ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013"

Transcript

1 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 % Γ Πωλήζειρ 897,6 891,3 0, , ,1 (10,3) Μικηό κέπδορ (GGR) 293,2 291,9 0,5 874,8 950,4 (8,0) EBITDA 70,8 155,0 (54,3) 174,1 499,6 (65,2) Αποδόζειρ ζε νικηηέρ - Payout (%) 67.3% 67,3% 66,9% 67,7% Πεπιθώπιο EBITDA 7,89% 17,4% 6,6% 17,0% Πεπιθώπιο EBITDA (επί ηος GGR) 24,1% 53,1% 19,9% 52,6% Καθαπά κέπδη 44,4 113,6 (60,9) 111,7 371,7 (70,0) Πεπιθώπιο Καθαπών κεπδών 5,0% 12,8% 4,2% 12,6% Οη πσιήζεηο ζην ελλεάκελν 2013 κεηώζεθαλ θαηά 10,3% ζε 2.641,8 εθ. επξώ από 2.946,1 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, θπξίσο ιόγσ ησλ δπζκελώλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ (ΑΕΠ ελλεακήλνπ κεησκέλν θαηά 4.1%) θαη δηαθόξσλ έθηαθησλ παξαγόλησλ πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηα απνηειέζκαηα α ηξηκήλνπ. Οη πσιήζεηο ζην γ ηξίκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζε 897,6 εθ. επξώ, απμεκέλεο θαηά 0,7%, παξνπζηάδνληαο γηα πξώηε θνξά αλάπηπμε κεηά από 12 ζπλερή αξλεηηθά ηξίκελα. ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

2 Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζην ελλεάκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζε 174,1 εθ. επξώ, από 499,6 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο κείσζε 65,2% σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο θνξνιόγεζεο επί ησλ θαζαξώλ εζόδσλ κε ζπληειεζηή 30% από θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηεο κείσζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σα EBITDA γ ηξηκήλνπ 2013 έθηαζαλ ηα 70,8 εθ. επξώ, παξνπζηάδνληαο πηώζε 54,3%, ζεκαληηθά βειηησκέλα ζε ζύγθξηζε κε ηα EBITDA ηνπ α εμακήλνπ Σα θαζαξά θέξδε γηα ην ελλεάκελν 2013 κεηώζεθαλ θαηά 70,0% ζηα 111,7 εθ. επξώ έλαληη 371,7 εθ. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ Σα θαζαξά θέξδε ζην γ ηξίκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζηα 44,4 εθ. επξώ από 113,6 εθ. επξώ, κεησκέλα θαηά 60,9% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. 2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ Πωλήζειρ ανά παισνίδι γ ηπιμήνος και εννεάμηνος 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλ. Eυρώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 Γ% εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 Γ% ΠΑΜΕ ΣΟΘΥΗΜΑ , (17,3) ΠΡΟΠΟ (12,4) (20,0) ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ , (7,4) MONITOR GAMES (20,0) (31,1) GO LUCKY (57,3) (67,2) ΤΝΟΛΟ ΣΟΙΥΗΜΑΣΙΜΟΤ , (18,4) % ζπλνιηθώλ εζόδσλ 35,1 33,6 34,9 38,3 KINO (1,6) (6,2) ΣΖΟΚΕΡ , ,8 ΛΟΣΣΟ (19,3) ,7 Super (20,0) (24,8) ΠΡΟΣΟ , ,0 Extra (12,1) (20,0) ΎΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΥΔΙΧΝ (1,7) (5,3) % ζπλνιηθώλ εζόδσλ 64,9 66,4 65,1 61,7 ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ , (10,3) Οη πσιήζεηο ησλ παηρληδηώλ αζιεηηθνύ ζηνηρεκαηηζκνύ κεηώζεθαλ ζην ελλεάκελν 2013 θαηά 18,4%, ζηα 921,3 εθ. επξώ από 1.128,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε θαηά 17,3% ζην ΣΟΘΥΗΜΑ, ιόγσ απνπζίαο θάπνηνπ κεγάινπ αζιεηηθνύ γεγνλόηνο. ην γ ηξίκελν 2013, ηα έζνδα ηνπ ΠΑΜΕ ΣΟΘΥΗΜΑ απμήζεθαλ ζηα εθ. επξώ, θαηά 7,9%, ελ κέξεη ιόγσ ηεο λσξίηεξεο έλαξμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ πνδνζθαίξνπ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλό δηάζηεκα. Σα έζνδα από ηα αξηζκνιαρεία ζην ελλεάκελν 2013 κεηώζεθαλ θαηά 5,3% ζηα 1.720,5 εθ. επξώ, έλαληη 1.817,6 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. ην γ ηξίκελν 2013, ηα έζνδα από αξηζκνιαρεία κεηώζεθαλ θαηά κόιηο 1,7%, θπξίσο ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ εζόδσλ ζε ΣΖΟΚΕΡ θαη ηεο ζπλερόκελεο ηξηκεληαίαο βειηίσζεο ησλ επηδόζεσλ ηνπ ΚΘΝΟ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά κόιηο 1,6% ζην γ ηξίκελν, έλαληη κείσζεο 11,4% ζην α ηξίκελν θαη 5,2% ζην β ηξίκελν. ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

3 Κόζηορ παποσήρ ςπηπεζιών γ ηπιμήνος και εννεάμηνος 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 Γ% εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 Γ% Απνδόζεηο ζε ληθεηέο , (11,5) Πξνκήζεηεο πξαθηόξσλ , (9,7) Φόξνο επί ησλ θαζαξώλ εζόδσλ Τπόινηπα έμνδα θόζηνπο πσιήζεσλ ύλνιν θόζηνπο παξνρήο ππεξεζηώλ , , , ,3 % επί ησλ Πσιήζεσλ 90,6 81,2 90,7 8881, Σν θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην ελλεάκελν 2013 δηακνξθώζεθε ζηα 2.395,9 εθ. επξώ από 2.387,8 εθ. επξώ ζην ελλεάκελν 2012 απμεκέλν θαηά 0,3% ζε εηήζηα βάζε. Σα θέξδε ζηνπο ληθεηέο ησλ παηγληδηώλ ζην ελλεάκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζηα 1.767,0 εθ. επξώ, αληηζηνηρώληαο ζην 66,9% ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ, έλαληη 67,7% ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Παξά ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, ζην γ ηξίκελν 2013 γηα ην ΠΑΜΕ ΣΟΘΥΗΜΑ ην πνζό πνπ απνδόζεθε ζηνπο ληθεηέο σο πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ παηρληδηνύ (payout) δηακνξθώζεθε ζην 68,7% έλαληη 69,4% ηνπ γ ηξηκήλνπ 2012, ελώ ην payout ζην ΚΘΝΟ δηακνξθώζεθε ζε 69,6% έλαληη 69,3% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν Κόζηορ διάθεζηρ γ ηπιμήνος και εννεάμηνος 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 Γ% εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 Γ% Δηαθήκηζε , ,6 Δσξεέο-νηθνλ. εληζρύζεηο , ,0 Υνξεγίεο , ,0 Έμνδα εθθζέζεσλ (47,6) (47,6) Μεπικό ζύνολο , ,0 Τπόινηπα έμνδα θόζηνπο δηάζεζεο ύνολο κόζηοςρ διάθεζηρ (19,2) (10,3) , ,5 Σα ζπλνιηθά έμνδα δηάζεζεο δηακνξθώζεθαλ ην ελλεάκελν 2013 ζε 75,5 εθ. επξώ από 69,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Οη δσξεέο θαη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο απμήζεθαλ θαηά 25,0% ζηα 10,9 εθ. επξώ, αληαλαθιώληαο ηελ εληζρπκέλε θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξείαο. Α Κόζηορ διοίκηζηρ γ ηπιμήνος και εννεάμηνος 2013 και 2012 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 Γ% εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 Γ% ςνολικό κόζηορ διοίκηζηρ , (0,3) Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ην ελλεάκελν 2013 κεηώζεθαλ νξηαθά θαηά 0,3% ζηα 22,6 εθ. επξώ. Γηα ην γ ηξίκελν 2013, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απμήζεθαλ θαηά 6,1% ζηα 7,1 εθ. επξώ. ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

4 Σαμειακέρ ποέρ εννεαμήνος 2013 και 2012 (Ποζά ζε τιλ. Εσρώ) εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 Γ% Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (55,2) Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (40.175) (16.649) - Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ( ) ( ) (8,8) Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ Οη ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζηα 179,8 εθ. επξώ από 400,9 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο κείσζε 55,2%. Η αξλεηηθή δηαθνξά νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο πνπ αληηζηαζκίζηεθε κεξηθώο από ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηε πιεξσκή θόξνπ GGR γ ηξηκήλνπ πνπ αλακέλεηαη λα επέιζεη ζην δ ηξίκελν. Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Οη ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2013 δηακνξθώζεθαλ ζε 40,2 εθ. επξώ θαη αληαλαθινύλ θπξίσο εθξνέο πνζώλ γηα πξνζζήθεο παγίσλ θαη ηελ ίδξπζε ηεο Ειιεληθά Λαρεία Α.Ε. Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Οη ηακεηαθέο εθξνέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην ελλεάκελν 2013 κεηώζεθαλ ζε 218,4 εθ. επξώ από 239,5 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 1. Emma Delta ηηο 11 Οθησβξίνπ, 2013, κεηαβηβάζηεθαλ κεηνρέο ηεο ΟΠΑΠ ή 33,0% επί ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, από ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Θδησηηθήο Πεξηνπζίαο Δεκνζίνπ (ΣΑΘΠΕΔ) ζηελ Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. 2. Έκηακηη Γενική ςνέλεςζη ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2013 ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ελέθξηλε ηνλ δηνξηζκό ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η Δηνίθεζε ηεο ΟΠΑΠ εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηεο γηα ηελ ηζηνξηθά πςειή ζπκκεηνρή ησλ κεηόρσλ θαη ηελ έγθξηζε όισλ ησλ πξνηάζεσλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή πιεηνςεθία. ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

5 ΤΝΗΜΜΔΝΑ 1. πλνπηηθή Ελνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδσλ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2013 θαη πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδσλ ηεο ΟΠΑΠ ΑΕ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2013 θαη πλνπηηθή Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2013 & ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηελ ελλεάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2013 θαη 2012 ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

6 1. Σσνοπηική ενδιάμεζη ενοποιημένη καηάζηαζη ζσνολικού ειζοδήμαηος εννεαμήνοσ και γ ηριμήνοσ 2013 Για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30 επηεμβπίος 2013 και 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ εθηόο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή) Κύθινο εξγαζηώλ Κέξδε ζηνπο ληθεηέο παηρληδηώλ ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαπά έζοδα ππο θόπος 30% Φόξνο επί ησλ θαζαξώλ εζόδσλ ( ) (82.837) - - Καθαπά έζοδα μεηά θόπος 30% Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ( ) ( ) ( ) ( ) Μικηό κέπδορ Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα Δαπάλεο δηάζεζεο (75.458) (17.374) (69.525) (16.215) Δαπάλεο δηνίθεζεο (22.584) (7.072) (22.639) (6.667) Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (7.994) (798) (5.469) (810) Λειηοςπγικό αποηέλεζμα Κέξδε / (δεκηέο) από ζπγγελείο (364) (339) (132) (27) Κέξδε / (δεκηέο) από πώιεζε παγίσλ (387) (185) (56) - Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Κέπδη ππο θόπων Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο (38.335) (15.555) (91.984) (30.086) Αλαβαιιόκελνη θόξνη (2.540) (1.651) (6.019) (1.674) Κέπδη μεηά θόπων Θδηνθηήηεο κεηξηθήο Λοιπά ζςνολικά έζοδα Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) Αλαβαιιόκελνο θόξνο - - (332) (110) Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά θόπων ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά θόπων Θδηνθηήηεο κεηξηθήο Βαζικά κέπδη (μεηά θόπων) ανά μεηοσή 0,3502 0,1392 1,1651 0,3562 ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

7 2. Σσνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη ζσνολικού ειζοδήμαηος εννεαμήνοσ και γ ηριμήνοσ 2013 ηης ΟΠΑΠ Α.Ε. Για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30 επηεμβπίος 2013 και 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ εθηόο ησλ θεξδώλ αλά κεηνρή) Κύθινο εξγαζηώλ Κέξδε ζηνπο ληθεηέο παηρληδηώλ ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαπά έζοδα ππο θόπος 30% Φόξνο επί ησλ θαζαξώλ εζόδσλ ( ) (82.837) - - Καθαπά έζοδα μεηά θόπος 30% Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ ( ) ( ) ( ) ( ) Μικηό κέπδορ Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα Δαπάλεο δηάζεζεο (74.157) (16.630) (67.750) (15.815) Δαπάλεο δηνίθεζεο (24.479) (7.458) (24.995) (7.336) Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα (6.392) (762) (5.161) (529) Λειηοςπγικό αποηέλεζμα Κέξδε / (δεκηέο) από πώιεζε παγίσλ (185) (184) (56) - Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Μεξίζκαηα από ζπγαηξηθέο Κέπδη ππο θόπων Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο (38.142) (15.506) (90.597) (29.762) Αλαβαιιόκελνη θόξνη (4.099) (1.655) (6.859) (1.967) Κέπδη μεηά θόπων Θδηνθηήηεο κεηξηθήο Λοιπά ζςνολικά έζοδα Αλαινγηζηηθά θέξδε (δεκηέο) Αλαβαιιόκελνο θόξνο - - (332) (111) Λοιπά ζςνολικά έζοδα μεηά θόπων ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά θόπων Θδηνθηήηεο κεηξηθήο Βαζικά κέπδη (μεηά θόπων) ανά μεηοσή 0,3610 0,1398 1,1902 0,3539 ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

8 Γεληίο Σύπος 3. Σσνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη τρημαηοοικονομικής θέζης ηηρ 30 επηεμβπίος 2013 & ηηρ σπήζηρ πος έληξε ηην 31 Γεκεμβπίος 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό ΗΜ ΟΜΙΛΟ Αναπποζαπμοζμένο ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αναπποζαπμοζμένο Δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Δεζκεπκέλα δηαζέζηκα Απνζέκαηα Απαηηήζεηο Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ύνολο κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού Μη κςκλοθοπούν ενεπγηηικό Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Θδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία Επελδύζεηο ζε αθίλεηα Τπεξαμία Επελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο από πειάηεο Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ Αλαβαιιόκελνη θόξνη ελεξγεηηθνύ ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Δάλεηα Τπνρξεώζεηο Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ Φόξνη Δνπιεπκέλεο δαπάλεο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο ύνολο βπασςππόθεζμων ςποσπεώζεων Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ Δάλεηα Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ Αλαβαιιόκελνη θόξνη παζεηηθνύ Πξνγξάκκαηα παξνρώλ πξνζσπηθνύ Πξνβιέςεηο Άιιεο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ύνολο μακποππόθεζμων ςποσπεώζεων Ίδια κεθάλαια Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Κέξδε εηο λένλ ύνολο ιδίων κεθαλαίων ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

9 Γεληίο Σύπος ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 4. Σσνοπηική ενδιάμεζη καηάζηαζη ηαμειακών ροών Για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30 επηεμβπίος 2013 και 2012 (Πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Κέξδε πξν θόξσλ Πποζαπμογή για: Απνζβέζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (11.423) (3.200) (16.792) (13.386) Πξνγξάκκαηα παξνρώλ πξνζσπηθνύ Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Άιιεο πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 41 (9) 41 (9) Ζεκηέο / (θέξδε) από ζπγγελείο Απνηειέζκαηα από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ύνολο Μεηαβολέρ ζηο κεθάλαιο κίνηζηρ (Αύμεζε) κείσζε απνζεκάησλ (143) (266) - - (Αύμεζε) κείσζε απαηηήζεσλ (15.417) Αύμεζε ( κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) (17.405) (14.918) (19.564) (21.297) Αύμεζε (κείσζε) θόξσλ πιεξσηέσλ (9.427) (4.919) ύνολο Σόθνη έμνδα (201) (75) (17) (15) Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσζέληεο (68.567) (65.233) (67.285) (63.944) Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Εηζπξάμεηο από πώιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ ύζηαζε ζπγγελνύο ( ) Εηζξνή από δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ύζηαζε ζπγαηξηθήο (15) Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο - - ( ) (6.327) Εθξνή γηα ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (4.585) (7.283) (317) (1.142) Εθξνή γηα αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (13.578) (17.977) (13.578) (17.975) Σόθνη έζνδα Μεξίζκαηα από ζπγαηξηθέο Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (40.175) (16.649) (32.456) (7.258) ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Πιεξσκέο δόζεσλ δαλείνπ (36.250) - (36.250) - Πιεξσκέο ηόθσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (42) (1.782) - (1.720) Πιεξσκέο θεθαιαίνπ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ (269) (7.961) - (7.713) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ( ) ( ) ( ) ( ) Σαμειακέρ ποέρ από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαπή αύξηζη / μείωζη διαθεζίμων και ηαμειακών ιζοδςνάμων (78.783) (68.041) Δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Γιαθέζιμα και ηαμειακά ιζοδύναμα ηέλοςρ πεπιόδος ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κεθηζνύ 62, Πεξηζηέξη, Ειιάδα, Σει.:

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 7,2% έναντι του Δ τριμήνου σε 216εκ. Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε τριμηνιαία και 7,1% σε ετήσια βάση - Βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα