ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 19/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 19/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 18 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ.: τ.τ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 19/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΘΕΜΑ: Σύνταξη Έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος Από το πρακτικό της 2 ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σήµερα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 2009/ πρόσκληση της Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Ζορµπά Ανθή, Πρόεδρος 1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8 ο Τακ. Μέλος 2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1 ο Τακτικό Μέλος 3.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πανταζή Λαµπρινή, 3 ο Τακτικό Μέλος 5.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 6.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5 ο Τακτικό Μέλος 7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6 ο Τακτικό Μέλος 8.- Τσιάµης Γεώργιος, 7 ο Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το πρώτο (1 ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για το σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Επίσης Α. Είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για: 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου, 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας µουσικής. -1-

2 Β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο: 1. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, 2. θέµατα ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών, 3. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, 4. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α ), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών µε το αντικείµενο, αρµοδιοτήτων του, 5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του Κ..Κ,. (άρθρο 73 παρ. 1β Ν.3852/10) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς της αρµοδιότητας της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε το παρακάτω σχέδιο της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2012, στην οποία αποτυπώνονται οι εν γένει δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους. Παρακαλώ για την κατάρτιση της τελικής έκθεσης Πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του έτους 2012 βάσει του ανωτέρω σχεδίου και την εν συνεχεία υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο για την σχετική έγκριση. Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 3852/2010) Σύνολο Συνεδριάσεων 15 Προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος 58 Ανανεώσεις, χορηγήσεις &ανακλήσεις άδειας λειτουργίας µουσικής Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήµατος Χορήγηση θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α Λοιπές Αποφάσεις 3 Σύνολο αποφάσεων

3 Α.- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνολικός αριθµός αποφάσεων: 58 (σαράντα εννέα (49) αφορούν έγκριση χορήγηση άδειας λειτουργίας, τρείς (3) αφορούν ανάκληση παλαιότερης απόφασης λόγω παρέλευσης προθεσµίας κατάθεσης δικαιολογητικών, τρείς (3) αφορούν ανάκληση παλαιότερων αποφάσεων λόγω παρέλευσης προθεσµίας κατάθεσης δικαιολογητικών και εκ νέου χορήγηση, µία (1) αφορά µη έγκριση χορήγησης και δύο αφορούν (2) τροποποίηση υπαρχόντων). α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΡΑΧΟΥΤΗΣ & ΦΙΛΗΣ Ο.Ε. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ν. Ε ΕΣ - Α. ΠΡΑΣΤΟΣ Ο.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 82 3 ΠΑΠΠΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ 4 ΛΑΜΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 3 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΙΛΙΚΑ 6 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 64 & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 38 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 ΣΠΙΘΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 8 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 6 9 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ 96 ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 11 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΣΣΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ REAL MEAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 16 ΡΙΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΙΛΙΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ Η ΕΙ Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ PET-SHOP (Ω ΙΚΑ ΠΤΗΝΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΑ ΠΤΗΝΑ) ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 8 ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 104 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 100 & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 213/2010 ΑΠΌΦΑΣΗΣ.Ε ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΉΓΗΣΗ 18 ΧΕΡΟΥΒΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32-3-

4 19 ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΕΞΗΝΤΑΡΗ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 21 ΛΕ ΑΚΗΣ Γ. - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. Ο.Ε. ΑΜΙΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙ ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ) - ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΠΙΤΕΣ - «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΙΚΟ» ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ(ΧΕΡΙΩΝ- ΠΟ ΙΩΝ) ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 61 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2 & Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 19 & ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 151 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 208/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ.Ε. ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 22 ΖΙΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΠΑΤΣΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 89/2011 & 90/2011 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 26 ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΝΝΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΩΣ 40 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -SNACK ΜΠΑΡ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 3 28 ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 116/2010 & 246/2010 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 21/ / / /2011 & 67/ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - 30 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 76 ΣΟΥΛΙΟΥ 154 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ.Ε ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΤΙ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΌ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ. -4-

5 31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΦΗΝΙΑΣ Γ.-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. Ε.Ε. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 33 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΙΛΙΚΑ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ ΜΑΛΑΦΕΚΑ ΣΟΦΙΑ MINI MARKET- ΨΙΛΙΚΑ ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ Θ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΚΡΕΠΕΡΙ) ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ 1 36 ΧΕΡΟΥΒΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΨΙΛΙΚΑ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ 39 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙ Η & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 42 ΣΠΥΡ. ΠΑΝΟΣ- ΑΜΑΛ.ΣΤΕΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΕΙ Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 44 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Π. ΙΓΝΑΤΙΟΥ & ΦΕΡΡΩΝ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΕΙΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΙΛΑ Ο.Ε. 45 ΖΑΝΝΕΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ZAXΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 51 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΕΙ ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 46 ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ.57 & 74/2012 ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 48 ΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΧΕΡΙΩΝ- ΠΟ ΙΩΝ) ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 2 49 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΡΑΟΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 12 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 165 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 55/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕ ΨΙΛΙΚΑ 52 ΑΦΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙ Η & ΣΙΑ Ο.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54 ΤΡΟΠ.ΤΗΣ ΑΡ.95/12 ΑΠΟ «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»ΣΕ «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» -5-

6 53 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΣΜΑΡΑΓ Α 54 ΛΑΓΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 55 ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΧΕΡΙΩΝ- ΠΟ ΙΩΝ- ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 & ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 4 & ΑΡΚΑ ΙΟΥ 1 56 ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΙΨΕΛΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 58 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.- Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Συνολικός αριθµός αποφάσεων: 36 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 163 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΟΤΛΙΤΣΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 90 2 ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 86 3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΦΕΝΕΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 98 4 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ Α. - ΛΑΧΑΝΑΣ Π. Ο.Ε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 73 5 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 6 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Μ. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ Ο.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35 7 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 61 8 ΜΠΟΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 224 & ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 140 ΣΤΟ 13 ΑΣΤΡΙΩΝ Ε.Π.Ε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 14 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΓΩΝΑ ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΚΡΑ 9 15 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΥΛΙΟΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΦΕΝΕΙΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΑΠΠΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΠΑΣ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Β. ΜΙΧΕΛΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 5 ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΕΛΑΙΩΝ 91 & ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 6 ΑΝΕΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -6- Π. ΜΕΛΑ 2 & ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ

7 3. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΒΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42 2 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 3. ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΛΕ ΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. Ο.Ε. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 19 & ΑΘ. ΙΑΚΟΥ 2 ΠΑΠΠΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 4 ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 89 5.ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 6 ΚΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΩΚΙΟΣ ΑΝ. - ΖΩΗ ΜΑΙΡΗ Ε.Ε. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 80 8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ 5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 199 & ΣΚΟΥΦΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1. ΒΡΑΧΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 ΤΡΟΠ.ΤΗΣ ΑΡ.117/2012 ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΚΙΘΑΡΑ-ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) -7-

8 Γ.- ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Συνολικός αριθµός αποφάσεων: 5 Α.Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΑ ΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3 ΛΟΝΤΟΥ ΕΠ.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 ΛΑ Ι 5 ΛΑ ΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 15 Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ TΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 16 Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 15 Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ TΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 16 Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 28/12/2012 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ 22/07/2012 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ 23/07/2012 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ..- ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. Συνολικός αριθµός αποφάσεων: 30 (επτά (7) αφορούν χορήγηση, είκοσι δύο (22) αφορούν απόρριψη και µία (1) αφορά ανάκληση) α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Παρατηρήσεις 1 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5-7 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 2 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΤΡΕΣΣΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 126 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 3 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 52 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 4 ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 10 ΕΓΚΡΙΝΕΙ & -8-

9 5 ΚΟΥΣΟΥΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 50 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 38 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 7 ΡΑΤΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΡΑΤΖΑ ΑΥΛΩΝΟΣ 87 ΕΓΚΡΙΝΕΙ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ) 8 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 230Β ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 9 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 31 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & ΣΚΑΛΚΟΣ ΠΈΤΡΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 159 ΣΤΗΝ 10 ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ ΣΚΑΛΚΟΥ Θ ΕΓΚΡΙΝΕΙ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 80 ΕΟ ΩΡΑ) 11 ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 76 ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 29 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 78 (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝ ΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΖΗΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 3 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 16 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΑΚΡΙΤΑ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5 18 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΨΑΪΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΩΠΙΑΣ ΜΠΕΡΆΤΗ ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΜ. ΞΑΝΘΟΥ ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 38 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ & ΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ.Σ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΕΓΚΡΙΝΕΙ & 25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 38 ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ Γ 26 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 3 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 27 ΣΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΚΗΣ 6 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ & 28 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 230Β ΕΓΚΡΙΝΕΙ & 29 ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΣΤΡΑ 30 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ 30 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 119 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ Ε. - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ Κ.ΚΑΡΜΑΤΗ-ΓΙΑΚΑΛΟΥ ΌΛΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΠΟΥ ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. -9-

10 Σηµείωση: Οι αποφάσεις σχετικά µε χορηγήσεις θέσεων στάθµευσης ΑΜΕΑ καθώς και οι κανονιστικού τύπου περιεχοµένου, διαβιβάστηκαν στο ηµοτικό Συµβούλιο για περαιτέρω ενέργειες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της παραπάνω Έκθεσης Πεπραγµένων της Ε.Π.Ζ. έτους 2012 όπως αυτή αναλυτικά προαναφέρεται και τη διαβίβαση της στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της: 1.- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.3852/ το από 28/01/2013 σχέδιο ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων 3.- την εισήγηση της Προέδρου της και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.- Εγκρίνει την από έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας. Β.- ιαβιβάζει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση ή µη της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 19/2013. Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη: Απολλωνάτος Ε., Γερασιµίδης Γ., Πανταζή Λ., Ραγκούσης Ε., Φιλίππου Α., Κακάλης Π., Τσιάµης Γ. Ακριβές απόσπασµα Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ -10-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 3 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης : 14 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 86 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 21.03.2014 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /5/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα