ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 06/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2654 AΡ.ΑΠΟΦ:71 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Διακηρύσσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με: τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 358/2014, την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 577 /2014 και την απόφαση 26/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια: Φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη προμήθειας Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 23%), θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, με διατιθεμένη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του Δήμου Θερμαϊκού στους KA: και το KA: και με τίτλο: «Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). ΑΡΘΡΟ 2 ο Διατάξεις Η παραπάνω προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: του άρθρου 23 παρ. 4 & 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93) περί «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» του άρθρου 2 παρ.3 εδάφιο γ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α / ) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» της Υπ. Αποφ. του Υπ. Ανάπτυξης ΠΕ1/7445/ (ΦΕΚ 112 Β / ) περί εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (χρηματικά όρια) της Εγκυκλίου 48/ του ΥΠ.ΕΣ., περί «Αρμόδιων οργάνων ΟΤΑ Α Βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με Απ ευθείας Ανάθεση, Διαγωνισμό (Τακτικό ή Πρόχειρο και με Διαπραγμάτευση)» 1

2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) ΑΡΘΡΟ 3 ο Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας από τo γραφείο Προμηθειών, στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Δ.Κ. Περαίας, Δήμος Θερμαϊκού και να επικοινωνούν στο Τηλ. : ή στο Fax: τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,αρμόδια υπάλληλος κα Βικτωρία Καρακώστα. ΑΡΘΡΟ 4 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Έλληνες πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ύψους το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. δηλ ,49 (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό ταμείου ασφάλισης και φορολογικής ενημερότητας που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Αλλοδαποί πολίτες (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με ποσό το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ δηλ ,49. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής κατά περίπτωση της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) της προηγούμενης παραγράφου Α του άρθρου αυτού. (4) Πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμων επαγγελματικών καταλόγων της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους. 2

3 Γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, το οποίο θα εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο που δεσμεύει κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο. Δ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών Όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. 2δ και 2ε του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ /93). ΑΡΘΡΟ 5 ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών α) Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα π.μ (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως π. μ (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), στo πρώην Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Επιβατών, στην οδό Λογοθέτου 1, Τ.Κ (άρθρα3παρ.6,11παρ.4εκποτα) β) Αποστολή των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία: Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Θερμαϊκού και στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία (Δημαρχείο Περαίας) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 1. Εάν από την υπηρεσία ζητούνται δείγματα, αυτά πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία εγκαίρως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 3. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: -Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια -Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). -Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού -Τα στοιχεία του αποστολέα -Εμφανής ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 7. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή κ.λ.π.) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ αυτόν. 3

4 9. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. 11.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά την σύνταξη της προσφοράς του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή εγγράφως από την υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τεχνική προσφορά Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών αναλυτικά. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα αποκλείονται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 8 ο Αντιπροσφορές Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 ο Νόμισμα Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ ( ). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γλώσσα Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. ΑΡΘΡΟ 11 ο Προέλευση υλικών Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 4

5 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ αυτόν ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Τόπος Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20 / 02 /2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, έχει ορισθεί με την υπ αριθμ. 655/2014 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ /93 (ΦΕΚ 185 Β ) ΕΚΠΟΤΑ, Τόπος αποσφράγισης ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, οδός Λογοθέτου 1, Δ.Κ. Ν. Επιβάτες. Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί εάν η προσφορά είναι σύμφωνη, με τη διακήρυξη. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 5

6 ΑΡΘΡΟ 14 ο Επανάληψη δημοπρασίας Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράτε). ΑΡΘΡΟ 15 ο Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας, όπως αυστηρά ορίζεται στο τιμολόγιο της μελέτης. Σ αυτήν λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: Η προσφερόμενη τιμή Η ποιότητα των υλικών βάσει των προδιαγραφών Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης Προσφορές για συσκευασίες μεγαλύτερες, όπου ζητείται, κρίνονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 16 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17 ο Εγγύηση συμμετοχής Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής, ύψους έως 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης από την υπηρεσία, εκτός ΦΠΑ., από αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ήτοι το ποσό των 1.017,49. Η εγγυητική θα αναφέρει τα ακόλουθα: 1. Ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που απευθύνεται 4. Τον αριθμό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή 7. Τον τίτλο της Διακήρυξης Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης» προϋπολογισμού ,69 (Αρ. Μελ. 22/2014). και την ημερομηνία του διαγωνισμού 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει δε να έχει ισχύ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 6

7 12. Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης 13. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 18 ο Δημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργειά του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος. ΑΡΘΡΟ 19 ο Γενικοί όροι Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού) και φορτοεκφόρτωσής τους. Τα υλικά θα παραδοθούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, κατόπιν παραγγελίας του Δήμου που θα προσδιορίζει, την ακριβή θέση και την ημερομηνία παράδοσης. Η παραγγελία παράδοσης, θα δοθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ενωρίτερα της ημερομηνίας παράδοσης και θα είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Μπορεί βέβαια να δοθεί και σε μικρότερο διάστημα κατόπιν συνεννοήσεως με τον προμηθευτή. Πριν από την παράδοση, ο προμηθευτής θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της παράδοσης της προμήθειας εντός του έτους 2015 και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια αυτή οι τιμές παραμένουν σταθερές (οι αναγραφόμενες στον προϋπολογισμό προσφοράς) ανεξάρτητα οποιοδήποτε πιθανόν ανατιμήσεων. Η απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας, κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος εντός δέκα (10) ημερών υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 24 1,2,3 του ΕΚΠΟΤΑ) προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% 2.543,725 της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Περαία, 06/02/2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,69 Φ.Π.Α. 13% και Φ.Π.Α. 23% ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 22/2014 KA: και KA: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι Περαία, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8

9 I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει την αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης. Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης, του Δήμου Θερμαϊκού. Με την προμήθεια φυτών, (δένδρων, θάμνων και εποχιακών), θα καλυφθούν τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου του Δήμου, καθώς και στους ανθώνες που έχουν δημιουργηθεί και στους οποίους γίνονται διαδοχικές εποχιακές φυτεύσεις. Τα κενά σημεία στους υπάρχοντες χώρους πρασίνου, έχουν δημιουργηθεί λόγω καταστροφής των φυτών από τον ανθρώπινο παράγοντα, λόγω προσβολής από μυκητολογικές ή εντομολογικές ασθένειες και λόγω παγετού. Με την προμήθεια λιπασμάτων, θα καλυφθούν οι ανάγκες βασικής λίπανσης όλων των χώρων πρασίνου. Με την προμήθεια σπόρων, θα ανακατασκευασθούν οι ήδη υπάρχοντες χώροι πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και της αντοχής τους. Με την προμήθεια γεωργικών φαρμάκων, θα εφαρμοστεί φυτοπροστασία και ζιζανιοκτονία στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, σε χώρους του Δήμου θα αντιμετωπιστούν και θα καταπολεμηθούν έντομα, τρωκτικά και ερπετά. Και τέλος, με την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού άρδευσης, θα καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων κήπων δενδροστοιχιών και χώρων άθλησης. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται σωλήνες άρδευσης πολυαιθυλενίου,σύνδεσμοι ρακόρ, πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες, και προγραμματιστές άρδευσης. Η δαπάνη των προμηθειών ανέρχεται σε σύνολο στο ποσό των ,69 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 23% ανάλογα με το είδος της επί μέρους προμήθειας, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, θα εκτελεστεί με Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, με δυνατότητα επιλεκτικής προσφοράς για τις επί μέρους κατηγορίες της γενικής προμήθειας και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95, του Ν.3469/06 (ΔΚΚ), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ.60/2007 και λοιπών συναφών διατάξεων. Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 9 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

10 II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ Α.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των φυτών, με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: -Προέλευση του φυτικού υλικού από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 καιι Ν.2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/ ), όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 50/2007(ΦΕΚ52/07) περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι Παρούσες Προδιαγραφές και τα ζητούμενα πιστοποητικά των φυτοϋγειονομικών ελέγχων δεν παρέχουν από μόνα τους οποιαδήποτε εγγύηση για την υγεία των φυτών. Γι αυτό κάθε παρτίδα φυτών πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άρρωστα φυτά σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά (αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις κλπ.). Α.2.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ Α.2.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κατηγορία Κοινή-Επιστημονική 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora Δ2 2 Αγγελική- Pittosporum spp Θ3 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) Θ3 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus Θ3 5 Βερβερίς-berberis spp. Θ3 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. Θ3 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. Θ3 8 Ελιά-Olea europae Δ3 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis Θ3 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis Δ2 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum Δ4 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander Δ1 13 Σοφόρα japonica Δ3 1

11 14 Σφενδάμι-Acer spp. Δ3 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Θ3 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά Π1 Α.2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα, ετήσια) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική Μπάλα χώματος lt Ύψος m 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 3 1-1, Περίμετ ρος κορμού cm 2 Αγγελική- Pittosporum spp 3 0, Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira 3 0,30 >5 (Wheels Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 10 1, Βερβερίς-berberis spp. 10 0, Γιουνίπερους- Juniperus spp. 3 0, Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 0, Ελιά-Olea europae 7 1,75-2, Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο- 3 0,60 3 Cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland 3 1,00-1,25 -Cupressocyparis leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis 7 1,75-2, siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 3 0,80-1,00 13 Σοφόρα japonica 7 1,75-2, Σφενδάμι-Acer spp. 7 1,75-2, Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 3 0,60-0,80 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή Βολβώδη κλπ. φυτά 0,10 0,10-0,30 Αριθμός κλάδων 1

12 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Β.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία και η ποιότητα του λιπάσματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. - Να είναι κοκκώδες με ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους- συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή. - Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη, άθικτη, στεγνή και καθαρή. - Να είναι επίσης σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του λιπάσματος, να γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ», τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολό τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή. -Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και να παραμένουν έτσι. -Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα. Β.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λιπάσματος με τα παρακάτω, κατ ελάχιστο, τεχνικά χαρακτηριστικά: α/α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνθετο Λίπασμα, μικρής κοκκοποίησης, βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία, σάκος 25Kg, διάρκεια δράσης έως 4 μήνες. Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Γ.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: Ο σπόρος πρέπει να είναι ο καλύτερα ποιοτικά διαθέσιμος του είδους και της ποικιλίας που ζητείται με την παρούσα μελέτη. Ο σπόρος πρέπει να πρόσφατης εσοδείας, καθαρός, ώριμος, απολυμασμένος, απεντομωμένος και να έχει στιλπνό χρώμα. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ή με άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα πρέπει να είναι συσκευασμένος μέσα σε σάκους, και με αναρτημένες καρτέλες στις οποίες θα αναγράφονται: α. Ο βαθμός καθαρότητας (πάνω από 98%) β. Ο βαθμός βλαστικότητας (πάνω από 85%) γ. Η ημερομηνία πιστοποίησης (ο σπόρος θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες) δ. Η ημερομηνία του οίκου παραγωγής. ε. Ο αριθμός σπορομερίδας (LOT) στ. Τα αδρανή υλικά (<3%) η. Το ποσοστό περιεχομένων σπόρων ζιζανίων (0%) 1

13 Γ.2.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σπόρου χλοοτάπητα: α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σπόρος Festuca Arudinaceae ποικιλίας αντίστοιχης rebel IV 1 Ποικιλία μεσόφυλλης φεστούκας που δίνει πυκνό χλοοτάπητα, με σκούρο πράσινο χρώμα, ανθεκτικό στην καταπόνηση, με λιγότερες απαιτήσεις σε κουρέματα, αργή ανάπτυξη, αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία, στο κρύο παραμένοντας πράσινη και τον χειμώνα. Με πλούσιο ριζικό σύστημα και ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Σε συσκευασία 25Kg. Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δ.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων, τα οποία διακινούνται σύμφωνα με το Ν.4036/2012. Για όλα τα προς προμήθεια είδη, υλικού θα πρέπει να υπάρχει έγκριση σε ισχύ από το Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ημερομηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προμήθεια σκευάσματος δεν θα είναι προγενέστερη από τις Οι συσκευασίες θα είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Δ.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γεωργικών Φαρμάκων: 1 α/ α Είδος γεωργικού φαρμάκου Ζιζανιοκτόνο (μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό για την καταπολέμηση ετήσιων κ πολυετών αγροστωδών, πλατύφυλλων, ξυλωδών κ. υδροχαρών ζιζανίων) 2 Ζιζανιοκτόνο (ταχείας δράσης, μη εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό, επαφής για την καταπολέμηση μεγάλου εύρους ζιζανίων) Δραστική ουσία Glyphosate 36% Diquat 20% 1

14 Απωθητικό φιδιών (σε κοκκώδη μορφή, βραδείας αποδέσμευσης, με διάρκεια δράσης πάνω από 3 μήνες, ανεπηρέαστο από υγρασία ή βροχή, ασφαλές για τον άνθρωπο κ τα θηλαστικά) Εντομοκτόνο (πυρεθρινοειδές, επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους) Τρωκτικοκτόνο (αντιπηκτικό αίματος, ενός μόνο γεύματος, σε μορφή pellet) Μυκητοκτόνο (επαφής, με προστατευτική δράση, σε μορφή σκόνης επίπασης) Alpha cypermethrin 6% Brodifacoum 0,005% Sulphur 96% Ε. Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ε Ι Δ Ω Ν Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ - Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ16, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ20, χρώματος καφέ Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ25 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ32 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με ενσωματωμένους σταλάκτες μακράς διαδρομής, ανά cm Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 20 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό 32 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt 1

15 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών, από προπυλαίνιο υψηλής αντοχής, με απλό μηχανισμό κουμπώματος Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 7cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 10cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 15cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός με σώμα ανύψωσης 30cm Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος γραναζωτός ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός Εκτοξευτήρας γραναζωτός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα ακτίνα 20,5-27m πλήρους κύκλου και ρυθμιζόμενου τμήματος κύκλου (έως και 345 μοίρες) Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής, εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC, δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 100% αδιάβροχος, οθόνη υγρών κρυστάλλων εικονίδιο ένδειξης του επιπέδου ισχύος τάσης της μπαταρίας εργονομικό πληκτρολόγιο χειροκίνητη έναρξη μέγιστη πίεση λειτουργίας : 10 bar μπαταρία 9 Βολτ 1

16 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 σε πλαστικό αδιάβροχο κουτί εσωτερικός μετασχηματιστής 2 το ελάχιστο ανεξάρτητα προγράμματα πρόγραμμα και χειροκίνητο διατήρηση προγραμμάτων, διατήρηση ημερομηνίας και ώρας Η Συντάκτρια Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

17 Ι Ι Ι. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά φυτών τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες φύτευσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΑΡΘΡΟ Αριθμός Τιμή μονάδος( ) Μερικό Σύνολο ( ) 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 2 Αγγελική- Pittosporum spp Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels 3 Dwarf) 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 5 Βερβερίς-berberis spp. 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 8 Ελιά-Olea europae Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster 9 horizontalis Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis 10 leylandii 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 13 Σοφόρα japonica 14 Σφενδάμι-Acer spp. 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, 16 βολβώδη, κλπ φυτά ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ1.2 ΠΡΣ Δ1.4 ΠΡΣ Δ1.1 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ1.3 ΠΡΣ Δ2.3 ΠΡΣ Δ , , , , , , , , , , , , , ,50 5 7, ,85 195,00 74,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 62,50 74,00 65,00 125,00 43,00 62,50 62,50 37, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.790,50 ΦΠΑ 13% 752,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.543,27 1

18 Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά λιπασμάτων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες λίπανσης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος λιπάσματος Αριθμός (σάκκος 25 κιλών.) Μερικό Σύνολο Τιμή μονάδος( ) (σάκκος 25 κιλών) ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχεία ή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες σάκκος 25 kg , ,00 Σύνολο ,00 Φ.Π.Α. 13% 1.996,80 Γενικό Σύνολο ,80 Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ: Η προμήθεια αφορά αγορά σπόρων τα οποία θα καλύψουν τις οι ανάγκες σποράς των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων, του Δήμου Θερμαϊκού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος ( ) Μερικό Α/Α Είδος σπόρου σύνολο ( ) 1 Festuca Arudinaceae kg 780,00 6, ,00 Σύνολο ( ) 4.680,00 Φ.Π.Α. 13% ( ) 608,40 Γενικό Σύνολο ( ) 5.288,40 1

19 Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η προμήθεια αφορά αγορά γεωργικών φαρμάκων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζιζανίων στους χώρους πρασίνου αλλά και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων, τρωκτικών και ερπετών σε κατοικημένους χώρους (π.χ. σχολεία) του Δήμου Θερμαϊκού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Μ. Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ζιζανιοκτόνο Glyphosate 36% lt 4 15,00 60,00 Ζιζανιοκτόνο Diquat 20% lt 3 24,00 72,00 Απωθητικό φιδιών κοκκώδες kg 2 26,00 52,00 Εντομοκτόνο Alpha cypermethrin 6% lt 1 130,00 130,00 Τρωκτικοκτόνο Brodifacoum 0,005% kg 7 55,00 385,00 Μυκητοκτόνο Sulphur 96% kg 10 1,00 10,00 Σύνολο 709,00 Φ.Π.Α. 13% 92,17 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 801,17 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Η προμήθεια ειδών εξοπλισμού άρδευσης, αφορά είδη τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των εγκαταστημένων δικτύων άρδευσης, στους χώρους πρασίνου του Δήμου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης Φ.Π.Α. 13% και 23% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59921,69 Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :22/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΜΕΤΡΗΣΗΣ( ) /μονάδα 1 Σωλήνας πολυαιθυλενίου ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,26 130,00 2 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0,32 640,00 3 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 4 Σωλήνας άρδευσης ονομαστικής πίεσης 6 Atm, Φ m 0, ,00 5 Σταλακτηφόρος σωλήνας Φ20 με σταλάκτες μακράς διαδρομής m 0,38 760,00 6 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,56 28,00 7 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,00 50,00 8 Σύνδεσμος Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 1,80 90,00 9 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,39 19,50 10 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,65 32,50 11 Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,05 52,50 12 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20x20 50 τεμάχια 0,98 49,00 13 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25x25 50 τεμάχια 1,80 90,00 14 Σύνδεσμος Ταφ Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32x32 50 τεμάχια 3,50 175,00 15 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,80 40,00 16 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 17 Ταφ Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 x32 50 τεμάχια 2,60 130,00 18 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 20x20 50 τεμάχια 0,78 39,00 19 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 25x25 50 τεμάχια 1,30 65,00 20 Σύνδεσμος Γωνία Ρακόρ Κοχλιωτό 32x32 50 τεμάχια 2,70 135,00 21 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 20x1/2 50 τεμάχια 0,65 32,50 22 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 25x3/4 50 τεμάχια 0,85 42,50 23 Γωνία Ρακόρ Αρσενικό Κοχλιωτό 32x1 50 τεμάχια 1,80 90,00 24 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,40 20,00 25 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 0,75 37,50 26 Τερματικό Ρακόρ Κοχλιωτό τεμάχια 1,20 60,00 27 Σταλάκτης Ρυθμιζόμενος Καρφωτός 0-70lt τεμάχια 0,08 160,00 28 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6, μιας ηλεκτροβάνας 20 τεμάχια 4,50 90,00 29 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10, τριών ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 7,00 140,00 30 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 30x40cm, 4 ηλεκτροβανών 20 τεμάχια 21,00 420,00 31 Πλαστικο φρεάτιο ηλεκτροβανών 50x60cm, 6 ηλεκτροβανών 5 τεμάχια 45,00 225,00 32 Εξαρτήματα Φρεατίου Φις Παξιμάδι 20x3/4 100 τεμάχια 0,42 42,00 33 Σύνδεσμος Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 34 Σύνδεσμος Θ-Α 3/4 x3/4 50 τεμάχια 0,55 27,50 35 Σύνδεσμος Θ-Α 1 x1 50 τεμάχια 0,95 47,50 36 Σύνδεσμος Ρακόρ 3/4 x16 50 τεμάχια 0,95 47,50 37 Σύνδεσμος ρακόρ 3/4 x20 50 τεμάχια 0,95 47,50 38 Σύνδεσμος ρακόρ 1 x25 50 τεμάχια 1,50 75,00 39 Σύνδεσμος Γωνία Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,50 75,00 40 Σύνδεσμος Γωνία Α-Θ 1 x1 50 τεμάχια 1,20 60,00 41 Σύνδεσμος Γωνία Ταφ Θ-Θ-Θ 1 x1 50 τεμάχια 3,00 150,00 42 Σύνδεσμος Ταφ Α-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 2,30 115,00 43 Σύνδεσμος Ταφ Α-Α-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 1,90 95,00 44 Σταυρός Α-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 50 τεμάχια 4,50 225,00 45 Σταυρός Θ-Θ-Θ-Θ 1 x1 x1 x1 50 τεμάχια 4,70 235,00 46 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 7cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 47 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 10cm 30 τεμάχια 4,00 120,00 48 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 15cm 30 τεμάχια 13,00 390,00 49 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι στατικοί με σώμα ανύψωσης 30cm 30 τεμάχια 17,00 510,00 50 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 5-9m πλαστικός 50 τεμάχια 25, ,00 51 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί ακτίνας ενέργειας 7-14m πλαστικός 50 τεμάχια 30, ,00 52 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 20,5-27m 10 τεμάχια 375, ,00 53 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος κρουστικός με ενσωματωμένη ηλεκτροβάνα, ακτίνα 21,5-29m 10 τεμάχια 560, ,00 54 Προγραμματιστής άρδευσης, μπαταρίας, τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 25 τεμάχια 80, ,00 55 Ηλεκτροβάνα 1 πλαστική, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 20 τεμάχια 28,00 560,00 56 Οικιακός Προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 12 2 τεμάχια 250,00 500,00 ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 24335,00 ΦΠΑ 23% 5597,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) 29932,05 2

21 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ 5.790,50 752, ,27 Β Γ Δ Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΕΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , , , ,00 608, ,40 709,00 92,17 801, , , ,05 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,69 Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

22 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα, γεωργικών φαρμάκων και ειδών εξοπλισμού άρδευσης, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. Πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις 1: Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. 2: Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 3: Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4: Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» 5: Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η πίστωση θα επιβαρύνει: τον κωδικό KA: και τον κωδικό Κ.Α του προϋπολογισμού Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της συνολικής προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές, Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Το κριτήριο της επιλογής του Αναδόχου, θα είναι η χαμηλότερη προσφορά ανά κατηγορία είδους προμήθειας, βάσει του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης, και των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93), του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007. Άρθρο 4 2

23 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Η Διακήρυξη β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές ε) Η Συγγραφή υποχρεώσεων στ) Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου Άρθρο 5 Συμμετοχή προμηθευτών. Oι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των πέντε ειδών προμηθειών ή και για λιγότερες των πέντε ειδών προμηθειών που αναφέρονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος προμήθειας. Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά είναι η οικονομικότερη. Ανάδοχος για κάθε είδος προμήθειας, θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 6 Σύμβαση. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προμήθειας υποχρεούνται μετά την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης της κατακύρωσης της Δημοπρασίας, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο (5 έως 10) ημερών, για να υπογράψουν την σύμβαση και να καταθέσουν εγγύηση καλής εκτέλεσης. Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ., σύμφωνα με το Άρθρο 157 (Ν. 4281/2014), παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Ποιότητα υλικών Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, γεγονός που θα αποδεικνύεται και με την κατάθεση των σχετικών χημικών αναλύσεων ή πιστοποιητικών ανάλογα με το είδος του υλικού. Άρθρο 9 Συσκευασία Μεταφορά Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συσκευασία κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των ειδών. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητά του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Άρθρο 10 Έλεγχος ποιότητας Εάν τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Άρθρο 11 2

24 Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 12 Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. Άρθρο 13 Παράδοση-Παραλαβή Η παράδοση των ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές. Η παραλαβή των θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμένων υλικών ή την αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να την εκτελέσει μέσα στα χρoνικά όρια της συμβάσεως. Η προμήθεια θα γίνει με τις γραπτές ή προφορικές απαιτήσεις του Δήμου και τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή πρέπει να είναι απόλυτα όμοια με εκείνα που θα παραδώσει. Άρθρο 14 Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ αριθ / κοινή απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α & Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β /945/ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

25 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 Αντικείμενο Προμήθειας Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα και γεωργικών φαρμάκων, για να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου, δηλ. πάρκων, χώρων άθλησης, νησίδων, αύλειων χώρων σχολείων και δενδροστοιχιών, του Δήμου Θερμαϊκού. Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Θερμαϊκού. Ανάδοχος δε ο μειοδότης ή οι μειοδότες ανάλογα με το είδος της παραπάνω γενικής προμήθειας. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 3 Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκειά της είναι ένα έτος. Άρθρο 5 Σταθερότητα τιμών. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Άρθρο 6 Τρόπος, Τόπος και χρόνος παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτές, κατόπιν παραγγελίας του Γραφείου Προμηθειών προς τον Ανάδοχο, σε χρόνο που καθορίζεται από αυτήν και ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 5 εργάσιμες ημέρες. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Άρθρο 7 2

26 Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του Αναδόχου Για κάθε ημέρα υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας παράδοσης των υλικών, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% την ημέρα επί της συνολικής αξίας των προσφερόμενων υλικών. Άρθρο 8 Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας, θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδίδεται μετά την συνολική ή τμηματική κατά περίπτωση, παραλαβή των ειδών και βάση πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδια επιτροπής και κατόπιν τούτου από τιμολόγιο του αναδόχου μετά δύο αντιγράφων. Άρθρο 9 Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης, θα αποφασίζεται μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Tμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Χρυσή Κατσαρίδου ΠΕ-Γεωπόνων Σπυρίδων Μαυρικάκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2

27 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Α/Α Είδος Φυτών (θάμνοι, δένδρα) Ονομασία Κοινή-Επιστημονική ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ( ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Αλμυρίκι -Tamarix parviflora 6,50 2 Αγγελική- Pittosporum spp 7,40 3 Αγγελική νάνα - Pittosporum tobira (Wheels Dwarf) 7,40 4 Βιβούρνο κοινό- Viburnum tinus 7,40 5 Βερβερίς-berberis spp. 7,40 6 Γιουνίπερους- Juniperus spp. 7,40 7 Ελαίαγνος-Eleagnus spp. 7,40 8 Ελιά-Olea europae 12,50 9 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο-cotoneaster horizontalis 10 Κυπρεσοκυπάρισσος Leyland -Cupressocyparis leylandii 6,50 11 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 12,50 12 Πικροδάφνη- Nerium oleander 4,30 13 Σοφόρα japonica 12,50 14 Σφενδάμι-Acer spp. 12,50 15 Τούγια πυραμιδοειδής-thuja spp 7,40 16 Ποώδη-πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 0,85 7,40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α/Α Είδος λιπάσματος ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ( ) 1 Σύνθετο λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης ιχνοστοιχείαή ανάλογης σύνθεσης κοκκώδες Σάκκος 25 κιλών 48,00 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΑΖΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 12/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντάχθηκε:Κοκοτίνης Νικόλαος Γεωπόνος Τ.Ε. Θεωρήθηκε:Κωσταπάνος Βλαδίμηρος,

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα