: Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4: Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 5: Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η πίστωση θα επιβαρύνει: τον κωδικό KA: και τον κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της συνολικής προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές, Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Το κριτήριο της επιλογής του Αναδόχου, θα είναι η χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης, και των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007. Άρθρο 4 2

23 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Η Διακήρυξη β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές ε) Η Συγγραφή υποχρεώσεων στ) Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου Άρθρο 5 Συμμετοχή προμηθευτών. Oι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των πέντε ειδών προμηθειών ή και για λιγότερες των πέντε ειδών προμηθειών που αναφέρονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος προμήθειας. Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Ανάδοχος για κάθε είδος προμήθειας, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 6 Σύμβαση. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας υποχρεούνται μετά την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης της κατακύρωσης της Δημοπρασίας, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο (5 έως 10) ημερών, για να υπογράψουν την σύμβαση και να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ., σύμφωνα με το Άρθρο 157 (Ν. 4281/2014), παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Ποιότητα υλικών Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, γεγονός που θα αποδεικνύεται και με την κατάθεση των σχετικών χημικών αναλύσεων ή πιστοποιητικών ανάλογα με το είδος του υλικού. Άρθρο 9 Συσκευασία Μεταφορά Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συσκευασία κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητά του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Άρθρο 10 Έλεγχος ποιότητας Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Άρθρο 11 2

24 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 12 Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. Άρθρο 13 Παράδοση-Παραλαβή Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές. Η παραλαβή των θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμένων υλικών ή την αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να την εκτελέσει μέσα στα χρoνικά όρια της συμβάσεως. Η προμήθεια θα γίνει με τις γραπτές ή προφορικές απαιτήσεις του Δήμου και τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. Άρθρο 14 Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ αριθ / κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β /945/ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

25 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα και γεωργικών φαρμάκων, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Θερμαϊκού. Ανάδοχος δε ο μειοδότης ή οι μειοδότες ανάλογα με το είδος της παραπάνω γενικής προμήθειας. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 3 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκειά της είναι ένα έτος. Άρθρο 5 Σταθερότητα τιμών. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Άρθρο 6 Τρόπος, Τόπος και χρόνος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές, κατόπιν παραγγελίας του Γραφείου Προμηθειών προς τον Ανάδοχο, σε χρόνο που καθορίζεται από αυτήν και ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 5 εργάσιμες ημέρες. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Άρθρο 7 2

26 Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του Αναδόχου Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των υλικών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερόμενων υλικών. Άρθρο 8 Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας, θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδίδεται μετά την συνολική ή τμηματική κατά περίπτωση, παραλαβή των ειδών και βάση πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδια επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων. Άρθρο 9 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης, θα αποφασίζεται μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

27 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ( ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 6,50 2 Αγγελική- Pittosporum spp 7,40 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) 7,40 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 7,40 5 Βερβερίς-berberis spp. 7,40 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7,40 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 7,40 8 Ελιά-Olea europae 12,50 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis leylandii 6,50 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12,50 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 4,30 13 Σοφόρα japonica 12,50 14 Σφενδάμι-Acer spp. 12,50 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 7,40 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 0,85 7,40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α/Α Είδος λιπάσματος ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχείαή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες Σάκκος 25 κιλών 48,00 2

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Η οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 17/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 1/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αριθ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 442.328,88 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Ευσταθίου Κωνσταντίνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 220/205 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 2/205 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 38/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 7/13-4-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί Καθορισμού των όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117850 2015-10-02

15PROC003117850 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 01/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 26487 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669013 2015-03-27

15PROC002669013 2015-03-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Μαραθώνας Αριθ. Πρωτ. ΦΟΡΕΑΣ: 27 / 03 /2015 7069 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 104- Ν. Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα