Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop. Γηάιεμε 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop. Γηάιεμε 6"

Transcript

1 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Γηάιεμε 6

2 Γνκή ηεο δηάιεμεο Δηζαγσγή ζηελ αθνινπζηαθή ινγηθή Ο καλδαισηήο SR Latch JK Flip-Flop D Flip-Flop Timing Definitions Latch vs Flip-Flop Αζθήζεηο 2

3 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Δηζαγσγή ζηελ αθνινπζηαθή ινγηθή 3

4 Δηζαγσγή ζηελ αθνινπζηαθή ινγηθή Δίδε ινγηθώλ θπθισκάησλ Σπλδπαζηηθά Η έμνδόο ηνπο θαζνξίδεηαη κόλν από ηελ παξνύζα ηηκή ηεο εηζόδνπ. Δεν έσοςν μνήμη Αθνινπζηαθά Η έμνδόο ηνπο θαζνξίδεηαη όρη κόλν από ηελ παξνύζα ηηκή ηεο εηζόδνπ αιιά θαη από πξνεγνύκελεο ηηκέο ηεο. Τα θπθιώκαηα απηά έσοςν μνήμη. Απαηηνύλ ξνιόη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 4

5 Καηαρσξεηέο θαηάζηαζεο Δηζαγσγή ζηελ αθνινπζηαθή ινγηθή Μνληέιν αθνινπζηαθνύ θπθιώκαηνο (θαηάζηαζε=κλήκε) Είζνδνη Σξέρνπζα θαηάζηαζε πλδπαζηηθή Λνγηθή Έμνδνη Επόκελε θαηάζηαζε 5 Ρνιόη

6 Δηζαγσγή ζηελ αθνινπζηαθή ινγηθή Μεραληζκνί κλήκεο (απνζήθεπζεο) Σηαηηθή απνζήθεπζε Η θαηάζηαζε δηαηεξείηαη όζν ππάξρεη ηξνθνδνζία Έρνπλ ζεηηθή ανάδπαζη (αλαγέλλεζε) κε εζσηεξηθή ζύλδεζε ηεο εμόδνπ κε ηελ είζνδν Γπλακηθή απνζήθεπζε Η θαηάζηαζε απνζεθεύεηαη ζε παξαζηηηθνύο πςκνωηέρ Η θαηάζηαζε δηαηεξείηαη γηα κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα (milliseconds) Απαηηείηαη πεξηνδηθή αλαλέσζε Σπλήζσο απινύζηεξε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη κηθξόηεξε θαηαλάισζε 6

7 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Ο καλδαισηήο 7

8 Ο Μαλδαισηήο Τν βαζηθό ζηνηρείν ζηαηηθήο κλήκεο (latch από εδώ θαη κπξνο) Τξία πηζαλά ζεκεία ιεηηνπξγίαο Μόλν ηα δύν είλαη ζηαζεξά ζεκεία ιεηηνπξγίαο Δίλαη διζηαθέρ θύθισκα Απνζεθεύεη έλα δπαδηθό ςεθίν 8

9 Ο Μαλδαισηήο V i1 V o1 V i2 V o2 A B cascaded inverters Γηα λα είλαη κόλν ηα A, C ζηαζεξά ζεκεία ιεηηνπξγίαο πξέπεη ην κέπδορ ζηε κεηαβαηηθή πεξηνρή λα είλαη μεγαλύηεπο από 1. Τν B είλαη έλα αζηαζέο ζεκείν ιεηηνπξγίαο C V i1 = V o2 Με ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε, αλ ην θύθισκα βξεζεί ζην ζεκείν B, ν παξακηθξόο ζόξπβνο, αλάινγα κε ην πξόζεκό ηνπ, εληζρύεηαη θαη αλαγελληέηαη γύξσ από ηνλ βξόρν ηνπ θπθιώκαηνο αλαγθάδνληαο ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο λα νιηζζήζεη ζην A ή C 9

10 Latches vs Flip-Flops Μαλδαισηέο (Latches) level sensitive θπθιώκαηα ηα νπνία νδεγνύλ ηηο εηζόδνπο ζηελ έμνδν (αθνινπζνύλ ηελ είζνδν) όηαλ ην ξνιόη είλαη high (ή low) - transparent mode Η είζνδνο πνπ δεηγκαηνιεπηείηαη ζηελ θαηεξρόκελε (αλεξρόκελε) παξπθή ηνπ ξνινγηνύ δηαηεξείηαη ζηαζεξή όζν ην ξνιόη είλαη low (ή high) - hold mode Flip-Flops (edge-triggered) edge sensitive θπθιώκαηα πνπ δεηγκαηνιεπηνύλ ηηο εηζόδνπο ζε κηα κεηάβαζε ηνπ ξνινγηνύ positive edge-triggered: 0 1 negative edge-triggered: 1 0 Υινπνηνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο latches (π.ρ., master-slave flip-flops) 10

11 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop SR Latch 11

12 SR Latch κε NOR πύιεο Η ρξήζε NOR δύν εηζόδσλ παξέρεη ηνλ ηξόπν ζθαλδαιηζκνύ ηνπ latch Γηα S=R=1 Q Q 0, νη έμνδνη δελ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο γηα απηό θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηόο ν ζπλδπαζκόο ησλ S, R Active High είζνδνη (δειαδή ρξεηάδεηαη ινγηθό high ζηελ αληίζηνηρε είζνδν S,R γηα λα γίλεη ε επηζπκεηή ελέξγεηα Set, Reset) R S Q n+1! Q n Q n!q n Memory Set Reset Not allowed 12

13 SR Latch Παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά Η θαηάζηαζε QQ'=11 πξαθηηθά δελ παξαηεξείηαη Η θαηάζηαζε QQ'=00 είλαη αζηαζήο θαη σο εθ ηνύηνπ αλεπηζύκεηε Έλα από ηα R, S ζπλήζσο αιιάδεη πξώην Άξα είλαη αζαθέο αλ ζα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε 01 ή 10 Με ληεηεξκηληζηηθή κεηάβαζε SR=00 SR=01 Q Q' 0 1 SR=01 SR=10 SR=01 SR=11 SR=10 Q Q' 1 0 SR=00 SR=10 13 SR=00 SR=11 Q Q' 0 0 SR=11 SR=00

14 SR Latch Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο Reset Hold Set Reset Set Race R S Q \Q 14

15 SR Latch κε NAND πύιεο Γηα S=R=0 Q Q 1, νη έμνδνη δελ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο γηα απηό θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη απηόο ν ζπλδπαζκόο ησλ S,R Active Low είζνδνη (ζην ζύκβνιν ππνδεηθλύεηαη από ηα θπθιάθηα κπξνζηά από ηηο εηζόδνπο S, R) S R Q n+1! Q n Q n!q n Memory Set Reset Not allowed 15

16 SR Latch Υινπνηήζεηο (1) 16

17 SR Latch Υινπνηήζεηο (2) 17 ε απηή ηελ πινπνίεζε αλ είλαη R=S=1, θαη ηα δύν ηξαλδίζηνξ R, S ζα άγνπλ ξεύκα

18 SR Latch Υινπνηήζεηο (3) 18

19 SR Latch Υινπνηήζεηο (4) CMOS πινπνίεζε ελόο clocked SR flip-flop Σν clock signal δειώλεηαη σο f Σν ζρεηηθό ηκήκα ηνπ θπθιώκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ειάρηζησλ W/L ιόγσλ ησλ Q5, Q6 ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαγσγήο 19

20 SR Latch Υινπνηήζεηο (5) Μηα απινύζηεξε CMOS πινπνίεζε ηνπ clocked SR flip-flop. Απηό ην θύθισκα είλαη δεκνθηιέο σο ην βαζηθό θειί ζηε ζρεδίαζε ζηαηηθώλ random-access memory (SRAM) chips 20

21 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop JK Flip-Flop 21

22 JK Latch Πεξηγξαθή J = clocked-set είζνδνο, K=clocked-reset είζνδνο Active High ινγηθή Φξήζε ξνινγηνύ, νη αιιαγέο πεξλνύλ κόλν γηα Clock=high Γηα Clock=low ε έμνδνο δηαηεξείηαη (είλαη απνζεθεπκέλε) Λύνει ηο ππόβλημα ηηρ απποζδιοπιζηίαρ ζηελ έμνδν πνπ παξαηεξείηαη ζην SR latch γηα S=R=0 (NAND πινπνίεζε) Γηα J=K=1 πξνθαιείηαη ηαλάνηωζη ζηελ ηηκή ηεο εμόδνπ Με ηε ρξήζε ηεο αλάδξαζεο θαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ latch (ηελ έμνδό ηνπ) ελεξγνπνηείηαη, ιόγσ ηεο NAND ζηελ είζνδν, κόλν κία από ηηο δύν εηζόδνπο θάζε θνξά Γηα J, K βξαρπθπθισκέλα κεηαηξέπεηαη ζε T Flip-Flop (Toggle) 22

23 JK Flip-Flop Δπηζπκεηή ιεηηνπξγία Σην JK latch όζν ρξόλν ην clock είλαη high, αλ νη είζνδνη αιιάδνπλ, ζα αιιάδεη θαη ε έμνδνο ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αιεζείαο ηνπ latch Όρη επηζπκεηή ιεηηνπξγία! Σε έλα flip-flop ζέινπκε ε έμνδνο ηδαληθά λα αιιάδεη κόλν κεηά από κία παξπθή ηνπ ξνινγηνύ, ηελ θαηεξρόκελε ή ηελ αλεξρόκελε Τν ζέινπκε λα είλαη edge-triggered ζηνηρείν Γη απηό εηζαγάγνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή Master-Slave Παξαηήξεζε: Σηε βηβιηνγξαθία κεξηθνί ζπγγξαθείο έλα ηέηνην edge-triggered ζηνηρείν ην νλνκάδνπλ register (θαηαρσξεηή) 23

24 Race (around) Problem in Latch-based designs t loo p t D Q f t 1 f Q S ignal can race around during f = 1 Η έμνδνο ηαιαληώλεη κεηαμύ 0 θαη 1 όζν ην clock=high Μπνξεί λα απνθεπρζεί κόλνλ εάλ ην εύξνο ηνπ παικνύ ηνπ θ< tloop (propagation delay ηνπ loop) 24

25 Master-Slave JK Flip-Flop Λεηηνπξγία Τν master ελεξγνπνηείηαη κε ην ξνιόη, ελώ ην slave κε ην ζπκπιήξσκα ηνπ ξνινγηνύ Μπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξεο από κία εηζόδνπο (εδώ θαίλνληαη ηξεηο) Σην ζύκβνιν θαίλνληαη θαη δύν αζύγρξνλεο είζνδνη (δελ εμαξηώληαη από ην ξνιόη) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην αζύγρξνλν preset (SD) θαη reset (RD) ηνπ flip-flop. Δίλαη active low, δειαδή αλ γίλεη low ε εθάζηνηε αζύγρξνλε είζνδνο επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία πνπ ππνλνεί ην όλνκά ηεο Λεηηνπξγία: Clock high: ην master latch είλαη ζε transparent mode (νη είζνδνί ηνπ επεξεάδνπλ ηελ έμνδό ηνπ) ελώ ην slave ζε hold mode (ην ζπκπιήξσκα ηνπ ξνινγηνύ είλαη low νπόηε δελ αιιάδεη ε θαηάζηαζή ηνπ) Clock low: ην master latch είλαη ζε hold mode ελώ ην slave ζε transparent mode 25

26 Master-Slave JK Flip-Flop Λεηηνπξγία Με ηελ αξρηηεθηνληθή Master-Slave επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά: Όηαλ ην ξνιόη είλαη high, ην slave latch είλαη παγσκέλν νπόηε δελ παξαηεξείηαη αιιαγή ζηηο εμόδνπο παξόιν πνπ νη είζνδνη κπνξεί λα αιιάδνπλ (θαη λα επεξεάδνπλ ηηο εμόδνπο ηνπ master latch) Όηαλ ην ξνιόη είλαη low, ην master latch είλαη παγσκέλν νπόηε νη είζνδνη J, K δελ έρνπλ θακία επίδξαζε θαη ε έμνδνο κέλεη πάιη ζηαζεξή (ην slave latch δπλεηηθά κπνξεί λα αιιάδεη αιιά ηξνθνδνηείηαη κε ηηο παγσκέλεο εμόδνπο ηνπ master latch, νπόηε ηειηθά δελ παξαηεξείηαη θακία αιιαγή) Συμπέρασμα: Η έμνδνο αιιάδεη κόλν θαηά ηε κεηάβαζε high to low ηνπ ξνινγηνύ θαη άξα κε ηελ αξρηηεθηνληθή Master-Slave κεηαηξέςακε δύν levelsensitive latches ζε flip-flop κε ζπκπεξηθνξά edgetriggered 26

27 Ones catching πξόβιεκα Έζησ όηη ην slave είλαη ζε θαηάζηαζε reset, θαη ην clock είλαη high Λόγσ ηεο αλάδξαζεο θαη ηεο NAND εηζόδνπ, ε J είζνδνο ελεξγνπνηείηαη θαη ε K απελεξγνπνηείηαη Οπνηνδήπνηε spike ή glitch (πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ην θύθισκα πνπ νδεγεί ηηο εηζόδνπο J, K) ζηελ J είζνδν ζα αλαγθάζεη ην master latch λα είλαη ζε θαηάζηαζε set Πιένλ είλαη αδύλαην λα έξζεη ζε θαηάζηαζε reset ην latch απηό, δηόηη ε K είζνδνο είλαη απελεξγνπνηεκέλε Η J είζνδνο έπιαζε ένα 1 πνπ αθνινύζσο ζα κεηαθεξζεί ζην slave όηαλ ην clock πέθηεη Η αλάδξαζε θαη νη NAND εηζόδνπ πνπ ιύλνπλ ην πξόβιεκα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ηνπ SR latch, δεκηνπξγνύλ ην πξόβιεκα ones catching ζην master slave JK FF Λύζεηο: Σν ξνιόη κέλεη ζην high όζν ιηγόηεξν γίλεηαη (κε εθαξκόζηκε ιύζε) Χξήζε (ακηγώο) JK edge-triggered 27

28 Βαζηθή αξρή ηεο Edge-Triggered Τερληθήο f In In N1 X N2 X t p L H f O u t O u t = M o no -S tab le M ulti-v ib ra tor 28

29 JK Edge-Triggered Flip-Flop Όηαλ ην ξνιόη είλαη high, νη J, K είζνδνη δελ θηάλνπλ ζην S, R latch γηαηί εκπνδίδνληαη από ην δεύηεξν επίπεδν ππιώλ NAND Όηαλ ην ξνιόη είλαη low, νη J, K είζνδνη ήδε εκπνδίδνληαη από ην πξώην επίπεδν ππιώλ NAND Άξα ε έμνδνο πιένλ δεν είλαη level sensitive Η έμνδνο ηνπ FF κεηαβάιιεηαη θαζώο ην ξνιόη έξρεηαη ζε low θαηάζηαζε, θαη ε θαηάζηαζε εμόδνπ νθείιεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ J, K εηζόδσλ ιίγν πξηλ (ρξόλνο setup) ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ Σηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ ζα εκθαληζηεί έναρ ζηενόρ παλμόρ είηε ζηελ S είηε ζηελ R είζνδν, αλάινγα κε ηηο ηηκέο ησλ J, K θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ έμνδν ηνπ latch Ακέζσο κεηά (όηαλ δει. CK=low ) νη έμνδνη ησλ δύν πξώησλ NAND gates αλέξρνληαη ζην 1 θαη κεηαηξέπνληαη ζηελ είζνδν ηνπ 2 νπ δεύγνπο NAND ππιώλ ζην 0 νδεγώληαο έηζη ηηο εηζόδνπο ηνπ SR latch ζε 1, 1 θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί έπεηηα από απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή λα αιιάμνπλ νη έμνδνη Q, Q. Τν θύθισκα ζςγσωπεί νπνηαδήπνηε spikes ζηηο εηζόδνπο J, K πξηλ από ην ρξόλν setup Τν ζύκβνιν > ζην ξνιόη ππνδειώλεη edge-triggered 29 ιεηηνπξγία, θαη ην θπθιάθη negative edge-triggered

30 Timing Definitions Φξόλνη ζρεηηθνί κε edge-triggered ζηνηρεία t setup : ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ε είζνδνο πξέπεη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί (λα είλαη έγθπξε) πξηλ από ηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ t hold : ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ε είζνδνο πξέπεη παξακείλεη ζηαζεξή έγθπξε κεηά ηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ t C-Q : worst case θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο (κε αλαθνξά ζηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ) απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα αληηγξαθεί ε είζνδνο D ζηελ έμνδν Q CLK t su t hold t D Q D DATA STABLE t Clk t C-Q 30 Q OUTPUT STABLE t

31 Άιια είδε Flip-Flops T f J f Q D f J f Q K Q K Q T Q D Q f Q f Q Toggle Flip -F lop D elay F lip -F lop 31 J= K βξαρπθπθισκέλα ζε ηξνθνδνζία. Η έμνδνο Q αιιάδεη θαηάζηαζε κε θάζε clock -ηαιαληώλεη δει. ζπλερώο κεηαμύ 0 θαη 1 Τν D F-F όπσο ππνλνεί ην όλνκά ηνπ ζε θάζε clock απιώο κεηαθέξεη ζηελ έμνδό ηνπ ηελ πιεξνθνξία πνπ βιέπεη ζηε λ είζνδό ηνπ

32 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop D Flip-Flop 32

33 D Flip-Flop Δπξεία ρξήζε ζε ςεθηαθά θπθιώκαηα θαη ζπζηήκαηα πινπνίεζε θαηαρσξεηώλ Ο αληηζηξνθέαο ζηελ είζνδν D εμαζθαιίδεη όηη νη S, R είζνδνη πξνο ην latch ζα είλαη πάληα ζπκπιεξσκαηηθέο Η Q έμνδνο απιώο αθνινπζεί ηελ D είζνδν (πξνζσξηλή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ) Η ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε είλαη positive edge-triggered Υπάξρεη θαη level sensitive (transparent) δειαδή latch Άζκηζη: θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην JK latch ώζηε λα ην κεηαηξέςεηε ζε έλα transparent D latch 33

34 D latch Λεηηνπξγία Γηα ξνιόη C=1 Η πύιε κεηάδνζεο 1 είλαη on θαη ε 2 είλαη off Σπάεη ε αλάδξαζε Η θαηάζηαζε ηεο εηζόδνπ D κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ δεύγνπο αληηζηξνθέσλ ζηηο εμόδνπο. Η Q αθνινπζεί ηε D (transparent) Γηα ξνιόη C=0 Η πύιε κεηάδνζεο 1 είλαη off θαη ε 2 είλαη on Κιείλεη ν βξόρνο αλάδξαζεο Η είζνδνο D απελεξγνπνηείηαη Η θαηάζηαζε ηνπ δεύγνπο αληηζηξνθέσλ καλδαιώλεηαη, παγώλεη, δηακέζνπ ηεο πύιεο κεηάδνζεο 2 Λόγσ ηεο πύιεο κεηαθνξάο είλαη θαηάιιειν γηα CMOS ηερλνινγία Level-Sensitive Κύθισκα: Τν θύθισκα είλαη ζε transparent mode γηα όζν ρξόλν C=1 -ή είζνδόο ηνπ εκθαλίδεηαη θαη επζείαλ ζηελ έμνδν ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κε κία ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ ηζνύηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε δηάδνζεο κέζσ ησλ δύν αληηζηξνθέσλ 34

35 Master-Slave D Flip-Flop Μεηαηξέπεηαη ζε edge-triggered ιόγσ master-slave Γηα ξνιόη C=1 TG 1,4 είλαη on θαη 2,3 είλαη off (ηζνδύλακν a) Τν δεύηεξν δεύγνο αληηζηξνθέσλ είλαη καλδαισηήο θαη ζπγθξαηεί ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπνζεηήζεθε πξνεγνύκελα Γηα ξνιόη C=0 35 TG 1,4 είλαη off θαη 2,3 είλαη on (ηζνδύλακν b) Η είζνδνο D απελεξγνπνηείηαη Η πύιε κεηάδνζεο 2 καλδαιώλεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ππήξρε ζηελ είζνδν D αθξηβώο πξηλ ηελ αιιαγή θαηάζηαζεο ηνπ ξνινγηνύ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ ξνινγηνύ ε θαηάζηαζε ηεο D δηαηεξείηαη πξνζσξηλά ζηηο θνκβηθέο ρσξεηηθόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηνπο δύν πξώηνπο αληηζηξνθείο Η πύιε κεηάδνζεο 3 κεηαδίδεη ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ζηηο εμόδνπο (ελεκέξσζε ηεο εμόδνπ) Η Q έρεη πιένλ δεδνκέλα πνπ ήηαλ αξρηθά ζηελ είζνδν D γηα C=1

36 Master-Slave D Flip-Flop- Πξόβιεκα κε overlapping clocks In f f A f B f f D Σα επηθαιππηόκελα ξνιόγηα κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηα αθόινπζα πξνβιήκαηα, εάλ ι.ρ ηα θ θαη θ είλαη ηαπηνρξόλσο high Η θαηάζηαζε ηνπ θόκβνπ Α=αθαζόξηζηε δεδνκέλνπ όηη νδεγείηαη ηαπηόρξνλα από ηα ζήκαηα In θαη Β f O verlapping C locks C an C ause R ace C onditions Σν ζήκα εηζόδνπ In κπνξεί λα δηαδνζεί κέζσ ησλ master θαη slave flip-flops θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ F-F δεκηνπξγώληαο race conditions U ndefined S ignals 36 Σα επηθαιππηόκελα ξνιόγηα κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο clock generation (ι.ρ ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο ηνπ αληηζηξνθέα εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θ εθ ηνπ θ) Ελαιιαθηηθά ε επηθάιπςε ζα κπνξνύζε λα νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά propagation delays ηνπ clock routing network (clock skew)

37 Master-Slave D Flip-Flop 2 phase nonoverlapping clocks In f f f f f D Σα πξνεγνύκελα πξνβιήκαηα κπνξoύλ λα απνθεπρζνύλ κε ηελ ρξήζε 2 non overlapping clocks θαη επηιέγνληαο ηελ ρξνληθή ηνπο απόζηαζε t θ12 αξθεηά κεγάιε ώζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη επηθάιπςε αθόκε θαη κε ηελ παξνπζία clock routing delays. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ t θ12 ηα master-slave FFs απνκνλώλνληαη, νη βξόρνη ηνπο παξακέλνπλ αλνηθηνί θαη ε είζνδνο In είλαη απνζπλδεδεκέλε f t f 12 Οη θαηαζηάζεηο ησλ FFs δηαηεξνύληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ρσξεηηθνηήησλ εηζόδνπ ησλ αληίζηνηρσλ inverters=pseuodostatic latch To t θ12 δελ πξέπεη λα δηαξθεί ηόζν πνιύ ώζηε λα νδεγεί ζε απώιεηα ηεοθαηάζηαζεο ησλ FFs ιόγσ leakage (ξεπκάησλ δηαξξνήο (πξαθηηθά t θ12 <1 ή 2 msecs 37

38 2-phase dynamic flip-flop f f In D Input Sam pled f f t θ12 38 O utput Enable Πιήξσο δπλακηθή πξνζέγγηζε- απαξαίηεην ην refreshing πεξηνδηθά εκαληηθή κείσζε πνιππινθόηεηαο (κόιηο 6 transistors-ρξήζε ηνπ ζε pipelined data paths θαη register files ζε DSP θαη microprocessors) Μεηνλεθηήκαηα: Απαξαίηεηε ε ύπαξμε 2κε επηθαιππηόκελσλ clocks ή θαη 4 εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη complementary transmission gates Γηα απνθπγή επηθάιπςεο ζε όιν ην chip,t θ12 = αξθεηά κεγάιν επίπησζε ζηελ απόδνζή ηνπ Η δηαλνκή ελόο ή θαη δύν δεπγώλ ξνινγηώλ έηζη ώζηε λα είλαη κε επηθαιππηόκελα ζε έλα κεγάιν die (chip) είλαη δύζθνιε ππόζεζε

39 Master-Slave D Flip-Flop CMOS πινπνίεζε ηνπ Master-Slave D Flip-Flop πνπ πεξηιακβάλεη θαη αζύγρξνλεο εηζόδνπο ζέζεο θαη επαλαθνξάο (ππεξηζρύνπλ ηνπ ξνινγηνύ) CLK=0, TG1, TG4=ON &TG2, TG3=OFF, Master απνκνλώλεηαη από slave, βξόρνο slave F-F θιείλεη (ην F-F δηαηεξεί ηελ πξνεγνύκελή ηνπ θαηάζηαζε),βξνρνο master F-F παξακέλεη αλνηθηόο CLK=1, TG1, TG4=OFF &TG2, TG3=ON, βξόρνο Master θιείλεη θαη απνκνλώλεηαη από είζνδν D (θιεηδώλεη ζηελ ηηκή ηνπ D πξηλ αληνύζα παξπθή ξνινγηνύ),βξόρνο slave αλνίγεη θαη έμνδνοπαίξλεη ηηκή εηζόδνπ D από master πλνιηθό 39 πκπέξαζκα: Έμνδνο Q παίξλεη ηελ ηηκή ηεο εηζόδνπ D πνπ ππήξρε αθξηβώο πξηλ ηελ κεηάβαζε ηνπ clock (C) ζε πςειό επίπεδν (C=1)

40 D Flip-Flop Positive edge-triggered D Flip-Flop θαηάιιειν γηα ηερλνινγία TTL (ρξήζε NAND ππιώλ) Άζκηζη: Δπηβεβαηώζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 40

41 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Latch vs Flip-Flop 41

42 Latches vs Flip-Flops Μαλδαισηέο (Latches) level sensitive θπθιώκαηα ηα νπνία νδεγνύλ ηηο εηζόδνπο ζηελ έμνδν (αθνινπζνύλ ηελ είζνδν) όηαλ ην ξνιόη είλαη high (ή low) - transparent mode Η είζνδνο πνπ δεηγκαηνιεπηείηαη ζηελ θαηεξρόκελε (αλεξρόκελε) παξπθή ηνπ ξνινγηνύ δηαηεξείηαη ζηαζεξή όζν ην ξνιόη είλαη low (ή high) - hold mode Flip-Flops (edge-triggered) edge sensitive θπθιώκαηα πνπ δεηγκαηνιεπηνύλ ηηο εηζόδνπο ζε κηα κεηάβαζε ηνπ ξνινγηνύ positive edge-triggered: 0 1 negative edge-triggered: 1 0 Υινπνηνύληαη ρξεζηκνπνηώληαο latches (π.ρ., master-slave flip-flops) 42

43 Latches vs Flip-Flops Οξηζκνί Σηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζύγρπζε κε ηνπο νξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ latch, flip-flop θαη register Σε απηή ηε δηάιεμε Έλαο latch είλαη level sensitive Έλαο register (θαηαρσξεηήο) είλαη edge-triggered Γηα ην flip-flop δηεπθξηλίδεηαη αλ είλαη edge-triggered ή όρη 43

44 Latches vs Flip-Flops Latch Register (positive edge-triggered) απνζεθεύεη ηελ είζνδν όηαλ ην ξνιόη είλαη low απνζεθεύεη ηελ είζνδν ζηελ αλεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ D Q D Q Clk Clk Clk D Q Clk D Q 44

45 Latches vs Flip-Flops Παξάδεηγκα D Clk Q positive edge-triggered flip-flop D Clk D Q Qedge Clk transparent (level-sensitive) latch Qlatch Η ζσμπεριθορά διαθέρει όηαν η είζοδος αλλάζει ενώ ηο ρολόι είναι high 45

46 Latches vs Flip-Flops Τύπορ Πόηε δειγμαηοληπηείηαι η είζοδορ Πόηε η έξοδορ είναι έγκςπη Unclocked latch Πάληα Μεηά από propagation delay από ηελ αιιαγή ηεο εηζόδνπ Level-sensitive latch Clock high (T su /T h γύξσ από ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ) Μεηά από propagation delay από ηελ αιιαγή ηεο εηζόδνπ ή παξπθή ξνινγηνύ (όπνην έξζεη αξγόηεξα) Master-slave flip-flop Clock high (T su /T h γύξσ από ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ) Μεηά από propagation delay από ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ Negative edge-triggered flip-flop High-to-low κεηάβαζε ηνπ ξνινγηνύ (T su /T h γύξσ από ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ) Μεηά από propagation delay από ηελ θαηεξρόκελε παξπθή ηνπ ξνινγηνύ 46

47 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Αζθήζεηο 47

48 Άζθεζε 1 Δθθώλεζε (πξνο ιύζε) Γύν αληηζηξνθείο CMOS πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηξνθνδνηηθό 5V έρνπλ V IH θαη V IL 2.42 θαη 2.0 V αληίζηνηρα θαη εμόδνπο 0.4 θαη 4.6 V αληίζηνηρα. Οη αληηζηξνθείο είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ζπλδεζκνινγία καλδαισηή. Πξνζεγγίδνληαο ηελ ραξαθηεξηζηηθή κεηαθνξάο θάζε πύιεο κε κία επζεία γξακκή κεηαμύ ησλ ζεκείσλ θαησθιίνπ, ζρεδηάζηε ηε ραξαθηεξηζηηθή κεηαθνξάο αλνηρηνύ βξόρνπ ηνπ καλδαισηή. Πνηεο είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Β; Πνην είλαη ην θέξδνο βξόρνπ ζην Β; 48

49 Άζθεζε 1-Σρήκα 49

50 Άζθεζε 1-Λύζε 50 Είλαη πξνθαλέο όηη ην θέξδνο αλνηθηνύ βξόρνπ θαη γηα ηηο δύν πύιεο είλαη 100

51 Άζθεζε 2 Δθθώλεζε Γηα ην παξαθάησ θύθισκα ηνπ SR flip-flop ε V DD =5V, V T =1V θαη K 1 =K 2 =K 3 =K 4 =K. Βξείηε ηηο ηηκέο ησλ K 5 =K 6 έηζη ώζηε ην flip-flop λα αιιάδεη θαηάζηαζε όηαλ εθαξκνζηεί ζήκα ζέζεο ή επαλαθνξάο ίζν κε V DD /2. 51

52 Άζθεζε 2 Λύζε Δπεηδή Κ 1 =Κ 3 =Κ 2 =Κ 4 νη δύν αληηζηξνθείο ηνπ latch έρνπλ ηάζε θαησθιίνπ V DD /2=2.5V. Αο ππνζέζνπκε όηη ε έμνδνο Q είλαη high (V DD ) θαη ζπλεπώο ε άιιε έμνδνο ζα είλαη low. Τν Q 3 είλαη ζε αγσγή κε ηάζε V GS =-5V. Τν Q 5 πξέπεη λα ξπζκίζεη ηελ ηάζε ζηελ έμνδν Q ζηα 2.5V ώζηε ην latch λα αιιάμεη θαηάζηαζε. Τν Q 3,Q 5 θαη ην Q 2 ζηελ σκηθή πεξηνρή, ελώ ην Q 1, Q 4 θαη Q 6 ζηελ απνθνπή σζηή Λύζε: K5(2(V GS5 V T )V DS5 -V 2 DS5) = K3(2(V GS3 V T )V DS3 -V 2 DS3) Κ5 (2(5-1) ) = Κ3 (2(5-1) ) Κ5=Κ3 52

53 Αζθεζε 2.1- Δθθώλεζε θαη Λύζε 53

54 Αζθεζε 2.1-Σρήκα 54

55 Άζθεζε 2.1-Λύζε Σπλέρεηα 55

56 Άζθεζε 3 Δθθώλεζε θαη Λύζε A:Οη θπκαηνκνξθέο Clk, J, K πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα εθαξκόδνληαη ζην JK masterslave flip-flop ηεο δηαθάλεηαο 24. Με ην FF αξρηθά ζε επαλαθνξά (Reset), ζρεδηάζηε ηελ θπκαηνκνξθή πνπ πξνθύπηεη ζηελ έμνδν Q ησλ master θαη slave latches. Q: To master latch έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ όζν ην Clk είλαη high. Έηζη, ην master latch ζα αιιάμεη θαηάζηαζε, αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Clk=high ππάξμεη είζνδνο ζηα J θαη Κ ηέηνηα ώζηε απηό λα απνθηήζεη δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε από ην slave. Η αιιαγή ζην master latch ζα ζπκβεί όζν ην Clk=high. Η θαηάζηαζε ηνπ master latch ζα πεξάζεη ζην slave ζηελ πίπηνπζα παξπθή ηνπ Clk. Οη θπκαηνκνξθέο ηνπ master θαη ηνπ slave latch δίδνληαη παξαθάησ: 56

57 Άζθεζε 4 Δθθώλεζε Δπαλαιάβαηε ηελ πξνεγνύκελε άζθεζε γηα ην JK edgetriggered flip-flop ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. Υπνζέζηε όηη ην flip-flop είλαη αξρηθά ζε ηνπνζέηεζε (Set). 57

58 Άζθεζε 4 Λύζε Τν ζπγθεθξηκέλν JK edge-triggered flip-flop δεηγκαηνιεπηεί ηελ θαηάζηαζε ησλ J θαη K ζηελ πίπηνπζα παξπθή ηνπ Clk. Οη θπκαηνκνξθή ηεο εμόδνπ δείρλεηαη παξαθάησ: 58

59 Άζθεζε 5 Δθθώλεζε Γηα ην D flip-flop ηεο δηαθάλεηαο 30 αξηζκείζηε ηηο πύιεο 1 έσο 6. (α) Με Clk=D=Low θαη S=R=High, πξνζδηνξίζηε ηελ θαηάζηαζε εμόδνπ ηεο θάζε πύιεο. Υπνζέζηε όηη αξρηθά ην flip-flop είλαη ζε ηνπνζέηεζε. (β) Δπαλαιάβεηε ην (α) γηα CLK=High. 59

60 Άζθεζε 5 Λύζε (α) Δθόζνλ ην Clk=D=Low νη πύιεο G 2, G 3 θαη G 4 ζα έρνπλ έμνδν 1. Η πύιε G 1 έρεη θαη ηηο ηξεηο εηζόδνπο ηεο ζε 1 θαη ζπλεπώο ζα έρεη έμνδν 0. To latch εμόδνπ έρεη ηηο εηζόδνπο ηνπ ζην 1 θαη ζπλεπώο δελ αιιάδεη θαηάζηαζε, δειαδή G 5 = 1 θαη G 6 = 0. 60

61 Άζθεζε 5 Λύζε (β) Δθόζνλ D= 0 ε έμνδνο ηεο G 4 = 1. Eθ όζνλ ην flip-flop είλαη ζε ηνπνζέηεζε, νη είζνδνη ηεο G 6 είλαη όιεο 1 θαη ζπλεπώο ε έμνδνο ηεο G 3 = 1. Γηα λα ζπκβαίλεη απηό ζα πξέπεη ε έμνδνο ηεο G 2 λα είλαη 0 θαη ηόηε ε έμνδνο ηεο G 1 ζα είλαη 1 θαη ηεο G 5 ζα είλαη θαη απηή 1. 61

62 Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ Τνκέαο Ηιεθηξνληθήο & Υπνινγηζηώλ, Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ Η διάλεξη έγινε ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ EΠΕΑΕΚ II από ηο μεηαπηςσιακό θοιηηηή Παπαμισαήλ Μισαήλ για ηο μάθημα Ψηθιακά Ολοκληπωμένα Κςκλώμαηα και Σςζηήμαηα Καθηγηηήρ Κωνζηανηίνορ Εςζηαθίος

63 Back-up Slides 63

64 SR Latch Θεσξεηηθή ζπκπεξηθνξά SR=00 Πιήξεο δηάγξακκα SR=01 θαηαζηάζεσλ Πεξηιακβάλεη θαη ηηο 4 πηζαλέο θαηαζηάζεηο (ζπλδπαζκνύο ησλ εμόδσλ) Γείρλεη ζε πνηα λέα θαηάζηαζε πεγαίλνπκε όηαλ έξζεη έλαο από ηνπο 4 ζπλδπαζκνύο εηζόδσλ, από νπνηαδήπνηε αξρηθή θαηάζηαζε Να γηαηί ε είζνδνο SR=11 είλαη κε επηηξεπηή ζην SR flip-flop κε NOR πύιεο 64 Q Q' 0 1 SR=01 Πιθαμές ταλαμτώσεις μετανύ τωμ καταστάσεωμ 00 και 11 SR=01 SR=11 SR=00 SR=10 SR=01 SR=11 Q Q' 0 0 Q Q' 1 1 SR=10 SR=00 SR=11 SR=11 Q Q' 1 0 SR=10 SR=00 SR=10

65 SR Latch Παξαηεξνύκελε ζπκπεξηθνξά Η θαηάζηαζε QQ'=11 πνιύ δύζθνια παξαηεξείηαη Έλα από ηα R, S ζπλήζσο αιιάδεη πξώην Άξα είλαη αζαθέο αλ ζα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε 01 ή 10 Με ληεηεξκηληζηηθή κεηάβαζε SR=10 SR=00 SR=01 Q Q' 0 1 SR=01 SR=01 SR=10 Q Q' 1 0 SR=00 SR=10 SR=11 SR=11 Q Q' 0 0 SR=11 65 SR=00 SR=00

66 Αθνινπζηαθά θπθιώκαηα: Μαλδαισηέο θαη Flip-Flop Timing Definitions 66

67 Timing Definitions Φξόλνη ζρεηηθνί κε edge-triggered ζηνηρεία t setup : ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ε είζνδνο πξέπεη λα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί (λα είλαη έγθπξε) πξηλ από ηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ t hold : ρξόλνο γηα ηνλ νπνίν ε είζνδνο πξέπεη παξακείλεη ζηαζεξή έγθπξε κεηά ηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ t C-Q : worst case θαζπζηέξεζε κεηάδνζεο (κε αλαθνξά ζηελ παξπθή ηνπ ξνινγηνύ) απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα αληηγξαθεί ε είζνδνο D ζηελ έμνδν Q CLK t su t hold t D Q D DATA STABLE t Clk t C-Q 67 Q OUTPUT STABLE t

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα