ΔΡΑΗ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΔΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΗ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΔΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΣΗ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ ΔΡΑΗ «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΔΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΣΗ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΙΟΤΛΙΟ 2011 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δ. Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπιτειρημαηικόηηηα (ΔΠΑΝ ΙΙ)- (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεζζαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήηη, Ιόν. Νηζιά, Πελοπόννηζος, Γση. Δλλάδα), ΠΔΠ Μακεδονίας-Θράκης (Κενηρική / Γσηική Μακεδονία), ΠΔΠ Αηηικής, ΠΔΠ Θεζζαλίας - Σηερεάς Δλλάδας (Σηερεά Δλλάδα), ΠΔΠ Νήζων Νοηίοσ Αιγαίοσ 1 25/7/2011

2 Σο Τπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας (ΓΓΕΣ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΠΑ για τον τομέα Έρευνας, Σεχνολογίας και Καινοτομίας και ενόψει της υλοποίησης της δράσης «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΤΣΑΔΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΣΗ», καλούν τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση, υποβάλλοντας προτάσεις σύμφωνα με το σκεπτικό και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. τόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. Οι επιχειρήσεις των συστάδων μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), λειτουργική, οργανωτική καινοτομία (system level), κλπ. Ως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων ορίζονται «Ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή με σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ενίσχυσης ισχυρών αλληλεπιδράσεων, από κοινού χρήσης πόρων και ανταλλαγής γνώσης και τεχνογνωσίας, με αποτελεσματική συμβολή στην μεταφορά τεχνολογίας, την δικτύωση και διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των επιχειρήσεων / μελών του συμπλέγματος 1». Επιπλέον, οι συστάδες που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να βασίζονται στη γνώση, να περιλαμβάνουν ερευνητικούς / ακαδημαϊκούς φορείς και να διαθέτουν εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρό προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά. Βασικός καταλύτης αυτών των καινοτομικών συστάδων είναι ένας φορέας - αρωγός 2 που θα υποβοηθήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, θα διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις - μέλη της συστάδας σε θέματα κρίσιμα για την ανάπτυξή της και θα υποστηρίζει την διεθνή της προβολή και δικτύωση, καθώς και την διείσδυση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προϋπάρχοντα Δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών/ ακαδημαϊκών φορέων, σπό ηην εκπροζώπηζη και ηον ζσνηονιζμό ενός θορέα αρωγού, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί μια συγκροτημένη εικόνα για τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. υγκεκριμένα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 1 Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων της Ε. Επιτροπής (2006/C 323/01/ ) 2 όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο «Φαρακτηριστικά του Υορέα Αρωγού» 2 25/7/2011

3 1. Σην χαρτογράφηση του υπό διερεύνηση θεματικού τομέα / κλάδου στον οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η συστάδα, 2. Σον εντοπισμό των συστατικών στοιχείων της αναδυόμενης συστάδας, 3. Σον εντοπισμό των συγκεκριμένων αναγκών των επιχειρήσεων της συστάδας που θα εξυπηρετηθούν με την δημιουργία της, 4. Σον προτεινόμενο φορέα αρωγό. 5. Ένα επιχειρηματικό προ-σχέδιο που θα περιγράφει την αναπτυξιακή στρατηγική της συστάδας. Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση: Είναι ανοικτή σε όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προκειμένου να εντοπισθούν πυρήνες ικανοί να εξελιχθούν σε καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων. Θα δοθεί έμφαση στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, είναι: 1. Τλικά και Φημικά 2. Αγροβιοτεχνολογία και Σρόφιμα 3. Πληροφορική, Επικοινωνίες και Τπηρεσίες έντασης Γνώσης 4. Τγεία και Βιοϊατρική 5. Ενέργεια και Περιβάλλον Απευθύνεται σε προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων (μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις), ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, καθώς και άλλων υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, (φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κ.λ.π.) που αποτελούν ή εμφανίζουν προοπτικές εξέλιξης σε καινοτομικές συστάδες. Σο δίκτυο δεν απαιτείται κατά την υποβολή της πρότασης να έχει νομική οντότητα. Παρόλα αυτά, τα μέλη του Δικτύου θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη λειτουργικών διασυνδέσεων ή / και συνεργασιών μεταξύ τους, πριν από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Θα προτιμηθούν Δίκτυα που έχουν ήδη διαμορφώσει επιδιώξει και πετύχει (πριν την υποβολή της πρότασης) συγκεκριμένες στοχεύσεις 3, έχουν σημαντική πείρα στην υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο καινοτομικός χαρακτήρας της αναδυόμενης συστάδας επιχειρήσεων στον προτεινόμενο τομέα εξειδίκευσής τους. Σα δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις από τις οποίες τουλάχιστον 8 να είναι ΜμΕ 4 και κατ ελάχιστον 1 ερευνητικό/ ακαδημαϊκό 5 φορέα της ημεδαπής. 3 π.χ. ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, μεταφορά τεχνολογίας, ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας κλπ. 4 ύμφωνα με την σύσταση της Ε. Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 5 Ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής έρευνας και η διάδοση των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, τη διάδοση των αποτελεσμάτων ή τη διδασκαλία. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα μετόχων ή μελών, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα. το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί φορείς: 3 25/7/2011

4 Σα μέλη του δικτύου θα πρέπει να τελούν υπό τον συντονισμό και να εκπροσωπούνται από τον προτεινόμενο φορέα αρωγό. Σονίζεται ότι ο φορέας αυτός υποχρεωτικά αποτελεί μέλος του υπάρχοντος δικτύου και έχει με αυτό λειτουργικές διασυνδέσεις ή συνεργασίες, πριν την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξετασθούν καταρχήν ως προς την επιλεξιμότητά τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης (εμπρόθεσμη υποβολή, αριθμός συμμετεχόντων στο Δίκτυο φορέων κλπ). τη συνέχεια θα εξετασθούν από Επιτροπή, αποτελούμενη από αξιόλογους επιστήμονες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας βασισμένης στην γνώση. Εάν κριθεί αναγκαίο, είναι επίσης δυνατόν να ορισθούν ως εμπειρογνώμονες, ειδικοί επιστήμονες στο θεματικό πεδίο εξειδίκευσης κάθε πρότασης και να εισηγηθούν σχετικά. Η Επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί, έχει την δυνατότητα να καλέσει τους προτείνοντες να παρουσιάσουν συνοπτικά την πρότασή τους, εφόσον και οι ίδιοι συμφωνούν, και να συζητήσει μαζί τους τυχόν ασάφειες ή διευκρινίσεις. Οι προτάσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται κατωτέρω και ιεραρχούνται βαθμολογικά. Η βαθμολόγηση ακολουθεί τους εξής κανόνες: Κλίμακα βαθμολογίας 1-5 ( 1 ελάχιστο, 5 μέγιστο) Οι αξιολογητές βαθμολογούν χωριστά το κάθε κριτήριο. Είναι δυνατή η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου με ακρίβεια ενός δεκαδικού. Εάν κατά την υποβολή της πρότασης απουσιάζει πλήρως ή είναι ελλιπής η περιγραφή ενός στοιχείου ώστε να είναι αδύνατη η αξιολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου, θα υπάρχει μηδενική βαθμολόγηση ( 0 ) στο εν λόγω κριτήριο. Σα κριτήρια αξιολόγησης είναι ισοβαρή. Ο συνολικός Βαθμός για κάθε πρόταση είναι ο μέσος όρος των βαθμών των επί μέρους κριτηρίων που προκύπτει από το άθροισμά τους δια του αριθμού των αξιολογητών. Οι προτάσεις θα εξετασθούν ως προς τα εξής κριτήρια: ύνθεση και βαθμός ωριμότητας του δικτύου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του δικτύου, που σχετίζονται με την κρίσιμη μάζα φορέων που απαρτίζουν το δίκτυο, καθώς και με την δυναμική των φορέων να μετεξελιχθούν σε καινοτομική συστάδα). Σεκμηρίωση των αναγκών που οδηγούν στην δημιουργία της καινοτομικής συστάδας. Πληρότητα και αξιοπιστία της χαρτογράφησης του συγκεκριμένου θεματικού τομέα / κλάδου στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η αναδυόμενη συστάδα. Θεματική και γεωγραφική εστίαση. Βαθμός καινοτομίας της αναδυόμενης συστάδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Φαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναπτύξουν οι καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων». Διαφορετικά Σμήματα χολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΣΕΙ), διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου, διαφορετικοί Σομείς του ίδιου Σμήματος χολής του ίδιου ΑΕΙ, διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Σμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου. 4 25/7/2011

5 Καταλληλότητα του Υορέα Αρωγού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Παράγραφο «Φαρακτηριστικά του Υορέα-Αρωγού». τρατηγική ανάπτυξης της αναδυόμενης συστάδας σε σχέση με την δυναμική της αγοράς στην οποία απευθύνεται, αναμενόμενο όφελος για την εθνική οικονομία, αναμενόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και διείσδυση σε διεθνείς αγορές. Προβλεπόμενο ύψος Ιδίας υμμετοχής και πρόβλεψη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Καταλληλότητα του επιχειρηματικού προσχεδίου με έμφαση στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του φορέα αρωγού, μετά τη λήξη της δημόσιας χρηματοδότησης. Σα δίκτυα των οποίων οι προτάσεις θα κριθούν αξιόλογες, με βάση την εξέταση των παραπάνω στοιχείων και ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια, θα κληθούν στη συνέχεια, στο πλαίσιο προκήρυξης, να υποβάλλουν πλήρη επιχειρηματικά σχέδια (δομημένα σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα που θα τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων), προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, μετά από αξιολόγηση, η υλοποίηση της πιλοτικής φάσης λειτουργίας, διετούς διάρκειας, των αναδυόμενων καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων. την εν λόγω προκήρυξη θα εξειδικεύεται το νομοθετικό πλαίσιο που θα ακολουθηθεί, καθώς και οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δραστηριότητες και δαπάνες. Ενδεικτικά, οι επιλέξιμες δραστηριότητες για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα έργα θα αφορούν σε υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας, πειραματική ανάπτυξη (ανάπτυξη πρωτοτύπων), ενίσχυση πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της επιχείρησης, διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικό, μετεγκατάσταση σε κοινή υποδομή (εφόσον απαιτείται), συμμετοχή σε εκθέσεις, γενική και ειδική εκπαίδευση. Σο ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τη φύση της δραστηριότητας και το μέγεθος και είδος της επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/ της Ε. Επιτροπής και τον Κανονισμό για Ενισχύσεις Ήσσονος ημασίας (de minimis) 1998/ Αντίστοιχα, προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης της αναγκαίας για την λειτουργία της συστάδας υποδομής του φορέα αρωγού, καθώς και των λειτουργικών του εξόδων, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί. Σο ύψος της δημόσιας δαπάνης στην περίπτωση αυτή κυμαίνεται από 15 έως 100 %, ανάλογα με τη φύση του φορέα αρωγού (δημόσιος ή ιδιωτικός), το είδος της δαπάνης και την περιφέρεια στην οποία αυτός θα εγκατασταθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία (2006/C323/01) και τον ισχύοντα από Φάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ακολουθεί περιγραφή των επιθυμητών χαρακτηριστικών των καινοτομικών συστάδων καθώς και του φορέα αρωγού. Φαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναπτύξουν οι καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη Δράση Οι καινοτομικές συστάδες απαρτίζονται από μια κρίσιμη μάζα λειτουργικά διασυνδεδεμένων επιχειρήσεις και εμφανίζουν αρκετά από τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά : Βασίζονται στη γνώση και αξιοποιούν προϊόντα έρευνας, 5 25/7/2011

6 Αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα/ υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας (που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών ή/ και ποσοστά κερδών επί των δικαιωμάτων χρήσης τους), Φρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διεργασίες (process level), λειτουργική, οργανωτική καινοτομία (system level), Κατοχυρώνουν την πνευματική ιδιοκτησία τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλους σχετικούς τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας και γενικότερα αξιοποιούν την παραγόμενη γνώση, Εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, σημαντικές εξαγωγές και διείσδυση στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσμιες αγορές, Έχουν δυνατότητες επίτευξης οικονομιών κλίμακας και σκοπού και εμφανίζουν χαρακτηριστικά αλυσίδας προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές ή πελάτες, Περιλαμβάνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων start-ups, spin-offs και spin-outs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τομείς τους, αλλά και κάθε μεγέθους επιτυχημένες περιπτώσεις επιχειρήσεων, αναγνωρισμένων διεθνώς, Περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόμα εργαστηριακά και βιομηχανικά πρωτότυπα, Παρουσιάζουν ένα γεωγραφικά εστιασμένο πυρήνα, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και συνεργασία με φορείς με τους οποίους δεν γειτνιάζουν γεωγραφικά, Έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, κ.λ.π., τοχεύουν στην προσέλκυση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή άλλες ιδιωτικές επενδύσεις (π.χ. επιχειρηματικοί άγγελοι, κλπ), Έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις δικτύωσης σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους 6. τοχεύουν στη συνεργασία με διεθνείς ομίλους leaders στο τομέα της συστάδας Αναγνωρίζουν με σαφήνεια τις ευκαιρίες συμμετοχής στις διεθνείς αγορές Φαρακτηριστικά του Υορέα Αρωγού Ο Υορέας Αρωγός υποστηρίζει και προωθεί την καινοτομική συστάδα και έχει καταλυτικό ρόλο στην εκκίνηση, ανάπτυξη, διοίκηση, δικτύωση και προβολή της. Ειδικότερα, ο Υορέας Αρωγός: Έχει πολύ καλή γνώση του αντικειμένου της συστάδας και του εθνικού/ διεθνούς περιβάλλοντος, διαθέτει ευρύ δίκτυο επαφών, προηγούμενη συνεργασία με επιχειρήσεις, γνώση του βιομηχανικού χώρου, πείρα διαχείρισης έργων, Είναι ουδέτερος, (δεν έχει συμφέρον σε καμία συμμετέχουσα επιχείρηση ή κοινοπραξία) και δρα με αξιοπιστία και ακεραιότητα, Έχει την ευθύνη για την προώθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της συστάδας, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι πρωτοβουλίες συνεχώς αναβαθμίζονται, 6 Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδομένου ότι μια συστάδα οφείλει την ύπαρξή της πρωτίστως στις ανάγκες και τη δυναμική της αγοράς που ωθεί τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο «εκ των άνω». 6 25/7/2011

7 Δεν παρέχει επιστημονική τεχνογνωσία, αλλά λειτουργεί ως «εμψυχωτής» για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, προτείνοντας ευκαιρίες και διαδικασίες και παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και καθοδήγηση στους δυνητικούς χρήστες, Διευκολύνει την παροχή τεχνικής, νομικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις του κλάδου σε σχετικά με την καινοτομική δραστηριότητα θέματα, όπως η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη πρωτοτύπων κλπ., υντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή γνώσεων, προωθεί την δικτύωση μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και υποστηρίζει, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, την συστέγαση επιχειρήσεων και γενικότερα την ανάπτυξη κοινών υποδομών, Προωθεί την διεθνή προβολή και δικτύωση της συστάδας (συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, διασύνδεση με συναφή σχήματα του εξωτερικού, ιστότοπος, ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις κλπ). Τποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε πρόσβαση χρηματοδότησης από εθνικά ή και κοινοτικά προγράμματα, καθώς και σε αναζήτηση κεφαλαίων. Παρακινεί τους εταίρους να αναπτύξουν πολιτική συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να αναδειχθεί ότι το όφελος της συνεργασίας συμβάλλει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων (π.χ. κοινοί προμηθευτές με χαμηλότερο κόστος αγοράς, μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ως εταιρεία μέλος της συστάδας κλπ.). τελεχώνεται από ανθρώπινο δυναμικό με γνώση και εμπειρία στην διοίκηση. Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην αγγλική γλώσσα, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα, μετά την οριστική δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο διαδίκτυο, σε ηλεκτρονική διεύθυνση και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα προσδιορισθεί κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης. τη συνέχεια, ένα αντίγραφο της πρότασης στην ελληνική γλώσσα θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Σεχνολογίας. Πληροφορίες: Ειρήνη ημαντήρα, Προϊσταμένη Σμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας Σηλ , , Βασιλική Κερασιώτη, Φειριστής Προγράμματος, Σμήμα Προκήρυξης και Αξιολόγησης Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας Σηλ , , /7/2011

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα